Đề nắm chắc điểm 7 môn lí lớp 12

  • 227 trang
  • file .pdf
VẬT LÍ 12
80 ĐỀ LUYỆN NẮM CHẮC ĐIỂM 7
Bản gốc: Thầy Nguyễn Đức Thuận (Group face: “nhóm luyện đề)
Bản chuyển thể: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng – Kiên Giang
([email protected] - 0978919804)
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Mục lục
ĐỀ 01 – PHẦN 1 ................................................................................................................................................ 5
ĐỀ 02 – PHẦN 1 ................................................................................................................................................ 7
ĐỀ 03 – PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 10
ĐỀ 04 – PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 12
ĐỀ 05 – PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 14
ĐỀ 06 – PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 18
ĐỀ 07 – PHẦN 1 .............................................................................................................................................. 20
ĐỀ 08 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 23
ĐỀ 09 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 26
ĐỀ 10 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 29
ĐỀ 11 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 32
ĐỀ 12 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 34
ĐỀ 13 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 37
ĐỀ 14 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 40
ĐỀ 15 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 43
ĐỀ 16 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 46
ĐỀ 17 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 49
ĐỀ 18 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 52
ĐỀ 19 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 54
ĐỀ 20 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 57
ĐỀ 21 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 60
ĐỀ 22 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 63
ĐỀ 23 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 66
ĐỀ 24 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 68
ĐỀ 25 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 71
ĐỀ 26 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 74
ĐỀ 27 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 77
ĐỀ 28 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 80
ĐỀ 29 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 83
ĐỀ 30 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 86
ĐỀ 31 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 89
ĐỀ 32 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 92
ĐỀ 33 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 95
ĐỀ 34 – PHẦN 1................................................................................................................................................ 98
ĐỀ 35 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 100
ĐỀ 36 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 103
ĐỀ 37 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 106
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 2
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
ĐỀ 38 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 108
ĐỀ 39 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 111
ĐỀ 40 – PHẦN 1.............................................................................................................................................. 114
ĐỀ 01 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 117
ĐỀ 02 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 119
ĐỀ 03 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 122
ĐỀ 04 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 125
ĐỀ 05 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 128
ĐỀ 06 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 130
ĐỀ 07 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 133
ĐỀ 08 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 136
ĐỀ 09 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 138
ĐỀ 10 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 141
ĐỀ 11 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 144
ĐỀ 12 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 146
ĐỀ 13 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 149
ĐỀ 14 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 152
ĐỀ 15 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 155
ĐỀ 16 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 157
ĐỀ 17 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 160
ĐỀ 18 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 163
ĐỀ 19 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 165
ĐỀ 20 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 168
ĐỀ 21 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 171
ĐỀ 22 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 174
ĐỀ 23 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 177
ĐỀ 24 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 179
ĐỀ 25 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 183
ĐỀ 26 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 185
ĐỀ 27 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 188
ĐỀ 28 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 191
ĐỀ 29 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 193
ĐỀ 30 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 196
ĐỀ 31 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 199
ĐỀ 32 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 202
ĐỀ 33 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 204
ĐỀ 34 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 207
ĐỀ 35 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 210
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 3
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
ĐỀ 36 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 213
ĐỀ 37 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 215
ĐỀ 38 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 218
ĐỀ 39 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 221
ĐỀ 40 – PHẦN 2.............................................................................................................................................. 224
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 4
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
ĐỀ 01 – PHẦN 1
Câu 1: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương
trình uA = uB = acos50πt (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng
AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là:
A. 9 và 10 B. 9 và 8 C. 7 và 8 D. 7 và 6
Câu 2: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A1 và
A2 (với A2 = 5A1) thì dao động tổng hợp có biên độ là:
A. A1 B. 4A1 C. 6A1 D. A2
Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Cho biết tại thời điểm t vật có li độ x = 2√5 cm đang chuyển động
theo chiều âm với vận tốc v = 8π cm/s. Biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,25s. Biên
độ dao động của vật là:
A. 6 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 2 cm
Câu 4: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì:
A. bước sóng tăng, tần số không đổi B. bước sóng và tần số đều tăng
C. bước sóng giảm, tần số thay đổi D. bước sóng và tần số đều không đổ
Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha hơn điện áp hai
π
đầu mạch góc 3 thì:
A. mạch có tính cảm kháng B. mạch có tính dung kháng
C. chưa kết luận được D. mạch có tính cộng hưởng
Câu 6: Đặt điện áp u = U√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R =
100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 300Ω và cường độ dòng điện trong mạch
π
nhanh pha so với điện áp u. Giá trị của L là:
4
3 4 1 3
A. π H B. π H C. π H D. π H H
Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số
góc là:
k k m ,m
A. ω = 2π√m B. ω = √m C. ω = 2π√ k . D. ω = √ k
Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Động năng của vật nặng
ở vị trí có li độ x = 3cm là:
A. 8.10-2 J B. 800 J C. 16.10-2 J D. 100 J
Câu 9: Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật:
A. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.
B. Li độ của vật biến thiên theo định luật dạng sin hoặc cosin theo thời gian.
C. Tần số dao động phụ thuộc cách kích thích dao động.
D. Ở vị trí cân bằng gia tốc của vật cực đại.
Câu 10: Phát biểu nào sai khi nói về sóng cơ học:
A. Sóng dọc truyền được trong môi trường chất rắn .
B. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và trên mặt chất lỏng.
C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng cơ học truyền được trong chân không.
Câu 11: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định. Tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz.
Trên đoạn AB có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 12,5 m/s B. 100 m/s C. 50 m/s D. 25 m/s
Câu 12: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R thì cường độ hiệu dụng trong mạch là IR = 3A, nếu chỉ có tụ
điện C thì cường độ hiệu dụng trong mạch là IC = 4A. Nếu mạch này gồm điện trở thuần R và tụ điện C nói trên
mắc nối tiếp nhau thì cường độ hiệu dụng qua mạch là:
A. 5 A B. 7 A C. 3,5 A D. 2,4 A
Câu 13: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng:
A. Điện áp B. Chu kì C. Công suất. D. Tần số
Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Trong
T
khoảng thời gian 4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:
A. 1,5A B. A C. A√3 D. A√2
Câu 15: Sự dao động được duy trì dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn gọi là:
A. dao động riêng B. dao động cưỡng bức C. dao động tuần hoàn D. dao động tự do
Câu 16: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng và số vòng dây cuộn thứ cấp là 50
vòng. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là:
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 5
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
A. 44 V B. 440 V C. 110 V D. 11 V
π
Câu 17: Đặt vào hai đầu điện trở R = 100Ω một điện áp xoay chiều u = 200√2cos(100πt + ) (V). Biểu thức của
6
dòng điện trong mạch là:
π π
A. i = 2cos(100πt + ) A B. i = 2√2cos(100πt + ) A
6 6
π
C. i = √2cos(100πt + ) A D. i = √2cos(100πt) A
6
Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc
nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A. 0,5 B. 0,8 C. 1 D. 0,7
Câu 19: Âm thanh truyền chậm nhất trong môi trường nào sau đây:
A. Nước B. Nhôm C. Không khí D. Sắt
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì
dao động là 16cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng:
A. 32 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 16 cm
Câu 21: Đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V,
ở hai đầu điện trở là 80V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng:
A. 20 V B. 90 V C. 180 V D. 60 V
Câu 22: Đặt điện áp u = U√2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với một biến trở
R. Ứng với hai giá trị R1 = 20Ω và R2 = 80Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400W.
Giá trị của U là:
A. 100√2 V B. 200 V C. 400 V D. 100 V
Câu 23: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và vật nhỏ có khối lượng 200g đang dao động điều
hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của con lắc là:
A. 2,50 Hz B. 0,32 Hz C. 3,14 Hz D. 5,00 Hz
Câu 24: Một dòng điện xoay chiều i = 5cos(100πt) A. Trong 2 giây dòng điện này đổi chiều:
A. 25 lần B. 200 lần C. 50 lần D. 100 lần
Câu 25: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm) với t tính bằng s. Tần số
của sóng này bằng:
A. 15 Hz B. 5 Hz C. 10 Hz D. 20 Hz
Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc:
A. - ωx2 B. ωx2 C. - ω2x D. ω2x
Câu 27: Khi cường độ âm của một âm tăng gấp 100 lần so với cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm sẽ:
A. tăng 100 dB B. giảm 100 dB C. giảm 20 db D. tăng 20 dB
Câu 28: Một mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần sớ f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm
A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng x = 20cm luôn dao động ngược
pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s đến 5m/s. Tốc độ truyền sóng bằng:
A. 3,2 m/s B. 4,2 m/s C. 5 m/s D. 3,5 m/s
1
Câu 29: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H, tụ điện có điện

2.10−4
dung C = π F mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch là bao nhiêu thì có cộng hưởng xảy ra:
A. 120 Hz B. 125 Hz C. 50 Hz D. 250 Hz
π
Câu 30: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều có dạng u = 60√2 cos(100πt + ) V, dòng điện qua đoạn mạch
6
π
khi đó có biểu thức i = 2√2cos(100πt + 6 ) A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:
A. 120 W B. 52 W C. 30 W D. 60 W
Câu 31: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt) (cm). Quãng đường vật đi được trong 0,25s đầu
tiên là:
A. 4 cm B. 3 cm C. 1 cm D. 2 cm
Câu 32: Chọn câu sai khi nói về hệ số công suất cosφ của mạch điện xoay chiều:
A. Nếu đoạn mạch chỉ có R thì cosφ = 1 B. Nếu đoạn mạch gồm R, L nối tiếp thì cosφ > 0
C. Nếu đoạn mạch gồm R, C nối tiếp thì cosφ < 0 D. Nếu đoạn mạch gồm L, C nối tiếp thì cosφ = 0
Câu 33: Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu mạch và hai đầu tụ điện lần lượt là u = U0cos(ωt
π π
- 6 ) V và uC = U0Ccos(ωt - 6 ) V. Hệ số công suất của mạch có giá trị:
1 √2 √3
A. 2 B. 2 C. 2 D. 1
Câu 34: Người ta truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha.
Biết công suất hao phí trên đường dây là 10kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35kV. Coi hệ số công suất của
mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là:
A. 52 Ω B. 49 Ω C. 38 Ω D. 55 Ω
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 6
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa. Vận tốc cực
đại của vật là 31,4cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2. Lấy π = 3,14 và π2 = 10. Độ cứng của lò xo bằng:
A. 6,25 N/m B. 625 N/m C. 160 N/m D. 16 N/m
Câu 36: Tại một nơi có hai con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ
nhất thực hiện được 5 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 4 dao động toàn phần. Tổng chiều dài
hai con lắc là 164cm. Chiều dài mỗi con lắc lần lượt là:
A. ℓ1 = 72,9 cm, ℓ2 = 91,1 cm B. ℓ1 = 64 cm, ℓ2 = 100 cm
C. ℓ1 = 91,1 cm, ℓ2 = 72,9 cm D. ℓ1 = 100 cm, ℓ2 = 64 cm
Câu 37: Chọn câu đúng. Trong một mạch điện xoay chiều đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Nếu ta tăng
tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác thì:
A. công suất tiêu thụ của mạch giảm. B. tổng trở của mạch giảm.
C. cường độ dòng điện hiệu dụng tăng. D. công suất tiêu thụ của mạch tăng.
Câu 38: Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω qua đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một
tụ điện có điện dung C nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch. Kết
luận nào sau đây là đúng:
A. LCω < 1 B. LCω > 1 C. LCω2 < 1 D. LCω2 > 1
Câu 39: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là:
A. 220 V B. 100√2 V C. 220√2 V D. 100 V
Câu 40: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn:
A. và hướng không đổi.
B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng
C. tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. không đổi nhưng hướng thay đổi.
----------------HẾT----------------
Đáp án
ĐỀ 02 – PHẦN 1
Câu 1: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12
W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 80 dB. B. 60 dB. C. 70 dB. D. 50 dB.
Câu 2: Động năng của vật dao động điều hòa biến thiên với tần số f. Li độ của vật biến thiên điều hòa với tần số
A. 2f. B. f. C. √2f. D. f/2.
Câu 3: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?
A. Biên độ dao động của nguồn âm. B. Độ đàn hồi của nguồn âm.
C. Đồ thị dao động của nguồn âm. D. Tần số của nguồn âm.
Câu 4: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) một điện áp u = 400cos100πt (V). Biết điện trở
thuần của mạch là 100 Ω. Thay đổi tần số dòng điện đến khi công suất mạch có giá trị cực đại. Công suất cực đại
bằng
A. 400 W. B. 200 W. C. 1600 W. D. 800 W.
Câu 5: Đoạn mạch gồm điện trở R = 200 Ω nối tiếp với tụ C = 10-4/(2π) F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u =
400cos100πt (V). Biểu thức của dòng điện tức thời qua mạch là
A. i = √2 cos(100πt - π/4) (A). B. i = √2cos(100πt + π/4) (A).
C. i = 2cos(100πt - π/4) (A). D. i = 2cos(100πt + π/4) (A).
Câu 6: Một vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại 1,256 m/s và gia tốc cực đại bằng 8 m/s2. Chu kỳ T và biên độ
dao động A của vật gần đúng với giá trị nào sau đây?
A. T ≈ 0,9 s; A ≈10 cm. B. T ≈ 0,1 s; A ≈20 cm. C. T ≈ 1 s; A ≈20 cm. D. T ≈ 0,1 s; A ≈40 cm.
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm
vận tốc có độ lớn bằng 25 % vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là
A. 1/16. B. √3/4. C. 1/3. D. 1/4.
Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, theo các phương trình: x1 = 4sinπt (cm) và
x2 = 4√3cosπt (cm). Phương trình của dao động tổng hợp là
A. x = 8cos(2πt - π/6) cm. B. x = 8sin(2πt - π/3) cm. C. x = 8sin(πt + π/3) cm. D. x = 8cos(πt + π/6) cm.
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 7
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 9: Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong
các thông số của đoạn mạch bằng cách nêu sau đây. Cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra ?
A. Tăng hệ số tự cảm (độ tự cảm) của cuộn dây. B. Giảm điện trở của đoạn mạch.
C. Giảm tần số dòng điện. D. Tăng điện dung của tụ điện.
Câu 10: Chọn phát biểu đúng.
A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp.
B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với điện áp.
C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp.
D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, điện áp biến thiên sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện.
Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà
máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?
A. 500 vòng/phút B. 3000 vòng/phút. C. 1500 vòng/phút. D. 750 vòng/phút.
Câu 12: Chọn câu đúng. Sóng âm không truyền được trong
A. chân không. B. chất khí. C. chất lỏng. D. chất rắn.
Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 Ω, tụ điện có dung kháng 20 Ω, cuộn thuần cảm có cảm kháng
60 Ω mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là
A. 2500 Ω. B. 70 Ω. C. 110 Ω. D. 50 Ω.
Câu 14: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6sin4πt (cm). Gia tốc của vật lúc t = 5s là
A. 0. B. 947,5 cm/s. C. - 947,5 cm/s2. D. 947,5 cm/s2.
Câu 15: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào
A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. khung dây chuyển động đều trong từ trường
C. khung dây quay đều trong điện trường. D. hiện tượng tự cảm.
Câu 16: Công suất của một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh (hệ số công suất khác 1) có thể được tính bằng
công thức nào dưới đây?
A. P = U.I. B. P = Z.I2cosφ. C. P = Z.I 2. D. P = R.I.cosφ.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, máy biến áp có
thể
A. làm giảm điện áp hiệu dụng. B. thay đổi tần số dòng điện.
C. làm biến đổi cường độ hiệu dụng. D. làm tăng điện áp hiệu dụng.
Câu 18: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát
thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 3 điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần
liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 12 m/s. B. 8 m/s. C. 16 m/s. D. 6 m/s.
Câu 19: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V) vaò hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở
thuần R = 200 Ω, tụ điện và cuộn cảm thuần. Khi đó điện áp hai đầu tụ điện là uC = 100√2 cos(100πt – π/2) (V).
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
A. 200 W. B. 100 W. C. 200√2 W. D. 400 W.
Câu 20: Chọn câu đúng. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi chất điểm có
A. tốc độ bằng không. B. tốc độ cực đại. C. li độ cực đại. D. li độ cực tiểu.
Câu 21: Trong thời gian 2 giây, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz đổi chiều bao nhiêu lần?
A. 60 lần. B. 240 lần. C. 30 lần. D. 120 lần.
Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R = 150 Ω và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π H mắc
nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là i = 4cos(100πt - π/3) (A). Hệ số công suất của mạch và công suất
tiêu thụ của đoạn mạch lần lượt là
A. 0,5 và 1200W. B. 0,6 và 1200 W. C. 0,5 và 2400 W. D. 0,6 và 400 W.
Câu 23: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
A. Vận tốc. B. Bước sóng. C. Tần số. D. Năng lượng.
Câu 24: Một con lắc lò xo gồm vật m gắn với lò xo k dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí
cân bằng O, giữa hai điểm biên M và N. Trong giai đoạn nào thì vectơ gia tốc của vật ngược chiều vectơ vận tốc
của vật ?
A. Vật đi từ N đến O. B. Vật đi từ N đến M. C. Vật đi từ O đến M. D. Vật đi từ M đến N.
Câu 25: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với biên độ A = 8 cm, chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng
của vật là m = 0,4 kg. Lấy gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 = 10 m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào
vật là
A. 9,12 N. B. 5,12 N. C. 2,56 N. D. 1,64 N.
Câu 26: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 8
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 27: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C
thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch là u = U√2cos(100πt) (V). Khi C = C1 thì công suất của
mạch là P = 240 W và cường độ dòng điện qua mạch là i = I√2cos(100πt - π/6) (A). Khi C = C2 thì công suất của
mạch cực đại. Công suất của mạch khi C = C2 là:
A. 277 W. B. 480 W. C. 960 W. D. 320 W.
Câu 28: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa. Lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu trong
quá trình dao động lần lượt là 34 cm và 30 cm. Cơ năng của con lắc là
A. 0,02 J. B. 0,32 J. C. 0,08 J. D. 200 mJ.
Câu 29: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động
điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên
dây là 20 m/s. Không kể A và B, trên dây có
A. 5 nút và 4 bụng. B. 9 nút và 8 bụng. C. 3 nút và 2 bụng. D. 3 nút và 4 bụng.
Câu 30: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14 s và biên độ A = 1 m. Lấy π = 3,14. Khi chất điểm
đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó bằng
A. 3 m/s. B. 1 m/s. C. 2 m/s. D. 0,5 m/s.
Câu 31: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 40 Ω; ZL = 10 Ω; ZC = 50 Ω ứng với tần số f. Khi f thay đổi đến
giá trị f’ thì trong mạch có cộng hưởng điện. Chọn quan hệ đúng giữa f’ và f.
f√5
A. f’ = f√5 B. f’ = f√2. C. f’ = . D. f’ = √10f.
5
Câu 32: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ?
A. bằng hai lần bước sóng. B. bằng một phần tư bước sóng.
C. bằng một bước sóng. D. bằng một nửa bước sóng.
Câu 33: Vận tốc truyền sóng cơ phụ thuộc vào
A. môi trường truyền sóng. B. tần số dao động. C. bước sóng D. năng lượng sóng.
Câu 34: Một người ngồi ở bờ biển nhìn thấy có 10 ngọn sóng liên tiếp truyền qua trước mặt trong 36 giây, khoảng
cách giữa hai ngọn sóng liền kề là 5 m. Tần số sóng biển và tốc độ truyền sóng là
A. 4 Hz; 2,5 m/s. B. 4 Hz; 1,25 m/s. C. 0,25 Hz; 2,5 m/s. D. 0,25 Hz; 1,25 m/s.
Câu 35: Trong dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ A, giá trị cực tiểu của vận tốc là
A. vmin = 0. B. vmin = - ωA. C. vmin = ωA. D. vmin = - ω2A.
Câu 36: Ở một nơi có gia tốc trọng trường g, nếu con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa với chu kỳ 3 s thì
con lắc đơn có chiều dài 3 m dao động điều hòa với chu kỳ
√3
A. √3 s. B. 9 s. C. 3√3 s. D. 3 s.
Câu 37: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn thuần cảm L, tụ điện C và điện trở thuần R ghép nối tiếp. Biết điện
áp tức thời giữa hai đầu mạch là u = 100cos100πt (V) và dòng điện trong mạch là i = 0,5√2 cos(100πt - π/3) (A).
Điện trở R có giá trị nào?
A. 50√2 Ω. B. 100√2 Ω. C. 50√3 Ω. D. 50√6 Ω.
Câu 38: Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.
A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.
Câu 39: Một máy tăng áp có số vòng của hai cuộn dây là 2200 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện
xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 968 V. B. 1100 V. C. 550 V. D. 50 V.
Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn thuần cảm ?
A. Dòng điện cùng pha với điện áp.
B. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2.
C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2.
D. Dòng điện có thể trễ pha hay sớm pha hơn điện áp phụ thuộc vào giá trị của tần số f.
----- Đáp án
----------------------------------------------------- HẾT ----------
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 9
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
ĐỀ 03 – PHẦN 1
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, chu kỳ dao động của chất điểm là
A. T = 1s. B. T = 2s. C. T = 0,5s. D. T = 1Hz.
π)
Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là
2
A. v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?
A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.
B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.
t x
Câu 4: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8sin2π( - ) mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng
0,1 50
giây. Bước sóng là
A. λ = 0,1m. B. λ = 50cm. C. λ = 8mm. D. λ = 1m.
Câu 5: Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là:
A. sóng siêu âm. B. sóng âm.
C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận.
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4
bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là
A. v = 60cm/s. B. v = 75cm/s. C. v = 12m/s. D. v = 15m/s.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
10−4
Câu 8: Đặt vào hai đầu tụ điện C = (F) một hiệu điện thế xoay chiều u = 100√2cos(100πt)V. Cường độ dòng
π
điện qua tụ điện là
A. I = 1,41 A B. I = 1,00 A C. I = 2,00 A D. I = 100 A.
Câu 9: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là
A. Z = 50 Ω. B. Z = 70 Ω. C. Z = 110 Ω. D. Z = 2500 Ω.
10−4 2
Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện C = F và cuộn cảm L = π H mắc nối
π
tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ dòng điện
hiệu dụng trong mạch là
A. I = 2A. B. I = 1,4A C. I = 1A D. I = 0,5A
Câu 11: Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?
A. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.
B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.
C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
D. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
Câu 12: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì
chu kỳ dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.
Câu 13: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10).
Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz. C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.
Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 3cos5t(cm) và x2 = 4cos(5t + π/2)(cm).
Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là:
A. 7 cm B. 1 cm C. 5 cm D. 3,7 cm
Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπtcm. Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?
5
A. - 5π cm/s B. 5π cm/s C. 5 cm/s D. π cm/s
Câu 16: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở R, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch
điện một điện áp xoay chiều thì tổng trở của mạch Z = 50Ω, hiệu số cảm kháng và dung kháng là 25Ω, lúc này giá
trị của điện trở R là:
A. 100√3 Ω B. 25√3 Ω C. 50√3 Ω D. 150√3 Ω
Câu 17:Cho mạch điện xoay chiều gồm một biến trở mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL =
100Ω. Biến trở có điện trở R bằng bao nhiêu thì công suất toàn mạch đạt cực đại?
A. 150Ω B. 50Ω C. 100Ω D. 200Ω
Câu 18: Một máy biến áp lí tưởng (hiệu suất bằng 1) cung cấp một công suất 4,4kW dưới một điện áp hiệu dụng
220V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 3Ω. Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây là
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 10
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
A. 120V B. 160V C. 80V D. 60V
Câu 19: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu
mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 60V B. 180V C. 80V D. 40V.
0,5
Câu 20: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm H một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp
π
tức thời là -60√6 V thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là - √2 A. Khi điện áp tức thời là 60√2 V thì cường
độ dòng điện tức thời qua mạch là √6A. Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là:
A. 50Hz B. 65Hz C. 60Hz D. 80Hz
Câu 21:Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp dao động điều hoà có biểu thức u = 220cosωt
(V). Biết điện trở thuần của mạch là 100Ω. Khi ω thay đổi để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị cực
đại đó là
A. 484W. B. 220W. C. 440W. D. 242W.
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100πt(V) vào hai đầu mạch RLC với R = 30Ω thì cường độ dòng điện
π
trong mạch là i = Iocos(100πt - )(A). Tổng trở của mạch là:
3
A. 30Ω. B. 52Ω. C. 60Ω. D. 17,1Ω
2 100
Câu 23: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H, mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = μF. Biết
π π
π
hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng uL = 100cos(100πt + ) (V). Tìm biểu thức cường độ dòng điện tức
6
thời trong mạch?
π π
A. i = 0,5cos(100πt - 3 ) (A). B. i = 0,5cos(100πt + 3 ) (A).
π π
C. i = cos(100πt - 3 ) (A). D. i = cos(100πt + 3 ) (A).
Câu 24: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 m đầu A cố định đầu B tự do,được rung với tần số f và trên dây có sóng
lan truyền với tốc độ 24 m/s.Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tần số dao động của dây là
A. 95 Hz B. 85 Hz C. 80 Hz D. 90 Hz
Câu 25: Trong dao động điều hoà,vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi
A. Ngược pha với li độ B. Sớm pha π/4 so với li độ
C. Cùng pha với li độ D. lệch pha π/4 so với li độ
Câu 26:Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20πcm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2. Lấy π2 = 10 thì
biên độ dao động của vật là:
A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
Câu 27: Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn có chiều dài ℓ,tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định
bởi công thức
g l 1 l l
A. T = 2π√ l B. T = 2π√g C. T = 2π √g D. T = π√g
Câu 28:Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm B. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp
C. Đoạn mạch có R cà C mắc nối tiếp D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp
Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Biết
1 π
điện trở thuần R = 25Ω, cuộn dây cảm thuần có L = π H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 4 so với cường
độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là:
A. 125Ω B. 150Ω C. 75Ω D. 100Ω
Câu 30: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100N/m, (lấy π2 = 10) dao động
điều hòa với chu kỳ:
A. T = 0,1s B. T = 0,2s C. T = 0,3s D. T = 0,4s
Câu 31: Cho mạch điện xoay chiều mắc theo thứ tự C, R, L. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u = 100√2cos100πt(V),
điện áp hiệu dụng UL = 40V; Uc = 120V. Hệ số công suất của mạch.
A. 0,6 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,5
Câu 32: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Biết điện áp hiệu dụng ở hai
đầu điện trở R là UR = 40 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm L là UL = 30 V. Điện áp hiệu dụng U ở hai
đầu mạch điện trên có giá trị là:
A. U = 10 V B. U = 50 V C. U = 70 V D. U = 35 V
Câu 33: Trong một máy biến áp lý tưởng có N1 = 5000 vòng; N2 = 250 vòng; U1 (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp)
là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?
A. 5,5 V B. 55 V C. 2200 V D. 220 V
Câu 34: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV, Hiệu suất trong quá trình tải là H
= 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 11
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
A. Tăng hiệu điện thế lên đến 4 kV. B. Tăng hiệu điện thế lên đến 8 kV.
C. Giảm hiệu điện thế xuống còn 1 kV. D. Giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5 kV.
Câu 35: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng
điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là
A. 600m B. 0,6m C. 60m D. 6m
Câu 36: Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L =
2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là
A. 4π.10-6 s. B. 2π s. C. 4π s. D. 2π.10-6 s.
Câu 37: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF.
Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. 2.105 rad/s. B. 105 rad/s. C. 3.105 rad/s. D. 4.105 rad/s.
Câu 38: Sóng điện từ
A. là sóng dọc. B. không truyền được trong chân không.
C. không mang năng lượng. D. là sóng ngang.
Câu 39: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ. B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ.
Câu 40: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là
A. 300 m. B. 0,3m. C. 30 m. D. 3 m.
Đáp án
ĐỀ 04 – PHẦN 1
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi AB có đầu B tự do. Cho đầu A dao động nhỏ với tần số f0 thì trên dây có sóng dừng ổn
định với n bụng sóng. Khi tần số giảm bớt 16 Hz thì sóng dừng trên dây có số bụng thay đổi là 4. Biết 19 Hz ≤ f0
≤ 26 Hz, f0 bằng
A. 25 Hz. B. 24 Hz. C. 20 Hz. D. 22 Hz.
Câu 2: Sóng dừng được hình thành bởi
A. sự giao thoa của hai sóng kết hợp
B. sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó trên cùng một phương.
C. sự tổng hợp của hai sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương.
D. sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp.
Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm 5 cặp cực, rôto quay với tốc độ 12 vòng/giây. Tần
số của dòng điện do máy phát ra là
A. 50 Hz B. 60 Hz C. 42 Hz D. 300 Hz
Câu 4: Ðại lượng nào sau đây không có giá trị hiệu dụng?
A. Tần số B. Cường độ dòng điện C. Suất điện động D. Điện áp
Câu 5: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 16 cm/s. Khi vật có li độ x = 2√2 cm thì động năng bằng thế
năng. Chu kì dao động của con lắc là
A. π/2 s B. 4π s C. 2π s D. π s
Câu 6: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm
A. tăng công suất toả nhiệt B. giảm công suất hao phí
C. tăng cường độ dòng điện D. giảm cường độ dòng điện
Câu 7: Trong dao động điều hòa, ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?
A. Biên độ, tần số, cơ năng B. Biên độ, tần số, gia tốc
C. Vận tốc, lực kéo về, cơ năng D. Gia tốc, chu kì, lực kéo về
Câu 8: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm: R = 20 Ω, một cuộn dây thuần cảm có L = 0,2/π H mắc nối tiếp, dòng
điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Tổng trở của mạch là
A. 2√20 Ω B. 40 Ω C. 20√2 Ω D. 20 Ω
Câu 9: Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là 3 cm. Tại điểm trên sợi dây cách
bụng sóng một nửa bước sóng có biên độ dao động bằng
A. 3 cm B. 0 C. 2 cm D. 1,5 cm
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 12
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong
đoạn mạch chậm pha π/3 so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,866 B. 0,707 C. 0,965 D. 0,999
Câu 11: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là
A. giảm tiết diện của dây B. chọn dây có điện trở suất lớn
C. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi D. tăng chiều dài của dây
Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều
hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là
A. 60 cm/s B. 80 cm/s C. 100 cm/s D. 40 cm/s
Câu 13: Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình x1 = A1cos(πt + π/6) cm và x2 = 6cos(πt - π/2) cm. Dao
động tổng hợp của hai dao động này có phương trình x = Acos(πt + φ) cm. Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt
giá trị cực tiểu thì
A. φ = - π/6 rad B. φ = π/4 rad C. φ = - π/3 rad D. φ = 0
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng cơ?
A. Sóng cơ có thể lan truyền được trong chất rắn B. Sóng cơ có thể lan truyền được trong chất khí
C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong chất lỏng D. Sóng cơ có thể lan truyền được trong chân không
Câu 15: Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng
A. tác dụng của từ trường lên dòng điện B. hưởng ứng tĩnh điện
C. tác dụng của dòng điện lên nam châm D. cảm ứng điện từ
Câu 16: Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện tức thời trong mạch điện xoay chiều là u = 100cos(100t + π/2) V,
i = 100cos(100t + π/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 2,5 W B. 104 W C. 10 W D. 2,5 kW
Câu 17: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 110√2cos(100πt) V. Điện áp hiệu
dụng của đoạn mạch là
A. 110 V B. 220√2 V C. 110√2 V D. 220 V
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R
= 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-4/π F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để cường độ dòng điện
trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng
A. 1/2π H B. 10-2/2π H C. 1/5π H D. 2/π H
Câu 19: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0cos(ωt + φ). Cường độ hiệu dụng của dòng
điện xoay chiều đó là
A. I = I0.√2 B. I = 2I0 C. I = I0/√2 D. I = I0/2
Câu 20: Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu của một tụ điện có điện dung C = 100/π μF thì cường độ
hiệu dụng của dòng điện trong mạch là
A. 0,5 A B. 2 A C. 4 A D. 1 A
Câu 21: Đặt điện áp u = U0(100πt – π/3) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua
mạch là i = I0cos(100πt – π/6). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 1,00 B. 0,50 C. 0,71 D. 0,86
Câu 22: Trong truyền tải điện năng đi xa, gọi r là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện
áp tại nơi phát, cosφ là hệ số công suất của mạch điện. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là
P2 U2 (Pcosφ)2 (U.cosφ)2
A. Php = r(U.cosφ)2 B. Php = r(P.cosφ)2 C. Php = r2 D. Php = r
U2 P2
Câu 23: Chọn phát biểu sai, khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo
A. Lực kéo về có chiều luôn hướng về vị trí biên. B. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ.
C. Lực kéo về bằng 0 khi vật đến vị trí cân bằng. D. Lực kéo về có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 24: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-6 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12
W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 50 dB B. 70 dB C. 60 dB D. 80 dB
Câu 25: Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là
A. biên độ dao động B. tần số góc của dao động
C. pha của dao động D. chu kì của dao động
Câu 26: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng
A. hai lần bước sóng B. một nửa bước sóng C. một phần tư bước sóng D. một bước sóng
Câu 27: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120 cm và có 4
ngọn sóng qua trước mặt trong 6 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 1,2 m/s B. 1,6 m/s C. 0,6 m/s D. 0,8 m/s
Câu 28: Chọn câu đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha.
A. Stato là bộ phận quay B. Phần tạo ra dòng điện là phần ứng
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 13
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
C. Phần tạo ra từ trường là phần ứng D. Biến đổi điện năng thành cơ năng
Câu 29: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m (lấy π2 = 10) dao động
điều hòa với chu kì
A. 0,3 s B. 0,1 s C. 0,2 s D. 0,4 s
Câu 30: Mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở r = 10 Ω và độ tự cảm L = 0,4/π H được mắc nối tiếp với một
điện trở thuần R = 30 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 80√2cos100πt (V). Công suất tiêu
thụ của cuộn dây là
A. 20 W B. 80 W C. 60 W D. 40 W
Câu 31: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos20t (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 2 s, pha
của dao động là
A. 10 radB. 40 rad C. 5 rad D. 20 rad
Câu 32: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2; khoảng cách giữa hai điểm dao
động với biên độ cực đại liên tiếp trên đoạn S1S2 là:
A. 2λ B. λ/4 C. λ D. λ/2
Câu 33: Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ x = 5cos(4πt + π/3) cm. Biên độ của dao động là
A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 2,5 cm
Câu 34: Một đoạn mạch RLC có L = 1,5/π H và C biến đổi. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u =
10−3 10−3
U0cos100πt (V) khi C = C1 = 5π F và C = C2 = 25π F thì các dòng điện qua mạch lệch pha nhau π/3. Điện trở R
bằng
A. 100√3 Ω B. 50 Ω C. 100 Ω D. 200 Ω
Câu 35: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào
A. phương truyền sóng và tần số sóng B. phương dao động và phương truyền sóng
C. tốc độ truyền sóng và bước sóng D. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng
Câu 36: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Lấy
π2 = 10. Biên độ dao động của vật là
A. 53 cm. B. 10 cm. C. 5,24 cm. D. 7,07 cm.
Câu 37: Một máy hạ áp lí tưởng gồm hai cuộn dây có số vòng 100 vòng và 500 vòng. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp
vào điện áp có biểu thức u = 220√2cos100πt (V) thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là
A. 20 V B. 220 V C. 50 V D. 44 V
Câu 38: Dao động tắt dần là dao động có
A. cơ năng không đổi theo thời gian B. biên độ giảm dần do ma sát
C. chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian D. tần số giảm dần theo thời gian
Câu 39: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 6 cm thì chu
kì dao động là 0,6 s. Nếu kích thích cho nó dao động với biên độ bằng 3 cm thì chu kì dao động là
A. 0.15 s B. 0.6 s C. 0.3 s D. 0.2 s
Câu 40: Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m. Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ là
A. 1 m B. 4 m C. 0,5 m D. 2 m
----------- HẾT ----------
Đáp án
ĐỀ 05 – PHẦN 1
Câu 1: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào:
A. tần số âm. B. tốc độ âm. C. biên độ âm. D. năng lượng âm.
Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, 2 nguồn kết hợp ngược pha, có cùng tần số 50Hz,
cách nhau 15cm, vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Tính số vân cực đại giao thoa quan sát được giữa 2 nguồn
A. 9 B. 5 C. 6 D. 8
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
B. Sóng lan truyền được trong chân không.
C. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 14
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 4: Chọn câu đúng: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn thuần cảm:
A. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế 1 góc π/2 B. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế 1 góc π/4
C. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế 1 góc π/2 D. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế 1 góc π/4
Câu 5: Một lá thép mỏng một đầu cố định, đầu còn lại kích thích để dao động với chu kỳ không đổi bằng 0,08 s.
Âm do thép phát ra là
A. Âm mà tai người nghe được. B. Nhạc âm.
C. Hạ âm D. Siêu âm
Câu 6: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 2n lần thì cảm kháng của
cuộn cảm:
A. tăng lên 2n lần B. tăng lên n lần. C. giảm đi 2n lần D. giảm đi n lần.
Câu 7: Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ B ⃗ vuông góc trục quay của
5√2
khung với vận tốc 600 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là π (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong
khung là
A. 50 V B. 100√2 V C. 50√2 V D. 100 V
Câu 8: Một nguồn sóng âm được đặt trong nước. Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược
pha nhau là 0,8 m và vận tốc truyền âm trong nước là 1,8.103 m/s. Tần số của sóng âm đó là
A. 1125 Hz B. 500Hz C. 2500 Hz D. 1000 Hz
Câu 9: Cho mạch điện AB gồm: điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có R0 = 50√3 Ω mắc nối tiếp. Có ZL = ZC = 50Ω.
Đoạn AM gồm R nối tiếp với tụ điện, đoạn MB là cuộn dây.Tính điện trở R, biết hiệu điện thế hai đầu đoạn AM
và hiệu điện thế hai đầu đoạn MB lệch pha nhau 750 ?
A. 50Ω. B. 25√3 Ω. C. 50√3 Ω. D. 25Ω
2.10−4
Câu 10: Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung (F). Ở thời điểm điện
π
áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong
mạch là
π π
A. i = 4√2cos(100πt + 6 )(A). B. i = 5cos(100πt + 6 )(A).
π π
C. i = 5cos(100πt - 6 )(A). D. i = 4√2cos(100πt - 6 )(A).
Câu 11: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng ?
A. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện. B. Máy biến áp có thể tăng điện áp.
C. Máy biến áp có thể giảm điện áp D. Máy biến áp có thể biến đổi cường độ dòng điện.
Câu 12: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.
Câu 13: Khi mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp xảy ra cộng hưởng điện thì phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện áp hai đầu mạch vuông pha với điện áp hai đầu L.
B. Điện áp hai đầu C cùng pha với điện áp hai đầu L.
C. Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng lớn nhất.
D. Công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt V vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω,
cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là uC = 100√2cos(100πt – π/2) V. Công
suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
A. 200 W. B. 300 W. C. 400 W. D. 100 W.
Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo ngắn nhất và dài nhất
là 26 cm và 30 cm. Con lắc thực hiện 15 dao động toàn phần hết 30s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân
bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
π π
A. x = 2cos(πt - 2 )cm B. x = 4cos(2πt -2 )cm
π π
C. x = 4cos(2πt + 2 )cm D. x = 2cos(πt +2 )cm
Câu 16: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài
của sợi dây phải bằng
A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
C. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. D. một số lẻ lần nửa bước sóng.
π
Câu 17: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2πt + )(cm). Vận tốc của vật 3 khi có li
2
độ x = 3cm là
A. 25,12cm/s. B. ± 25,12cm/s. C. ± 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 15
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
Câu 18: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) thì điện
áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu? Biết rằng cuộn thứ cấp có số vòng dây gấp 5 lần cuộn sơ
cấp.
5√2 5
A. 5√2Uo. B. Uo. C. 5Uo. D. Uo.
2 2
Câu 19: Đặt vào 2 đầu cuộn cảm L = 1/π(H) một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cường độ dòng
điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:
A. 1,41A B. 1,00A C. 2,00A D. 10,0A
Câu 20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 4/π H; tụ điện có diện dung C = 10-4/(2π)
F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất
của mạch đạt cực đại.
A. 400 Ω B. 200 Ω C. 100 Ω D. 300 Ω
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
1
gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5π H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện
dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng U√3. Điện
trở R bằng
A. 20√2 Ω. B. 10√2 Ω. C. 10 Ω. D. 20 Ω.
Câu 22: Gia tốc của dao động điều hòa bằng không khi:
A. Vật ở vị trí có li độ cực đại B. Vật ở vị trí có li độ bằng không
C. Vận tốc của vật đạt cực tiểu D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại
Câu 23: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều.
A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
B. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng √2 lần công suất toả nhiệt trung bình.
C. Có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo qui luật hàm sin hoặc cosin
D. Giá trị suất điện động hiệu dụng bằng √2 lần giá trị suất điện động cực đại
π
Câu 24: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + )(cm). Gốc thời gian đã
2
được chọn tại thời điểm nào?
A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B. Lúc chất điểm có li độ x = + A.
C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
D. Lúc chất điểm có li độ x = - A.
Câu 25: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu diện thế xoay chiều u = U0cosωt(V). Để dòng
điện trong mạch trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch thì:
1 1 1
A. Lω = Cω B. Lω < Cω C. Lω > Cω A. ω = Cω
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
B. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.
C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.
D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.
Câu 27: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương: x1 = 4cos(10πt) cm và x2 = A2cos(10πt +
π
φ2) cm. Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = 8cos(10πt + 3 ) cm. Giá trị của A2 và φ2 là
π π π π
A. 8cm và 3 B. 4√3cm và 3 C. 4√3cm và 2 D. 4 cm và 2
Câu 28: Một dây đàn dài 40 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát trên dây có
sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc sóng trên dây là:
A. v = 480 m/s. B. v = 120 m/s. C. v = 240 m/s. D. v = 79,8 m/s.
Câu 29: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch cho bởi biểu thức: u = 120cos100πt(V), dòng điện
qua mạch khi đó có biểu thức: i = cos100πt(A). Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
√2 √2
A. 2 và 120√2 W B. 2 và 60√2 W C. 1 và 60 W B. 1 và 120 W
Câu 30: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng
âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB.
Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
A. 40 dB B. 34 dB C. 26 dB D. 17 dB.
Câu 31: Phương trình dao động của nguồn O là u = 2cos(100πt)(cm). Tốc độ truyền sóng là 10 m/s. Coi biên độ
sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tại điểm M cách nguồn O một khoảng 0,3 m trên phương truyền sóng phần tử
môi trường dao động theo phương trình:
A. u = 2cos(100πt - 3π) (cm). B. u = 2cos(100πt -0,3) (cm).
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 16
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
π 2π
C. u = -2cos(100πt + 2 ) (cm). D. u = 2cos(100πt - 3 ) (cm).
Câu 32: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần ?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Trong dao động tắt dần, cơ năng tăng dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng chậm.
D. Dao động tắt dần có cơ năng không đổi.
Câu 33: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để truyền tải điện năng đi xa?
A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.
B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.
C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn
D. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa
Câu 34: Chọn câu sai: Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:
A. tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng
B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng
C. chu kỳ lực cưỡng bức bằng chu kỳ dao động riêng
D. biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng
Câu 35: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi:
A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ.
π π
C. Trễ pha so với li độ. D. Sớm pha so với li độ.
2 2
Câu 36: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng
cộng hưởng điện trong mạch ta phải
A. tăng điện dung của tụ điện. B. giảm điện trở của mạch.
C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. giảm tần số dòng điện xoay chiều
Câu 37: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động có phương trình: x1 = Acos(ωt + φ1) và x2 = Acos(ωt + φ2). Dao
động của vật có phương trình x = Acos(ωt + φ3). Góc lệch pha của hai dao động Δφ = |φ1 – φ2| là
A. π/3. B. π/2. C. π/4. D. 2π/3.
Câu 38: Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha:
A. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay
B. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình.
C. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 180o.
D. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay.
4
Câu 39: Mạch điện RLC nối tiếp: R = 40Ω, L = H, Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu

đoạn mạch thì công suất tiêu thụ của điện trở đạt cực đại. Khi đó điện dung của tụ điện là
4 4 125 125
A. 5π F B. 5πμF C. π F D. π Fμ
Câu 40: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m.
Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm. Biết g = 10m/s2. Thời gian lò xo
bị nén trong 2015 chu kì là
π π 403π 403π
A. 30 s B. 15 s C. 3 s D. 6 s
--- HẾT ---
Đáp án
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 17
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
ĐỀ 06 – PHẦN 1
Câu 1: Trong thời gian Δt, một con lắc đơn có chiều dài ℓ thực hiện được 10 dao động. Nếu tăng chiều dài thêm 36
cm thì trong thời gian Δt nó thực hiện được 8 dao động. Chiều dài l có giá trị là:
A. 136 cm B. 28 cm C. 100 cm D. 64 cm
Câu 2: Một vật dao động với phương trình x = 6cos(πt + π/6) cm. Thời gian vật dao động từ điểm có li độ x1 = 3cm
đến biên dương là:
A. 1s B. 1/3s C. 1/6s D. 2/3s
Câu 3: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài ℓ và vật nhỏ có khối lượng m, dao động ở nơi có gia tốc trọng
lực g. Thế năng con lắc ở nơi có li độ góc α là:
A. mgℓ(3-cosα) B. mgℓ(1-sinα) C. mgℓ(1-cosα) D. mgℓ(1+cosα)
Câu 4: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài
của sợi dây phải bằng:
A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng
C. một số nguyên lần bước sóng D. một số lẻ lần nửa bước sóng
Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định. Tạo ra sóng dừng với tần số 50 Hz thì có sóng dừng với
5 điểm đứng yên trên dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 100 m/s B. 12,5 m/s C. 25 m/s D. 50 m/s
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt(V) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 50Ω,
1 2.10−4
cuộn cảm thuần L = π H, tụ điện có điện dung C = π F. Công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch có giá trị là
A. 200 W B. 100 W C. 75 W D. 50 W
Câu 7: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên dây tải điện 400 lần, ta phải
A. giảm điện áp hai đầu nguồn điện 400 lần B. tăng điện áp hai đầu nguồn điện 400 lần
C. giảm điện áp hai đầu nguồn điện 20 lần D. tăng điện áp hai đầu nguồn điện 20 lần.
Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V vào hai đầu đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp. Điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L là 60V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 140V thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu R là:
A. 40V B. 80V C. 60V D. 50V
Câu 9: Gọi λ là bước sóng của sóng. Hai điểm dao động ngược pha trên cùng một phương truyền sóng cách nhau
một đọan là:
A. số nguyên lần nửa bước sóng B. số bán nguyên lần nửa bước sóng
C. số bán nguyên lần bước sóng D. số nguyên lần bước sóng
Câu 10: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =
2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 11,5
cm có biên độ dao động là
A. 2 mm B. 4 mm C. 1 mm D. 0 mm
Câu 11: Gọi N1,S1 và N2,S2 lần lượt là số vòng dây và tiết diện của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp.
Máy hàn điện nấu chảy kim loại là:
A. máy tăng áp với N1 < N2 và S1 > S2 B. máy tăng áp với N1 < N2 và S1 < S2
C. máy hạ áp với N1 > N2 và S1 > S2 D. máy hạ áp với N1 > N2 và S1 < S2
Câu 12: Chọn phát biểu sai về dao động điều hòa của con lắc đơn
A. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn không phụ thuộc biên độ dao động
B. Cơ năng của con lắc đơn tỉ lệ với bình phương biên độ dao động
C. Lực căng dây treo tỉ lệ với chiều dài dây treo
D. Tần số dao động của con lắc đơn không phụ thuộc khối lượng vật nặng.
π
Câu 13: Đặt điện áp tức thời u = 240√2cos(100πt + )V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R = 60√3 Ω và C =
6
10−3

F thì cường độ tức thời của dòng điện qua mạch là:
π π
A. i = 2√2cos(100πt + 6 ) A B. i = 2√2cos(100πt + 3 ) A
π
C. i = 2√2cos(100πt) A D. i = 2cos(100πt + 3 ) A
Câu 14: Đặt điện áp u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R = 30Ω, cuộn cảm L, tụ điện C
thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,6. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là:
A. 180W B. 240W C. 160W D. 120W
Câu 15: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 200 vòng. Điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 18
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
A. 110 V B. 440 V C. 11 V D. 44 V
Câu 16: Chọn câu sai khi nói về giao thoa giữa hai sóng cùng phương, cùng tần số, cùng pha. Một điểm dao động
với biên độ cực đại khi:
A. hiệu đường đi của hai sóng truyền tới điểm đó bằng số nguyên lần nửa bước sóng
B. hai sóng truyền tới điểm đó cùng pha nhau
C. hiệu đường đi của hai sóng truyền tới điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng
D. độ lệch pha của hai sóng truyền tới điểm đó là Δφ = 2kπ
Câu 17: Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L =
2
π
H. Khi điện áp hiệu dụng UR = UL = UC thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
A. 200 W B. 50 W C. 150 W D. 100 W
𝜋
Câu 18: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 5cos(πt - )cm và x2 = 5cos(πt
4
3𝜋
- 4 )cm. Dao động tổng hợp có phương trình là:
𝜋 𝜋
A. x = 5√2cos(πt - 2 )cm B. x = 10cos(πt -π)cm C. x = 5√3cos(πt - 2 )cm D. x = 5√2cos(πt -π)cm
Câu 19: Nếu cường độ của âm tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm sẽ:
A. tăng thêm 20 dB B. tăng thêm 100 dB C. tăng thêm 10 dB D. tăng thêm 20 B
Câu 20: 21. Trong hiện tượng giao thoa, sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp cùng tần số, cùng pha. Các điểm
đứng yên khi hiệu số đường đi từ điểm đó tới hai nguồn thỏa điều kiện
𝜆 1 1 𝜆
A. d2 -d1 = kλ B. d2 -d1 = k2 C. d2 - d1 = (k + 2)λ D. d2 - d1 = (k + 2)2
Câu 21: Dao động duy trì là một dao động có
A. biên độ không đổi và có tần số bằng tần số dao động riêng của hệ
B. biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của ngoại lực
C. biên độ giảm dần theo thời gian
D. biên độ không đổi nhưng tần số thay đổi.
Câu 22: Đặt điện áp u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm L, tụ
điện C. Thay đổi biến trở thì thấy có hai trị số của biến trở R1 = 180Ω và R2 = 20Ω thì công suất trên mạch có cùng
giá trị. Giá trị biến trở để công suất đoạn mạch cực đại là:
A. 50Ω B. 80Ω C. 40Ω D. 60Ω
Câu 23: Chọn phát biểu không đúng về dao động tắt dần
A. Dao động tắt dần có biên độ dao động giảm dần theo thời gian
B. Dao động tắt dần có thể có lợi hoặc có hại
C. Dao động tắt dần càng chậm khi lực cản của môi trường càng nhỏ
D. Cơ năng của dao động tắt dần thì được bảo toàn theo thời gian
Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 160V vào hai đầu đoạn mạch gồm R,
0,2 10−4
L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 𝜋 H, tụ điện có điện dung C = 𝜋 F và công suất tỏa
nhiệt trên điện trở R là 160 W. Giá trị của điện trở R là:
A. 40Ω B. 30Ω C. 80Ω D. 20Ω
Câu 25: Chọn phát biểu đúng về dao động điều hòa của một vật
𝜋
A. Vận tốc dao động sớm pha 2 so với li độ dao động. B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
C. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động theo phương
ngang. Lấy π2 = 10. Thế năng của con lắc biến thiên với chu kì là:
A. 0,4 s B. 0,6 s C. 0,2 s D. 0,8 s
Câu 27: Chọn câu không đúng: Với đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì:
1
A. tần số dòng điện là f =
2𝜋√𝐿𝐶
B. hệ số công suất cực đại bằng 1.
𝑈2
C. công suất đoạn mạch cực đại Pmax = 2𝑅
D. điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R có giá trị cực đại bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch
Câu 28: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u = 3cos(4πt -0,02πx) mm với
x tính bằng cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là:
A. 2 m/s B. 0,5 m/s C. 5 m/s D. 0,2 m/s
Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần
1 10−4
có độ tự cảm L = 𝜋 H, tụ điện có điện dung C = 2𝜋 F. Cường độ tức thời của dòng điện qua mạch là i = I0cos(100πt
𝜋
+ 4 )(A). Điện trở R có giá trị là
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 19
Bộ đề Lí luyện thi THPT Quốc Gia 2017 80 đề luyện nắm chắc điểm 7
A. 100Ω B. 50Ω C. 200Ω D. 400Ω
Câu 30: Chọn phát biểu sai: Khi có cộng hưởng điện trên đoạn mạch R, L, C thì:
A. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất
B. hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R
C. cảm kháng bằng dung kháng
D. điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch.
Câu 31: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ
quay của rôto
A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
C. lớn hơn tốc độ quay của từ trường
D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.
Câu 32: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 dao động với phương trình u1 = u2
= 2cos20πt (cm) đặt cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Số điểm dao động cực đại
trên S1 S2 là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(2πt – π/2) cm. Quãng đường
đi được trong 0,5s kể từ thời điểm t0 = 0 là
A. 15 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 5 cm
Câu 34: Đặt điện áp u = U√2cos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi tần số f của dòng
điện thì thấy khi f = f1 = 25Hz và khi f = f2 = 100Hz thì công suất của đoạn mạch có giá trị không đổi. Tần số dòng
điện f để công suất đoạn mạch cực đại có giá trị là
A. 2500 Hz B. 62,5 Hz C. 50 Hz D. 250 Hz
Câu 35: Một dây đàn hồi AB, chiều dài 100 cm, hai đầu cố dịnh. Tạo ra sóng dừng trên dây thì thấy có 4 bụng sóng,
và khoảng thời gian giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 25.10-3s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 20 m/s B. 10 m/s C. 2 m/s D. 1 m/s
Câu 36: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương
ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng
A. 0,1 J B. 0,5 J C. 1,0 J D. 0,05 J
Câu 37: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với R = 60Ω, ZL = 40Ω, ZC = 120Ω. Hệ số công suất
của đoạn mạch là:
A. 0,4 B. 0,6 C. 0,8 D. 1
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 10√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R = 50Ω, tụ điện có
2.10−4
điện dung C = 𝜋 F, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Để có cộng hưởng điện trong mạch thì độ
tự cảm có giá trị là
2 0,5 2 1
A. 𝜋 H B. 𝜋 H C. 𝜋 H D. 𝜋 H
Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để
suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ
A. 75 vòng/phút B. 12,5 vòng/phút C. 25 vòng/phút D. 750 vòng/phút
2
Câu 40: Một vật dao động điều hòa trên phương ngang với chu kì bằng s. Khi vật cách vị trí cân bằng 3 cm thì vật
3
có vận tốc12π cm/s. Biên độ dao động là:
A. 6 cm B. 10 cm C. 4 cm D. 5 cm------------------------
--------------------
----------- HẾT ----------
Đáp án
ĐỀ 07 – PHẦN 1
Câu 1: Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch điện chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời
chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?
𝜋
A. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha 2 so với dòng điện i.
Trần Văn Hậu – [email protected] 0978.919.804 Trang 20