Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở thái bình

  • 109 trang
  • file .doc
1
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
N«ng nghiÖp lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña mçi Quèc gia. Níc ta ®i lªn chñ nghÜa
x· héi tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, gÇn 80% d©n sè ë
n«ng th«n. V× vËy, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - n«ng th«n lµ
vÊn ®Ò cã tÇm chiÕn lîc quan träng c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh
trÞ, x· héi vµ m«i trêng sinh th¸i.
Sau hai m¬i n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng
ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu
to lín cã ý nghÜa rÊt quan träng, ®a ®Êt níc tho¸t khái
khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi; nÒn kinh tÕ liªn tôc ph¸t triÓn,
®¹t ®îc møc t¨ng trëng cao, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i
thiÖn. Trong sù chuyÓn biÕn tÝch cùc chung ®ã, cã sù
chuyÓn biÕn râ nÐt cña n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; tõ chç
thiÕu l¬ng thùc ph¶i nhËp khÈu, ®Õn nay níc ta ®¶m b¶o ®îc
an toµn, an ninh l¬ng thùc, s¶n phÈm n«ng nghiÖp ngµy cµng
®a d¹ng vµ phong phó, ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi
vµ xuÊt khÈu...
Tuy nhiªn trong n«ng nghiÖp - n«ng th«n níc ta hiÖn nay
vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt. §ã lµ
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn cßn ph©n t¸n, c¬ cÊu kinh tÕ n«ng
nghiªp vµ n«ng th«n chuyÓn dÞch chËm, cha theo s¸t víi thÞ
trêng. Mét bé phËn n«ng d©n ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã
kh¨n.
2
Lµ mét tØnh ®ång b»ng B¾c Bé, Th¸i B×nh cã nhiÒu
tiÒm n¨ng, lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c¶
trång trät, ch¨n nu«i, vµ h¶i s¶n... Song s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp cña tØnh Th¸i B×nh vÉn cßn mang nÆng tÝnh tù cÊp,
tù tóc, chÕ ®é canh t¸c l¹c hËu, nhá lÎ, manh món, cha
chuyÓn m¹nh sang s¶n xuÊt hµng hãa g¾n víi thÞ trêng. Thu
nhËp tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn thÊp, ®êi sèng cña ngêi
n«ng d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
Cïng víi c«ng cuéc ®æi míi chung cña c¶ níc, c¬ cÊu kinh
tÕ n«ng nghiÖp tØnh Th¸i B×nh cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn
nhÊt ®Þnh, ®· x©y dùng ®îc nhiÒu vïng chuyªn canh, c©y
c¶nh, c©y dîc liÖu, khai th¸c mÆt níc ®Ó nu« itrång thñy,
h¶i s¶n. Sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i g¾n liÒn
víi thÞ trêng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¸ng kÓ. Tuy
nhiªn, cha t¹o ®îc sù c©n ®èi gi÷a trång trät vµ ch¨n nu«i,
sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cßn mang tÝnh
tù ph¸t, ®«i khi g©y ra l·ng phÝ lao ®éng, l·ng phÝ vèn. Tõ
®ã ®Æt ra yªu cÇu bøc thiÕt ph¶i t×m ph¬ng híng ®óng vµ
gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó tiÕp tôc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y
trång,vËt nu«i m¹nh mÏ h¬n.
V× lý do trªn, "ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt
nu«i ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa ë Th¸i
B×nh" ®îc chän lµm ®Ò tµi luËn v¨n th¹c sÜ nµy.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu cña ®Ò tµi
3
Cho ®Õn nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc nghiªn
cøu vÊn ®Ò nµy díi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, ®îc c«ng bè díi
d¹ng chuyªn ®Ò, luËn v¨n th¹c sÜ, luËn ¸n tiÕn sÜ, c¸c kû
yÕu ®Ò tµi cÊp bé, c¸c bµi viÕt ®¨ng trªn c¸c b¸o, T¹p
chÝ… vÝ dô nh:
- Lª Quèc Sö (chñ biªn) - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ xu híng
ph¸t triÓn cña kinh tÕ n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo híng c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa tõ thÕ kû XX ®Õn thÕ kû XXI trong
thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc" NXB Thèng kª - 2001.
- LuËn ¸n TiÕn sÜ - NguyÔn §¨ng B»ng - ChuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n B¾c Trung Bé theo híng c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå
ChÝ Minh - 2001.
- LuËn ¸n TiÕn sÜ - Ph¹m Ngäc Dòng - Sù chuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh n«ng nghiÖp ë vïng l·nh thæ ®ång
b»ng S«ng Hång - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p - Häc viÖn ChÝnh
trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh - 2002.
- LuËn v¨n th¹c sÜ - PhÝ Ngäc TiÕp - Mét sè vÊn ®Ò
trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h-
íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ë níc ta hiÖn nay - Häc
viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh - 1995.
- Nh©m Gia Qu©n - chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë Th¸i
B×nh - T¹p chÝ Céng s¶n, 2002.
4
- NguyÔn Sinh Cóc - chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng
nghiÖp n«ng th«n sau 2 n¨m thùc hiÖn nghÞ quyÕt TW5-
Con sè vµ sù kiÖn sè 6-2004.
- Cïng mét sè bµi viÕt cña c¸c t¸c gi¶. PGS. TS NguyÔn
§×nh Kh¸ng, PGS. TS Vò V¨n Phóc, T¹ §×nh Thi, NguyÔn
Quang Th¸i.
C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu nªu trªn ®· ®i s©u ph©n
tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm, vai trß, thùc tr¹ng, tÝnh chÊt cña
qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i
ph¸p chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë níc ta. Song, cã thÓ nãi
cho ®Õn nay cha cã c«ng tr×nh khoa häc nµo ®i s©u nghiªn
cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu
c©y trång vËt nu«i ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa ë
Th¸i B×nh.
V× vËy, trªn c¬ së kÕ thõa cã chän läc c¸c kÕt qu¶
nghiªn cøu ®· ®îc c«ng bè, luËn v¨n nµy gãp phÇn lµm s¸ng
tá h¬n qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i
®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa ë Th¸i B×nh.
3. Môc ®Ých, nhiÖm vô cña luËn v¨n
* Môc ®Ých:
Tõ nghiªn cøu lý luËn vÒ sù biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ
ngµnh trong n«ng nghiÖp hàng hãa kh¶o s¸t thùc tr¹ng biÕn
®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i ë tØnh Th¸i B×nh, ®Ó ®Ò
xuÊt ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh chuyÓn ®æi c¬
5
cÊu c©y trång vËt nu«i nh»m ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng
hãa cña tØnh.
* NhiÖm vô cña luËn v¨n:
Mét lµ, ph©n tÝch lý luËn vÒ chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y
trång, vËt nu«i trong n«ng nghiÖp
Hai lµ, kh¶o s¸t thùc tr¹ng biÕn ®æi c¬ cÊu c©y trång,
vËt nu«i trong n«ng nghiÖp cña tØnh Th¸i B×nh, ®¸nh gi¸
nh÷ng ®iÓm tÝch cùc, nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña c¬ cÊu
c©y trång, vËt nu«i hiÖn nay.
Ba lµ, ®Ò xuÊt ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy
chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i trong n«ng nghiÖp
cña tØnh thêi gian tíi.
4. C¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
* C¬ së lý luËn:
LuËn v¨n vËn dông nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c
- Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh, quan ®iÓm cña §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµo t×nh h×nh cô thÓ
cña tØnh Th¸i B×nh.
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
LuËn v¨n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p cña khoa häc kinh tÕ
chÝnh trÞ M¸c-Lªnin, ®Æc biÖt coi träng ph¬ng ph¸p g¾n lý
luËn víi thùc tiÔn, ph©n tÝch tæng hîp, thèng kª, ®iÒu tra,
so s¸nh.
5. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
6
§èi tîng nghiªn cøu lµ sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y, con
chñ yÕu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tØnh Th¸i B×nh (tõ
n¨m 2000 ®Õn nay).
6. §ãng gãp míi vÒ khoa häc cña luËn v¨n.
Ph©n tÝch nh÷ng xu híng kh¸ch quan cña sù chuyÓn
®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
n«ng nghiÖp hµng hãa.
- §¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y
trång, vËt nu«i ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa ë tØnh
Th¸i B×nh, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh
kh¶ thi nh»m ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ, tiÒm n¨ng cña n«ng
nghiÖp trong tØnh.
- LuËn v¨n gãp phÇn luËn gi¶i c¬ së khoa häc vÒ ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa, cã thÓ dïng lµm tµi liÖu tham
kh¶o cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn
chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i ®Ó ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp hµng hãa ë tØnh Th¸i B×nh hiÖn nay.
7. KÕt cÊu cña luËn v¨n
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham
kh¶o, luËn v¨n gåm 3 ch¬ng 6 tiÕt.
7
Ch¬ng 1
N«ng nghiÖp hµng hãa vµ sù biÕn ®æi c¬ cÊu
c©y trång, vËt nu«i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
n«ng nghiÖp hµng hãa
1.1. §Æc ®iÓm vµ tÝnh u viÖt cña n«ng nghiÖp hµng hãa
1.1.1. §Æc ®iÓm cña n«ng nghiÖp hµng hãa
NÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp mang tÝnh chÊt tù cung tù
cÊp do nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ thuÇn nhÊt hîp thµnh, mçi
®¬n vÞ Êy lµm ®ñ mäi c«ng viÖc kinh tÕ, tõ trång trät, ch¨n
nu«i ®Õn tù chÕ biÕn nh÷ng nguyªn liÖu thµnh s¶n phÈm
tiªu dïng. V.I.Lªnin ®· chØ râ:
Nh©n khÈu cña mét níc mµ kinh tÕ hµng hãa Ýt
ph¸t triÓn (hoÆc hoµn toµn kh«ng ph¸t triÓn) th×
hÇu nh hoµn toµn chØ lµ nh©n khÈu n«ng nghiÖp;
tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ d©n c chØ
chuyªn lµm nghÒ n«ng, mµ chØ cã nghÜa lµ d©n c
lµm nghÒ n«ng ®· tù m×nh chÕ biÕn lÊy n«ng s¶n,
lµ trong d©n c ®ã sù trao ®æi vµ sù ph©n c«ng hÇu
nh kh«ng cã [15, tr.25].
Trong nÒn n«ng nghiÖp Êy nh÷ng ngêi n«ng d©n ph¶i
sèng hoµn toµn biÖt lËp víi thÕ giíi bªn ngoµi lµng xãm cña
m×nh. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp g¾n víi chÕ ®é kinh tÕ dùa
trªn lao dÞch vµ kinh tÕ n«ng d©n gia trëng, ®Òu dùa trªn
8
c¬ së kü thuËt thñ cùu, l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng rÊt
thÊp.
DÇn dÇn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn, xuÊt hiÖn s¶n
phÈm thõa vµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, truyÒn thèng
s¶n xuÊt kh¸c nhau dÉn tíi cÇn trao ®æi nh÷ng s¶n phÈm
thõa víi nhau. Trao ®æi t¸c ®éng trë l¹i s¶n xuÊt, thóc ®Èy
ph©n c«ng x· héi vµ chuyªn m«n hãa lao ®éng. Do ph©n
c«ng x· héi ph¸t triÓn, mçi ngêi lao ®éng chØ chuyªn s¶n
xuÊt mét hoÆc vµi lo¹i s¶n phÈm vµ cung cÊp lo¹i s¶n phÈm
®ã ra thÞ trêng, ®ång thêi hä cã nhu cÇu vÒ nh÷ng lo¹i s¶n
phÈm kh¸c, gåm c¶ nhu cÇu vÒ nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, nªn
thóc ®Èy lu th«ng hµng hãa ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng.
V.I.Lªnin ®· nhÊn m¹nh:
Kh¸i niÖm thÞ trêng hoµn toµn kh«ng thÓ t¸ch
rêi kh¸i niÖm ph©n c«ng lao ®éng x· héi, sù ph©n
c«ng nµy lµ c¬ së chung cña mäi nÒn s¶n xuÊt hµng
hãa. Mét ®éng t¸c ®Æc biÖt nµo ®ã trong qu¸ tr×nh
lao ®éng, h«m qua cßn lµ mét trong rÊt nhiÒu chøc
n¨ng cña cïng mét ngêi s¶n xuÊt hµng hãa, th× cã thÓ
h«m nay ®· t¸ch ra khái qu¸ tr×nh ®ã, ®øng riªng ra,
vµ chÝnh nhê vËy mµ ®em ®îc c¸i s¶n phÈm bé phËn
cña nã ra thÞ trêng lµm mét hµng hãa ®éc lËp [14, tr.
114-115].
Nh vËy, sù ph©n c«ng x· héi t¸ch nÒn s¶n xuÊt nãi
chung, n«ng nghiÖp nãi riªng, thµnh nh÷ng ngµnh riªng
9
biÖt, mçi ngµnh ®ã l¹i chia thµnh nhiÒu ngµnh nhá vµ ph©n
ngµnh nhá; chóng s¶n xuÊt ra, díi h×nh thøc hµng hãa,
nh÷ng s¶n phÈm riªng vµ ®em trao ®æi víi nhau. Ph©n
c«ng lao ®éng x· héi cµng s©u réng th× sù ph©n chia ngµnh
nghÒ cµng chi tiÕt. Xu híng cña sù ph¸t triÓn nµy lµ nh»m
biÕn viÖc s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng tõng s¶n phÈm riªng, mµ
c¶ viÖc s¶n xuÊt tõng bé phËn riªng cña s¶n phÈm, thËm chÝ
c¶ tõng thao t¸c trong viÖc chÕ biÕn s¶n phÈm, thµnh mét
ngµnh riªng biÖt.
Tõ nh÷ng ®iÓm trªn ®©y cã thÓ rót ra ®Æc ®iÓm c¬
b¶n cña kinh tÕ hµng hãa nãi chung vµ n«ng nghiÖp hµng
hãa nãi riªng lµ:
Thø nhÊt, h×nh thµnh nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ kh«ng
thuÇn nhÊt, sè lîng nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn mét
chøc n¨ng kinh tÕ gièng nhau gi¶m xuèng, sè lîng nh÷ng
ngµnh kinh tÕ riªng biÖt t¨ng lªn.
C«ng nghiÖp t¸ch ra khái n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt vµ trao
®æi hµng hãa trë thµnh phæ biÕn, c¸c ngµnh kinh tÕ míi
trong néi bé n«ng nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh.
Kinh tÕ hµng hãa ph¸t triÓn m¹nh, thÞ trêng tõng bíc ®îc më
réng ®a ®Õn chç ngµy cµng t¨ng thªm nh÷ng ngµnh c«ng
nghiÖp riªng biÖt t¸ch khái n«ng nghiÖp. Xu híng ph¸t triÓn
nµy kh«ng nh÷ng biÕn viÖc s¶n xuÊt mang tÝnh chuyªn biÖt
t¹o ra tõng s¶n phÈm riªng, mµ cßn s¶n xuÊt tõng bé phËn
riªng cña s¶n phÈm, thËm chÝ c¶ tõng thao t¸c trong viÖc
10
chÕ biÕn s¶n phÈm thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp hoÆc
dÞch vô riªng. Qu¸ tr×nh nµy còng diÔn ra trong néi bé
ngµnh n«ng nghiÖp lµm n¶y sinh nh÷ng khu vùc n«ng
nghiÖp chuyªn m«n hãa, dÉn ®Õn kh«ng nh÷ng diÔn ra sù
trao ®æi s¶n phÈm n«ng nghiÖp lÊy s¶n phÈm c«ng nghiÖp
mµ cßn c¶ trao ®æi gi÷a c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp víi
nhau n÷a.
Thø hai, sù ph©n c«ng x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nªn
lu th«ng hµng hãa còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn dÉn ®Õn sù
ra ®êi cña th¬ng nghiÖp. Lóc ®Çu th¬ng nghiÖp chØ ®ãn
lÊy s¶n phÈm thõa ra, vÒ sau nã t¸c ®éng vµo nÒn s¶n
xuÊt, híng s¶n xuÊt vèn nh»m vµo nhu cÇu tiªu dïng trùc
tiÕp chuyÓn sang s¶n xuÊt nh»m vµo thÞ trêng vµ tõng bíc
s¸t nhËp lu th«ng thµnh mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n
xuÊt vµ thÞ trêng ngµy cµng më réng. Sù ph¸t triÓn cña s¶n
xuÊt hµng hãa sÏ chÊm døt t×nh tr¹ng ph©n t¸n cña nh÷ng
®¬n vÞ kinh tÕ nhá (trong kinh tÕ tù nhiªn) vµ sÏ tËp hîp
c¸c thÞ trêng nhá ®Þa ph¬ng thµnh mét thÞ trêng lín trong
toµn quèc vµ sau ®ã trªn toµn thÕ giíi.
Theo tiÕn ®é ®ã xu híng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña s¶n
xuÊt x· héi lµ kinh tÕ tù nhiªn sÏ chuyÓn thµnh kinh tÕ hµng
hãa, c¸c ngµnh kinh tÕ chuyªn m«n hãa g¾n bã mËt thiÕt víi
nhau h¬n.
Kinh tÕ hµng hãa lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ dùa trªn c¬ së
ph©n c«ng x· héi, trong ®ã s¶n phÈm ®îc lµm ra nh»m ®Ó
11
trao ®æi, hay ®Ó b¸n trªn thÞ trêng. HÔ ë ®©u vµ khi nµo
cã ph©n c«ng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng hãa th× ë ®ã vµ khi
Êy cã thÞ trêng. Quy m« cña thÞ trêng phï hîp víi tr×nh ®é
chuyªn m«n hãa cña lao ®éng x· héi. Nhng kh«ng ph¶i hÔ cã
thÞ trêng lµ cã kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ thÞ trêng lµ tr×nh
®é ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng hãa, trong ®ã toµn bé
hoÆc tuyÖt ®¹i bé phËn c¸c yÕu tè "®Çu vµo" vµ "®Çu ra"
cña s¶n xuÊt ®Òu th«ng qua thÞ trêng. So s¸nh ngêi PhÐc-
mi-ª t b¶n chñ nghÜa vµ ngêi tiÓu n«ng. Ngêi PhÐc-mi-ª b¸n
toµn bé s¶n phÈm cña m×nh, vµ v× vËy trªn thÞ trêng ph¶i
hoµn l¹i tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña anh ta, cho ®Õn c¶
h¹t gièng n÷a; cßn ngêi tiÓu n«ng th× tiªu dïng trùc tiÕp ®¹i
bé phËn s¶n phÈm cña m×nh, anh ta mua vµ b¸n cµng Ýt
cµng tèt, vµ trong chõng mùc cã thÓ anh ta cßn tù chÕ t¹o
lÊy c«ng cô lao ®éng, quÇn ¸o v.v… [17, tr.176].
Kinh tÕ hµng hãa thóc ®Èy viÖc tÝch tô, tËp trung s¶n
xuÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt. Thóc ®Èy viÖc kh«ng ngõng
c¶i tiÕn kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi tæ chøc s¶n
xuÊt ®Ó võa n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm; võa
gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¶n xuÊt
hµng hãa ®ßi hái ph¶i ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü
thuËt, c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng
c¸ nh©n vµ x· héi t¨ng dÇn, c¶i t¹o ph¬ng ph¸p, tËp qu¸n
s¶n xuÊt, lµm cho s¶n phÈm lµm ra ®îc dåi dµo, phong phó
vµ ®a d¹ng. TiÕn bé kü thuËt ¸p dông vµo s¶n xuÊt sÏ thóc
12
®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ,
chuyªn m«n s¶n xuÊt…tõ ®ã thóc ®Èy viÖc trao ®æi hµng
hãa, më réng thÞ trêng.
Kinh tÕ hµng hãa ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o
cña mçi ngêi lao ®éng, mçi ®¬n vÞ kinh tÕ; t¹o ®iÒu kiÖn
cho sù ph¸t triÓn tù do, toµn diÖn cña c¸ nh©n; t¹o ra c¬
chÕ ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc cña x· héi. Kinh tÕ
hµng hãa ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy vµ më réng viÖc giao lu
kinh tÕ, v¨n hãa gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc vµ c¸c
quèc gia trªn thÕ giíi trªn c¬ së t«n träng, hîp t¸c lÉn nhau
vµ cïng ph¸t triÓn.
1.1.2. TÝnh u viÖt cña n«ng nghiÖp hµng hãa
N«ng nghiÖp hµng hãa (vµ kinh tÕ hµng hãa nãi chung)
cã nh÷ng u ®iÓm sau:
Mét lµ, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh,
kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. NÒn n«ng nghiÖp tù
nhiªn chØ híng vµo gi¸ trÞ sö dông nh»m ®¸p øng nhu cÇu
tiªu dïng trùc tiÕp cña chÝnh ngêi s¶n xuÊt, kh«ng cã trao
®æi s¶n phÈm, nªn thiÕu ®éng lùc kÝch thÝch lùc lîng s¶n
xuÊt ph¸t triÓn. Tr¸i l¹i, trong kinh tÕ hµng hãa, muèn b¸n
®îc s¶n phÈm trªn thÞ trêng ngêi s¶n xuÊt ph¶i quan t©m
®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi mua, ph¶i ra søc øng
dông kü thuËt míi ®Ó n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng hãa cña m×nh
nh»m thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-
13
êng, do ®ã mµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn, quy
m« s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa ngµy cµng më réng. So
s¸nh kinh tÕ tù nhiªn víi kinh tÕ hµng hãa t b¶n chñ nghÜa
V.I.Lªnin ®· chØ râ:
Quy luËt cña nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc chñ
nghÜa t b¶n lµ t¸i diÔn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo mét
quy m« nh cò, trªn mét c¬ së kü thuËt nh cò; kinh tÕ
diªu dÞch cña ®Þa chñ, kinh tÕ tù nhiªn cña n«ng
d©n, s¶n xuÊt thñ c«ng cña nh÷ng ngêi lµm c«ng
nghiÖp ®Òu nh thÕ c¶. Tr¸i l¹i, quy luËt cña s¶n
xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ kh«ng ngõng c¶i t¹o ph¬ng
thøc s¶n xuÊt vµ më réng v« h¹n ®é quy m« s¶n
xuÊt. Víi nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò th× c¸c
®¬n vÞ kinh tÕ cã thÓ tån t¹i hµng thÕ kû mµ kh«ng
hÒ thay ®æi tÝnh chÊt vµ ph¹m vi, kh«ng hÒ vît ra
ngoµi giíi h¹n cña l·nh ®Þa ®Þa chñ, cña xãm lµng
hay cña c¸i chî l©n cËn nhá bÐ dµnh cho nh÷ng thî
thñ c«ng n«ng th«n vµ nh÷ng ngêi tiÓu chñ (gäi lµ
thî thñ c«ng lµm ë nhµ). Tr¸i l¹i, xÝ nghiÖp t b¶n chñ
nghÜa th× tÊt nhiªn lµ vît ra ngoµi giíi h¹n cña lµng
x·, cña c¸i chî ®Þa ph¬ng, cña tõng vïng råi vît ra
ngoµi c¶ giíi h¹n quèc gia n÷a [15, tr. 62 - 63].
N«ng nghiÖp hµng hãa ph¸t triÓn tÊt yÕu sÏ ra ®êi c¸c
trang tr¹i lín, c¸c vïng chuyªn canh s¶n xuÊt nh÷ng khèi lîng
14
n«ng s¶n hµng hãa lín, kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu cña
thÞ trêng trong níc mµ cßn t¨ng xuÊt khÈu.
Hai lµ, n«ng nghiÖp hµng hãa ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh x·
héi hãa lùc lîng s¶n xuÊt. Lao ®éng s¶n xuÊt hµng hãa mang
tÝnh chÊt hai mÆt: lao ®éng cô thÓ vµ lao ®éng trõu tîng.
Lao ®éng cô thÓ mang tÝnh chÊt t nh©n, v× chän nghÒ g×,
s¶n xuÊt mÆt hµng g× lµ quyÒn cña mçi ngêi lao ®éng, cña
mçi ®¬n vÞ kinh tÕ. Nhng mçi lao ®éng cô thÓ, t nh©n ®ã
l¹i lµ mét bé phËn cña lao ®éng x· héi mµ s¶n phÈm lµ hµng
hãa nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi kh¸c, chø kh«ng ph¶i
®¸p øng nhu cÇu cña b¶n th©n ngêi s¶n xuÊt, tøc lµ ®¸p
øng nhu cÇu x· héi. S¶n xuÊt hµng hãa l«i cuèn nh÷ng ngêi
s¶n xuÊt riªng lÎ hay nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt tù chñ, ®éc
lËp vµo mét hÖ thèng ph©n c«ng x· héi. ChØ khi b¸n ®îc
hµng hãa th× lao ®éng t nh©n, ®éc lËp míi ®îc x· héi thõa
nhËn, vµ m©u thuÉn gi÷a lao ®éng t nh©n víi lao ®éng x·
héi míi ®îc gi¶i quyÕt, s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa míi
diÔn ra tr«i ch¶y.
TÝnh chÊt x· héi hãa lao ®éng trong n«ng nghiÖp hµng
hãa thÓ hiÖn ë chç: 1) s¶n xuÊt cho m×nh biÕn thµnh s¶n
xuÊt cho x· héi; 2) thay vµo t×nh tr¹ng ph©n t¸n, manh món
tríc kia, ®· h×nh thµnh sù tËp trung s¶n xuÊt cha tõng thÊy,
c¶ trong n«ng nghiÖp vµ trong c«ng nghiÖp; 3) DiÔn ra t×nh
tr¹ng lu ®éng d©n c, chuyÓn bít lao ®éng tõ trång c©y l¬ng
thùc sang trång c¸c c©y kh¸c hay sang ch¨n nu«i, rót bít lao
15
®éng trùc tiÕp lµm n«ng nghiÖp sang lµm c«ng nghiÖp chÕ
biÕn hay dÞch vô; 4) lµm thay ®æi bé mÆt tinh thÇn cña
d©n c n«ng th«n, thay ®æi ngay c¶ tÝnh chÊt cña nh÷ng
ngêi s¶n xuÊt.
Ba lµ, n«ng nghiÖp hµng hãa thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch
tô vµ tËp trung s¶n xuÊt, thóc ®Èy më réng thÞ trêng hµng
tiªu dïng, thÞ trêng lao ®éng vµ thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt.
Nh÷ng ngêi lµm ¨n giái sÏ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn cho phÐp
tÝch tô vèn, më réng quy m« kinh tÕ hé gia ®×nh thµnh
kinh tÕ trang tr¹i chuyªn doanh hoÆc kinh doanh tæng hîp.
§ång thêi qu¸ tr×nh c¹nh tranh dÉn ®Õn tËp trung s¶n
xuÊt, nh÷ng ®¬n vÞ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao sÏ t¨ng quy
m« ngµy cµng lín, lo¹i bá nh÷ng ®¬n vÞ yÕu kÐm, nh÷ng
®¬n vÞ nµy sÏ bÞ ph¸ s¶n, bÞ nh÷ng doanh nghiÖp th¾ng
cuéc th«n tÝnh hoÆc ph¶i liªn hiÖp víi nhau thµnh nh÷ng
doanh nghiÖp lín ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.
Nh÷ng ngêi bÞ ph¸ s¶n sÏ trë thµnh ngêi lµm thuª, thµnh ng-
êi b¸n søc lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
t b¶n chñ nghÜa trong n«ng nghiÖp. §iÒu quan träng ®èi víi
kinh tÕ hµng hãa kh«ng ph¶i lµ møc sinh ho¹t cña ngêi s¶n
xuÊt mµ lµ kho¶n thu nhËp b»ng tiÒn cña hä. Ngêi lµm thuª
trong n«ng nghiÖp cã thÓ cã møc sèng thÊp h¬n tríc ®©y
nhng l¹i ph¶i dïng tiÒn c«ng mua t liÖu sinh ho¹t nhiÒu h¬n
tríc, nªn l¹i lµm cho thÞ trêng më réng h¬n. MÆt kh¸c,
nh÷ng ngêi giµu lªn, kh«ng nh÷ng tiªu dïng nhiÒu h¬n mµ
16
cßn ph¶i thuª nhiÒu c«ng nh©n vµ mua nhiÒu t liÖu s¶n
xuÊt h¬n, nªn më réng c¶ thÞ trêng hµng tiªu dïng, c¶ thÞ tr-
êng lao ®éng vµ thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt.
Khi kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn, c¹nh tranh gay g¾t, th×
nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ quy m« nhá, canh t¸c trªn nh÷ng m¶nh
®Êt nhá sÏ bÞ lµm vµo t×nh tr¹ng suy ®åi. C¸c xÝ nghiÖp chÕ
biÕn n«ng s¶n ®ßi hái khèi lîng nguyªn liÖu lín víi chÊt lîng theo
nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vµ g¹t ra khái thÞ trêng nh÷ng
ngêi s¶n xuÊt nhá kh«ng ®¶m b¶o ®îc nh÷ng tiªu chuÈn trªn,
®ång thêi ngêi ta quy ®Þnh gi¸ n«ng s¶n theo chÊt lîng cña nã.
Khi nãi vÒ c¸c kho chøa ngò cèc thóc ®Èy m¹nh mÏ viÖc s¶n
xuÊt lóa m× hµng hãa vµ ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kü thuËt
cña nã b»ng c¸ch còng quy ®Þnh gi¸ c¶ theo chÊt lîng,
V.I.Lªnin viÕt:
Nh÷ng chÕ ®é ®ã ®¸nh vµo ngêi s¶n xuÊt nhá
hai vè mét lóc. Mét lµ, nh÷ng c¬ quan ®ã quy ®Þnh
tiªu chuÈn, c«ng nhËn chÊt lîng tèt cña lóa m× cña
nh÷ng nhµ s¶n xuÊt lín vµ do ®ã lµm cho lóa m×
chÊt lîng kÐm cña n«ng d©n nghÌo hoµn toµn bÞ gi¶m
gi¸. Hai lµ, b»ng c¸ch tæ chøc theo kiÓu c«ng nghiÖp
lín TBCN viÖc ph©n lo¹i vµ cÊt chøa ngò cèc, c¸c chÕ
®é ®ã gi¶m bít chi phÝ cña ngêi s¶n xuÊt lín vÒ ngò
cèc, lµm cho ngêi s¶n xuÊt lín b¸n lóa m× cña hä ®îc
dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n, vµ do ®ã lµm cho ngêi s¶n xuÊt
nhá víi lèi b¸n lóa m× tõng bao, theo lèi gia trëng vµ
17
th« s¬ trªn thÞ trêng, ph¶i hoµn toµn chÞu lÖ thuéc vµo
bän cô l¾c vµ bän cho vay nÆng l·i [15, tr.330].
1.2. Sù biÕn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa
1.2.1 C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ
Ph©n c«ng x· héi dÉn ®Õn ph©n chia nÒn s¶n xuÊt x·
héi thµnh nh÷ng ngµnh lín nh n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ
dÞch vô, mçi ngµnh lín l¹i chia thµnh nh÷ng ph©n ngµnh, vµ
mçi ph©n ngµnh l¹i chia thµnh nh÷ng ngµnh nhá h¬n. S¶n
phÈm cña c¸c ngµnh ®· ®îc ph©n chia ra nh vËy ®îc trao
®æi lÉn cho nhau, kh«ng nh÷ng trao ®æi s¶n phÈm n«ng
nghiÖp lÊy s¶n phÈm c«ng nghiÖp mµ cßn trao ®æi c¸c s¶n
phÈm n«ng nghiÖp víi nhau nªn thÞ trêng ngµy cµng më
réng. V.I.Lªnin ®· nhÊn m¹nh: "Giíi h¹n ph¸t triÓn cña thÞ
trêng trong x· héi t b¶n chñ nghÜa lµ do giíi h¹n chuyªn m«n
hãa lao ®éng x· héi quyÕt ®Þnh. Mµ sù chuyªn m«n hãa ®ã,
xÐt vÒ b¶n chÊt cña nã lµ v« cïng tËn, còng nh sù tiÕn bé kü
thuËt vËy" [14, tr.115].
Gi÷a c¸c ngµnh nãi trªn cã mèi quan hÖ víi nhau h×nh
thµnh c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ. Mét nÒn kinh tÕ lµnh m¹nh, cã
nhÞp ®é t¨ng trëng æn ®Þnh, ph¶i cã mét c¬ cÊu phï hîp.
§ã lµ c¬ cÊu ®¶m b¶o ®îc sù hµi hßa gi÷a c¸c yÕu tè (bé
phËn) thµnh mét hÖ thèng. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn víi
hÖ thèng ®îc ®o lêng b»ng tû träng cña mçi bé phËn ®ã
trong tõng ph©n ngµnh, trong tõng ngµnh hay trong toµn bé
nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong néi bé ngµnh n«ng nghiÖp gåm
18
cã trång trät vµ ch¨n nu«i, trong trång trät l¹i cã trång c©y l-
¬ng thùc, trång c©y c«ng nghiÖp, trång c©y ¨n qu¶, trång
rau, trång hoa, trång cá… Trong trång c©y l¬ng thùc cã
trång lóa, trång mµu, trong trång mµu l¹i gåm khoai, ng«,
s¾n… Trong ngµnh ch¨n nu«i còng ph©n chia thµnh ch¨n
nu«i gia cÇm, ch¨n nu«i gia sóc, nu«i thñy s¶n v.v… Ch¨n
nu«i gia sóc gåm nu«i tr©u, nu«i bß, nu«i cõu, nu«i dª… Nu«i
bß l¹i cã nu«i bß lÊy s÷a, nu«i bß lÊy thÞt…
§Ó hiÓu râ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ c¬ cÊu
ngµnh trong kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi riªng ngêi ta sö dông
nhiÒu chØ tiªu ®o lêng kh¸c nhau, nh c¬ cÊu diÖn tÝch c¸c
lo¹i c©y trång; c¬ cÊu vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ
yÕu; c¬ cÊu lîi nhuËn vµ thu nhËp, c¬ cÊu lao ®éng v.v…
* C¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i:
C¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i lµ thµnh phÇn c¸c gièng vµ
loµi c©y, con ®îc bè trÝ theo kh«ng gian vµ thêi gian trong
mét hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp nh»m tËn dông hîp lý c¸c
nguån lîi vÒ tù nhiªn, kinh tÕ x· héi s½n cã cña vïng. C¬ cÊu
c©y trång vËt nu«i lµ bé phËn chñ yÕu cña c¬ cÊu kinh tÕ
n«ng nghiÖp, nã cßn lµ mét néi dung chñ yÕu cña hÖ thèng
canh t¸c n«ng nghiÖp. C¬ cÊu c©y trång cßn ®îc h×nh
thµnh tõ nhiÒu nhãm c©y kh¸c nhau nh: Nhãm c©y l¬ng
thùc (lóa, hoa mµu), c©y n«ng nghiÖp ng¾n ngµy (khoai,
l¹c, mÝa, ®Ëu) vµ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy (cao su,
®iÒu…). C¬ cÊu con vËt nu«i ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nhãm
con kh¸c nhau nh: §¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa), gia sóc (lîn,
19
dª), gia cÇm, thñy cÇm (gµ, vÞt, ngan, ngçng) vµ con ®Æc
s¶n (t«m, cua, èc, Õch, ba ba…)
§Þnh nghÜa chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i tËp
trung vµo chuyÓn ®æi tõ c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp
sang c©y cã gi¸ trÞ cao h¬n, sang ch¨n nu«i, nu«i trång
thñy s¶n. mÆc dï c©y cã gi¸ trÞ thÊp ®«i khi ®îc x¸c ®Þnh
b»ng gi¸ trÞ cña nã trªn mét ®¬n vÞ träng lîng tuy nhiªn hîp
lý h¬n c¶ cã thÓ x¸c ®Þnh ®ã lµ nh÷ng c©y trång mang l¹i
lîi Ých kinh tÕ trªn mét ®¬n vÞ ruéng ®Êt hay lao ®éng cao.
Nh vËy, cã thÓ hiÓu: ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång,
vËt nu«i lµ chuyÓn tõ tr¹ng th¸i c©y trång, vËt nu«i cò sang
tr¹ng th¸i c©y trång, vËt nu«i míi ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt
lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph¸t triÓn nh÷ng c©y trång,
vËt nu«i cã triÓn väng vÒ thÞ trêng, cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao.
ViÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i ph¶i g¾n
liÒn víi thÞ trêng tiªu thô vµ chÕ biÕn. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu
c©y trång, vËt nu«i còng ®îc hiÓu lµ sù thay ®æi mèi quan
hÖ sè lîng vËt nu«i, sù thay ®æi vÒ diÖn tÝch, phÇn tr¨m tû
träng trong c¬ cÊu, sù thay ®æi vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ gi¸
trÞ gia t¨ng cña toµn ngµnh díi sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn
tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, m«i trêng vµ con ngêi.
1.2.2. Xu híng chñ yÕu trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu
ngµnh kinh tÕ n«ng nghiÖp
Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· thóc
®Èy qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp - c«ng
20
nghiÖp - dÞch vô. Sù t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng tríc hÕt lµ
n«ng nghiÖp ®· t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho chuyÓn dÞch n«ng
nghiÖp thuÇn n«ng tù cÊp tù tóc, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp
sang nÒn n«ng nghiÖp n¨ng suÊt cao. Nã cã vai trß quyÕt
®Þnh ®èi víi viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ n«ng nghiÖp. Thùc chÊt cña nã lµ ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp tõ chiÒu réng, hiÖu qu¶ thÊp sang ph¸t triÓn s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp theo chiÒu s©u, hiÖu qu¶ cao. Sù chuyÓn
dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ trong n«ng nghiÖp diÔn ra tïy
t×nh h×nh cô thÓ cña tõng vïng, tõng níc, nhng theo ®µ
ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp hµng hãa, xu híng chñ yÕu nãi
chung trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ diÔn ra nh
sau:
Thø nhÊt, lµ tû träng lao ®éng vµ gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng
nghiÖp ngµy cµng gi¶m, lao ®éng n«ng nghiÖp ®îc rót bít ®Ó
chuyÓn sang c«ng nghiÖp vµ dÞch vô.
C¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp biÕn ®æi ph¶i n»m trong
xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n tæng hîp bao gåm c¶
c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ dÞch vô.
Ph©n c«ng lao ®éng ë n«ng th«n diÔn ra theo híng
gi¶m lao ®éng trång lóa chuyÓn sang trång c¸c c©y kh¸c vµ
ph¸t triÓn ch¨n nu«i, më réng ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng
nghiÖp vµ dÞch vô, víi sù chuyÓn dÞch lao ®éng ra thµnh thÞ
phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp vµ
c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c.