Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc

  • 106 trang
  • file .doc
Më ®Çu
1. XuÊt xø cña dù ¸n
Trong c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, §¶ng vµ
Nhµ níc lu«n lu«n quan t©m ®Õn søc khoÎ cña nh©n d©n, thÓ
hiÖn qua nhiÒu chÝnh s¸ch x· héi, y tÕ, ®Æc biÖt lµ tuyÕn y tÕ
c¬ së. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ sù thµnh
c«ng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc bÒn v÷ng.
ChiÕn lîc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n giai
®o¹n 2001-2010 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i quyÕt
®Þnh sè 35/2001/Q§-TTG ngµy 19/3/2001, môc tiªu: PhÊn ®Êu
®Ó mäi ngêi d©n ®îc hëng c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ ban
®Çu, cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn vµ sö dông c¸c dÞch vô y tÕ cã chÊt
lîng, mäi ngêi ®Òu ®îc sèng trong céng ®ång an toµn, ph¸t triÓn
tèt vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn, gi¶m tû lÖ m¾c bÖnh, n©ng cao
thÓ lùc, t¨ng tuæi thä vµ ph¸t triÓn gièng nßi.
Theo QuyÕt ®Þnh sè 631/Q§-UBND cña UBND tØnh Thanh
Ho¸ ngµy 19/03/2008 vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Chñ ®Çu
t vµ nguån vèn ®Çu t, ®èi víi c¸c dù ¸n “§Çu t, n©ng cÊp c¸c
bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn vµ bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc tØnh
Thanh Ho¸” tõ nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ;
HuyÖn Ngäc LÆc cã diÖn tÝch tù nhiªn kho¶ng 489,9 km 2 víi
d©n sè trªn 131.688 ngêi, gåm 3 thÞ trÊn vµ 20 x·, lµ mét huyÖn
miÒn nói ®îc thµnh lËp trªn c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn. §Æc
biÖt, c¬ së vËt chÊt cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc
cßn thiÕu thèn, khu«n viªn chËt hÑp nªn cha ®¸p øng ®îc nhu
cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. Ngoµi ra, viÖc triÓn
khai dù ¸n ®Çu t x©y dùng: c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a
khoa khu vùc Ngäc LÆc sÏ ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu kh¸m
ch÷a bÖnh trong khu vùc.
Theo sè liÖu thèng kª cña BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc
LÆc th× lu lîng bÖnh nh©n ®Õn kh¸m vµ ®iÒu trÞ, thùc hiÖn
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
1
c¸c dÞch vô kü thuËt cao ngµy cµng ®«ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn
BÖnh viÖn lu«n chÞu sù qu¸ t¶i, h¬n n÷a tÝnh chÊt bÖnh tËt
ngµy cµng ®a d¹ng, phøc t¹p ®ßi hái n¨ng lùc, tr×nh ®é c¸n bé,
thiÕt bÞ y tÕ ®ång bé míi ®¸p øng nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ
nh©n d©n c¸c d©n téc miÒn nói trong giai ®o¹n hiÖn nay. Cho
nªn viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh
viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc lµ rÊt cÇn thiÕt, nh»m ®¸p øng
tèt nhu cÇu kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña nh©n d©n, ®ång thêi ®ãng
gãp cho sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh y tÕ tØnh Thanh Ho¸.
V× vËy QuyÕt ®Þnh sè 2077/Q§-UBND cña UBND tØnh
Thanh Ho¸ ngµy 26/07/2006 vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t
x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp, c¶i t¹o BÖnh viÖn §a khoa khu
vùc Ngäc LÆc, tØnh Thanh Hãa ®· ®¸p øng ®îc phÇn nµo nhu
cÇu cÊp thiÕt vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n.
§Ó triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh
Ho¸, bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc ®· phèi hîp cïng
Trung t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Ho¸ lËp b¸o
c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n: “§Çu t x©y dùng, c¶i
t¹o vµ n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc”
2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸
t¸c ®éng m«i trêng
* C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt
- LuËt B¶o vÖ M«i trêng n¨m 2005 ®· ®îc Quèc héi níc
Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 8
th«ng qua ngµy 29/11/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy
01/07/2006 (§iÒu 18 quy ®Þnh c¸c ®èi tîng ph¶i lËp b¸o c¸o
§TM);
- NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP, ngµy 09/08/2006 cña Thñ tíng
ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè
®iÒu cña LuËt B¶o vÖ m«i trêng.
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
2
- NghÞ ®Þnh 21/2008/N§-CP, ngµy 28/02/2008 cña Thñ tíng
ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè
80/2006/N§- CP.
- Th«ng t 05/2008/TT-BTNMT ngµy 08/12/2008 cña Bé Tµi
nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng
chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i
trêng;
- ChØ thÞ 01/CT-UB ngµy 27/02/2001 cña Chñ tÞch UBND
tØnh Thanh Ho¸ vÒ “T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng”;
* C¸c v¨n b¶n kü thuËt
- QuyÕt ®Þnh sè 1047/Q§-BYT, ngµy 28/03/2002 cña Bé Y
tÕ vÒ viÖc ph¸t triÓn bÖnh viÖn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010;
- QuyÕt ®Þnh sè 35/2001/Q§-TTG ngµy 19/3/2001 cña Thñ
tíng chÝnh phñ vÒ viÖc PhÊn ®Êu ®Ó mäi ngêi d©n ®îc hëng
c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn
vµ sö dông c¸c dÞch vô y tÕ cã chÊt lîng, mäi ngêi ®Òu ®îc sèng
trong céng ®ång an toµn, ph¸t triÓn tèt vÒ thÓ chÊt vµ tinh
thÇn, gi¶m tû lÖ m¾c bÖnh, n©ng cao thÓ lùc, t¨ng tuæi thä vµ
ph¸t triÓn gièng nßi;
- QuyÕt ®Þnh sè 153/2006/Q§-TTg, ngµy 30/06/2006 cña
Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t
triÓn hÖ thèng y tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn
n¨m 2020;
- QuyÕt ®Þnh 30/2008/Q§-TTg, ngµy 22/02/2008 cña Thñ
tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi
kh¸m, ch÷a bÖnh ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020;
- QuyÕt ®Þnh sè 355/Q§-CT ngµy 12/02/2004 cña Chñ tÞch
UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp BÖnh viÖn §a khoa khu
vùc Ngäc LÆc;
- QuyÕt ®Þnh sè 2077/Q§-UBND ngµy 26/07/2006 cña Chñ
tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t x©y
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
3
dùng c«ng tr×nh: c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a khoa khu
vùc Ngäc LÆc;
- QuyÕt ®Þnh sè 631/Q§-UBND ngµy 19/03/n¨m 2008 vÒ
viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Chñ ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t, ®èi
víi c¸c dù ¸n “§Çu t, n©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn vµ
bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc tØnh Thanh Ho¸” tõ nguån tr¸i
phiÕu ChÝnh phñ;
- QuyÕt ®Þnh sè 2340/Q§-UBND cña UBND tØnh Thanh
Ho¸ ngµy 31/07/2008 vÒ viÖc Phª duyÖt ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu
t x©y dùng c«ng tr×nh: BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc,
tØnh Thanh Hãa;
- NghÞ ®Þnh sè 50/1998/N§-CP ngµy 16/7/1998 cña ChÝnh
phñ chi tiÕt viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh an toµn vµ kiÓm so¸t bøc
x¹;
- Th«ng t liªn tÞch sè 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT ngµy
28/12/1999 cña Bé KHCN&MT vµ Bé Y tÕ híng dÉn viÖc thùc hiÖn
an toµn bøc x¹ trong y tÕ;
- QuyÕt ®Þnh sè 62/2001/Q§-BKHCNMT ngµy 21/12/2001
cña Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng vÒ viÖc ban
hµnh kü thuËt ®èi víi lß ®èt chÊt th¶i y tÕ;
- QuyÕt ®Þnh sè 60/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 07/8/2002
vÒ viÖc ban hµnh híng dÉn kü thuËt ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i;
- QuyÕt ®Þnh sè 27/2004/Q§-BXD cña bé trëng Bé X©y dùng
vÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy
h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ";
- QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT cña Bé trëng Bé y tÕ vÒ
viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ;
* C¸c Quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông:
- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng ban hµnh kÌm
theo quyÕt ®Þnh sè 16/2008/Q§-BTNMT ngµy 31/12/2008 cña
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
4
Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông 08 quy
chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng;
- Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng ban hµnh kÌm
theo quyÕt ®Þnh sè 04/2008/Q§-BTNMT ngµy 18/07/2008 cña
Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông 03 quy
chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i trêng;
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN-2005 ban hµnh kÌm theo
QuyÕt ®Þnh sè 22/ 2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé tr-
ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông Tiªu
chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng;
- TCXDVN 365-2007 Tiªu chuÈn híng dÉn thiÕt kÕ bÖnh viÖn
®a khoa;
- Tiªu chuÈn cña Bé Y tÕ vÒ vÖ sinh m«i trêng ban hµnh
kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3733/Q§-BYT ngµy 10/10/2002 cña Bé
Y tÕ;
- C¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ nhanh trªn c¬ së hÖ sè « nhiÔm do
Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi thiÕt lËp nh»m dù b¸o t¶i lîng c¸c chÊt «
nhiÔm;
* Tài liệu, số liệu sử dụng trong bc
3. Tæ chøc thùc hiÖn b¸o c¸o §TM
BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc phèi hîp víi Trung
t©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ m«i trêng Thanh Hãa tæ chøc thùc
hiÖn b¸o c¸o §TM dù ¸n: “X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp bÖnh
viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc”.
Trung T©m Quan tr¾c vµ B¶o vÖ M«i trêng Thanh Ho¸
Gi¸m ®èc: TrÞnh Ngäc Th¨ng
§Þa chØ: 42 Lª Quý §«n, Phêng Ba §×nh, thµnh phè Thanh
Ho¸
§iÖn tho¹i: 037.3725981
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
5
B¶ng 1. Danh s¸ch c¸c thµnh viªn tham gia lËp b¸o c¸o
§TM
Thµnh viªn
Stt Chuyªn m«n Chøc vô
tham gia
I Chñ ®Çu t
1
2
C¬ quan thùc
II
hiÖn
1 TrÞnh Ngäc Th¨ng KS. N«ng nghiÖp Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m
2 NguyÔn V¨n V¬n KS.KT Ho¸
§èc
Cö nh©n CN Sinh
3 Phan Cao Cêng C¸n bé
häc
Cö nh©n CN Sinh
4 Lª ThÞ Thuû C¸n bé
häc
Kü s N«ng
5 Bïi ThÞ HuÖ C¸n bé
nghiÖp
Ch¬ng I
M« t¶ tãm t¾t dù ¸n
1.1. Tªn dù ¸n
“Dù ¸n ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh
viÖn ®a khoa khu vùc Ngäc LÆc, huyÖn Ngäc LÆc, tØnh
Thanh Ho¸”.
1.2. Chñ dù ¸n
- Chñ dù ¸n: BÖnh viÖn §a khoa Khu vùc Ngäc LÆc.
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
6
- §¹i diÖn: ¤ng Ph¹m V¨n Xu©n; Chøc vô: Gi¸m ®èc
bÖnh viÖn.
- §Þa chØ: ThÞ trÊn Ngäc LÆc - HuyÖn Ngäc LÆc - TØnh
Thanh Hãa.
- §iÖn tho¹i: 037.3871437
1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n
a. Vị trí dự án
Khu ®Êt hiÖn nay cña bÖnh viÖn thuéc thÞ trÊn Ngäc LÆc
cã diÖn tÝch 31.180m2 do BÖnh viÖn ®a khoa Ngäc LÆc qu¶n lý
theo mÆt b»ng quy ho¹ch ®îc UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt
sè 77/Q§-UB ngµy 2/7/2001 vµ ®îc më réng thªm 14.762 m2 ®Ó
cã tæng diÖn tÝch lµ 45.942 m2;
VÞ trÝ:
+ PhÝa §«ng Nam gi¸p ruéng lµng Ngßn vµ ®êng 15A.
+ PhÝa §«ng B¾c gi¸p ruéng lµng Ngßn.
+ PhÝa T©y B¾c gi¸p UBND huyÖn Ngäc LÆc.
+ PhÝa T©y Nam gi¸p ruéng x· Ngäc Khª.
B. Hiện trạng khu vực
Hiện trạng khu vực cần nêu rõ 02 phần:
1. Hiện trạng khu vực dân cư lần cận bệnh viện
2. Hiện trạng bệnh viện
1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n
- C¨n cø ®Þnh híng ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ tØnh Thanh
Ho¸, sè liÖu thèng kª vÒ kh¸m vµ ch÷a bÖnh cña BÖnh viÖn §a
khoa khu vùc Ngäc LÆc nh÷ng n¨m qua. UBND tØnh Thanh Ho¸
®· phª duyÖt dù ¸n ®Çu t c«ng tr×nh “BÖnh viÖn §a khoa khu
vùc Ngäc LÆc” víi qui m«: 400 giêng.
1.4.1. HiÖn tr¹ng dù ¸n
BÖnh viÖn §a khoa khu vùc Ngäc LÆc lµ bÖnh viÖn c«ng
lËp h¹ng II, víi quy m« 200 giêng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ Thanh
Ho¸. §©y lµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cho gÇn 1 triÖu d©n thuéc
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
7
®ång bµo d©n téc cña c¸c huyÖn miÒn nói phÝa T©y tØnh
Thanh Ho¸ vµ c¸c huyÖn ®ång b»ng l©n cËn.
a. HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña dù ¸n
HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña BÖnh viÖn §a khoa
khu vùc Ngäc LÆc bao gåm:
- 03 khu nhµ 2 tÇng: diÖn tÝch sµn kho¶ng 6.500 m2, gåm:
Phßng kh¸m bÖnh, khoa dîc, khoa xÐt nghiÖm vµ chuÈn ®o¸n
h×nh ¶nh, c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c khoa hÖ ngo¹i, khoa s¶n.
C¸c khu nhµ 2 tÇng nµy hiÖn vÉn ®ang sö dông tèt nªn bÖnh
viÖn sÏ gi÷ nguyªn kh«ng c¶i t¹o.
- 03 khu nhµ cÊp 4: diÖn tÝch sµn kho¶ng 550 m 2, gåm c¸c
khoa: Khoa truyÒn nhiÔm, khoa néi tiÕt - Da liÔu vµ khu xÐt
nghiÖm, kho. HiÖn ®· xuèng cÊp, m¸i dét, têng lón nøt, v÷a ch¸t
ngÊm níc bong mñn, nÒn lón nhiÒu, g¹ch l¸t bÞ bong, cét vì, bª
t«ng lé s¾t, cöa sæ c¸c phßng ®Òu bÞ mèi mät lµm h háng
nÆng.
- 01 khu nhµ 4 tÇng diÖn tÝch sµn kho¶ng 3.600 m 2, gåm
c¸c khoa §«ng y, khoa néi, khoa nhi, khoa cÊp cøu håi søc, khoa
liªn chuyªn khoa. §©y lµ khu võa ®îc x©y dùng míi hoµn toµn vµ
®· ®îc ®a vµo ho¹t ®éng.
- 01 tr¹m biÕn ¸p 400 KVA míi ®îc x©y dùng vµ 01 tr¹m
biÕn ¸p 180 KVA cò nhng vÉn ho¹t ®éng tèt.
Cßn l¹i lµ c¸c c«ng tr×nh phô trî ®Òu lµ nhµ cÊp 4 cã quy
m« nhá n»m r¶i r¸c trªn khu ®Êt cña bÖnh viÖn vµ còng ®· qu¸
niªn h¹n sö dông. Nhµ cÊp 4 bÞ xËp xÖ, dét n¸t, c¸c vËt liÖu trªn
m¸i ®Òu bÞ mèi mät lµm h háng nÆng. Do tæng mÆt b»ng
bÖnh viÖn kh«ng ®îc quy ho¹ch tõ ®Çu, c¸c c«ng tr×nh ®îc
®Çu t x©y dùng ch¾p v¸ nªn mÆt b»ng c«ng tr×nh lén xén,
manh món, Ýt ®îc söa ch÷a. MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh cò thiÕt
kÕ tõ nh÷ng n¨m tríc ®©y nªn kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
8
t¹i vÒ kh«ng gian lµm viÖc còng nh qu¸ tr×nh kh¸m vµ ®iÒu trÞ
cho bÖnh nh©n.
b. HiÖn tr¹ng trang thiÕt bÞ hiÖn cã:
Ngoµi c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n, BÖnh viÖn cã c¸c thiÕt bÞ tiªn
tiÕn, hiÖn ®¹i nh:
B¶ng 3. Danh môc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña dù ¸n
St
Tªn thiÕt bÞ Sè lîng
t
I Trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña bÖnh viÖn
1 M¸y X - Quang cè ®Þnh 02
2 M¸y siªu ©m tr¾ng ®en 02
3 M¸y Monitor 02
4 §Ìn phÉu thuËt 04
5 Bµn phÉu thuËt 04
6 Bé ®¹i phÉu thuËt 04
7 Bé trung phÉu thuËt 04
8 M¸y hót dÞch 06
9
1
M¸y néi soi d¹ dµy 01
0
1
M¸y néi soi Tai - Mòi - Häng 01
1
1
M¸y ®iÖn tim 02
2
1
M¸y ph©n tÝch ho¸ sinh 01
3
1
M¸y Monitor tim thai 01
4
1
M¸y g©y mª 01
5
1 M¸y thë 01
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
9
6
1
KÝnh hiÓn vi 04
7
1
M¸y li t©m 01
8
1
M¸y röa phim tù ®éng 01
9
2
M¸y sinh ho¸ níc tiÓu 01
0
2
¤ t« cøu th¬ng 01
1
2
M¸y ph¸t ®iÖn 02
2
Trang thiÕt bÞ liªn kÕt v¬Ý C«ng
II
ty cæ phÇn VËt t Y tÕ Thanh Ho¸
1 M¸y chôp c¾t líp vi tÝnh 01
2 M¸y siªu ©m mµu ®a chiÒu 01
- TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ hiÖn vÉn ®ang sö dông ®îc, do vËy
sau khi x©y dùng n©ng cÊp vµ c¶i t¹o th× tuú vµo ®iÒu kiÖn cô
thÓ BÖnh viÖn sÏ ®Çu t thªm hoÆc thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cò.
Ngoµi ra cßn mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c ®· ®îc ®Çu t c¬ b¶n
®¶m b¶o ho¹t ®éng chuyªn m«n trong bÖnh viÖn.
c. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt
- CÊp ®iÖn: Nguån ®iÖn cÊp cho BÖnh viÖn lÊy tõ 1 tr¹m
biÕn ¸p cò 180 KVA vµ 01 tr¹m 400 KVA (®îc x©y dùng vµ ®·
®a vµo sö dông).
- CÊp níc: Níc cÊp cho BÖnh viÖn hiÖn ®ang dïng nguån níc
cÊp tõ hai giÕng khoan vµ mét giÕng ®µo.
- Tho¸t níc: BÖnh viÖn hiÖn cha cã hÖ thèng xö lý níc th¶i
sinh ho¹t, vÖ sinh vµ níc th¶i y tÕ (phßng ®Î, phßng mæ...).
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
10
Nguån níc th¶i ®îc thu gom bëi hÖ thèng cèng tho¸t níc cã n¾p
®Ëy vµo hè ga chÝnh sau ®ã ®îc tho¸t ra ao bÌo phÝa T©y B¾c
cña dù ¸n.
+ HÖ thèng cèng, r·nh tho¸t níc ma ch¶y trµn toµn khu vùc
®· bÞ h háng chñ yÕu tho¸t ch¶y tù nhiªn.
- Xö lý chÊt th¶i: HiÖn t¹i bÖnh viÖn ®· ®îc UBND tØnh cÊp
cho mét lß ®èt chÊt th¶i y tÕ (víi c«ng suÊt 15 kg/mÎ) ®ang ho¹t
®éng rÊt tèt. Ngoµi ra, lîng r¸c th¶i sinh ho¹t ®îc thu gom vµ ®îc
BÖnh viÖn ký hîp ®ång víi Hîp t¸c x· M«i trêng thÞ trÊn Ngäc LÆc
®a ®i xö lý. Lîng r¸c th¶i nguy h¹i tr¬ ®îc bÖnh viÖn ®em ®i
ch«n lÊp.
- §êng s©n vên:
+ §êng: Néi bé BÖnh viÖn lµ ®êng bª t«ng vµ ®êng cÊp
phèi, hiÖn t¹i chÊt lîng sö dông kÐm.
+ S©n vên, c©y xanh: cha ®îc quy ho¹ch vµ ®Çu t.
+ Khu s©n ch¬i: S©n thÓ thao, d¹o ch¬i cho c¸n bé c«ng
nh©n viªn vµ bÖnh nh©n cha cã.
- Têng rµo, thêng trùc:
+ Têng rµo: hiÖn ®· ®îc ng¨n c¸ch víi toµn bé khu vùc
xung quanh nhng míi chØ t¹m thêi.
+ Nhµ thêng trùc: ®· cã nhµ thêng trùc vµ b¶o vÖ tuy nhiªn
nã l¹i kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch míi cña dù ¸n.
1.4.2. Quy m« vµ khèi lîng dù ¸n
a. Quy m« dù ¸n
BÖnh viÖn cã quy m« 400 giêng, víi c¬ cÊu:
- Khoa kh¸m bÖnh: 5 giêng lu
- Khoa håi søc cÊp cøu : 20 giêng
- Khoa néi tæng hîp : 50 giêng
- Khoa nhi : 43 giêng
- Khoa ngo¹i: 50 giêng
- Khoa chÊn th¬ng: 30 giêng
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
11
- Khoa truyÒn nhiÔm: 30 giêng
- Khoa lao: 12 giêng
- Khoa y häc cæ truyÒn: 40 giêng
- Khoa g©y mª håi søc: 10 giêng
- Khoa s¶n phô: 50 giêng
- Khoa m¾t: 20 giêng
- Khoa TMH: 20 giêng
- Khoa RHM: 20 giêng
Víi tæng vèn ®Çu t lµ 82.447.224.000 VND, theo dù kiÕn
th× dù ¸n ®îc thùc hiÖn (tõ 2006 ®Õn 2009). C¨n cø vµo ph¬ng
¸n thiÕt kÕ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn §a
khoa khu vùc Ngäc LÆc, tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®îc x¸c
®Þnh cô thÓ nh sau:
B¶ng 4. Tæng møc ®Çu t cña dù ¸n
St
Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ
t
Chi phÝ x©y dùng 66.765.204.
I
000
Chi phÝ thiÕt bÞ 3.250.000.0
II
00
II Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng 100.000.00
I 0
Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 1.116.743.0
IV
00
Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ c¸c 3.720.075.0
V
chi phÝ kh¸c 00
Chi phÝ dù phßng 7495202.00
VI
10%*(I+II+III+IV+V) 0
Tæng céng: (I+II+III+IV+V+VI) 82.447.22
4.000
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
12
Tuy nhiªn, víi tiÕn ®é thùc hiÖn thùc tÕ th× ®Õn thêi ®iÓm
hiÖn nay dù ¸n míi triÓn khai ®îc mét sè c«ng viÖc ®ã lµ:
- Tõ quý IV/2006:
+ LËp b¸o c¸o ®Çu t.
+ ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.
- Tõ ®Çu quý I/2007 ®Õn quý III n¨m 2008:
+ ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, phª duyÖt thiÕt kÕ.
+ ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh.
+ LËp hå s¬ mêi thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù to¸n
x©y l¾p.
+ X©y míi 1 c«ng tr×nh lµ Nhµ Néi nhi.
- Tõ quý III n¨m 2008 ®Õn quý II n¨m 2009:
+ §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t trong dù ¸n ®Çu t.
+ HiÖn t¹i bÖnh viÖn ®ang chê ®îc th«ng qua b¸o c¸o
®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n.
b. Khèi lîng dù ¸n
Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn §a
khoa khu vùc Ngäc LÆc - TØnh Thanh Ho¸ víi h×nh thøc sö dông
c¸c c«ng tr×nh cò cã s½n c¶i t¹o l¹i cho phï hîp víi yªu cÇu sö
dông vµ ®Çu t x©y dùng míi mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh trong
khu«n viªn ®· ®îc quy ho¹ch. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, hÖ
thèng kü thuËt vµ c¸c dÞch vô sÏ ®îc ®Çu t ®ång bé ®Ó ®¸p
øng ®îc yªu cÇu kh¸m - ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong ®Þa
bµn huyÖn vµ c¸c vïng l©n cËn hiÖn t¹i vµo nh÷ng n¨m tiÕp
theo. C¸c c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo tiªu chuÈn TCXDVN
365-2007 (Tiªu chuÈn thiÕt kÕ x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa).
B¶ng 2. Danh môc c¸c c«ng tr×nh x©y míi vµ c¶i t¹o
DiÖn
St
Tªn h¹ng môc tÝch Ghi chó
t
(m2)
1 Trung t©m kü thuËt 1.105 X©y míi
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
13
2 Nhµ ®iÒu trÞ Néi nhi 1.810 X©y míi
Nhµ ®iÒu trÞ Liªn chuyªn
3 khoa - ChÊn th¬ng - §«ng 1.350 X©y míi
y
Nhµ ®iÒu trÞ Khoa L©y - 500 X©y míi
4
Lao
Nhµ GiÆt lµ - Khö trïng - 697 X©y míi
5
Dîc
6 Khoa Dinh dìng - Nhµ ¨n 276 X©y míi
Nhµ tang lÔ - Gi¶i phÉu 260 X©y míi
7
bÖnh lý
Nhµ trä cho ngêi nhµ 275 X©y míi
8
bÖnh nh©n
9 Nhµ CËn L©m Sµng - Dîc Cò
Nhµ kh¸m - Qu¶n lý nhµ Cò
10
níc
Nhµ ngo¹i s¶n - Chuyªn Cò
11
khoa
12 Gara « t« 70 X©y míi
13 Nhµ thêng trùc X©y míi
14 Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y X©y míi
15 Cæng chÝnh X©y míi
16 Cæng phô X©y míi
17 Têng rµo 750 X©y míi
18 Khu xö lý níc th¶i X©y míi
19 Khu xö lý níc s¹ch C¶i t¹o
20 GiÕng khoan cÊp níc C¶i t¹o
01 Cò
21 02 Tr¹m biÕn ¸p 01 L¾p
®Æt míi
22 S©n ®êng néi bé 10.000 C¶i t¹o
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
14
Trong ®ã:
- Tæng diÖn tÝch toµn bé khu ®Êt: 45.942 m2
+ DiÖn tÝch ®Êt hiÖn cã: 31.180 m2
+ DiÖn tÝch ®Êt më réng: 14.762 m2
+ DiÖn tÝch ®Êt dù tr÷ ph¸t triÓn: 20.304 m2
- DiÖn tÝch x©y dùng: 6.350 m2
- MËt ®é x©y dùng: 13,8 %
- Tæng diÖn tÝch s©n ®êng néi bé: 10.000 m2
1.4.3. Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng
Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng ®¶m b¶o gi÷ nguyªn 3 khèi
nhµ 2 tÇng hiÖn cã lµ nhµ CËn l©m sµng, Nhµ kh¸m - QLNN vµ
nhµ Ngo¹i s¶n.
X©y dùng míi mét sè c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o quy m«
bÖnh viÖn ®a khoa 400 giêng:
Trong ®ã u tiªn 2 khèi nhµ chÝnh lµ nhµ ®iÒu trÞ vµ khèi
trung t©m kü thuËt ®îc bè trÝ phÝa sau khèi kh¸m vµ liªn hÖ
trùc tiÕp víi c¸c c«ng tr×nh cò.
C¸c h¹ng môc kh¸c ®îc bè trÝ b¸m däc theo 2 tuyÕn ®êng
chÝnh phÝa §«ng B¾c vµ T©y B¾c cña bÖnh viÖn. Khoa l©y -
lao ®îc bè trÝ vÒ cuèi híng giã phÝa T©y ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch
ly cÇn thiÕt cho khi sö dông.
Khu xö lý níc th¶i còng ®îc bè trÝ cuèi giã t¹i khu ®Êt chÝnh
phÝa T©y nªn h¹n chÕ ¶nh háng tíi c¸c h¹ng môc kh¸c.
HÖ thèng cÊp ®iÖn vµ cÊp níc ®îc bè trÝ hîp lý ®¶m b¶o
thuËn lîi. Tr¹m biÕn ¸p gÇn lèi vµo phô c¹nh ®êng quy ho¹ch
gi¶m kho¶ng c¸ch tõ nguån cÊp khu vùc tíi tr¹m còng nh thuËn
tiÖn trong viÖc s÷a ch÷a khi cã sù cè. GiÕng cÊp níc ®îc bè trÝ
cuèi híng giã phÝa §«ng ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch c¸ch ly tíi c¸c khu
g©y « nhiÔm.
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
15
Toµn bé bÖnh viÖn ®îc liªn hÖ víi bªn ngoµi bëi 2 cæng
chÝnh vµ phô ra hai trôc ®êng quy ho¹ch. Cæng chÝnh n»m trªn
trôc chÝnh cña khu ®Êt liªn hÖ víi ®êng 10,5m vµ ®êng d©n c
hiÖn cã. Cæng phô bè trÝ phÝa T©y B¾c cña khu ®Êt liªn hÖ víi
®êng 7,5m.
Giao th«ng: HÖ thèng ®êng giao th«ng néi bé b¸m xung
quanh c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a c¸c khèi
chøc n¨ng còng nh yªu cÇu vÒ ch÷a ch¸y khi cÇn thiÕt. HÖ
thèng ®êng néi bé kÕt hîp víi c¸c kho¶ng s©n vµ bån hoa c©y
xanh trong bÖnh viÖn t¹o thµnh c¸c khu«n viªn tiÓu c¶nh t¨ng
thªm mü quan, kh«ng gian bÖnh viÖn.
C«ng t¸c san nÒn ®îc ®¶m b¶o theo ®óng cèt cao ®é quy
ho¹ch cña khu vùc, tËn dông tèi ®a khèi lîng ®µo ®¾p t¹i chç
®Ó h¹n chÕ chi phÝ san nÒn.
HÖ thèng cÊp tho¸t níc ®îc thiÕt kÕ ®ång bé. HÖ thèng
giÕng cÊp, tr¹m xö lý níc s¹ch bè trÝ phÝa ngoµi sau ®ã dïng hÖ
thèng èng kÏm cÊp tíi c¸c c«ng tr×nh. HÖ thèng tho¸t níc bao
gåm tho¸t níc mÆt vµ tho¸t níc th¶i. Níc mÆt ®îc thu gom bëi
hÖ thèng cèng tho¸t níc cã n¾p ®Ëy vÒ hè ga chÝnh sau ®ã ®îc
tho¸t níc ra hÖ thèng tho¸t níc khu vùc. Níc th¶i bÖnh viÖn ®îc
thu gom b»ng hÖ thèng èng tho¸t níc kÝn riªng tõ c¸c c«ng tr×nh
vÒ tr¹m xö lý níc th¶i. Sau qu¸ tr×nh xö lý míi ®îc tho¸t vµo hÖ
thèng tho¸t níc khu vùc ®¶m b¶o h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng.
1.4.4. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc
* Nhµ néi nhi:
Lµ khèi nhµ cã chiÒu cao nhÊt cña bÖnh viÖn gåm 4 tÇng víi
2 chøc n¨ng chÝnh lµ ®iÒu trÞ néi vµ ®iÒu trÞ nhi. MÆt b»ng
®¬n gi¶n sö dông hµnh lang gi÷a, hai bªn lµ phßng kh¸m vµ
®iÒu trÞ. Chøc n¨ng ®îc ph©n chia râ rµng, tÇng 1, 2 lµ khoa
Néi, tÇng 3 lµ khoa Nhi. C¸c phßng th«ng tho¸ng vµ chiÕu s¸ng
tù nhiªn, Phßng ®iÒu trÞ gåm hai lo¹i, phßng 3 giêng vµ phßng 6
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
16
giêng, tÊt c¶ ®Òu cã khu phô vµ WC ®éc lËp thuËn tiÖn cho viÖc
sinh ho¹t lu tró cña bÖnh nh©n, mçi phßng ®Òu cã phßng trùc
riªng thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi ®iÒu trÞ cña b¸c sü. Khèi nhµ
cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n, m¸i dèc 4 phÝa nhng vÉn gi÷
vai trß chñ ®¹o trong bè côc tæng thÓ cña bÖnh viÖn.
* Nhµ liªn chuyªn khoa - §«ng y:
Lµ khèi nhµ 3 tÇng sö dông hµnh lang gi÷a réng 2,7m, giao
th«ng m¹ch l¹c dÔ sö dông. C¸c phßng bÖnh cã vÖ sinh vµ ban
c«ng ®éc lËp thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t lu tró cña bÖnh
nh©n. HÖ thèng th«ng giã hai phÝa ®¶m b¶o sù th«ng tho¸ng
trong tõng phßng bÖnh, ®iÒu kiÖn vÖ sinh tèt. Nhµ liªn chuyªn
khoa ®«ng y cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n kh«ng rêm rµ kÕt
hîp m¸i dèc 4 m¸i. H×nh thøc hµi hoµ víi c¸c khèi chøc n¨ng kh¸c
phï hîp víi kiÓu kiÕn tróc bÖnh viÖn.
* Trung t©m kü thuËt:
Lµ mét trong ngh÷ng khu nhµ cã vai trß chñ ®¹o trong bè
côc tæng thÓ cña bÖnh viÖn, TTKT gåm 3 tÇng, cã diÖn tÝch
mÆt b»ng kh¸ lín 28×40m nªn ®îc bè trÝ giÕng trêi 9×16,5 m
®¶m b¶o th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho toµn bé c¸c
phßng chøc n¨ng cña khèi nhµ. C¸c tÇng ®îc ph©n chia chøc
n¨ng theo tÇng cao, tÇng 1 chñ yÕu lµ khu vùc cÊp cøu, tÇng 2
chñ yÕu lµ khu chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh nh siªu ©m, néi soi vµ
phßng chuÈn bÞ mæ, tÇng 3 lµ c¸c phßng phÉu thuËt vµ hËu
phÉu. Khèi nhµ trung t©m cã h×nh thøc ®¬n gi¶n, m¸i dèc 4
phÝa ch¹y xung quanh.
* Nhµ giÆt lµ, sÊy hÊp - Dîc:
MÆt b»ng cña khu giÆt lµ hÊp sÊy - dîc cã d©y chuyÒn
khÐp kÝn, thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ kh©u tiÕp
nhËn ®å bÈn ®Õn kh©u cÊp ph¸t quÇn ¸o cho bÖnh nh©n. Khèi
nhµ cã sù ph©n chia râ rµng theo tõng chøc n¨ng cô thÓ, tÇng 1
lµ khu vùc giÆt lµ hÊp sÊy, tÇng hai lµ khu vùc riªng biÖt sö dông
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
17
cÇu thang 2 phÝa. H×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n, nhÑ nhµnh hµi
hoµ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
* Khoa dinh dìng - Nhµ ¨n:
Cã kho¶ng c¸ch kh¸ ng¾n khi liªn hÖ víi c¸c khèi chøc n¨ng
kh¸c. Nhµ ¨n cã d©y chuyÒn sö dông bµi b¶n khÐp kÝn, cã thÓ
cïng løc phôc vô cho mét lîng bÖnh nh©n kh¸ lín do d©y chuyÒn
®¬n gi¶n, m¹ch l¹c. Phßng ¨n th«ng tho¸ng, ®îc më ra hai phÝa.
Ngoµi hÖ thèng tam cÊp, nhµ ¨n cßn ®îc bè trÝ dèc thuËn tiÖn
cho ngêi bÖnh hoÆc ngêi tµn tËt ngåi xe l¨n tiÕp cËn sö dông. Lµ
khèi nhµ 1 tÇng m¸i dèc 4 phÝa, cã h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n
gi¶n dÔ hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
* Nhµ tang lÔ vµ gi¶i phÉu bÖnh lý:
Víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ n¬i tæ chøc tang lÔ cña bÖnh
viÖn, khèi nhµ ®îc bè trÝ cuèi giã vµ trªn trôc ®êng gÇn cæng
phô, thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc tang lÔ mét c¸ch ®éc lËp, h¹n
chÕ ®îc c¸c ¶nh hëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c. D©y chuyÒn sö
dông ®¬n gi¶n víi hµnh lang bªn. Khèi nhµ 1 tÇng cã h×nh thøc
kiÕn tróc ®¬n gi¶n, dÔ hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c.
* Khoa l©y, lao:
Lµ khèi nhµ hai tÇng n»m c¸ch ly víi c¸c khu chøc n¨ng
kh¸c, cã mÆt b»ng ®¬n gi¶n dÔ dµng trong sö dông. TÇng 1 lµ
khoa l©y, tÇng hai lµ khoa lao, sö dông hµnh lang chung quanh,
cÇu thang bé tËp trung mét phÝa, diÖn tÝch phßng bÖnh nh©n 3
giêng lµ 19m2, mçi phßng cã thªm khu t¾m vµ WC ®éc lËp thuËn
tiÖn cho viÖc sinh ho¹t lu chó dµi ngµy cña bÖnh nh©n. H×nh
thøc kiÕn tróc nhÑ nhµnh hµi hoµ víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
* Nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n:
HiÖn nay, nhu cÇu nhµ trä cho ngêi nhµ bÖnh nh©n ngµy
mét t¨ng, nhÊt lµ ®èi víi c¸c bÖnh nh©n ë n¬i xa ®Õn. Nhµ trä
cho ngêi nhµ bÖnh nh©n cã mÆt b»ng ®¬n gi¶n, phßng nghØ
khÐp kÝn, th«ng tho¸ng, cã nhiÒu khu phô nh bÕp nÊu, WC
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
18
thuËn lîi cho viÖc lu tró dµi ngµy cho ngêi nhµ bÖnh nh©n. Khèi
nhµ 1 tÇng, m¸i dèc 4 phÝa, h×nh thøc kiÕn tróc ®¬n gi¶n dÔ
hoµ nhËp víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh.
1.4.5. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu
- PhÇn nÒn mãng:
Trªn c¬ së quy m« t¶i träng vµ ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña
h¹ng môc c«ng tr×nh chän gi¶i ph¸p mãng cét ®éc lËp hoÆc
b¨ng bª t«ng cèt thÐp.
+ §¸y mãng ®Æt vµo líp ®Êt sè 2 cã cêng ®é phô thuéc
tõng h¹ng môc c«ng tr×nh.
+ HÖ dÇm mãng bª t«ng cèt thÐp kÕt hîp víi hÖ thèng dÇm
gi»ng bª t«ng cèt thÐp. C¸c dÇm, gi»ng nµy lµm lu«n nhiÖm vô
®ì têng g¹ch.
- PhÇn kÕt cÊu bªn trªn:
Nh»m tho¶ m·n c¸c chøc n¨ng vµ nhu cÇu sö dông cña c«ng
tr×nh nh hå s¬ kiÕn tróc ®· thÓ hiÖn, hÖ kÕt cÊu chÞu lùc ph¶i
®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc cung nh vÒ biÕn d¹ng. KÕt cÊu ®îc
sö dông ë ®©y lµ kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc, dÇm,
sµn ®æ toµn khèi, têng lµ kÕt cÊu bao che. Bª t«ng sö dông m¸c
200, thÐp chÞu lùc lo¹i Al, All.
1.4.6. Gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn
a. Nguån ®iÖn
Nguån cÊp cho tr¹m lµ m¹ng ®iÖn khu vùc, HiÖn t¹i bÖnh
viÖn cã 02 tr¹m biÕn ¸p, 01 tr¹m biÕn ¸p cã c«ng suÊt ®Þnh
møc 180 kVA vµ 01 tr¹m biÕn ¸p võa x©y dùng thªm cã c«ng
suÊt ®Þnh møc 400 kVA vµ ®· ®a vµo sö dông. Dù kiÕn ®Æt
mét tr¹m ph¸t ®iÖn dù phßng 100kVA ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c phô
t¶i u tiªn.
b. HÖ thèng cÊp ®iÖn c«ng tr×nh
Tõ nguån cÊp cho c«ng tr×nh, ®êng d©y c¸p ®îc chia lµm
c¸c lé cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®iÖn.
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
19
HÖ thèng ®iÖn trong nhµ sö dông d©y vµ c¸p lâi ®ång,
m¹ng ®iÖn h×nh tia. Toµn bé d©y dÉn ®i trong èng nhùa b¶o hé
SP ®êng kÝnh trong d20, d25,d50 vµ ®Æt ngÇm trong têng,
sµn. Trªn têng èng c¸ch ®iÖn ®îc treo cè ®Þnh vµ ch¾c ch¾n,
trªn têng èng ®îc ch¸t kÝn b»ng v÷a phï hîp víi v÷a ch¸t têng,
kh«ng ®Ó l¹i dÊu vÕt gi¸p lai.
- D©y dÉn thiÕt kÕ nh sau: D©y cÊp ®iÖn cho mét ®Ìn,
mét qu¹t trÇn, mét qu¹t hót giã cã tiÕt diÖn ≥1,5 mm2.
- §êng d©y dïng cÊp ®iÖn cho ®iÒu hoµ cã tiÕt diÖn
F=2×4 mm2, d©y nèi ®Êt an toµn cã tiÕt diÖn F = 1×1,5 mm2.
§êng d©y dïng cÊp cho æ c¾m PVC 2×2,5+1×1,5E.
- ThiÕt bÞ vµ vÞ trÝ ®Æt:
+ Tñ ®iÖn ®Æt ë tÇng 1 ®Ó khèng chÕ, b¶o vÖ vµ ph©n
phèi ®iÖn cho c¸c phô t¶i trong c«ng tr×nh.
+ C¸c tñ ®iÖn tÇng, tñ ®iÖn trong c¸c phßng ®îc chÕ t¹o
trong níc theo d©y truyÒn c«ng nghÖ vá kim lo¹i s¬n tØnh ®iÖn
cã ®ñ c¸c phô kiÖn ®Ó g¸ c¸c phô kiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn
trong nh ¸pt«m¸t, thiÕt bÞ ®o lêng, tiÕp ®Þa.
+ æ c¾m lo¹i 3 cùc: ®Æt ngÇm têng cã ®Õ ©m, ®Æt cao
+500 so víi cèt nÒn hoµn thiÖn, nÕu æ c¾m ®Æt gÇn c«ng t¾c
th× cao ngang b»ng c«ng t¾c.
+ C«ng t¾c lo¹i ©m têng, cã ®Õ ©m, ®Æt cao 1,5 m so víi
nÒn.
+ Qu¹t trÇn s¶i c¸nh 1,2M-220 V, treo c¸ch trÇn 0,5 m.
+ §Ìn chiÕu s¸ng lµ ®Ìn cã chao chôp ph¶n x¹ t¸n quang
¸nh s¸ng lo¹i 1,2,3 bãng dµi 1,2 m, vá thiÕt bÞ ®îc nèi ®Êt an
toµn.
+ §iÒu hoµ, b×nh níc nãng ®îc nèi ®Êt an toµn, mçi thiÕt
bÞ cã mét apt«mat 1 cùc, 3 cùc víi c¸c th«ng sè phï hîp víi c¸c
tiªu chuÈn IEC-947-2.
c. HÖ thèng c¸p ®iÖn
§¬n vÞ t vÊn: Trung t©m quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i trêng Thanh Ho¸
20