Đánh giá hiện trạng môi trường công ty ô tô chiến thắng 

  • 60 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------
ISO 9001:2015
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
Sinh viên : Nguyễn Thị Quỳnh
HẢI PHÒNG - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN THẮNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
Sinh viên : Nguyễn Thị Quỳnh
HẢI PHÒNG - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Mã SV: 1412301021
Lớp: MT1801 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường Công ty Ô tô Chiến Thắng
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thu
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải phòng
Nội dung hướng dẫn: Đánh giá hiện trạng môi trường Công ty ô tô Chiến
Thắng
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:................................................................................. ............
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .... tháng .... năm 201...
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ... tháng ... năm 201...
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018
Hiệu trưởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN ..................................................................................................... 1
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................... 4
1.1 Giới thiệu công ty ô tô Chiến Thắng ............................................................. 4
1.2. Sơ đồ mặt bằng và cơ cấu tổ chức của công ty. ............................................ 8
1.3 . Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty ô tô Chiến Thắng. .................... 14
1.4 Nhu cầu , nguyên nhiên liệu của công ty cho sản xuất sản phẩm .................. 19
1.4.1 Nhu cầu nguyên nhiên liêu của công ty ..................................................... 19
1.4.2 Nhu cầu sử dụng nước: ............................................................................. 20
1.4.3 Nhu cầu sử dụng điện ............................................................................... 21
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY .... 22
Ô TÔ CHIẾN THẮNG...................................................................................... 22
1. Tình trạng tuân thủ pháp luật về môi trường của công ty .............................. 22
2. Hiện trạng môi trường tại công ty ô tô Chiến Thắng .......................................... 23
2.1 Nguồn gốc phát sinh, biện pháp quản lý khí thải,bụi và tiếng ồn của công ty
hiện nay. ............................................................................................................ 23
2.1.1Khí thải và bụi ........................................................................................... 23
2.1.2 Tiếng ồn.................................................................................................... 25
2.1.3 Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh ............................... 25
2.1.4 Không khí lao động trong công ty ............................................................ 26
2.2 Hiện trạng, nguồn gốc phát sinh biện pháp quản lý nước thải của công ty
hiện nay. ............................................................................................................ 34
2.2.1Hiện trạng, nguồn gốc phát sinh nước thải của công ty. ............................ 34
2.1.2.Biện pháp quản lý ..................................................................................... 35
2.2.3 Kết quả quan trắc thông số nước thải của công ty .................................... 41
2.2.4 Nhận xét về kết quả quan trắc mẫu nước thải ........................................... 45
3. Hiện trạng chất thải rắn và chất thải nguy hại ............................................. 45
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ KIỂM
SOÁT Ô NHIỄM .............................................................................................. 47
1.Duy trì hệ thống xử lý nước thải..................................................................... 47
2.Xử lý nước thải quá trình làm sạch bột bả Matits ........................................... 48
3.Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước .................. 48
2. Một số vấn đè còn tồn tại: ........................................................................... 48
2.1 Chất thải rắn, CTNH.................................................................................... 48
2.2 Phòng cháy chữa cháy ................................................................................. 49
3. Một số biện pháp ......................................................................................... 49
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ......................................................... 50
I.Kết luận ........................................................................................................... 50
1.Môi trường không khí..................................................................................... 50
2.Nước thải ........................................................................................................ 50
II. Kiến nghị ...................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 53
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.Vị trí Công ty TNHH Ô TÔ Chiến Thắng ............................................... 5
Hình 2.Sơ đồ mặt bằng của công ty ô tô chiến thắng .......................................... 8
Hình 3. Sơ đồ tổ chức công ty ô tô Chiến Thắng .............................................. 14
Hình 4. Sơ đồ công nghệ sản xuất, lắp ráp xe ô tô............................................. 14
Hình 5. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải của Công ty ................ 35
Hình 6. Hệ thống thu gom nước mưa ................................................................ 36
Hình 7. Xử lý nước thải quá trình làm sạch matits ............................................ 38
Hình 8:Sơ đồ Xử lý nước thải quá trình sơn điện ly .......................................... 39
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Công suất sản phẩm của Công ty ....................................................... 18
Bảng 1.2 Trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất ........................................... 19
Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất trung bình năm ........... 20
Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty .................................................. 21
Bảng 2.1: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh ..... 26
( ngày 16/03/2018) ............................................................................................ 26
Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu không khí lao động trong công ty................................ 26
Bảng 2.3: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí lao động trong
công ty ( ngày 12/09/2017 )............................................................................... 27
Bảng 2.4: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí lao động trong
công ty( ngày 16/03/2018 )................................................................................ 28
Bảng 2.5: Kết quả quan trắc khí thải của ống xả thải hệ thống sấy sơn ............. 29
( ngày 12/09/2017) ............................................................................................ 29
Bảng 2.6: Kết quả quan trắc Khí thải của ống xả thải hệ thống sấy sơn. ........... 30
( ngày 16/03/2018) ............................................................................................ 30
Bảng 2.7. Vị trí lấy mẫu khí thải sản xuất ......................................................... 31
Bảng 2.8: Két quả quan trắc lượng khí thải sản xuất ......................................... 31
( ngày 12/09/2017) ............................................................................................ 31
Bảng 2.9: Kết quả quan trắc chất lượng khí thải sản xuất ................................. 32
( ngày 16/03/2018) ............................................................................................ 32
Bảng 2.10: Kết quả đo thông số nước thải ( ngày 12/09/017 ) .......................... 42
Bảng 2.11: Kết quả đo thông số nước thải ( ngày 16/03/2018) ......................... 43
Bảng 2.12: Một số loại chất thải ........................................................................ 46
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TNHH : Trách Nhiệm Hữu Hạn
TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam
QCVN : Quy Chuẩn Việt Nam
TCHC : Tổ chức hành chính
BVMT : Bảo vệ môi trường
KH & ĐT : Khoa học và Đầu tư
SX-LR : Sản xuất – lắp ráp
VSCN : Vệ sinh cá nhân
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. Vị trí địa lí của Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng
Hình 2. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng
Hình 3. Sơ đồ công nghẹ sản xuất, lắp ráp xe ô tô
Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và xả nước thải của Công ty
Hình 5. Hệ thống thu gom nước mưa
Hình 6. Xử lý nước thải quá trình làm sạch matits
Hình 7. Xử lý nước thải quá trình sơn điện ly
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành tốt bài báo cáo này,em chân thành biết ơn và xin gửi lời cảm
ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường ĐH Dân lập- Hải Phòng đã tạo điều kiện cho em
hoàn thành đợt báo cáo .
Thầy cô cô khoa Môi Trường ĐH Dân lập- Hải Phòng, đặc biệt là sự hướng
dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Cẩm Thu người đã cho em những ý kiến quý
báu trong đợt làm đồ án, sự giúp đỡ của cô Nguyễn thị Cảm Thu đã giúp e hoàn
thiện hơn bài báo cáo đồ án này.
Ban giám đốc, ban điều hành, phòng kĩ thuật, phòng kinh doanh và tập thể
cô chú, anh chị trong công ty Ô tô Chiến Thắng đã tận tình giúp đỡ em có được
số liệu làm báo cáo và hiểu biết hơn về hoạt động lắp ráp xe ô tô.
Xin chân thành biết ơn.
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 1
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
MỞ ĐẦU
Hiện nay với xu thế hội nhập quốc tế,các quốc gia trên thế giới đều nỗ lực
nhằm mang lợi ích về kinh tế, chính trị,xã hội cho đất nước và địa phương. Với
xu thế đó Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đã không là ngoại lệ.
Theo “ Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa àn thành phố Hải Phòng
đến năm 2020” thì công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ chuyển
dịch mạnh theo hướng tăng nhanh các ngành công nghệ kỹ thuật cao, có hàm
lượng tri thức tỷ lệ giá trị tăng cao như các ngành cơ khí chế tạo máy, công nghệ
điện tử - tin học, vật liệu mới,..
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Kiến An đến
năm 2020,cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại –
công nghiệp – nông nghiệp. Và đây là sự chuyển dịch cơ cấu phù hợp với quá
trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta nói chung và tại thành phố Hải
Phòng nói riêng.
Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn quận Kiến An theo hướng đa dạng hóa ngành nghề,khuyến khích các thành
phần kinh tế cùng phát triển, tập trung đầu tư cho các ngành sản xuất các sản
phẩm mà thị trường trong nước và thế giới có nhu cầu,ưu tiên đầu tư phát triển
các ngành tạo ra các sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao và sử dụng
công nghệ hiện đại, tiên tiến ( sản xuất linh kiện điện tử, máy tính,máy gia dụng,
sản xuất phần mềm, lắp ráp ô tô- xe máy và thiết bị điện,công nghệ sinh học và
sản xuất vật liệu mới,…Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất trên
địa bàn quận Kiến An đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các loại hình phát
triển nêu trên góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế cho quận Kiến An.
Tuy nhiên chính các doanh nghiệp đó cũng mang nhiều tiềm ẩn về vấn đề môi
trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của người dân trong khu dân
cư xung quanh. Một trong số đó là ngành lắp ráp ô tô.
Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng là công ty chuyên sản xuất lắp ráp, sửa
mới ô tô. Các sản phẩm từ công ty sản xuất đều cần nước và một số vật liệu
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 2
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
khác. Vậy nguồn nước đó được xử lý như thế nào, các chất thải từ vật liệu đó
được xử lý như thế nào để đá ứng nhu cầu về sức khỏe và yêu cầu nghiêm ngặt
của luật BVMT đối với chất lượng môi trường của công ty là vấn đề cần được
quan tâm của mọi người xug quanh khu vực nhà máy nói riêng và người dân
phường phù Liễn nói chung.
Xuất phát từ thực tế đó và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trương
và ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá
hiện trạng môi trường của Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng”.
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 3
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu công ty ô tô Chiến Thắng
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng tiền thân là Xí
nghiệp oto tư nhân Chiến Thắng.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH có 02 thành viên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Trần tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến
An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 2253790882/876159; Fax: 02253 676 676
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0202000414 do Sở KH và ĐT
thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 20/09/2001; đăng ký thay đổi lần
thứ 4 ngày 04/08/2009.
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Mãi – Chức vụ Giám đốc;
ĐT: 0913 2448.
- Nhà máy có tổng diện tích đất sử dụng là 36.660,90m2 còn 1.590,00m2 đất
còn lại là diện tích tạm giao để xây dựng đường hè và trồng cây xanh. Vị
trí của Công ty với các hướng tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc: Giáp khu dân cư
- Phía Nam: Giáp khu dân cư
- Phía Tây: Giáp đường Trần Tất Văn ( đường 354 ).
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 4
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Hình 1.Vị trí Công ty TNHH Ô TÔ Chiến Thắng
Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và đóng mới sửa chữa xe ô tô.
- Đại lý mua bán, ký gửi vật tư hang hóa.
- Xuất nhập khẩu vật tư hàng hóa.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ.
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 5
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
- Kinh doanh du lịch dịch vụ khách sạn.
Là đơn vị chuyên sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí xe công nông đầu
dọc, VC291 ( do GTCC Hải Phòng cấp giấy phép ). Những chiếc xe thô sơ như
vậy lúc đó phần nào đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người lao động trong
hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.
Từ năm 1993-1999 sản phẩm của công ty được nâng cấp là những chiếc xe
công nông lắp máy ngang và oto tải nhẹ VC2.5-18 ( do Bộ GTVT cấp phép ) đã
đạt sản lượng sản xuất hàng trăm xe/năm.
Trong thời gian qua phát huy truyền thống và lợi thế sẵn có, Công ty đã
huy động các nguồn lực nhằm mục đích hội tụ đủ các sức mạnh về tài chính và
nhân lực để tổ chức sản xuất, lắp ráp oto với quy mô lớn hơn, sản phẩm có chất
lượng tốt hơn thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dung cũng như nâng cao được
sức cạnh tranh của doanh nghiệp khi nước ta là thành viên chính thức của tổ
chức thương mại thế giới. Vị thế uy tín của của công ty TNHH ô tô Chiến Thắng
ngày được khẳng định và đã thu được những thành công nhất định trong lĩnh
vực phát triển sản xuất ô tô ở Việt Nam.
Hiện nay Chiến Thắng Auto là một thương hiệu có uy tín lớn trên thị
trường. cho đến nay Công ty đã có gần một trăm đại lý tiêu thụ sản phẩm trên 64
tỉnh, thành phố trong cả nước. Sản phẩm của Công ty đa dạng gần 50 loại xe tải
bàn, tải ben có tải trọng từ 0.5:5 tấn, một cầu và hai cầu chủ động. Kết quả sản
xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và ngày càng một tăng trưởng mạnh,
sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước.
Tổng số cán bộ công nhân lao động tại Công ty là 486 người. Trong đó
trình độ Đại học là 128 người, trình độ Cao đẳng là 96 người, còn lại có trình độ
trung cấp kỹ thuật là 262 người. Mức lương bình quân từ 3,2 đến 3,5 triệu
đồng/người/tháng. Sản lượng xe Công ty sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến
ngay đến đó, Công ty đang sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Hiện Công ty đang sử dụng 02 khu đất gồm:
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 6
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Khu1: Ở số 142 + 144 đường Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến
An thành phố Hải Phòng là khu chuyên kinh doanh du lịch khách sạn tổng diện
tích đất sử dụng là 1050 m2 với 3 khu, phòng ăn, phòng hội thảo, phòng nghỉ với
trang thiết bị tương đối hoàn hảo.
Khu2: số 251 phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng là
khu chuyên sản xuất lắp ráp ô tô một cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống nhà
xưởng kho bãi, trang thiết bị máy móc tương đối hiện đại nằm trên khuôn viên
đất sử dụng gần 60.000m2.
Nhà nước từng bước hiện đại hóa phương tiện giao thông, thực hiện Quyết
định 177/2004/QĐ TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch phát triển nghành công nghiệp oto Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn
2020 và thực hiện quyết định số 115/2004/QĐ – BCN ngày 27/10/2004 của Bộ
trưởng bộ công nghiệp ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp
ráp oto.
Hiệu quả lớn của việc đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị máy móc vào sản
xuất cho đến ngày hôm nay tỷ lệ nội hóa của Công ty đạt 52% là doanh nghiệp
có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất trong các doanh nghiệp sản xuất lắp rắp ô tô trong
cả nước phù hợp với chủ trương của chính phủ và quyết định 115/2004/QĐ-
BCN ngày 27/10/2004 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp ( nay là Bộ Công
Thương ).
Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế
ISO – 9001-2000 trong công tác điều hành, kiểm tra giám sát, nghiệm thu từng
công đoạn trong quá trình sản xuất là yếu tố quyết định đến chất lượng sản
phẩm. Để phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất
xưởng, Công ty đầu tư hệ thống kiểm chuẩn hiện đại với quy trình kiểm tra giám
sát nghiêm ngặt, nhờ đó mà chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng ổn
định.
Do chất lượng sản phẩm của Công ty ổn định, ngày 31/5/2007 Cục Đăng
Kiểm Việt Nam có Thông báo số 161/VAQ kể từ ngày 01/06/2007 Công ty đủ
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 7
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
điều liện miễn giám sát chất lượng đáp ứng yêu cầu của Quyết định
34/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/07/2005 của Bộ Giao Thông Vận Tải, đây là kết
quả đáng khích lệ, một thành công lớn của cán bộ nhân viên Công ty ô tô Chiến
Thắng, là niềm tự hào của nền công nghiệp ô tô mang thương hiệu Việt nam,
một lần nữa chất lượng, thương hiệu, uy tín và vị thế của ô tô Chiến Thắng lại
được khẳng định.
Trong năm 2008 theo kế hoạch Công ty sản xuất, lắp ráp thêm một số sản
phẩm mới như xe tải ben 8 tấn, xe tải bàn từ 9 đến 15 tấn và xe mô tô 3 bánh để
đáp ứng mua và sử dụng phương tiện vận tải của khách hàng trong toàn quốc.
1.2. Sơ đồ mặt bằng và cơ cấu tổ chức của công ty.
Hình2.Sơ đồ mặt bằng của công ty ô tô chiến thắng
Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh - Lớp: MT1801 8