Đặc điểm của dnnn, tình hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp nhà nước mà em biết

  • 15 trang
  • file .docx
Tiểu luận Luật kinh tế
LỜI MỞ ĐẦU
Bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến rõ
rệt trong quá trình chuyển đổi cơ cấu. Từ tập trung kế hoạch hoá sang nền
kinh tế thị trường - Nền kinh tế mở, với nhiều loại hình doanh nghiệp hơn,
ra đời và song song cùng tồn tại với DNNN. Tuy nhiên cần khẳng định rằng
DNNN vẫn luôn là loại hình chủ chốt có ý nghĩa quyết định đối vớinền kinh
tế - chính trị của Việt Nam. Tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Việt Nam
khẳng định vẫn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN tức
là DNNN là thành phần chỉ đạo của nền kinh tế mở.
Đặc điểm của DNNN là gì? Tại sao lại là loại hình chủ chốt? Không
phải ai cũng hiểu tường tận.
Mặt khác trong điều kiện hiện nay khi chủ trương "cổ phần hoá
DNNN" được nhà nước đưa ra ở văn kiện III: CPH DNNN. Đặc điểm
DNNN cần được hiểu rõ và quan tâm hơn nữa để nghiên cứu nhằm sửa đổi
và bổ sung Bộ Luật sao cho phù hợp hơn, vừa đảm bảo được quyền lợi nhà
nước vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá bỏ những đặc điểm
không phù hợp còn sót lại của thời kỳ kế hoạch hoá tập trung ở những thập
niên trước.
Trong khuôn khổ tiểu luận "Đặc điểm của DNNN, tình hình cơ cấu
tổ chức của một doanh nghiệp nhà nước mà em biết" em xin được đề cập,
phân tích nhằm góp phần đóng góp để DNNN ngày càng hoàn thiện hơn
luôn là loại hình chủ chốt trong phát triển kinh tế.
Qua một thời gian nghiên cứu tìm tòi em thấy đây là một đề tài hay
tuy nhiên vẫn không tránh khỏi băn khoăn lo lắng bì:
Thứ nhất: đề tài rộng, ít người đề cập, thuộc phương diện của nhà
nước.
Thứ hai: Trên phương diện cá nhân, người viết đưa ra những nhận xét
còn mang tính chủ quan, phiến diện, một chiều do hiểu biết, kinh nghiệm
thực tế còn ít. Tuy nhiên đây là một đề tài hay và cách viết tiểu luận là một
cách tự tư duy khám phá vấn đề học hỏi được nhiều kiến thức.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn thầy cô, khoa luật đã tạo điều
kiện giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận này. Xin chân thành cảm ơn!
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
CHƯƠNG I:
ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước
Theo Sắc lệnh số 104/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành ngày
1/1/1948, doanh nghiệp nhà nước được gọi là doanh nghiệp quốc gia. Điều 2
Sắc lệnh này ghi nhận: "Doanh nghiệp quốc gia là một doanh nghiệp thuộc
quyền sở hữu của quốc gia và do quốc gia điều khiển". Sau đó, những đơn vị
kinh tế của Nhà nước được gọi là xí nghiệp quốc doanh, lâm trường quốc
doanh (trong nông nghiệp), cửa hàng quốc doanh (trong thương nghiệp)…
Thuật ngữ doanh nghiệp nhà nước được sử dụng chính thức trong
Nghị định 338/HĐBT ngày 20/11/1991 ban hành Quy chế về thành lập và
giải thể doanh nghiệp nhà nước. Điều 1 Nghị định này đã định nghĩa: Doanh
nghiệp nhà nước là tổ chức kinh doanh do Nhà nước thành lập, đầu tư vốn
và quản lí với tư cách chủ sở hữu.
Doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân kinh tế hoạt động theo pháp luật
và bình đẳng trước pháp luật.
Hiện nay, khái niệm doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa trong
Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước như sau: "Doanh nghiệp nhà nước là tổ
chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lí, hoạt
động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu
kinh tế, xã hội do Nhà nước giao".
2. Đặc điểm của DNNN
a) DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập
Điều này thể hiện ở chỗ tất cả các DNNN đều do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền trực tiếp kí quyết định thành lập khi thấy việc thành lập doanh
nghiệp là cần thiết. Các loại hình doanh nghiệp khác không phải do Nhà ước
trực tiếp thành lập mà chỉ cho phép thành lập trên cơ sở xin thành lập của
người hoặc những người muốn thành lập doanh nghiệp.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
b) Tài sản trong doanh nghiệp là một bộ phận tài sản của nhà nước
DNNN do Nhà nước đầu tư vốn nên nó thuộc sở hữu của Nhà nước.
Sau khi được thành lập, DNNN là chủ thể kinh doanh nhưng chủ thể kinh
doanh này không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là người quản lí và
kinh doanh trên cơ sở sở hữu của Nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước phải
chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc bảo toàn và phát triển vốn được
Nhà nước giao để duy trì khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
c) DNNN là đối tượng quản lí trực tiếp của Nhà nước
DNNN do Nhà nước đầu tư vốn để thành lập cho nên bản thân doanh
nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước. DNNN là cơ sở kinh tế của Nhà nước,
do đó, Nhà nước phải quan tâm đến DNNN. Tất cả các DNNN đều chịu sự
quản lí trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo sự phân cấp của
Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan quản lí Nhà nước của doanh nghiệp được
Chính phủ uỷ quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước của doanh nghiệp được
Chính phủ uỷ quyền đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước. Giám
đốc DNNN do cơ quan quản lý của doanh nghiệp bổ nhiệm và chịu sự kiểm
tra giám sát của cơ quan này. Hiện nay, Nhà nước đang nghiên cứu để xoá
bỏ cơ quan chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước nhưng điều đó không
có nghĩa là Nhà nước sẽ buông lỏng quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước.
Nhà nước sẽ có cơ chế khác để thực hiện quyền sở hữu của mình đối với
DNNN. Cụ thể là ngày 27/5/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/CP
về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục quản lí vốn và tài sản
nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
d) DNNN là tổ chức có tư cách pháp nhân
Thể hiện hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi và đảm bảo lãi. Sau khi
được Nhà nước thành lập, doanh nghiệp nhà nước trở thành chủ thể kinh
doanh độc lập cả về kinh tế và pháp lí. Doanh nghiệp có tài sản riêng (tài sản
của DNNN là tài sản của Nhà nước nhưng được tách biệt với số tài sản của
nhà nước), doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm độc lập về số tài sản này và
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
cũng chỉ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số
vốn do doanh nghiệp quản lí (trách nhiệm hữu hạn). DNNN có cơ cấu tổ
chức thống nhất, đó là hội đồng quản trị, giám đốc và bộ máy giúp việc hoặc
giám đốc và bộ máy giúp việc tuỳ theo quy mô của doanh nghiệp. DNNN có
thể nhân danh mình mà tham gia các quan hệ pháp luật và có thể trở thành
nguyên đơn hoặc bị đơn trong quan hệ tố tụng.
Là đơn vị kinh tế, DNNN có nguồn thu để đảm bảo nguồn chi của
mình chứ không phải là cơ quan dự toán như các cơ quan khác của Chính
phủ.
e) DNNN thực hiện mục tiêu nhà nước giao
Là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước, DNNN phải thực hiện
mục tiêu mà Nhà nước giao. Đối với DNNN hoạt động kinh doanh thì
DNNN đó phải kinh doanh có hiệu quả, nếu đó là doanh nghiệp công ích thì
hoạt động của nó phải đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội.
f) DNNN hoạt động theo Luật Nhà nước
Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp, bảo đảm sự bình
đẳng trước pháp luật của các DNNN.
Chính phủ qui định cụ thể việc thi hành Luật này đối với DNNN hoạt
động công ích trong một số lĩnh vực đặc biệt quan trọng và trực tiếp phục vụ
quốc phòng, an ninh.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
CHƯƠNG II
TÌNH HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC
TẠI CÔNG TY VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
I. Đặc điểm của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tổng công ty vải sợi may mặc là một đơn vị trực thuộc Bộ thương mại
thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, được thành lập theo
quyết định số 173/BTN-TCCB ngày 27 tháng 05 năm 1957. Sau dó công ty
đổi tên thành Công ty vải sợi may mặc miền Bắc theo quyết định số
107/TM/TCCB ngày 22 tháng 02 năm 1995, có trụ sở giao dịch tại số 2
Phan Chu Trinh.
- Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:
+ Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
Số 79 Lạc Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
+ Xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát
Km đường Giải phóng - quận Đống Đa - Hà Nội
+ Trạm vải sợi Đức Giang
Thị trấn Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội
+ Chi nhánh vải sợi may mặc Hải Phòng
69 Điện Biên Phủ - quận Hồng Bàng- Hải Phòng.
+ Chi nhánh vải sợi may mặc Nam Hà
Số 1 Trần Hưng Đạo - TP Nam Định
+ Chi nhánh vải sợi may mặc TP Hồ Chí Minh
45 Trương Quốc Dung - quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
2. Trách nhiệm và quyền hạn của công ty
- Kinh doanh theo đúng nội dung đã quy định
- Thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ cấp trên giao và nghĩa vụ đối với
Nhà nước theo quy định.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
- Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất kinh doanh, góp phần giữ gìn
an ninh chính trị, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.
- Được chủ động trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, liên
doanh, hợp tác kinh doanh, hợp tác đồng nghiên cứu các ứng dụng khoa học
kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài
nước.
- Được huy động vốn từ các nguồn theo quy định để phát triển sản
xuất kinh doanh.
- Được tham gia hội chợ triển lãm hàng hoá trong và ngoài nước.
- Được quyền tố tụng, khiếu nại trước cơ quan pháp luật và hành
chính Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc
các chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm quyền kinh doanh hợp
pháp của đơn vị làm thiệt hại đến Công ty.
- Được tổ chức bộ máy quản lý và thành lập các tổ chức sản xuất,
dịch vụ theo phân cấp của Bộ Thương mại.
- Được đề nghị Bộ Thương mại bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các Phó
giám đốc, kế toán trưởng.
II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, xuất phát từ tình hình thực tế và
chức năng nhiệm vụ của công ty, việc tổ chức xây dựng bộ máy quản lý phải
vừa phù hợp với ngành nghề kinh doanh các mặt hàng vải sợi maymặc, sản
xuất gia công hàng may xuất khẩu, vừa phải tinh gọn, hiệu lực và linh hoạt
thích ứng với môi trường kinh doanh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhân lực
và chất lượng sản xuất kinh doanh của Công ty.
Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty vải sợi may mặc miền Bắc có
thể khái quát qua sơ đồ sau:
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
Sơ đồ 5: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng
Tổ chức Tài Kế Hành Kinh
cán bộ chính kế hoạch chính doanh
toán tổng
XN may XNSX Trạm Chi Chi Chi
xuất hàng VSMM nhánh nhánh nhánh
khẩu Lạc may XK Đức Hải Nam Hà TP Hồ
Trung Giáp Bát Giang Phòng Chí Minh
1. Tổ chức bộ máy
Để đảm bảo công tác tổ chức quản lý điều hành hoạt động của Công ty
được tốt, bộ máy điều hành của Công ty Vải sợi may mặc miền Bắc được tổ
chức theo kiểu trực tuyến - chức năng, bao gồm các cấp các khâu liên kết
với nhau theo quan hệ dọc và ngang, trong đó Giám đốc điều hành tất cả các
hoạt động kinh doanh của Công ty với sự hỗ trợ của các phòng ban chức
năng.
Ưu điểm:
- Thực hiện tốt chế độ một thủ trưởng kết hợp với sự hỗ trợ của các
phòng ban chức năng.
- Giám đốc Công ty nắm trực tiếp các phòng ban chức năng nên việc
ra và thực hiện các quyết định nhanh chóng kịp thời, hoạt động kinh doanh
được thống nhất.
Nhược điểm:
- Do giám đốc trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh nên có
thể gây tình trạng quá tải đối với người lãnh đạo.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
- Giám đốc phải dành thời gian làm việc với nhiều đầu mối và phải
giải quyết mối quan hệ giữa bộ phận trực tuyến và bộ phận chức năng.
* Đặc điểm tổ chức cơ cấu bộ máy của công ty:
Công ty là một doanh nghiệp quốc doanh do Bộ thương mại tổ chức
thành lập, đứng đầu là Giám đốc công ty.
Giám đốc được hỗ trợ bởi tổ chức bộ máy giúp việc bao gồm các
phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính kế toán,
phòng kế toán tổng hợp, phòng hành chính, phòng kinh doanh. Mỗi phòng
do một trưởng phòng chịu trách nhiệm, giúp việc trưởng phòng có từ 1-2
phó phòng.
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty bao gồm: Xí
nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung, xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu
Giáp Bát, chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Nam Hà, chi nhánh thành phố Hồ
Chí Minh, trạm vải sợi may mặc Đức Giang đều được tổ chức ở những địa
bàn, thị trường có nhu cầu. Các đơn vị nêu trên thục hiện chế độ hạch toán
phụ thuộc, có tài sản chuyên chi, chuyên thu tại Ngân hàng, được sử dụng
con dấu riêng theo mẫu quy dịnh của Nhà nước.
Việc thành lập, giải thể các phòng ban, xí nghiệp, chi nhánh và các
cấp tương đương đều do Giám đốc công ty quyết định tuỳ theo yêu cầu,
nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh.
- Đối với việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Bộ quản lý (chánh,
phó, Giám đốc, kế toán trưởng Công ty) Giám đốc báo cáo ý kiến của mình
trước cấp uỷ (có thể bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm), lập danh sách báo cáo Bộ
xem xét quyết định.
- Giám đốc Công ty có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối
với cán bộ quản lý cơ sở sau khi đã thông qua cấp uỷ. Việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm được thực hiện thường xuyên khi điều hành kinh doanh có biến động,
hiệu quả hay thua lỗ mất vốn.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
- Để giảm bớt lực lượng gián tiếp, tăng cường lực lượng trực tiếp sản
xuất kinh doanh, bộ máy của công ty giai đoạn này ngoài ban giám đốc có
các phòng quản lý sau:
+ Phòng Tổ chức cán bộ
+ Phòng Kế hoạch tổng hợp
+ Phòng Tài chính kế toán
+ Phòng Hành chính
+ Phòng Kinh doanh
2.1. Ban giám đốc
Ban giám đốc có Giám đốc Công ty do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ
nhiệm. Giám đốc thay mặt Bộ tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty
theo chế độ thủ trưởng, quản lý kinh doanh, quản lý tổ chức cán bộ theo
phân cấp của Bộ thương mại và đại diện cho mọi quyền lợi, nghĩa vụ của
Công ty trước pháp luật và cơ quan quản lý Nhà nước.
2.2. Phòng Tổ chức cán bộ
- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, bao gồm tổ chức
mạng lưới kinh doanh, sản xuất và công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp đội ngũ
cán bộ phù hợp đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh
doanh, thực hiện chính sách cán bộ bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch sử dụng.
- Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, quy chế chi trả tiền lương
cho người lao động trong các khâu công tác theo chính sách chế độ của nhà
nước và quy định khoán của Công ty, thực hiện chế độ BHXH của Nhà
nước cho CBCNV theo đúng chính sách.
- Quản lý lao động, quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ từ đại học trở lên,
thực hiện chế độ báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo phân cấp quản lý
của công ty.
- Chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức sử dụng cán bộ, công tác tuyển
dụng và thực hiện chính sách đối với người lao động.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
2.3. Phòng Hành chính
- Tổ chức tốt khâu hành chính văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, tiếp
khách.
- Quản lý chặt chẽ các loại tài sản tại văn phòng Công ty, đề xuất
trang bị mua sắm mới, phục vụ công tác phong cách văn minh lịch sự, phụ
trách công tác kiến thiết sửa chữa nhỏ tại văn phòng công ty.
Phục vụ tốt các hội nghị, nơi làm việc của lãnh đạo và các phòng ban,
hướng dẫn khách và tiếp khách đến làm việc, làm tốt công tác thường trực,
bảo vệ an toàn vệ sinh trong cơ quan.
- Thay mặt Giám đốc công ty quản lý cơ quan, điều hành xe cộ phục
vụ công tác, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và khách hàng chấp hành nội
quy của cơ quan.
2.4. Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Xây dựng kế hoạch hàng năm toàn công ty bao gồm kế hoạch kinh
doanh, sản xuất gia công, tài chính, lao động tiền lương, liên doanh liên kết,
đầu tư xây dựng cơ bản… và giao các chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực
thuộc, trên cơ sở chủ động cân đối nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao, tổng
hợp xử lý số liệu từ các phòng và các đơn vị gửi tới.
- Theo dõi nghiên cứu phân tích tình hình thị trường trong và ngoài
nước để tham mưu cho Giám đốc xác định phương hướng kinh doanh sản
xuất của công ty từng thời kỳ.
- Tổng hợp báo cáo thống kê tình hình thực hiện kế hoạch theo yêu
cầu chỉ đạo kinh doanh của Công ty và của Bộ.
- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý giá cả, biện pháp chỉ
đạo kinh doanh, theo dõi xây dựng các quy chế khoán, quản lý kho tàng,
công tác bảo quản chất lượng hàng hoá làm đầu mối công tác đối ngoại, chủ
trì công tác tuyên truyền quảng cáo hội chợ.
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560
Tiểu luận Luật kinh tế
- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các phòng xuất nhập
khẩu trong xây dựng kế hoạch, tổ chức kinh doanh sản xuất, công tác thống
kê báo cáo theo quy định của công ty và chế độ nhà nước.
- Kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh sản xuất, thay mặt Giám đốc
uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong sản xuất kinh doanh, tham gia các
đoàn kiểm tra thanh tra theo yêu cầu của công ty.
2.5. Phòng Tài chính - kế toán
Tham mưu giúp Giám đốc công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện
toàn bộ công tác kế toán, hạch toán theo cơ chế quản lý mới, quản lý tài
chính kế toán như:
+ Lập kế hoạch và thực hiện quản lý kế hoạch tài chính trong công ty.
+ Quản lý an toàn, tạo điều kiện phát huy tốt các nguồn vốn, các quỹ
theo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hàng tháng, quý, năm phân
tích kịp thời hiệu quả kinh tế các hoạt động của công ty để giám đốc có số
liệu, thông tin chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.
+ Theo dõi, quản lý tốt các tài khoản của công ty và đơn vị.
+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty kế hoạch vốn cho sản
xuất kinh doanh hàng năm, tổ chức hạch toán kinh tế từng thời kỳ kế hoạch
theo đúng pháp lệnh kế toán tài chính hiện hành của Nhà nước, tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sở hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.
+ Chịu mọi trách nhiệm về hạch toán báo cáo số liệu lỗ lãi của công
ty và chịu trách nhiệm liên đối với công tác ghi chép hạch toán phản ánh lỗ
lãi tại các đơn vị cơ sở.
+ Chị trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn không để mất vốn.
+ Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng
trước Giám đốc Công ty trước pháp luật Nhà nước theo quy định của pháp
lệnh kế toán hiện hành.
2.6. Phòng kinh doanh:
Lê Thị Hiền - Lớp 507 - MSV: 2000A560