Chuyên đề ôn thi hsg hóa 9

  • 98 trang
  • file .doc
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Các dạng bài tập hóa học ôn thi HSG THCS
Chuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học
1/ Nguyên tử (NT):
- KN:
- Cấu tạo gồm 3 loại hạt : Electron (e) tích điện âm (-) ; Proton (P) tích điện dương
(+) và hạt Nơtron (n) không mang điện.
- Trong nguyên tử:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
- Quan hệ giữa số p và số n : p  n  1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
* Bài tập vận dụng:
Bài 1. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số
hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?
Bài 2 .Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện
chiếm xấp xỉ 35% . Xác đinh tên nguyên tố
Bài 3 .Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 16 hạt. Xác định tên nguyên tố
Bài 4: Một nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 10. Tìm tên nguyên tử X.
Bài 5 .Tìm tên nguyên tử Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 13.
8
Bài 6. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng số hạt mang
15
điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào ? vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ?
Bài 7. Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi Z thuộc
nguyên tố hoá học nào.
Bài 8: Tổng số hạt (p, n, e) của nguyên tử nguyên tố X là 115, trong đó số hạt nowtron
nhiều hơn số hạt e là 10 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố X, kí hiệu hóa học
của X. ( HSG tỉnh năm 2016-2017)
Bài 9: tổng số hạt (p, n, e) trong 2 nguyên tử A, B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều
hơn số hạt không mang điện là 42, số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt
mang điện của nguyên tử A là 12. Xác định nguyên tố A, B. ( HSG tỉnh năm 2007-2008)
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -1-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Chuyên đề 2: Phương trình hóa học.
1. Định nghĩa: Biểu diễn ngắn ngọn phản ứng hóa học.
2. Các bước lập phương trình hóa học:
- B1: Viết sơ đồ của phản ứng: gồm CTHH của các chất tham gia và sản phẩm.
- B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng cách: tìm hệ số thích hợp đặt
trước các công thức sao cho số nguyên tử của các nguyên tố 2 vế phương trình bằng nhau
- B3 : Viết PTHH: thay “ --->” bằng “ →”.
VD: Đốt cháy photpho trong oxi sau phản ứng thu được Đi photpho penta oxit.Viết PTHH
của phản ứng trên.
Giải
B1 : P + O2 ---> P2O5
B2 : P + 5O2 ---> 2P2O5
B3 : 4P + 5O2 → 2P2O5
* Chú ý: Trong công thức có nhóm nguyên tử như: (OH); (SO4); (NO3); (PO4)……
Thì ta coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.
VD: hòa tan Al bằng axit sunfuric sau phản ứng thu được Nhôm sunfat và hiđrô.Viết
PTHH của phản ứng trên.
Giải:
B1 : Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2
B2 : Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2
B3 : 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
* Lập phương trình bằng phương pháp đại số:
B1 : Viết sơ đồ của phản ứng,rồi đặt các hệ số a,b,c,d,e…đứng trước các công thức.
B2 : Tính số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng theo hệ số trong PTHH.
B3 : Gán cho a = 1, sau đó dùng phép tính toán tìm các hệ số(b,c,d,e) còn lại theo a
B4 : thay hệ số vừa tìm được vào PTHH.
VD: aP + bO2 ---> cP2O5
Theo PTHH ta có:
Số nguyên tử P : a = 2c
Số nguyên tử O : 2b = 5c
Đặt a = 1 → c = →b=
Thay a = 1 → c = →b= vào PTHH ta được:
P + O2 → P2O5
Hay 4P + 5O2 → 2P2O5
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -2-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
* Bài tập:
Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
a. CaCO3 + HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O
b. Fe2O3 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + H2O
c. Al(NO3)3 + KOH ---> KNO3 + Al(OH)3
d. Fe(OH)2 + O2 + H2O ---> Fe(OH)3
Bài 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a. FexOy + O2 ---> Fe2O3
b. FexOy + H2SO4 ---> + H2O
c. FexOy + H2SO4 đặc ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
d.
Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
a. Al(OH)3 + HCl ---> AlCl3 + H2O
b. Fe(OH)3 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + H2O
c. AlCl3 + KOH ---> KCl + Al(OH)3
d. FeCl3 + KOH ---> Fe(OH)3 + KCl
Chuyên đề 3. Tính toán hóa học:
I. Tính theo công thức hóa học.
1. Tính thành phần % ( theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất
AxByCz.
a. Cách giải:
Thành phần % của các nguyên tố A,B,C trong hợp chất là:
Hoặc %C = 100% - (%A + %B )
b. VD: Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất
MgCO3.
Giải
Thành phần phần trăm của các nguyên tố Mg; C; O trong hợp chất là
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -3-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
2. Lập công thức hóa học của hợp chất theo thành phần
* Trường hợp 1: Thành phần % các nguyên tố
a1 . Dạng 1: Biết phân tử khối:
- Cách giải:
B1 : Đặt công thức đã cho ở dạng chung AxByCz ( x,y,z nguyên dương ,tối giản)
B2 : Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
B3 : Thay x, y, z vừa tìm được vào công thức ở dạng chung ta được công thức cần tìm.
b1 : VD.
Xác định công thức hóa học của B có khối lượng mol là 106 g , thành phần % về
khối lượng của các nguyên tố là: 43,4% Na ; 11,3% C còn lại là của Oxi.
Giải
Công thức đã cho có dạng: NaxCyOz ( x, y, z nguyên dương, tối giản )
Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
Vậy công thức hóa học của hợp chất B là Na2CO3.
a2 . Dạng 2 : Không biết phân tử khối.
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -4-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
- Cách giải:
B1: Tương tự dạng 1.
B2 : Ta có tỉ lệ .
( a,b,c là số nguyên dương tối giản)
B3 : Thay x = a ; y = b ; z = c vào công thức chung ta được công thức cần tìm.
b2 : Ví dụ như dạng 1 nhưng không cho khối lượng mol.
Giải
Công thức đã cho có dạng: NaxCyOz ( x, y, z nguyên dương, tối giản )
Ta có tỉ lệ :
= 1,88 : 0,94 : 2,83
= 2 : 1 : 3
Vậy CTHH của B là Na2CO3 .
* Trường hợp 2 : Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố
a1. Dạng 1: Biết phân tử khối.
- Cách giải:
B1 : Đặt công thức đã cho ở dạng chung AxBy ( x,y nguyên dương ,tối giản)
B2 : Tìm tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố:
=> (1)
B3 : Mặt khác ta có : x.MA + y.MB = Mhc (2)
B4 : Thay (1) vào (2) ta tìm được x , y rồi thay vào CT chung ta được công thức cần
tìm.
b1 Ví dụ: Tìm công thức hóa học của một oxit sắt biết phân tử khối bằng 160
và có tỉ lệ khối lượng là mFe : mO = 7 : 3.
Giải
Giử sử CTHH của oxit sắt là FexOy ( x, y nguyên dương , tối giản )
Ta có tỉ lệ về khối lượng là :
(1)
Mặt khác: 56x + 16y = 160 (2)
Từ (1) và (2) => x = 2 ; y = 3 .
Vậy CTHH của oxit sắt là : Fe2O3 .
a2 . Dạng 2: Không biết phân tử khối.
- Cách giải:
B1 : Đặt công thức đã cho ở dạng chung AxBy ( x,y nguyên dương ,tối giản)
B2 : Tìm tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố:
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -5-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
=> ( a,b là số nguyên dương ,tối giản )
B3 : Thay x = a ; y = b vào CT chung ta được công thức cần tìm.
b2 . Ví dụ: Như dạng 1 nhưng không cho phân tử khối.
Giải
Giử sử CTHH của oxit sắt là FexOy ( x, y nguyên dương , tối giản )
Ta có tỉ lệ về khối lượng là :
=> x = 2 ; y = 3 .
Vậy công thức hóa học của oxit sắt là : Fe2O3 .
* Trường hợp 3: Tỉ khối của chất khí.
- Cách giải:
- Theo công thức tính tỉ khối của chất khí .
=> => Xác định công thức hóa học.
- Ví dụ 1 : Tìm CTHH của oxit cacbon biết tỉ khối hơi đối với hiđrô bằng 22.
Giải
Giả sử CTHH của oxit cacbon là CxOy .
Theo bài ra ta có:
=> CTHH của oxit cacbon có M = 44 là CO2.
- Ví dụ 2 : Cho 2 khí A,B có công thức lần lượt là NxOy và NyOx và có tỉ khối hơi lần
lượt là .Xác định CTHH của A,B.
Giải
Theo bài ra ta có :
(1)
(2)
Từ (1) và (2) => x = 2 ; y = 1 => A là N2O ; B là NO2
3. Biện luận giá trị khối lượng mol (M) theo hóa trị (x,y) để tìm NTK và PTK.
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -6-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
a1. Dạng 1: Biết thành phần % về khối lượng.
- Cách giải:
+ Đặt công thức tổng quát AxBy ( x, y Nguyên dương )
+ Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố :
. Biện luận tìm giá trị của MA, MB theo x, y.
+ Viết thành công thức.
b1. Ví dụ : Xác định CTHH của Oxit một kim loại R chưa rõ hóa trị.Biết
thành phần % về khối lượng của Oxi trong hợp chất bằng của R trong
hợp chất đó.
Giải
Gọi n là hóa trị của R → CT của hợp chất là R2On
Gọi %R = a% → %O = .
Theo đề ra ta có:
Vì n là hóa trị của kim loại R nên n chỉ có thể là 1,2,3.
Ta xét bẳng sau:
n I II III
R 18,6 37,3 56
Loại Loại Fe
Từ kết quả bảng trên ta được CTHH của hợp chất là : Fe2O3.
a2 . Dạng 2 : Biết tỉ lệ về khối lượng.
- Cách giải:
+ Đặt công thức tổng quát AxBy ( x, y Nguyên dương )
+ Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố :
. Biện luận tìm giá trị của MA, MB theo x, y.
+ Viết thành công thức.
b2. Ví dụ: Xác định công thức hóa học của oxit một kim loại A chưa rõ hóa trị.Biết
tỉ lệ về khối lượng của A và oxi là 7 : 3.
Giải.
Gọi n là hóa trị của A → CT của hợp chất là A2On
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -7-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố :
Vì n là hóa trị của kim loại A nên n chỉ có thể là 1,2,3.
Ta xét bẳng sau:
n I II III
R 18,6 37,3 56
Loại Loại Fe
Từ kết quả bảng trên ta được CTHH của hợp chất là : Fe2O3.
*Bài tập:
Bài 1: Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong các hợp chất sau:
a. Al2(SO4)3 ; b. NH4NO3 ; c. Mg(NO3)2 ; d. Fe3O4 ; e. H3PO4
g. SO3 ; h. NH4HSO4 ; t. KNO3 ; n. CuSO4 ; m . CO2.
Bài 2: Trong các loại phân bón sau, loại nào có hàm lượng N cao nhất: NH4NO3 ; NH4Cl ;
(NH4)2SO4 ; KNO3 ; (NH2)2CO.
Bài 3: Lập công thức hóa học của sắt và oxi,biết cứ 21 phần khối lượng sắt thì kết hợp với
8 phần khối lượng oxi.
Bài 4: Hợp chất khí B, Biết tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố tạo thành là m C : mH = 6 : 1
Một lít khí B(đktc) nặng 1,25 gam. Xác định CTHH của B.
Bài 5 : Xác định CTHH của hợp chất C , biết tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là:
mCa : mN : mO = 10 : 7 : 24 và 0,2 mol hợp chất C nặng 32,8 gam.
Bài 6 : Xác định CTHH của hợp chất D ,biết 0,2 mol hợp chất D có chứa 9,2 gam Na ; 2,4
gam C và 9,6 gam O.
Bài 7: Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% Oxi,cũng oxit của kim loại đó
ở mức hoá trị cao chứa 50,48% Oxi.Xác định kim loại R.
Bài 8: Xác định CTHH của hợp chất A biết thành phần % theo khối lượng của các nguyên
tố là: 52,94% Al và 47,06% O
Bài 9: Xác định CTHH của hợp chất B biết thành phần % theo khối lượng của các nguyên
tố là: 22,13% Al , 25,41% P và 52,46% O
Bài 10: Xác định CTHH của hợp chất C biết phân tử khối của C bằng 120 và thành phần %
theo khối lượng của các nguyên tố là: 20% Mg; 26,67% S và 53,33% O.
Bài 11: Xác định CTHH của hợp chất D biết phân tử khối của D bằng 342 và thành phần
% theo khối lượng của các nguyên tố là: 15,79% Al; 28,07% S và 56,14% O.
II. Tính theo phương trình hóa học.
1. Có hai chất phản ứng với nhau:
* Cách giải chung:
B1: Đổi số liệu của đề bài ra số mol ( ; ; ; )
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -8-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
B2: Viết PTHH.
PTTQ: aX + bY → cC + dT ( a,b,c,d là hệ số cân bằng )
B3: Dựa vào PTHH,tìm số mol của chất cần tìm theo số mol của chất đã biết ( bằng
cách lấy hệ số của chất cần tìm chia cho hệ số của chất đã biết và nhân với số mol của chất
đã biết )
VD: Đề cho số mol chất T
Theo pt ta có:
B4: Đổi số mol vừa tìm được ra yêu cầu của đề bài:
( m = n.M ; V = n.22,4 ; ; )
* Vận dụng:
VD1: Cho sơ đồ phản ứng sau:
Al + HCl ---> AlCl3 + H2
a. Tính khối lượng của AlCl3 thu được khi hòa tan hoàn toàn 6,75 gam Al.
b. Tính thể tích H2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Giải
Số mol của Al là :
mol
PTHH:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1)
PT: 2 mol 2 mol 3 mol
ĐB: 0,25 mol 0,25 mol 0,375 mol
a. Tính khối lượng của AlCl3 .
Theo (1) → mol.
→ (g)
b. Tính thể tích của H2 ở (đktc).
Theo (1) → mol.
→ ( lít )
VD2 : Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít C3H8 (đktc) trong không khí sau phản ứng thu
được khí CO2 và H2O.
a. Tính thể tích khí O2 và không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hết lượng C3H8 nói trên.
b. Tính khối lượng CO2 tạo ra . Biết thể tích O2 chiếm thể tích không khí.
Giải
Số mol của C3H8 là:
mol
PTHH:
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O (1)
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình -9-
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
PT: 1 mol 5 mol 3 mol
ĐB: 0,3 mol 1,5 mol 0,9 mol
a. Tính thể tích khí O2 và không khí ở (đktc)
Theo (1) → mol
→ lít
→ VKK = 5. = 5.33,6 = 168 lít
b. Tính khối lượng của CO2.
Theo (1) → mol
→ g
* Bài tập:
Bài 1 : Để khử hết một lượng Fe3O4 cần dùng 13,44 lít khí H2 (đktc).
a. Tính khối lượng của Fe3O4 đem phản ứng.
b. Tính khối lượng Fe sinh ra.
Bài 2: Cho dây sắt đã được nung nóng đỏ vào bình chứa khí Clo sau phản ứng kết thúc
thấy có 16,25 g FeCl3 được tạo ra.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng Fe và Cl2 đã phản ứng.
Bài 3: Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng ,sau phản ứng thu được CuSO4 ,11,2 lít SO2
(đktc) và H2O.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính khối lượng CuSO4 thu được sau phản ứng.
Bài 4: Cho FeO tác dụng với HNO3 ,sau phản ứng thu được Fe(NO3)3 , nước và 8,96 lít
NO2 (đktc).Tính khối lượng Fe(NO3)3 thu được sau phản ứng.
Bài 5: Đốt cháy hết 6,4 g S trong oxi, sau phản ứng thấy có V lít khí SO2 thoát ra. Tính V
(đktc).
Bài 6: Cho một lượng Na vào Nước dư sau phản ứng thu được NaOH và 6,72 lít H2(đktc)
thoát ra .Tính khối lượng Na đem phản ứng.
Bài 7:Cho 8,1 gam Al vào dung dịch HCl, sau phản ứng thấy có V lít H2 thoát ra.Tính V
Bài 8: Để đốt cháy hết một lượng P cần dùng 10,08 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được
P2O5. Tính khối lượng của P, P2O5.
Bài 9: Cho 10,8 gam Al vào dung dịch CuSO4 lấy dư thu được Al2(SO4)3 và Cu.Tính khối
lượng Al2(SO4)3 và Cu tạo thành.
Bài 10 : Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl lấy dư, sau phản ứng
thấy 10,08 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Tính thành phần % của mỗi kim loại trong hỗn hợp
ban đầu . Biết Cu không phản ứng với HCl.
2. Hỗn hợp tác dụng với 1 chất.
* Phương pháp giải:
B1: Đổi số liệu của đề bài ra số mol.(Nếu có)
- a,a’,b,b’c,c’ là hệ số cân bằng
B2: Viết PTHH - Đề cho khối lượng hỗn hợp
PTTQ: aA + bB → cC + dDA,A’= t gam và khối lượng hỗn
hợp D,D’= t’ gam
- Tính khối lượng của A,A’
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình hoặc % của A,A’ - 10 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
x
a’A’ + b’B → c’C’ + d’D’
y
B3: Đặt số mol của mỗi chất cần tìm trong hỗn hợp là x,y.Dựa vào PTHH lập mối
quan hệ số mol của chất có liên quan.
B4: Lập hệ phương trình toán học, rồi giải để tìm x,y
(*) (**)
B5: Đổi x,y vừa tìm được ra yêu cầu của đề bài.
mA = x.MA ; mA’ = y.MA’
* Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg cần dùng 4,48 lít
O2 (đktc),sau phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn gồm Al2O3 và MgO.
a. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng của Al2O3 và MgO thu được sau phản ứng.
Giải:
Số mol của O2 là :
mol
PTHH: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (1)
x mol ¾ x mol ½ x mol
2Mg + O2 → 2MgO (2)
y mol ½ y mol y mol
a. Tính khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.
Đặt nAl = x mol ; nMg = y mol
Theo đề ra ta có phương trình:
(*)
Theo (1) và (2) kết hợp với đề bài ta có :
(**)
Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 11 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Giải hệ trên ta được:
Khối lượng của Al và Mg là :
mAl = n.M = 0,2 .27 = 5,4 g
mMg = n.M = 0,1 .24 = 2,4 g
b. Tính khối lượng của Al2O3 và MgO là:
Theo (1) → mol
→ g
Theo (2) → mol
→ g
Ví dụ 2: Để đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H6 cần dùng 24 gam O2 , sau
phản ứng thu được CO2 và H2O.
a. Tính khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích khí CO2 thu được sau phản ứng. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc.
Giải.
Số mol của hỗn hợp khí và O2 là :
mol
mol
PTHH: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1)
x mol 2x mol x mol
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O (2)
y mol y mol 2y mol
a. Tính khối lượng của CH4 và C2H6 trong hỗn hợp ban đầu là:
Đặt :
Theo đề ra ta có phương trình:
nhhk= x + y = 0,3 (*)
Theo (1) và (2) kết hợp với đề bài ta có:
2x + y = 0,75 (**)
Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 12 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Giải hệ trên ta được:
khối lượng của CH4 và C2H6 trong hỗn hợp ban đầu là:
gam
gam
b. Tính thể tích của CO2 thu được .
Theo (1) và (2) => mol
=> lít
* Bài tập.
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 15,6 g hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 ,sau phản
ứng thu được 92,4 g hỗn hợp muối.
a. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích H2 sinh ra ở (đktc) bằng 2 cách.
Bài 2: Cho 44,7 g một hỗn hợp gồm CaCO3 và BaCO3 vào dung dịch HCl lấy dư ,sau phản
ứng thu được 48,55 g hỗn hợp muối và V lít CO2 (đktc).
a. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính V.
Bài 3: Cho 34,75 g hỗn hợp 2 muối gồm BaCO3 và MgSO3 vào dung dịch HCl lấy dư ,sau
phản ứng thu được hỗn hợp khí C có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 24,5.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 4: Hòa tan hết 21,1 gam hỗn hợp gồm Al và Zn bằng dung dịch H 2SO4, sau phản ứng
thấy có 14,56 lít H2(đktc) thoát ra. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban
đầu.
Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 28 gam hỗn hợp A gồm Fe 2O3, CuO bằng dung dịch HCl vừa đủ,
sau phản ứng thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 55,5 gam muối khan.
Tính thành phần % của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 6: Cho a gam dung dịch H2SO4 loãng x% tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp 2 kim loại K
và Fe ( lấy dư ) . Sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 0,04694a gam. Xác định x
Bài 7: Cho 46,1 g hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dịch HCl lấy dư, thu được
17,92 lít H2(đktc). Tính thành phần % của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Biết thể
tích khí H2 do Fe sinh ra gấp 2 lần thể tích H2 do Mg sinh ra.
Bài 8: Hỗn hợp A gồm NaCl, NaBr cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng
tết tủa tạo thành bằng khối lượng AgNO3 phản ứng. Tính thành phần % của mỗi muối
trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 9: hào tan hết 12 g hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, MgO cần dùng 0,225 lít dung dịch
HCl 2M. Mặt khác, nếu đốt nóng 12 g hỗn hợp A trong khí CO dư để phản ứng hoàn toàn
thì thu được 10 g rắn B. Tính thành phần % của mỗi oxit trong hỗn hợp A.
Bài 10: Cho a gam dung dịch HCl A% tác dụng với một lượng hỗn hợp 2 kim loại Ba và
Fe (dùng dư), sau phản ứng thu được 0,05a gam H2. Tính A.
3. Dạng toán thừa thiếu
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 13 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
a1. Dạng 1: Có 2 chất phản ứng.
Đề cho ( khối lượng , thể tích chất khí ) của 2 chất phản ứng.Yêu cầu tính khối
lượng hoặc thể tích chất sản phẩm.
* Cách giải chung:
- Đổi số liệu của đề bài ra số mol.
- Viết PTHH
- Xác định lượng chất nào phản ứng hết,chất nào còn dư bằng cách
Lập tỉ số:
Số mol chất A đề cho > < Số mol chất B đề cho
Số mol chất A trên PT Số mol chất B trên PT
=> Tỉ số nào lớn hơn => chất đó dư ;tỉ số nào nhỏ hơn => chất đó phản ứng hết.
( hoặc sử dụng phương pháp 3 dòng để giải dạng toán này)
- Dựa vào phương trình hóa học, tìm số mol của các chất sản phẩm theo chất phản
ứng hết.
- Đổi số mol vừa tìm được ra yêu cầu của đề bài: ( m = n.M hoặc V = n.22,4 )
b1 . Ví dụ: Đốt cháy 5,4 g Al trong bình chứa 6,72 lít O2 (đktc). Tính khối lượng của
Al2O3 thu được sau phản ứng.
Giải:
Số mol của Al và O2 là:
mol
mol
PTHH : 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (1)
PT: 4 mol 3 mol 2 mol
ĐB: 0,2 mol 0,3 mol
Theo (1) kết hợp với đề bài ta có tỉ số:
=> Al phản ứng hết ; O2 còn dư.
Theo (1) mol
g
* Bài tập
Bài 1: Đốt cháy 5,4 g Al trong bình chứa 7,84 lít khí O2 (đktc) ,sau phản ứng thu được
Nhôm oxit.Tính khối lượng Nhôm oxit.
Bài 2: Đốt cháy 12,4 g P trong bình chứa 13,44 lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được Đi
photpho pentaoxit.
a. Phot pho hay Oxi,chất nào còn dư ,dư bao nhiêu gam.
b. Tính khối lượng của Đi photpho penta oxit.
Bài 3: Cho 8,1 g Al vào dung dịch có chứa 29,4 g H2SO4 ,Sau phản ứng thu được
Al2(SO4)3 và khí H2.
a.Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng của Al2(SO4)3 thu được
c. Tính thể tích của H2 (ở đktc)
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 14 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Bài 4: Cho 15 g CaCO3 vào dung dịch có chứa 7,3 g HCl sau phản ứng thấy có V lít khí
thoát ra.Tính V ( ở đktc).
a2 . Dạng 2: Hỗn hợp phản ứng với một chất (A) . Chứng minh hỗn hợp tan hết
hoặc chưa tan hết.
- Cách giải: Giả sử hỗn hợp chỉ có một có M nhỏ,để khi chia khối lượng hỗn hợp
cho M nhỏ ta được số mol lớn, rồi so sánh với số mol của chất (A) để xem chất (A) còn dư
hay hỗn hợp còn dư.
nhỗn < < nA
b1. Ví dụ 1: Cho 3,78 g hỗn hợp Mg và Al tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 g
HCl.
a. Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al thì axit vẫn còn dư.
b. Tính khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp ban đầu khí có 4,368 lít H2 (đktc) sinh ra.
Giải
Số mol của HCl là:
mol
PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1)
x mol 3x mol 3/2x mol
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (2)
y mol 2y mol y mol
a. Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al thì axit vẫn còn dư.
Đặt
Theo đề ra ta có:
27x + 24y = 3,78 > 24 ( x+ y )
=> 3,78/24 = 0,16 > x + y (*)
Theo (1) và (2) kết hợp với đề bài ta có:
nHCl = 3x + 2y < 3( x + y ) (**)
Từ (*) và (**) => 3x + 2y < 3( x + y ) < 3.0,16 = 0,48.
=> nHCl phản ứng = 3x + 2y < 0,48 , mà theo bài ra nHCl đem phản ứng = 0,5 mol
=> Lượng hỗn hợp tan hết, axit còn dư.
b. Tính khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp ban đầu
Số mol của H2 sinh ra là:
mol
Theo (1) và (2) kết hợp với đề bài ta có hệ phương trình:
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 15 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Giải hệ phương trình trên ta được:
khối lượng của Mg và Al là:
mMg = 0,045.24 = 1,08 g
mAl = 0,1.27 = 2,7 g
Ví dụ 2: Hòa tan 7,8 g hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch H2SO4 , sau phản
ứng thu được dung dịch A và 2,24 lít khí H2 (đktc). Chứng minh sau phản ứng kim loại vẫn
còn dư.
Giải:
PTHH : Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 (1)
x mol x mol
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 (2)
y mol y mol
Đặt
Theo đề ra ta có : 24x + 65y = 7,8
Nếu x = 0 thì y = 0,12 mol
Nếu y = 0 thì x = 0,325 mol
Vậy 0,12 < x + y < 0,325 (*)
Mặt khác theo (1) và (2) kết hợp với đề bài ta có:
mol (**)
Từ (*) và (**) => kim loại tan chưa hết sau phản ứng vì : x + y = 0,1 < 0,12 .
* Bài tập:
Bài 1: Cho 31,8 g hỗn hợp gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào dung dịch có chứa 29,2 g
HCl.
a. Chứng minh sau phản ứng axit vẫn còn dư.
b. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu,khi thấy có 7,84 lít khí CO2
(đktc) thoát ra.
Bài 2: Hòa tan 13,2 g hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hóa trị bằng dung dịch có chứa
21,9 g HCl.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7 g hỗn hợp muối khan.
a. Chứng minh hỗn hợp A tan không hết.
b. Tính thể tích H2 sinh ra ở (đktc)
Bài 3: Cho 3,87 g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào dung dịch B chứa 0,25 mol HCl và 0,125
mol H2SO4 ta thu được dung dịch C và 4,368 lít H2 (đktc).
a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn dư axit.
b. Tính thành phần % của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
Bài 4: Hòa tan 7,74 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al bằng dung dịch có chứa 0,5 mol HCl
và 0,19 mol H2SO4 ,sau phản ứng thu được dung dịch A và 8,736 lít H2 (đktc).
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 16 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn dư axit.
b. Tính khối lượng của mỗi muối trong dung dịch A.
Bài 5: Cho 5,6 g hỗn hợp gồm Mg ,Zn , Al Tác dụng với dung dịch có chứa 25,55 g HCl
Hỗn hợp kim loại tan hết không ?Vì sao?
Bài 6: Cho 19,85 g hỗn hợp gồm CaCO3 và BaCO3 vào 200ml dung dịch HCl 2M.
a. CM sau phản ứng axit vẫn còn dư.
b. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu, khi thấy có 3,36 lít CO2 (đktc)
thoát ra.
Bài 7: Hòa tan 13,2 g hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hóa trị bằng dung dịch có chứa
21,9 g HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7 gam muối khan.
a. CM hỗn hợp A tan không hết.
b. Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc.
Bài 8: Hỗn hợp A gồm 2 kim hoại là Mg và Zn. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ là x mol/l
TN1: Cho 24,3g (A) vào 2l dung dịch (B) sinh ra 8,96l khí H2.
TN2: Cho 24,3g (A) vào 3l dung dịch (B) sinh ra 11,2l khí H2.(Các thể tích khí đo ở đktc)
a. Hãy CM trong TN1 thì hỗn hợp kim loại chưa tan hết, trong TN2 axít còn dư?
b. Tính nồng độ x mol/l của dung dịch B và % khối lượng mỗi kim loại trong A?
Bài 9 : Có 15 gam hỗn hợp Al và Mg được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho
vào 600ml HCl nồng độ xM thu được khí A và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được
27,9 gam muối khan. Phần thứ 2 cho vào 800ml dung dịch HCl nồng độ xM và làm tương
tự thu được 32,35g muối khan. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và x.
Tính thể tích hidro (dktc) thu được sau khi thực hiện xong các thí nghiệm.
Bài 10: Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl, kết thúc thí nghiệm, cô
cạn sản phẩm thu được 3,1 gam chất rắn.
- Thí nghiệm 2: Nếu cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng
như trên). Kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,34 gam chất rắn và thấy giải
phóng 0,448 lít khí H2 (đktc).
Tính a và b?
4. Tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng.
- Cách giải: tương tự như các phương pháp đã học.Các em vận dụng tất cả những phương
pháp đã học vào làm bài.
- Khi giải bài toán dạng nồng độ dung dịch cần lưu ý một số vấn đề sau:
* Khi đề bài cho : Hòa tan 1 chất vào nước yêu cầu tính nồng độ dung dịch thu được thì
có các khả năng sau xảy ra:
- Chất đó chỉ tan trong nước : thì ta tính nồng độ của chất đem hòa tan.
` - Chất đó phản ứng với nước: Thì ta tính nồng độ của chất tạo thành sau phản ứng.
* Khi đề bài cho : nhiều chất trộn lẫn vào nhau và yêu cầu tính C% thì ta tính khối lượng
dung dịch sau phản ứng như sau:
- Nếu Sản phẩm tạo thành không có chất kết tủa hoặc bay hơi thì:
m dung dịch sau phản ứng = m Các chất đem trộn lẫn
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 17 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
- Nếu sản phẩm tạo thành sau phản ứng có chất kết tủa hoặc bay hơi thì:
m dung dịch sau phản ứng = m Các chất đem trộn lẫn - m chất kết tủa.
m dung dịch sau phản ứng = m Các chất đem trộn lẫn - m Chất khí
Hoặc : m dung dịch sau phản ứng = m Các chất đem trộn lẫn - m chất kết tủa. - m Chất khí
* khi gặp bài toán: Làm bay hơi c gam nước từ dung dịch có nồng độ a% được dung dịch
mới có nồng độ b%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.
Giải
Giả sử khối lượng của dung dịch ban đầu là m gam.
Do cô cạn hoặc thêm nước vào dung dịch thì khối lượng chất tan trong dung dịch
không thay đổi nên
Ta có phương trình:
Bài 1: Cho 4,6 gam Na vào 60 gam H2O, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được dung dịch A. Tính nồng độ % của dung dịch A.
Giải:
PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (1)
Theo (1) →
Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
m dung dịch sau phản ứng = 4,6 + 60 – 0,1.2 = 64,4 gam
Nồng độ % của dung dịch NaOH trong A là:
Bài 2: Cho 200 gam dung dịch H2SO4 15% vào 500 gam dung dịch BaCl2 10%. Tính
nồng độ % các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng.
Giải:
PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl (1)
BĐ : 0,31 0,24
PỨ : 0,24 0,24 0,24 0,48
Dư : 0,07 0 0,24 0,48
Sau phản ứng dung dịch gồm: 0,07 mol H2SO4 dư , 0,48 mol HCl và 0,24 mol BaSO4
kết tủa.
Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
m dung dịch sau phản ứng = 200 + 500 – 0,24.233 = 644,08 gam
Nồng độ % các chất có trong dung dịch sau phản ứng là:
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 18 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Bài 3: Cho 13,8 gam Na vào 400 gam dung dịch CuSO4 16% thu được khí A, kết tủa
B và dung dịch C. Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch C.
Giải
PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ (1)
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (2)
BĐ: 0,6 0,4
PỨ: 0,6 0,3 0,3 0,3
Dư: 0 0,1 0,3 0,3
Theo (1) →
Sau phản ứng (1) và (2) ta thu được : Khí A là H2 0,3 mol; Kết tủa B là Cu(OH)2 0,3
mol; dung dịch C gồm 0,1 mol CuSO4 dư và 0,3 mol Na2SO4
Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:
m dung dịch sau phản ứng = 13,8 + 400 – 0,3.2 – 0,3.98 = 383,8 gam
Nồng độ % các chất có trong dung dịch C là:
* Bài tập:
Bài 1: Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi cho 47 gam K2O vào 200 gam H2O.
Bài 2: Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi hòa tan 2,3 gam Na vào 100 gam H2O.
Bài 3: Cho 300 gam dung dịch H2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 lấy dư thấy có 23,3
gam kết tủa. Tính nồng độ % của dung dịch H2SO4 đã dùng.
Bài 4: Cho 100 gam dung dịch Na2CO3 16,96 % tác dụng với 200 gam dung dịch BaCl2
10,4 %. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng.
Bài 5: Cho 200 gam dung dịch H2SO4 19,6% vào 400 gam dung dịch BaCl2 26%. Tính
nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng.
Bài 6: Rót 400 ml dung dịch BaCl2 5,2 % ( d = 1,03 g/ml) vào 100 ml dung dịch H2SO4
20% ( d = 1,14g/ml ). Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được sau phản
ứng.
Bài 7: Cho 27,4 gam Ba vào 400 gam dung dịch CuSO4 3,2% thì thu được khí A, kết tủa B
và dung dịch C. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch C.
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 19 -
Giáo viên: Đào Văn Chung - 0987898268 Giáo án ôn học sinh giỏi hóa học
Bài 8: Cho 200 gam dung dịch Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl, sau
phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Tính nồng độ % của dung dịch
Na2CO3 và HCl ban đầu.
Bài 9: Cho 300 gam dung dịch Na2SO4 tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch BaCl2, sau
phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 8,16%. Tính nồng độ % của dung dịch
Na2SO4 và BaCl2 ban đầu.
Bài 10: Cho mẩu Na vào 150 gam dung dịch AlCl3 44,5% thấy thoát ra 4,48 lít khí H2
(đktc). Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.
Bài 11: Cho 49,7 gam hỗn hợp CaCO3 và BaCO3 vào 550 ml dung dịch HCl 2M ( d =
1,14g/ml). Sau phản ứng thấy có 8,96 lít CO2 (đktc) thoát ra. Tính nồng độ % của các chất
có trong dung dịch sau phản ứng.
Bài 12: Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản
ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một
lượng bột MgCO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y
trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung
dịch Y.
5. Xác định công thức hóa học theo phương trình hóa học.
a1 . Dạng 1: Biết hóa trị của nguyên tố.
- Cách giải:
+ Đổi số liệu đề bài ra số mol ( nếu có)
+ Đặt công thức chất cần tìm ở dạng chung.
+ Viết phương trình hóa học, tìm số mol của chất cần xác định công thức theo
số mol của chất đã biết.
+ Tính khối lượng mol (M) của chất cần tìm => NTK => dựa vào bảng toàn
hoàn xác định nguyên tố.
b1. Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 7,2 g một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư,
thu được 6,72 lít H2 (đktc). Xác định tên kim loại.
Giải:
Số mol của H2 thu được là :
mol
Đặt M là kim loại hóa trị II đã dùng:
PTHH : M + 2HCl → MCl2 + H2 (1)
0,3 mol 0,3 mol
Theo (1) => nM = = 0,3 mol
=>
Vậy kim loại có hóa trị II là Mg = 24.
Ví dụ 2: Cho 2 g hỗn hợp gồm Fe và kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư thì
thu được 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, Nếu hòa tan 4,8 g kim loại hóa trị II đó cần chưa đến
18,25 g HCl. Xác đinh tên kim loại.
Giải
Gọi M là nguyên tử khối và cũng là kí hiệu của kim loại hóa trị II.
Trường THCS Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình - 20 -