Đề cương chuyên đề thực tập đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái

  • 10 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
TÊN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP:
“Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn
huyện Văn Yên- Tỉnh Yên Bái”.
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: LÃ MINH HIẾU
Sinh Viên: Nguyễn Thị Hà Trang
Hà Nội – 2015
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của chuyên đề
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc
gia. Là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức độ
sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, khai thác sử dụng của con người. Đất đai
là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố
khu dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh
và quốc phòng. Đất đai còn có ý nghĩa về mặt chính trị. Tài sản quý giá ấy
phải bảo vệ bằng cả xương máu và vốn đất đai mà một quốc gia có được thể
hiện sức mạnh của quốc gia đó. Ranh giới quốc gia thể hiện chủ quyền của
một quốc gia. Đối với đất nước ta, Đảng ta khẳng định: “ Đất đai thuộc sở
hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống
nhất quản lý “
Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng dân số, sự phát triển
nhanh chóng của kinh tế-xã hội đã làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày một
tăng cao trong khi đó tài nguyên đất là có hạn.Vì vậy mà vấn đề đặt ra với
Đảng và nhà nước ta là làm thế nào để sử dụng đất một cách tiết kiệm , hiệu
quả và bền vững. Trước yêu cầu bức thiết đó Nhà nước đã sớm đưa ra các văn
bản pháp luật quy định về quản lý và sử dụng đất đai để các cấp , các ngành
cùng toàn thể nhân dân lấy đó làm cơ sở để quản lý và sử dụng đất.
Điều 22 Luật đất đai năm 2013 đã quy định 15 nội dung quản lý Nhà
nước về đất đai trong đó có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ
sơ địa chính. Đây thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập một hệ
thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng
đất, là cơ sở để Nhà nước quản lý, nắm chặt toàn bộ diện tích đất đai và người
sử dụng, quản lý đất theo pháp luật. Thông qua việc đăng ký, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng là cơ sở đảm
bảo chế độ quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết
kiệm, hiệu quả và khoa học.
Huyện Văn Yên là một huyện vùng núi phái Bắc của tỉnh Yên Bái nên
còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên,trong những năm gần đây được sự
quan tâm của Đảng và nhà nước nên huyện Văn Yên có nhiều đổi mới về mọi
mặt, kinh tế xã hội đã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải
thiện đáng kể. Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, sự gia tăng về dân số
nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn Huyện đang trở thành một vấn đề cấp thiết.
Các vấn đề liên quan đến đất đai như: giá đất, tranh chấp, lấn chiếm đất đai,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…và trong số các vấn đề liên quan
đến đất đai như trên thì vấn đề về giấy chứng nhận là một trong những cơ sở
pháp lý quan trọng để giải quyết đúng, công minh, phù hợp với pháp luật…
Để hiểu rõ thêm về thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng như những
tồn tại hạn chế trong công tác này. Tôi xin lực chọn nghiên cứu chuyên đề
:“Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn
Yên-tỉnh Yên Bái”.
2. Mục đích và yêu cầu
2.1. Mục đích
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thạch Thất –
TP. Hà Nội.
- Đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2.2. Yêu cầu
- Thu thập số liệu đúng thực tế, chính xác và đầy đủ, có độ tin cậy, phản
ánh đúng quá trình thực hiện chính sách cấp GCN trên địa bàn nghiên cứu.
- Nắm vững, những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Số liệu điều tra, thu thập phải chính xác, trung thực, khách quan, phản
ánh đúng thực trạng cấp GCN của địa phương.
- Đồng thời đưa ra các đề xuất có tính khả thi, phù hợp với thực tế của
địa phương.
3. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu,kết luận và kiến nghị, đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm GCN
1.1.2. Vị trí, vai trò và đặc điểm của việc cấp GCN
1.2. Cơ sở pháp lý:
1.2.1. Các văn bản pháp lý.
1.2.2. Tổng quan về giấy chứng nhận.
1.2.2.1. Những đối tượng được cấp giấy chứng nhận.
1.2.2.2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận.
1.2.2.3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1.2.2.4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
1.3. Cơ sở thực tiễn:
1.3.1. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận ở Việt Nam từ khi thực hiện
luật đất đai năm 2003.
1.3.2. Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Văn
Yên-tỉnh Yên Bái.
Chương II: NỘI DUNG, PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
2.1.1. Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh Yên Bái
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn
Yên-tỉnh Yên Bái
2.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh
Yên Bái
2.2.3. Thực trạng công tác cấp GCN trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh Yên
Bái
2.2.4. Đánh giá tồn tại và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh công tác cấp
GCN.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra thu thập số liệu,tài liệu:
+ Điều tra thu thập các tài liệu tại các đơn vị cơ quan chức năng, các
phòng ban chuyên môn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cũng như công
tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Nghiên cứu các văn bản pháp luật như: Luật, Thông tư, Nghị định,
Nghị quyết… về công tác đăng ký quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất qua các thời kỳ từ trung ương tới địa phương.
+ Tìm hiểu các văn bản pháp luật về quản lý đất đai của huyện Văn Yên-
tỉnh Yên Bái
- Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu:
+ Căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã thu thập được tiến hành thống kê,
xử lý các tài liệu, số liệu đã thu thập được, từ đó tìm ra mối quan hệ giữa
chúng.
+ Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài, đánh giá phân tích và tổng
hợp thông tin trong các tài liệu đó nhằm chỉ ra những vấn đề tích cực, tiêu cực để
từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết và nhừng vấn đề cần khuyến khích, phát
huy.
- Phương pháp phân tích, so sánh:
Từ những số liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh,
đánh giá, nhận xét; tìm ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và khó khăn
trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa
phương từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết tốt nhất cho công tác này.
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh
Yên Bái
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý.
3.1.1.2. Địa hình.
3.1.1.3. Khí hậu, thời tiết.
3.1.1.4. Thủy văn.
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội
3.1.2.1.Thực trạng phát triển kinh tế theo ngành
3.1.2.2.Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
3.1.2.3. Tình hình xã hội.
3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh
Yên Bái
3.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai
3.2.1.1. Tình hình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử
dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên
3.2.1.2.Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên
3.2.1.3. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích
sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên
3.2.1.4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất
đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất.
3.2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
3.2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp.
3.2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng.
3.3. Thực trạng công tác cấp GCN trên địa bàn huyện Văn Yên-tỉnh Yên
Bái