Đề tài cấp nhà nước nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh vinasat

  • 267 trang
  • file .pdf