Đề tài nckh cấp bộ nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới

  • 168 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
ViÖn nghiªn cøu th−¬ng m¹i
-----------------------------
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé
Ms: 79.08.rd
Nghiªn cøu ®Ò xuÊt gi¶I ph¸p
ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
trong ®iÒu kiÖn viÖt nam lµ thµnh viªn
cña tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi
7158
06/3/2009
Hµ néi - 12.2008
Bé c«ng th−¬ng
ViÖn nghiªn cøu th−¬ng m¹i
------------------------------
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé
Ms: 79.08.rd
Nghiªn cøu ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
trong ®iÒu kiÖn viÖt nam lµ thµnh viªn
cña tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi
Chñ nhiÖm: TS.TrÞnh ThÞ Thanh Thuû
Thµnh viªn: CN. §Æng C«ng HiÕn
Ths.Vò TuyÕt Lan
CN.Vò ThÞ Léc
CN.TrÇn ThÞ Thu HiÒn
TS. §Æng Thu H−¬ng
TS.NguyÔn V¨n Long
Hµ néi - 12.2008
Danh môc ch÷ viÕt t¾t
1. TiÕng Anh
CAP ChÊt kh¸ng sinh Chloramphenicol
CAC Uû ban tiªu chuÈn thùc phÈm
ASEAN HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸
AFTA Khu vùc mËu dÞch tù do §«ng Nam ¸
APEC DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng
APHIS Côc kiÓm dÞch ®éng thùc vËt Hoa Kú
HACCP HÖ thèng ph©n tÝch mèi nguy vµ kiÓm so¸t ®iÓm kiÓm so¸t tíi h¹n
GAP Quy tr×nh s¶n xuÊt tèt (sx rau, qu¶)
GMP Quy tr×nh chÕ biÕn tèt
GHP Quy tr×nh vÖ sinh tèt
GDP Quy tr×nh ph©n phèi tèt
GVP Quy tr×nh thó y tèt
NF ChÊt kh¸ng sinh Nitrofuran
NMFS Côc nghÒ c¸ Mü
MRLs Møc ®é tån d− chÊt tèi ®a
TBT HiÖp ®Þnh vÒ nh÷ng rµo c¶n kü thuËt ®èi víi th−¬ng m¹i
EPA C¬ quan b¶o vÖ m«i tr−êng Hoa Kú
SPS HiÖp ®Þnh vÒ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p VSAT ®èi víi ®éng thùc vËt
SSOP Quy ph¹m vÖ sinh chuÈn
USD §« la Mü
USDA Bé N«ng nghiÖp Mü
FAO Tæ chøc n«ng l−¬ng thÕ giíi
FDA Côc qu¶n lý l−¬ng thùc vµ d−îc phÈm quèc gia Hoa Kú
FSIS Côc kiÓm ®Þnh vµ an toµn l−¬ng thùc Hoa Kú
WHO Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi
WTO Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi
2. TiÕng ViÖt
ATTP An toµn thùc phÈm
ATVSTP An toµn vÖ sinh thùc phÈm
Bé NN & PTNT Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n
BVTV B¶o vÖ thùc vËt
§BSH §ång b»ng s«ng Hång
§BSCL §ång b»ng s«ng Cöu Long
HTX Hîp t¸c x·
HCBVTV Ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt
N§TP Ngé ®éc thùc phÈm
TM Th−¬ng m¹i
TBVTV Thuèc b¶o vÖ thùc vËt
TP. HCM Thµnh phè Hå ChÝ Minh
TPS Thùc phÈm s¹ch
TNHH Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
QLTT Qu¶n lý thÞ tr−êng
XK XuÊt khÈu
VSATTP VÖ sinh an toµn thùc phÈm
VSTP VÖ sinh thùc phÈm
Môc Lôc
Më ®Çu……………………………………………….....…………...............................…......... 1
Ch−¬ng 1 : C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc
4
phÈm s¹ch trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña wto…..……..
1.1.Kh¸i niÖm ............................................................................................................ 4
1.2.Vai trß cña thùc phÈm s¹ch vµ ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng
10
thùc phÈm s¹ch……………………………………………………………………...
1.3.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn SX, chÕ biÕn vµ l−u th«ng hµng thùc phÈm s¹ch. 12
1.4.Quy ®Þnh ph¸p lý ®èi víi s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ l−u th«ng hµng thùc phÈm s¹ch. 15
1.5.Tæng quan vÒ th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi. Kinh
23
nghiÖm n−íc ngoµi vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch………………...
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt
44
nam tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2007………………………….………………………………
2.1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng thùc phÈm ………...……………..…….. 44
2.2. Thùc tr¹ng l−u th«ng hµng thùc phÈm…………………………………….…… 58
2.3. Thùc tr¹ng nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l−u
79
th«ng trong n−íc vµ xuÊt nhËp khÈu hµng thùc phÈm…………..………
ch−¬ng 3: Gi¶I ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë
89
viÖt nam ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020………………………….
3.1. Dù b¸o nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng vµ xu h−íng ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng
89
thùc phÈm s¹ch…………………………………………………….…………...…...
3.2. Quan ®iÓm vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch…….… 96
3.3. KiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch…………..…… 97
3.3.1.Gi¶i ph¸p vÒ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng thùc phÈm s¹ch………………...…… 97
3.3.2.Gi¶i ph¸p vÒ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, ph©n phèi néi ®Þa hµng thùc phÈm……. 107
3.3.3.Gi¶i ph¸p vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu thùc phÈm s¹ch…………………….……… 112
3.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l−u
117
th«ng trong n−íc vµ xuÊt, nhËp khÈu hµng thùc phÈm s¹ch…………………….….…
3.3.5.Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao nhËn thøc cña toµn x· héi vÒ s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ph©n
121
phèi vµ tiªu dïng hµng thùc phÈm s¹ch…………………………………….….…………
KÕt luËn………………………………………………….…………………………………… 123
Phô lôc……………………………………………………………….………...……………… 125
Tµi liÖu tham kh¶o……………………………………..…...............................................
Më ®Çu
Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu
Thùc phÈm lµ mét lo¹i hµng ho¸ mµ hÇu hÕt mäi ng−êi b×nh th−êng ®Òu ph¶i
dïng, ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· hoÆc ch−a qua chÕ biÕn ®−îc con ng−êi sö dông, bao
gåm ®å ¨n, uèng, nhai, ngËm, hót vµ c¸c s¶n phÈm ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt, chÕ
biÕn hoÆc xö lý thùc phÈm. Thùc phÈm cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ, sù sinh
tån vµ ph¸t triÓn cña con ng−êi.
NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é nµo víi quy m« nµo th× s¶n xuÊt vµ l−u th«ng
hµng thùc phÈm ®Òu ®−îc quan t©m vµ chó träng. N−íc ta, víi d©n sè trªn 85 triÖu
ng−êi, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi ®Õn nay ®· ®¹t gÇn 1000 USD/n¨m, chi tiªu
cho l−¬ng thùc thùc phÈm chiÕm tû lÖ t−¬ng ®èi cao trong chi tiªu tiªu dïng, ®· vµ
sÏ tiÕp tôc t¹o ra nhu cÇu vµ søc mua lín ®èi víi hµng thùc phÈm, ®Æc biÖt lµ hµng
thùc phÈm s¹ch-thùc phÈm ®¸p øng ®−îc yªu cÇu VSATTP cho ng−êi sö dông.
Chóng ta cã nhiÒu lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng trong s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng thùc
phÈm, ®· t¹o nªn nguån cung phong phó kh«ng chØ ®¸p øng cho nhu cÇu néi ®Þa mµ
c¶ cho xuÊt khÈu. §Õn nay, ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ
giíi, c¸c hµng rµo vµ rµo c¶n th−¬ng m¹i ®−îc dì bá ®· ®em l¹i nhiÒu c¬ héi vµ
th¸ch thøc ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi hµng thùc phÈm ®Æc biÖt lµ thùc phÈm
s¹ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n−íc.
Ngµy nay, trªn thÞ tr−êng hµng thùc phÈm ®−îc cung øng ®a d¹ng vÒ chñng
lo¹i, chÊt l−îng vµ nguån gèc xuÊt xø. Ng−êi tiªu dïng ngµy cµng cã nhiÒu c¬ héi
trong lùa chän hµng ho¸ nµy, tuy nhiªn kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ c¶ trªn thÕ giíi
mèi quan ng¹i ngµy cµng gia t¨ng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi hµng thùc
phÈm kh«ng s¹ch, kh«ng b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn, thËm chÝ ®em l¹i nh÷ng hiÓm ho¹
vµ t¸c ®éng xÊu ®Õn søc khoÎ cña con ng−êi.
MÆc dï ®· cã nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý vµ nh÷ng cam kÕt vÒ vÖ sinh an toµn
thùc phÈm trong s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t−, nh−ng trªn thùc tÕ
hµng thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn, g©y tæn h¹i vÒ søc kháe, tinh thÇn
vµ tÝnh m¹ng cña ng−êi tiªu dïng vÉn ®−îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ l−u th«ng. Tr−íc
thùc tiÔn s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l−u th«ng vµ tiªu dïng hµng thùc phÈm cßn mang tÝnh
®a diÖn, mang ®Õn nh÷ng lîi Ých còng nh− thiÖt h¹i cho céng ®ång, ®Ó ph¸t triÓn
th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch nh»m h−íng tíi b¶o ®¶m vµ ngµy cµng ®em ®Õn
lîi Ých nhiÒu h¬n cho ng−êi tiªu dïng, lµnh m¹nh ho¸ trong s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh
doanh, xuÊt, nhËp khÈu hµng thùc phÈm, ®ång thêi hoµ nhËp víi m«i tr−êng kinh
doanh quèc tÕ, viÖc nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó ®Ò xuÊt ®Þnh h−íng vµ
gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ
thµnh viªn cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi ®ang trë nªn cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
1
T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n−íc:
Hµng thùc phÈm lu«n lµ mèi quan t©m cña céng ®ång, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn
ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, khoa häc kü thuËt vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trªn quy m«
réng víi tèc ®é nhanh nh− hiÖn nay, v× vËy, nghiªn cøu vÒ hµng thùc phÈm lµ chñ ®Ò
cña nhiÒu c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n−íc trªn nhiÒu gãc ®é nghiªn cøu vµ tiÕp cËn
kh¸c nhau.
Tuy nhiªn, nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng ®Þnh h−íng
vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ
thµnh viªn cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi, lµ mét c¸ch tiÕp cËn míi khi nghiªn
cøu vÒ th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch.
Môc tiªu nghiªn cøu:
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch trong thêi gian qua ë
n−íc ta.
- §Ò xuÊt ®Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
trong thêi gian tíi ë n−íc ta.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Ph−¬ng ph¸p thèng kª kinh tÕ, tæng hîp vµ ph©n tÝch
- Nghiªn cøu tµi liÖu
- Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi t−îng nghiªn cøu: Th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt Nam trong
tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
- Ph¹m vi nghiªn cøu:
+ VÒ néi dung: Kh«ng nghiªn cøu toµn bé hµng thùc phÈm, chØ nghiªn cøu
mét sè nhãm hµng thùc phÈm chñ yÕu, bao gåm c¶ thùc phÈm t−¬i sèng vµ thùc
phÈm chÕ biÕn. ChØ nghiªn cøu thùc phÈm s¹ch dïng cho ng−êi, ch−a ®Ò cËp ®Õn
thùc phÈm cho ch¨n nu«i.
Tæng quan vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tËp trung ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng l−u
th«ng ph©n phèi, xuÊt nhËp khÈu hµng thùc phÈm s¹ch ë n−íc ta.
+ VÒ kh«ng gian: Nghiªn cøu th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt Nam.
+ VÒ thêi gian: nghiªn cøu th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt Nam tõ
n¨m 2002 ®Õn 2007. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
¸p dông ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh h−íng ®Õn 2020.
Néi dung nghiªn cøu:
2
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi gåm 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch trong
®iÒu kiÖn ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt Nam tõ n¨m
2002 ®Õn 2007
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch ë ViÖt Nam
®Õn n¨m 2015 ®Þnh h−íng ®Õn 2020
3
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
hµng thùc phÈm s¹ch trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam
lµ thµnh viªn cña Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi
1.1. Kh¸i niÖm
1.1.1. Thùc phÈm s¹ch
Thùc phÈm lµ nh÷ng vËt phÈm cã t¸c dông nu«i sèng con ng−êi. Thùc phÈm
cã lo¹i ¨n ®−îc ngay, cã lo¹i ph¶i qua chÕ biÕn th× c¬ thÓ míi hÊp thô ®−îc. Thùc
phÈm qua qu¸ tr×nh ®ång hãa vµ dÞ hãa cung cÊp cho c¬ thÓ l−îng calo cÇn thiÕt ®Ó
duy tr× c¸c ho¹t ®éng sèng. Nhu cÇu thùc phÈm cña c¬ thÓ phô thuéc vµo løa tuæi,
thÓ träng, c−êng ®é lao ®éng, t×nh tr¹ng søc kháe, v.v…Trung b×nh mét ng−êi cÇn
kho¶ng 60 kg thøc ¨n c¸c lo¹i. Nh− vËy, thùc phÈm lµ nguån cung cÊp c¸c chÊt dinh
d−ìng cÇn thiÕt ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn søc khoÎ cña mçi c¸ nh©n vµ céng ®ång x·
héi. Do ®ã, chÊt l−îng cña thùc phÈm cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi ph¸t triÓn thÓ
chÊt cña con ng−êi, b¶o tån vµ ph¸t triÓn nßi gièng cña con ng−êi.
Theo thµnh phÇn hãa häc, thùc phÈm ®−îc chia thµnh: thùc phÈm giµu ®¹m
(c¸, thÞt, s÷a, trøng, v.v...); thùc phÈm giµu chÊt ®−êng (thãc g¹o, bét m×, ®−êng,
v.v..); thùc phÈm giµu chÊt bÐo (l¹c, võng, v.v…).
Theo nguån gèc, thùc phÈm ®−îc chia ra: thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt;
thùc phÈm cã nguån gèc thùc vËt; thùc phÈm cã nguån gèc vi sinh vËt.
ë c¸c n−íc EU, kh¸i niÖm thùc phÈm s¹ch ®−îc hiÓu nh− sau:
+ §èi víi c¸c lo¹i rau, hoa qu¶, ngò cèc s¹ch cã nghÜa lµ kh«ng phun c¸c chÊt
hãa häc, kh«ng sö dông ph©n bãn hãa häc trong trång trät.
+ §èi víi c¸c s¶n phÈm thÞt vµ s÷a s¹ch cã nghÜa lµ sóc vËt ®−îc ch¨n th¶
hoµn toµn tù nhiªn, kh«ng ¨n c¸c chÊt kÝch thÝch t¨ng tr−ëng vµ t¨ng träng, kh«ng
®−îc tiªm phßng.
+ EU cã nh÷ng qui ®Þnh rÊt râ rµng vµ chi tiÕt vÒ c¸c nguyªn liÖu vµ c¸c
ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm s¹ch. Trªn nh·n c¸c s¶n phÈm dinh d−ìng s¹ch
®Òu ghi râ tªn c¬ quan kiÓm ®Þnh cÊp chøng nhËn s¹ch cho s¶n phÈm ®ã.
Theo Trung t©m gi¸m ®Þnh khoa häc Bristol Center cña Mü, thùc phÈm s¹ch
lµ lo¹i thùc phÈm ®−îc nu«i trång b»ng nh÷ng nguån ph©n bãn h÷u c¬, ch¨m sãc tù
nhiªn, lµ lo¹i thùc phÈm kh«ng chøa nh÷ng hãa chÊt v« c¬, cã thÓ cã h¹i cho søc
kháe con ng−êi.
Thùc phÈm s¹ch lµ thùc phÈm kh«ng hÒ cã sù t¸c ®éng vÒ hãa chÊt tõ phÝa
con ng−êi. C¸ch ®©y 4 n¨m, Bé N«ng nghiÖp Mü (USDA) tõng ra quy ®Þnh, nhÊn
4
m¹nh r»ng thùc phÈm ®−îc gäi lµ s¹ch khi ng−êi ta kh«ng sö dông thuèc trõ s©u,
hormone, thuèc kh¸ng sinh, ph©n hãa häc, c«ng nghÖ sinh häc vµ phãng x¹.
HiÖn nay, trªn thÕ giíi ®ang më réng s¶n xuÊt n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng «
nhiÔm, an toµn víi ba lo¹i ®¼ng cÊp nh− sau:
- N«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng « nhiÔm:
N«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng « nhiÔm cßn gäi lµ n«ng phÈm, thùc phÈm
kh«ng g©y h¹i, n«ng phÈm, thùc phÈm s¹ch, n«ng phÈm, thùc phÈm an toµn vÖ sinh.
Lo¹i n«ng phÈm, thùc phÈm nµy còng cã néi hµm lµ n«ng phÈm, thùc phÈm s¶n xuÊt
trong m«i tr−êng ®−îc tu©n thñ quy tr×nh s¶n xuÊt b¶o ®¶m s¶n phÈm cuèi cïng ®¹t
tiªu chuÈn chÊt l−îng theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc hoÆc ®¹t yªu cÇu n«ng phÈm,
thùc phÈm kh«ng « nhiÔm cña ngµnh hµng.
§ã còng lµ n«ng phÈm, thùc phÈm s¬ cÊp ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c
nhËn cã ®ñ tiªu chuÈn ®Ó ®−îc cÊp chøng chØ n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng «
nhiÔm. Tiªu chuÈn s¶n phÈm, tiªu chuÈn m«i tr−êng vµ tiªu chuÈn t− liÖu s¶n xuÊt lµ
tiªu chuÈn mang tÝnh b¾t buéc cña Nhµ n−íc vµ ngµnh hµng. Quy tr×nh c«ng nghÖ lµ
tiªu chuÈn ®Ò x−íng cña ngµnh hµng, vÒ c¬ b¶n b¶o ®¶m n«ng phÈm, thùc phÈm ®¹t
yªu cÇu an toµn.
N«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng « nhiÔm lµ n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng cã
chÊt « nhiÔm g©y h¹i (gåm d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt, kim lo¹i nÆng, c¸c vi
sinh vËt g©y h¹i) hoÆc c¸c chÊt « nhiÔm g©y h¹i ®−îc khèng chÕ d−íi møc giíi h¹n
cho phÐp (MRL), b¶o ®¶m n«ng phÈm, thùc phÈm ®¹t yªu cÇu an toµn, vÖ sinh,
kh«ng g©y h¹i cho søc kháe ng−êi tiªu dïng.
Tiªu chuÈn “kh«ng « nhiÔm” kh«ng cã nghÜa lµ s¶n phÈm ph¶i “tuyÖt ®èi
s¹ch”, v× trong thiªn nhiªn kh«ng cã s¶n phÈm nµo ®−îc cho lµ “tuyÖt ®èi s¹ch” mµ
chØ ®ßi hái hµm l−îng chÊt « nhiÔm g©y h¹i d−íi møc quy ®Þnh vÒ an toµn ®èi víi
søc kháe cña con ng−êi. §ã còng lµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tËn gèc vÊn ®Ò ngé ®éc
thùc phÈm.
- N«ng phÈm, thùc phÈm sinh th¸i:
N«ng phÈm, thùc phÈm sinh th¸i cßn gäi lµ n«ng phÈm, thùc phÈm xanh. NÒn
n«ng nghiÖp sinh th¸i yªu cÇu kÕt hîp b¶o vÖ m«i tr−êng víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,
lµ nÒn n«ng nghiÖp ®−îc s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn sinh th¸i kh«ng bÞ « nhiÔm hoÆc Ýt
bÞ « nhiÔm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tËn dông kh¶ n¨ng kh«ng t¸i g©y «
nhiÔm b¶o ®¶m tuÇn hoµn lµnh tÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
S¶n phÈm n«ng phÈm, thùc phÈm ®−îc s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn sinh th¸i ®ã lµ
n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng « nhiÔm. S¶n xuÊt n«ng phÈm, thùc phÈm theo c«ng
nghÖ nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn vÒ s¶n
xuÊt c¸c mÆt hµng an toµn, kh«ng « nhiÔm vµ ®−îc sö dông tiªu chÝ n«ng phÈm,
thùc phÈm sinh th¸i hoÆc n«ng phÈm, thùc phÈm xanh.
5
N«ng phÈm, thùc phÈm sinh th¸i ®¹t yªu cÇu vÒ an toµn vµ ®¹t tiªu chÝ quy
®Þnh, ®−îc chia ra 2 cÊp gåm cÊp AA vµ cÊp A. Nãi chung, n«ng phÈm, thùc phÈm
®¹t tiªu chuÈn cÊp A coi nh− ®¹t tiªu chuÈn n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng « nhiÔm,
tøc lµ ®¹t yªu cÇu “an toµn, vÖ sinh”, nÕu ®¹t cÊp AA coi nh− ®¹t tiªu chuÈn n«ng
phÈm, thùc phÈm h÷u c¬ theo tiªu chuÈn quèc tÕ.
S¶n phÈm cÊp A yªu cÇu m«i tr−êng s¶n xuÊt ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh, trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, sö
dông cã giíi h¹n c¸c t− liÖu s¶n xuÊt tæng hîp hãa häc, chÊt l−îng ®¹t tiªu chuÈn
n«ng phÈm, thùc phÈm sinh th¸i, ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn
®−îc sö dông tiªu chÝ s¶n phÈm sinh th¸i, tháa m·n nhu cÇu cña mét bé phËn ng−êi
tiªu dïng trong n−íc vµ yªu cÇu xuÊt khÈu. Tiªu chuÈn n«ng phÈm, thùc phÈm sinh
th¸i lµ tiªu chuÈn quy ®Þnh cña ngµnh.
- N«ng phÈm, thùc phÈm h÷u c¬:
N«ng phÈm, thùc phÈm h÷u c¬ lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt theo nguyªn lý n«ng
nghiÖp h÷u c¬, ®−îc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn theo quy tr×nh cña s¶n phÈm h÷u c¬, ®−îc
c¬ quan cã thÈm quyÒn cña tæ chøc n«ng nghiÖp h÷u c¬ x¸c nhËn vµ cÊp chøng chØ.
N«ng nghiÖp h÷u c¬ lµ mét hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoµn toµn kh«ng sö dông
hoÆc vÒ c¬ b¶n kh«ng sö dông ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, cá d¹i, chÊt kÝch
thÝch sinh tr−ëng, chÊt phô gia thøc ¨n ch¨n nu«i theo ph−¬ng thøc tæng hîp nh©n
t¹o. T− liÖu s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm h÷u c¬ b¾t buéc ph¶i lµ s¶n
phÈm tù nhiªn cña hÖ thèng s¶n xuÊt, v× vËy, s¶n phÈm biÕn ®æi gen còng kh«ng
ph¶i lµ s¶n phÈm h÷u c¬.
Trªn ph¹m vi toµn cÇu, s¶n phÈm h÷u c¬ ch−a cã tiªu chÝ thèng nhÊt. Tiªu
chuÈn cã tÝnh ph¸p quy do tæ chøc d©n gian víi ®¹i diÖn lµ Liªn hiÖp vËn ®éng n«ng
nghiÖp h÷u c¬ quèc tÕ cïng víi ChÝnh phñ nhiÒu n−íc ®Ò x−íng. (Tæ chøc nµy ®−îc
thµnh lËp ë Ph¸p vµo ngµy 5/11/1972), ban ®Çu chØ cã ®¹i biÓu cña 5 n−íc Anh,
Thôy §iÓn, Nam Phi, Mü vµ Ph¸p, tr¶i qua h¬n 30 n¨m nay, ®· trë thµnh mét tæ
chøc n«ng nghiÖp h÷u c¬ quèc tÕ gåm h¬n 700 thµnh viªn tËp thÓ cña 115 n−íc.
Trong n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp h÷u c¬ ®ang gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tån
t¹i lín cña thÕ giíi lµ tµi nguyªn c¹n kiÖt, chÊt l−îng m«i tr−êng sinh th¸i xÊu ®i,
n«ng phÈm, thùc phÈm bÞ « nhiÔm, phÈm chÊt sa sót.
Nghiªm cÊm sö dông c¸c chÊt tæng hîp hãa häc lµ mét ®Æc tr−ng quan träng
cña n«ng nghiÖp h÷u c¬, nh−ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nÕu chØ lµ kh«ng dïng chÊt
tæng hîp hãa häc, còng kh«ng ®ång nghÜa víi n«ng nghiÖp h÷u c¬. N«ng nghiÖp
h÷u c¬ ph¶i phôc tïng t«n chØ x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt tæng thÓ
nh»m c¶i thiÖn vµ t¨ng c−êng søc sèng cña hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp, mµ kh«ng chØ
lµ sù thay thÕ dùa vµo mét c«ng nghÖ ®¬n nhÊt, mµ dùa vµo hÖ thèng lý luËn sinh
th¸i häc vµ sinh vËt häc ®−îc tæng kÕt qua thùc tiÔn.
Còng kh«ng thÓ lý gi¶i ®¬n gi¶n r»ng n«ng nghiÖp h÷u c¬ lµ n«ng nghiÖp
kh«ng sö dông chÊt tæng hîp hãa häc. N«ng nghiÖp h÷u c¬ nghiªm cÊm sö dông
6
chÊt tæng hîp hãa häc víi hµm ý kh«ng sö dông tµi nguyªn dÇu löa, h¹n chÕ c¹n kiÖt
tµi nguyªn, ng¨n chÆn ®Êt ®ai tho¸i hãa.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, vÉn chñ yÕu ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm
kh«ng « nhiÔm ®Ó phôc vô nhu cÇu ®a sè d©n c−, tïy ®iÒu kiÖn sinh th¸i cô thÓ cña
tõng quèc gia, khu vùc, ®Ó quy ho¹ch vµ ®Çu t− tõng b−íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng
phÈm, thùc phÈm sinh th¸i vµ n«ng phÈm, thùc phÈm h÷u c¬, nh»m tho¶ m·n nhu
cÇu tÇng líp ng−êi tiªu dïng cã thu nhËp cao.
Trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi, thùc phÈm s¹ch ®−îc nghiªn cøu lµ
thùc phÈm kh«ng « nhiÔm (kh«ng cã d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt, kim lo¹i
nÆng, vi sinh vËt g©y h¹i) hoÆc c¸c chÊt « nhiÔm g©y h¹i ®−îc khèng chÕ d−íi
møc giíi h¹n cho phÐp, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn, kh«ng g©y h¹i cho søc kháe
ng−êi tiªu dïng, vµ lµ nh÷ng thùc phÈm th©n thiÖn víi m«i tr−êng.
1.1.2. Nh÷ng tiªu chÝ x¸c ®Þnh hµng thùc phÈm s¹ch
1.1.2.1. §èi víi rau, qu¶
Rau hoa qu¶ lµ nguån thùc phÈm cung cÊp vitamin, chÊt kho¸ng, vi l−îng,
chÊt x¬…cho c¬ thÓ con ng−êi. ViÖc « nhiÔm vi sinh vËt, hãa chÊt ®éc h¹i, kim lo¹i
nÆng vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt tån d− trªn rau, hoa qu¶ ®· g©y ¶nh h−ëng kh«ng nhá
®èi víi søc kháe céng ®ång. §Ó rau qu¶ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ s¶n phÈm s¹ch ph¶i ®¹t
®−îc nh÷ng tiªu chÝ sau:
+ H×nh thøc: rau, qu¶ ph¶i t−¬i, nguyªn, kh«ng cã bôi bÈn, kh«ng cã triÖu
chøng bÖnh vµ ®−îc ®ùng trong bao b× s¹ch sÏ. Trªn bao b× ph¶i cã th«ng tin vÒ s¶n
phÈm, ®Þa chØ n¬i s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi tiªu dïng.
+ Tiªu chuÈn an toµn: ®¶m b¶o møc d− l−îng cho phÐp trªn s¶n phÈm rau, qu¶
®èi víi hµm l−îng nitrate, kim lo¹i nÆng, vi sinh vËt g©y bÖnh vµ thuèc b¶o vÖ thùc
vËt. Møc d− l−îng nµy chñ yÕu dùa vµo qui ®Þnh cña FAO vµ WHO.
+ ChÊt l−îng s¶n phÈm: phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng canh t¸c vµ kü
thuËt trång trät, cô thÓ lµ kh«ng trång rau, qu¶ trong khu vùc cã chÊt th¶i cña nhµ
m¸y, c¸c khu vùc ®Êt ®· bÞ « nhiÔm do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr−íc ®ã g©y ra. Kh«ng
dïng nguån n−íc d¬ bÈn hoÆc nguån n−íc cã chÊt th¶i cña c¸c nhµ m¸y c«ng
nghiÖp t−íi cho rau, qu¶.
1.1.2.2. §èi víi thùc phÈm t−¬i sèng (thÞt gia sóc, gia cÇm, t«m, c¸...)
+ Gia sóc, gia cÇm tr−íc khi ®em ra giÕt mæ ph¶i ®¶m b¶o lµ kh«ng bÖnh tËt,
kh«ng nhiÔm bÖnh, hoµn toµn kháe m¹nh vµ ®· ®−îc kiÓm dÞch theo tiªu chuÈn ®·
®−îc quy ®Þnh.
+ Lß giÕt mæ gia sóc, gia cÇm ph¶i cã kh«ng gian réng, s¹ch sÏ, ®¶m b¶o c¸c
yªu cÇu vÒ kü thuËt, VSATTP, cã hÖ thèng n−íc s¹ch vµ hÖ thèng tho¸t n−íc phï
hîp, tr¸nh g©y « nhiÔm m«i tr−êng cho khu vùc xung quanh.
7
+ ThÞt gia sóc, gia cÇm sau khi ®−îc giÕt mæ, ph¶i ®−îc röa s¹ch, b¶o qu¶n ë
kho cã nhiÖt ®é thÝch hîp ®Ó gi÷ ®−îc ®é t−¬i, nguyªn cña thÞt. §ång thêi, bao b×,
®ãng gãi ph¶i ghi râ th«ng sè vÒ s¶n phÈm, nhµ s¶n xuÊt, thêi h¹n sö dông.
+ ThÞt gia sóc gia cÇm ph¶i ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu vÒ c¶m quan, ®é t−¬i
míi còng nh− chÊt l−îng cña mçi lo¹i, kh«ng ®−îc nhiÔm bÈn, nhiÔm khuÈn hay
nhiÔm c¸c mÇm bÖnh, ®−îc kiÓm dÞch vµ kiÓm nghiÖm theo tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ.
§Æc biÖt kh«ng sö dông c¸c chÊt b¶o qu¶n kh«ng ®−îc phÐp sö dông.
1.1.2.3. §èi víi thùc phÈm chÕ biÕn:
+ Nguyªn liÖu dïng ®Ó ®−a vµo chÕ biÕn ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, kh«ng nhiÔm
bÈn, kh«ng nhiÔm bÖnh, kh«ng thuèc b¶o qu¶n, ®· ®−îc kiÓm nghiÖm, kiÓm dÞch
theo tiªu chuÈn ®· ®−îc quy ®Þnh.
+ Thùc phÈm ph¶i ®−îc s¶n xuÊt theo hÖ thèng d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, c«ng
nghÖ s¹ch, khÐp kÝn ®¶m b¶o thùc phÈm chÕ biÕn ®¹t ®−îc chÊt l−îng an toµn cao
®èi víi ng−êi tiªu dïng.
+ Trªn s¶n phÈm chÕ biÕn ph¶i ghi râ ®¬n vÞ s¶n xuÊt, nh÷ng th«ng sè vÒ s¶n
phÈm (nguyªn liÖu, thµnh phÇn, thêi h¹n sö dông...).
§Ó viÖc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn thùc phÈm ®¹t chÊt l−îng vÖ sinh an toµn thùc
phÈm, cÇn chó ý ®Õn Ýt nhÊt 6 ®iÓm sau:
+Nguyªn liÖu chÕ biÕn ph¶i nguyªn, t−¬i, kh«ng ®−îc nhiÔm bÖnh.
+ Phô liÖu, phô gia dïng ph¶i ®óng quy ®Þnh vµ phï hîp.
+ VÒ tiªu chuÈn cÇn phï hîp víi tiªu chuÈn cña Codex, cña khu vùc…
+ C¸c s¶n phÈm cÇn ph¶i ®¨ng ký vµ c«ng bè chÊt l−îng tr−íc khi b¸n ra.
+ Bao b× cña s¶n phÈm ph¶i ghi nh·n hµng hãa ®Çy ®ñ, ®óng víi quy ®Þnh.
+ Trong c¸c kh©u l−u gi÷, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ theo
®óng nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ thÝch hîp víi tõng chñng lo¹i s¶n phÈm.
* Mét sè chØ tiªu chung ®èi víi thùc phÈm s¹ch:
+ Kh«ng g©y ngé ®éc thùc phÈm
+ Kh«ng nhiÔm bÖnh vµ nh÷ng mÇm bÖnh
+ §−îc b¶o qu¶n, chÕ biÕn ®óng quy c¸ch
+ Kh«ng cã chÊt tån d− qu¸ møc cho phÐp theo luËt ®Þnh
+ Kh«ng bÞ « nhiÔm vi sinh vËt vµ tÈm −íp c¸c chÊt cÊm
+ Kh«ng cã mïi vÞ khã chÞu
+ S¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn ®−îc kiÓm tra vÖ sinh ®Çy ®ñ
+ Kh«ng xö lý b»ng nh÷ng chÊt cÊm sö dông
+ Cã nguån gèc xuÊt xø râ rµng
8
* Mét sè dÊu hiÖu nhËn d¹ng thùc phÈm s¹ch
+ S¶n phÈm ph¶i cã giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn chÊt l−îng cña c¬ quan
chøc n¨ng.
+ S¶n phÈm s¹ch ®−îc c«ng bè réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i
chóng nh−: t¹p chÝ, b¸o vµ truyÒn h×nh.
+ Trªn bao b×, vá s¶n phÈm ph¶i ghi râ tªn hµng hãa, thµnh phÇn nguyªn liÖu
sö dông, nguån gèc xuÊt xø, thêi gian s¶n xuÊt vµ thêi h¹n sö dông...
+ Trªn mét sè s¶n phÈm ph¶i cã nh·n sinh th¸i, nh·n m«i tr−êng...
+ Hµng hãa ®−îc b¸n t¹i nh÷ng kªnh tiªu thô riªng hoÆc ®−îc bµy b¸n theo
nhãm hµng hãa cña h·ng s¶n xuÊt cã uy tÝn hoÆc ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¶m b¶o
tiªu chuÈn an toµn vÖ sinh thùc phÈm cña nhµ n−íc.
1.1.3. Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu h−íng liªn kÕt toµn cÇu diÔn ra m¹nh mÏ, ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh tù do hãa th−¬ng m¹i gi÷a c¸c n−íc, hµng hãa ngµy cµng ®−îc tù do
di chuyÓn gi÷a c¸c n−íc, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt, nhu cÇu tiªu dïng cho
ng−êi d©n ë mçi n−íc. Bªn c¹nh ®ã, qu¸ tr×nh tù do hãa th−¬ng m¹i hµng hãa gi÷a
c¸c n−íc ®· dÉn ®Õn viÖc l©y truyÒn dÞch bÖnh, ngé ®éc thøc ¨n, bÖnh truyÒn
nhiÔm…t¸c ®éng xÊu ®Õn søc kháe cña ng−êi d©n trªn thÕ giíi. §Ó kh¾c phôc t×nh
tr¹ng trªn, hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n, nghÞ ®Þnh, hiÖp ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt,
chÕ biÕn, l−u th«ng hµng thùc phÈm s¹ch, thùc phÈm an toµn cña c¸c n−íc ra ®êi.
Ho¹t ®éng trao ®æi, bu«n b¸n hµng thùc phÈm s¹ch, an toµn ®−îc chÝnh phñ vµ
ng−êi tiªu dïng c¸c n−íc ngµy cµng quan t©m h¬n.
Néi dung ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch:
- Th−¬ng m¹i hãa thùc phÈm s¹ch, kÕt nèi chÆt chÏ cung vµ cÇu thùc phÈm
s¹ch, hay ®−a nh÷ng s¶n phÈm thùc phÈm s¹ch tíi thÞ tr−êng, qu¶ng b¸ vµ ph©n phèi
tíi nh÷ng ®èi t−îng cã nhu cÇu vÒ thùc phÈm s¹ch.
- T¨ng tr−ëng vÒ khèi l−îng vµ kim ng¹ch mua vµ b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i thùc
phÈm s¹ch trªn thÞ tr−êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng thÕ giíi, phï hîp víi xu
thÕ héi nhËp víi khu vùc vµ víi thÕ giíi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, th−¬ng
m¹i vµ tiªu dïng n«ng s¶n, l−¬ng thùc, thùc phÈm s¹ch.
- Ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c kªnh tiªu thô thùc phÈm s¹ch theo chuçi g¾n kÕt tõ
s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô, tõ ®ång ruéng ®Õn bµn ¨n. Trong ®ã gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n
phÈm ®−îc ph©n phèi hîp lý gi÷a c¸c thµnh viªn trong hÖ thèng.
- Víi vai trß trung gian gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc
phÈm s¹ch sÏ ®Þnh h−íng vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm s¹ch theo nhu
cÇu thÞ tr−êng, ®ång thêi qu¶ng b¸ vµ dÉn d¾t ng−êi tiªu dïng ®Õn víi nh÷ng s¶n
phÈm s¹ch th«ng qua sù ph¸t triÓn c¸c kªnh ph©n phèi hµng hãa.
9
- §¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña tiªu dïng trong n−íc vµ xuÊt khÈu vÒ
thùc phÈm chÊt l−îng ngµy cµng cao h¬n vµ s¹ch h¬n.
- T¨ng c−êng sö dông c¸c dÞch vô hç trî th−¬ng m¹i, dÞch vô hËu cÇn
(Logictics) cña c¸c nhµ cung øng dÞch vô chuyªn nghiÖp nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n
phÈm, t¹o n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng hãa, ®ång thêi gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i
tr−êng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ l−u th«ng hµng hãa, tiÕn tíi ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ theo h−íng v¨n minh, hiÖn ®¹i.
1.2.Vai trß cña thùc phÈm s¹ch vµ ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
hµng thùc phÈm s¹ch
1.2.1. Vai trß cña thùc phÈm s¹ch
- Thùc phÈm s¹ch gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l−îng lao ®éng cña c¶
nÒn kinh tÕ hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai, duy tr× vµ ph¸t triÓn nßi gièng cña d©n téc.
- Trong bèi c¶nh héi nhËp hiÖn nay, thùc phÈm s¹ch ¶nh h−ëng ®Õn søc c¹nh
tranh cña nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triÓn mµ nguån tÝch lòy ban
®Çu dùa chñ yÕu vµo c¸c nguån lùc tù nhiªn. C¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n
®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c n−íc nµy trong
th−¬ng m¹i quèc tÕ, lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr−êng.
- Thùc phÈm s¹ch cßn cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o m«i tr−êng thuËn
lîi thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi, ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, n©ng cao h×nh ¶nh
quèc gia trong con m¾t cña ng−êi n−íc ngoµi.
- Thùc phÈm s¹ch cßn gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ v¨n hãa - x· héi. V¨n hãa Èm
thùc cña mét vïng, mét n−íc lµ di s¶n v« cïng quý gi¸ gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn
kinh tÕ cña mçi n−íc.
1.2.2. ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch
- Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng cuéc
sèng cña ng−êi tiªu dïng. Ng−êi tiªu dïng ®ang ®ßi hái qu¶n lý chÊt l−îng cña
n«ng phÈm, thùc phÈm “tõ ®ång ruéng ®Õn bµn ¨n” víi s¶n phÈm ®−a vµo tiªu dïng
ph¶i cã chøng chØ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh, kh«ng g©y h¹i cho søc kháe con ng−êi,
kh«ng cßn thùc phÈm g©y ngé ®éc. Kh«ng nh÷ng vËy, s¶n xuÊt thùc phÈm cã chÊt
l−îng ngµy cµng cao, n©ng cao chÊt l−îng ®êi sèng ng−êi tiªu dïng, còng lµ ®ßi hái
bøc thiÕt cña nh©n lo¹i ngµy nay.
- Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i hµng thùc phÈm s¹ch lµ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i,
gãp phÇn thóc ®Èy nÒn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong
thêi gian dµi ®· sö dông qu¸ nhiÒu ph©n hãa häc lµm cho ®é ph× ®Êt suy gi¶m, l−îng
lín vÒ ®¹m, l©n ®· bÞ röa tr«i, lµm cho n−íc bÞ nhiÔm dinh d−ìng, hµm l−îng ®¹m
nitrat, nitrit t¨ng m¹nh, cµng lµm cho m«i tr−êng n−íc, ®Êt xÊu ®i. ViÖc sö dông
thuèc hãa chÊt b¶o vÖ thùc vËt qu¸ møc ®· lµm cho thiªn ®Þch gi¶m, s©u bÖnh lan
trµn m¹nh, d− l−îng thuèc trong ®Êt vµ n−íc ngµy cµng nhiÒu, tõ ®ã l¹i nhiÔm ®éc
trë l¹i n«ng phÈm, thùc phÈm, g©y t¸c h¹i cho m«i tr−êng sèng vµ søc kháe cña con
10
ng−êi. ViÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ¸p dông
c«ng nghÖ cao vÒ s¶n xuÊt an toµn, tu©n thñ tiªu chuÈn nghiªm ngÆt vÒ b¶o vÖ vµ c¶i
thiÖn m«i tr−êng sinh th¸i, gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng.
- Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch sÏ kÝch thÝch c¸c nhµ ®Çu t− n−íc
ngoµi, nhÊt lµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña c¸c n−íc ph¸t triÓn lµ nh÷ng n−íc ®i
®Çu ®Ò x−íng vµ ph¸t triÓn lo¹i kü nghÖ nµy, cã nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm lín, cã
vèn lín ®Çu t− vµo ngµnh kü nghÖ c«ng nghiÖp thùc phÈm, thùc phÈm kh«ng «
nhiÔm, an toµn vµo thÞ tr−êng thÕ giíi, qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh kü nghÖ míi
nµy thu hót ®−îc sù quan t©m hîp t¸c cña céng ®ång quèc tÕ, n©ng cao uy tÝn ®èi
víi hµng thùc phÈm s¹ch trªn thÕ giíi.
- Nhu cÇu sö dông thùc phÈm s¹ch trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra theo xu h−íng
cÇu lín h¬n cung. Hµng lo¹t n«ng phÈm, thùc phÈm ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng c¹nh
tranh gay g¾t trong qu¸ tr×nh tù do hãa toµn cÇu. Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm
s¹ch, an toµn, chÊt l−îng cao sÏ kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ c¹nh tranh cña nh÷ng s¶n
phÈm nµy trªn thÞ tr−êng thÕ giíi, tr−íc m¾t lµ n«ng phÈm, thùc phÈm kh«ng «
nhiÔm, tiÕp sau ®ã lµ n«ng phÈm, thùc phÈm sinh th¸i, n«ng phÈm, thùc phÈm h÷u
c¬ mµ thÞ tr−êng thÕ giíi ®ang cã nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng tiªu thô to lín.
- Trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch
kh«ng nh÷ng n©ng cao uy tÝn th−¬ng hiÖu doanh nghiÖp mµ cßn n©ng cao uy tÝn
quèc gia ®èi víi s¶n phÈm khi tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §©y còng chÝnh lµ
lîi thÕ c¹nh tranh cho nh÷ng doanh nghiÖp khi tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng
víi nh÷ng s¶n phÈm s¹ch.
- Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn vµ t¨ng tr−ëng
bÒn v÷ng c¶ th−¬ng m¹i néi ®Þa vµ xuÊt nhËp khÈu.
- Ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch sÏ tõng b−íc ph¸t triÓn mét nÒn
th−¬ng m¹i thùc phÈm cao h¬n, s¹ch h¬n, v¨n minh vµ th©n thiÖn h¬n.
1.2.3. Lîi Ých cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch
* Lîi Ých víi ng−êi tiªu dïng:
- §¶m b¶o søc kháe vµ sù ph¸t triÓn cña con ng−êi.
- C¶i thiÖn chÊt l−îng cuéc sèng.
- Gi¶m nguy c¬ c¸c bÖnh truyÒn qua thùc phÈm.
- N©ng cao nhËn thøc vÒ vÖ sinh c¬ b¶n vµ VSATTP cña céng ®ång
- T¨ng sù tin cËy vµo viÖc cung cÊp thùc phÈm.
* Lîi Ých víi ngµnh s¶n xuÊt:
- T¨ng sè l−îng ng−êi tiªu dïng vµ ®é tin cËy cña ChÝnh phñ.
- T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tiÕp thÞ.
- Gi¶m chi phÝ do gi¶m s¶n phÈm háng vµ ph¶i thu håi.
11
- Thóc ®Èy c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¨ng ®Çu t− vµ ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ
vµ s¶n xuÊt th©n thiÖn víi m«i tr−êng.
- C¶i tiÕn n¨ng lùc qu¶n lý ®¶m b¶o vÖ sinh an tßan thùc phÈm.
- T¨ng c¬ héi kinh doanh vµ xuÊt, nhËp khÈu thùc phÈm
* Lîi Ých ®èi víi chÝnh phñ:
- C¶i thiÖn søc kháe céng ®ång.
- N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cña chÝnh phñ nãi chung vµ ®èi víi
thùc phÈm s¹ch nãi riªng.
- Gi¶m chi phÝ cho søc kháe céng ®ång.
- T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn th−¬ng m¹i.
- T¨ng lßng tin cña ng−êi d©n vµ t¨ng uy tÝn cña chÝnh phñ.
* Lîi Ých ®èi víi doanh nghiÖp:
- N©ng cao uy tÝn chÊt l−îng ®èi víi s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh, kh¶ n¨ng
chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr−êng, ®Æc biÖt ®èi víi thùc phÈm xuÊt khÈu.
- T¹o lßng tin víi ng−êi tiªu dïng vµ b¹n hµng th«ng qua nh·n dÊu, chøng
nhËn do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp.
- §−îc sö dông dÊu hoÆc giÊy chøng nhËn phï hîp hÖ thèng HACCP trong
c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, chµo hµng, giíi thiÖu cho s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp.
- Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tù c«ng bè tiªu chuÈn
chÊt l−îng VSATTP.
- Lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan kiÓm tra chÊt l−îng VSATTP xem xÐt chÕ ®é gi¶m
kiÓm tra ®èi víi c¸c l« s¶n phÈm, nhê ®ã gi¶m ®−îc chi phÝ kiÓm tra, kiÓm so¸t.
- ThuËn lîi cho viÖc ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång th−¬ng m¹i trong n−íc còng
nh− xuÊt khÈu.
- Lµ c¬ së cña chÝnh s¸ch −u tiªn ®Çu t−, ®µo t¹o cña Nhµ n−íc còng nh− c¸c
®èi t¸c n−íc ngoµi.
1.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ l−u th«ng hµng
thùc phÈm s¹ch
1.3.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt thùc phÈm s¹ch
- ¤ nhiÔm m«i tr−êng: Vi sinh vËt tõ ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ, dông cô vµ c¸c vËt
dông kh¸c nhiÔm vµo thùc phÈm. C¸c kim lo¹i nÆng cã trong ®Êt, n−íc ngÊm vµo
c©y, qu¶, rau cñ hoÆc c¸c lo¹i thñy s¶n, ®Ó l¹i tån d− trong thùc phÈm, g©y ngé ®éc
thùc phÈm cho ng−êi ¨n.
- Quy tr×nh trång trät vµ ch¨n nu«i kh«ng ®óng kü thuËt, dÉn ®Õn hãa chÊt b¶o
vÖ thùc vËt cßn tån d− trªn thùc phÈm (nhiÒu nhÊt lµ trªn rau qu¶) do sö dông kh«ng
12
®óng kü thuËt, kh«ng ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly, ®Æc biÖt lµ dïng hãa chÊt cÊm cã
thêi gian ph©n hñy l©u dµi, ®éc tÝnh cao.
- Sö dông thøc ¨n ch¨n nu«i (thøc ¨n cho gia sóc, gia cÇm, thñy s¶n) g©y tån
d− hãa chÊt, kh¸ng sinh, hormone trong thÞt, thñy s¶n, s÷a.
1.3.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÕ biÕn thùc phÈm s¹ch
- C¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt/ vÖ sinh kh«ng ®−îc tu©n thñ ®óng vµ ®Çy ®ñ,
thiÕu vÖ sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, vÖ sinh c¸ nh©n kh«ng ®¶m b¶o (b¶n th©n
ng−êi chÕ biÕn kh«ng dïng g¨ng tay hay quÇn ¸o b¶o hé thÝch hîp, ng−êi lµnh mang
trïng g©y bÖnh) lµm nhiÔm vi sinh vËt vµo thùc phÈm.
- Thøc ¨n nÊu kh«ng kü, ¨n thøc ¨n sèng (gái, lÈu) còng bÞ nhiÔm vi sinh vËt,
g©y ngé ®éc.
- Th«i nhiÔm tõ dông cô chÕ biÕn, chøa ®ùng, b¶o qu¶n hoÆc dïng c¸c chÊt
tÈy röa g©y « nhiÔm vµo thùc phÈm.
- Phô gia thùc phÈm ®−îc sö dông kh«ng ®óng quy ®Þnh nh− c¸c chÊt b¶o
qu¶n, ngät nh©n t¹o, c¸c chÊt lµm r¾n ch¾c, phÈm mÇu v.v...
- Thùc phÈm, gia cÇm, gia sóc bÞ bÖnh tr−íc khi giÕt mæ, khi chÕ biÕn, nÊu
n−íng kh«ng b¶o ®¶m giÕt chÕt ®−îc hÕt c¸c mÇm bÖnh.
- Quy tr×nh giÕt mæ, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, chÕ biÕn kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh
an toµn, còng cã thÓ g©y nhiÔm vi sinh vËt vµo thùc phÈm, mÆc dï gia sóc, gia cÇm
tr−íc khi giÕt mæ kháe m¹nh, kh«ng cã bÖnh tËt.
- Trong s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn thùc phÈm, viÖc s¶n xuÊt c¸c nguyªn liÖu, yÕu tè
®Çu vµo mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc
t¹o ra. C¸c yÕu tè ®Çu vµo ®¶m b¶o chÊt l−îng víi quy tr×nh chÕ biÕn s¶n xuÊt ®óng
tiªu chuÈn sÏ t¹o ra thùc phÈm s¹ch.
- Sù liªn kÕt, hîp t¸c gi÷a c¸c kh©u t¹o gi¸ trÞ s¶n phÈm ®Õn tiªu dïng: cÇn
theo hÖ thèng vµ liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau s¶n phÈm cÇn ph¶i s¹ch tõ ®Çu vµo s¶n
xuÊt, chÕ biÕn cho ®Õn ®Çu ra.
1.3.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn l−u th«ng thùc phÈm s¹ch
- Bao b×: ChÊt l−îng bao b× ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng vµ vÖ sinh an
toµn thùc phÈm. ChÊt liÖu dïng lµm bao b× cã thÓ t¹o ra d− l−îng ®éc tè hoÆc d−
l−îng vi sinh trong thùc phÈm.
- §ãng gãi: ViÖc hµng hãa ®−îc ®ãng gãi ®óng quy c¸ch, cã ghi ký hiÖu cÇn
thiÕt rÊt thuËn tiÖn cho viÖc bèc dì hµng ho¸, tr¸nh cho hµng ho¸ khái bÞ dËp n¸t, h−
háng, biÕn chÊt...
- Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ ph¶i lµ c¸c xe chuyªn dông, cã khoang
l¹nh, hµng ho¸ ®−îc s¾p xÕp ng¨n n¾p, thuËn tiÖn cho viÖc bèc xÕp hµng ho¸, gi÷
cho hµng ho¸ lu«n ®−îc t−¬i, s¹ch trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.
13
- Kho vµ n¬i b¶o qu¶n hµng ho¸: lµ n¬i cÊt gi÷, b¶o qu¶n tèt c¸c nguyªn vËt
liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm, hµng hãa...nh»m gi¶m bít hao hôt, mÊt m¸t, h−
háng. Ngoµi ra, kho cßn duy tr× nguån cung øng æn ®Þnh, ®¶m b¶o vÖ sinh vµ tiÖn
lîi, s½n sµng cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ ph©n phèi.
1.3.4. Mét sè nh©n tè kh¸c ¶nh h−ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l−u th«ng
hµng thùc phÈm s¹ch
- Nh÷ng hãa chÊt bÞ ®−a vµo mét c¸ch v« t×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn
liÖu nh− ph©n bãn, thuèc trõ s©u, kh¸ng sinh, chÊt kÝch thÝch t¨ng tr−ëng, hoÆc kim
lo¹i nÆng, hãa chÊt lµm s¹ch, b«i tr¬n m¸y mãc thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn.
ViÖc sö dông c¸c chÊt phô gia, chÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm tïy tiÖn còng cã thÓ
g©y nªn nguy hiÓm ®èi víi con ng−êi.
- Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ míi nh− c«ng nghÖ sinh häc, ¸p dông
ph−¬ng ph¸p chiÕu x¹ thùc phÈm trong b¶o qu¶n, ®ãng gãi bao b×. ViÖc sö dông c¸c
quy tr×nh c«ng nghÖ nµy nÕu kh«ng cã ®−îc sù ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ mèi nguy tiÒm
Èn nã cã thÓ g©y nªn nh÷ng ®ét biÕn trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng vµ tån t¹i cña thùc
phÈm. Nh÷ng hËu qu¶ th−êng lµ c¸c lo¹i thùc phÈm bÞ ®ét biÕn gen, chøa c¸c chÊt
phãng x¹ nguy h¹i...
- TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ ®ßi hái cña thÞ tr−êng nhËp khÈu ®èi
víi hµng thùc phÈm. Cô thÓ, Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi ®· yªu cÇu c¸c n−íc
thµnh viªn ¸p dông HÖ thèng HACCP nh− mét ph−¬ng tiÖn kiÓm so¸t ATTP trong
th−¬ng m¹i quèc tÕ ®¶m b¶o thùc thi HiÖp ®Þnh SPS; Liªn minh ch©u ¢u ®· yªu cÇu
c¸c c¬ së chÕ biÕn thùc phÈm nhËp vµo EU tõ ®Çu thËp niªn 1990 ph¶i ¸p dông
GMP vµ tõ n¨m 1998 ph¶i ¸p dông HÖ thèng HACCP. Riªng ®èi víi thñy s¶n, tõ
n¨m 1992 ®· b¾t buéc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ
91/493/EEC mµ thùc chÊt lµ GMP, sau ®ã lµ ChØ thÞ 94/356/EEC ®Æt nÒn t¶ng cho
viÖc kiÓm so¸t vÖ sinh theo hÖ thèng HACCP; C¸c thÞ tr−êng lín nh− Canada, óc,
New - Zealand, NhËt B¶n...®Òu yªu cÇu c¸c c¬ së s¶n xuÊt thùc phÈm xuÊt khÈu ph¶i
¸p dông HACCP. FDA (Mü), n¨m 1995 ®−a ra quy ®Þnh b¾t buéc ¸p dông HÖ thèng
HACCP ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt thùc phÈm t¹i Mü vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt thùc
phÈm xuÊt khÈu vµo Mü, quy ®Þnh cã hiÖu lùc tõ 19/12/1997.
- ViÖc ¸p dông c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn, c«ng nghÖ s¹ch “tõ ®ång
ruéng ®Õn bµn ¨n” vµ viÖc sö dông c¸c dÞch vô hËu cÇn kü thuËt th−¬ng m¹i
(logictics) ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh cho hµng hãa trong viÖc vËn chuyÓn, gi¶m thiÓu
« nhiÔm m«i tr−êng...®· lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng cao, ®iÒu nµy lµm cho hµng
hãa cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¹ch c¹nh tranh khã kh¨n h¬n víi hµng hãa cña
c¸c c¬ së, doanh nghiÖp s¶n xuÊt bÈn. Bªn c¹nh ®ã, nhËn thøc cña ng−êi tiªu dïng
vÒ s¶n phÈm s¹ch cßn rÊt m¬ hå. Sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn ®· kh«ng
khuyÕn khÝch c¬ së, doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¹ch.
- NhËn thøc cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm s¹ch. ViÖc tu©n thñ
c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, nguyªn t¾c cña quèc tÕ, khu vùc ®èi víi thùc phÈm s¹ch
cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh sÏ lµ nh©n tè quan träng trong viÖc ph¸t triÓn
14
th−¬ng m¹i thùc phÈm s¹ch. Ng−îc l¹i, nÕu nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh chØ t×m kiÕm
lîi nhuËn, kh«ng thÊy ®−îc vai trß, ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng m¹i thùc
phÈm s¹ch, kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, nguyªn t¾c cña Tæ chøc
Th−¬ng m¹i ThÕ giíi vµ khu vùc, viÖc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng thùc phÈm kÐm chÊt
l−îng dÔ dµng x¶y ra.
- KiÓm so¸t kh«ng th−êng xuyªn cña c¸c bé ngµnh liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l−u th«ng hµng thùc phÈm s¹ch sÏ lµ nguy c¬ lµm t¨ng
khèi l−îng hµng kÐm chÊt l−îng l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng h×nh
ph¹t ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn kinh doanh thùc phÈm kÐm chÊt l−îng
cßn n−¬ng nhÑ, do vËy viÖc t¸i diÔn s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng thùc phÈm kÐm chÊt
l−îng ngµy cµng gia t¨ng.
1.4. Quy ®Þnh ph¸p lý ®èi víi s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ l−u th«ng hµng thùc
phÈm s¹ch
1.4.1. Mét sè lo¹i quy ®Þnh liªn quan ®Õn vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
1.4.1.1. Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn
Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn (PPM) lµ c¸ch mµ mét s¶n phÈm (thùc
phÈm) ®−îc t¹o ra. RÊt nhiÒu s¶n phÈm ph¶i tr¶i qua hµng lo¹t giai ®o¹n hay nãi
c¸ch kh¸c chóng ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n tr−íc khi trë thµnh s¶n phÈm ®−îc
l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. C¸c tiªu chuÈn PPM quy ®Þnh s¶n phÈm cÇn ®−îc s¶n xuÊt
nh− thÕ nµo, ¸p dông cho giai ®o¹n s¶n xuÊt.
Nh÷ng quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn vÒ ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn ®−îc ¸p dông ®Ó
gi¶m thiÓu nh÷ng mèi nguy tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc phÈm. §©y lµ nh÷ng quy ®Þnh
vµ tiªu chuÈn vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh»m ®¸nh gi¸
qóa tr×nh s¶n xuÊt cã ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm hay
kh«ng, còng nh− lµ nh÷ng chøng nhËn vÒ cam kÕt tu©n thñ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ
qu¶n lý trong s¶n xuÊt.
1.4.1.2. VÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh thùc phÈm
Ho¹t ®éng kinh doanh thùc phÈm lµ mét trong nh÷ng nhãm nghÒ kinh doanh
cã ®iÒu kiÖn. Theo ®ã, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o
c¸c yªu cÇu quy ®Þnh vÒ nguån thùc phÈm sö dông, thùc phÈm sö dông ph¶i cã
nguån gèc râ rµng, cã ®ãng dÊu kiÓm ®Þnh, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ s¶n xuÊt, ho¹t ®éng chÕ
biÕn, kinh doanh thùc phÈm t−¬i sèng, c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n vËn chuyÓn thùc
phÈm, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, danh môc vµ hµm l−îng, c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng
xuÊt khÈu, nhËp khÈu thùc phÈm, c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn c«ng bè vÖ sinh an toµn
thùc phÈm vµ cÊp chøng nhËn kinh doanh...
Ngoµi ra, cßn cã quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®èi víi s¶n phÈm (d− l−îng ®éc tè vµ
dù l−îng vi sinh trong thùc phÈm) ®−îc phÐp tham gia vµo ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.
Tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh kü thuËt liªn quan tíi kÝch th−íc, h×nh d¸ng, thiÕt kÕ, ®é dµi
15