Đánh giá giải pháp kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven biển hạ long, quảng ninh (tt)

  • 16 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
HOÀNG VIỆT HƯNG
ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG
KHÁCH SẠN CAO TẦNG VEN BIỂN HẠ LONG
QUẢNG NINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC
Hà Nội, năm 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
HOÀNG VIỆT HƯNG
KHÓA CH: 2010- 2012
ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG
KHÁCH SẠN CAO TẦNG VEN BIỂN HẠ LONG
QUẢNG NINH
CHUYÊN NGÀNH: KIẾN TRÚC
MÃ SỐ : 60.58.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRẦN XUÂN ĐỈNH
TS. VŨ HỒNG CƯỜNG
Hà Nội, Năm 2012
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS. Trần Xuân Đỉnh, Thầy
giáo TS. Vũ Hồng Cương đã hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực hiện
luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Xây dựng, Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kiến trúc Hà nội đã tạo điều kiện, động viên giúp tôi hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kiến trúc, Khoa
Đào tạo Sau Đại học, các thầy cô trong tiểu ban đã tạo điều kiện, khích lệ, giúp
đỡ để tôi hoàn thành luận văn này.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.
HOÀNG VIỆT HƯNG
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực
và có nguồn gốc rõ rang.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
Hoàng Việt Hưng
94
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
PHẦN 2: NỘI DUNG...................................................................................... 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC KHÁCH SẠN CAO
TẦNG VEN BIỂN ........................................................................................... 4
1.1 Các khái niệm và phân loại về khách sạn ................................................... 4
1.1.1 Khái niệm khách sạn ................................................................................ 4
1.1.2 Các quy định của một số nước trên thế giới về nhà cao tầng ................. 4
1.1.3 Các quy định của Việt Nam về nhà cao tầng .......................................... 5
1.1.4 Phân loại về khách sạn ............................................................................. 5
1.1.5 Khái niệm về khách sạn cao tầng ven biển .............................................. 5
1.2 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển trong khu vực Đông Nam Á ......... 6
1.2.1 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Thái Lan ..................................... 6
1.2.2 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Singapo ...................................... 8
1.2.3 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Indonesia .................................. 10
1.3 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Việt Nam..................................... 12
1.3.1 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Đà Nẵng ................................... 12
1.3.2 Kiến trúc khách sạn cao tầng ven biển Nha Trang ................................ 14
1.4 Tổng quan kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven biển Hạ Long,
Quảng Ninh ..................................................................................................... 17
1.5 Thực trạng hình thức kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven biển Hạ
Long, Quảng Ninh........................................................................................... 25
1.6.1 Kết luận chương 1 .................................................................................. 26
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG KHÁCH SẠN CAO TẦNG VEN BIỂN HẠ
LONG, QUẢNG NINH................................................................................. 28
95
2.1 Các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài ........................ 28
2.2 Các yếu tố tác động tới kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven biển
Hạ Long, Quảng Ninh ..................................................................................... 28
2.2.1 Vị trí, địa hình, khí hậu, thủy văn .......................................................... 28
2.2.2 Kinh tế xã hội ......................................................................................... 32
2.2.3 Kỹ thuật, công nghệ ............................................................................... 36
2.2.4 Đặc trưng du lịch của Quảng Ninh ........................................................ 37
2.3 Xây dựng các tiêu chí đánh giá ................................................................. 43
2.3.1 Các quy luật thẩm mỹ ............................................................................ 43
2.3.1.1 Các yêu cầu cơ bản của nhận thức thị giác ......................................... 43
2.3.1.2 Quy luật thống nhất hài hòa và các nguyên tắc để sáng tác kiến trúc 47
2.3.1.3 Các yếu tố tạo hình kiến trúc .............................................................. 49
2.3.1.4 Các thủ pháp tạo hình kiến trúc .......................................................... 53
2.3.1.5 Một số hiệu quả trong tổ hợp mặt đứng.............................................. 54
2.3.1.6 Nguyên tắc tổ hợp mặt đứng kiến trúc................................................ 57
2.3.2 Tiêu chí về hình thức kiến trúc .............................................................. 59
2.3.2.1 Tổ chức hình khối ............................................................................... 59
2.3.2.2 Hình thức mái...................................................................................... 59
2.3.2.3 Cơ cấu bề mặt...................................................................................... 60
2.3.2.4 Các chi tiết trang trí tạo hình............................................................... 61
2.3.2.5 Chất liệu bề mặt và màu sắc công trình .............................................. 61
2.3.2.6 Tổ chức không gian xung quanh công trình ....................................... 62
2.3.3 Tiêu chí về phong cách biểu hiện mặt đứng kiến trúc và cảnh quan đô thị ..........63
2.3.3.1 Phong cách biểu hiện mặt đứng kiến trúc ........................................... 63
2.3.3.2 Cảnh quan đô thị ................................................................................. 65
2.4 Kết luận chương 2 ..................................................................................... 65
96
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC MẶT ĐỨNG
KHÁCH SẠN CAO TẦNG VEN BIỂN HẠ LONG, QUẢNG NINH ..... 67
3.1 Nguyên tắc và tiêu chí đánh giá ............................................................... 67
3.1.1 Các bộ phận cấu thành lên mặt đứng kiến trúc ...................................... 67
3.1.2 Nguyên tắc chung................................................................................... 67
3.1.3 Trình tự các bước thiết kế ...................................................................... 68
3.1.4 Bảng tổng hợp đánh giá tiêu chí cơ bản các công trình kiến trúc do tác
giả đề xuất ....................................................................................................... 70
3.2 Tổng hợp các kết quả đánh giá theo tiêu chi về kiến trúc mặt đứng khách
sạn cao tầng ven biển Hạ Long, Quảng Ninh ................................................. 72
3.2.1 Ưu điểm.................................................................................................. 72
3.2.2 Nhược điểm............................................................................................ 82
3.3 Định hướng cho kiến trúc mặt đứng và cảnh quan khách sạn cao tầng ven
biển Hạ Long, Quảng Ninh ............................................................................. 84
3.4 Kết luận chương 3................................................................................. 87
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 89
1. Kết luận ....................................................................................................... 89
2. Kiến nghị ..................................................................................................... 92
1
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
. Lý do chọn đề tài
Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía đông Bắc Việt Nam, có toạ đđộ địa
lý khoảng 106o26’ đến 108o31’ kinh độ đông và từ 20o40’ đến 21o40’ vĩ độ
Bắc, phía đông là vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang,
Hải Dương; phía Nam giáp Hải Phòng. Quảng Ninh có biên giới quốc gia và hải
phận giáp huyện Phòng Thành và thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung
Quốc với đường biên giới có chiều dài 132,8km. Quảng Ninh có diện tích tự
nhiên khoảng 6.111 km2, gồm 04 thành phố, 01 thị xã và 7 huyện với dân số
1.144.381 người, mật độ 188 người/1 km2.
Quảng Ninh là một cực của tam giác phát triển kinh tế trong vùng kinh tế
trọng điểm phía bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) có những điều kiện
thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.
Về tiềm năng du lịch, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương ở Việt
Nam có nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc và mang đầy đủ tất các đặc trưng nổi
bật cho du lịch Việt Nam về tự nhiên và văn hóa, trong đó có nhiều giá trị nổi bật
có sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế mà tiêu biểu là Di sản thiên nhiên
Thế giới vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử.
Về hạ tầng kỹ thuật với quốc lộ 18 một trong những tuyến giao thông
huyết mạch nối Quảng Ninh với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
và thông sang Trung Quốc qua một trong những cửa khẩu có vị trí quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cửa khẩu Móng Cái.
Ngoài ra, Quảng Ninh còn có hệ thống các cảng biển lớn phục vụ vận tải thủy
như: Cái Lân, Vạn Gia, Cửa Ông..., dự án xây dựng sân bay Vân đồn đạt tiêu
chuẩn quốc tế đang được triển khai xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
2
Với vị trí địa lý và tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, du lịch Quảng
Ninh đang dần khẳng định vị thế là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp
phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.
Quá trình phát triển kinh tế cũng như phát triển du lịch kéo theo đó là sự
phát triển hạ tầng đô thị và các công trình phục vụ nhu cầu về ở, làm việc, đặc
biệt là nhu cầu về nghỉ dưỡng. Các công trình khách sạn ven biển Hạ Long được
phát triển mạnh mẽ.
Việc nghiên cứu hiện trạng, đánh giá các giá trị kiến trúc mặt đứng, khách
sạn cao tầng ven biển Hạ Long, Quảng Ninh là một vấn đề cần được quan tâm
trong tiến trình phát triển của loại hình công trình trên.
. Mục tiêu của đề tài
Đánh giá kiến trúc mặt đứng kiến trúc khách sạn ven biển Hạ Long,
Quảng Ninh nhằm nhận diện các đặc điểm, đánh giá giá trị của kiến trúc thể loại
công trình trên các phương diện từ tổng thể tới chi tiết với mối quan hệ biện
chứng.
. Phân loại, đánh giá giá trị và tồn tại
Theo ngành quản lý:
-Các khách sạn thuộc doanh nghiệp du lịch nhà nước quản lý;
-Các khách sạn thuộc đối tượng 317;
-Các khách sạn thuộc doanh nghiệp tư nhân và liên danh nước ngoài quản
lý;
Theo qui mô tầng cao
-Khách sạn cao tầng ( cao từ 9 tầng trở lên);
-Khách sạn thấp tầng;
Theo vị trí địa lý
THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: [email protected]
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
89
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Thực trạng về hình thức kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven
biển Hạ Long, Quảng Ninh qua khảo sát và đánh giá tổng quan về tổ chức
hình khối, xử lý kết cấu che nắng, vật liệu hoàn thiện và màu sắc, sự áp dụng
công nghệ mới của các mặt đứng công trình khách sạn cao tầng thấy rõ ràng
trước đây việc xử lý hình thức kiến trúc mặt đứng còn ít phương án, đơn điệu
và buồn tẻ, chủ yếu dùng vật liệu bê tông, đôi khi lại rườm rà thiếu nghiên
cứu sáng tạo, chưa đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao. Các công trình mới xây từ
những năm 2000 đến nay đã có sự đầu tư nghiên cứu xử lý nghiêm túc hơn
nên một số công trình đạt hiệu quả thành công nhất định.
Tiêu chí đánh giá giải pháp kiến trúc mặt đứng khách sạn cao tầng ven
biển Hạ Long đi từ tổng thể đến xử lý chi tiết cấu tạo kiến trúc, bắt đầu từ sự
sắp xếp bố cục hình khối mạch lạc, có ý thức ý đồ rõ ràng theo yêu cầu chức
năng công trình cụ thể, công trình phải có giải pháp tối ưu nhất về che nắng
chống bức xạ mặt trời kể cả về kết cấu che nắng hay các giải pháp áp dụng kỹ
thuật mới, công trình phải đạt hiệu quả thẩm mỹ phải có tính thống nhất và đa
dạng hình khối và chi tiết tránh sự đơn điệu buồn tẻ, phát huy được chất cảm
vật liệu và màu sắc, phong cách kiến trúc phải phù hợp cảnh quan xung quanh
và áp dụng được với các giải pháp kỹ thuật xây dựng hiện đại. Và yếu tố sau
cùng phụ thuộc vào tài năng của kiến trúc sư đó là công trình phải mang được
một nét biểu cảm gây được cảm xúc cho người xem, ấn tượng, nhẹ nhàng.
Các cơ sở khoa học hình thành nên hình thức kiến trúc mặt đứng công
trình khách sạn cao tầng ven biển là tổ chức không gian chức năng của nghỉ
nghơi, giải trí và vui chơi. Các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hạ Long,
Quảng Ninh, khi thiết kế giải pháp mặt đứng công trình khách sạn cao tầng
ven biển cần chú ý sự ảnh hưởng của các yếu tố khác như thông gío, chiếu
90
sáng tự nhiên, thoát nước mưa tác động đồng thời lên công trình. Công trình
nên áp dụng biện pháp kỹ thuật hiện đại trong kỹ thuật xây dựng, vật liệu hay
cả các giải pháp làm giảm bức xạ mặt trời lên tường và mái công trình, nhưng
phải đáp ứng được sự đòi hỏi cao về chất lượng thẩm mỹ của người sử dụng,
của cảnh quan đô thị, đặc biệt khi đây là những công trình bộ mặt du lịch Hạ
Long nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Các hiệu quả về tổ hợp
mặt đứng đó là hiệu quả nhấn tạo sức hút thị giác, hiệu quả tạo chuỗi, hiệu
quả phân vị và hiệu quả nhịp điệu, quy luật thống nhất và hài hoà là chuẩn
mực chung nhất và là quy luật cơ bản nhất xây dựng mọi tác phẩm nghệ thuật
trong đó có nghệ thuật kiến trúc.
Các giải pháp hình thức kiến trúc mặt đứng công trình khách sạn cao
tầng ven biển Hạ Long là giải pháp về sử dụng vật liệu và màu sắc, phát huy
các vật liệu hiện đại hiện đang có để tăng hiệu quả thẩm mỹ và che nắng cho
công trình như kính phản quang, kính màu, hộp kính..Aluminium composite,
gạch gốm ốp, đá ốp, tôn có lớp cách nhiệt.. .Nghiên cứu không gian, hình
khối công trình ngay từ tổng thể cho đến mặt bằng chức năng để có giải pháp
tốt nhất đối xử với khí hậu khắc nghiệt từ biển. Tổ chức không gian mặt bằng
công trình để tạo nên các khu vực chức năng phù hợp với hướng khí hậu tốt,
các không gian phụ bố trí ỏ hướng bất lợi, bố trí các phòng chức năng chủ yếu
(cần có tiện nghi nhiệt cao) về phía gió thịnh hành vào mùa nóng và phía ít
mặt trời về mùa nóng. Đối vối công trình khách sạn cao tầng ven biển thì yêu
cầu đặc biệt quan trong là mặt tiền chính đều quay ra biển nên cần chú ý đến
các hình thức kiến trúc tạo tầm nhìn rộng, với những công trình mặt hướng
tây thì cần chú ý đến những hình thức che nắng và tạo dáng cho công trình.
Mái bêtông cốt thép nên lợp thêm mái phụ bằng tôn gác lên xà gồ và tường
thu hồi, xung quanh xây để không khí bên trong lưu không, đảm bảo che nắng
cách nhiệt chống thấm rất hiệu quả. Bên cạnh áp dụng các công nghệ mới