Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2015 và đề xuất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện mỹ hào – tỉnh hưng yên

  • 10 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
NGUYỄN THỊ HẰNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỀ XUẤT
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020
HUYỆN MỸ HÀO – TỈNH HƯNG YÊN
Hà Nội, tháng 6 năm 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
NGUYỄN THỊ HẰNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỀ XUẤT
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020
HUYỆN MỸ HÀO – TỈNH HƯNG YÊN
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã ngành: 52850103
Người hướng dẫn: Th.S Trương Thu Loan
Hà Nội, tháng 6 năm 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan :
Những nội dung trong đồ án này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của
Th.S Trương Thu Loan
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong đồ án này là trung thực và chưa từng sử
dụng để làm đồ án hoặc bảo vệ môn học nào.
Mọi tham khảo trong đồ án này đều được trích dẫn rõ ràng.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Hằng
LờI CảM ƠN
Sau một thời gian học tập nghiên cứu và triển khai đề tài “Đánh giá kết quả
thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và đề xuất điều chỉnh quy
hoạch đến năm 2020 huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên” đến nay tôi đã thu thập
được rất nhiều số liệu và kinh nghiệm bổ ích.
Tôi xin được bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Trương Thu Loan,
người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian triển khai đề tài
nghiên cứu, thực tập, sửa những lỗi sai và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện đồ án.
Đồng thời tôi cũng chân thành cảm ơn thầy TS. Phạm Anh Tuấn cùng các thầy cô
trong khoa Quản lý đất đai – trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường đã tạo điều
kiện cho tôi có thể hoàn thành tốt và đúng tiến độ đồ án tốt nghiệp.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị phòng Quy hoạch sử
dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều
trong việc tìm tài liệu và tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này.
Do thời gian có hạn, kinh nghiệm bản thân còn hạn chế nên không tránh
khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và
bạn bè để đồ án của tôi được hòa thiện hơn. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý Thầy
Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dậy. Đồng kính chúc các
cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên và các cán bộ phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mỹ Hào luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành
công tốt đẹp trong công việc.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Hằng
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu Chú giải
HĐND Hội đồng nhân dân
MNCD Mặt nước chuyên dung
KHKT Khoa học kỹ thuật
STT Số thứ tự
THCS Trung học cơ sở
TTCN Tiểu thủ công nghiệp
UBND Uỷ ban nhân dân
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2014 của huyện Mỹ Hào ................... 46
Bảng 3.2: Hiện trạng đất nông nghiệp huyện Mỹ Hào ........................................... 48
Bảng 3.3: Hiện trạng đất phi nông nghiệp huyện Mỹ Hào...................................... 51
Bảng 3.4: Biến động các loại đất năm 2015 so với năm 2010 ................................ 53
Bảng 3.5: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mỹ Hào (
Nhóm đất nông nghiệp ) ........................................................................................ 66
Bảng 3.6: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mỹ Hào (
Nhóm đất phi nông nghiệp ) .................................................................................. 68
Bảng 3.7: Hạng mục công trình quy hoạch đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp
giai đoạn 2011 - 2015 ............................................................................................ 71
Bảng 3.8: Hạng mục quy hoạch đất trụ sở cơ quan , đất quốc phòng giai đoạn 2011-
2015 ...................................................................................................................... 72
Bảng 3.9: Hạng mục quy hoạch các cơ sở sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011- 2015
.............................................................................................................................. 72
Bảng 3.10: Hạng mục quy hoạch bãi thu gom, trung chuyển và xử lý chất thải giai
đoạn 2011 – 2015 .................................................................................................. 75
Bảng 3.11: Hạng mục quy hoạch đất di tích danh thắng, tôn giáo tín ngưỡng giai
đoạn 2011- 2015 .................................................................................................... 76
Bảng 3.12: Hạng mục quy hoạch khu nghĩa trang, nghĩa địa giai đoạn 2011- 2015 76
Bảng 3.13: Hạng mục quy hoạch các công trình giao thông,thủy lợi giai đoạn 2011-
2015 ...................................................................................................................... 78
Bảng 3.14: Hạng mục quy hoạch các công trình giai đoạn 2011-2015 ................... 82
Bảng 3.15: Hạng mục quy hoạch đất ở giai đoạn 2011- 2015 huyện Mỹ Hào ........ 85
Bảng 3.16: Danh mục công trình đã hoàn thành..................................................... 86
Bảng 3.17: Danh mục công trình chưa hoàn thành ................................................. 97
Bảng 3.18: ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 2016 – 2020 ..................... 112
Bảng 3.19: Hạng mục quy hoạch đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp giai đoạn
2016 - 2020 ......................................................................................................... 115
Bảng 3.20: Hạng mục quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020 ............. 116
Bảng 3.21: Hạng mục quy hoạch đất an ninh giai đoạn 2016 - 2020 .................... 117
Bảng 3.22: Hạng mục quy hoạch các khu công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 ..... 118
Bảng 3.23: Hạng mục quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 -
2020 .................................................................................................................... 119
Bảng 3.24: Hạng mục quy hoạch bãi thu gom, trung chuyển và xử lý chất thải giai
đoạn 2016 – 2020 ................................................................................................ 120
Bảng 3.25: Hạng mục quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giai đoạn 2016 - 2020
............................................................................................................................ 121
Bảng 3.26: : HẠNG MỤC QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG,
THỦY LỢI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ................................................................. 124
Bảng 3.27: : HẠNG MỤC QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016
2020 .................................................................................................................... 126
Bảng 3.28: Hạng mục quy hoạch đất ở đô thị giai đoạn 2016 - 2020.................... 130
Bảng 3.29: Hạng mục quy hoạch đất ở giai đoạn 2016 - 2020 ............................. 131
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 2
3. Yêu cầu của đề tài................................................................................................ 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ......................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai ...................................................... 4
1.1.1. Định nghĩa về quy hoạch sử dụng đất ............................................................ 4
1.1.2. Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác.................. 4
1.2. Cơ sở pháp lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất ................................................ 7
1.3. Tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trong và ngoài nước .............................. 10
1.3.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trên thế giới ........................................ 10
1.3.2. Công tác quy hoạch sử dụng đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ ................. 11
1.3.3. Công tác quy hoạch sử dụng đất ở tỉnh Hưng Yên ....................................... 14
1.3.4. Công tác quy hoạch sử dụng đất ở huyện Mỹ Hào ....................................... 14
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ............................................................................................................ 15
2.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu........................................................................ 15
2.2. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 15
2.2.1. Điều tra đánh giá điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội. .................................. 15
2.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng và biến động đất đai. ......................................... 15
2.3. Phương pháp nghiên cứu. ............................................................................... 16
2.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát ..................................................................... 16
2.3.2. Phương pháp xây dựng bản đồ ..................................................................... 16
2.3.3. Phương pháp tính toán theo định mức .......................................................... 16
2.3.4. Phương pháp thống kê xử lý số liệu ............................................................. 16
2.3.5. Phương pháp dự báo dân số, số hộ phát sinh trong kỳ quy hoạch. ................ 16
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 18
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội huyện Mỹ Hào ......................... 18
3.1.1. Điều kiện tự nhiên. ...................................................................................... 18
3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên................................................................................. 20
3.1.3. Cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu. .................................................. 22
3.1.4. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Hào ............................. 25