Công tác huy động vốn thực trạng và giải pháp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố thái bình

  • 72 trang
  • file .doc
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ cña c¶ níc Th¸i
B×nh còng ®ang lç lùc v¬n lªn trªn con ®êng C«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Mµ mét trong nh÷ng ®Çu vµo ®Ó ph¸t
triÓn kinh tÕ lµ vèn th× Th¸i B×nh ®ang rÊt thiÕu.Chñ tr-
¬ng hiÖn nay vÒ vèn Ng©n s¸ch chØ chi cho viÖc ®Çu t
x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng, cßn toµn bé nhu cÇu vèn cña
s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ ®Çu t, x©y dùng, vèn cè ®Þnh,
vèn lu ®éng ... ®Òu ph¶i ®i vay. NÕu kh«ng cã vèn th×
kh«ng thÓ thay ®æi ®îc c¬ cÊu kinh tÕ, kh«ng thÓ x©y
dùng ®îc c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, c¸c trung t©m dÞch vô lín.
Bíc vµo thêi kú C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, vèn næi lªn
lµ mét yªu cÇu hÕt søc nãng báng, cÊp b¸ch. Gi¶i quyÕt nhu
cÇu vèn lµ mét ®ßi hái th¸ch thøc lín ®èi víi nÒn kinh tÕ.
Ng©n hµng víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh ho¹t ®éng
trªn thÞ trêng, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c ®i vay ®Ó cho
vay cÇn ph¶i nç lùc ®Ó thu hót vèn phôc vô cho nÒn kinh tÕ.
C¸c ngµnh kinh tÕ vµ nh©n d©n hiÖn nay ®ang ®ßi hái ë
ngµnh Ng©n hµng lµ ph¶i gãp phÇn lµm thay ®æi luång
ch¶y cña vèn híng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi vµo c¸c
dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®êi
sèng.
Nguån vèn trong kinh doanh cña Ng©n hµng cã vai trß
®Æc biÖt quan träng, nã lµ c¬ së cho c«ng t¸c tÝn dông.
Muèn më réng viÖc cho vay, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh
Trang 1
kh«ng thÓ tr«ng chê vµo nguån vèn ng©n s¸ch nh ë thêi kú
bao cÊp mµ b¶n th©n Ng©n hµng ph¶i tæ chøc huy ®éng
vèn tõ nÒn kinh tÕ ®Ó lµm nguån vèn tÝn dông, n©ng cao
kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, hoµn thiÖn thªm nh÷ng h×nh thøc
huy ®éng vèn cho Ng©n hµng trong t¬ng lai.
V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i
hiÖn nay lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ra ®îc gi¶i ph¸p tèi u
nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn nhµn rçi n»m trong d©n
c vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phôc vô cho tiÕn tr×nh C«ng
nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó lµm râ vÊn ®Ò nµy em xin viÕt chuyên đề víi ®Ò tµi: “
Công tác huy ®éng vèn- thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t¹i Ng©n
hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n Thµnh
Phè Th¸i B×nh ”. Néi dung chuyên đề, ngoµi phÇn më ®Çu vµ
kÕt luËn chuyên đề ®îc bè côc thµnh ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Huy ®éng vèn cña c¸c Ng©n hµng th-
¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng công tác huy ®éng vèn t¹i Ng©n
hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n Thµnh
Phè Th¸i B×nh.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy
®éng vèn t¹i Ng©n hµng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thị xã Thái Bình.
B¶n th©n em, sau khi häc tËp, nghiªn cøu lý luËn vµ cïng víi
nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ khi thùc tËp t¹i Ng©n hµng trong ho¹t
®éng huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng, qua bµi viÕt nµy em chØ
Trang 2
mong muèn ®îc ®ãng gãp thªm mét sè ý kiÕn nhá bÐ vµo lêi
bµn huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. V× ®Ò tµi huy
®éng vèn rÊt réng vµ phøc t¹p, kh¶ n¨ng nhËn thøc cña b¶n
th©n cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái
khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh vÒ bè côc néi dung. Em rÊt mong
nhËn ®îc sù gãp ý, gióp ®ì vµ c¶m th«ng cña thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« Häc viÖn Ng©n
hµng, c¸c c« chó anh chÞ T¹i Ng©n hµng N«ng NghiÖp vµ
Ph¸t TriÓn N«ng Th«n Thµnh Phè Th¸i B×nh ®· gióp ®ì em
rÊt nhiÒu trong qua tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu vÒ mäi mÆt ho¹t
®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ®Æc biÖt vÒ ho¹t ®éng huy
®éng vèn t¹i Ng©n hµng. §Æc biÖt lµ sù híng dÉn nhiÖt t×nh
cña c« gi¸o TS.Vò ThÞ Lîi trong qu¸ tr×nh em viÕt chuyªn ®Ò
nµy.
Ch¬ng I
Vèn vµ vÊn ®Ò huy ®éng vèn
cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1.Vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng
th¬ng m¹i
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét trung gian tµi chÝnh. Ở Mü
c¸c trung gian tµi chÝnh ®îc chia thµnh c¸c tæ chøc nhËn
tiÒn göi ( C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c hiÖp héi tiÕt kiÖm
Trang 3
vµ cho vay, c¸c Ng©n hµng tiÕt kiÖm t¬ng trî c¸c liªn hiÖp
tÝn dông), c¸c tæ chøc tÝn dông hîp ®ång ( c¸c c«ng ty sinh
m¹ng, c¸c c«ng ty ch¸y vµ tai n¹n, c¸c quü trî cÊp ) vµ c¸c
trung gian ®Çu t (C«ng ty tµi chÝnh, c¸c quü t¬ng trî, c¸c
quü t¬ng trî thÞ trêng tiÒn tÖ).
Dï c¸c trung gian tµi chÝnh cã ®îc ph©n chia theo c¸ch
nµo ®i ch¨ng n÷a th× Ng©n hµng th¬ng m¹i xÐt vÒ khèi l-
îng tµi s¶n vµ tÇm quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ vÉn gi÷
mét vai trß chñ ®¹o. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ ®îc
tæ chøc theo nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau: Ch¼ng h¹n Ng©n
hµng t nh©n, Ng©n hµng cæ phÇn, Ng©n hµng quèc doanh
vµ c¸c Ng©n hµng liªn doanh. Dï díi bÊt kú h×nh thøc nµo
c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i lu«n ®Æt lîi nhuËn lªn hµng ®Çu.
§Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, c«ng cô duy nhÊt mµ Ng©n hµng ph¶i
cã ®ã lµ vèn.
1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ vèn:
Vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ
do Ng©n hµng th¬ng m¹i t¹o lËp hoÆc huy ®éng ®îc, dïng
®Ó cho vay, ®Çu t hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh
kh¸c.
Thùc chÊt, nguån vèn cña Ng©n hµng lµ mét bé phËn thu
nhËp quèc d©n t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
ph©n phèi vµ tiªu dïng, mµ ngêi chñ së h÷u cña chóng göi
vµo Ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. Hay
nãi c¸ch kh¸c, hä chuyÓn nhîng quyÒn sö dông vèn tiÒn tÖ
cho Ng©n hµng, ®Ó råi ng©n hµng ph¶i tr¶ l¹i cho hä mét
kho¶n thu nhËp. Vµ nh vËy Ng©n hµng ®· thùc hiÖn vai trß
Trang 4
tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn díi h×nh thùc tiÒn tÖ, lµm
t¨ng nhanh qu¸ tr×nh lu«n chuyÓn vèn, phôc vô vµ kÝch
thÝch mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thíi chÝnh c¸c
ho¹t ®éng ®ã l¹i quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn
ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Nh×n chung vèn chi
phèi toµn bé c¸c ho¹t ®éng vµ quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thùc
hiÖn c¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.2 Néi dung c¸c nguån vèn trong ho¹t ®éng kinh
doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i bao gåm: Vèn tù cã, Vèn
huy ®éng, Vèn ®i vay, Vèn kh¸c;
1.1.2.1 Vèn tù cã:
Vèn tù cã cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ
tiÒn tÖ do Ng©n hµng t¹o lËp ®îc, thuéc së h÷u cña Ng©n
hµng. Vèn nµy chiÕm mét tû träng nhá trong tæng vèn cña
Ng©n hµng, song l¹i lµ ®iÒu kiÖn ph¸p lý b¾t buéc khi
thµnh lËp mét Ng©n hµng. Do tÝnh chÊt thêng xuyªn æn
®Þnh cña vèn tù cã, Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng sö dông
vµo c¸c môc kh¸c nhau nh: Trang bÞ c¬ së vËt chÊt, t¹o tµi
s¶n cè ®Þnh (V¨n phßng, kho tµng, trang thiÕt bÞ...) phôc
vô cho b¶n th©n Ng©n hµng, cho vay vµ ®Æc biÖt lµ tham
gia ®Çu t, gãp vèn liªn doanh. MÆt kh¸c, víi chøc n¨ng b¶o
vÖ, vèn tù cã ®îc coi nh tµi s¶n ®¶m b¶o g©y lßng tin ®èi
víi kh¸ch hµng, duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n trong trêng hîp
Ng©n hµng gÆp thua lç. Nã cßn lµ mét trong nh÷ng c¨n cø
quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng vµ khèi lîng vèn huy ®éng cña
Trang 5
Ng©n hµng. Nh vËy, quy m«, sù t¨ng trëng cña vèn tù cã sÏ
quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc vµ thÕ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng
th¬ng m¹i. Vèn tù cã cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cã c¸c
thµnh phÇn sau:
- Vèn tù cã c¬ b¶n: lµ vèn ®iÒu lÖ do c¸c cæ ®«ng
®ãng gãp vµ ®îc ghi vµo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Ng©n
hµng vµ theo quy ®Þnh tèi thiÓu ph¶i b»ng vèn ph¸p ®Þnh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù gia t¨ng c¸c lo¹i h×nh
Ng©n hµng, vèn ®iÒu lÖ còng ®îc h×nh thµnh theo rÊt
nhiÒu c¸ch kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®Æc trng tõng h×nh
thøc së h÷u. §èi víi c¸c ng©n hµng t nh©n, ®©y lµ vèn së
h÷u riªng cña doanh nghiÖp vµ ®îc h×nh thµnh sau mét qu¸
tr×nh tËp trung, tÝch tô vèn. Ngîc l¹i, c¸c Ng©n hµng quèc
doanh ®îc phÐp ho¹t ®éng trªn c¬ së vèn ban ®Çu do
Ng©n s¸ch cÊp. Vèn ®iÒu lÖ cña c¸c Ng©n hµng cæ phÇn
do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp díi h×nh thøc mua cæ phiÕu, cßn
®èi víi Ng©n hµng liªn doanh lµ sù gãp vèn tõ c¸c Ng©n
hµng trong níc vµ ngoµi níc.
- Vèn tù cã bæ sung: Vèn tù cã cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i kh«ng ngõng ®îc t¨ng lªn theo thêi gian nhê cã nguån
bæ sung. Vèn tù cã bæ sung bao gåm:
+ Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ: môc ®Ých t¨ng c-
êng sè vèn tù cã ban ®Çu.
+ Quü dù tr÷ ®Æc biÖt ®Ó dù phßng, bï ®¾p rñi ro
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng
nh»m b¶o toµn vèn ®iÒu lÖ.
Trang 6
+ Ngoµi c¸c quü trªn, vèn tù cã bæ sung cßn bao gåm
phÇn lîi nhuËn cha ph©n bæ hoÆc c¸c quü ®Æc biÖt kh¸c
nh: QuÜ ph¸t triÓn kü thuËt nghiÖp vô Ng©n hµng, quü
phóc lîi, quü khen thëng, quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh...
1.1.2.2 Vèn huy ®éng:
Vèn huy ®éng lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ mµ Ng©n hµng
huy ®éng ®îc tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n trong
x· héi th«ng qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn
dông, thanh to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c vµ ®îc
dïng lµm vèn ®Ó kinh doanh. Theo M¸c: “Víi sù ph¸t triÓn
cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ nhÊt trÝ khi tr¶ l·i cho nh÷ng
ngêi göi tiÒn th× tÊt c¶ sè tiÒn ®Ó dµnh vµ t¹m thêi cha
dïng ®Õn cña tÊt c¶ c¸c tÇng líp sÏ ®îc ®em göi vµo ng©n
hµng, nh÷ng sè tiÒn riªng lÎ tõng nhãm mét th× kh«ng ®ñ
kh¶ n¨ng ®Ó ho¹t ®éng víi t c¸ch lµ t b¶n tiÒn tÖ, nhng khi
®îc gãp l¹i thµnh nh÷ng khèi lîng lín th× chóng trë thµnh
mét lùc lîng tµi chÝnh m¹nh...”. T¸c dông ®Æc biÖt cña hÖ
thèng Ng©n hµng lµ ë chç nã tËp hîp ®îc nh÷ng sè tiÒn nhá
l¹i ... göi vµo Ng©n hµng.
B¶n chÊt cña vèn huy ®éng lµ tµi s¶n thuéc c¸c së h÷u
kh¸c nhau. Ng©n hµng chØ cã quyÒn sö dông mµ kh«ng cã
quyÒn së h÷u vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc
vµ l·i khi ®Õn kú h¹n (TiÒn göi cã kú h¹n) hoÆc khi hä cã
nhu cÇu rót vèn (tiÒn göi kh«ng kú h¹n). Vèn huy ®éng
®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi ho¹t ®éng kinh
doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Trang 7
Vèn huy ®éng bao gåm:
* TiÒn göi: TiÒn göi t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i bao gåm:
TiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n.
- TiÒn göi kh«ng kú h¹n: lµ kho¶n tiÒn göi mµ Ngêi göi cã
thÓ rót ra sö dông bÊt cø lóc nµo vµ Ng©n hµng ph¶i tho¶
m·n yªu cÇu ®ã cña kh¸ch hµng. TiÒn göi kh«ng kú h¹n cã
l·i suÊt thÊp hoÆc kh«ng ®îc tr¶ l·i vµ bao gåm hai lo¹i sau:
+ TiÒn göi thanh to¸n: §ã lµ c¸c kho¶n tiÒn göi kh«ng kú
h¹n tríc hÕt ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n, chi tr¶
cho c¸c ho¹t ®éng hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c kho¶n chi kh¸c
ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh mét c¸ch thêng xuyªn,
an toµn vµ thuËn tiÖn. TiÒn göi thanh to¸n thêng ®îc b¶o
qu¶n t¹i Ng©n hµng trªn hai lo¹i tµi kho¶n: Tµi kho¶n tiÒn
göi thanh to¸n vµ tµi kho¶n v·ng lai. §èi víi tµi kho¶n tiÒn göi
thanh to¸n, viÖc rót tiÒn hoÆc chi tr¶ cho bªn thø ba thêng
®îc thùc hiÖn b»ng sÐc hay chuyÓn kho¶n. Kh¸ch hµng më
tµi kho¶n nµy nh»m môc ®Ých “ §¶m b¶o thÕ n¨ng” vµ sö
dông dÔ dµng thuËn tiÖn ®ång vèn khi cÇn. Tµi kho¶n v·ng
lai lµ tµi kho¶n cã lóc d nî, cã lóc d cã. Víi tµi kho¶n nµy,
kh¸ch hµng cã thÓ ®îc Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu tÝn
dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §øng trªn gãc
®é Ng©n hµng, tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ mét kho¶n nî mµ
Ng©n hµng lu«n ph¶i chñ ®éng tr¶ cho kh¸ch hµng vµo bÊt
cø lóc nµo.
+ TiÒn göi kh«ng kú h¹n thuÇn tuý: Lµ kho¶n tiÒn ®îc ký
göi víi môc ®Ých an toµn tµi s¶n, kh«ng mang tÝnh chÊt
Trang 8
phôc vô thanh to¸n. Khi cÇn kh¸ch hµng chØ viÖc ®Õn
Ng©n hµng rót ra ®Ó chi tiªu. Còng gièng nh trêng hîp trªn,
Ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi hä cã
nhu cÇu rót tiÒn vµ chØ ®îc phÐp sö dông tån kho¶n khi ®·
®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶.
- Nhãm tiÒn göi thø hai lµ tiÒn göi cã kú h¹n: §©y lµ lo¹i
tiÒn göi cã sù tho¶ thuËn tríc gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n
hµng vÒ thêi gian rót tiÒn. §¹i bé phËn nguån tiÒn göi nµy cã
nguån gèc tõ tÝch luü vµ xÐt vÒ b¶n chÊt chóng ®îc ký th¸c
v¬Ý môc ®Ých hëng l·i. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhËn hai
lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n: Lµ tiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi b¸o
rót (Tøc khi muèn rót ra ph¶i b¸o tríc). VÒ c¬ b¶n, c¸c kho¶n
tiÒn göi cã kú h¹n kh«ng ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh
to¸n nh c¸c kho¶n chi tr¶ b»ng vèn trªn tµi kho¶n v·ng lai.
Th«ng thêng, tiÒn göi cã kú h¹n lµ c¸c kho¶n tiÒn göi cã thêi
h¹n dµi vµ cã l·i suÊt cao.
* TiÒn göi tiÕt kiÖm:
XÐt vÒ b¶n chÊt, ®©y lµ mét phÇn thu nhËp cña c¸
nh©n ngêi lao ®éng cha sö dông cho tiªu dïng. Hä göi vµo
Ng©n hµng víi môc ®Ých tÝch luü tiÒn mét c¸ch an toµn vµ
hëng mét phÇn l·i tõ sè tiÒn ®ã. tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ mét
d¹ng ®Æc biÖt ®Ó tÝch luü tiÒn tÖ trong lÜnh vùc tiªu dïng
c¸ nh©n. Trªn thùc tÕ, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiÒn göi
tiÕt kiÖm ®îc ph¸t triÓn díi hai lo¹i h×nh tiÕt kiÖm sau:
Trang 9
- TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: Lµ kho¶n tiÒn göi cã
thÓ rót ra bÊt cø lóc nµo song kh«ng ®îc sö dông c¸c c«ng
cô thanh to¸n ®Ó chi tr¶ cho ngêi kh¸c.
- TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: Lµ kho¶n tiÒn cã sù tho¶
thuËn vÒ thêi h¹n göi vµ rót tiÒn, cã møc l·i suÊt cao h¬n so
víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n.
* C¸c nguån huy ®éng kh¸c:
Bªn c¹nh ph¬ng thøc nhËn tiÒn göi, c¸c Ng©n hµng th¬ng
m¹i cã ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi vµ tr¸i phiÕu. Thùc chÊt
c¸c nghiÖp vô nµy lµ Ng©n hµng huy ®éng vèn tiÒn tÖ b»ng
viÖc ph¸t hµnh chøng tõ cã gi¸. Trong ®ã, chøng chØ tiÒn
göi lµ phiÕu nî ng¾n h¹n víi mÖnh gi¸ quy ®Þnh. Tr¸i phiÕu
lµ lo¹i phiÕu nî trung vµ dµi h¹n. Hai lo¹i phiÕu nî trªn ®îc
Ng©n hµng ph¸t hµnh tõng ®ît, tuú theo môc ®Ých víi sù
chÊp thuËn cña Ng©n hµng Trung ¬ng hoÆc Héi ®ång
chøng kho¸n Quèc gia.
1.1.2.3 Vèn ®i vay:
Vèn ®i vay lµ quan hÖ vay - mîn gi÷a Ng©n hµng th-
¬ng m¹i vµ Ng©n hµng Trung ¬ng, hoÆc gi÷a c¸c Ng©n
hµng th¬ng m¹i víi nhau hay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.
C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ ®i vayvèn ®Ó bæ sung
vµo vèn ho¹t ®éng cña m×nh khi Ng©n hµng ®· sö dông
hÕt vèn kh¶ dông mµ vÉn kh«ng ®ñ vèn ho¹t ®éng, hay nãi
c¸ch kh¸c lµ t¹m thiÕu vèn kh¶ dông.
Trong trêng hîp vèn vay trªn tiÕp tôc kh«ng ®¸p øng ®îc
cho ®ñ nhu cÇu sö dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i th×
Trang 10
Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ ®i vay cña Ng©n hµng Trung ¬ng.
Tuú theo môc ®Ých sö dông vµ h×nh thøc vay vèn, vay
Ng©n hµng Trung ¬ng ®îc chia thµnh c¸c lo¹i: Vèn vay
ng¾n h¹n bæ sung, vay ®Ó thanh to¸n vµ vay t¸i cÊp vèn.
* Vèn vay ng¾n h¹n bæ sung: Lµ h×nh thøc c¸c Ng©n
hµng th¬ng m¹i xin vay vèn bæ sung vèn ng¾n h¹n cña
m×nh. Trong h×nh thøc vay nµy, C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i
chØ ®îc vay khi cßn h¹n møc tÝn dông vµ trong h¹n møc tÝn
dông mµ Ng©n hµng tho¶ thuËn.
* Vèn vay ®Ó thanh to¸n: C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vay
Ng©n hµng Trung ¬ng nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n
gi÷a c¸c Ng©n hµng nh»m bï ®¾p thiÕu hôt t¹m thêi trong
thanh to¸n ( Thêi h¹n vay lo¹i nµy thêng ng¾n ).
* T¸i cÊp vèn: Ng©n hµng Trung ¬ng cho Ng©n hµng th-
¬ng m¹i vay trªn c¬ së chøng tõ cã gi¸. C¸c chøng tõ ph¶i lµ
c¸c chøng tõ cã chÊt lîng, tøc tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn:
Hîp ph¸p, hîp lÖ, ®¶m b¶o an toµn. T¸i cÊp vèn bao gåm hai
h×nh thøc:
- Cho vay t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸
ng¾n h¹n: Ng©n hµng Trung ¬ng nhËn c¸c chøng tõ cã gi¸
trÞ mµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· chiÕt khÊu tríc ®©y
®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô gièng nh c¸c Ng©n hµng th¬ng
m¹i ®· lµm. Tuy nhiªn viÖc cho vay t¸i chiÕt khÊu ®èi víi c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc giíi h¹n trong møc cho phÐp
(H¹n møc t¸i chiÕt khÊu) ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
cña nhµ níc.
Trang 11
- Cho vay cã ®¶m b¶o b»ng giÊy tê cã gi¸: Lµ h×nh thøc
cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®em c¸c chøng tõ cã gi¸ ®Õn
Ng©n hµng Trung ¬ng ®Ó ®¶m b¶o xin vay vèn. C¨n cø
trªn tæng mÖnh gi¸ c¸c chøng tõ cã gi¸ lµm ®¶m b¶o,
Ng©n hµng Trung ¬ng sÏ cho vay theo tû lÖ nhÊt ®Þnh.
1.1.2.4 Vèn kh¸c:
Trong qu¸ tr×nh lµm trung gian thanh to¸n, Ng©n hµng
th¬ng m¹i còng t¹o ®îc mét kho¶n vèn gäi lµ vèn trong
thanh to¸n nh: Vèn trªn tµi kho¶n më th tÝn dông, tµi kho¶n
tiÒn göi sÐc b¶o chi, sÐc ®Þnh møc vµ c¸c kho¶n tiÒn phong
to¶ do Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c hèi phiÕu th¬ng m¹i....
C¸c kho¶n tiÒn t¹m thêi ®îc trÝch khái tµi kho¶n nµy nhËp
vµo tµi kho¶n kh¸c chê sö dông nªn t¹m ®îc coi lµ tiÒn nhµn
rçi.
Th«ng qua nghiÖp vô ®¹i lý, Ng©n hµng th¬ng m¹i còng
thu hót ®îc mét lîng vèn ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh thu hoÆc
chi hé kh¸ch hµng, lµm ®¹i lý cho tæ chøc tÝn dông kh¸c,
nhËn vµ chuyÓn vèn cho kh¸ch hµng nµy hay mét dù ¸n
®Çu t. Do viÖc ph¸t tiÒn ®îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é c«ng
viÖc, nªn Ng©n hµng cã thÓ sö dông t¹m tån kho¶n ®ã vµo
kinh doanh.
1.2 C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng.
Vèn huy ®éng lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ mµ Ng©n hµng
huy ®éng ®îc tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n trong
x· héi th«ng qua nghiÖp vô tiÒn göi, tiÒn vay vµ mét sè
nguån kh¸c. B¶n chÊt cña vèn huy ®éng lµ tµi s¶n thuéc c¸c
Trang 12
së h÷u kh¸c nhau. Ng©n hµng chØ cã quyÒn sö dông mµ
kh«ng cã quyÒn së h÷u vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®óng
h¹n c¶ gèc vµ l·i khi ®Õn kú h¹n (TiÒn göi cã kú h¹n) hoÆc
khi hä cã nhu cÇu rót vèn (tiÒn göi kh«ng kú h¹n). Vèn huy
®éng ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi ho¹t ®éng
kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Vèn huy ®éng bao gåm:
* TiÒn göi: TiÒn göi t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i bao
gåm: TiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n.
- TiÒn göi kh«ng kú h¹n: §©y lµ tiÒn göi cña c¸c doanh
nghiÖp vµ c¸ nh©n t¹i Ng©n hµng nh»m môc ®Ých thùc
hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn qua Ng©n
hµng. §Æc ®iÓm cña lo¹i tiÒn göi nµy lµ kh¸ch hµng cã thÓ
rót ra bÊt kú lóc nµo nªn nã thêng cã l·i suÊt thÊp hoÆc
kh«ng ®îc tr¶ l·i. C¸c lo¹i tiÒn göi giao dÞch mang l¹i lîi
nhuËn cao cho Ng©n hµng bëi v× mét mÆt chóng kh«ng
ph¶i tr¶ l·i hoÆc chØ pj¶i tr¶ 1 møc l·i suÊt vµ mÆt kh¸c
nh÷ng tµi kho¶n nµy thêng t¹o mét nguån thu vÒ phÝ cho
Ng©n hµng. Víi lo¹i tiÒn göi nay th× thêng cuèi mçi th¸ng
Ng©n hµng thêng tÝnh l·i theo ph¬ng ph¸p tÝch sè ®Ó nhËp
l·i vµo gèc. TiÒn göi kh«ng kú h¹n gåm hai lo¹i sau:
+ TiÒn göi thanh to¸n: §ã lµ c¸c kho¶n tiÒn göi kh«ng kú
h¹n tríc hÕt ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n, chi tr¶
cho c¸c ho¹t ®éng hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c kho¶n chi kh¸c
ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh mét c¸ch thêng xuyªn,
an toµn vµ thuËn tiÖn. TiÒn göi thanh to¸n thêng ®îc b¶o
Trang 13
qu¶n t¹i Ng©n hµng trªn hai lo¹i tµi kho¶n: Tµi kho¶n tiÒn
göi thanh to¸n vµ tµi kho¶n v·ng lai. §èi víi tµi kho¶n tiÒn göi
thanh to¸n, viÖc rót tiÒn hoÆc chi tr¶ cho bªn thø ba thêng
®îc thùc hiÖn b»ng sÐc hay chuyÓn kho¶n. Kh¸ch hµng më
tµi kho¶n nµy nh»m môc ®Ých “ §¶m b¶o thÕ n¨ng” vµ sö
dông dÔ dµng thuËn tiÖn ®ång vèn khi cÇn. Tµi kho¶n v·ng
lai lµ tµi kho¶n cã lóc d nî, cã lóc d cã. Víi tµi kho¶n nµy,
kh¸ch hµng cã thÓ ®îc Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu tÝn
dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §øng trªn gãc
®é Ng©n hµng, tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ mét kho¶n nî mµ
Ng©n hµng lu«n ph¶i chñ ®éng tr¶ cho kh¸ch hµng vµo bÊt
cø lóc nµo, v× vËy Ng©n hµng kh«ng chñ ®éng ®îc trong
viÖc n¾m gi÷ mÆt kh¸c chi phÝ qu¶n lý vµ giao dÞch l¹i cao
nªn lo¹i tiÒn göi nµy cã l·i suÊt thÊp.
+ TiÒn göi kh«ng kú h¹n thuÇn tuý: Lµ kho¶n tiÒn ®îc ký
göi víi môc ®Ých an toµn tµi s¶n, kh«ng mang tÝnh chÊt
phôc vô thanh to¸n. Khi cÇn kh¸ch hµng chØ viÖc ®Õn
Ng©n hµng rót ra ®Ó chi tiªu. Còng gièng nh trêng hîp trªn,
Ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi hä cã
nhu cÇu rót tiÒn vµ chØ ®îc phÐp sö dông tån kho¶n khi ®·
®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶.
- TiÒn göi cã kú h¹n: §©y lµ lo¹i tiÒn göi cã sù tho¶ thuËn
tríc gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng vÒ thêi gian rót tiÒn.
Kh¸ch hµng göi tiÒn vµo Ng©n hµng theo lo¹i nµy nh»m môc
®Ých sinh lêi. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nhËn hai lo¹i tiÒn
göi cã kú h¹n: Lµ tiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi b¸o rót (Tøc
Trang 14
khi muèn rót ra ph¶i b¸o tríc). VÒ c¬ b¶n, c¸c kho¶n tiÒn göi
cã kú h¹n kh«ng ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n nh
c¸c kho¶n chi tr¶ b»ng vèn trªn tµi kho¶n v·ng lai. Ng©n
hµng cã thÓ chñ ®éng trong sö dông vèn nªn tiÒn göi cã kú
h¹n thêng cã l·i suÊt cao. Tuy nhiªn kh¸ch hµng còng cã thÓ
rót tríc h¹n nhng sÏ chØ ®îc nhËn møc l·i suÊt hîp lý.
* TiÒn göi tiÕt kiÖm: ®îc lËp ra ®Ó thu hót vèn cña
nh÷ng ngêi muèn dµnh riªng mét kho¶n tiÒn cho nh÷ng môc
tiªu hay cho mét nhu cÇu vÒ tµi chÝnh ®îc dù tÝnh trong t-
¬ng lai. L·i suÊt ¸p dông cho lo¹i tiÒn göi nµy cao h¬n nhiÒu
so víi tiÒn göi giao dÞch. MÆc dï chi phÝ tr¶ l·i cao nhng chi
phÝ duy tr× vµ qu¶n lý ®èi víi tµi kho¶n tiÒn göi nãi chung
thÊp. Vµ nã cho phÐp Ng©n hµng cã thÓ cho vay hoÆc ®Çu
t c¸c tµi s¶n dµi h¹n víi tû lÖ thu nhËp cao.
. Trªn thùc tÕ, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiÒn göi tiÕt
kiÖm ®îc ph¸t triÓn díi c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm sau:
- TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: Thùc chÊt ®©y lµ
kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm th«ng thêng. §èi víi kho¶n tiÒn nµy,
chñ tµi kho¶n cã thÓ rót tiÒn ra bÊt kú lóc nµo mµ kh«ng
ph¶i b¸o tríc. Tuy nhiªn sè d tµi kho¶n nµy thêng kh«ng lín,
nhng cã u ®iÓm h¬n so víi c¸c tµi kho¶n tiÒn göi giao dÞch ë
chç: Sè d nµy Ýt biÕn ®éng. ChÝnh v× vËy, ®èi víi lo¹i tiÒn
göi nµy, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thêng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao
h¬n so víi tiÒn göi thanh to¸n. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c
Ng©n hµng dÔ dµng huy ®éng sè vèn nµy. Tuy nhiªn kh¸ch
Trang 15
hµng kh«ng ®îc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n tõ tµi
kho¶n tiÒn göi nµy.
- TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: Lµ kho¶n tiÒn cã sù tho¶
thuËn vÒ thêi h¹n göi vµ rót tiÒn, cã møc l·i suÊt cao h¬n so
víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n:
+ TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n ng¾n: Lo¹i nµy kh¸ quen
thuéc ë ViÖt Nam, Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam thêng
huy ®éng tiÕt kiÖm víi kú h¹n 3 th¸ng ®Õn 1 n¨m. VÒ
nguyªn t¾c kh¸ch hµng chØ ®îc rót ra khi ®Õn h¹n. Song
®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vÉn cho
phÐp kh¸ch hµng rót tríc thêi h¹n. Vµ kh¸ch hµng thêng chØ
®îc hëng l·i suÊt b»ng víi l·i suÊt cña tiÒn göi kh«ng kú h¹n.
+ TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n dµi: RÊt phæ biÕn ë mét
sè níc c«ng nghiÖp, TiÒn tiÕt kiÖm dµi h¹n chØ ®îc phÐp rót
ra khi ®Õn h¹n. Nã t¹o lªn nguån vèn cã tÝnh æn ®Þnh cho
ho¹t ®éng cÊp tÝn dông dµi h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
* T¹o vèn qua ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸:
Bªn c¹nh ph¬ng thøc nhËn tiÒn göi, c¸c Ng©n hµng th-
¬ng m¹i cßn ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, kú phiÕu vµ tr¸i
phiÕu. Thùc chÊt c¸c nghiÖp vô nµy lµ Ng©n hµng huy ®éng
vèn tiÒn tÖ b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng tõ cã gi¸. Trong ®ã
chøng chØ tiÒn göi lµ phiÕu nî ng¾n h¹n víi mÖnh gi¸ quy
®Þnh, tr¸i phiÕu lµ lo¹i phiÕu nî trung vµ dµi h¹n. Chóng ®îc
Ng©n hµng ph¸t hµnh tõng ®ît. Huy ®éng vèn díi h×nh thøc
nµy, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n so
víi huy ®éng tiÒn göi. Tuy nhiªn Ng©n hµng còng sÏ cã ®îc
Trang 16
mét kho¶n vèn lín vµ æn ®Þnh. NghiÖp vô nµy chØ tiÕn
hµnh khi Ng©n hµng thiÕu vèn mµ vèn tù cã vµ vèn huy
®éng tiÒn göi kh«ng ®ñ. Nh vËy khi thùc hiÖn huy ®éng díi
h×nh thøc nµy, Ng©n hµng ph¶i c¨n cø vµo ®Çu ra ®Ó
quyÕt ®Þnh vÒ khèi lîng vµ l·i suÊt huy ®éng, quyÕt ®Þnh
®Õn thêi h¹n vµ ph¬ng ph¸p huy ®éng.
Tr¸i phiÕu Ng©n hµng ®îc ph¸t hµnh nh»m huy ®éng
vèn dµi h¹n trªn thÞ trêng vèn. VÒ phÝa ngêi mua, tr¸i phiÕu
Ng©n hµng lµ giÊy chøng nhËn viÖc ®Çu t vèn vµ viÖc ®îc
quyÒn hëng thô mét kho¶n l·i trªn sè tiÒn mua tr¸i phiÕu.
Ng©n hµng tr¶ gèc vµ l·i cho ngêi mua sau mét thêi gian
nhÊt ®Þnh theo cam kÕt. H×nh thøc huy ®éng vèn nµy gióp
cho Ng©n hµng th¬ng m¹i chñ ®éng trong viÖc huy ®éng
vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t dµi h¹n.
1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ huy ®éng
vèn:
Cã nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn
cña Ng©n hµng, c¸c nh©n tè ®ã cã thÓ chia ra nh sau:
1.3.1. L·i suÊt huy ®éng:
C¸c nhµ Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhËn
thÊy r»ng l·i suÊt tiÒn göi cã thÓ ®îc sö dông ®Ó gióp cho
Ng©n hµng x©y dùng nhãm kh¸ch hµng c¬ së. Theo quan
®iÓm cña Fedmitser viÖc thay ®æi l·i suÊt tiÒn göi kh«ng
chØ ¶nh hëng tíi sù chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i
suÊt tiÒn göi mµ cßn ¶nh hëng tíi sè d tµi kho¶n còng nh tíi
c¸c quýªt ®Þnh vÒ c¬ cÊu tiÒn göi cña kh¸ch hµng.
Trang 17
§©y lµ mét nh©n tè t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi hiÖu qu¶ huy
®éng vèn, ®Æc biÖt ®èi víi huy ®éng c¸c kho¶n vèn mµ
ngêi göi hoÆc ®Çu t vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých hëng l·i.
C¸c Ng©n hµng ph¶i c¹nh tranh kh«ng chØ víi c¸c Ng©n
hµng kh¸c mµ víi c¶ thÞ trêng tiÒn tÖ. Mét sù kh¸c biÖt nhá
vÒ l·i suÊt cã thÓ thóc ®Èy dßng vèn ®Çu t theo nh÷ng híng
kh¸c nhau. Nh vËy viÖc x¸c ®Þnh mét møc l·i suÊt hîp lý cã
tÝnh c¹nh tranh lµ mét viÖc lµm cã ý nghÜa v« cïng quan
träng nh»m cã thÓ thu hót ®îc vèn cho Ng©n hµng. Nhng
Ng©n hµng còng ph¶i tÝnh to¸n ®Ó lµm sao cho cã chi phÝ
®Çu vµo lµ hîp lý nhÊt.
1.3.2. TÝnh ®a d¹ng cña c¸c h×nh thøc huy ®éng
vèn:
Xu híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ang trë thµnh phæ biÕn
trong kinh doanh nh»m ®¸p øng ®îc hÇu hÕt c¸c nhu cÇu
cña kh¸ch hµng. Ngêi cã nhu cÇu cã thÓ chän cho m×nh mét
s¶n phÈm phï hîp. Mét Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®a ra
nhiÒu h×nh thøc huy ®éng ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän.
T¹o mét danh môc s¶n phÈm huy ®éng ®éc ®¸o cã tÝnh liªn
kÕt gi÷a c¸c s¶n phÈm víi nhau.Thêng xuyªn nghiªn cøu s¶n
phÈm míi. §iÒu nµy gióp cho Ng©n hµng cã thÓ thu hót vèn
ë mäi tÇng líp, mäi thµnh phÇn trong x· héi
1.3.3. C¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò nh©n sù:
ChÊt lîng s¶n phÈm mµ Ng©n hµng cung cÊp chÞu sù ¶nh
hëng cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã quan träng nhÊt lµ tr×nh
®é cña nh©n viªn Ng©n hµng. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l-
Trang 18
îng s¶n phÈm cña Ng©n hµng th× hiÖn nay c¸c Ng©n hµng
®Òu chó ý quan t©m ®Õn vÊn ®Ò con ngêi trong tæ chøc
cña m×nh. Vµ xu thÕ chung hiÖn nay lµ kh¸ch hµng thêng
mong muèn tiÕn hµnh c¸c giao dÞch víi mét Ng©n hµng cã
trô së bÒ thÕ, cã c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i vµ ®éi ngò c¸n bé
nh©n viªn dÔ mÕn, lÞch thiÖp. Mét Ng©n hµng ®îc trang bÞ
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i sÏ rót ng¾n ®îc thêi gian xö lý c«ng
viÖc mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c cao. Mét ®éi ngò
c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ®îc trang bÞ
tèt kiÕn thøc Marketing Ng©n hµng sÏ lµm cho kh¸ch hµng
c¶m thÊy yªn t©m, hä sÏ xö lý c«ng viÖc mét c¸ch nhanh
chãng, chÝnh x¸c khoa häc vµ t¹o nªn sù th©n thiÖn dÔ
mÕn. TÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã lµm t¨ng chÊt lîng dÞch vô mµ
Ng©n hµng cung øng ra thÞ trêng.
1.3.4. ChÝnh s¸ch kinh doanh cña Ng©n hµng:
C¸c chÝnh s¸ch c¬ b¶n cña Ng©n hµng cã ¶nh hëng trùc
tiÕp còng nh gi¸n tiÕp tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn. NÕu cã
mét hÖ thèng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®óng ®¾n, Ng©n
hµng cã thÓ dÔ dµng ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña m×nh. N©ng
cao hiÖu qña huy ®éng vèn lµ mét môc tiªu trung gian mµ
Ng©n hµng cÇn ®¹t ®îc. HÖ thèng chÝnh s¸ch nh: ChÝnh
s¸ch s¶n phÈm dÞch vô, chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch ph©n
phèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, chÝnh s¸ch
khuyÕch tr¬ng giao tiÕp... cã t¸c ®éng m¹nh tíi c«ng t¸c
huy ®éng vèn.
Trang 19
Ng©n hµng cã chÝnh s¸ch qu¶n lý tèt, gióp kÕt qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh ngµy cµng tèt lµm n©ng cao uy tÝn cña
Ng©n hµng trªn thÞ trêng
1.3.5. C¸c dÞch vô do Ng©n hµng cung øng:
NÕu mét Ng©n hµng ®a ra ®îc c¸c dÞch vô tèt, ®a d¹ng
sÏ cã c¬ héi, lîi thÕ h¬n c¸c Ng©n hµng cã dÞch vô giíi h¹n.
Khi Ng©n hµng cung øng dÞch vô ®a d¹ng sÏ t¹o ®îc nhiÒu
mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, do ®ã Ng©n
hµng cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy c¬ héi thu hót vèn h¬n. Mét
Ng©n hµng cung øng dÞch vô thanh to¸n tèt sÏ cã nhiÒu
kh¸ch hµng më tµi kho¶n ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n hoÆc
mét Ng©n hµng cung øng dÞch vô tÝn dông th«ng qua h×nh
thøc tÝn dông thÊu chi ®Ó t×m kiÕm ®îc nguån vèn lóc tµi
kho¶n d cã. Ngµy nay nhu cÇu vÒ thanh to¸n trong nÒn kinh
tÕ ®ang gia t¨ng m¹nh mÏ vµ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
quan t©m ®Õn c¸c h×nh thøc thanh to¸n mµ Ng©n hµng cã
thÓ cung cÊp ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc cã giao dÞch víi Ng©n
hµng hay kh«ng.
1.3.6. §Þa ®iÓm vµ m¹ng líi huy ®éng:
Trong khi ngêi kinh doanh ®i tíi c¸c Ng©n hµng kh¸c
nhau kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch ®Ó ®îc vay th× ngêi
®i göi tiÒn Ýt cã khuynh híng ®ã h¬n, yÕu tè ®Þa ®iÓm th-
êng t¸c ®éng vµo t©m lý kh¸ch hµng bëi nÕu cã mét Ng©n
hµng n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi nh ë trung t©m thµnh phè,
Thµnh Phè, gÇn n¬i lµm viÖc hay ®ang c tró ... ®iÒu kiÖn
®i l¹i thuËn tiÖn, khu vùc xung quanh an toµn cho viÖc giao
Trang 20