Đáp ứng chính sách của trung quốc về già hóa

  • 16 trang
  • file .pdf
Đáp ứng Chính sách của Trung Quốc
về Già hóa
Du Peng
Viện Lão Khoa, Trường Đại Học Renmin Trung Quốc
Nội dung trình bày
Già hóa dân số ở Trung Quốc
Đáp ứng chính sách
Kinh nghiệm trong nước và các cơ chế chủ
yếu
I. Già hóa dân số ở Trung Quốc
Đến cuối năm 2012
194 triệu người (60+), 14,3% tổng dân số
113 triệu người (65+), 9,3% tổng dân số
Người hưởng lương hưu: 200 triệu người
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
20
21
20
23
20
25
20
27
20
29
20
31
20
33
20
35
20
37
20
39
20
41
20
43
20
45
20
47
20
49
dân số cao tuổi đến năm 2050
Dự báo gia tăng
80岁
65岁
60岁
Millions
Triệu người
0
50
100
150
250
300
350
400
450
200
2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
2036
2041
2046
Năm
2051
year
2056
2061
2066
2071
2076
65+
80 +
60 +
2081
2086
2091
Xu hướng già hóa
2096
图4 中国生活不能自理老年人口预测,2004-2050年
Dự báo nhu cầu chăm sóc dài hạn
6000
5000
trên 10.000 người
不能自理人数(万人)
4000
女性
Female
男性
Male
3000
2000
Số người
1000
02004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
Năm
年份
Thách thức chính cho Trung Quốc
Làm thế nào để làm chậm lại quá trình già
hóa
Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người
cao tuổi
Làm thế nào để cung cấp các dịch vụ chăm
sóc cho người cao tuổi
II. Các chính sách chủ đạo nhất cấp
quốc gia
Chuyển đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình
Tổng tỉ suất sinh hiện nay là 1,6 con/ 1 phụ nữ
Mục tiêu: duy trì tổng tỉ suất sinh ở 1,8 con/ 1 phụ nữ
Tránh tình trạng mức sinh quá cao hay quá thấp
Chính sách: mỗi cặp vợ chồng hiện nay có 1 con sẽ có
2 con.
Tất cả các cặp vợ chồng có 2 con.
Bảo vệ quyền lợi
Sửa đổi Luật Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích của Người
Cao Tuổi năm 2012
Luật có hiệu lực năm 1997, sau 15 năm thi hành và
với sự phát triển kinh tế xã hội, luật này đã được
sửa đổi để đáp ứng với nhu cầu xã hội đang ngày
càng thay đổi như chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ người
cao tuổi giữa các thành viên trong gia đình và chính
phủ, điều chỉnh các dịch vụ chăm sóc theo tổ chức
và chăm sóc ở cộng đồng, thúc đẩy sự đoàn kết
giữa các thế hệ, khuyến khích sự tham gia của
người cao tuổi trong công tác xã hội, và củng cố
môi trường thân thiện với người cao tuổi.
Các dịch vụ chăm sóc
Thiết lập hệ thống dịch vụ xã hội cho người cao tuổi
Lần đầu tiên ở Trung Quốc, cuối năm 2011, chính quyền trung
ương đã chính thức phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia
về việc thành lập hệ thống dịch vụ xã hội cho người cao tuổi.
Nội dung chính gồm có xây dựng các dịch vụ cộng đồng hỗ
trợ người cao tuổi và các thành viên trong gia đình để hưởng
tuổi thọ của họ tại gia đình, và chiến lược xây dựng công tác
chăm sóc tổ chức và cải thiện chất lượng chăm sóc.
Mục tiêu: đến cuối năm 2015, Trung Quốc sẽ trang bị trên 6
triệu giường ở cơ sở chăm sóc (hiện nay có 4 triệu giường).
Điều này sẽ giúp cho 3% người cao tuổi nhận được dịch vụ
chăm sóc tại nhà dưỡng lão.
III. Kinh nghiệm của Trung Quốc và
các cơ chế chủ đạo
Làm thế nào để biến chính sách ở cấp quốc gia
thành hành động tại cấp cơ sở
Chính sách dân số
Các quy định ở cấp tỉnh phải theo chỉ đạo của chính
sách cấp quốc gia
Sự khác biệt chính sách giữa nông thôn và thành
thị: có 5 tỉnh có quy định cho phép các cặp vợ
chồng ở nông thôn có 2 con.
Các vùng ở Miền Đông Trung Quốc có mức sinh
thấp cần phải thay đổi chính sách đầu tiên.