ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • 8 trang
  • file .pdf
J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 4: 598-605 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 4: 598-605
www.vnua.edu.vn
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Thị Tám1*, Phạm Minh Giáp2
1
Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Uỷ ban Nhân dân huyện Mê Linh
Email*: [email protected]
Ngày gửi bài: 18.03.2015 Ngày chấp nhận: 09.06.2015
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước
giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Mê Linh, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạn
chế các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp và phương pháp so
sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Mê Linh có 217 tổ chức kinh tế, sử dụng 927,50ha đất. Trong đó có 25 tổ
chức kinh tế sử dụng đất sai mục đích với diện tích 14,27ha; có 9 tổ chức kinh tế cho thuê lại với diện tích là 13,20
ha; có 5 tổ chức kinh tế bị tranh chấp với diện tích 13,10ha; có 16 tổ chức kinh tế góp vốn liên doanh với diện tích
34,74ha và còn 84,55ha của 13 tổ chức chưa đưa vào sử dụng. Để khắc các sai phạm này cần phải thực hiện đồng
bộ các giải pháp về chính sách, giải pháp về kinh tế, giải pháp về khoa học công nghệ và giải pháp về quản lý.
Từ khóa: Huyện Mê Linh, quản lý đất đai, sử dụng đất, tổ chức kinh tế.
Assessement of Land Management and Land Use of Economic Organizations
Which Were Assigned or Leased Land by the Government
in Me Linh District, Ha Noi City
ABSTRACT
The study aims to assess land management and land use of economic organizations which were assigned or
leased land by the government in Me Linh. Thus, propose solutions to enhance land use efficiency, at the same time
to limit the cases of breaking the Land law. The research used intergrated analysis and comparison methods. The
result shows that there were 217 economic organizations which were assigned or leased land with a total area of
927.50 ha in Me Linh District. 25 organizations used the land for improper purposes with an area of 14.27 ha; 9
organizations used land for leasing to another organization with an area of 13.20 ha; 5 organizations had land in
dispute with an area of 13.10 ha; 16 organizations used land as a join capital in business with an area of 34.74 ha
and 13 organizations with 84.55 ha of land which have not put in to use yet. To remedy these situations, it is
necessary to promulgate appropriate policies and laws, economical solutions, scientific solutions and management
solutions.
Keywords: Economic organizations, land management, land use, Me Linh district
mắt và lâu dài. Ở Việt Nam Nhà nước là đại
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
diện cho nhân dân thực hiện quyền của chủ sở
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt
giá của quốc gia. Sử dụng đất đai có ý nghĩa toàn bộ đất đai trên lãnh thổ. Nhà nước giao
quyết định tới sự thành bại về kinh tế và ổn quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình,
định chính trị, phát triển xã hội của cả trước cá nhân và ban hành các quy định cụ thể để
598
Đỗ Thị Tám, Phạm Minh Giáp
quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia trạng quản lý và sử dụng đất với diện tích và
đình, cá nhân. Thực tế cho thấy việc sử dụng mục đích được nhà nước giao đất, cho thuê đất
đất được giao, cho thuê của các tổ chức (đặc biệt theo quy định. Các tiêu chí gồm: tình hình sử
là các tổ chức kinh tế) còn rất nhiều vấn đề cần dụng đất đúng mục đích, không đúng mục đích
phải thảo luận như việc sử dụng không đúng được giao; tình tình cho thuê lại, chuyển
mục đích được giao, việc cho thuê lại, việc lấn nhượng, góp vốn liên doanh, tranh chấp, lấn
chiếm, để hoang đất… Để kịp thời chấn chỉnh lại chiếm và bỏ hoang đất.
việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Thủ tướng
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 245/TTg ngày
22 tháng 4 năm 1996; Chỉ thị số 31/2007/CT- 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Chỉ thị số Huyện Mê Linh có tổng diện tự nhiên là
134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010. Đánh 14251,19ha với dân số là 193.727 người, phân bố
giá việc sử dụng đất của các tổ chức là rất cần trong 18 xã/thị trấn (UBND huyện Mê Linh,
thiết nhằm từng bước góp phần hoàn thiện 2013). Giai đoạn 2007 - 2012 tốc độ tăng trưởng
chính sách quản lý và sử dụng đất. kinh tế bình quân đạt 20,8%/năm, gấp 1,6 lần
tốc độ tăng trung bình của toàn thành phố Hà
Huyện Mê Linh nằm ở phía Tây Bắc của
Nội. Trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng bình
thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 30
quân 25,1%/năm, các ngành dịch vụ tăng bình
km, huyện có tổng số 217 tổ chức kinh tế, được
quân trên 15,6%, nông nghiệp tăng bình quân
giao quản lý và sử dụng tổng diện tích 927,5 ha
1,7%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng là
chiếm 6,53% diện tích tự nhiên. Nghiên cứu này
86,7%; thương mại dịch vụ 3,1%; nông nghiệp
nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất
10,2%. 100% diện tích tự nhiên của huyện đã
của các tổ chức từ đó đề xuất một số giải pháp
được đưa vào sử dụng, phân theo các đối tượng
khắc phục những hạn chế và tăng cường quản lý
sau: hộ gia đình cá nhân là 7.992,65ha (chiếm
đất đai của các tổ chức để sử dụng đất tiết kiệm
56,25%); UBND cấp xã là 1616,77ha (chiếm
và hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế các vi phạm
11,38%); tổ chức kinh tế là 927,5ha (chiếm
pháp luật đất đai.
6,53%); cơ quan đơn vị của Nhà nước là 23,17ha
(chiếm 0,16%); nhà đầu tư nước ngoài là
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41,01ha (chiếm 0,29%); tổ chức khác là 71,49ha
2.1. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu (chiếm 0,50%); Cộng đồng dân cư là 19,86ha
(chiếm 0,14%); Đối tượng được giao để quản lý là
Số liệu thứ cấp về diện tích đất của các tổ
3.517,76ha (chiếm 24,75%). Việc sử dụng đất
chức được giao đất, cho thuê đất, được công
của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đóng
nhận quyền sử dụng đất và thực trạng quản lý,
vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh
sử dụng đất (tính đến 31/12/2012) của các tổ
tế, xã hội của huyện.
chức trên địa bàn huyện Mê Linh được thu thập
từ phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng
3.2. Tình hình quản lý sử dụng đất của các
Thống kê; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng
tổ chức kinh tế
đất... Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương
pháp điều tra trực tiếp từ 217 tổ chức kinh tế Huyện có 217 tổ chức kinh tế, được giao
(100% số tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện) quản lý và sử dụng tổng diện tích 927,5ha
được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa chiếm 6,5% diện tích tự nhiên. Trong đó có 81 tổ
bàn huyện thông qua bộ câu hỏi soạn sẵn và chức có vốn đầu tư Nhà nước và 136 tổ chức có
điều tra bổ sung ngoài thực địa. vốn tư nhân, cổ phần. Hình thức sử dụng đất
phổ biến là các tổ chức kinh tế thuê nhà xưởng
2.2. Phương pháp so sánh gắn liền với quyền sử dụng đất của các hộ gia
Tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ đình, cá nhân làm trụ sở, mặt bằng sản xuất
chức được đánh giá bằng cách so sánh thực kinh doanh. Huyện Mê có 20 tổ chức kinh tế được
599
Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa
bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Bảng 1. Tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh
Tổ chức Diện tích (ha)
Loại hình tổ chức kinh tế Tổ chức sử So với tổng số Được giao quản Thực tế Tỷ lệ
dụng đất tổ chức (%) lý, sử dụng sử dụng (%)
Sử dụng đúng mục đích được giao 160 73,73 927,51 779,42 84,03
Có vốn Nhà nước 52 64,19 372,44 256,16 68,77
Có vốn tư nhân, cổ phần 108 79,41 555,07 523,26 94,27
B. Sử dụng không đúng mục đích được giao
1. Sử dụng đất sai mục đích được giao ban đầu 25 11,52 69,88 14,27 20,42
Có vốn Nhà nước 11 13,58 33,93 4,03 11,87
Có vốn tư nhân. cổ phần 14 10,29 35,95 10,24 28,48
2. Cho thuê, cho mượn và chuyển nhượng trái phép 9 4,15 32,92 13,20 40,10
Có vốn Nhà nước 5 6,17 25,32 7,73 30,52
Có vốn tư nhân. cổ phần 4 2,94 7,60 5,47 0,98
3. Tranh chấp, lấn chiếm và bị lấn chiếm 5 2,30 42,26 1,31 3,10
Có vốn Nhà nước 2 2,47 14,66 0,11 0,75
Có vốn tư nhân. cổ phần 3 2,21 27,60 1,20 4,35
4. Góp vốn liên doanh, liên kết 16 7,37 57,68 34,74 60,23
Có vốn Nhà nước 10 12,35 44,11 23,91 54,20
Có vốn tư nhân. cổ phần 6 4,41 13,57 10,83 79,80
5. Chưa sử dụng đất được giao 13 5,99 84,55 84,55 100,00
Có vốn Nhà nước 6 7,41 138,59 80,50 58,08
Có vốn tư nhân, cổ phần 7 5,15 37,45 4,05 10,81
Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất; 197 tổ Đương, 2012). Trong đó, tổ chức có vốn Nhà
chức được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng nước có 52/81 tổ chức (64,19%) sử dụng đúng
năm. Phòng Tài nguyên và Môi trường thường mục đích với diện tích sử dụng là 256,16 ha,
xuyên tiến hành tổng hợp, rà soát tình hình sử chiếm 68,77% tổng diện tích đất được giao, được
dụng đất của các tổ chức và phối hợp với các sở thuê. Khối tổ chức kinh tế có vốn tư nhân, vốn
ban ngành cấp để thanh tra, kiểm tra việc sử cổ phần có 108/136 (chiếm 79,41%) tổ chức sử
dụng đất của các tổ chức. Kết quả đánh giá tình dụng đất đúng mục đích với diện tích sử dụng
hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên đúng là 523,26ha chiếm 94,27% diện tích được
địa bàn huyện Mê Linh được trình bày trong giao, được thuê. Tổ chức có vốn Nhà nước có tỷ
bảng 1. lệ sử dụng đất đúng mục đích thấp nhất là do cơ
chế cấp đất cũng như quản lý và sử dụng đất đối
3.2.1. Tình hình sử dụng đất đúng mục đích với các tổ chức này chưa chặt chẽ. Điều này thể
được giao, được thuê của các tổ chức kinh tế hiện công tác xét duyệt dự án cấp phép đầu tư
Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Mê Linh còn lỏng lẻo chưa sát với thực tế nhu cầu. Một số
có 160/217 (chiếm 73,73%) tổ chức kinh tế sử dụng đơn vị tổ chức lợi dụng cơ chế ưu đãi của nhà
đất đúng mục đích 779,42 ha, chiếm 84,03% diện nước trong lĩnh vực phát triển ngành nghề để
tích đất được giao, được thuê của các tổ chức. Tỉ lệ lập dự án đầu tư xin giao cấp đất sau đó chuyển
diện tích sử dụng đất đúng mục đích này là sang sử dụng đất vào mục đích khác nhằm
tương đối thấp so với thành phố Vinh là 93,73% mang lại lợi ích cục bộ. Điều đó sẽ phá vỡ cơ cấu
(Đỗ Thị Tám và Nguyễn Huy Hoàng, 2014) và ngành nghề theo định hướng của Nhà nước, làm
của thị xã Sơn Tây là 96,54% (Nguyễn Hải ảnh hưởng chung đến nền kinh tế xã hội.
600
Đỗ Thị Tám, Phạm Minh Giáp
3.2.2 Tình hình sử dụng đất không đúng 10,24ha, (chiếm 28,48%) diện tích đất được giao,
mục đích được giao, được thuê của các tổ được thuê (Bảng 2). Nguyên nhân chính là do
chức kinh tế việc đánh giá nhu cầu sử dụng đất của các tổ
chức kinh tế chưa sát với thực tế.
Huyện có 25 tổ chức kinh tế sử dụng sai
mục đích được giao, được thuê với diện tích
3.2.3. Tình hình cho thuê, cho mượn,
14,27ha, chiếm 20,42% diện tích đất được giao,
chuyển nhượng trái phép diện tích đất
được thuê. Trong đó có 11/81 tổ chức có vốn Nhà
được giao, được thuê của các tổ chức
nước sử dụng đất không đúng mục đích với diện
tích là 4,03ha, chiếm 11,87% tổng diện tích đất Có 5 tổ chức có vốn Nhà nước với diện tích
được giao, được thuê. Có 14/136 tổ chức có vốn cho thuê lại là 7,73ha và 4 tổ chức có vốn tư
tư nhân, cổ phần sử dụng không đúng mục đích nhân, cổ phần có diện tích cho thuê lại là 5,47ha
Bảng 2. Tình hình sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức kinh tế
trên địa bàn huyện Mê Linh
Tổng diện tích được giao Diện tích sử dụng không Tỷ lệ
Tên tổ chức
quản lý, sử dụng (ha) đúng mục đích (ha) (%)
Tổ chức có vốn Nhà nước 33,93 4,03 11,87
Nhà máy kính an toàn (Công ty xây dựng số 7) 2,70 0,20 7,44
Công ty CP PICENZA Việt Nam 2,16 0,16 7,41
Công ty CP GALAXY Việt Nam (Viễn Đông) 1,73 0,20 11,51
Công ty CP cao su AVI (CP cao su Telin) 1,71 1,71 100,0
Công ty CP may BTM 2,55 0,15 6,08
Chi nhánh công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp 3,75 0,25 6,82
Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 3,15 0,05 1,59
Công ty CP đầu tư xây dựng Toàn Phát 2,50 0,50 20,00
Công ty CP đầu tư và thương mại Hà Phú 1,50 0,20 13,33
Công ty CP cao su Telin 8,52 0,52 6,09
Nhà máy sữa Hà Nội 3,66 0,06 1,70
Tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần 35,95 10,24 28,48
Công ty TNHH Hòa Hưng Vĩnh Phúc 2,98 0,85 2,85
Công ty TNHH Tràng An 2,52 0,12 4,90
Công ty TNHH Quảng Phát Vĩnh Phúc 2,04 0,04 1,96
Công ty TNHH dệt may Linh Phương 3,78 0,80 2,12
Công ty TNHH sợi dệt Vĩnh Phúc 1,44 0,14 10,21
Công ty TNHH thuốc thú y Việt Nam 1,63 0,10 6,10
Công ty TNHH thiết kế và sản xuất nội thất Tân Phong 1,51 0,21 13,90
Công ty TNHH Thành Thái 0,89 0,89 100
Công ty TNHH thương mại Đông Việt 2,86 0,37 12,82
Công ty TNHH kỹ nghệ và hạ tầng (Telin) 2,00 0,20 10,00
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Long Việt 5,30 1,00 18,87
Công ty CP Quan Đô 3,00 3,00 100,00
Công ty CP Ngọc Bích 3,00 2,00 66,67
Công ty TNHH Thép Melin 3,00 0,50 16,71
Tổng số 69,88 14,27 20,42
601
Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa
bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
(Bảng 3). Các công ty: Công ty CP Tatico Việt 1,20 ha (Bảng 4). Tình trạng tranh chấp đất của
Nam, Công ty NHH sản xuất DVTM Thịnh các tổ chức ở mức nhỏ hơn 5% diện tích được
Vượng; Công ty TNHH nhựa Sơn Quân và Công giao và chủ yếu xảy ra ở các đơn vị được giao cấp
ty CP Quan Đô cho thuê lại 100% diện tích được đất đã lâu, hồ sơ đất đai không đầy đủ. Huyện
giao, được thuê. Nguyên nhân chính là do việc không có tổ chức nào lấn chiếm hoặc bị lấn
cho thuê, cho mượn và chuyển nhượng đem lại chiếm đất do khi thực hiện giao đất cho các tổ
lợi ích kinh tế cho các tổ chức này. Các tổ chức chức, hồ sơ được lập đầy đủ, chặt chẽ, ranh giới,
thuê lại thường là các hộ gia đình, cá nhân, các mốc giới được mô tả rõ ràng.
tổ chức không thuộc đối tượng được Nhà nước 3.2.5. Tình hình sử dụng vào mục đích liên
giao đất, cho thuê đất. Đó là mặt trái của việc doanh, liên kết
mở rộng các quyền cho đối tượng sử dụng đất.
Có 16 tổ chức sử dụng 34,74ha (chiếm 60,22%
Các tổ chức kinh tế lạm dụng các quyền này để
diện tích được giao) đem đi góp vốn liên doanh, liên
thực hiện các mục đích sai phạm, trái quy định.
kết. Trong đó: Tổ chức có vốn Nhà nước 23,91ha; Tổ
Mặt khác các cơ quan quản lý nhà nước cấp
huyện cho rằng việc xử lý các sai phạm của tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần 10,83ha (Bảng 5).
chức thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh. Do vậy cần Trong đó có tới 11/16 tổ chức sử dụng 100% diện
trao quyền và trách nhiệm cho UBND cấp tích được giao để góp vốn. Đây là hình thức lợi
huyện để xử lý kịp thời các sai phạm. Đồng thời dụng kẽ hở trong việc giao cấp đất để tạo ra lợi
cần có chế tài mạnh để xử lý các đối tuợng nhận ích cho tổ chức mình. Các tổ chức xin giao đất
chuyển nhượng, thuê trái phép. với diện tích lớn hơn nhu cầu thực, nộp tiền đất
giá thấp sau đó lấy một phần hoặc toàn bộ đem
3.2.4. Tình hình tranh chấp, lấn chiếm và góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá
bị lấn chiếm diện tích đất của các tổ chức nhân khác. Điều này thể hiện chính sách về tài
Diện tích đất của các tổ chức bị tranh chấp chính đất chưa phù hợp, do vậy để đơn vị sử
là 1,31 ha, trong Tổ chức có vốn Nhà nước là dụng kinh doanh ngay trên tài nguyên đất do
0,11 ha và Tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần là Nhà nước quản lý.
Bảng 3. Tình hình cho thuê lại đất được giao, được thuê
của các tổ chức trên địa bàn huyện Mê Linh
Cho thuê lại
Tổng diện tích được giao
Tên tổ chức
quản lý (ha)
Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Tổ chức có vốn Nhà nước 25,32 7,73 30,52
Nhà máy kính an toàn (Công ty xây dựng số 7) 2,70 0,35 12,96
Công ty CP Lilama 3 4,18 1,00 23,89
Công ty CP TaticoViệt Nam (Thành Tín) 1,48 1,48 100,00
Công ty CP Lilama Hà Nội 11,96 3,90 32,61
Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) 5,00 1,00 20,00
Tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần 7,6 5,47 0,98
Công ty TNHH Tràng An 2,52 0,40 15,85
Công ty TNHH sản xuất DVTM Thịnh Vượng 1,81 1,81 100,00
Công ty CP Quan Đô 1,77 1,77 100,00
Công ty TNHH nhựa Sơn Quân 1,50 1,50 100,00
Tổng số 32,92 13,2 40,1
602
Đỗ Thị Tám, Phạm Minh Giáp
Bảng 4. Tình hình tranh chấp đất đai của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh
Tổng diện tích Bị tranh chấp
Tên tổ chức
được giao (ha)
Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Tổ chức có vốn Nhà nước 14,66 0,11 0,75
Nhà máy kính an toàn (Công ty xây dựng số 7) 2,70 0,05 1,85
Công ty CP Lilama Hà Nội 11,96 0,06 0,50
Tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần 27,6 1,20 4,34
Công ty TNHH Việt Thanh 2,60 0,10 3,85
Công ty Sao Kim 5,00 0,10 2,00
Công ty TNHH gốm xây dựng - thương mại và vận tải Hoàng Kim 20,00 1,00 5,00
Tổng số 42,26 1,31 3,1
Bảng 5. Tình hình sử dụng đất vào mục đích liên doanh, liên kết
Trong đó
Tổng diện tích
Loại hình tổ chức Diện tích đất liên
được giao (ha) Tỷ lệ %
doanh, liên kết
Tổ chức có vốn Nhà nước 44,11 23,91 54.20
Công ty CP Lilama Hà Nội 4,50 1,50 33,33
Công ty CP PICENZA Việt Nam 4,02 4,02 100,00
Công ty CP Bắc Trung 1,01 1,01 100,00
Công ty cơ khí, xây dựng và lắp máy điện (COMA EL) 4,80 4,00 100,00
Công ty CP dụng cụ cơ khí xuất khẩu 3,00 3,00 100,00
Công ty CP dược phẩm Hà Nội 1,00 1,00 100,00
Công ty CP thương mại và đầu tư Hoàng Gia 0,38 0,38 100,00
Công ty CP tiêu chuẩn Việt 2,40 1,00 40,00
Công ty CP sản xuất máy tính và công nghệ phần mềm 3,00 3,00 100,00
Công ty CP đầu tư VIETNAMNET 20,00 5,00 25,00
Tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần 13,57 10,83 79,8
Công ty TNHH Hòa Hưng Vĩnh Phúc 2,98 0,70 23,45
Công ty TNHH công nghiệp ICDC 1,47 1,00 67,69
Công ty TNHH KANGAROO Vĩnh Phúc (Vinh Phát) 1,03 1,03 100,00
Công ty dược phẩm Sao kim 2,50 2,50 100,00
Công ty TNHH 1 thành viên bia rượu ERRESSION 2,69 2,69 100,00
Công ty TNHH Dương Nguyên 2,90 2,90 100,00
Cộng 57,68 34,74 60,22
3.2.6. Tình hình đất chưa đưa vào sử dụng trong cơ chế thị trường (chẳng hạn ngành nghề
của các tổ chức kinh doanh, xin lập dự án đầu tư sau khi giao
Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng là 84,55ha đất không còn phù hợp, thiếu vốn...) còn có
chiếm 48,02% diện tích được giao và được thuê của nguyên nhân từ cơ chế tài chính đất. Một số đơn
các tổ chức. Trong đó: có 6 tổ chức có vốn Nhà nước vị lợi dụng cơ chế khi địa bàn huyện Mê Linh
với diện tích là 80,5ha và 7 tổ chức có vốn tư thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, tiền sử dụng đất thấp,
nhân, cổ phần chưa đưa diện tích đất vào sử dụng xin giao đất để chờ thời cơ chuyển sang mục
với diện tích là 4,05ha (Bảng 6). Việc chưa đưa đất đích khác chứ không đầu tư triển khai dự án để
vào sử dụng ngoài các nguyên nhân khách quan sử dụng đất như phương án ban đầu.
603