Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển nông nghiệp việt nam giai đoạn 1998 2003

  • 59 trang
  • file .doc
A §Æt VÊn §Ò
Chóng ta ®ang trong c«ng cuéc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng ®Êt níc viÖt nam giµu
m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh, phÊn ®Êu duy tr×
møc t¨ng trëng kinh tÕ Ýt nhÊt 7% n¨m vµ ®¹t tû lÖ tÝch luü
néi bé nÒn kinh tÕ trªn 30% GDP. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy,
mét mÆt cÇn huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc vµ s¸ng t¹o cña
mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níc, mÆt kh¸c t¨ng c¬ng ho¹t
®éng hîp t¸c quèc tÕ vµ khu vùc, trong ®ã cã ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi.
ViÖt Nam lu«n coi khu vùc cã nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña nÒn kinh tÕ.
Quan ®iÓm thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ nhÊt qu¸n,
l©u dµi vµ ®îc cô thÓ ho¸ trong c¸c quy ®Þnh cña luËt ®Çu t
níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. Thùc tÕ
trong nh÷ng n¨m qua, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· ®ãng gãp
mét phÇn kh«ng nhá cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt
Nam. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gãp phÇn bæ sung nguån vèn
cho ®Êt níc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®ång thêi mang l¹i c«ng nghÖ hiÖn
®¹i, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ t¹o ra mét sè ngµnh s¶n xuÊt míi
cho ViÖt Nam
Tuy nhiªn c¬ cÊu ph©n bæ vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
cha hîp lý gi÷a c¸c ngµnh, hiÖn nay c¸c dù ¸n FDI chñ yÕu tËp
trung vµo ngµnh c«ng nghiÖp, trong khi ®ã ®Çu t cho n«ng
nghiÖp cßn qu¸ Ýt c¶ vÒ sè lîng dù ¸n vµ vèn ®Çu t níc ngoµi,
1
cßn lµ mét níc n«ng nghiÖp, ngµnh n«ng nghiÖp chiÕm mét vÞ
trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ th× viÖc ®Çu t nh thÕ cha
khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña nã. Vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
vµo n«ng nghiÖp ®· chiÕm mét tû lÖ thÊp, kh«ng tËp trung
vµo c¸c môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ n«ng th«n. Thùc tr¹ng nµy mét phÇn do chÝnh s¸ch
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong lÜnh vùc n«ng, l©m. thuû s¶n
cha cã søc hÊp dÉn víi c¸c nhµ ®Çu t mét phÇn kh¸c do c¬ së
h¹ tÇng n«ng th«n níc ta thÊp kÐm. Trong ®iÒu kiÖn nguån
vèn trong níc cã h¹n th× thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng
thiÕu vèn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
XuÊt phÊt tõ t×nh h×nh ®ã mµ em chän ®Ò tµi "§Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt
Nam giai ®o¹n 1998 - 2003"
§Ò tµi ®îc sù híng dÉn, gãp ý tËn t×nh cña Th.S phan thÞ
thu HiÒn tuy ®· cã sù cè g¾ng hÕt m×nh cña b¶n th©n nhng
®Ò tµi kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, v× vËy
kÝnh mong thÇy c« gãp ý cho ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n.
2
B Gi¶i QuyÕt VÊn §Ò
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung.
I §Çu t ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp
1 Vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh n«ng nghiÖp viÖt nam
1.1 Vai trß cña n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ viÖt nam.
N«ng nghiÖp lµ mét bé phËn kinh tÕ chiÕm tû träng lín
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, n«ng nghiÖp níc ta vÉn lµ mÆt
trËn hµng ®Çu cã tÇm quan träng chiÕm lîc. V× vËy ®èi víi
n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n, nhµ níc ta lu«n lu«n quan
t©m vµ cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî hoÆc u ®·i thÝch hîp trong
tõng thêi kú cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ ®Æc thï cña s¶n xuÊt
cã nhiÒu rñi ro vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp.N«ng nghiÖp lµ
mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ quan träng vµ phøc t¹p, nã
kh«ng chØ lµ ngµnh kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ cßn lµ hÖ thèng
sinh vËt kü thuËt, bëi v× mét mÆt c¬ së ®Ó ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp lµ viÖc sö dông tiÒm n¨ng sinh vËt c©y trång, vËt
nu«i.chóng ph¸t triÓn theo qui luËt sinh vËt nhÊt con ngêi
kh«ng thÓ ng¨n c¶n c¸c qu¸ tr×nh ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ
diÖt vong cña chóng mµ ph¶i trªn c¬ së nhËn thøc ®óng ®¾n
c¸c qui luËt ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p t¸c ®éng nh»m thÝch nghi víi
chóng.N«ng nghiÖp gi÷ vai trß to lín trong viÖc ph¸t triÓn kinh
tÕ nhÊt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ë nh÷ng níc nµy cßn
nghÌo ®¹i bé phËn sèng b»ng nghÒ n«ng. Tuy nhiªn ngay c¶
nh÷ng níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao, mÆc dï tû träng
GDP n«ng nghiÖp kh«ng lín,nhng khèi lîng n«ng s¶n cña c¸c n-
íc nµy kh¸ lín vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn gi÷ vai trß quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c nhµ kinh tÕ häc thuéc nhiÒu
3
trêng ph¸i kh¸c nhau ®Òu thèng nhÊt r»ng ®iÒu kiÖn tiªn
quyÕt cho sù ph¸t triÓn lµ t¨ng cung l¬ng thùc cho nÒn kinh
tÕ quèc d©n, b»ng s¶n xuÊt l¬ng thùc hoÆc nhËp khÈu, cã
thÓ lùa chän con ®êng nhËp khÈu l¬ng thùc ®Ó giµnh nguån
lùc lµm viÖc kh¸c sÏ cã lîi h¬n.®iÒu ®ã rÊt phï hîp víi ®iÒu
kiÖn cña níc ta bëi viÖt nam cßn lµ mét níc n«ng nghiÖp ®¹i
®a sè sèng b»ng nghÒ n«ng. Kh«ng chØ cung cÊp l¬ng thùc
cho ®êi sèng, n«ng nghiÖp cßn lµ nguån cung cÊp c¸c yÕu tè
®Çu vµo cho c«ng nghiÖp vµ cho khu vùc thµnh thÞ nh: lao
®éng, c¸c nguyªn vËt liÖu ...
Khu vùc n«ng nghiÖp lµ nguån cung cÊp vèn lín nhÊt cho
sù ph¸t triÓn kinh tÕ, nhÊt lµ giai ®o¹n ®Çu cña c«ng nghiÖp
ho¸, bëi v× ®©y lµ khu vùc lín nhÊt c¶ vÒ lao ®éng vµ s¶n
phÈm quèc d©n.nguån vèn tõ n«ng nghiÖp cã thÓ t¹o ra b»ng
nhiÒu c¸ch nh tiÕt kiÖm cña n«ng d©n ®Çu t vµo c¸c ho¹t
®éng phi n«ng nghiÖp thuÕ n«ng nghiÖp, vèn ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi ...tuy nhiªn vèn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp
chñ yÕu lµ tõ nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ thÞ trêng tiªu thô lín c¸c
hµng ho¸ c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp bao gåm t
liÖu s¶n xuÊt vµ t liÖu tiªu dïng ®îc tiªu thô chñ yÕu dùa vµo
thÞ trêng trong níc mµ tríc hÕt lµ khu vùc n«ng nghiÖp vµ
n«ng th«n.
N«ng nghiÖp ®îc xem lµ ngµnh ®em l¹i nguån thu nhËp
ngo¹i tÖ lín, c¸c lo¹i n«ng, l©m, thuû s¶n dÔ dµng gia nhËp
thÞ trêng quèc tÕ h¬n so víi c¸c hµng ho¸ c«ng nghiÖp v× vËy
ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nguån xuÊt khÈu ®Ó cã ngo¹i tÖ chñ
4
yÕu dùa vµo c¸c lo¹i n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n, xu híng
chung cña c¸c níc trong qóa tr×nh ph¸t triÓn ë giai ®o¹n ®Çu
gi¸ trÞ xuÊt khÈu n«ng, l©m, thuû s¶n chiÕm tû träng cao
trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu nhng nã gi¶m dÇn cïng víi sù
ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ...
1.2 §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
N«ng nghiÖp lµ mét trong hai ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt chñ
yÕu cña x· héi, kh¸c víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã
nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng bëi sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, kinh tÕ x· héi nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã lµ:
S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc tiÕn hµnh trªn ®Þa bµn réng
lín, phøc t¹p, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nªn mang tÝnh
khu vùc râ rÖt v× vËy viÖc lùa chän vµ bè trÝ c©y trång, vËt
nu«i, øng dông kü thuËt canh t¸c ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn
tõng vïng nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong n«ng nghiÖp ruéng ®Êt lµ t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu
kh«ng thÓ thay thÕ ®îc, nã lµ t liÖu chñ yÕu kh¸c víi c¸c lo¹i
®Êt ®ai trong c«ng nghiÖp, giao th«ng... chØ lµ c¬ së lµm
nÒn mãng trªn ®ã x©y dùng c¸c nhµ m¸y c«ng xëng, hÖ
thèng ®êng giao th«ng...
§èi tîng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ c¬ thÓ sèng c©y
trång vËt nu«i, c¸c lo¹i c©y trång, vËt nu«i ph¸t triÓn theo quy
luËt sinh vËt nhÊt ®Þnh, chóng rÊt nh¹y c¶m víi c¸c yÕu tè
ngo¹i c¶nh, mäi sù thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu
®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph¸t dôc cña
c©y trång vËt nu«i, ®Õn kÕt qu¶ thu ho¹ch s¶n phÈm cuèi
cïng.
5
S¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh chÊt thêi vô cao bëi v×
thêi gian lao ®éng t¸ch rêi thêi gian s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i c©y
trång n«ng nghiÖp, mÆt kh¸c do sù biÕn thiªn vÒ ®iÒu kiÖn
thêi tiÕt khÝ hËu, mçi lo¹i c©y trång cã sù thÝch øng nhÊt
®Þnh víi ®iÒu kiÖn thêi ®ã dÉn ®Õn nh÷ng mïa vô kh¸c
nhau.
Quy m« s¶n xuÊt nhá lÎ kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng
ho¸ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ho¸ h¹n chÕ viÖc sö dông nguån lùc cha hiÖu qu¶ vµ hîp
lý.
Ngoµi ra cßn mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c nhau kh¶ n¨ng ¸p
dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp thÊp, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng
nghiÖp cßn yÕu kÐm, lao ®éng thuÇn n«ng cßn chiÕm tû
träng lín...nhµ níc ®ang chñ tr¬ng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®Ó ®a n«ng nghiÖp níc ta lªn s¶n
xuÊt hµng ho¸. Chóng ta cÇn t×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó ph¸t huy
nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, ®¶m b¶o n«ng
nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng ch¾c.
2 C¸c lÜnh vùc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ngµnh n«ng
nghiÖp viÖt nam.
Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n kh«ng chØ vÒ mÆt
kinh tÕ mµ c¶ vÒ mÆt x· héi, an ninh quèc phßng vµ b¶o vÖ
m«i trêng, trong kinh tÕ kh«ng chØ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp mµ
c¶ c«ng nghiÖp va dÞch vô. Trong n«ng nghiÖp kh«ng chØ
ph¸t triÓn trång trät, mµ c¶ ch¨n nu«i, l©m nghiÖp, thuû s¶n.
6
ViÖc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn n«ng th«n lµ mét tÊt
yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho mäi ho¹t ®éng kinh
tÕ x· héi cña c«ng ®ång n«ng th«n. Mçi vïng mçi ngµnh riªng lÎ
kh«ng thÓ tù m×nh cã thÓ ph¸t triÓn ®îc mét c¸ch b×nh th-
êng mµ ph¶i cã sù t¸c ®éng hç trî cña c¸c vïng, c¸c ngµnh míi
cã hiÖu qu¶. N«ng nghiÖp kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc cã hiÖu
qu¶ nÕu kh«ng cã c«ng nghiÖp vµ dÞch vô hç trî, sù t¸ch rêi
gi÷a n«ng nghiÖp l©m nghiÖp vµ thuû s¶n sÏ ®Î ra t×nh tr¹ng
ph¸ rõng t¨ng diÖn tÝch ®åi nói träc nh trong thùc tÕ ®· x¶y
ra. MÆt kh¸c n«ng th«n cã nhiÒu nguån lùc ®Êt ®ai mÆt níc,
kho¸ng s¶n kh¸c nhau, cã nguån lùc lao ®éng rÊt dåi dµo cã
nguån lùc c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt ®a d¹ng. Muèn sö dông
cã hiÖu qu¶ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trªn th×
chóng ta ph¶i ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lÜnh vùc:
+N«ng nghiÖp: §èi víi bÊt k× quèc gia nµo th× ngµnh
n«ng nghiÖp lu«n lu«n gi÷ mét vÞ trÝ quan träng vµ kh«ng thÓ
thiÕu ®îc v× n«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mµ s¶n
phÈm cña nã ®¸p øng nhu cÇu sèng cßn cña loµi ngêi lµ nhu
cÇu ¨n. Do vËy, tõ nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao cho
tíi nh÷ng quèc gia chËm ph¸t triÓn ®Òu cho r»ng n«ng nghiÖp
lµ mét trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt c¬ b¶n vµ cã nh÷ng sù u tiªn
nhÊt ®Þnh so víi c¸c ngµnh kh¸c. HiÖn nay, n«ng nghiÖp ®îc
xem xÐt lµ ngµnh s¶n xuÊt bao gåm n«ng nghiÖp thuÇn, l©m
nghiÖp vµ ng nghiÖp vµ viÖc xem xÐt nghiªn cøu nã kh«ng
chØ dõng l¹i ë lÜnh vùc s¶n xuÊt mµ cßn trªn c¶ lÜnh vùc chÕ
biÕn vµ tiªu thô n«ng s¶n.
7
Riªng víi ViÖt Nam, níc ta lµ níc n«ng nghiÖp víi 4000 n¨m
lÞch sö g¾n liÒn víi mét nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp. §Õn nay,
tuy chóng ta ®ang ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng c«ng nghiÖp ho¸ nhng vai trß cña ngµnh n«ng
nghiÖp vÉn ®îc ®¶m b¶o vµ nhÊn m¹nh. ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ
cña n«ng nghiÖp trong chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cña toµn bé
nÒn kinh tÕ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi níc ta v× nã
lµ c¬ së cho ta x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ ®i kÌm víi c¸c
chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t, ph©n bæ c¸c nguån lùc, bè trÝ lao
®éng…còng nh viÖc x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn
c¸c chÝnh s¸ch ®ã. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m ®æi míi chuyÓn
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta ®· ®ãng gãp vai trß hÕt søc to lín trong sù
ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña ®Êt níc.
+L©m nghiÖp: Do n¹n khai th¸c l©m s¶n bõa b·i, ph¬ng
thøc ph¸ rõng trång c©y n«ng nghiÖp vµ trång l¹i c©y rõng
kh«ng khoa häc lµm cho rõng bÞ ph¸ ho¹i nghiªm träng. Hµng
n¨m diÖn tÝch rõng cña chóng ta bÞ thu hÑp kho¶ng 1 v¹n ha.
®é che phñ ë nhiÒu vïng gi¶m 20% trong khi møc cÇn thiÕt
cho c©n b»ng sinh th¸i, theo c¸c nhµ khoa häc lµ 40-45%, Ýt
nhÊt còng ph¶i lµ 30% diÖn tÝch ®Êt trèng ®åi nói träc, sa
m¹c ho¸ t¨ng lªn. NÕu diÖn tÝch ®Êt nµy më réng kh«ng
nh÷ng lµm m«i trêng sinh th¸i bÞ huû ho¹i vµ sù sèng bÞ lôi
tµn mµ cßn lµm thay ®æi chÕ ®é ma. chÕ ®é ¸nh s¸ng, chÕ
®é nhiÖt, giã...KhÝ hËu thêi tiÕt thay ®æi thÊt thêng ma lò lín
, kh«h¹n kÐo dµi, nh÷ng hiÖn tîng nµy x¶y ra ngµy cµng nhiÒu
h¬n, víi møc ®é trÇm träng h¬n biÓu hiÖn cña sù mÊt c©n
8
b»ng sinh th¸i. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ngµnh l©m
nghiÖp cÇn ph¶i cã vÞ trÝ thÝch ®¸ng trong c¬ cÊu kinh tÕ
n«ng th«n, nhng ®Õn nay kinh tÕ l©m nghiÖp míi s¶n xuÊt ®-
îc 3,8% tæng s¶n phÈm x· héi, 5,1% thu nhËp quèc d©n vµ díi
7% kim ng¹ch xuÊt khÈu. Do ®ã ph¶i ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh
l©m nghiÖp tiÕn hµnh phñ xanh ®Êt tr«ng, ®åi nói träc b»ng
c¸c lo¹i c©y rõng, c©y l©u n¨m, c©y ¨n qu¶ ®ång thêi trång
rõng ®Çu nguån rõng phßng hé, b¶o vÖ m«i trêng vµ t¹o ra
gi¸ trÞ kinh tÕ x· héi cao.
+ Ng nghiÖp: ng nghiÖp ph¸t triÓn t¹o ra nhiÒu viÖc lµm
cho lao ®éng n«ng th«n trong c¸c lÜnh vùc nu«i trång, ®¸nh
b¾t, chÕ biÕn, lu th«ng bu«n b¸n thuû h¶i s¶n vµ lµm c¸c
dÞch vô kinh tÕ kü thuËt phôc vô cho ngµnh nµy nh, s¶n xuÊt
gièng, s¶n xuÊt thøc ¨n c¸c lo¹i cho thuû h¶i s¶n nu«i trång,
®ãng tµu thuyÒn, s¶n xuÊt ng cô cung øng vËt t kü thuËt...tû
träng ngµnh ng nghiÖp cã chiÒu híng t¨ng dÇn trong tæng gÝa
trÞ s¶n lîng n«ng, l©m, ng nghiÖp lµ sù biÓu hiÖn cña sù tiÕn
bé trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, ngµnh ng
nghiÖp cã biÓu hiÖn t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn c¶ nu«i trång vµ
®¸nh b¾t, t¹o ra nh÷ng mÆt hµng t¬i sèng, ®«ng l¹nh, s¬
chÕ vµ chÕ biÕn cã gi¸ trÞ cao lµ mét xu híng tiÕn bé trong
chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m ng nghiÖp nh»m khai
th¸c tiÒm n¨ng thuû h¶i s¶n néi ®Þa, c¸c vïng mÆt níc ven
biÓn dµi h¬n 3000 km vµ nguån h¶i s¶n ven bê vµ xa bê thuéc
h¶i phËn cña níc ta theo c«ng íc vÒ biÓn quy ®Þnh.
II §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®èi víi ngµnh n«ng
nghiÖp.
9
1. Kh¸i niÖm:
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ lo¹i h×nh di chuyÓn vèn quèc
tÕ, trong ®ã chñ së h÷u vèn ®ång thêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ
®iÒu hµnh ho¹t ®éng sö dông vèn. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn
cña ®Çu t trùc tiÕp níc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸
vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
Theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i viÖt nam ban hµnh n¨m
1987 vµ theo luËt bæ xung hoµn thiÖn sau 4 lÇn söa ®æi
( 1989, 1992, 1996, 2000 ): " ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ viÖc
c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi ®a vµo viÖt nam vèn b»ng
tiÒn níc ngoµi hoÆc bÊt kú tµi s¶n nµo ®îc chÝnh phñ viÖt
nam chÊp nhËn ®Ó hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång
hoÆc thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh hay doanh nghiÖp
100% vèn níc ngoµi."
2. Vai trß cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®èi víi sù ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n.
2.1 §Çu t t¸c ®éng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ yÕu tè cã ¶nh hëng quyÕt
®Þnh ®Õ sù t¨ng trëng kinh tÕ nãi chung, ho¹t ®éng ®Çu t
cßn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t.
ë ®©y, chÝnh s¸ch ®Çu t cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi
qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë c¸c quèc gia. Theo
kinh nghiÖm cña c¸c níc trªn thÕ giíi, con ®êng tÊt yÕu ®Ó cã
thÓ t¨ng trëng nhanh theo tèc ®é mong muèn lµ ph¶i t¨ng c-
êng ®Çu t, t¹o ra sù ph¸t triÓn nhanh chãng ë khu vùc c«ng
nghiÖp vµ dÞch vô. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn
10
nay, n«ng nghiÖp vÉn ®îc coi lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh, lµ nÒn
t¶ng c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp th× ®Çu t trong
lÜnh vùc n«ng nghiÖp cã vai trß quan träng. Víi mét nÒn n«ng
nghiÖp xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, ®Çu t trong n«ng nghiÖp hiÖn
nay chÝnh lµ nh»m ®æi míi t duy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhá lÎ,
chuyÓn nÒn n«ng nghiÖp tõ chç s¶n xuÊt tù cung, tù cÊp sang
s¶n xuÊt hµng ho¸, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn míi cña x· héi
mµ tríc hÕt lµ ®¶m b¶o nhanh chãng thùc hiÖn CNH - H§H. §Ó
thùc hiÖn môc tiªu ®ã, bíc ®Çu tiªn lµ ph¶i ®Çu t cho chuyÓn
dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i theo híng ®¹t hiÖu qu¶ cao
mµ thùc chÊt lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp,
n«ng th«n.
Trªn ph¬ng diÖn l·nh thæ, ®Çu t cã t¸c dông gi¶i
quyÕt nh÷ng sù mÊt c©n ®èi vÒ ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng
vµ tiÓu vïng. §Çu t cã thÓ ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh t¬ng
®èi vÒ vÞ trÝ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ
c¸c nguån lùc kh¸c cña nh÷ng vïng kÐm ph¸t triÓn, ®a c¸c
vïng nµy tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, ®ãi nghÌo. §Çu t
còng gióp nh÷ng vïng giµu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nhanh h¬n,
lµm bµn ®¹p thóc ®Èy vµ hç trî c¸c vïng xung quanh cïng
ph¸t triÓn.
2.2 §Çu t t¨ng cêng kh¶ n¨ng khoa häc, c«ng nghÖ
§Çu t lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ph¸t triÓn vµ t¨ng c-
êng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña níc ta hiÖn nay. C¸c quèc gia muèn
tr¸nh ®îc nguy c¬ tôt hËu lu«n coi c«ng nghÖ lµ mét mòi nhän
trong môc tiªu v¬n lªn ph¸t triÓn m×nh. Do tÝnh chÊt vµ møc
®é ¶nh hëng s©u réng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi mäi lÜnh vùc
11
kinh tÕ, x· héi nªn ®Çu t trong lÜnh vùc nµy còng chÝnh lµ ®Çu
t cho ph¸t triÓn.
Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia, tr×nh ®é c«ng nghÖ
cña ViÖt Nam l¹c hËu nhiÒu thÕ hÖ so víi thÕ giíi vµ khu vùc,
hiÖn ®ang ë nhãm 90 níc yÕu nhÊt vÒ c«ng nghÖ. Trong n«ng
nghiÖp, viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc, kü thuËt cßn
yÕu kÐm h¬n nhiÒu so víi c¸c ngµnh kh¸c. §Ó s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, môc tiªu tríc m¾t lµ tËp trung
®Çu t cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ nh»m c¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt, c¶i
tiÕn vÒ gièng, vÒ kü thuËt, n©ng cao h¬n n÷a n¨ng suÊt,
chÊt lîng s¶n phÈm.
Trong môc tiªu chung c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp
vµo n¨m 2020, ViÖt Nam cÇn nhanh chãng triÓn khai mét
chiÕn lîc ®Çu t hîp lý g¾n víi kh¶ n¨ng vÒ vèn cho ph¸t triÓn
khoa häc c«ng nghÖ, ®a nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc nµy
vµo ¸p dông trong s¶n xuÊt vµ kinh tÕ, x· héi.
12
2.3 Vèn ®Çu t cho n«ng nghiÖp
§i lªn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ
n«ng th«n nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t rÊt lín, theo tÝnh to¸n cña s¬
bé cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tõ nay ®Õn
n¨m 2001 mçi n¨m cÇn kho¶ng 30000 tû ®ång vµ giai ®o¹n
2010-2020 mçi n¨m cÇn 35000-40000 tû ®ång ®ã lµ chØ míi
tÝnh cho c¸c vïng chuyªn canh n«ng, l©m, ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp vµ dÞch vô cha kÓ ®Õn vèn ®Çu t cho c¸c ngµnh
ngoµi c¸c vïng chuyªn canh vµ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n th×
ngoµi c¸c nguån vèn trong níc ra th× vèn ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi cã vai trß rÊt quan träng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c lÜnh
vùc trong nÒn kinh tÕ níc ta giai ®o¹n hiÖn nay.
2.4 C¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i
Níc ta míi b¾t ®Çu ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸ mµ ®· ph¶i
®èi mÆt víi nguy c¬ vÒ m«i trêng sinh th¸i v× vËy trong thêi
gian tíi ph¸t triÓn n«ng l©m, ng nghiÖp víi møc ®é t¨ng trëng
cao ph¶i g¾n víi b¶o vÖ m«i trêng, t¹o ra nÒn n«ng nghiÖp
bÒn v÷ng b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé. Do ®ã vèn ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi cã vai trß rÊt lín trong viÖc c¶i thiÖn m«i tr-
êng sinh th¸i th«ng qua c¸c dù ¸n nh: xö lý chÊt th¶i, níc th¶i,
khÝ th¶i, kh«ng lµm ph¬ng h¹i ®Õn con ngêi, c©y trång, vËt
nu«i.
2.5 Më réng thÞ trêng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ thÞ trêng lµ bµ ®ì t¹o ®iÒu
kiÖn cho kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ph¸t triÓn. Cho
®Õn nay thÞ trêng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n míi b¾t ®Çu
13
h×nh thµnh cha ®ång bé, cßn nhiÒu h¹n chÕ ®èi víi s¶n xuÊt
cho nªn trong thêi gian tíi níc ta cÇn më réng thÞ trêng n«ng
th«n ë c¸c vïng c¸c ®Þa bµn s¶n xuÊt kh¸c nhau víi néi dung
®a d¹ng vÒ nhiÒu mÆt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, tõ thÞ trêng t
liÖu s¶n xuÊt ®Õn thÞ trêng s¶n phÈm n«ng, l©m, ng nghiÖp
vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n. Muèn vËy th× chóng ta ph¶i cã
biÖn ph¸p thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo khu vùc
n«ng nghiÖp ®Ó më réng thÞ trêng n«ng nghiÖp.
14
2.6 N©ng cao chÊt lîng c¬ së h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp
vµ n«ng th«n.
§Ó ®¶m b¶o cho n«ng nghiÖp t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn
theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cÇn hÕt søc quan
t©m ®Õn viÖc t¨ng cêng c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n vµ vÒ lîng
vµ chÊt:
VÒ hÖ thèng thuû lîi cÇn tiÕp tôc x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh ®Çu mèi, hoµn chØnh hÖ thèng kªnh m¬ng néi ®ång,
®Èy nhanh tèc ®é kiªn cè ho¸ kªnh ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu
kiÖn, ®Ó võa tr¸nh l·ng phÝ ®Êt vµ níc tíi tiªu, gi¶m chi phÝ
thuû lîi...
HÖ thèng giao th«ng n«ng th«n cÇn ®îc x©y dùng vµ
n©ng cÊp... ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n lµ yªu cÇu cÊp
thiÕt phôc vô s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ vµ më mang c«ng
nghiÖp dÞch vô n«ng th«n.
M¹ng líi th«ng tin liªn l¹c ë n«ng th«n còng cÇn cã bíc ph¸t
triÓn míi: më thªm c¸c tr¹m bu ®iÖn x·, c¸c tr¹m truyÒn
thanh vµ m¹ng líi ®iÖn tho¹i...
M¹ng líi ®iÖn n«ng th«n gÇn ®©y cã ph¸t triÓn nhng
®Õn nay trong c¶ níc míi cã 60,4% sè x· vµ 53,2% sè hé n«ng
d©n cã ®iÖn, cÇn tiÕp tôc më réng m¹ng líi ®iÖn n«ng th«n
®Ó phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp dÞch vô vµ
sinh ho¹t ë n«ng th«n.
§Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng c¬ së h¹ tÇng th× vèn ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi vµo n«ng nghiÖp cã vai trß rÊt quan träng
®Ó t¹o ra c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
3. C¸c h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
15
Theo luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam (®· söa ®æi )
c¸c h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gåm 4 h×nh thøc:
Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a hai
bªn hay nhiÒu bªn ( gäi t¾t lµ c¸c bªn hîp doanh ) quy ®Þnh
tr¸nh nhiÖm vµ kÕt qu¶ kinh doanh cho mçi bªn ( níc ngoµi vµ
níc së t¹i ) ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh ë níc chñ nhµ ( níc së t¹i )
mµ kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n.
XÝ nghiÖp liªn doanh: lµ xÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp ë níc
chñ nhµ trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh ký kÕt gi÷a bªn
hoÆc c¸c bªn níc ngoµi ®Ó ®Çu t kinh doanh t¹i níc chñ nhµ.
Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi: lµ doanh nghiÖp thuéc
së h÷u cña nhµ ®Çu t níc ngoµi thµnh lËp t¹i níc chñ nhµ, tù
qu¶n lý vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh.
BOT ( x©y dùng-vËn hµnh-chuyÓn giao ): lµ v¨n b¶n ký
kÕt gi÷a c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi víi c¬ quan cã thÈm quyÒn
cña níc chñ nhµ ®Ó ®Çu t x©y dùng, më réng n©ng cÊp khai
th¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trong mét thêi gian nhÊt
®Þnh ( thu håi vµ cã lîi nhuËn hîp lý ) sau ®ã chuyÓn giao
kh«ng båi hoµn toµn bé c«ng tr×nh cho níc chñ nhµ.
4 Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng thu hót vèn FDI
M«i trêng ph¸p lý: c¸c chÝnh s¸ch cña c¸c níc nhËp khÈu
vèn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t cña chñ ®Çu
t níc ngoµi nh: chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ, c¸c quy hoÆch trong
h¹ch to¸n kÕ to¸n, chÝnh s¸ch th¬ng m¹i...
- ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ
vÊn ®Ò tiªn quyÕt khi chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh ®Çu t, mét
16
chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t phï hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho c¸c chñ ®Çu t khi tiÕn hµnh ®Çu t trªn ®Þa bµn,
ngîc l¹i nã sÏ lµ rµo c¶n lín khiÕn c¸c nhµ ®Çu t e ng¹i vµ chÇn
chõ trong viÖc quyÕt ®Þnh ®Çu t.
- ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i tÖ t¹i mét quèc gia t¸c ®éng
trùc tiÕp ®Õn t©m lý cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. Mét quèc gia
qu¶n lý ngo¹i hèi theo nguyªn t¾c th¶ næi theo thÞ trêng sÏ
dÉn ®Õn sù thay ®æi liªn tôc cña tû gi¸ hèi ®o¸i tuú theo nhu
cÇu thÞ trêng, do ®ã c¸c chñ ®Çu t sÏ cã t©m lý rôt rÌ, lo sî
trong ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i quèc gia ®ã. Cßn
nÕu chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi theo nguyªn t¾c th¶ næi nh-
ng cã ®iÒu tiÕt hoÆc cè ®Þnh sÏ t¹o t©m lý yªn t©m h¬n cho
c¸c nhµ ®Çu t.
- ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu cña c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, h¹n ng¹ch
xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i kh¸c ¶nh hëng rÊt
lín ®Õn c¸c dù ¸n ®ã bëi hÇu hÕt c¸c dù ¸n FDI khi ®i vµo
ho¹t ®éng thêng liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc
thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm... chÝnh s¸ch th¬ng m¹i
bÊt hîp lý sÏ lµ rµo c¶n lín ®èi víi ho¹t ®éng cña mét dù ¸n
FDI.
Ngoµi ra c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch u ®·i vµ c¸c
chÝnh s¸ch vÜ m« kh¸c còng ¶nh hëng tíi sù di chuyÓn vèn FDI
vµo mét quèc gia. V× vËy mét quèc gia cÇn kÕt hîp mét c¸ch
hµi hoµ gi÷a c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt
trong viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho viÖc më réng thu hót FDI.
17
M«i trêng chÝnh trÞ x· héi còng lµ mét nh©n tè quan träng
¶nh hëng tíi viÖc thu hót vèn FDI. NÕu nh m«i trêng chÝnh trÞ
x· héi æn ®Þnh sÏ t¹o t©m lý cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. Mét
quèc gia mµ lu«n cã sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ x· héi khiÕn cho
c¸c nhµ ®Çu t kh«ng d¸m bá vèn vµo ®Çu t bëi nguy c¬ thua
lç rÊt lín, sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ x· héi ë viÖt nam thêi gian
qua lµ mét lîi thÕ lín thu hót vèn FDI vµo níc ta.
Søc hÊp dÉn cña m«i trêng ®Çu t ë níc tiÕp nhËn:
- Nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó lµ mét yÕu tè
thu hót ®Çu t níc ngoµi, bëi nã ¶nh hëng rÊt nhiÒu tíi nguån
cung cÊp yÕu tè ®Çu vµo cho c¸c dù ¸n FDI. ViÖt nam cã
nguån tµi nguyªn kh¸ phong phó thu hót sù quan t©m cña rÊt
nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý khai th¸c
cÇn ®îc c©n nh¾c cÈn thËn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng khai th¸c
bõa b·i lµm c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn.
- C¬ së h¹ tÇng kü thuËt: mét quèc gia nÕu cã c¬ së h¹
tÇng kü thuËt ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bëi khi ®ã chñ ®Çu t sÏ bít ®îc
mét phÇn chi phÝ ban ®Çu, ngoµi ra nÕu c¬ së h¹ tÇng tèt sÏ
t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕp nhËn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn
®¹i..
- HÖ thèng luËt ph¸p cña níc së t¹i vµ c¸c rµo c¶n th©m
nhËp thÞ trêng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng ®Çu t níc
ngoµi. M«i trêng luËt ph¸p quy ®Þnh lÜnh vùc ®Çu t h×nh
thøc ®Çu t, thêi h¹n ®Çu t cña c¸c dù ¸n... M«i trêng luËt
ph¸p phï hîp, khuyÕn khÝch sÏ t¹o ®iÒu kiÖn híng dßng vèn
18
FDI vµo c¸c lÜnh vùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kÝch thÝch chñ
®Çu t, ®Çu t vµo thÞ trêng ®ã.
- Nguån lao ®éng còng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi viÖc thu
hót FDI bëi nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo quan träng
cña c¸c dù ¸n. Mét quèc gia cã nguån lao ®éng dåi dµo gi¸ rÎ...
sÏ thu hót ®îc c¸c nhµ ®Çu t , tuy nhiªn tr×nh ®é lao ®éng
®ßi hái ngµy cµng cao v× thÕ buéc c¸c níc ph¶i quan t©m
nhiÒu ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é míi
mong thu hót ®îc nhiÒu vèn FDI...
5. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña FDI trong n«ng
nghiÖp
§Ó ®¸nh gi¸ mét dù ¸n sö dông vèn FDI th× cÇn xÐt
®Õn nhiÒu khÝa c¹nh c¶ kinh tÕ vµ x· héi. Nhng chñ yÕu dùa
vµo mét sè chØ tiªu sau ®©y:
Nh÷ng ®ãng gãp cña nã cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nh tèc
®é t¨ng trëng kinh tÕ, tû träng ®ãng gãp trong GDP vµ mét sè
môc tiªu kinh tÕ cña nhµ níc vµ chñ ®Çu t, nÕu nh÷ng ®ãng
gãp nµy cµng lín th× chøng tá hiÖu qu¶ cña dù ¸n FDI cao.
Sè viÖc lµm t¹o ra cho x· héi nhê viÖc thùc hiÖn dù ¸n
nµy mang l¹i. C¸c dù ¸n FDI cµng cã quy m« lín th× sè lao
®éng ®îc sö dông cµng lín. Nã gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n
viÖc lµm cho ngêi d©n, gi¶m bít g¸nh nÆng cho chÝnh phñ.
Ngoµi ra dù ¸n ho¹t ®éng hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi
sèng cña ngêi lao ®éng.
Nh÷ng ®ãng gãp cña dù ¸n FDI vµo viÖc ph¸t triÓn khoa
häc c«ng nghÖ vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña níc tiÕp
nhËn vèn ®Çu t. NÕu nhê viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n FDI mµ
19
tr×nh ®é khoa häc cña níc tiÕp nhËn cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt
th× chøng tá hiÖu qu¶ cña dù ¸n lín...
Ngoµi ra cßn mét sè chØ tiªu kh¸c nh vÊn ®Ò m«i trêng,
c¬ së h¹ tÇng mµ dù ¸n ®em l¹i vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c...
III T¸c ®éng cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo
ngµnh n«ng nghiÖp viÖt nam.
1 Sù cÇn thiÕt cña FDI ®èi víi n«ng nghiÖp viÖt nam
§i lªn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ
n«ng th«n nhu cÇu vÒ ®Çu t rÊt lín. Theo tÝnh to¸n s¬ bé cña
bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tõ nay ®Õn n¨m
2010 mçi n¨m cÇn ®Çu t kho¶ng 30000 tû ®ång vµ giai ®o¹n
2010-2020, mçi n¨m cÇn 35000-40000 tû ®ång. §ã lµ chØ
tÝnh cho vïng chuyªn canh n«ng l©m ng nghiÖp, c«ng nghiÖp,
dÞch vô, c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n cha kÓ vèn ®Çu t ngoµi c¸c
vïng chuyªn canh vµ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c. §Ó ®¸p
øng nhu cÇu vÒ vèn cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cÇn cã
nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng vèn tõ
nhiÒu nguån: ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c nguån vèn tÝn dông
trong níc vµ ngoµi níc, vèn tù cã...
§Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng trëng n«ng nghiÖp 4,5-5%
th× tû lÖ ®Çu t cho n«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng 25-
30% tæng ®Çu t cho toµn bé nÒn kinh tÕ. Trong khi ®ã nguån
vèn tõ ng©n s¸ch cã h¹n vµ chØ tËp trung vµo x©y dùng c¬
së h¹ tÇng n«ng th«n lµ chñ yÕu. Dã ®ã ®Ó t¨ng nguån vèn
cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhµ níc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch
khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t bá vèn vµo s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, nguån vèn ®Çu
20