Đảng ta là một đảng cầm quyền... phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh

  • 13 trang
  • file .pdf
Đề tài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm
quyền... phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Liên hệ với thực tiễn
Việt Nam hiện nay.
Bài làm
I. Đặt vấn đề:
Việt Nam là một nước có bề dày lịch sử, đã trải qua hàng nghìn năm dựng
nước và giữ nước. Tuy là một dân tộc nhỏ bé nhưng ý chí kiên cường bất khuất
và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam như một dòng máu nóng
chảy trong cơ thể mỗi người con đất Việt. Tinh thần ý chí ấy đã giải phóng dân
tộc khỏi hàng ngàn năm nô lệ, giúp một nước nhỏ bé hai lần chiến thắng những
đế quốc sừng sỏ, với trang bị vũ khí tối tân hiện đại, dã tâm xâm lược nước ta.
Trong hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, quân và dân ta dưới
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đã giành chính quyền và thành lập
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Với vai trò là người sáng lập nên Đảng cộng
sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vai trò và trách nhiệm của Đảng,
trước khi lìa đời, trong Di chúc Người viết:“Đảng ta là một Đảng cầm
quyền...phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
II. Giải quyết vấn đề:
1. Phân tích luận điểm
Trước hết, ta cần hiểu khái niệm “Đảng cầm quyền”. Đảng cầm quyền là
khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một Đảng chính trị đại diện cho
một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lí đất
nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Theo Bác, Đảng cầm quyền là
Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo
được quần chúng nhân dân giành được quyền lực nhà nước và Đảng trực tiếp
1
lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc,
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định ở Việt Nam thì Đảng
cộng sản là Đảng cầm quyền, vai trò của Đảng được thể hiện rõ qua hai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất: khi chưa giành được chính quyền; giai đoạn hai:khi đã giành
được chính quyền. Khi đất nước chưa giành lại được chính quyền, nhiệm vụ
chính của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân lật đổ chính quyền bè lũ thực dân và
phong kiến, thiết lập chính quyền nhân dân. Lênin nói: “Phải biết cách đưa được
đông đảo quần chúng tham gia vào những hoạt động cách mạng thực tiễn.
Không những phải biết cách phân bổ những lực lượng giai cấp, những đạo quân
đông đảo hàng triệu người vào đúng những vị trí xác định của nó, mà còn phải
biết xem xét và sử dụng đúng những lực lượng còn có tác dụng lịch sử nhất định
của tất cả các giai cấp và các tầng lớp để có được một hoạt động cách mạng thật
sự có tính chất quần chúng sâu rộng”1. Thấu hiểu sức mạnh của quần chúng, lại
có chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng, trong phương thức lãnh đạo, Bác chỉ ra
công tác chủ yếu của Đảng là giáo dục, thuyết phục, vận động tổ chức quần
chúng, đưa quần chúng vào đấu tranh giành chính quyền.Trong từng giai đoạn
cách mạng cụ thể, Đảng đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, phù hợp để thu hút sự
tham gia của đông đảo lực lượng với tinh thần đoàn kết cao nhất để tạo thành
sức mạnh to lớn nhất. Nhờ đó, Đảng đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám
thành công rực rỡ, trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường, được nhiều dân
tộc trên thế giới học tập. Sau khi giành lại được chính quyền về tay nhân dân,
Đảng cầm quyền tiếp tục lãnh đạo để thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ mới
của cách mạng: xây dựng cuộc sống ấm no và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Khi
nắm chính quyền trong tay thì có hai vấn đề được đặt ra mà Đảng không bao giờ
được thay đổi.Thứ nhất, mục tiêu lí tưởng của Đảng là vì độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; thứ hai, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ
2
quốc, của nhân dân. Người chỉ rõ: “Những người cộng sản chúng ta không một
phút nào được quên lí tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn
độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn
thế giới”2.
Một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và
nhấn mạnh trong suốt cuộc đời hoạt động và phục vụ cách mạng đó là phải xây
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, biết và đề phòng các sai
lầm dễ mắc phải của một đảng cầm quyền. Trong điều kiện Đảng ta đã trở thành
đảng cầm quyền, việc xây dựng chỉnh đốn Đảng lại được Hồ Chí Minh coi là
công việc càng phải tiến hành thường xuyên hơn của Đảng. Người đã thấy rõ
tính hai mặt vốn có của quyền lực: một mặt,quyền lực có sức mạnh to lớn để cải
tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực cũng
có sức phá hoại ghê gớm nếu người sử dụng nó bị thoái hoá, biến chất, ham
muốn quyền lực, lợi dụng quyền lực để lộng quyền ,biến quyền lực của nhân dân
thành của cá nhân... Vì vậy trong Di chúc người viết: “...phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch...”Hồ Chí Minh cho rằng, khi có chính quyền, vấn đề quan trọng
nhất đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là phải tránh nguy cơ tha hoá, biến
chất trong Đảng, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh phải chống sự hủ hoá, kiêu
ngạo, cửa quyền của cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Người đã
nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “đề phòng hủ hoá”, “lên mặt làm quan cách
mạng, hoặc là độc hành, độc đoán,hoặc là dĩ côngdinh tư”3. Sự nghiệp cách
mạng luôn phát triển,thực tiễn xã hội luôn biến đổi, Bác cho rằng cán bộ, đảng
3
viên cũng là con người,cũng có hai mặt tốt-xấu, thiện-ác. Trong điều kiện môi
trường tốt, nếu đảng viên cán bộ rèn luyện,tu dưỡng đạo đức tốt thì sẽ phát huy
được mặt thiện, đẩy lùi mặt xấu. Từ đó, họ sẽ là tấm gương tốt cho quần chúng,
có ích cho Đảng, cho cách mạng. Ngược lại, trong môi trường xã hội không lành
mạnh, nếu cán bộ Đảng viên thiếu ý chí buông thả sẽ bị tha hoá, biến chất, có
hại cho Đảng, cho dân. Theo Bác, mỗi người có một công việc, tài năng, vị trí
khác nhau, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng. Sự
thực, có làm được người cao thượng thì mới có thể lãnh đạo được quần chúng
nhân dân. Điều này đã được khái quát thành câu “đảng viên đi trước làng nước
theo sau”, tức đảng viên một mặt phải tiên phong trong hoạt động thực tiễn, mặt
khác thể hiện gương mẫu trong lối sống. Ngay từ những ngày đầu thành lập
Đảng, Hồ Chí Minh đã quan tâm rèn luyện đảng viên về phẩm chất, giác ngộ lí
tưởng cách mạng,vững vàng trong mọi điều kiện, môi trường xã hội khác nhau
và bản thân Người chính là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng mà toàn
thể đảng viên và nhân dân phải học tập và làm theo. Đó chính là gốc rễ vững
chắc về sự trong sạch của Đảng mà Bác căn dặn chúng ta phải giữ gìn. Nhận
thức đúng tác động qua lại của môi trường xã hội và vai trò lãnh đạo của
Đảng,Bác đã đi đến một nhận định mang tính triết lí: “Một dân tộc, một Đảng và
mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại,có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến, ca ngợi, nếu lòng dạ không trong
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”4. Đảng ta là Đảng cầm quyền, là chỗ
dựa của dân, là nơi mà nhân dân gửi trọn niềm tin, vì thế, Đảng phải thật sự
trong sạch,vững vàng về tư tưởng để vững tin đưa cách mạng Việt Nam phát
triển.
Đảng Cộng sản Việt Nam “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân”. Ở Việt Nam, quyền lãnh đạo duy nhất là thuộc về Đảng
4
Cộng sản, đối tượng lãnh đạo của Đảng là toàn bộ quần chúng nhân dân trong
toàn dân tộc.
“Là người lãnh đạo” mọi đường lối, chính sách của Đảng phải thực sự
đúng đắn, cách mạng và khoa học, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân, thực sự dẫn đường chỉ lối cho nhân dân hành động. Đội ngũ cán bộ, đảng
viên của Đảng phải thực sự tiên phong, gương mẫu đi trước nhân dân, nói đi đôi
với làm. Đối tượng lãnh đạo của Đảng là toàn thể nhân dân mà trước hết là nhân
dân lao động. Nhưng muốn lãnh đạo được nhân dân lao động, trước hết Đảng
phải có tư cách, phẩm chất, năng lực cần thiết. Bởi lẽ, Hồ Chí Minh chỉ rõ:
“Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta
được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.
Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”5
và “Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa
nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành
được địa vị lãnh đạo”6. Đảng lãnh đạo nhưng mọi quyền lực đều ở nơi dân nên
“là người lãnh đạo”,theo Bác ,lãnh đạo bằng giáo dục, thuyết phục, nghĩa là
Đảng phải làm cho dân tin, dân phục, dân làm theo. Muốn được như vậy đội ngũ
cán bộ, đảng viên phải có “ tâm, đức, trí”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người
lãnh đạo phải có đủ hai thành tố là phẩm chất và đạo đức cách mạng. Trong vai
trò của người lãnh đạo, Đảng “phải đi đường lối của dân,không được quan
liêu,mệnh lệnh và gò ép nhân dân”7, mà phải tuyên truyền giác ngộ nhân dân để
5
thức tỉnh họ,phải đoàn kết toàn dân và hướng dẫn nhân dân cùng hành động.
Chức năng lãnh đạo và sự lãnh đạo của Đảng phải đảm bảo trên mọi mặt,phải
chăm lo đời sông nhân dân một cách toàn diện.Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Đảng
vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc hậu của nước ta
thành nền kinh tế và văn hoá tiên tiến,đồng thời luôn quan tâm đến những việc
nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân”8.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở Đảng ta: "Đảng cần phải có kế
hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời
sống của nhân dân"9. Nếu giành được độc lập rồi mà dân vẫn cứ đói, rét thì vai
trò lãnh đạo của Đảng chưa thể nói là đã thực hiện tốt. Độc lập tự do, hạnh phúc,
đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân là thước đo trình độ lãnh đạo của
Đảng; là tiêu chí đánh giá sự quan tâm và năng lực lãnh đạo của các tổ chức
đảng, cũng như của cán bộ đảng viên đối với quần chúng nhân dân. Đảng là
người lãnh đạo nhưng Hồ Chí Minh cũng chỉ rất rõ rằng Đảng phải sâu sát, gắn
bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân và phải thực hành triệt để
dân chủ trong nội bộ Đảng để phát huy khả năng sáng tạo của quần chúng.Do
đó, Đảng phải lãnh đạo nhà nước một cách toàn diện,mà trong đó trước hết là
xây dựng pháp luật để quản lí, điều hành xã hội; đồng thời, Đảng cũng phải
thường xuyên coi trọng công tác, bồi dưỡng cán bộ. Để xứng đáng với vai trò
tiền phong lãnh đạo, Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng học
tập, rèn luyện, nâng cao trình độ trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức. Đảng phải
thực sự đi đầu về tư tưởng, nhận thức, đạo đức và hành động, đề ra đường lối
đúng đắn, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hăng hái đi trước, nêu gương
cho quần chúng noi theo, xứng đáng với tư cách là người lãnh đạo.
6
Cùng với quan điểm Đảng là người lãnh đạo, Bác còn nói Đảng là người
đày tớ thật trung thành của nhân dân, đây chính là điểm phát triển sáng tạo của
Bác so với học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng ở Việt Nam. Tư tưởng này
chỉ đạo xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Là người đầy
tớ, Đảng và từng cán bộ, đảng viên phải phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân
vô điều kiện; cán bộ, đảng viên không được đòi hỏi đất nước và nhân dân làm gì
cho mình, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc, cho nhân dân. "Suốt đời
tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân"10,
lời tâm sự ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên
phải thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân, tận tâm, tận lực phục vụ
nhân dân. Quan điểm Đảng là người đày tớ thật trung thành của nhân dân nói lên
mục đích hoạt động của Đảng là phục vụ nhân dân, chứ không nhằm mục đích
nào khác. Người nhấn mạnh: “phụng sự nhân dân thì phải phụng sự ra trò. Nghĩa
là việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kì được, việc gì hại cho dân phải hết
sức tránh”11. Là người đầy tớ ở đây không có nghĩa là’tôi tớ,tôi đòi hay đi theo
đuôi quần chúng’ mà Đảng phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng,
lợi ích chính đáng của nhân dân, mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải
hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc của nhân dân. Mặt khác, cụm từ ‘đầy tớ trung thành của nhân dân’
theo tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ cần có năng lực và trí tuệ, có tri
thức khoa học và chuyên môn giỏi, có đủ các phẩm chất cách mạng:
”cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư”. Không chỉ thực hiện tốt mà còn biết tuyên
tryền, vận động quần chúng đi theo Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng đi đến
thắng lợi cuối cùng. Là đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng không có quyền
7
lợi gì của riêng mình, ngoài quyền lợi của giai cấp, của dân tộc. Đảng không ở
trên dân, cũng không ở ngoài dân, mà ở trong dân, trong lòng dân. đảng cũng
phải lấy dân làm gốc.Như vậy, “là người lãnh đạo”. “là người đầy tớ” tuy là hai
khái niệm khác nhau nhưng đều được Hồ Chí Minh sử dụng và chỉ ra sự gắn bó
mật thiết với nhau,quan hệ biện chứng lẫn nhau. Vai trò người lãnh đạo và vai
trò người đầy tớ quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau trong bản chất cách
mạng, mục tiêu lý tưởng, trong phương thức lãnh đạo của Đảng, trong tính tiền
phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cả hai vai trò đều được Bác quan tâm
trong suốt quá trình xây dựng Đảng, trong giáo dục và rèn luyện đảng viên. Dù
là người lãnh đạo hay người đầy tớ thì mục tiêu cuối cùng hướng tới đều là: vì
dân. Làm tốt chức năng “lãnh đạo” và làm tròn nhiệm vụ của “người đầy tớ” thì
không những gắn bó được với nhân dân lao động, mà còn với toàn thể các giai
cấp và toàn dân tộc Việt Nam. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, theo
Hồ Chí Minh, Đảng phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân. Hai mặt lãnh đạo và đầy tớ không tách rời nhau, không đối
lập nhau. Người nhấn mạnh: “Lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và làm cho
tốt”12.
2. Liên hệ Việt Nam
Luôn nhớ tới lời dặn trong Di chúc của Người: “Đảng ta là một Đảng cầm
quyền... phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo,
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Đảng và nhà nước ta ngày nay
đang nỗ lực hoàn thiện mình, không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt mong mỏi
của Bác.
Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển với thế giới, Đảng và nhà
nước ta với tư cách Đảng cầm quyền ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đảng
8
phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tức nâng cao năng lực hoạch
định đường lối, chính sách đảm bảo đúng đắn, hợp lòng dân; làm tốt công tác tư
tưởng tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội. Có tư tưởng Hồ Chí
Minh làm kim chỉ nam, trong những năm gần đây, cùng với khẳng định sự phát
triển của xã hội dựa trên thế của “kiềng ba chân”: gắn kết giữa nhiệm vụ phát
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa - nền
tảng tinh thần của xã hội”, Đảng ta “đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh
đạo, quản lý”13, “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền”14. Nâng cao năng lực
cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước thực chất sâu xa và cốt tủy
là nâng cao văn hóa cầm quyền của Đảng và văn hóa quản lý của Nhà nước;
đồng thời nâng cao văn hóa lãnh đạo, quản lý của từng cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu. Trong báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 20
năm đổi mới (1986-2006) Đảng nhấn mạnh việc “Tiếp tục đổi mới phương thức
lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng”15. Như vậy, trong giai đoạn
mới, Đảng ta đã rất chú trọng đến vai trò và trách nhiệm của đảng cầm quyền,
Đảng đã đề ra những đường lối chính sách phù hợp với tình hình đất nước hiện
nay.
Sự trong sạch của bộ máy Đảng càng là một đòi hỏi khách quan, đặc biệt là
Đảng cầm quyền, đặc biệt trong thời kỳ đất nước tiến hành CNH, HĐH, hội
nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới,
Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng
9
Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định
đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong
Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm
cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân
dân vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay tại Việt Nam
cũng đã có không ít cán bộ Đảng viên bị tha hoá, biến chất, đi ngược lại với lời
dạy của Bác và lời thề của một Đảng viên. Cũng bắt nguồn từ nguy cơ suy thoái
về đạo đức lối sống, biến chất về tư tưởng chính trị thậm chí có những cá nhân
và bộ phận đã nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức thực hiện tham nhũng, hối lộ,
bòn rút của cải của dân, của nước, mua quan bán tước, chạy chức, chạy quyền,
chạy lợi lộc, chạy tội. Đây là thứ “giặc nội xâm”- loại giặc ở trong lòng, thứ vi
trùng vô cùng nguy hiểm mà ngay từ rất sớm Hồ Chí Minh đã cảnh báo và chỉ ra
phải kiên quyết, khôn khéo chống.
Nước ta đã xử lí rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về tội tham ô, nhận
hối lộ, tham nhũng... mà những kẻ phạm tội chính là những đảng viên trong bộ
máy nhà nước. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự quản lí của
Đảng, nhà nước trong công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho Đảng viên và
đặt ra một yêu cầu bức thiết là chúng ta cần tập trung hơn nữa trong vấn đề giữ
gìn Đảng ta trong sạch. Bác nói: “...phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...”,
Người đã dùng những từ như “phải”, “thật” nhằm nhấn mạnh rằng đó là nhiệm
vụ tất yếu của mỗi người Đảng viên. Thực tế trong toàn Đảng hiện nay, số cán
bộ dày dạn kinh nghiệm, trải qua thực tiễn chiến tranh ngày càng ít dần, số cán
bộ chủ chốt ngày càng trẻ hóa, nên trước những khó khăn, phức tạp, có vấn đề
mới nảy sinh, hoặc địa phương, cơ sở có sự biến động về nhiệm vụ, tổ chức, thì
một bộ phận lúng túng, hoặc chưa đủ sức để giải quyết, còn chờ đợi cấp trên.
10