Đề tài khoa học cấp bộ nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển một trục hai cánh” nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam với trung quốc

  • 152 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
ViÖn nghiªn cøu th−¬ng m¹i
B¸o c¸o tæng kÕt
®Ò tµi khoa häc cÊp bé
M· sè : 69.08.RD
Nghiªn cøu x©y dùng c¸c gi¶I ph¸p khai th¸c chiÕn l−îc
“ph¸t triÓn mét trôc hai c¸nh” nh»m thóc ®Èy quan hÖ
th−¬ng m¹i viÖt nam –t rung quèc
C¬ quan qu¶n lý ®Ò tµi : Bé C«ng Th−¬ng
C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn : ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: : NguyÔn V¨n LÞch
7160
06/3/2009
Hµ néi - 2008
Môc lôc
Môc lôc ..............................................................................................................1
Danh môc nh÷ng ch÷ viÕt t¾t.......................................................................3
Lêi nãi ®Çu .........................................................................................................5
CH¦¥NG I: Nh÷ng néi dung cña chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh”...........8
1.1. Bèi c¶nh ra ®êi vµ néi dung hîp t¸c cña chiÕn l−îc “Mét trôc hai
c¸nh”...................................................................................................................8
1.1.1. ý t−ëng h×nh thµnh ChiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh”.......................8
1.1.2. Néi dung cña ChiÕn l−îc................................................................17
1.2. Quan ®iÓm cña Trung Quèc, c¸c n−íc ASEAN vµ thÕ giíi .................37
1.2.1. Quan ®iÓm cña Trung Quèc ...........................................................37
1.2.2. Quan ®iÓm cña c¸c n−íc ASEAN vµ thÕ giíi .................................39
Ch−¬ng II: §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét
trôc hai c¸nh” ®Õn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc ........42
2.1. Thùc tr¹ng quan hÖ th−¬ng m¹i ASEAN- Trung Quèc .......................42
2.1.1. Quan hÖ th−¬ng m¹i ASEAN – Trung Quèc...................................42
2.1.2. Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam – Trung Quèc................................44
2.1.3. Xu h−íng ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ, th−¬ng m¹i ViÖt Nam -
ASEAN -Trung Quèc .........................................................................................48
2.2. T¸c ®éng cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh” ®Õn quan
hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc.........................................................49
2.2.1. T¸c ®éng cña viÖc h×nh thµnh khung khæ hîp t¸c trªn ®Êt liÒn (víi
viÖc x©y dùng hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh – Singapore) ................................49
2.2.2. T¸c ®éng cña viÖc h×nh thµnh khung khæ hîp t¸c TiÓu vïng Mª
K«ng më réng ....................................................................................................56
2.2.3. T¸c ®éng cña viÖc h×nh thµnh khung khæ hîp t¸c kinh tÕ biÓn (víi
viÖc x©y dùng khu kinh tÕ VÞnh B¾c Bé më réng)..............................................61
2.3. §¸nh gi¸ chung.........................................................................................66
2.3.1. T¸c ®éng cña s¸ng kiÕn ®èi víi c¸c n−íc ASEAN..........................66
2.3.2. T¸c ®éng cña s¸ng kiÕn ®èi víi ViÖt Nam......................................68
1
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p tËn dông c¬ héi cña viÖc thùc hiÖn chiÕn
l−îc “mét trôc hai c¸nh” ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam
– Trung Quèc..................................................................................................71
3.1. Quan ®iÓm cña ViÖt Nam vÒ S¸ng kiÕn Cùc t¨ng tr−ëng míi .............71
3.1.1. VÞ trÝ cña ViÖt Nam trong s¸ng kiÕn...............................................71
3.1.2. Quan ®iÓm cña ViÖt Nam vÒ s¸ng kiÕn...........................................73
3.2. C¸c gi¶i ph¸p tËn dông c¬ héi, ®èi phã víi th¸ch thøc cña viÖc thùc
hiÖn chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh” .............................................................75
3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p chung .......................................................................75
3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c néi dung hîp t¸c cô thÓ trong chiÕn l−îc
“Mét trôc hai c¸nh”..........................................................................................91
3.3. Mét sè kiÕn nghÞ .....................................................................................103
KÕt luËn.........................................................................................................106
Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................................108
2
Danh môc nh÷ng ch÷ viÕt t¾t
1. Danh môc côm tõ viÕt t¾t tiÕng Anh
Ch÷ viÕt t¾t Gi¶i nghÜa tiÕng Anh Gi¶i nghÜa tiÕng ViÖt
ACFTA ASEAN - China Free Trade Area Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN – Trung
Quèc
ADB Asia Development Bank Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸
AFTA Asian Free Trade Area Khu vùc MËu dÞch tù do ASEAN
APEC Asia Pacific Economic Cooperation DiÔn ®µn Kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i
B×nh D−¬ng
ASEAN The Association of South East HiÖp héi c¸c n−íc §«ng Nam ¸
Asian Nations
CEPT Common Effective Preferential Ch−¬ng tr×nh −u ®·i thuÕ quan cã hiÖu
Tariff lùc chung
CGI Common Gateway Interface M« h×nh c©n b»ng tæng thÓ
EU European Union Céng ®ång Ch©u ¢u
FDI Foreign Direct Investment §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
GATT General Agreement on Tariffs and HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ mËu
Trade dÞch
GDP Gross Domestic Product Tæng s¶n phÈm quèc néi
GMS Greater Mekong Subregion Khu vùc TiÓu vïng Mª K«ng më réng
IMF International Monetary Fund Quü tiÒn tÖ quèc tÕ
ISO International Organization for Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ
Standardization
ITC International Trade Center Trung t©m th−¬ng m¹i Quèc tÕ
MFN Most Favoured Nation ¦u ®·i tèi huÖ quèc
ODA Official Development Assistance ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
OECD Organization for Economic Tæ chøc hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
Co-operation and Development
UNDP United Nations Development Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn hîp quèc
Programme
USD United States Dollar §¬n vÞ tiÒn tÖ §« la Mü
WB World Bank Ng©n hµng thÕ giíi
WTO World Trade Organization Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi
3
2. Danh môc côm tõ viÕt t¾t tiÕng ViÖt
Ch÷ viÕt t¾t Gi¶i nghÜa tiÕng ViÖt
BCT Bé C«ng Th−¬ng
BKHCN Bé Khoa häc & C«ng nghÖ
BTC Bé Tµi chÝnh
CNH, H§H C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa
DN Doanh nghiÖp
DN§TNN Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
DNNN Doanh nghiÖp Nhµ n−íc
DNTN Doanh nghiÖp T− nh©n
DNVVN Doanh nghiÖp võa vµ nhá
§MCN §æi míi c«ng nghÖ
§TNN §Çu t− n−íc ngoµi
KCN, KCX Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt
KH&CN Khoa häc- c«ng nghÖ
KHCN Khoa häc c«ng nghÖ
TNHH Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
VBB VÞnh B¾c Bé
VBBMR VÞnh B¾c Bé më réng
XHCN X· héi chñ nghÜa
XNK XuÊt nhËp khÈu
4
Lêi nãi ®Çu
Nh»m më réng quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i víi c¸c n−íc
ASEAN, tËn dông lîi thÕ khu vùc ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña m×nh, th¸ng
7/2006, Trung Quèc, th«ng qua tØnh Qu¶ng T©y, ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn “Cùc t¨ng
tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc” bao gåm ba néi dung lín: Hîp t¸c TiÓu
vïng S«ng Mª K«ng më réng (GMS); Hîp t¸c kinh tÕ biÓn hay hîp t¸c kinh tÕ
VÞnh B¾c Bé më réng và Hîp t¸c kinh tÕ trªn ®Êt liÒn hay hîp t¸c Hµnh lang
kinh tÕ Nam Ninh - Singapore. ChiÕn l−îc nµy cßn ®−îc gäi lµ “Mét trôc hai
c¸nh”: Mét trôc lµ hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh - Singapore, c¸nh thø nhÊt lµ
tiÓu vïng Mª K«ng më réng, c¸nh thø hai lµ khu vùc VÞnh B¾c Bé më réng bao
gåm vïng biÓn ViÖt Nam, Trung Quèc, Philippin, Indonesia, Malaysia vµ
Singapore. Víi lîi thÕ gi¸p c¸c n−íc ASEAN c¶ ®Êt liÒn vµ biÓn, Qu¶ng T©y vµ
V©n Nam chÝnh lµ ®Çu mèi quan träng cho quan hÖ hîp t¸c Trung Quèc vµ
ASEAN trong s¸ng kiÕn nµy. Sù ph¸t triÓn cña Qu¶ng T©y vµ V©n Nam sÏ lµ
®éng lùc cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ trong khu vùc vµ lµ
c¸c bªn cña Trung Quèc tham gia trùc tiÕp vµo chiÕn l−îc nãi trªn.
KÓ tõ khi ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn nµy, phÝa Trung Quèc ®· tÝch cùc vËn ®éng
®Ó c¸c n−íc ASEAN, nhÊt lµ c¸c n−íc liªn quan trùc tiÕp ñng hé. MÆc dï cã
nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau, mét sè n−íc, trong ®ã cã ViÖt Nam, ch−a thùc sù ®ång
t×nh víi s¸ng kiÕn nµy. Tuy nhiªn, phÝa Trung Quèc ®· triÓn khai nhiÒu ho¹t
®éng vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m ®−a s¸ng kiÕn nµy thµnh hiÖn thùc.
Víi vai trß cÇu nèi quan träng gi÷a ASEAN vµ Trung Quèc, ViÖt Nam
cã vÞ trÝ v« cïng quan träng trong s¸ng kiÕn míi vÒ hîp t¸c ASEAN – Trung
Quèc. ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®ang hîp t¸c thùc hiÖn s¸ng kiÕn Hai hµnh
lang, mét vµnh ®ai. Trung Quèc vµ ViÖt Nam còng lµ nh÷ng n−íc thµnh viªn
quan träng trong Hîp t¸c TiÓu vïng Mª K«ng më réng. Hîp t¸c ViÖt Nam –
Trung Quèc trong x©y dùng vµnh ®ai kinh tÕ VÞnh B¾c Bé còng ®ang tiÕn triÓn
tèt ®Ñp.
ViÖc Trung Quèc ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn míi nµy sÏ cã t¸c ®éng ®Õn c¸c n−íc
cã liªn quan, trong ®ã trùc tiÕp vµ nhiÒu nhÊt lµ ®èi víi ViÖt Nam. ViÖt Nam sÏ
cã nhiÒu lîi Ých khi s¸ng kiÕn nµy ®−îc thùc hiÖn, ®Æc biÖt lµ viÖc tiÕp tôc ph¸t
triÓn hîp t¸c TiÓu vïng Mª K«ng vµ Hai hµnh lang kinh tÕ. Tuy nhiªn, ViÖt
Nam còng sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc khã l−êng tr−íc, v× ®©y lµ mét
vÊn ®Ò phøc t¹p vµ nh¹y c¶m, nhÊt lµ vÊn ®Ò Hîp t¸c trªn biÓn trong bèi c¶nh
cßn nhiÒu bÊt ®ång gi÷a c¸c bªn tham gia. PhÝa ViÖt Nam còng ®· cã nhiÒu
cuéc häp bµn vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn “Mét trôc hai c¸nh” cña Trung Quèc,
trong ®ã Thñ t−íng ChÝnh phñ ®· giao Bé C«ng Th−¬ng chñ tr× phèi hîp víi
c¸c c¬ quan h÷u quan nghiªn cøu ®Ò xuÊt vµ b¸o c¸o víi Thñ t−íng c¸c gi¶i
5
ph¸p khai th¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn nµy nh»m thóc ®Èy quan hÖ th−¬ng m¹i
ViÖt Nam víi Trung Quèc.
S¸ng kiÕn Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc (chiÕn l−îc Mét
trôc hai c¸nh) lµ vÊn ®Ò lín liªn quan ®Õn hîp t¸c kinh tÕ, ®èi ngo¹i, chÝnh trÞ
gi÷a Trung Quèc vµ c¸c n−íc ASEAN, trong ®ã cã ViÖt Nam. Trong khu«n khæ
®Ò tµi nghiªn cøu cÊp Bé, ®Ò tµi “Nghiªn cøu x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p khai
th¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn “Mét trôc hai c¸nh” nh»m thóc ®Èy quan hÖ
th−¬ng m¹i ViÖt Nam víi Trung Quèc” tËp trung chñ yÕu vµo viÖc ph©n tÝch
nh÷ng ¶nh h−ëng cña viÖc Trung Quèc thùc hiÖn s¸ng kiÕn nµy ®Õn quan hÖ
th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc ViÖt Nam vµ Trung Quèc, tõ ®ã ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p
tËn dông c¬ héi vµ ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc tõ viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc
“Mét trôc hai c¸nh” nh»m ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c th−¬ng m¹i ViÖt Nam -
Trung Quèc trong t−¬ng lai.
Môc tiªu nghiªn cøu
- Lµm râ ý ®å chiÕn l−îc cña Trung Quèc trong viÖc ®Ò xuÊt ý t−ëng
“Mét trôc hai c¸nh”.
- Lµm râ nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc Trung Quèc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét
trôc hai c¸nh” ®Õn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc.
- §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p tËn dông c¬ héi vµ ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc
tõ viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh” nh»m ph¸t triÓn quan hÖ hîp
t¸c th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc.
§èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng: Nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét trôc hai
c¸nh” ®Õn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc vµ nh÷ng gi¶i ph¸p tËn
dông c¬ héi, ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc tõ viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc nãi trªn.
Ph¹m vi: TËp trung chñ yÕu vµo nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi th−¬ng m¹i vµ
®Çu t− trong quan hÖ hîp t¸c ViÖt Nam - Trung Quèc.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
- Thu thËp tµi liÖu vÒ c¸c nghiªn cøu cã liªn quan;
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh;
- Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia.
6
Néi dung nghiªn cøu
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi chia
thµnh ba ch−¬ng chÝnh nh− sau:
Ch−¬ng 1: Nh÷ng néi dung cña chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh”.
Ch−¬ng 2: §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Mét trôc hai
c¸nh” ®Õn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc.
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p tËn dông c¬ héi cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc
“Mét trôc hai c¸nh” ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc.
7
Ch−¬ng I
Nh÷ng néi dung cña chiÕn l−îc “Mét trôc hai
c¸nh”
1.1. Bèi c¶nh ra ®êi vµ néi dung hîp t¸c cña chiÕn l−îc “Mét trôc hai
c¸nh”
1.1.1. ý t−ëng h×nh thµnh ChiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh”
Nh×n l¹i lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ cña Trung Quèc, nhËn thÊy Trung
Quèc ®· vµ ®ang triÓn khai mét sè chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ næi bËt nh»m
thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶ vµo n¨m 2020, cã thÓ tãm
l−îc nh− sau:
* ChiÕn l−îc ph¸t triÓn Chu Giang më réng (9+2): Chu Giang më réng
(tiÕng Trung Quèc lµ PhiÕm Chu tam gi¸c ®Þa vùc) bao gåm 9 tØnh lµ: Phóc
KiÕn, Giang T©y, Hå Nam, Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y, H¶i Nam, Tø Xuyªn,
Quý Ch©u, V©n Nam vµ hai ®Æc khu hµnh chÝnh Hång K«ng, Ma Cao, gäi t¾t lµ
9+2. DiÖn tÝch cña 9 tØnh lµ 2 triÖu km², chiÕm kho¶ng 20% tæng diÖn tÝch,
chiÕm h¬n 31% tæng d©n sè vµ chiÕm 31,02% GDP c¶ n−íc (tÝnh ®Õn 2005).
Theo c¸c nhµ khoa häc Trung Quèc, thóc ®Èy sù hîp t¸c vµ ph¸t triÓn
khu vùc Chu Giang më réng cã lîi cho viÖc thùc hiÖn ph¸t triÓn hµi hßa, bæ
sung −u thÕ kinh tÕ gi÷a miÒn §«ng, miÒn Trung vµ miÒn T©y; cã lîi cho sù
phån vinh kinh tÕ- x· héi cña hai ®Æc khu hµnh chÝnh Hång K«ng, Ma Cao; cã
lîi cho viÖc s¾p xÕp nguån lùc, t¨ng c−êng thùc lùc chØnh thÓ vµ søc c¹nh tranh
cña toµn khu vùc, thóc ®Èy hîp t¸c ph¸t triÓn cña khu mËu dÞch tù do Trung
Quèc- ASEAN vµ APEC.
Do tÇm quan träng cña chiÕn l−îc nµy nªn chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph−¬ng
cã liªn quan cña Trung Quèc ®· x©y dùng “Quy ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc tam
gi¸c Chu Giang më réng” (2006-2020), víi nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô vµ gi¶i
ph¸p cô thÓ.
* ChiÕn l−îc ph¸t triÓn miÒn T©y: MiÒn T©y lµ mét khu vùc réng lín cã
ph¹m vi bao qu¸t 12 tØnh, khu tù trÞ vµ thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng gåm
Trung Kh¸nh, Tø Xuyªn, Quý Ch©u, V©n Nam, T©y T¹ng, ThiÓm T©y, Cam
Tóc, Thanh H¶i, Ninh H¹, T©n C−¬ng, Néi M«ng Cæ, Qu¶ng T©y; diÖn tÝch
réng 6,85 triÖu km², chiÕm 71,4% tæng diÖn tÝch c¶ n−íc; GDP hµng n¨m
chiÕm kho¶ng 16-20% GDP c¶ n−íc. §©y lµ khu vùc cã vÞ trÝ chiÕn l−îc quan
träng, ®Êt ®ai réng lín, tµi nguyªn thiªn nhiªn t−¬ng ®èi phong phó vµ tiÒm lùc
thÞ tr−êng lín. Tuy nhiªn, do nh÷ng nguyªn nh©n vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, lÞch sö,
x· héi..., kinh tÕ miÒn T©y kÐm ph¸t triÓn, chñ yÕu lµ dùa vµo n«ng nghiÖp vµ
8
c«ng nghiÖp quy m« nhá; GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi chØ t−¬ng ®−¬ng 2/3 møc
b×nh qu©n cña c¶ n−íc, ch−a b»ng 40% møc b×nh qu©n cña khu vùc miÒn §«ng.
Sè l−îng c¸c thµnh phè trung t©m Ýt, thµnh phè víi quy m« lín l¹i cµng Ýt h¬n,
thªm vµo ®ã l¹i ph©n bè lÎ tÎ, thiÕu nh÷ng thµnh phè trung t©m thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña c¶ khu vùc. Khu vùc miÒn T©y cña Trung Quèc cã c¬ së vËt chÊt kü
thuËt nghÌo nµn, giao th«ng kh«ng thuËn tiÖn, tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp vµ ®iÒu
quan träng h¬n lµ nguån vèn x©y dùng khu vùc hÕt søc h¹n chÕ.
V× vËy, khai ph¸t miÒn T©y trë thµnh “quèc s¸ch”, “chiÕn l−îc quan
träng to lín”, “nhiÖm vô lÞch sö míi”, “träng ®iÓm ph¸t triÓn hµi hßa gi÷a c¸c
vïng” cña ChÝnh phñ Trung Quèc hiÖn nay. §Ó thùc hiÖn chiÕn l−îc nµy, ChÝnh
phñ Trung Quèc ®· “dån søc” ®Çu t− cho ph¸t triÓn miÒn T©y víi mét nguån
kinh phÝ kh¸ lín. Trong thêi gian kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø X (2001-2005), tæng
®Çu t− cho miÒn T©y (bao gåm c¶ tµi chÝnh Trung −¬ng vµ c¸c nguån ®Çu t−
mang tÝnh tµi lùc kh¸c) lµ 721,2 tû NDT, trong ®ã ®Çu t− cho x©y dùng dµi h¹n
b»ng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ lµ 275,8 tû NDT, chiÕm 43% tæng ®Çu t− cña c¶
n−íc. Nhê nguån ®Çu t− khæng lå nµy, ®Õn nay hÖ thèng giao th«ng ë miÒn T©y
®· ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ: M¹ng l−íi giao th«ng ®−êng bé ®¹t h¬n 70 v¹n km,
trong ®ã ®−êng cao tèc ®¹t h¬n 1 v¹n km; HÖ thèng ®−êng s¾t, ®−êng thñy,
®−êng hµng kh«ng còng ®−îc c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ x©y míi gãp phÇn quan träng
c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng cho sù ph¸t triÓn cña miÒn T©y. Ngoµi ra, nh÷ng chÝnh
s¸ch −u ®·i cïng víi mét lo¹t chÝnh s¸ch ®Çu t− kh¸c cho khu vùc n«ng th«n,
gi¸o dôc, y tÕ ch÷a bÖnh... còng ®−îc thùc thi, b−íc ®Çu ®−a l¹i kÕt qu¶, t¹o bé
mÆt míi cho miÒn T©y.
Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2015 vµ 2020, chiÕn l−îc khai ph¸t miÒn T©y
nh»m t¹o sù liªn kÕt gi÷a miÒn T©y víi miÒn Trung vµ miÒn §«ng cña Trung
Quèc vÉn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña ChÝnh phñ Trung Quèc. Muèn ph¸t triÓn
l©u dµi vµ bÒn v÷ng, miÒn T©y ph¶i më réng giao l−u quèc tÕ - theo c¸ch nãi
cña Trung Quèc lµ më réng, më cöa ®èi ngo¹i, nghÜa lµ ph¶i t¨ng c−êng hîp
t¸c víi c¸c n−íc l¸ng giÒng, trong ®ã quan träng lµ víi ViÖt Nam còng nh− c¸c
n−íc kh¸c thuéc ASEAN.
Trong ®iÒu kiÖn diÖn tÝch khu vùc cÇn khai th¸c rÊt réng lín, kh¶ n¨ng
®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n−íc h¹n chÕ vµ viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ßi hái
mét sè vèn ®Çu t− lín, viÖc khai th¸c khu vùc miÒn T©y, thóc ®Èy ph¸t triÓn
kinh tÕ miÒn T©y kh«ng thÓ sö dông m« h×nh tr¶i b»ng toµn diÖn, dµn hµng
ngang tiÕn b−íc. V× thÕ, sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m tßi c¸c m« h×nh ph¸t triÓn
khu vùc, Trung Quèc ®· chñ tr−¬ng lÊy viÖc x©y dùng “Cùc t¨ng tr−ëng” lµm
sù lùa chän chÝnh s¸ch cña ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc miÒn T©y, dùa vµo 3 m«
h×nh chñ yÕu: ph¸t triÓn cùc t¨ng tr−ëng dùa vµo thµnh thÞ, cùc t¨ng tr−ëng theo
9
kiÓu khai ph¸ tµi nguyªn vµ ph¸t triÓn cùc t¨ng tr−ëng kinh tÕ khu vùc trªn c¬
së nh÷ng thµnh phè nhá, lÊy xÝ nghiÖp h−¬ng trÊn lµm chñ ®¹o.
* ChiÕn l−îc biÓn hay chiÕn l−îc hîp t¸c tiÓu vïng trªn biÓn Trung
Quèc- ASEAN: Hai hµnh lang mét vµnh ®ai – KÕ ho¹ch hîp t¸c kinh tÕ song
ph−¬ng ViÖt – Trung ®· ®−îc Thñ t−íng hai n−íc ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ
Phan V¨n Kh¶i vµ ¤n Gia B¶o ®−a ra vµ ®i ®Õn thèng nhÊt trong cuéc héi ®µm
vµo th¸ng 5/2004, ®Æc biÖt phÝa Trung Quèc ®· nhiÖt liÖt h−ëng øng kÕ ho¹ch
hîp t¸c nµy. B¶n th«ng c¸o chung ®· ghi nhËn viÖc hai bªn nhÊt trÝ thµnh lËp tæ
chøc c«ng t¸c thuéc ñy ban Hîp t¸c kinh tÕ liªn ChÝnh phñ ®Ó xóc tiÕn vÊn ®Ò
nµy.1 Sù “nhiÖt t×nh h−ëng øng” ®ã ph¶i ch¨ng lµ v× kÕ ho¹ch hîp t¸c nµy ®·
n»m trong ý t−ëng chiÕn l−îc cña Trung Quèc, lµ b−íc khëi ®Çu cho c¶ mét
chiÕn l−îc lín ®· ®−îc hä tÝnh to¸n kü l−ìng.
ChiÕn l−îc hîp t¸c tiÓu vïng trªn biÓn Trung Quèc- ASEAN víi môc
®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ “h−íng ra biÓn” còng lµ mét phÇn trong chiÕn l−îc ®¹i
khai ph¸t miÒn T©y cña Trung Quèc, víi môc tiªu chiÕn l−îc ®−a vïng §¹i T©y
Nam cßn rÊt l¹c hËu tiÕn ra biÓn qua con ®−êng Khu hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c
Bé Qu¶ng T©y. Nh»m thùc hiÖn ý t−ëng chiÕn l−îc trªn, chÝnh quyÒn Qu¶ng
T©y ®· thµnh lËp ñy ban Qu¶n lý x©y dùng quy ho¹ch Khu kinh tÕ vÞnh B¾c Bé
Qu¶ng T©y, chñ yÕu bao gåm c¸c thµnh phè Nam Ninh, B¾c H¶i, Kh©m Ch©u,
c¶ng Phßng Thµnh, diÖn tÝch ®Êt liÒn kho¶ng 4,25 v¹n km², diÖn tÝch biÓn
kho¶ng gÇn 13 v¹n km². Víi −u thÕ ®Þa kinh tÕ nµy, Chñ tÞch Trung Quèc Hå
CÈm §µo ®· ph¸t biÓu cho r»ng, sù ph¸t triÓn cña khu vùc ven biÓn Qu¶ng T©y
cÇn trë thµnh “Cùc t¨ng tr−ëng thø t−” tiÕp theo tam gi¸c Chu Giang, tam gi¸c
Tr−êng Giang vµ biÓn Bét H¶i, l«i kÐo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Trung Quèc.
Cïng víi viÖc thùc hiÖn hîp t¸c kinh tÕ biÓn trªn vµnh ®ai VÞnh B¾c Bé
trong Hai hµng lang mét vµnh ®ai víi ViÖt Nam, ý t−ëng vÒ sù më réng hîp t¸c
vµnh ®ai VÞnh B¾c Bé cña Trung Quèc thµnh Khu hîp t¸c kinh tÕ VÞnh B¾c Bé
më réng hay ý t−ëng chiÕn l−îc vÒ ph¸t triÓn hîp t¸c trªn biÓn cña Trung Quèc
víi ASEAN ®· cã tõ l©u. PhÝa Trung Quèc còng ®· cã nh÷ng sù ®Çu t− nghiªn
cøu kh¸ s©u s¾c vÒ kh¶ n¨ng më réng hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vÞnh B¾c Bé,
kh«ng chØ giíi h¹n gi÷a hai n−íc ViÖt - Trung mµ më réng sang c¸c n−íc
ASEAN kh¸c. Thùc hiÖn chØ thÞ cña Thñ t−íng Trung Quèc ¤n Gia B¶o vµ sù
ñy th¸c cña chÝnh quyÒn Qu¶ng T©y, mét nhãm c¸c chuyªn gia cña Trung
Quèc vµ mét sè n−íc ASEAN, sau hai lÇn dù th¶o, ®Õn nay ®· hoµn thµnh b¶n
“B¸o c¸o c¸c nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi hîp t¸c kinh tÕ VÞnh B¾c Bé më réng”
(b¶n cuèi cïng dµi h¬n 80 trang), trong ®ã cã nªu nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc h×nh
1
Bïi TÊt Th¾ng, Vµnh ®ai kinh tÕ VÞnh B¾c Bé, thùc tr¹ng, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p. T/c Nghiªn cøu Trung Quèc sè
1(71) 2007, trang 34.
10
thµnh khung khæ hîp t¸c kinh tÕ biÓn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña hai n−íc
ViÖt Nam vµ Trung Quèc.
T¹i cuéc Héi th¶o ngµy 30/7/2008 t¹i B¾c H¶i, Qu¶ng T©y, Trung Quèc
®· cã nh÷ng bµi ph¸t biÓu kh¸ chi tiÕt vÒ chiÕn l−îc më réng hîp t¸c kinh tÕ
vÞnh B¾c Bé Qu¶ng T©y, trong ®ã nªu râ vÞ trÝ vµ vai trß cña Qu¶ng T©y trong
sù hîp t¸c nµy vµ coi ®©y lµ mét “chiÕn l−îc quèc gia”, mét “c¬ héi lÞch sö” ®Ó
ph¸t triÓn kinh tÕ vµ më réng tÇm ¶nh h−ëng cña Trung Quèc. Héi th¶o còng
th¶o luËn kh¸ chi tiÕt vÒ nh÷ng néi dung, kÕ ho¹ch hîp t¸c cô thÓ trong chiÕn
l−îc, nªu râ nh÷ng ngµnh −u tiªn ph¸t triÓn vµ viÖc n©ng cÊp ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng giao th«ng, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô c¶ng biÓn, x©y dùng c¸c khu b¶o thuÕ
(nh− Khu b¶o thuÕ Kh©m Ch©u), dÞch vô tµi chÝnh... §ång thêi, c¸c cam kÕt cô
thÓ vµ gi¶i ph¸p thùc thi kÕ ho¹ch còng ®· ®−îc ®Ò xuÊt. Trong ®ã, Trung Quèc
sÏ tËp trung ®Çu t− lín nh»m khai th¸c tµi nguyªn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn, më
réng ph¹m vi tranh chÊp trªn biÓn víi quyÕt t©m cao nh»m t¹o lËp mét “bµn
®¹p”, mét hÖ thèng cöa më réng ®Ó ph¸t triÓn vÒ §«ng Nam ¸, më ra con
®−êng thuËn lîi tiÕn vÒ Ên §é D−¬ng vµ ch©u óc. §iÒu nµy chøng tá Trung
Quèc ®· cã nh÷ng sù chuÈn bÞ chu ®¸o vµ nhÊt qu¸n nh»m thu hót nguån lùc
quèc tÕ thùc hiÖn chiÕn l−îc Hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c Bé Qu¶ng T©y, t¹o ra
“Cùc t¨ng tr−ëng míi thø t−” cña m×nh mµ Trung Quèc vÉn tuyªn truyÒn lµ Cùc
t¨ng tr−ëng ASEAN - Trung Quèc.
* S¸ng kiÕn “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc” hay chiÕn l−îc
Mét trôc hai c¸nh:
Hai n¨m sau khi ®Ò xuÊt chiÕn l−îc hîp t¸c tiÓu vïng trªn biÓn Trung
Quèc- ASEAN vµ nh»m më réng h¬n n÷a quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, th−¬ng m¹i
ASEAN - Trung Quèc, thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ
mËu dÞch tù do ASEAN - Trung Quèc, th¸ng 7/2006, BÝ th− Khu ñy Qu¶ng T©y
®−a ra ý t−ëng chiÕn l−îc ph¸t triÓn hîp t¸c VÞnh B¾c Bé më réng n»m trong
chiÕn l−îc ph¸t triÓn Mét trôc hai c¸nh.
S¸ng kiÕn “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc” bao gåm ba néi
dung lín:
- Hîp t¸c kinh tÕ trªn ®Êt liÒn hay hîp t¸c Hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh -
Singapore (Mainland Economic Cooperation).
- Hîp t¸c TiÓu vïng S«ng Mª K«ng më réng (Greater Mekong Subregion
Cooperation - GMS);
- Hîp t¸c kinh tÕ biÓn hay hîp t¸c kinh tÕ VÞnh B¾c Bé më réng (Marine
Economic Cooperation);
Ba sù hîp t¸c trªn ®· h×nh thµnh nªn chiÕn l−îc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc
h×nh ch÷ "M" cña Trung Quèc víi ASEAN, lµ bé khung chiÕn l−îc vÒ më cöa
11
vµ hîp t¸c víi nhau gi÷a Trung Quèc vµ ASEAN. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn tæng thÓ
x©y dùng Cùc t¨ng tr−ëng míi nµy lµ mét chiÕn l−îc lín vÒ kh«ng gian, réng
vÒ quy m« ®Þa lý, bao qu¸t d¶i miÒn T©y Th¸i B×nh D−¬ng tõ phÝa Nam Trung
Quèc xuèng khu vùc ASEAN (gåm Bruney, Malaixia, Indonexia, Phillipin,
Singaporere vµ ViÖt Nam), ®a d¹ng vÒ néi dung, s©u s¾c vÒ ®é dµi thêi gian.
ChiÕn l−îc nµy cßn ®−îc gäi lµ "Mét trôc hai c¸nh”, lµ kh¸i qu¸t tæng thÓ cña
bé khung chiÕn l−îc nµy. Mét trôc lµ hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh - Singapore,
b¾t ®Çu tõ Nam Ninh (Qu¶ng T©y Trung Quèc), ®i qua l·nh thæ ViÖt Nam vµ
mét sè n−íc ASEAN kh¸c ®Õn Singapore, dµi 3.900 km. C¸nh thø nhÊt lµ tiÓu
vïng Mª K«ng më réng, bao gåm tØnh Qu¶ng T©y, V©n Nam cña Trung Quèc
më réng tíi 5 n−íc Myanma, Lµo, Th¸i Lan, Campuchia vµ ViÖt Nam. C¸nh
thø hai lµ khu vùc VÞnh B¾c Bé më réng, tõ B¾c H¶i (Qu¶ng T©y Trung Quèc)
®i xuyªn qua vÞnh B¾c Bé, qua l·nh h¶i c¸c n−íc ViÖt Nam, Malayxia,
Indonexia, Phillipin, Bruney råi ®Õn Singapore.
Nh− vËy, víi lîi thÕ gi¸p c¸c n−íc ASEAN c¶ ®Êt liÒn vµ biÓn, Qu¶ng
T©y vµ V©n Nam chÝnh lµ ®Çu mèi quan träng cho quan hÖ hîp t¸c gi÷a Trung
Quèc vµ khu vùc ASEAN. Sù ph¸t triÓn cña 2 tØnh Qu¶ng T©y vµ V©n Nam, víi
t− c¸ch lµ c¸c bªn cña Trung Quèc tham gia trùc tiÕp vµo chiÕn l−îc nãi trªn, sÏ
lµ ®éng lùc cã t¸c ®éng thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ trong toµn khu vùc.
Cho ®Õn nay, Trung Quèc ®· thèng nhÊt coi chiÕn l−îc Mét trôc hai c¸nh
nµy lµ chiÕn l−îc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc Trung Quèc – ASEAN víi c¸c môc
tiªu cô thÓ sau ®©y:
Thø nhÊt, h×nh thµnh mét vµnh ®ai t¨ng tr−ëng kinh tÕ míi ë bê T©y Th¸i
B×nh D−¬ng, träng t©m lµ ph¸t triÓn hîp t¸c VÞnh B¾c Bé më réng thµnh dù ¸n
tiÓu vïng míi gi÷a Trung Quèc vµ ASEAN, nh»m ®−a vïng §¹i T©y Nam cña
Trung Quèc cßn rÊt l¹c hËu tiÕn ra biÓn qua con ®−êng Khu hîp t¸c kinh tÕ
vÞnh B¾c Bé Qu¶ng T©y. Néi dung hîp t¸c nµy còng ®−îc ®−a vµo khung khæ
tæng thÓ hîp t¸c Trung Quèc – ASEAN;
Thø hai, t¹o sù æn ®Þnh khu vùc c¶ ë biªn giíi trªn bé vµ trªn biÓn, më ra
kh«ng gian ph¸t triÓn míi cho Trung Quèc, ®Æc biÖt më ra con ®−êng cho khu
vùc miÒn T©y Trung Quèc ®i qua tiÓu vïng s«ng Mª K«ng më réng th«ng qua
Ên §é D−¬ng ®Ó ®i vµo thÞ tr−êng thÕ giíi, nh»m chÊn h−ng vïng T©y Nam
Trung Quèc;
Thø ba, ®−a hîp t¸c Trung Quèc – ASEAN vµo ph¸t triÓn thùc chÊt, hiÖu
qu¶, tõ ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn hîp t¸c tæng thÓ §«ng ¸, ®ång thêi më ra côc
diÖn ®¶m b¶o an ninh n¨ng l−îng cho Trung Quèc ë BiÓn §«ng.
S¸ng kiÕn “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc” ®−îc ®−a ra bëi
mét ®Þa ph−¬ng lµ tØnh Qu¶ng T©y t¹i mét diÔn ®µn më cã tÝnh häc thuËt,
12
nh−ng cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ ý ®å chiÕn l−îc nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt cña
ChÝnh phñ Trung −¬ng Trung Quèc. Theo th«ng tin t×m hiÓu ®−îc th× s¸ng kiÕn
nµy xuÊt ph¸t tõ §¹i häc Thanh Hoa, mét ®¹i häc næi tiÕng cã uy tÝn bËc nhÊt
cña Trung Quèc. Quèc vô ViÖn Trung Quèc giao cho §¹i häc Thanh Hoa
nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng më réng hîp t¸c vµnh ®ai vÞnh B¾c Bé, biÕn khu vùc
nµy thµnh mét “Cùc t¨ng tr−ëng míi” n»m trong ý ®å chiÕn l−îc ®èi víi khu
vùc §«ng Nam ¸ cña Trung Quèc. Tê Nh©n d©n NhËt B¸o vµ T©n Hoa X· trÝch
®¨ng toµn bé bµi ph¸t biÓu cña BÝ th− TØnh ñy Qu¶ng T©y L−u Kú B¶o cho thÊy
râ sù quan t©m vµ rÊt coi träng cña ChÝnh phñ Trung −¬ng Trung Quèc ®èi víi
chiÕn l−îc nµy. ViÖc Trung Quèc ®Ó BÝ th− TØnh ñy Qu¶ng T©y L−u Kú B¶o
nªu ra s¸ng kiÕn nµy t¹i DiÔn ®µn Hîp t¸c Kinh tÕ vÞnh B¾c Bé ngµy 20/7/2006
lµ ®Ó th¨m dß ph¶n øng cña c¸c n−íc ASEAN, nÕu thuËn th× sÏ tiÕn tíi thµnh
s¸ng kiÕn chÝnh thøc cña Trung Quèc, nÕu kh«ng th× coi nh− ý t−ëng cña ®Þa
ph−¬ng. ý t−ëng chiÕn l−îc míi nµy thÓ hiÖn tÇm nh×n thêi ®¹i vµ sù chñ ®éng
cña Trung Quèc trong më cöa, héi nhËp víi thÕ giíi nãi chung vµ thóc ®Èy
quan hÖ kinh tÕ, ®Çu t− víi c¸c n−íc ASEAN, duy tr× æn ®Þnh an ninh, chÝnh trÞ
trong khu vùc nãi riªng.
Mét mÆt, lý gi¶i mét c¸ch kh¸ch quan vÒ sù h×nh thµnh ý t−ëng nãi
trªn, nhËn thÊy:
- ý t−ëng vÒ chiÕn l−îc Mét trôc hai c¸nh xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu néi t¹i
cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc, cÇn cã kh«ng gian kinh tÕ míi vµ sù ®Èy m¹nh
hîp t¸c tiÓu vïng song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng.
XÐt vÒ néi dung hîp t¸c cña Mét trôc hai c¸nh, chóng ta dÔ nhËn thÊy
®©y lµ sù ph¸t triÓn l«gic vµ më réng ý t−ëng Hai hµnh lang mét vµnh ®ai.
L«gic cña sù ph¸t triÓn nµy n»m ë vËn héi míi, v« cïng réng lín cña ViÖt Nam
vµ Trung Quèc trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ kinh tÕ. ThËt vËy, thêi ®¹i toµn cÇu
ho¸ kinh tÕ ®· më ra cho n−íc ViÖt Nam vµ Trung Quèc vËn héi cùc lín trong
viÖc thùc thi chiÕn l−îc lµm thay ®æi c¨n b¶n vÞ thÕ cña hai d©n téc, hai quèc
gia nµy trªn tr−êng quèc tÕ. Víi Trung Quèc lµ chiÕn l−îc chÊn h−ng Trung
Hoa - cèt lâi cña chiÕn l−îc ®ã lµ c¶i c¸ch më cöa héi nhËp toµn cÇu nhanh
chãng, trë thµnh siªu c−êng ngang ngöa víi Mü, lÊy l¹i vÞ thÕ ®øng ®Çu thÕ giíi
®· tõng cã tr−íc ®©y mÊy tr¨m n¨m. Víi ViÖt Nam lµ chiÕn l−îc ®Èy m¹nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc - cèt lâi cña chiÕn l−îc ®ã
lµ ®æi míi, më cöa, héi nhËp quèc tÕ. Hai ý t−ëng chiÕn l−îc Hai hµnh lang,
mét vµnh ®ai vµ Mét trôc hai c¸nh ®Òu b¾t nguån tõ sù khai th¸c lîi thÕ cña hai
quèc gia “nói liÒn nói, s«ng liÒn s«ng” trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ kinh tÕ,
chóng cã thÓ bæ sung hç trî cho nhau ®Ó cïng th¾ng, cïng h−ëng lîi trong khai
th¸c vËn héi hîp t¸c tiÓu vïng do thêi ®¹i míi ®−a tíi.
13
TÝnh më réng cña chiÕn l−îc Mét trôc hai c¸nh thÓ hiÖn tr−íc hÕt lµ
hîp t¸c tiÓu vïng song ph−¬ng trong Hai hµnh lang mét vµnh ®ai ®−îc më ra
hîp t¸c tiÓu vïng ®a ph−¬ng, quy m« hîp t¸c më ra rÊt réng, bao gåm Trung
Quèc víi tÊt c¶ c¸c n−íc §«ng Nam ¸. Nh−ng dï song ph−¬ng hay ®a ph−¬ng,
Hai hµnh lang mét vµnh ®ai vµ Mét trôc hai c¸nh vÒ thùc chÊt ®Òu lµ hîp t¸c
tiÓu vïng, ®ã lµ sù hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc kh¸c nhau, gi÷a c¸c n−íc kh«ng cïng
møc thuÕ quan triÓn khai ®Çu t− hîp t¸c khai th¸c mét khu vùc hay mét dù ¸n
cã chung lîi Ých.
- Tr×nh tù ®−a ra ý t−ëng, biÕn ý t−ëng thµnh chiÕn l−îc hµnh ®éng kh¸
tù nhiªn, cã søc thuyÕt phôc vÒ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc, kÕt nèi ý
t−ëng cña ViÖt Nam vÒ Hai hµnh lang mét vµnh ®ai kinh tÕ víi Khu mËu dÞch
tù do ASEAN – Trung Quèc. VÒ h×nh thøc, th«ng qua c¸c diÔn ®µn khu vùc,
cïng c¸c häc gi¶, c¸c nhµ nghiªn cøu, Trung Quèc muèn tranh thñ sù ®ång t×nh
cña c¸c n−íc ®èi víi chiÕn l−îc míi nµy.
- Nh×n tõ gãc ®é lÞch sö ph¸t triÓn cña Trung Quèc, chóng ta dÔ nhËn
thÊy, Trung Quèc kh«ng thÓ ph¸t triÓn lªn phÝa B¾c v× v−íng con gÊu B¾c Cùc
lµ n−íc Nga. Kh«ng gian ph¸t triÓn cña Trung Quèc chØ cßn lµ tiÕn xuèng phÝa
Nam trï phó, lµ n¬i tËp trung ng−êi Hoa thiÖn nghÒ kinh doanh. M¬ −íc vÒ mét
vµnh ®ai kinh tÕ §¹i Trung Hoa cã thÓ trë thµnh hiÖn thùc do xu thÕ ph¸t triÓn
míi cña thêi ®¹i. Trung Quèc ®· n¾m nhanh nh÷ng vËn héi míi nµy ®Ó më réng
kh«ng gian ph¸t triÓn b»ng chiÕn l−îc Mét trôc hai c¸nh nµy.
MÆt kh¸c, víi viÖc ®−a ra s¸ng kiÕn “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN –
Trung Quèc” hay chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh”, cã thÓ nhËn thÊy ®©y lµ mét ý
t−ëng mang tÝnh “chiÕn l−îc” rÊt s©u s¾c vµ cã sù nghiªn cøu, chuÈn bÞ rÊt kü
l−ìng cña Trung Quèc.
Quan ®iÓm nhÊt qu¸n vÒ tËp trung x©y dùng Cùc t¨ng tr−ëng kinh tÕ khu
vùc miÒn T©y Trung Quèc, hay nh÷ng nghiªn cøu, chuÈn bÞ kü l−ìng vÒ viÖc
më réng hîp t¸c kinh tÕ khu vùc VÞnh B¾c Bé gi÷a Trung Quèc víi ASEAN
cho thÊy râ quyÕt t©m cña ChÝnh phñ Trung Quèc trong viÖc triÓn khai thùc
hiÖn “b»ng mäi gi¸” chiÕn l−îc Mét trôc hai c¸nh. QuyÕt t©m ®ã cña Trung
Quèc lµ rÊt râ rµng, v× lîi Ých quèc gia cña hä vµ v× nh÷ng bøc xóc cña nÒn kinh
tÕ khæng lå Trung Quèc lµ ®−a vïng §¹i T©y Nam cßn rÊt l¹c hËu tiÕn ra biÓn
qua con ®−êng Khu hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c Bé Qu¶ng T©y. MÆc dï cã thÓ
kh«ng ph¶i víi tªn gäi lµ Mét trôc hai c¸nh mµ d−íi mét c¸i tªn gäi kh¸c,
nh−ng vÒ b¶n chÊt vÉn lµ tËp trung vµo viÖc më réng hîp t¸c khu vùc VÞnh B¾c
Bé theo quan ®iÓm cña hä, nghÜa lµ hîp t¸c Trung Quèc- ASEAN trªn biÓn, víi
nguyªn t¾c chñ quyÒn “c¸i l−ìi bß thÌ dµi” ®Ó “cïng khai th¸c” vµ dÇn “th«n
tÝnh” biÓn §«ng.
14
Víi S¸ng kiÕn nµy, nhËn thÊy Trung Quèc cã nh÷ng ý ®å sau:
Thø nhÊt, víi s¸ng kiÕn nµy Trung Quèc thÓ hiÖn ý ®å “®a ph−¬ng hãa”
biÓn §«ng, tõng b−íc “th«n tÝnh” biÓn §«ng.
Thùc tÕ ®Õn nay, hai hîp t¸c GMS vµ hîp t¸c kinh tÕ trªn ®Êt liÒn (trong
®ã “HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ c¸c n−íc x©y dùng tuyÕn ®−êng s¾t xuyªn ¸” vµ
“HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ c¸c n−íc x©y dùng ®−êng quèc lé ch©u ¸” ®· ®−îc
ñy ban kinh tÕ x· héi ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng cña Liªn Hîp Quèc th«ng
qua) ®· h×nh thµnh vµ tiÕn triÓn t−¬ng ®èi tèt. Nh− vËy, cßn l¹i hîp t¸c trªn biÓn
lµ vÊn ®Ò mµ Trung Quèc ch−a ®¹t ®−îc sù th«ng suèt cña c¸c n−íc cã liªn
quan. ViÖc x©y dùng khu hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c Bé (Qu¶ng T©y) vµ thóc ®Èy
chiÕn l−îc ba ch÷ M sÏ cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù hîp t¸c kinh tÕ ASEAN –
Trung Quèc nãi chung vµ ViÖt Nam – Trung Quèc nãi riªng. Trong chiÕn l−îc
ba ch÷ M nªu trªn, quan träng nhÊt vµ còng nh¹y c¶m nhÊt lµ chiÕn l−îc vÞnh
B¾c Bé më réng.
Cã thÓ nãi ®©y lµ mét chiÕn l−îc quan träng kh«ng chØ liªn quan ®Õn
kinh tÕ mµ cßn liªn quan ®Õn an ninh quèc phßng cña ViÖt Nam. NÕu Trung
Quèc thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l−îc hîp t¸c vÞnh B¾c Bé më réng, chñ quyÒn
“c¸i l−ìi bß“ thuéc vÒ Trung Quèc vµ nÕu ViÖt Nam kh«ng cã chiÕn l−îc kh«n
khÐo th× ViÖt Nam sÏ bÞ r¬i vµo thÕ bÞ bao v©y “kinh tÕ mÒm” cña Trung Quèc,
kh¶ n¨ng bÞ lÖ thuéc sÏ rÊt lín. Nguyªn nh©n lµ do c¶ mét d¶i ®−êng biÓn cña
ViÖt Nam, víi vÞ thÕ “mÆt tiÒn” vµo bËc nhÊt thÕ giíi, sÏ trë thµnh thÒm lôc ®Þa
mµ kh«ng cßn ®−êng ra biÓn §«ng, lîi thÕ kinh tÕ biÓn v× thÕ còng sÏ mÊt theo.
VÊn ®Ò biÓn §«ng lµ mét tån t¹i lÞch sö rÊt phøc t¹p, tõ l©u ®· t¹o nªn sù
tranh chÊp dai d¼ng vÒ chñ quyÒn gi÷a c¸c quèc gia. §Æc biÖt, vÊn ®Ò biÓn
§«ng lµ mét trë ng¹i rÊt lín trong quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc. Cho
®Õn nay, vÊn ®Ò nµy vÉn ch−a ®−îc gi¶i quyÕt, qu¸ tr×nh tranh chÊp vÉn ®ang
tiÕp diÔn. §èi víi Trung Quèc, biÓn §«ng ®ãng mét vai trß chiÕn l−îc cùc kú
quan träng.
VÒ mÆt kinh tÕ, hiÖn nay Trung Quèc ®ang ®øng thø hai thÕ giíi vÒ møc
tiªu thô dÇu löa nªn ®ang rÊt “kh¸t khao” c¸c nguån n¨ng l−îng, ®Õn møc c¸c
c«ng ty nhµ n−íc cña Trung Quèc ®ang ph¶i “chiÕn ®Êu” víi ng−êi NhËt ®Ó
dµnh quyÒn mua dÇu th« tõ vïng VÞnh vµ ViÔn §«ng. BiÓn §«ng, gåm hµng
tr¨m hßn ®¶o san h« vßng chøa ®Çy dÇu löa, ®ãng mét vai trß quan träng ®èi
víi viÖc ®¶m b¶o an ninh n¨ng l−îng vµ phôc vô chiÕn l−îc ngo¹i giao dÇu löa
cña Trung Quèc. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn nguån h¶i s¶n vµ c¸c tµi nguyªn
biÓn kh¸c mµ biÓn §«ng cã thÓ ®−a l¹i. Do ®ã, tõ l©u Trung Quèc ®· nu«i
méng “b¸ chñ” ®èi víi khu vùc biÓn §«ng.
15
VÒ mÆt chÝnh trÞ- qu©n sù, mét khi khèng chÕ ®−îc biÓn §«ng, Trung
Quèc sÏ cã “bµn ®¹p” ®Ó khèng chÕ toµn bé ®Þa bµn §«ng Nam ¸ vµ nhÊt lµ
cµng c« lËp ®−îc §µi Loan.
NhËn thøc ®−îc r»ng, ®èi víi c¸c n−íc ASEAN, vÊn ®Ò quan träng lµ duy
tr× chñ quyÒn tr−íc sù lÊn ¸t cña Trung Quèc, Trung Quèc ®· ®Èy vÊn ®Ò tõ bµn
®µm ph¸n chÝnh trÞ - ngo¹i giao sang khÝa c¹nh th−¬ng m¹i b»ng c¸ch khëi
x−íng “g¸c tranh chÊp, cïng khai th¸c”. ChÝnh quyÒn B¾c Kinh ®Ò xuÊt ph−¬ng
¸n l·nh ®¹o lu©n phiªn ®èi víi c¸c liªn doanh khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn §«ng.
§©y lµ mét ý ®å rÊt th©m s©u v× víi ®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh nhÊt, Trung Quèc
ch¾c ch¾n sÏ t×m ®−îc cho m×nh mét vÞ trÝ cã lîi nhÊt, tõ ®ã “®éc chiÕm” biÓn
§«ng.
Mét thùc tÕ còng cÇn nh×n nhËn lµ néi bé ASEAN hiÖn ®ang béc lé xu
h−íng ly t©m, t¹o thÕ cho Trung Quèc xö lý c¸c vÊn ®Ò víi tõng n−íc, nhÊt lµ
gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ chñ quyÒn, triÓn khai “g¸c tranh chÊp, cïng khai th¸c”
biÓn §«ng. TriÓn khai thùc hiÖn ý ®å nµy, Trung Quèc ®· kh«ng ngõng t×m
c¸ch chia t¸ch c¸c n−íc ASEAN ®Ó cã thÓ thiÕt lËp nh÷ng tháa thuËn song
ph−¬ng. Trªn thùc tÕ, ngµy 03/09/2003, ChÝnh phñ Trung Quèc vµ ChÝnh phñ
Phillipin ®· b¾t ®Çu th¶o luËn kÕ ho¹ch th¨m dß chung, ®ång thêi hai bªn còng
nhÊt trÝ vÒ mét bé quy t¾c øng xö biÓn §«ng. H¬n n÷a, viÖc Trung Quèc ®−a c¶
Singapore, mét n−íc kh«ng cã ®ßi hái vÒ chñ quyÒn ®èi víi biÓn §«ng vµo
ph¹m vi cña “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc ” cho thÊy, ý ®å “®a
ph−¬ng hãa” biÓn §«ng cña Trung Quèc nh»m tõng b−íc “th«n tÝnh” biÓn
§«ng.
Cã thÓ nãi, ®©y lµ ý ®å lín nhÊt, bao trïm nhÊt cña Trung Quèc khi ®Ò
xuÊt ý t−ëng “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN - Trung Quèc”.
Thø hai, Trung Quèc muèn t¹o thªm mét“Cùc kinh tÕ”, l«i kÐo ®Çu t−
cña c¸c ®èi t¸c ph¸t triÓn nh− Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) vµ Ng©n
hµng ThÕ giíi (WB) vµo ph¸t triÓn c¸c tØnh nghÌo phÝa §«ng Nam Trung Quèc.
Nh− ®· ph©n tÝch ë trªn, khu vùc vµnh ®ai vÞnh B¾c Bé cã mét vai trß
chiÕn l−îc quan träng ®èi víi Trung Quèc. Tuy nhiªn, c¸c tØnh cña Trung Quèc
thuéc khu vùc nµy cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, h¹ tÇng kÐm, tiÒm lùc kinh tÕ, tµi
chÝnh còng rÊt yÕu, do ®ã ch−a ph¸t huy ®−îc nh÷ng lîi thÕ cña vµnh ®ai nµy
phôc vô cho môc tiªu chiÕn l−îc cña Trung Quèc. Trung Quèc muèn võa tËp
trung søc m¹nh néi lùc võa tËn dông ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn khu vùc nµy.
Víi sù nhÊt trÝ hµnh ®éng tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng, lÊy Qu¶ng
T©y lµm cÇu nèi, lµm trung t©m hîp t¸c Trung Quèc – ASEAN, céng thªm viÖc
Trung Quèc ®· cã nguån lùc thùc hiÖn sau 30 n¨m t¨ng tr−ëng kinh tÕ tèc ®é
cao, ®Õn nay Trung Quèc cã kh¶ n¨ng kªu gäi c¸c tØnh thµnh h−ëng øng chiÕn
16
l−îc nµy ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh thµnh, c¸c nhµ ®Çu t− vïng t¨ng tr−ëng Ch©u
Giang më réng. §ång thêi, Trung Quèc cßn tÝch cùc kªu gäi sù hîp t¸c ®a
ph−¬ng vµ b−íc ®Çu ®· nhËn ®−îc sù ñng hé cña mét sè tæ chøc quèc tÕ nh−
Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸, Ng©n hµng thÕ giíi...
Thø ba, Trung Quèc muèn më réng, t¨ng c−êng ¶nh h−ëng ®èi víi
ASEAN, biÕn ASEAN thµnh “s©n sau” cña Trung Quèc.
Víi Trung Quèc, ASEAN rÊt gÇn gòi vÒ mÆt ®Þa lý. ChÝnh ®iÒu kiÖn nµy
®· lµm cho tù th©n ASEAN lµ ®Ých ®Çu tiªn cña Trung Quèc nh¾m tíi trong
chiÕn l−îc an ninh, qu©n sù vµ më réng, ph¸t huy ¶nh h−ëng cña Trung Quèc.
Trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña m×nh, Trung Quèc nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t huy
®−îc ¶nh h−ëng ®èi víi c¸c n−íc ASEAN vµ nÕu cã thÓ th× biÕn ASEAN thµnh
“s©n sau” cña m×nh.
Mét khi “n¾m” ®−îc ASEAN, ®iÒu nµy sÏ gióp Trung Quèc gi¶m c¨ng
th¼ng vµ tranh chÊp th−¬ng m¹i víi Mü, T©y ¢u vµ NhËt B¶n v× hiÖn t¹i 70-
80% xuÊt khÈu cña vïng duyªn h¶i Trung Quèc (chñ yÕu lµ vïng ch©u thæ
Ch©u Giang) xuÊt qua Hång K«ng vµo c¸c thÞ tr−êng Mü vµ Ch©u ¢u. ViÖc
Trung Quèc ®−a Singapore vµo ph¹m vi hîp t¸c trong khi lo¹i bá §µi Loan (lµ
mét bªn cã ®ßi hái chñ quyÒn bé phËn ®èi víi vÞnh B¾c Bé) cho thÊy: Trung
Quèc mét mÆt cã ý ®å tiÕp tôc c« lËp §µi Loan, mÆt kh¸c muèn cã Singapore
lµm tr¹m trung chuyÓn ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr−êng Mü vµ EU phßng khi quan
hÖ gi÷a Trung Quèc víi Mü vµ EU xÊu ®i (Singapore ®· ký HiÖp ®Þnh th−¬ng
m¹i tù do víi Mü).
Ngoµi ra, quan hÖ víi ASEAN sÏ gióp n©ng cao vai trß cña Trung Quèc
®èi víi ASEAN vµ dµnh ®−îc sù ñng hé cña ASEAN trªn tr−êng quèc tÕ.
Tãm l¹i, cã thÓ kh¼ng ®Þnh, s¸ng kiÕn “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN -
Trung Quèc” hay chiÕn l−îc “Mét trôc hai c¸nh” mµ träng t©m lµ c¸nh VÞnh
B¾c Bé më réng lµ kÕt qu¶ cao cña mét tiÕn tr×nh ph¸t triÓn liªn tôc, mét chiÕn
l−îc mang tÇm quèc gia, nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt do ChÝnh phñ Trung −¬ng
Trung Quèc v¹ch ra tõ l©u, song l¹i tá ra nh− s¸ng kiÕn cña ®Þa ph−¬ng
(Qu¶ng T©y). S¸ng kiÕn nµy ngoµi nh÷ng môc ®Ých kinh tÕ ®¬n thuÇn, Trung
Quèc cßn nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ chñ quyÒn trªn biÓn §«ng nãi chung vµ
VÞnh B¾c Bé nãi riªng (mµ nÕu t¸ch riªng, Trung Quèc khã ®¹t ®−îc ý ®å chiÕn
l−îc cña m×nh).
1.1.2. Néi dung cña ChiÕn l−îc
1.1.2.1. Hîp t¸c kinh tÕ trªn ®Êt liÒn (Hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh-
Singapore)
Trong nhiÒu n¨m qua, quan hÖ ASEAN - Trung Quèc ®· ph¸t triÓn kh¸
toµn diÖn, nhÊt lµ kÓ tõ n¨m 2002 sau khi hai bªn ký kÕt “HiÖp ®Þnh khung vÒ
17
hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn ASEAN- Trung Quèc”, më ®−êng cho viÖc thiÕt lËp
Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN- Trung Quèc (ACFTA).
Trung Quèc trong tham väng t¹o ra mét cùc t¨ng tr−ëng míi cña thÕ giíi
và khu vùc “Cùc t¨ng tr−ëng míi ASEAN- Trung Quèc”, trong giai ®o¹n ph¸t
triÓn tíi, Trung Quèc sÏ tËp trung −u tiªn ®Çu t−, t¹o bïng næ ph¸t triÓn ë vïng
duyªn h¶i T©y Nam (Qu¶ng T©y- H¶i Nam), liªn kÕt vïng này víi ASEAN, kÐo
theo toàn bé sù ph¸t triÓn cña vïng T©y Nam réng lín giàu tiÒm n¨ng cña
Trung Quèc. Víi lîi thÕ gi¸p c¸c n−íc ASEAN c¶ ®Êt liÒn vµ biÓn, Qu¶ng T©y
vµ V©n Nam chÝnh lµ ®Çu mèi quan träng cho quan hÖ hîp t¸c Trung Quèc vµ
ASEAN. Sù ph¸t triÓn cña Qu¶ng T©y vµ V©n Nam lµ ®éng lùc cã t¸c ®éng trùc
tiÕp ®Õn sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ trong khu vùc vµ lµ c¸c bªn cña Trung Quèc
tham gia trùc tiÕp vµo chiÕn l−îc ph¸t triÓn “Mét trôc hai c¸nh”.
VÒ néi dung hîp t¸c kinh tÕ trªn ®Êt liÒn, Trung Quèc −u tiªn xóc tiÕn
khai th¸c vµ hîp t¸c hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh- Singapore, ph¸t triÓn kinh tÕ
®−êng trôc, xóc tiÕn x©y dùng ®−êng th«ng trªn bé vµ ph¸t triÓn ®−êng th«ng
kinh tÕ gi÷a khu vùc Ch©u Giang më réng cña Trung Quèc víi c¸c quèc gia
b¸n ®¶o Trung Nam.
Trong chuyÕn th¨m ViÖt Nam cña Tæng BÝ th−, Chñ tÞch n−íc Hå CÈm
§µo th¸ng 11/2006, hai bªn ®· ký HiÖp ®Þnh vÒ ph¸t triÓn s©u réng quan hÖ
kinh tÕ- th−¬ng m¹i vµ B¶n ghi nhí vÒ chiÕn l−îc hîp t¸c “Hai hµnh lang, mét
vµnh ®ai kinh tÕ”. Trong ®ã, kÕ ho¹ch hîp t¸c Hai hµnh lang gåm: Hµnh lang
kinh tÕ C«n Minh (Trung Quèc) – Lµo Cai – Hµ Néi – H¶i Phßng vµ Hµnh lang
kinh tÕ Nam Ninh (Trung Quèc) – L¹ng S¬n – Hµ Néi – H¶i Phßng; mét vµnh
®ai lµ Vµnh ®ai kinh tÕ vÞnh B¾c Bé. ViÖc triÓn khai s¸ng kiÕn nµy sÏ tiÕn hµnh
ë 4 tØnh cña Trung Quèc lµ V©n Nam, Qu¶ng T©y, Qu¶ng §«ng, H¶i Nam vµ 5
tØnh, thµnh cña ViÖt Nam lµ Lµo Cai, L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh, Hµ Néi, H¶i
Phßng víi tæng diÖn tÝch 869.000 km2, d©n sè 184 triÖu ng−êi. ChiÕn l−îc nµy
®· ®−îc hai Thñ t−íng ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Trung Quèc nhÊt trÝ ®−a vµo
ch−¬ng tr×nh nghÞ sù ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ song ph−¬ng ViÖt Nam – Trung
Quèc. HiÖn hai bªn ®· thµnh lËp c¸c Nhãm c«ng t¸c triÓn khai c¸c HiÖp ®Þnh vµ
tháa thuËn vÒ më réng quan hÖ kinh tÕ- th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc. C¸c lÜnh vùc
hîp t¸c bao gåm: giao th«ng vËn t¶i, th−¬ng m¹i, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, du
lÞch, khai th¸c tµi nguyªn, chÕ biÕn, ®iÖn lùc. Lé tr×nh hîp t¸c giai ®o¹n 2005
®Õn 2010 sÏ b¾t ®Çu tõ giao th«ng vËn t¶i, chÕ biÕn, ®iÖn lùc, tiÖn lîi ho¸ ®Çu t−
th−¬ng m¹i; giai ®o¹n tõ 2010 ®Õn 2020 sÏ triÓn khai toµn diÖn, thu hót sù tham
gia cña nhiÒu n−íc ASEAN, ®Èy m¹nh hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc - ASEAN.
Song mÆc dï kÕ ho¹ch nµy lµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i
vµ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ hai n−íc, hai bªn còng ®· triÓn khai mét sè
cuéc héi th¶o khoa häc s«i næi xung quanh vÊn ®Ò nµy, nh−ng ®Õn nay kÕ
18
ho¹ch nµy d−êng nh− vÉn dõng trªn ý t−ëng c¸c cuéc bµn th¶o khoa häc, thiÕu
quy ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ®ång bé, cã ch¨ng míi chØ lµ nh÷ng nç lùc cña
mÊy tØnh biªn giíi hai n−íc khai th¸c ý t−ëng tèt ®Ñp cña KÕ ho¹ch nµy ®Ó ph¸t
triÓn kinh tÕ cña tØnh m×nh.
Theo néi dung hîp t¸c trªn ®Êt liÒn, Trung Quèc dù ®Þnh kÕ ho¹ch thùc
hiÖn nh− sau:
Tr−íc hÕt, b¾t ®Çu lµm tõ nh÷ng hîp t¸c mËu dÞch, du lÞch võa dÔ triÓn
khai nhÊt, võa cã c¬ së t−¬ng ®èi tèt, nhanh chãng xóc tiÕn hµnh ®éng.
Mét mÆt, sù më réng cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa gi÷a c¸c vïng,
c¸c khu vùc cña mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia, tÊt yÕu h×nh thµnh c¸c dßng
l−u chuyÓn hµng hãa, dÞch vô dùa trªn c¸c trôc giao th«ng thuËn lîi bao gåm c¶
®−êng bé, ®−êng s¾t, ®−êng s«ng... MÆt kh¸c, däc theo c¸c trôc giao th«ng hay
c¸c tuyÕn hµnh lang giao th«ng ®ã th× hîp t¸c th−¬ng m¹i, trao ®æi hµng hãa,
dÞch vô sÏ cµng ph¸t triÓn h¬n, do lîi thÕ so s¸nh h×nh thµnh tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn
tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi... ®Æc thï cña tõng vïng, tõng khu vùc. VÒ b¶n chÊt,
Trung Quèc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hîp t¸c trªn ®Êt liÒn hay chñ ®éng x©y dùng vµ
ph¸t triÓn c¸c hµnh lang kinh tÕ chÝnh lµ nh»m ®Èy m¹nh dßng l−u chuyÓn hµng
hãa, dÞch vô, vèn dùa trªn c¸c trôc giao th«ng, t¹o ra sù liªn kÕt, hîp t¸c kinh tÕ
gi÷a c¸c vïng, c¸c khu vùc däc theo c¸c tuyÕn hµnh lang kinh tÕ ®ã.
VÒ mÆt kinh tÕ, nhê cã −u thÕ vÒ chi phÝ s¶n xuÊt hay l−u th«ng hµng
hãa, vÒ khai th¸c lîi thÕ so s¸nh do c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tù nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ,
x· héi, v¨n hãa..., viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hîp t¸c däc theo c¸c hµnh lang
kinh tÕ cña Trung Quèc kh«ng ®¬n thuÇn chØ tËp trung vµo môc tiªu thóc ®Èy
s¶n xuÊt vµ l−u chuyÓn hµng hãa, dÞch vô, mµ cßn chó träng vµo c¸c kÕ ho¹ch
thu hót ®Çu t−, t¹o ra søc hót ®èi víi vèn, c«ng nghÖ vµ nguån nh©n lùc tham
gia vµo t¸i ph©n bæ c¸c nguån lùc, t¸i ph©n c«ng lao ®éng ë nh÷ng n¬i mµ hµnh
lang kinh tÕ ®i qua còng nh− nh÷ng vïng vµ khu vùc kh¸c ngoµi hµnh lang.
Bªn c¹nh ®ã, ®Èy m¹nh hîp t¸c ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch còng cã c¬ së
t−¬ng ®èi tèt ®Ó ph¸t triÓn vµ lµ mét trong nh÷ng néi dung hîp t¸c theo c¸c
hµnh lang kinh tÕ cña Trung Quèc. Trªn ®Þa bµn c¶ hai bªn ViÖt Nam – Trung
Quèc ®Òu cã nh÷ng trung t©m v¨n ho¸ l©u ®êi vµ c¶nh quan thiªn nhiªn phong
phó, ®Æc s¾c. NÒn v¨n minh lóa n−íc ®ång b»ng s«ng Hång cña ViÖt Nam ®Ó
l¹i cho ngµy nay rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh v¨n ho¸, lÞch sö s©u s¾c, xøng ®¸ng
®−îc gäi lµ tiÒm n¨ng bÊt tËn cña ngµnh kinh tÕ dÞch vô du lÞch. T−¬ng tù, phÝa
Qu¶ng T©y víi nh÷ng lÔ héi v¨n ho¸ ®Æc s¾c mang b¶n s¾c cña d©n téc Choang
cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn t−¬i ®Ñp, víi c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¶nh quan
nh©n v¨n phong phó, ch¾c ch¾n còng sÏ hÊp dÉn du kh¸ch ViÖt Nam vµ c¸c
n−íc ASEAN trong t−¬ng lai.
19