Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường đại học sư phạm đại học đà nẵng

  • 26 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
----------
TÓM TẮT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN
PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG
DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Mã số: Đ2013-03-56-BS
Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
----------
TÓM TẮT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN
PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG
DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Mã số: Đ2013-03-56-BS
Xác nhận của cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ vè tên)
Trương Văn Thanh
Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014
2
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, với định hướng phát triển giáo dục phù hợp với nhu
cầu xã hội (người học, phụ huynh và người sử dụng lao động) kèm
theo đó là yêu cầu ngày càng tăng trách nhiệm giải trình của các cơ sở
giáo dục về chất lượng đào tạo thì đánh giá chất lượng hoạt động
giảng dạy (HĐGD) là một minh chứng cần thiết cho chất lượng đào
tạo của các trường đại học.
Có nhiều cách khác nhau để đánh giá chất lượng hoạt động
giảng dạy, về cơ bản có thể chia thành các biện pháp: cán bộ quản lý
đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, giảng viên (GV) tự đánh giá và sinh
viên (SV) đánh giá hoạt động giảng dạy (HĐGD) của GV. Chủ trương
lấy ý kiến phản hồi từ người học để thay đổi cho phù hợp nhận được
sự đồng tình từ phía các trường, GV và người học. Mục đích của hoạt
động này nhằm góp phần thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng đội
ngũ GV có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp và trình độ chuyên
môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.
Nhiều trường đại học nhận thức được vai trò việc đánh giá GV,
đặc biệt là việc đánh giá HĐGD qua kênh SV. Hoạt động đánh giá GV
được tổ chức ở mỗi trường đại học có những tên gọi khác nhau như:
“SV đánh giá giảng viên”, “ý kiến của SV về giảng viên”, “lấy ý kiến
SV về HĐGD” nhưng đều thống nhất ở nội dung đánh giá quá trình
giảng dạy của GV, tất các đều tập trung vào các nội dung kiến thức
giảng dạy, phương pháp giảng dạy, hiệu quả việc sử dụng phương tiện
dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập được GV tiến
hành.
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tiến hành khảo sát
ý kiến đánh giá của SV về HĐGD của GV từ năm 2010. Các câu hỏi
được chia thành 5 nội dung đánh giá là kiến thức giảng dạy, phương
pháp giảng dạy, các phương tiện giảng dạy, hoạt động kiểm tra đanh
giá, mối quan hệ giữa GVvà SV. Trên cơ sở tham khảo ý kiến phản
hồi của SV về HĐGD, GV có những sự điều chỉnh HĐGD hợp lý và
phù hợp với nhu cầu của SV, nói cách khác ý kiến phản hồi từ SV đã
có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh quá trình dạy học của GV.
3
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của hoạt
động này, có những ý kiến cho rằng hoạt động này không có hiệu quả,
thực hiện việc trò đánh giá thầy là không tôn trọng thầy cô, đi ngược
lại với truyền thống tôn sư trọng đạo được coi trọng ở nước ta. Có
những ý kiến lại cho rằng hoạt động này đã mang lại hiệu quả tốt, một
số ý kiến lại khẳng định hoạt động có hiệu quả nhưng cần điều chỉnh
hình thức, phương pháp và nội dung khảo sát cho phù hợp.
Thực tế ở Việt Nam hiện nay chưa có những đánh giá chi tiết về
hiệu quả của hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học trong
việc cải tiến và nâng cao chất lượng dạy học, cũng như chưa có những
đánh giá về những nội dung khảo sát và xây dựng quy trình thông qua
ý kiến của các giảng viên, sinh viên. Xuất phát từ những thực tế hiện
nay và bối cảnh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,
chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản
hồi từ SV đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà
Nẵng” với mục tiêu đánh giá được sự tác động của việc lấy ý kiến
phản hồi từ SV tới HĐGD của GV; xác định những tồn tại trong quy
trình thực hiện khảo sát từ đó xây dựng được bộ công cụ khảo sát có
chất lượng và một quy trình khảo sát hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa
hiệu quả của công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐGD
của GVtại trường ĐHSP Đà Nẵng.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của ý
kiến phản hồi đến hoạt động giảng dạy của GV, từ đó xác định được
tính hiệu quả hoạt động khảo sát ý kiến SV trong việc nâng cao chất
lượng hoạt động giảng dạy của GV, hướng đến việc đảm bảo và nâng
cao chất lượng dạy học ở đại học.
Nghiên cứu cần xác định ảnh hưởng của hoạt động khảo sát ý
kiến đánh giá của SV đến các vấn đề sau:
- Sự thay đổi trong nội dung dạy học của GV;
- Sự thay đổi, cải tiến phương pháp dạy học;
- Sự thay đổi trong thái độ, giao tiếp của GV với SV.
4
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu:
Hoạt động dạy- học, bao gồm chủ thể tham gia hoạt động dạy
và chủ thể tham gia hoạt động học. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ý
kiến đánh giá từ SV và ý kiến đánh giá từ GV về ảnh hưởng của ý
kiến phản hồi từ SV đến HĐGD của GV.
Đối tượng nghiên cứu:
Hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của SV về công tác dạy học
của giảng viên.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Nghiên cứu chỉ đề cập đến ảnh hưởng của việc
lấy ý kiến phản hồi của người học đến HĐGD, không đề cập đến công
tác quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo từ phía Nhà trường.
- Về không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong trường Đại
học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
- Về thời gian: Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 11 năm
2013 đến tháng 11 năm 2014.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu
- Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học ảnh hưởng đến
việc giảng dạy của GV như thế nào?
- Làm thế nào đề phát huy hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến
phản hồi của người học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học?
Giả thuyết nghiên cứu
Giả thuyết H1: Hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của SV về
HĐGD của GVảnh hưởng một cách tổng thể đến quá trình dạy học
của GVở các khia cạnh như: Sự thay đổi về nội dung dạy học; cải
thiện nội dung dạy học; Đổi mới phương pháp, bổ sung phương tiện,
tài liệu học tập; Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hương
khách quan.
Giả thuyết H2: Tăng cường đánh giá về các khía cạnh như nội
dung, phương pháp dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học
tập của GV; giúp GV có thêm căn cứ GV điều chỉnh quá trình dạy học
nhằm mục đích nâng cao chất lượng HĐGD trong Nhà trường.
5
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu tài liệu
Các tài liệu, tạp chí, các nghiên cứu khoa học giáo dục được sử
dụng làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu nhằm rút ngắn thời gian, chi
phí. Các đề tài nghiên cứu về hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá
HĐGD, về SV đánh giá GV, các thành tố đảm bảo chất lượng quá
trình dạy học, ảnh hưởng của hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của
SV đến việc giảng dạy của GV được dùng làm tài liệu tham khảo, cơ
sở để xây dựng nghiên cứu.
Hồi cứu số liệu khảo sát ý kiến SV tại trường Đại học Sư phạm
-ĐHĐN qua các năm, so sánh ý kiến đánh giá dành cho cùng một GV
qua các lần đánh giá khác nhau. Trên cơ sở so sánh số liệu đánh giá
cho từng tiêu chí cụ thể ở các lần đánh giá khác nhau đối với cùng một
GV để nhận ra sự ảnh hưởng của việc khảo sát ý kiến đánh giá của SV
đến HĐGD của giảng viên.
6.2. Nghiên cứu thực tế
6.2.1, Phương pháp phỏng vấn sâu
Phỏng vấn sâu được tiến hành trực tiếp, ý kiến của các nhà quản
lý giáo dục, GV là thông tin quan trọng để tác giả xác định cấu trúc
của nghiên cứu này. Phỏng vấn sâu được thực hiện bằng các câu hỏi
bán cấu trúc được xây dựng trong quá trình nghiên cứu.
6.2.2. Phương pháp điều tra khảo sát
Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Bảng hỏi được xây dựng
dựa trên cơ sở mô hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập thông tin
đưa vào phân tích và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
Mẫu khảo sát được chọn bằng phương pháp chọn mẫu theo cụm
(Cluster sampling), dung lượng mẫu bằng 500.
6.2.3. Phương pháp thống kê toán học
Xử lý số liệu thu được bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0
với qui trình phân tích dữ liệu: Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng
hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích hồi quy và kiểm định sự
phù hợp của mô hình, thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá
(EFA) nhằm thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu để đưa vào các thủ tục phân
tích đa biến.
6
7. Cấu trúc nghiên cứu dự kiến
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Từ những năm 1925 trở lại đây, việc đánh giá HĐGD của GV
đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được nghiên cứu rộng rải và
đạt được những thành tựu nhất định về lý luận và thực tiễn. Quá trình
phát triển của hoạt động đánh giá giá viên từ 1925 đến nay được chia
thành 4 giai đoạn [11], [17]:
Giai đoạn trước 1960: Với việc Herman Remmers (1927) đã
công bố Bảng đánh giá chuẩn đã được kiểm nghiệm dùng cho SV
đánh giá GV, đánh dấu việc xuất hiện công cụ đánh giá GV chuẩn
hóa, một bước phát triển mới trong thực tiễn tiến hành đánh giá GV.
Giai đoạn những năm 1960: Đến năm 1960, GV của các
trường đại học và cao đẳng đã nhận thức rõ mục đích và ý nghĩa của
các bảng đánh giá giảng dạy và tình nguyện sử dụng Bảng đánh giá
chuẩn với mục đích cải tiến và điều chỉnh HĐGD của mình trên cơ sở
phân tích các kết quả thu được từ các bảng đánh giá.
Giai đoạn những năm 1970: Nghiên cứu của Centra (1979) đã
cho thấy vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20 hầu hết các trường đại
học ở Châu Âu và ở Mỹ đã sử dụng 3 phương pháp đánh giá hiệu quả
của HĐGD của GV: Đồng nghiệp đánh giá, Chủ nhiệm khoa đánh giá
và SV đánh giá, trong đó các thông tin thu thập được từ bảng đánh giá
của SV được công nhận là quan trong nhất.
Giai đoạn những năm 1980 đến nay: tiếp tục có nhiều nghiên
cứu thực nghiệm về phương pháp đánh giá hiệu quả HĐGD của
GVvới 4 phương pháp được sử dụng chủ yếu là SV đánh giá, đồng
nghiệp đánh giá, chủ nhiệm khoa đánh giá và GV tự đánh giá. Kết quả
các nghiên cứu trong thời gian này cho thấy thông tin thu thập từ SV
dùng để đánh giá GV có thể có những yếu tố sai lệch do tải trọng, độ
khó của chương trình, phương pháp giảng dạy, khả năng diễn giải vấn
đề của GV, sự dễ dãi của GV trong việc đánh giá kết quả học tập. Tuy
nhiên, qua việc tiến hành các phân tích thống kê, các nhà nghiên cứu
7
đã có kết luận có sự tương quan trong ý kiến đánh giá của SV với các
ý kiến đánh giá khác [17].
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.2. Chất lượng hoạt động dạy học
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học
1.2.4. Đánh giá chất lượng hoạt động dạy học
Một số hình thức đánh giá hoạt động dạy học của giảng viên:
Tự đánh giá; Đồng nghiệp đánh giá HĐGD; Nhà quản lý đánh giá
HĐGD; SV đánh giá HĐGD.
1.2.5. Tiêu chí đánh giá chất lượng HĐGD
1.2.6. Khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng dạy học từ người học
Chương 2. Phương pháp đánh giá tác động
2.1. Giới thiệu về trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của trường Đại học
Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
2.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn của Đại học Sư phạm - Đại học Đà
Nẵng
2.1.3. Hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học
Đà Nẵng
2.1.4. Tình hình thực hiện công tác khảo sát ý kiến đánh giá của
SV về HĐGD của GV tại Trường.
2.2. Phương pháp đánh giá tác động của hoạt động khảo sát ý kiến
đánh giá SV đến HĐGD của GV
2.3. Xây dựng bộ công cụ đánh giá Nội dung dạy học
Phương pháp dạy học
Ý kiến phản Phương tiện tài liệu dạy
hồi từ SV HĐGD
học
Hoạt động KTĐG
Hình 1. Khung lý thuyết đánh giá Quan hệ GV-SV
8
2.4. Phương pháp chọn mẫu khảo sát
2.5. Quy trình xử lý số liệu
2.6. Thử nghiệm và đánh giá bộ công cụ
Công cụ nghiên cứu được xây dựng, thiết kế một cách khoa học
dựa trên việc thao tác hóa, khái niệm hóa các tiêu chí nghiên cứu, bao
phủ được nội dung nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm công cụ cho thấy
các câu hỏi được thiết kế có tình đồng nhất cao trong việc đánh giá tác
động của ý kiến phản hồi từ người học đến HĐGD của GV. Công cụ
có hệ số Cronbach’s Alpha cao đảm bảo cho tính giá trị của nghiên
cứu giúp cho các kết qảu nghiên cứu có ý nghĩa cao về mặt khoa học
và thực tiễn.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của hoạt động
khảo sát ý kiến đánh giá người học đến HĐGD
3.1. So sánh ý kiến đánh giá của SV đối với cùng một GV qua
các lần khảo sát khác nhau
3.1.1. So sánh điểm đánh giá trung bình
So sánh điểm đánh giá trung bình mà 38 GV đạt được ở lần 1 với
điểm đánh giá trung bình đạt được ở lần 2 cho thấy sự thay đổi trong
kết quả đánh giá HĐGD của SV về cùng một GV ở các lần đánh giá
giảng dạy khác nhau. Điểm đánh giá trung bình của lần đánh giá thứ
nhất và lần đánh giá thứ hai được trình này trong bảng bên dưới.
Bảng 3.1: Điểm đánh giá trung bình của các GV qua các lần
đánh giá
Lần 1 Lần 2
N 38 38
Trung bình 3,06 3,48
Sai số của giá trị trung bình 0,047 0,048
Độ lệch chuẩn 0,287 0,294
Phương sai 0,083 0,087
Skewness 0,413 -0,436
Kurtosis -0,072 -0,241
Minimum 2,65 2,81
Maximum 3,83 3,90
9
Điểm đánh giá cho các GV ở lần đánh giá thứ nhất dao động từ
2,65 đến 3,83 và điểm trung bình là 3,06. Trong khi đó ở lần đánh giá
thứ hai, điểm đánh giá dành cho các GV dao động từ 2,81 đến 3,90,
điểm đánh giá trung bình của tất cả các GV đạt 3,48. Với số liệu trên
dễ dàng nhận thấy rằng điểm đánh giá của các GV ở lần đánh giá thứ
hai là cao hơn so với điểm đánh giá của các GV đó ở lần đánh giá đầu
tiên. Điều này chứng tỏ “GV đã có sự thay đổi nhất định trong HĐGD
sau khi hoạt động đánh giá GV được tiến hành, các GV đã xem trọng
ý kiến của SV và xem đó là cơ sở để điều chỉnh, thay đổi HĐGD” (Cô
H. – hơn 5 năm giảng dạy).
Số liệu trong bảng trên cho thấy có sự khác biệt trong ý kiến đánh
giá của SV về HĐGD của GV ở các lần đánh giá khác nhau, tuy nhiên
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không, nói cách khác GV có
thật sự điều chỉnh HĐGD theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động
dạy học hay sự khác biệt này chỉ là sai số của phép đo.
Kiểm định t về sự sai khác của hai giá trị trung bình hai biến độc
lập (Independent-Samples T test) cho ta thống kê t = -6,167 với bậc tự
do bằng 74 có mức ý nghĩa thống kê (Sig.) = 0,000. Điều đó có nghĩa
kiểm định t chứng minh rằng có sự khác nhau trong giá trị trung bình
giữa điểm đánh giá lần 1 và điểm đánh giá lần 2 khi đánh giá HĐGD
của GV. Kiểm định trên chứng tỏ rằng có sự khác biệt trong kết quả
đánh giá HĐGD của GV ở các lần đánh giá khác nhau, GV đã có
những sự điều chỉnh HĐGD để có được đánh giá tốt hơn.
Với từng tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy cũng có sự sai
khác trong điểm đánh giá tiêu chí đó ở lần đánh giá đầu tiên so với
điểm đánh giá lặp lại sau đó, sự thay đổi trong điểm đánh giá từng tiêu
chí được thể hiện trong bảng và biểu đồ bên dưới.
Bảng 3.4: So sánh điểm đánh giá cho từng tiêu chí qua các lần
đánh giá khác nhau
Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá trung bình
Lần 1 Lần 2 Chênh lệch
Nội dung kiến thức GD 3,19 3,53 + 0,34
Phương pháp GD 3,06 3,47 + 0,41
Phương tiện - tài liệu GD 2,93 3,40 + 0,47
10
Hoạt động KT-ĐG KQHT 3,21 3,54 + 0,33
Quan hệ giao tiếp GV- SV 2,96 3,36 + 0,40
Quan hệ giao tiếp giữa GV và SV, việc sử dụng PTTL dạy học và
PPDH là những yếu tố thay đổi nhiều nhất trong HĐGD của GV ở các
lần đánh giá khác nhau.
3.2. Tác động của ý kiến phản hồi đến HĐGD
Số liệu khảo sát ý kiến SV về tác động của hoạt động khảo sát ý
kiến SV được sử dụng để đánh giá tác động của ý kiến phản hồi từ SV
đến HĐGD của GV. Khách thể khảo sát bao gồm 522 SV được chọn
ngẫu nhiên theo cụm.
Phiếu khảo sát ý kiến SV về tác động của hoạt động khảo sát ý
kiến phản hồi của SV đến HĐGD của GV bao gồm nội dung khảo sát
về 5 tiêu chí với 36 chỉ báo, mỗi chỉ báo có 4 mức đánh giá tương ứng
được thiết kế theo thang đo Linkert. Điểm đánh giá của SV cho từng
nhóm chỉ báo được sử dụng tính điểm trung bình cho tác động của ý
kiến phản hồi đến HĐGD nói chung và tác động đến các thành tố của
quá trình dạy học nói riêng như: Nội dung dạy học (NDDH), phương
pháp dạy học (PPDH), phương tiện tài liệu dạy học (PT-TL), hoạt
động kiểm tra đánh giá kết quả học tập (KTĐG) và mối quan hệ giao
tiếp GV-SV (QHGT).
3.2.1. Tác động đến nội dung dạy học
Nội dung kiến thức giảng dạy của GV là một trong ít các nội
dung nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người học, những ý kiến
phản hồi này là cơ sở để GV có thêm thông tin làm căn cứ điều chỉnh
HĐGD của bản thân một cách phù hợp. Ý kiến phản hồi từ người học
do đó sẽ có những tác động nhất định đến nội dung dạy học của GV.
Để đánh giá tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến NDDH của
GV, chúng tôi khảo sát tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến các
nội dung: Việc thông báo rõ nội dung, mục tiêu dạy học (NDDH1);
GV giảng dạy đầy đủ nội dung bài học theo đúng đề cương môn học
(NDDH2); Đảm bảo kiến thức cơ bản của môn học (NDDH3); GV
thường xuyên cập nhật tài liệu, kiến thức mới để bổ sung cho nội dung
dạy học (NDDH4); GV có sự liên hệ kiến thức với thực tế giúp nội
11
dung dạy học mang tính trực quan hơn (NDDH5); Ảnh hưởng đến
việc đảm bảo nội dung môn học (NDDH6).
Điểm đánh giá của SV đối với từng nội dung riêng lẻ (thang điểm
4) được sử dụng để tổng hợp thành điểm đánh giá về tác động của ý
kiến phản hồi từ SV đến HĐGD của GV về NDDH. Kết quả đánh giá
trung bình của 522 SV về tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến
NDDH của GV đạt 3,36 (thang điểm 4). Theo đó, chỉ có 3 SV cho
rằng ý kiến phản hồi không tác động đến NDDH, 26 SV cho rằng có
tác động nhưng không đáng kể, 493 SV cho rằng ý kiến phản hồi tác
động đến NDDH của GV. Như vậy phần lớn SV được khảo sát đều
cho rằng ý kiến phản hồi có tác động đến NDDH của GV.
1% 5%
Hoàn toàn không tác động
29% Hầu như không tác động
Có tác động
65%
Tác động mạnh
Biểu đồ 3.5. Tỉ lệ % SV có các mức đánh giá khác nhau về tác
động của ý kiến phản hồi đến nội dung dạy học
* Mô hình tác động của ý kiến phản hồi đến NDDH của GV.
Kết quả xây dựng mô hình cho thấy mô hình biểu diển tác động
của ý kiến phản hồi đến NDDH của GV thông qua 4 tiêu chí ND1,
ND2, ND4, ND6 có hệ số R bình phương hiệu chỉnh (Adjusted R
Square) bằng 0,918. Có nghĩa là mô hình này mô tả được 91,8% tác
động của ý kiến phản hồi đến NDDH.
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy cung cấp cho ta các ước lượng
hệ số của đường hồi quy, cụ thể tham số A bằng 0,316, tham số B1 của
nhãn NDDH1 bằng 0,240, tham số B2 của nhãn NDDH4 bằng 0,230,
tham số B3 của nhãn NDDH6 bằng 0,234 và tham số B4 của nhãn
NDDH2 bằng 0,191. Do đó mô hình hồi quy được xây dựng gồm bốn
12
nhân tố độc lập gồm tiêu chí NDDH1, NDDH2, NDDH4, NDDH6
được trình bày thành:
Yi= 0,240 NDDH1 + 0,230 NDDH4 + 0,234 NDDH6 + 0,191
NDDH2 + 0,316
Từ mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng bên trên có thể
khái quát hóa tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến nội dung dạy
học của GV được thể hiện thông qua tác động đến việc thông báo nội
dung, mục đích, yêu cầu của môn học (ND1); việc chuẩn bị đề cương
môn học (ND2); việc tích cực cập nhật kiến thức, liên hệ kiến thức với
thực tế (ND4) để đảm bảo nội dung môn học (ND6).
3.2.2. Tác động đến phương pháp dạy học
Số lượng SV trong một lớp học ở đại học tương đối cao, các SV
hay nhóm SV có những kiểu học khác nhau thì GV phải nắm rõ được
những điểm khác nhau này, nếu có thể thì thay đổi PPDH của mình
cho phù hợp. Để duy trì năng lực sư phạm, GVphải tích cực cập nhật
các PPDH nhằm tạo ra các cơ hội giáo dục bình đẳng cho các nhóm
SV khác nhau. Việc làm trên đòi hỏi GV phải có được thông tin phản
hồi của SV về PPDH để có cơ sở điều chỉnh phù hợp.
Tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến phương pháp dạy học
của GV được đánh giá thông qua xác định sự ảnh hưởng của ý kiến
phản hồi đến việc GV tích cực đổi mới PPDH (PPDH1); lựa chọn
phương pháp phù hợp với nội dung, mục tiêu môn học (PPDH2); chú
trọng dạy học theo hướng tích cực, phát huy tối đa tính chủ động
chiếm lĩnh nội dung của người học (PPDH4); khơi gợi sự hứng thú
học tập cho SV (PPDH5); GV nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho SV
(PPDH6) để việc sử dụng PPDH có hiệu quả (PPDH7).
Điểm đánh giá tác động của ý kiến phản hồi đến PPDH của GV
đạt giá trị trung bình là 3,03. Trong đó số lượng SV đánh giá ở mức
hoàn toàn không tác động và tác động không đáng kể tương ứng là 6
SV (1,1%) và 63 SV (12,1%), có đến 236 SV (50%) cho rắng ý kiến
phản hồi có tác động và 190 SV (37%) cho rắng ý kiến phàn hồi tác
động mạnh đến PPDH của GV.
13
1% 12%
Hoàn toàn không tác động
37% Hầu như không tác động
Có tác động
50%
Tác động mạnh
Biểu đồ 3.7. Tỉ lệ mức đánh giá tác động của YKPH đến PPDH
*Mô hình tác động của ý kiến phản hồi đến PPDH của GV.
Mô hình 4 gồm các tiêu chí PP4, PP5, PP6, PP7 có chỉ số R bình
phương hiệu chỉnh (Adjusted R Square) bằng 0,845 có nghĩa là mô
hình hồi quy bao gồm các biến bên trên kiểm soát đến 84,5% sự biến
thiên về điểm đánh giá tác động của ý kiến phản hồi đến PPDH của
GV. Kết quả xây dựng và lựa chọn mô hình cho thấy tác động của ý
kiến phản hồi đến PPDH của GV được thể hiện thông qua việc GV lựa
chọn PPDH tạo sự hứng thú học tập cho SV, khuyến khích SV chủ
động trong học tập, tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề học tập cũng như
khuyến khích SV đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc cho SV.
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy cung cấp cho ta các ước lượng
hệ số của đường hồi quy, cụ thể tham số A bằng 0,694, tham số B1 của
nhãn PPDH4 bằng 0,171, tham số B2 của nhãn PPDH5 bằng 0,174,
tham số B3 của nhãn PPDH6 bằng 0,192 và tham số B4 của nhãn
PPDH7 bằng 0,211. Do đó mô hình hồi quy được xây dựng gồm bốn
nhân tố độc lập gồm tiêu chí PPDH4, PPDH5, PPDH6, PPDH7 được
trình bày thành:
Yi= 0,171 PPDH4 + 0,174 PPDH5 + 0,192 PPDH6 +
0,211 PPDH7 + 0,694
Từ số liệu xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội thể hiện tác
động của ý kiến phản hồi từ SV đến PPDH của GV. Có thể khái quát
tác động của ý kiến phản hồi đến PPDH được thông qua các nội dung:
sự lựa chọn PPDH phù hợp với nội dung dạy học (PPDH7); tạo sự
14
hứng thú trong quá trình học tập (PPDH4); khuyến khích SV tự học,
tự nghiên cứu (PPDH5) cùng với việc nhiệt tình giải đáp các thắc mắc
để cũng cố kiến thức cho người học (PPDH6).
3.2.3. Tác động đến việc sử dụng phương tiện, tài liệu dạy học
Việc đánh giá tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến việc sử
dụng phương tiện, tài liệu dạy học của GV được nhóm tác giả thực
hiện thông qua đo lường tác động đến việc cung cấp, giới thiệu đầy đủ
giáo trình (PTTL1), tạp chí chuyên ngành liên quan môn học, chủ đề
học (PTTL2); Sử dụng PTTL phù hợp với nội dung (PTTL3); GV ứng
dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả cao (PTTL4); GV
hướng dẫn SV khai thác tài liệu từ Internet trong quá trình học tập
(PTTL5); Phương tiện tài liệu được sử dụng phù hợp với đặc điểm
môn học và có hiệu quả cao (PTTL6).
Điểm đánh giá tác động trung bình của 522 SV về gác động của ý
kiến phản hồi đền việc sử dụng PT-TL dạy học đạt giá trị 3,28. Trong
đó chỉ có 43 SV (8,2%) cho rằng ý kiến phản hồi không có tác
động đến PT-TL dạy học, 479 SV cò lại (91,8%) cho rằng ý kiến phản
hồi có tác động đến PT-TL dạy học cho thấy đây là nội dung chịu
nhiều tác động từ ý kiến phản hồi của người học.
1% 7%
Hoàn toàn không tác động
Hầu như không tác động
30%
62% Có tác động
Tác động mạnh
Biểu đồ 3.8. Tỉ lệ các mức đánh giá về tác động của YKPH đến
việc sử dụng PT-TL dạy học
* Mô hình tác động của ý kiến phản hồi đến việc sử dụng PT-
TL dạy học của GV
15
Mô hình các ảnh hưởng của ý kiến phản hồi đến việc sử dụng PT-
TL dạy học của GV thông qua các yếu tố PTTL5, PTTL2, PTTL6,
PTTL3 có chỉ số R bình phương hiệu chỉnh (Adjusted R Square) bằng
0,891 có nghĩa là sự biến thiên điểm số của 4 yếu tố này kiểm soát đến
89,1% sự thay đổi điểm đánh giá về tác động của ý kiến phản hồi đến
việc sử dụng PT-TL dạy học của GV.
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính cung cấp cho ta các
ước lượng hệ số của đường hồi quy, cụ thể tham số A bằng 0,737,
tham số B1 của nhãn PTTL5 bằng 0,186, tham số B2 của nhãn PTTL2
bằng 0,202, tham số B3 của nhãn PTTL6 bằng 0,207 và tham số B4
của nhãn PTTL3 bằng 0,205. Do đó mô hình hồi quy được xây dựng
gồm bốn nhân tố độc lập gồm tiêu chí PTTL2, PTTL3, PTTL5,
PTTL6 được trình bày thành:
Yi= 0,186 PTTL5 + 0,202 PTTL2 + 0,207 PTTL6 + 0,205
PTTL3 + 0,737
Mô hình hồi quy trên cho thấy là tác động của ý kiến phản hồi
đến việc sử dụng PT-TL dạy học của GV được thể hiện thông qua việc
ảnh hưởng đến các nội dung như: GV chủ động hướng dẫn SV sử dụng
công nghệ thông tin và Internet để khai thác tài liệu học tập; GV giới
thiệu nhiều sách, giáo trình, tạp chí hữu ích cho môn học; GV có khả
năng sử dụng PT-TL học tập phù hợp với nội dung môn học, buổi học
để quá trình dạy học có hiệu quả cao.
3.2.4. Tác động đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng trong
quá trình dạy học ở bất kỳ cấp học, bậc học nào. Ngày nay với sự phát
triển quan điểm đánh giá để học tập (assessment for learming) đánh
giá kết quả học tập không đơn thuần là nhằm tổng kết, xếp loại người
học mà còn được sử dụng xác định thực trạng người học nhằm xây
dựng các nội dung học tập tiếp theo. Việc KTĐG KQHT cần phù hợp
cới cá nhân và chịu ảnh hưởng từ ý kiến phản hồi của cá nhân được
đánh giá.
Trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thì nội dung,
yêu cầu, hình thức, phương pháp và tính công bằng, khách quan của
việc đánh giá kết quả học tập có ý nghĩa quyết định đến tính chính xác
16
của nhận định đánh giá về năng lực của người học, đây cũng là những
nội dung chịu nhiều tác động của ý kiến phản hồi từ người học. Trên
cơ sở đó, nhóm tác giả đánh giá tác động của ý kiến phản hồi từ người
học đến hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập được tiến hành
bởi GV thông qua các tiêu chí sau đây: Nội dung, yêu cầu KTĐG
được thông báo đầy đủ (KTĐG1); các hình thức KTĐG đa dạng được
sử dụng (KTDDG2); Nội dung KTĐG bao quát được nội dung học
(KTĐG3); Đánh giá được các năng lực của SV (KTĐG4); kết quả
đánh giá được thông báp kịp thời đến người học (KTĐG5); đảm bảo
tính công bằng khách quan (KTĐG6).
Mỗi tiêu chí đánh giá tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được đo bằng thang đo bốn mức.
Điểm đánh giá cho từng tiêu chí được dùng đánh giá tác động đến
hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Kết quả
khảo sát ý kiến đánh giá của 522 SV về tác động của ý kiến phản hồi
đến hoạt động KTĐG KQHT có điểm đánh giá trung bình đạt giá trị
3,29 với 139 SV (26,6%) cho rằng ý kiến phản hồi có tác động đến
hoạt động KTĐG, 328 SV (62,8%) cho rằng ý kiến phản hồi tác động
mạnh đến hoạt động KTĐG, chỉ có 55 SV (10,5%) có ý kiến không có
sự tác động từ ý kiến phản hồi đến việc KTĐG KQHT. Kết quả trên
cho thấy ý kiến phản hồi có sự tác động đến hoạt động KTĐG KQHT
được GV tiến hành.
* Mô hình tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động KTĐG
KQHT
Tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến HĐGD của GV được
nghiên cứu thông qua ảnh hưởng của ý kiến phản hồi đến các tiêu chí
cụ thể ở bảng trên. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng
để mô tả tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động KTĐG KQHT
thông qua các tiêu chí trên.
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính xác định được mô
hình biểu diễn tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động KTĐG qua
bốn tiêu chí KTDG7, KTDG3, KTDG5, KTDG2 có hệ số R bình
phương hiệu chỉnh (Adjusted R Square) bằng 0,903 cho thấy mô hình
này mô tả 90,3% tác động của ý kiến phản hồi đến KTĐG KQHT. Kết
17
quả xây dựng mô hình cũng cung cấp các ước lượng hệ số của đường
hồi quy. Tham số A bằng 0,373, tham số B1 của nhãn KTĐG7 bằng
0,239; tham số B2 của nhãn KTĐG3 bằng 0,233; tham số B3 của nhãn
KTĐG5 bằng 0,200 và tham số B4 của nhãn KTĐG2 bằng 0,219. Lúc
này phương trình tuyến tính mô tả tác động của ý kiến phản hồi đến
hoạt động KTDG được biển diễn lại thành:
Yi= 0,239 KTDG7 + 0,233 KTDG3 + 0,200 KTDG5 + 0,219
KTDG2 + 0,374
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy đa biến cho thấy tác động của
ý kiến phản hồi đến hoạt động KTDG KQHT được thể hiện sự qua tác
động đến sự lựa chọn các hình thức KTDG đa dạng và phù hợp với
nội dung học tập, nội dung đánh giá bao quát được nội dung của môn
học, kết quả KTDG được phản hồi thường xuyên và kịp thời để SV có
thông tin về tình hình học tập của bản thân để đảm bảo quá trình
KTDG KQHT được tiến hành có hiệu quả.
3.2.5. Tác động đến mối quan hệ giao tiếp giữa GV và SV
Tác động của ý kiến phản hồi từ SV đến mối quan hệ GV-SV
trong quá trình dạy học được đánh giá thông qua ảnh hưởng đến các
tiêu chí: GV tổ chức và quản lý lớp học một cách khoa học, tạo môi
trường học tập tích cực (QHGT1); Xây dựng và duy trì được mối quan
hệ thân thiện, tôn trọng lẫn nhau giữa GV và SV (QHGT2); GV thân
thiện, nhiệt tình giúp đỡ SV trong và ngoài giờ lên lớp (QHGT3); Sẵn
sàng giúp đỡ SV giải quyết vấn đề học tập (QHGT4); GV chú trọng
khuyến khích, động viên những SV có học lực yếu, tạo điều kiện cho
các em vươn lên trong học tập (QHGT5) để tạo được mối quan hệ
giữa GV và SV một cách hiệu quả (QHGT6).
Sự ảnh hưởng của ý kiến phản hồi đến từng tiêu chí được đo bằng
thang đo bốn mức, điểm đánh giá từng tiêu chí được sử dụng để đo
lường ảnh hưởng của ý kiến phản hồi đến mối quan hệ giao tiếp GV-
SV. Kết quả khảo sát ý kiến SV về tác động của ý kiến phản hồi đến
QHGT giữa GV và SV có điểm đánh giá tác động trung bình đạt 3.36
với chỉ có 48 SV (9,2%) cho rằng không có sự tác động và 474 SV
(90,8%) cho rằng ý kiến phản hồi có tác động và tác động mạnh đến
QHGT giữa GV và SV.
18
Kết quả trên cho thấy mối quan hệ giao tiếp giữa GV và SV là
mội dung chịu nhiều tác động từ ý kiến phản hồi của SV.
* Mô hình tác động của ý kiến phản hồi đến QHGT GV-SV.
Phương pháp xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được
sử dụng để mô tả tác động cua ý kiến phản hồi đến QHGT GV-SV.
Kết quả xây dựng mô hình cho thấy mô hình biểu diễn tác động của ý
kiến phản hồi đến QHGT GV-SV qua bốn yếu tố QHGT3, QHGT6,
QHGT4, QHGT1 có hệ số R bình phương hiệu chỉnh (Adjusted R
Square) bằng 0,883 cho thấy 88,3% tác động của ý kiến phản hồi đến
QHGT được thể hiện thông qua bốn yếu tố trên.
Kết quả xây dựng mô hình hồi quy cho ta tham số A bằng 0,672;
tham số B1 của nhãn QHGT3 bằng 0,195; tham số B2 của nhãn
QHGT6 bằng 0,231; tham số B3 của nhãn QHGT4 bằng 0,195 và
tham số B4 của nhãn QHGT1 bằng 0,186. Lúc này phương trình tuyến
tính mô tả tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động QHGT giữa
GV và SV được biển diễn lại thành:
Yi= 0,195 QHGT3 + 0,231 QHGT6 + 0,195 QHGT4 + 0,186
QHGT1 + 0,672
Việc tổ chức và quản lý lớp học một cách khoa học, tạo môi
trường học tập tích cực; GV luôn thân thiện, nhiệt tình trong giờ dạy;
GV sẵn sàng giúp đỡ SV giải quyết vấn đề học tập trong và ngoài giờ
học là những nội dung chịu nhiều ảnh hưởng của ý kiến phản hồi từ
người học trong quá trình giảng dạy của GV để xây dựng và duy trì
mối quan hệ GV-SV một cách tích cực nhằm mục đích nâng cao chất
lượng hoạt động dạy học.
3.2.6. Tác động tổng thể đến HĐGD
3.2.6.1. Đánh giá tác động của ý kiến phản hồi đến HĐGD
Ý kiến đánh giá của SV về tác động của ý kiến phản hồi đến từng
tiêu chí nghiên cứu được sử dụng để đưa ra nhận định về tác động của
ý kiến phản hồi đến HĐGD của GV. Điểm đánh giá mỗi tiêu chí trên
thang đo Linkert 4 mức được sử dụng để tính điểm trung bình về tác
động của ý kiến phản hồi đến HĐGD của GV. Kết quả có được ý kiến
của 522 SV về tác động của ý kiến phản hồi từ người học đến HĐGD
của GV.
19
Điểm đánh giá của SV về tác động của ý kiến phản hồi đến
HĐGD của GV đạt 3,26 (thang điểm 4) với sai số tính toán của giá trị
trung bình là 0,019 và một độ lệch chuẩn bằng 0,44. Điểm đánh của
tất cả các SV được khảo sát cho thấy ý kiến phản hồi có tác động
mạnh mẽ đến HĐGD của GV. Theo đó, trong số 522 SV được khảo
sát, chỉ có 31 (5,9%) SV cho rằng ý kiến phản hồi không tác động đến
HĐGD của GV, điều này cho thấy rằng phần lớn SV đều nhận thấy
được sự ảnh hưởng của ý kiến phản hồi đến HĐGD của GV. Bảng bên
dưới cho thấy đánh giá chi tiết về tác động của ý kiến phản hồi đến
HĐGD của GV.
Bảng 3.37. Tỉ lệ các mức đánh giá của SV về tác động của ý kiến
phản hồi đến HĐGD
Mức tác động Số lượng Phần trăm Phần trăm
cộng dồn
Hoàn toàn không tác động 4 0,8 0,8
Hầu như không tác động 27 5,2 5,9
Có tác động 174 33,3 39,3
Tác động mạnh 317 60,7 100,0
Tổng 522 100,0
3.2.6.2. Mối tương quan giữa tác động của ý kiến phản hồi đến
các thành tố của hoạt động dạy học
Tác động của ý kiến phản hồi từ người học đến HDGD của GV
trong nghiên cứu này được đánh giá thông qua sự ảnh hưởng NDDH,
PPDH, việc sử dụng PT-TL học tập phục vụ cho quá trình giảng dạy,
hoạt động KTĐG KQHT cũng như mối QHGT giữa GV và SV. Tác
động của ý kiến phản hồi đến các yếu tố được xác định ở trên không
phải theo một cách riêng lẻ từng yếu tố mà có mối tương quan và chịu
sự ảnh hưởng lẫn nhau. Việc xác định và kiểm nghiệm mối tương
quan trong tác động của ý kiến phản hồi đến các yếu tố với nhau tại sự
thuận lợi cho việc mô hình hóa tác động của ý kiến phản hồi đến
HĐGD của GV.
Mối tương quan giữa tác động của ý kiến phản hồi đến các yếu tố
của quá trình dạy học được xác định bằng cồng cụ Corellation thông
qua hệ số tương quan Pearson. Độ lớn của hệ số tương quan cho thấy
20