Đề tài chiến lược kinh doanh

  • 98 trang
  • file .doc
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
lêi më ®Çu.
ViÖc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt chÝnh lµ c¬
së ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi.
Ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó mu cÇu lîi Ých
kinh tÕ lµ ho¹t ®éng tù gi¸c cã ý thøc cña con ng-
êi trong mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Khi tiÕn
hµnh §©yc¸clµho¹t
®Ò ®éngtµi cã s¶nph¹m xuÊt,
vi t¬ng ngêiréng,
con ®èi lu«n nhng
cã ý
do h¹nvµ
thøc chÕquan t©m ®Õn nh÷ng th«ng sè chi phÝ
vÒ ra trong
chi thêi gian qu¸thùctr×nh
tËp, s¶n nh kinh
còngxuÊt doanhviÕt
thêi gian vµ kÕt
b¸o
c¸o, cña mçih¹n
qu¶ nh÷ng qu¸chÕtr×nh cñaho¹t
b¶n®éngth©n,s¶nxinxuÊt®Ò kinh
cËp
doanh
®Õn ®ã. Hay
nh÷ng vÊn nãi®Òc¸chmang kh¸ctÝnh cÊp lîc
chiÕn ho¹tvµ®éng
thiÕt h÷u
s¶n®èi
Ých xuÊt ®¬ndoanh
víikinh vÞ. lµ vÊn ®Ò tån t¹i sèng cßn
chi
MÆc phèi
dï toµn
b¶n th©nbé ho¹t ®·®éng cña ®¬n
tËp trung vÞ,phÊn
nç lùc lµ c¨n cø
®Êu
®Ò rathµnh
hoµn nh÷ng quyÕt ®Ò
chuyªn ®Þnh tèth÷u nhng l¹i
Ých, ®em
nghiÖp, víihiÖu
kh¶
qu¶ kinh
n¨ng cã h¹ntÕ nªn
ngµy®Ò cµngtµi cao h¬n.
kh«ng
Ngµykhái
thÓ tr¸nh nay,nh÷ng
trong xu s¬thÕ
suÊthéi víi nÒn kinh
nhËp khuyÕt.
khiÕm B¶n
tÕ thÕ
th©n xin giíi, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tù do c¹nh
ghi nhËn
nh÷ng thiÕukhu«n
tranh trong sãt vµ khæsù ph¸p
gãp ýluËt,
híngvÊndÉn®Òs÷a chiÕn
ch÷al-
cña thÇy:kinh
îc trong §oµndoanhGia Dònglµ métvµ c¸c tè quan
yÕuthÇy, c« gi¸oträng, lµ
trong
th¸chQu¶n
khoa thøc trÞ®èi víi doanh
kinh c¸c ®¬n s¶n §¹i
thuécvÞtrêng xuÊt häckinh
§µ
doanh,
n¨ng ®Ó®ßi hái ®¬n
chuyªn ®Ò ®îc vÞ hoµn h¬n. c«ng søc
tèn nhiÒu
ph¶i thiÖn
cho viÖc nghiªn cøu t×m riªng cho m×nh mét
chiÕn Tr©n trängdoanh
lîc kinh ch©nvµ thµnh xin c¶m
c¸c chÝnh thÇy gi¸o
¬n thÝch
s¸ch hîp
híng
®Ó dÉnngµyt«i lµmn©ng
cµng ®Ò tµi caonµy.
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. C«ng ty Th-
Tr©n träng ch©n thµnh xin c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c
¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc lµ ®¬n vÞ míi ®îc thµnh
ThÇy, c« gi¸o Trêng §¹i häc §µ n½ng ®· tËn t×nh
lËp trong c¬ chÕ míi còng gÆp nhiÒu khã kh¨n
gióp ®ì t«i suèt thêi gian häc tËp.
®Ó vît qua th¸ch thøc ®ã.
Tr©n träng ch©n thµnh xin c¶m ¬n C«ng ty
Trong suèt thêi gian theo häc hÖ §µo t¹o tõ xa cña
Th¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc ®· gióp ®ì t«i hoµn
Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thuéc Trêng ®¹i
thµnh ®Ò tµi nµy.
Tr©n träng ch©n thµnh xin c¶m
-----------------------------------------------------------------------
¬n
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
Môc lôc
Lêi më ®Çu............................................................Trang
01
PhÇn thø I: C¬ së lý luËn chung vÒ ChiÕn lîc kinh doanh
..............................................................................Trang
05
I- Mét sè kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh..........Trang
06
1-Kh¸i niÖn chung vÒ ChiÕn lîc...........................Trang
06
2- VÊn ®Ò cèt lâi cña ChiÕn lîc...........................Trang
06
3- Môc ®Ých vµ vai trß cña ChiÕn lîc...................Trang
07
4-Mét sè kh¸i niÖm kh¸c cã liªn quan ®Õn ChiÕn lîc
...................................................................... Trang
07
II- ChÝnh s¸ch.......................................................Trang
08
1- Kh¸i niÖm ChÝnh s¸ch...................................Trang
08
2- T¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña ChÝnh s¸ch.........Trang
08
III- Qu¶n trÞ ChiÕn lîc...........................................Trang
10
1- Kh¸i niÖm qu¶n trÞ ChiÕn lîc..........................Trang
10
2- C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ChiÕn lîc Trang
10
3- M« h×nh qu¶n trÞ ChiÕn lîc............................Trang
11
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
4- Lîi Ých c¶ qu¶n trÞ ChiÕn lîc...........................Trang
12
IV TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh ChiÕn lîc......................Trang
13
1- X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô.......................Trang
13
2- Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng kinh doanh.....Trang
14
3- Ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn trong......................Trang
19
4- X¸c ®Þnh môc tiªu ChiÕn lîc..........................Trang
21
5- C¸c yªu cÇu ®èi víi môc tiªu..........................Trang
22
6- Ph©n tÝch lùa chän chiÕn lîc..........................Trang
22
PhÇn thø II : Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ c«ng
t¸c
ho¹ch ®Þnh ChiÕn lîc t¹i C«ng ty TM huyÖn HiÖp §c
..............................................................................Trang
26
I- Tæng quan vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty th¬ng
m¹i
huyÖn HiÖp §øc....................................................Trang
27
1-§Æc ®iÓm t×nh h×nh....................................Trang
27
2-§iÒu kiÖn tù nhiªn -kinh tÕ x· héi....................Trang
27
II- Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty th¬ng m¹i
huyÖn HiÖp §øc.....................................................Trang
27
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
1- Chøc n¨ng nhiÖm vô.....................................Trang
28
2- C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty...........................Trang
29
3- M«i trêng ho¹t ®éng cña C«ng ty....................Trang
31
III Thùc tr¹ng viÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ë
C«ng ty
th¬ng m¹i huyÖn HiÖp §øc....................................Trang
39
1- Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n..........................Trang
39
2- HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th¬ng m¹i
trong 3 n¨m 2000-2002................................Trang
40
3- T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cña C«ng ty
...................................................................... Trang
42
4- Nh÷ng c¨n cø ®Ó hoµn thiÖn chiÕn lîc kinh doanh
...................................................................... Trang
43
5- Ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸
tr×nh thùc
hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty th¬ng m¹i
...................................................................... Trang
44
6- NhËn xÐt chung vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty
...................................................................... Trang
45
phÇn thø iii: mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn
CLKD cña C«ng ty th¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc.......Trang
47
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
I- KiÕn nghÞ vÒ viÖc hoµn thiÖn chiÕn lîc kinh doanh
cña
C«ng ty th¬ng m¹i huyÖn HiÖp ®øc......................Trang
48
1- Ph¬ng ph¸p dù b¸o x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
...................................................................... Trang
48
2- Ph©n tÝch nh÷ng c¬ héi, nguy c¬, ®iÓm m¹nh, ®iÓm
yÕu ................................................................Trang
51
3- X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc...........................Trang
55
II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc cña
C«ng ty..................................................................Trang
56
1- Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty...........Trang
56
2- C«ng t¸c ®µo t¹o..........................................Trang
57
3- C¸c bíc thùc hiÖn..........................................Trang
58
4- So¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu h»ng n¨m.................Trang
64
5- Th«ng b¸o chiÕn lîc cho c¸n bé chñ chèt..........Trang
64
6- Th«ng b¸o c¸c tiÒn ®Ò x©y dùng chiÕn lîc......Trang
65
7- Thêng xuyªn kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh chiÕn lîc Trang
65
III- Mét sè kiÕn nghÞ............................................Trang
66
1- §èi víi Nhµ níc...............................................Trang
66
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
2- §èi víi C«ng ty..............................................Trang
67
KÕt luËn.................................................................Trang
69
phÇn thø nhÊt
c¬ së lý luËn chung
vÒ chiÕn lîc kinh doanh.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
I/ Mét sè kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh.
1/ Kh¸i niÖm chung vÒ chiÕn lîc:
ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ sù lùa chän,
phèi hîp c¸c biÖn ph¸p (søc m¹nh cña doanh nghiÖp) víi thêi
gian, thêi c¬, víi kh«ng gian (lÜnh vùc ho¹t ®éng) theo sù
ph©n tÝch m«i trêng vµ kh¶ n¨ng nguån lùc cña doanh nghiÖp
nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu phï hîp víi khuynh híng cña
doanh nghiÖp.
ChiÕn lîc lµ mét kh¸i niÖm kh¸ trõu tîng, kh¸i niÖm chiÕn
lîc chØ tån t¹i trong ®Çu ãc, trong sù suy nghÜ cña nh÷ng ai
cã quan t©m ®Õn chiÕn lîc, ®ã lµ nhòng ph¸t minh, s¸ng t¹o
cña chiÕn lîc vÒ c¸ch thøc biÖn ph¸p hµnh ®éng trong t¬ng lai
cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu quan träng
nhÊt c¬ b¶n nhÊt, vµ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Ta cã thÓ h×nh dung nh sau: ChiÕn lîc lµ mét kÕ
ho¹ch trong ®ã bao gåm : - Môc tiªu cÇn ph¶i ®¹t ®îc trong t-
¬ng lai dµi hoÆc t¬ng ®èi dµi (3 n¨m, 5 n¨m hoÆc 10
n¨m…).
- C¸c quyÕt ®Þnh vÒ biÖn ph¸p chiÕn lîc, ®ã lµ c¸ch
thøc chñ yÕu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu.
- Nh÷ng chÝnh s¸ch chñ yÕu ®Ó thu hót c¸c nguån lùc,
ph©n bæ vµ sö dông tèi u c¸c nguån lùc.
- TÊt c¶ c¸c néi dung trªn ph¶i ®îc x©y dùng trong khu«n
khæ m«i trêng c¹nh tranh s«i ®éng vµ c¸c biÕn cè bªn ngoµi
®Ó ®¹t ®îc dù kiÕn tríc.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
- TÝnh ®Þnh híng cña chiÕn lîc nh»m ®¶m b¶o cho doanh
nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc v÷ng ch¾c trong m«i trêng kinh
doanh thêng xuyªn biÕn ®éng.
Tuy nhiªn viÖc phèi kÕt hîp môc tiªu chiÕn lîc vµ môc tiªu
t×nh thÕ trong qu¶n trÞ chiÕn lîc lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®¶m
b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh.
C¸c quyÕt ®Þnh ph¶i ®îc tËp trung vÒ cÊp L·nh ®¹o cao
nhÊt cña doanh nghiÖp, míi cã thÓ ®¶m b¶o tÝnh chuÈn x¸c
cña quyÕt ®Þnh dµi h¹n( vÒ s¶n phÈm, thÞ trêng, ®Çu t vµ
®µo t¹o…) vµ sù bÝ mËt vÒ th«ng tin c¹nh tranh trªn thÞ tr-
êng.
ChiÕn lîc lu«n cã t tëng tiÕn c«ng ®Ó dµnh u thÕ trªn th-
¬ng trêng, chiÕn lîc ph¶i ®îc ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi trªn sù
ph¸t triÓn c¸c c¬ héi kinh doanh vµ nhËn thøc ®îc lîi thÕ so
s¸nh cña doanh nghiÖp nh»m ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh
doanh cao nhÊt.
2/ VÊn ®Ò cèt lâi cña chiÕn lîc:
Trong kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña doanh nghiÖp, ph¶i cã c¸c néi
dung chñ yÕu lµ môc tiªu chiÕn lîc, biÖn ph¸p chiÕn lîc vµ c¸c
chÝnh s¸ch. Nhng c¸i cèt lâi cña chiÕn lù¬c chÝnh lµ c¸c biÖn
ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu, ®ã chÝnh lµ ph¬ng ¸n tèi u ®Ó
thùc hiÖn môc tiªu. Cã thÓ h×nh dung chiÕn lîc kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp lµ ®Þnh híng c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu c¸c
biÖn ph¸p quan träng sÏ ®îc thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi
gian nhÊt ®Þnh nh»m mang l¹i lîi thÕ nhiÒu nhÊt cho doanh
nghiÖp trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò nhÊt ®Þnh. ChiÕn lîc
cña doanh nghiÖp ®îc coi nh b¸nh l¸i cña con thuyÒn, cßn môc
tiªu lµ c¸i ®Ých mµ con thuyÒn ph¶i ®Õn.
3/Môc ®Ých vµ vai trß cña chiÕn lîc:
a/ Môc ®Ých: Môc ®Ých cu¶ chiÕn lîc lµ th«ng qua c¸c môc
tiªu, c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu vµ c¸c chÝnh s¸ch mµ x¸c ®Þnh ,
t¹o dùng mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ thÓ lo¹i c¬ së kinh
doanh nµo mµ chóng ta muèn ®¹t ®Õn trong t¬ng lai, nã ph¸t
ho¹ ra nh÷ng triÓn väng, qui m«, vÞ thÕ, h×nh ¶nh cña doanh
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
nghiÖp trong t¬ng lai, chiÕn lîc cßn x¸c ®Þnh rá mét bé khung
®Ó híng dÉn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ duy tr× vµ ho¹t ®éng.
b/ Vai trß: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh gay
g¾t, mét doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng ph¶i cã mét chiÕn l-
îc, nhµ doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc u thÕ ®ang thay ®æi trªn
thÞ trêng, t×m ra ®îc nh©n tè then chèt cho thµnh c«ng, biÕt
khai th¸c nh÷ng u thÕ cña doanh nghiÖp, hiÓu ®îc ®iÓm yÕu
cña doanh nghiÖp, hiÓu ®îc ®èi thñ c¹nh tranh, mong muèn
cña kh¸ch hµng, biÕt c¸ch tiÕp cËn víi thÞ trêng tõ ®ã míi ®a
ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çy s¸ng t¹o nh»m triÓn khai c¸c
ho¹t ®éng hoÆc c¾t gi¶m bít ho¹t ®éng ë nh÷ng thêi diÓm
vµ ®Þa bµn nhÊt ®Þnh. ChÝnh nh÷ng cè g¾ng trªn nh»m ®a
ra mét chiÕn lîc tèi u, nã cã t¸c dông cô thÓ ®Õn c¸c chøc
n¨ng c¬ b¶n cña kinh doanh lµ:
- Cung cÊp cho doanh nghiÖp mét ph¬ng híng kinh doanh cô
thÓ, cã hiÖu qu¶ lµm kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng chøc
n¨ng cña doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp ph¸t huy lîi
thÕ c¹nh tranh t¨ng cêng søc m¹nh cho doanh nghiÖp ph¸t
triÓn thªm thÞ phÇn.
- Gióp cho doanh nghiÖp h¹n chÕ ®îc nh÷ng bÊt tr¾c rñi ro
®Õn møc thÊp nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp kinh
doanh æn ®Þnh l©u dµi vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng.
4/ Mét sè kh¸i niÖm kh¸c cã liªn quan ®Õn chiÕn lîc:
a/ ThÕ chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch chiÕn lîc:
+ ThÕ chiÕn lîc cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë vÞ trÝ, vai trß
vµ h×nh ¶nh so s¸nh trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn
thÞ trêng. ThÕ chiÕn lîc lµ kÕt qu¶ cña chiÕn lîc, cña ho¹t
®éng tríc ®©y vµ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp.
+ KÕ ho¹ch chiÕn lîc lµ mét v¨n b¶n híng vÒ t¬ng lai, nã x¸c
®Þnh vÞ thÕ sau nµy vµ lµ c¬ së cho nh÷ng kÕ ho¹ch hµnh
®éng chung nh»m h×nh thµnh ®îc thÕ chiÕn lîc trong t¬ng lai
®ã. Nh vËy mäi doanh nghiÖp ®Òu cã mét thÕ chiÕn lîc gièng
nh sù tån t¹i cña nã vËy, nhng kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo
còng cã chiÕn lîc. ChØ cã nh÷ng doanh nghiÖp cã quan t©m
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
®Õn chiÕn lîc, cã ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc th× míi cã kÕ ho¹ch
chiÕn lîc.
b/ QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc vµ quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh:
C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn lîc nh»m xö lý nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt
yÕu trong nh÷ng mèi t¸c ®éng ®ang chÐo nhau gi÷a doanh
nghiÖp vµ m«i trêng vµ chóng cã tÇm quan träng thiÕt yÕu
®èi víi sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh
nghiÖp.
C¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh liªn quan trø¬c hÕt vµ chñ
yÕu ®Õn c¸c c«ng viÖc lµm cho c¸c ho¹t ®éng trong néi bé
cña doanh nghiÖp cµng ngµy lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t ®¹t.
c/ Mèi quan hÖ gi÷a chiÕn lîc vµ c¸c ho¹t ®éng, chøc
n¨ng qu¶n trÞ kh¸c trong doanh nghiÖp:
Mét c¸ch chung nhÊt ®Ó nh×n nhËn th× chiÕn lîc vµ qu¶n
trÞ chiÕn lîc kh«ng ®ång nhÊt víi c¸c chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng
qu¶n trÞ kh¸c cña doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn qu¶n trÞ chiÕn lîc vµ qu¶n trÞ nh÷ng chøc n¨ng
kh¸c ®Òu nh»m vµo môc tiªu chung lµ chóng cã mèi quan hÖ
g¾n bã mËt thiÕt vµ kh¾n khÝt víi nhau, c¸c chøc n¨ng qu¶n
trÞ kh¸c sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh
ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña doanh nghiÖp, ngîc l¹i lµ tiÒn ®Ò lµ
c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng kh¸c.
II/ ChÝnh s¸ch.
1/ Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch:
ChÝnh s¸ch lµ nh÷ng khu«n khæ, nh÷ng ®iÒu kho¶n,
nh÷ng qui ®Þnh chung ®Ó híng dÉn, khai th«ng c¸c suy nghÜ
vµ hµnh ®éng khi ®a ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. Nhê
cã chÝnh s¸ch mµ ®¶m b¶o ®îc r»ng c¸c quyÕt ®Þnh sÏ n»m
trong mét khu«n khæ nhÊt ®Þnh. C¸c chÝnh s¸ch vÒ thùc chÊt
lµ c«ng cô ®Ó thùc thi chiÕn lîc ®· ®Ò ra.
C¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh nh÷ng vi ph¹m cã thÓ b¾t buét
vµ nh÷ng giíi h¹n ®Ó híng dÉn nh÷ng hµnh vi, nã chØ rá
nh÷ng c¸i g× cã thÓ lµm ra khi theo ®uæi c¸c môc tiªu cña
doanh nghiÖp.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
2/ T¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña chÝnh s¸ch:
a/ T¸c dông:
+ C¸c thay ®æi trong chiÒu híng chiÕn lîc trong qu¸
tr×nh thùc thi kh«ng ph¶i tù nã diÔn ra trong ho¹t ®éng h»ng
ngµy cña doanh nghiÖp c¸c nhµ chÝnh s¸ch rÊt cÇn thiÕt ®Ó
cã mét chiÕn lîc ®îc ph¸t huy toµn diÖn, cã t¸c dông. C¸c
chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò lÆp l¹i vµ híng dÉn thùc thi chiÕn lîc. VÒ thùc chÊt mÆt
h×nh thøc, th× chÝnh s¸ch thuéc lo¹i kÕ ho¹ch thêng xuyªn
cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ cÇn ph¶i cã trong suèt qu¸
tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.
+ ChÝnh s¸ch cßn lµ sù b¶o ®¶m cho viÖc uû quyÒn vµ
khuyÕn khÝch tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c nhµ qu¶n trÞ
cÊp díi.
+ ChÝnh s¸ch cßn lµ c¬ së ph¸p lý, lµ chç dùa ®Ó tù
kiÓm tra trong qu¶n trÞ cho nªn c¸c doanh nghiÖp cã thÓ vµ
nªn h×nh thµnh sæ tay chÝnh s¸ch ®Ó híng dÉn cho c¸c qu¶n
trÞ viªn.
b/ §Æc ®iÓm: Mèi quan hÖ gi÷a chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc: Cã
3 yÕu tè g¾n kÕt nhau:
Môc tiªu chiÕn lîc, ChiÕn lîc kinh doanh, ChÝnh s¸ch vµ cã
mèi quan hÖ nh sau:
Môc tiªu ChiÕn lîc ChÝnh
s¸ch
C¸i ®Ých cÇn ph¶i BÞªn ph¸p ®Ó thùc
Nh÷ng híng dÉn, qui ®Þnh
®Õn trongt¬ng lai hiÖn môc tiªu hç trî
thùc thi chiÕn lîc
Nh tr×nh bµy ë trªn, chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kh«ng t¸ch
biÖt nhau kh«ng kh¸c nhau nhiÒu. ChiÕn lîc chøa ®ùng nh÷ng
cam kÕt sö dông nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu, cßn b¶n chÊt
cña chÝnh s¸ch lµ t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý võa ®ñ réng
cho phÐp cã sù lùa chän s¸ng t¹o ®Ó thùc hiÖn nh÷ng cam
kÕt cña chiÕn lîc mét c¸ch linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶ cao.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
c/ Cã nhiÒu lo¹i chÝnh s¸ch vµ nã tån t¹i ë tÊt c¶ c¸c cÊp
®é kh¸c nhau cña doanh nghiÖp.
Tõ nh÷ng chÝnh s¸ch lín, chñ yÕu cña doanh nghiÖp ®Õn
nh÷ng chÝnh s¸ch chØ ¸p dông cho nh÷ng cÊp ®é tæ chøc
thÊp h¬n cña nã nh c¸c chÝnh s¸ch chØ liªn quan ®Õn c¸c
chøc n¨ng riªng rÏ nh: Tµi chÝnh s¶n xuÊt, Marketting, hoÆc
chØ liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n cô thÓ.
Do chÝnh s¸ch lµ nh÷ng tµi liÖu chØ dÉn cho viÖc lùa chän
trong khi ra quyÕt ®Þnh cho nªn nã cã mét ph¹m vi co gi¶n
nhÊt ®Þnh, cã thÓ bÞ hiÓu sai hoÆc cã tÝnh gi¶i thÝch theo
chñ quan cña nhµ qu¶n trÞ, tõ ®ã viÖc thùc thi chÝnh s¸ch
còng kh«ng nghiªm chØnh. Quan ®iÓm ph¶i nhÊt qu¸n dï lµ
mét ph¹m vi vµ h×nh thøc nh thÕ nµo th× c¸c chÝnh s¸ch
còng ®îc sö dông nh mét c¬ chÕ ®Ó thùc thi chiÕn lîc vµ ®¹t
®îc môc tiªu chung lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thùc thi chiÕn lîc.
Mét sè chÝnh s¸ch kh¸c:
- ChÝnh s¸ch chØ nhËn vÒ c«ng ty ®Ó lµm c«ng t¸c qu¶n lý
nh÷ng kû s vµ c¸n bé ®· cã tr×nh ®é ®¹i häc.
- ChÝnh s¸ch khen thëng cho nh÷ng s¸ng kiÕn, ph¸t minh.
- ChÝnh s¸ch khen thuëng cho tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu
- ChÝnh s¸ch x©y dùng mèi quan hÖ ®Æc biÖt víi kh¸ch
hµng
III/ Qu¶n trÞ vÒ chiÕn lîc:
1/ Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ chiÕn lîc.
Qu¶n trÞ chiÕn lîc lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc b¾t ®Çu tõ
nghiªn cøu m«i trêng hiÖn t¹i vµ dù b¸o trong t¬ng lai, ®Ò ra
c¸c môc tiªu chiÕn lîc cña tæ chøc, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.
Qu¶n trÞ chiÕn lîc cã thÓ ®îc coi nh lµ mét nghÖ thuËt vµ
khoa häc thiÕt lËp thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c quyÕt ®Þnh cã
liªn quan ®Õn nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau, cho phÐp doanh
nghiÖp tiÕn ®Õn ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra trong mét kho¶n
thêi gian nhÊt ®Þnh.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
Qu¶n trÞ chiÕn lîc tËp trung vµo sù hîp nhÊt viÖc qu¶n trÞ
Marketting, tµi chÝnh s¶n xuÊt nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ hÖ
thèng th«ng tin c¸c lÜnh vùc kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc sù thµnh
c«ng. Râ rµng trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc chóng ta ph¶i
thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ thÓ
hiÖn qua 3 giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc lµ:
Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, thùc thi chiÕn lîc, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
chiÕn lîc.
2/ C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc:
a/ Giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc:
Giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc hay cßn gäi lµ lËp kÕ
ho¹ch chiÕn lîc lµ qu¸ tr×nh x©y dùng nhiÖm vô kinh doanh,
®iÒu tra nghiªn cøu ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi
bªn ngoµi, c¸c ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu bªn trong, ®Ó dÒ ra
c¸c môc tiªu chiÕn lîc vµ lùa chän mét chiÕn lîc tèi u trong
nh÷ng chiÕn lîc cã thÓ ®· dïng.
V× doanh nghiÖp lu«n lu«n bÞ h¹n chÕ c¸c nguån lùc nªn
c¸c nhµ chiÕn lîc ph¶i chän mét chiÕn lîc thÝch hîp vµ hîp lý
nhÊt, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy cã liªn
quan ®Õn c¸c s¶n phÈm, thÞ trêng, nguån tµi nguyªn vµ c«ng
nghÖ cô thÓ trong mét kho¶ng thêi gian dµi trong t¬ng lai c¸c
chiÕn lîc x¸c ®Þnh râ ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trong dµi h¹n vµ cã
nh÷ng ¶nh hëng toµn diÖn ®Õn doanh nghiÖp.
Giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc lµ vÊn ®Ò quan träng
nhÊt, nÕu doanh nghiÖp kh«ng lµm tèt giai ®o¹n nµy th× dï
c¸c giai ®o¹n kh¸c cã triÓn khai tèt ®Õn mÊy còng kh«ng cã ý
nghÜa.
b/ Giai ®o¹n thùc thi chiÕn lîc:
§©y lµ giai ®o¹n hµnh ®éng cña chiÕn lîc. §Ó thùc thi
ph¶i cã mét tæ chøc ®¶m ®¬ng ®îc nhiÖm vô vµ huy ®éng
qu¶n trÞ viªn, nh©n viªn thËt sù b¾t tay vµo c«ng viÖc. Ba
ho¹t ®éng ®¶m b¶o cho thùc thi chiÕn lîc lµ: ThiÕt lËp môc
tiªu h»ng n¨m, ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch ®Ó theo ®uæi vµ
ph©n phèi c¸c nguån tµi nguyªn. §©y lµ giai ®o¹n khã kh¨n
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
nhÊt trong qóa tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc. Nã ®ßi hái tÝnh kû
luËt cao, sù tËn tôy vµ hy sinh cña mçi c¸ nh©n.
ViÖc thùc thi chiÕn lîc thµnh c«ng nh thÕ nµo phô thuéc
rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng thóc ®Èy c¸c nh©n viªn cña c¸c nhµ
qu¶n trÞ, vèn lµ mét nghÖ thuËt h¬n lµ mét khoa häc, chiÕn lîc
®îc ®Ò ra mµ kh«ng ®îc thùc hiÖn sÏ ch½ng cã lîi Ých g× c¶.
c/ KiÓm tra chiÕn lîc:
§©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¶n trÞ chiÕn lîc. Ba ho¹t
®éng chÝnh cña giai ®o¹n nµy lµ: xem xÐt l¹i c¸c yÕu tè c¬
së cña chiÕn lîc, ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn
c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh.
KiÓm tra lµ giai ®o¹n cuèi cïng nhng kh«ng cã nghÜa lµ nã
chØ thùc hiÖn sau cïng mµ nã ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn
tôc ®Ó t¹o th«ng tin ph¶n håi cho c¸c giai ®o¹n tríc kÞp thêi
®iÒu chØnh c«ng viÖc cña nã.
3/ M« h×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc:
Th«ng tin ph¶n håi
Ph©n tÝch ThiÕt lËp X©y dùng
bªn ngoµi môc tiªu môc tiªu
x¸c ®Þnh c¬ chiÕn lîc ng¾n h¹n
héi, ®e do¹ (dµi h¹n) (hµng n¨m)
NhËn thøc
chøc n¨ng Ph¸t triÓn Ph©n phèi §o lêng
nhiÖm vô vµ chøc n¨ng c¸c nguån ®¸nh gi¸
chiÕn lîc nhiÖm vô tµi nguyªn vµ ®iÒu
hiÖn t¹i (sø mÖnh)
chØnh
Ph©n tÝch bªn Lùa chän §Ò ra c¸c
trong : x¸c chiÕn lîc chÝnh s¸ch ®Ó
®Þnh ®iÓm tèi u theo ®uæi môc
m¹nh, ®iÓm tiªu
yÕu
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
Th«ng tin ph¶n
håi
Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Thùc thi chiÕn lîc KiÓm
tra C. lîc
M« h×nh trªn cho thÊy mèi quan hÖ gi÷a c¸c giai ®o¹n
vµ c«ng viÖc chñ yÕu qu¶ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc. Qóa
tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc ph¶i n¨ng ®éng vµ liªn tôc, bÊt cø
mét sù thay ®æi nµo ë c¸c thµnh phÇn trong m« h×nh trªn
®Òu cã thÓ lµm thay ®æi mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn
kh¸c trong m« h×nh.
VÝ dô: Mét sù thay ®æi chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc
cã thÓ t¹o ra mét c¬ héi lín dÉn ®Õn sù thay ®æi, môc tiªu
chiÕn lîc ®¬ng nhiªn ph¶i thay ®æi chiÕn lîc, ®iÒu ®ã kÐo
theo sù thay ®æi môc tiªu ng¾n h¹n chÝnh s¸ch vµ ph©n bè
nguån lùc.
C¸c mòi tªn cã chiÒu híng kh¸c nhau trong m« h×nh chØ
rá c¸c mèi quan hÖ nh©n qu¶ vµ mèi liªn hÖ ngîc cña dßng
th«ng tin ph¶n håi ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh s¬ khëi ban ®Çu,
c¸c th«ng tin ph¶n håi kÞp thêi sÏ gióp cho ban L·nh ®¹o kÞp
thêi ®iÒu chØnh c¸c quyÕt ®Þnh quan träng tríc ®ã.
Trong thùc tÕ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc kh«ng hoµn
toµn ®îc ph©n ®o¹n râ rµng nh trong m« h×nh ®· vÏ mµ cã
thÓ cã sù chång lÉn nhau chót Ýt. H¬n n÷a mét sè nguyªn
nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan còng cã ¶nh hëng ®Õn c¸ch
thøc qu¶n trÞ chiÕn lîc ë c¸c doanh nghiÖp. NÕu ë c¸c doanh
nghiÖp nhá kinh doanh Ýt mÆt hµng, dÞch vô vµ gi¶n ®¬n,
thêng kh«ng qu¶n trÞ chiÕn lîc mét c¸ch qui cò nh ®· tr×nh
bµy ë trªn. Phong c¸ch qu¶n trÞ, tÝnh phøc t¹p cña m«i trêng
kinh doanh, ®é phøc t¹p cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt, b¶n chÊt
cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, môc ®Ých cña hÖ thèng kÕ ho¹ch…
®Òu cã thÓ ¶nh hëng ®Õn c¸ch thøc tiÕn hµnh qu¶n trÞ chiÕn
lîc.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
4/ Lîi Ých cña qu¶n trÞ chiÕn lîc: Kinh nghiÖm cho thÊy
doanh nghiÖp cã thùc hµnh qu¶n trÞ chiÕn lîc th× ®Òu gÆt
h¸i nh÷ng thµnh c«ng trong kinh doanh so víi nh÷ng doanh
nghiÖp kh«ng quan t©m v×:
Qóa tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh
mét c¸ch æn ®Þnh môc ®Ých vµ híng ®i gióp cho ngêi L·nh
®¹o biÕt tËp trung sù chó ý vµo L·nh ®¹o tËp thÓ hµnh ®éng
theo híng nµo vµ khi nµo ph¶i ®¹t ®îc môc tiªu th× khi ®ã tËp
trung vµo ®îc träng ®iÓm, tÊt nhiªn chøc n¨ng nhiÖm vô mµ
môc tiªu ph¶i ®¹t.
Ngµy nay m«i trêng kinh doanh biÕn ®æi rÊt nhanh, lµm
xuÊt hiÖn nhiÒu c¬ héi vµ nguy c¬. Trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ
chiÕn lîc, ngêi ta rÊt coi träng ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè m«i tr-
êng kinh doanh, nªn ®· dù b¸o c¸c biÕn ®æi m«i trêng t¬ng
lai gÇn còng nh xa, qua ®ã mµ khai th¸c nh÷ng c¬ héi h¹n
chÕ nhòng rñi ro vµ chuÈn bÞ ®Ó thÝch óng víi nh÷ng diÔn
biÕn cña m«i trêng.
Qu¶n trÞ chiÕn lîc lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn rÊt hîp lý võa
mang tÝnh nghÖ thuËt võa khoa häc cao, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu
c¬ b¶n vµ toµn diÖn theo ¶nh hëng mµ doanh nghiÖp ®· chän.
IV/ TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh:
1/ X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô:
Chøc n¨ng nhiÖm vô hay lµ sø mÖnh cña doanh nghiÖp ®-
îc coi nh b¶n tuyªn ng«n vÒ môc ®Ých cña doanh nghiÖp ,
nguyªn t¾c kinh doanh, triÕt lý kinh doanh, lý tëng mµ doanh
nghiÖp t«n thê, niÒm tin cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ
b¶n thuyÕt minh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp sÏ
lµm cho ngêi ta ph©n biÖt ®îc doanh nghiÖp nµy víi doanh
nghiÖp kh¸c tuy chóng cïng kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm trªn
cïng mét thÞ trêng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhu nhau.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
B¶n thuyÕt minh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét doanh
nghiÖp dï ®îc tr×nh bµy ng¾n gän hay dµi dßng ®Õn mÊy
còng ph¶i chøa ®ùng nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
- Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ ai.
- S¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ g×.
- ThÞ trêng cña doanh nghiÖp ë ®©u.
- Mèi quan t©m cña doanh nghiÖp ®Õn c«ng nghÖ thÕ nµo,
cã quan träng kh«ng.
- Quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi nh thÕ
nµo.
- C¸c môc tiªu kinh tÕ quan träng ®èi víi doanh nghiÖp thÕ
nµo.
- VÒ triÕt lý: §©y lµ niÒm tin c¬ b¶n, gi¸ trÞ, nguyÖn väng
vµ c¸c u tiªn triÕt lý cña doanh nghiÖp.
- Tù ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng n¨ng lùc ®Æc biÖt, thÕ c¹nh tranh
chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ g×.
- Mèi quan t©m cña doanh nghiÖp vÒ x©y dùng mét h×nh
¶nh tèt ®Ñp cña doanh nghiÖp tríc c«ng chóng nh thÕ nµo.
- Th¸i ®é cña doanh nghiÖp ®èi víi nh©n viªn nh thÕ nµo.
Nh÷ng néi dung trªn ®©y ph¶i x©y dùng nh thÕ nµo dÓ
tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y:
- §¶m b¶o sù ®ång t©m nhÊt trÝ trong doanh nghiÖp.
- T¹o c¬ së ®Ó huy ®éng ®îc nguån lùc cho doanh nghiÖp.
- Cã tiªu chuÈn rá rµng ®Ó ph©n bæ nguån lùc vµ chi dïng
c¸c nguån lùc.
- H×nh thµnh ®îc khung c¶nh vµ bÇu kh«ng khÝ kinh doanh
thuËn lîi.
- §ãng vai trß tiªu ®iÓm ®Ó cho mäi thµnh viªn ®ång t×nh
víi môc ®Ých, ph¬ng híng cña doanh nghiÖp.
- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuÈn ho¸ tõ môc ®Ých thµnh c¸c môc
tiªu vµ chuÈn ho¸ tõ môc tiªu thµnh c¸c chiÕn lîc vµ c¸c biÖn
ph¸p hµnh ®éng cô thÓ.
NÕu mét doanh nghiÖp kh«ng h×nh thµnh mét b¶n tuyªn
ng«n vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô mét c¸ch bao qu¸t vµ gîi c¶m
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
th× sÏ ®¸nh mÊt c¬ héi tù giíi thiÖu tèt vÒ m×nh ®èi víi
nh÷ng ngêi gãp vèn ®Çu t hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng cña doanh
nghiÖp.
TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c
nh©n viªn, kh¸ch hµng, ngêi ®i vay, ngêi cung cÊp, nhµ ph©n
phèi. B¶n thuyÕt minh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô lµ nh÷ng ph-
¬ng tiÖn ®¾t lùc ®Ó truyÒn ®¹t th¸i ®é cña doanh nghiÖp
®èi víi hä.
X©y dùng b¶n chøc n¨ng nhiÖm vô tèt cßn gióp cho viÖc
x¸c ®Þnh môc tiªu v¹ch ra chiÕn lîc ®óng ®¾n, nã cung cÊp
cho c¸c nhµ qu¶n trÞ thèng nhÊt vÒ ®Þnh híng vît ra ngoµi
nh÷ng nhu cÇu riªng rÏ, bÞ h¹n chÕ vµ cã tÝnh nhÊt thêi.
Tãm l¹i mäi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã b¶n thuyÕt minh vÒ
chøc n¨ng nhiÖm vô thÓ hiÖn môc ®Ých cao c¶ vµ lý do tån t¹i
cña nã. NhiÖm vô cña ngêi L·nh ®¹o doanh nghiÖp lµ ph¶i
x©y dùng vµ ph¶i truyÒn ®¹t nh÷ng néi dung cña b¶n thuyÕt
minh ®Õn mäi ®èi tîng cã liªn quan.
2/ Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng kinh doanh:
- Doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng më tån t¹i trong m«i trêng,
liªn hÖ chÆt chÏ víi m«i trêng chÞu sù chi phèi cña m«i trêng,
mäi chiÕn lîc cña doanh nghiÖp ph¶i v¹ch ra trong mét m«i tr-
êng cô thÓ, ph¶i biÕt tËn dông thuËn lîi mµ m«i trêng ®em l¹i
vµ nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng khã kh¨n, trë ng¹i víng m¾c tõ m«i
trêng.
- M«i trêng tæng qu¸t cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm 2 lo¹i
theo tÝnh chÊt : ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn doanh
nghiÖp.
- M«i trêng vÜ m« ¶nh hëng ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh,
nhiÒu doanh nghiÖp vµ nã ¶nh hëng gi¸n tiÕp ®Õn doanh
nghiÖp.
- M«i trêng vi m« chØ ¶nh hëng ®Õn doanh nghiÖp ta ®ang
nghiªn cøu vµ nã chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña m«i trêng.
+ Hai m«i trêng nµy chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè mµ doanh
nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc, bëi v× nã lµ nh÷ng yÕu tè
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------
bªn ngoµi doanh nghiÖp nã h×nh thµnh nªn nh÷ng tiÒn ®Ò
kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc.
a/ M«i trêng vÜ m«:
M«i trêng vÜ m« lµm rá vÊn ®Ò quan träng lµ doanh
nghiÖp ®ang ®èi diÖn víi nh÷ng vÊn ®Ò g×, cã nhiÒu vÊn
®Ò thuéc yÕu tè m«i trêng vÜ m«.
+ C¸c yÕu tè kinh tÕ:
Cã 4 yÕu tè thuéc kinh tÕ quan träng nhÊt ¶nh hëng ®Õn
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã lµ:
- Giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ: Tû lÖ ph¸t triÓn cña nÒn kinh
tÕ, xu híng ph¸t triÓn, thêi kú t¨ng tèc b×nh thêng, tr× tuÖ,
khñng ho¶ng ®Òu ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ¸p lùc c¹nh
tranh ®èi víi doanh nghiÖp.
- TiÒn tÖ: Tû lÖ l¹m ph¸t, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, l·i suÊt sÏ ¶nh
hëng ®Õn chiÕn lîc ®Çu t dµi h¹n vµ sù lµm ¨n æn ®Þnh l©u
dµi cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn
chiÕn lîc vµ qu¶n trÞ chiÕn lîc.
- Hèi suÊt: Hèi suÊt biÕn ®éng cao hay thÊp ®Òu cã ¶nh h-
ëng ®Õn c¹nh tranh trong xuÊt nhËp khÈu.
- ChÝnh s¸ch kiÓm so¸t gi¸ c¶ vµ l¬ng bæng cña Nhµ níc:.
TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn c¸c ho¹t
®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cho nªn
c¸c chiÕn lîc ph¶i thÝch øng víi nã.
+ C¸c yÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt:
Hoµn c¶nh chÝnh trÞ, sù æn ®Þnh cña ChÝnh phñ cã ý
nghÜa quan träng, ChÝnh phñ vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c
cÊp lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®Êt níc, ®Ò
ra c¸c chÝnh s¸ch luËt lÖ, ®ång thêi còng lµ kh¸ch hµng lín
cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c yªó tè sau ®©y cÇn nghiªn cøu vµ
ph©n tÝch kü.
- Sù æn ®Þnh cña hÖ thèng chÝnh trÞ, ¶nh hëng cña c¸c
§¶ng ph¸i, c¸c xung ®ét chÝnh trÞ.
- HÖ thèng luËt ph¸p nãi chung vµ c¸c luËt liªn quan ®Õn
lÜnh vùc kinh doanh, luËt b¶o vÖ m«i trêng, chÝnh s¸ch thuÕ
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------