Chuong 07 frame relay

  • 21 trang
  • file .pdf
Chương 7:
Frame relay
Bùi Văn Hiếu
Email: [email protected]
Frame Relay – Giới thiệu
 Xuất hiện khi chuẩn hóa mạng ISDN băng tần hẹp
 FR là kỹ thuật mạch ảo cung cấp các dịch vụ cấp
thấp (lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu) thoả mãn các
nhu cầu
 Tốc ñộ dữ liệu cao với chi phí thấp
 Dữ liệu không ñều
 Hiệu suất sử dụng cao nhờ vào sự tiến bộ của các môi
trường truyền dẫn
 Việc chuẩn hóa ñược thực hiện bởi cả ITU-T và
ANSI
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 2
Khoa Công nghệ thông tin
ðặc tính chính của X.25
 Các gói ñiều khiển kết nối (thiết lập và xóa
VC) ñược truyền trên cùng một kênh và cùng
VC với các gói dữ liệu (inband signaling)
 Phân/hợp kênh của VC xảy ra ở lớp 3
 Cả lớp 2 và 3 ñều có cơ chế ñiều khiển dòng
và ñiều khiển lỗi
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 3
Khoa Công nghệ thông tin
X.25 - Nhược ñiểm
 Chi phí cho việc chuyển mạch gói khá cao
 Yêu cầu ACK cho từng gói dữ liệu riêng biệt
 Tại mỗi node trung gian ñều thực hiện ñiều khiển
dòng và ñiều khiển lỗi
 Mỗi node trung gian phải lưu bảng trạng thái cho
mỗi VC
 Dữ liệu nguồn cần phải ñược lưu trữ trong
trường hợp phải truyền lại
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 4
Khoa Công nghệ thông tin
Nhược ñiểm của X.25
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 5
Khoa Công nghệ thông tin
Nhược ñiểm của X.25 (tt)
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 6
Khoa Công nghệ thông tin
Frame relay
 FR khắc phục các chi phí của X.25 bằng các ñặc
tính sau
 Tín hiệu ñiều khiển kết nối ñược truyền trên kết nối luận lý
riêng biệt so với dữ liệu.
 Không cần thiết phải duy trì bảng trạng thái tại các node
trung gian
 Phân/hợp kênh và chuyển mạch các kết nối luận lý ñược
thực hiện ở lớp 2
 Không cần cơ chế ñiều khiển dòng và ñiều khiển lỗi giữa
các node trung gian(ñược thực hiện ở lớp cao hơn)
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 7
Khoa Công nghệ thông tin
Frame Relay
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 8
Khoa Công nghệ thông tin
Frame relay
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 9
Khoa Công nghệ thông tin
Ứng dụng của FR
 Ứng dụng dữ liệu tương tác dạng khối
 ðồ họa phân giải cao như videotex, CAD/CAM
(yêu cầu thời gian trễ thấp và thông lượng cao)
 Truyền file lớn (yêu cầu thông lượng cao)
 Phân/hợp các kênh tốc ñộ thấp
 Lưu thông tương tác dạng ký tự
 Soạn thảo văn bản (khung ngắn, thời gian trễ và
thông lượng thấp)
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 10
Khoa Công nghệ thông tin
Kiến trúc nghi thức
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 11
Khoa Công nghệ thông tin
Control plane
 Giữa thuê bao và mạng
 Dùng kênh luận lý riêng
 Tương tự như ñiều khiển
kênh chung trong các dịch
vụ chuyển mạch mạch
 Lớp liên kết dữ liệu
 LAPD (Q.921)
 ðiều khiển liên kết dữ liệu tin cậy
 ðiều khiển dòng và ñiều khiển lỗi
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 12
Khoa Công nghệ thông tin
User plane
 Cung cấp các chức năng ñầu cuối
 Truyền thông tin giữa các ñầu
 LAPF (Link Access Procedure for Frame Mode
Bearer Services) Q.922
 Cung cấp cơ chế phân tách, canh chỉnh và trong suốt của
các khung
 Phân/hợp khung dùng trường ñịa chỉ
 Bảo ñảm số octet trong khung là một số nguyên (thêm/bớt
các bit 0)
 Bảo ñảm chiều dài khung không quá ngắn hoặc quá dài
 Phát hiện các lỗi truyền dẫn
 Chức năng ñiều khiển chống nghẽn mạng
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 13
Khoa Công nghệ thông tin
User plane
 Truyền dữ liệu người dùng
 Một loại khung
 Khung dữ liệu – không có khung ñiều khiển
 Không có số tuần tự cho khung
 Không có cơ chế ñiều khiển dòng và ñiều khiển lỗi
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 14
Khoa Công nghệ thông tin
ðịnh dạng khung LAPF
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 15
Khoa Công nghệ thông tin
Dịch vụ Frame Relay
 Frame relaying: dịch vụ mạng cơ bản cho việc
truyền các khung liên kết dữ liệu trên kênh D, B,
hoặc H
 Giao tiếp người dùng – mạng cho phép tạo nhiều VC hoặc
PVC tới nhiều ñích khác nhau
 ðối với VC, tín hiệu ñiều khiển ñược truyền một cách luận
lý thông qua nghi thức ñiều khiển trên kênh D
 Dữ liệu người dùng ñược truyền dưới dạng khung dùng
nghi thức liên kết dữ liệu LAPF
 Mạng bảo ñảm thứ tự các khung ñược truyền tại các ñiểm
tham chiếu S hoặc T ở ñầu kia
 Mạng phát hiện lỗi truyền dẫn, lỗi ñịnh dạng và lỗi chức
năng; loại bỏ các khung lỗi
Bộ môn Kỹ thuật máy tính Trang 16
Khoa Công nghệ thông tin