Chung cư nam sơn tp.hải phòng

  • 199 trang
  • file .docx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng
cơ bản đóng một vai trò hết sức quan trọng, thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh
tế khác. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực khoa học và công nghệ,
ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bước tiến vượt bậc. Để đáp ứng được
các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các
kỹ sư xây dựng có đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các
thế hệ đi trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại hơn.
Sau 4,5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đồ
án tốt nghiệp này là một mốc son quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn
thành nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học, hơn nữa còn khẳng định
sự phát triển to lớn về chất lượng kiến thức chuyên ngành để mỗi sinh viên tự tin
và vững bước lập nghiệp khi ra trường . Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp của mình,
em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: “
CHUNG CƯ NAM SƠN -TP.HẢI PHÒNG”. Nội dung của đồ án gồm 4 phần:
- Phần 1: Kiến trúc.
- Phần 2: Kết cấu công trình.
- Phần 3: Thi công công trình.
- Phần 4: Dự toán phần móng công trình
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em cũng
như các bạn sinh viên khác trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt
nghiệp này cũng không thể hoàn thành nếu không có sự tận tình hướng dẫn của
thầy: Th.S-KTS: Lê Văn Cường
PGS.TS : Nguyễn Văn Ngọc
Xin cám ơn thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để
em có thể hoàn thành đồ án ngày hôm nay.
Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ
kiến thức đã học cũng như học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công
nghệ thi công đang được ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng của nước ta
hiện nay. Do kiến thức, khả năng và thời gian còn hạn chế, đồ án tốt nghiệp này
không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý
của các thầy cô cũng như của các bạn sinh viên khác để có thể thiết kế được những
công trình hoàn thiện hơn sau này.
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2015
Sinh viên
Đặng Thái Sơn
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 1
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG 1 : KIẾN TRÚC
1.1. Giíi thiÖu c«ng tr×nh
Vị trí xây dựng nằm trong khu quy hoạch, khu đô thị mới phường Nam
Sơn,thành phố Hải Phòng. C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt: HÖ thèng cÊp tho¸t níc,
hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, hÖ thèng ®êng giao th«ng, c©y xanh...
C¸c c«ng tr×nh x· héi: Trêng häc, chî, nhµ trÎ... sÏ ®îc ®Çu t x©y dùng míi ®ång
bé hiÖn ®¹i.
- Nh»m tõng bíc tham gia vµo thÞ trêng kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ tõng bíc
kh¼ng ®Þnh th¬ng hiÖu lµ doanh nghiÖp x©y dùng hµng ®Çu cña tØnh. TËp ®oµn
Xu©n Thµnh ®· tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ triÓn khai c¸c bíc tiÕp
theo ®Ó ®Çu t x©y dùng Chung c Nam Sơn theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra.
Nh÷ng néi dung chÝnh cña b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Chung c Nam Sơn nh sau:
1. Tªn dù ¸n: Chung cư Nam Sơn
2. §Þa ®iÓm : Thành phố Hải Phòng
3. Quy m« dù ¸n:
- C¸c chØ tiªu quy ho¹ch x©y dùng:
+ DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng: 3500 m2
+ HÖ sè sö dông ®Êt: 3,43 lÇn
+ TÝnh chÊt c«ng tr×nh: Chung c cao tÇng
- C«ng suÊt thiÕt kÕ:
+ DiÖn tÝch sµn ë: 8784 m2
- C¬ cÊu c¨n hé: c¸c c¨n hé khÐp kÝn 3- 4 phßng ë (01 phßng kh¸ch vµ phòng
ăn;0203 phßng ngñ); c¸c diÖn tÝch phô gåm bÕp, lozia vµ tõ 2-3 phßng WC.
C«ng tr×nh cã 10 tÇng. C¸c tÇng ®iÓn h×nh cña c«ng tr×nh (tõ tÇng 2 ®Õn tÇng 10) cã
h×nh d¸ng, kÝch thíc ®¬n ®iÖu gièng nhau, chiÒu cao mçi tÇng lµ 3,3 m. Tæng chiÒu
cao cña c«ng tr×nh lµ 36,6 m tÝnh ®Õn cèt ®Ønh tÇng m¸i.
§©y lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh cao tÇng mang d¸ng dÊp hiÖn ®¹i ®· vµ ®ang ®-
îc x©y dùng xung t¹i khu vùc nµy vµ c«ng tr×nh rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm kiÕn tróc
cña quÇn thÓ c¸c c«ng tr×nh xung quanh. VÒ cÊp ®é c«ng tr×nh ®îc xÕp lo¹i “nhµ
cao tÇng lo¹i II” (cao díi 75 m).
C¸c chøc n¨ng cña c¸c tÇng ®îc ph©n ra:
- TÇng1: kinh doanh b¸n hµng, c¸c bé phËn kü thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn
kh«ng gian vèn kh«ng ®îc réng r·i.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 2
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
- TÇng 210: bè trÝ c¸c c¨n hé, gåm c¸c phßng chøc n¨ng nh phßng kh¸ch,
phßng ngñ, bÕp, vÖ sinh, giÆt, ban c«ng.
- TÇng m¸i, s©n thîng lµ n¬i bè trÝ c¸c phßng kü thuËt, bÓ níc m¸i.
1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
1.2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn.
- Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa châu á, sát biển Đông nên Hải Phòng chịu
ảnh hưởng của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11
đến tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mưa kéo dài từ tháng
5 đến tháng 10. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.600 - 1.800 mm. Bão thường
xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9.
- Thời tiết của Hải Phòng có 2 mùa rõ rệt, mùa đông và mùa hè. Khí hậu tương đối
ôn hoà. Do nằm sát biển, về mùa đông, Hải Phòng ấm hơn 1 độ C và về mùa hè
mát hơn 1 độ C so với Hà Nội. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 – 23 độ C,
cao nhất có khi tới 40 độ C, thấp nhất ít khi dưới 5 độ C. Độ ẩm trung bình trong
năm là 80% đến 85%, cao nhất là 100% vào những tháng 7, tháng 8, tháng 9, thấp
nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Trong suốt năm có khoảng 1.692,4 giờ nắng. Bức
xạ mặt đất trung bình là 117 Kcal cm/phút.
- Địa hình Hải Phòng thay đổi rất đa dạng phản ánh một quá trình lịch sử địa chất
lâu dài và phức tạp. Phần bắc Hải Phòng có dáng dấp của một vùng trung du với
những đồng bằng xen đồi trong khi phần phía nam thành phố lại có địa hình thấp
và khá bằng phẳng của một vùng đồng bằng thuần tuý nghiêng ra biển. Đồi núi của
Hải Phòng tuy chỉ chiếm 15% diện tích chung của thành phố nhưng lại rải ra hơn
nửa phần bắc thành phố thành từng dải liên tục theo hướng tây bắc - đông nam, có
quá trình phát sinh gắn liền với hệ núi Quảng Ninh thuộc khu đông bắc Bắc bộ về
phía nam. Đồi núi của Hải Phòng hiện nay là các dải đồi núi còn sót lại, di tích của
nền móng uốn nếp cổ bên dưới, nơi trước đây đã xảy ra quá trình sụt võng với
cường độ nhỏ. Cấu tạo địa chất gồm các loại đá cát kết, phiến sét và đá vôi có tuổi
khác nhau được phân bố thành từng dải liên tục theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
từ đất liền ra biển.Sông ngòi ở Hải Phòng khá nhiều, mật độ trung bình từ 0,6 -
0,8 km/1 km². Độ dốc khá nhỏ, chảy chủ yếu theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Đây
là nơi tất cả hạ lưu của sông Thái Bình đổ ra biển, tạo ra một vùng hạ lưu màu mỡ,
dồi dào nước ngọt phục vụ đời sống con người nơi đây. Hải Phòng có bờ biển dài
trên 125 km. Ngoài khơi thuộc địa phận Hải Phòng có nhiều đảo rải rác trên khắp
mặt biển, lớn nhất có đảo Cát Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vĩ. Biển, bờ biển và
hải đảo đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của thành phố duyên hải. Đây
cũng là một thế mạnh tiềm năng của nền kinh tế địa phương.
1.2.2 §iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi
H¶i phßng lµ ®« thÞ lo¹i 1 cña ®Êt níc. víi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn
kÌm theo lµ sù ra ®êi cña c¸c trung t©m th¬ng m¹i, v¨n phßng cña c¸c c«ng ty, nhµ
chung c.
- H¶i phßng lµ mét thµnh phè c¶ng lín nhÊt phÝa B¾c (C¶ng H¶i phßng) vµ
c«ng nghiÖp ë miÒn B¾c ViÖt nam vµ lµ trung t©m v¨n hãa, kinh tÕ, gi¸o dôc, khoa
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 3
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
häc vµ c«ng nghÖ vïng duyªn h¶i B¾c Bé. H¶i phßng lµ thµnh phè lín thø 3 ë ViÖt
nam, sau thµnh phè Hå chÝ minh vµ Hµ néi. H¶i phßng cßn 1 trong 5 thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng, ®« thÞ lo¹i 1 trung t©m cÊp quèc gia, cïng víi §µ n½ng vµ CÇn
th¬.TÝnh ®Õn th¸ng 12/2011, d©n sè H¶i phßng lµ 1.907.705 ngêi, trong ®ã d©n
thµnh thÞ chiÕm 46,1% vµ d©n n«ng th«n chiÕm 53,9%, lµ thµnh phè ®«ng d©n thø 3
ë ViÖt nam.
§©y lµ n¬i cã vÞ trÝ quan träng vÒ kinh tÕ, x· héi, c«ng nghÖ th«ng tin vµ an
ninh, quèc phßng cña vïng B¾c Bé vµ c¶ níc trªn 2 hµnh lang-mét vµnh ®ai hîp t¸c
kinh tÕ ViÖt nam-Trung quèc.H¶i Phßng lµ ®Çu mèi giao th«ng miÒn biÓn phÝa B¾c.
Víi lîi thÕ c¶ng níc s©u nªn vËn t¶i biÓn rÊt ph¸t triÓn, ®ång thêi lµ mét trong
nh÷ng ®éng lùc t¨ng trëng cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c B«. Lµ trung t©m kinh
tÕ-khoa häc-kÜ thuËt tæng hîp cña vïng duyªn h¶i B¾c Bé vµ lµ 1 trong 2 trung t©m
ph¸t triÓn cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. H¶i phßng cã nhiÒu khu c«ng
nghiÖp, th¬ng m¹i lín vµ trung t©m dÞch vô, du lÞch, gi¸o dôc, y tÕ, thñy s¶n cña
vïng duyªn h¶i B¾c Bé ViÖt nam. H¶i phßng lµ mét cùc t¨ng trëng cña tam gi¸c
kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c gåm Hµ Néi, H¶i phßng, Qu¶ng ninh, n»m ngoµi quy
ho¹ch vïng thñ ®« Hµ néi.
- H¶i phßng lµ mét trung t©m kinh tÕ quan träng cña miÒn B¾c nãi riªng vµ
cña ViÖt nam nãi chung. Tõ n¨m 2005 ®Õn nay lu«n ®øng top 5 c¸c tØnh thµnh phè
lu«n ®ãng gãp ng©n s¸ch nhiÒu nhÊt c¶ níc, ®øng sau thµnh phè Hå chÝ minh, Bµ
rÞa-Vòng tµu, Hµ néi. N¨m 2009, thu ng©n s¸ch nhµ níc cña ®Þa ph¬ng ®¹t 34.000
tØ ®ång. N¨m 2011, thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn thµnh phè ®¹t 47.725 tØ ®ång, t¨ng
19% so n¨m 2010. N¨m 2012, tæng thu ng©n s¸ch ®¹t 56.470 tû dång. §Õn nay H¶i
phßng cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu hµng hãa víi 40 níc vµ vïng l·nh thæ.
- Giao th«ng ë H¶i phßng cã tuyÕn ®êng s¾t B¾c-Nam, cã s©n bay quèc tÕ C¸t
Bi. Cã c¸c tuyÕn ®êng huyÕt m¹ch nh quèc lé 5, quèc lé 10.
- Do d©n sè ë H¶i phßng kh¸ ®«ng nªn nguån nh©n lùc lµ kh¸ dåi dµo.
- C«ng tr×nh ®îc x©y dùng trong tæng thÓ gåm nhiÒu nhµ cao tÇng míi ®îc x©y
dùng t¹o nªn mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i, ®éc ®¸o vµ hµi hoµ cho c¶ khu vùc.
Nh©n d©n cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng, chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt
cña Nhµ níc, tr×nh ®é d©n trÝ cao.
Nh©n d©n cã nÕp sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ t-
¬ng ®èi æn ®Þnh.
HiÖn nay, c«ng tr×nh kiÕn tróc cao tÇng ®ang ®îc x©y dùng kh¸ phæ biÕn ë
ViÖt Nam víi chøc n¨ng phong phó: Nhµ ë, nhµ lµm viÖc, v¨n phßng, kh¸ch s¹n,
ng©n hµng, trung t©m th¬ng m¹i. Nh÷ng c«ng tr×nh nµy ®· gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo
nhu cÇu nhµ ë cho ngêi d©n còng nh nhu cÇu cao vÒ sö dông mÆt b»ng x©y dùng
trong néi thµnh trong khi quü ®Êt ë c¸c thµnh phè lín cña níc ta vèn hÕt søc chËt
hÑp.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 4
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
Trong hoµn c¶nh khi ViÖt Nam võa ra nhËp WTO, c¸c c«ng ty níc ngoµi
®ang ®Çu t rÊt nhiÒu, viÖc cÇn mét lîng lín c¸c c«ng tr×nh cao tÇng phôc vô cho
lµm v¨n phßng cung nh c¸c c¨n hé cao cÊp trë nªn bøc thiÕt. C¸c khu nhµ cao tÇng
kh«ng nh÷ng lµm cho bé mÆt thµnh phè trë nªn hiÖn ®¹i h¬n mµ cßn gãp phÇn gãp
phÇn ®a ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn.
1.3. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc
1.3.1 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt b»ng:
C«ng tr×nh gåm 10 tÇng th©n cã c¸c mÆt b»ng ®iÓn h×nh gièng nhau n»m chung
trong hÖ kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc. C¸c c¨n hé trong c«ng tr×nh khÐp
kÝn, cã c¸c phßng ngñ, phßng kh¸ch, phßng vÖ sinh, phßng giÆt, bÕp ¨n. Mçi c¨n hé
®îc trang bÞ hÖ thèng chiÕu s¸ng, cÊp - tho¸t níc ®Çy ®ñ... C¸c buång trong c¨n hé
®îc bè trÝ theo d©y chuyÒn c«ng n¨ng hîp lÝ, thuËn tiÖn, ®¶m b¶o sù c¸ch li vÒ mÆt
b»ng vµ kh«ng gian, kh«ng ¶nh hëng lÉn nhau vÒ trËt tù, vÖ sinh vµ mü quan.
HÖ thèng cÇu thang lªn xuèng bao gåm 2 cÇu thang bé, 2 cÇu thang m¸y phôc
vô viÖc lªn xuèng thuËn tiÖn, ®ång thêi kÕt hîp lµm lèi tho¸t ngêi khi cã sù cè
nghiªm träng x¶y ra.
MÆt b»ng c«ng tr×nh lµ h×nh ch÷ nhËt ng¾n ( chiÒu réng 24,4 m, chiÒu dµi 36m
do ®ã ®¬n gi¶n vµ rÊt gän, kh«ng tr¶i dµi, h¹n chÕ ®îc c¸c t¶i träng ngang phøc t¹p
do lÖch pha dao ®éng g©y ra.
Trªn mÆt b»ng ®îc bè trÝ 2 lång thang m¸y vµ 2 cÇu thang bé ®¶m b¶o cho
giao th«ng theo ph¬ng ®øng ®îc thuËn tiÖn, ®¸p øng yªu cÇu c«ng n¨ng trong c«ng
tr×nh.
Tæng chiÒu cao cña c«ng tr×nh lµ 36,6m bao gåm tÇng 1 phôc vô giao dÞch
bu«n b¸n trao ®æi kinh tÕ.TÇng 1 ®îc bè trÝ sao cho th«ng tho¸ng nhÊt, ®¶m b¶o
thuËn tiÖn cho ®i l¹i trªn mÆt b»ng tÇng 1.
TÇng 2 - 10 chiÒu cao tÇng 3,3 m: mçi tÇng bè trÝ 6 c¨n hé.
TÇng kü thuËt ®Æt bÓ níc m¸i 3 ng¨n : 1 dïng ®Ó ch÷a ch¸y vµ 2 ng¨n dïng
cho sinh ho¹t , vµ c¸c phßng kü thuËt.
Khu vÖ sinh ®îc bè trÝ cho tõng c¨n hé riªng biÖt. Hép kü thuËt bè trÝ trong khu
WC ®Ó thu níc th¶i ë c¸c tÇng xuèng.
HÖ thèng khung bª t«ng cèt thÐp ®îc bè trÝ ®èi xøng ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh h¹n
chÕ ®îc biÕn d¹ng do xo¾n g©y ra do träng t©m h×nh häc trïng víi t©m cøng cña c«ng
tr×nh.
1.3.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng
MÆt ®øng lµ h×nh d¸ng kiÕn tróc bÒ ngoµi cña c«ng tr×nh nªn viÖc thiÕt kÕ mÆt
®øng cã ý nghÜa rÊt quan träng. ThiÕt kÕ mÆt ®øng cho c«ng tr×nh ®¶m b¶o tÝnh thÈm
mü vµ phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh, ®ång thêi phï hîp víi c¶nh quan xung
quanh, t¹o thµnh mét quÇn thÓ kiÕn tróc víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong t¬ng lai ®Ó
c«ng tr×nh kh«ng bÞ l¹c hËu theo thêi gian. MÆt ®øng c«ng tr×nh ®îc ph¸t triÓn lªn cao
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 5
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
mét c¸ch liªn tôc vµ ®¬n ®iÖu: kh«ng cã sù thay ®æi ®ét ngét theo chiÒu cao nhµ, do ®ã
kh«ng g©y ra nh÷ng biªn ®é dao ®éng lín tËp trung ë ®ã. Tuy nhiªn, c«ng tr×nh vÉn
t¹o ra ®îc mét sù c©n ®èi cÇn thiÕt. ViÖc tæ chøc h×nh khèi c«ng tr×nh ®¬n gi¶n, râ
rµng . Sù lÆp l¹i cña c¸c tÇng t¹o bëi c¸c ban c«ng, cöa sæ suèt tõ tÇng 110 t¹o vÎ
®Ñp thÈm mü cho c«ng tr×nh.
Nh×n chung bÒ ngoµi cña c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ theo kiÓu kiÕn tróc hiÖn ®¹i.
Cöa sæ cña c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ lµ cöa sæ kÝnh cã rÌm che bªn trong t¹o nªn mét
h×nh d¸ng võa ®Ñp vÒ kiÕn tróc võa cã t¸c dông chiÕu s¸ng tèt cho c¸c phßng bªn
trong. MÆt ®øng cßn ph¶i thiÕt kÕ sao cho c¸c c¨n phßng th«ng tho¸ng mét c¸ch tèt
nhÊt.
1.3.3.Gi¶i ph¸p giao th«ng cho c«ng tr×nh
Bao gåm gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng theo ph¬ng ®øng vµ theo ph¬ng ngang trong
mçi tÇng.
 Theo ph¬ng ®øng : C«ng tr×nh ®îc bè trÝ 2 cÇu thang bé vµ 2 cÇu thang
m¸y, ®¶m b¶o nhu cÇu ®i l¹i cho mét chung c lín, ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i vµ
tho¸t ngêi khi cã sù cè.
 Theo ph¬ng ngang : Bao gåm s¶nh tÇng dÉn tíi c¸c phßng.
ViÖc bè trÝ s¶nh vµ thang m¸y ë gi÷a c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho viÖc ®i l¹i theo ph¬ng
ngang ®Õn c¸c c¨n hé lµ nhá nhÊt. Giao th«ng trong tõng c¨n hé th«ng qua hµnh
lang nhá tõ tiÒn phßng ®Õn phßng ngñ vµ bÕp ¨n.
1.3.4. Gi¶i ph¸p vÒ cÊp ®iÖn.
Trang thiÕt bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh ®îc l¾p ®Çy ®ñ trong c¸c phßng phï hîp
víi chøc n¨ng sö dông, ®¶m b¶o kü thuËt, vËn hµnh an toµn. D©y dÉn ®iÖn trong
phßng ®îc ®Æt ngÇm trong têng, cã líp vá c¸ch ®iÖn an toµn. D©y dÉn theo ph¬ng
®øng ®îc ®Æt trong c¸c hép kü thuËt. §iÖn cho c«ng tr×nh ®îc lÊy tõ líi ®iÖn thµnh
phè, ngoµi ra ®Ó ®Ò phßng mÊt ®iÖn cßn bè trÝ mét m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng ®¶m
b¶o c«ng suÊt cung cÊp cho toµn nhµ ®Æt t¹i tÇng hÇm.
1.3.5. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chèng nãng, cÊp - tho¸t níc.
+ Chèng nãng: M¸i lµ kÕt cÊu bao che cho c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh
kh«ng chÞu ¶nh hëng cña ma n¾ng. Ngoµi ra s©n thîng cßn ®îc xö lý chèng nãng
b»ng mét líp g¹ch chèng nãng.
+ CÊp níc: Nguån níc ®îc lÊy tõ hÖ thèng cÊp níc thµnh phè th«ng qua hÖ
thèng ®êng èng dÉn xuèng c¸c bÓ chøa ®Æt díi ®Êt, tõ ®ã ®îc b¬m lªn bÓ trªn m¸i.
HÖ thèng ®êng èng ®îc bè trÝ ch¹y ngÇm trong c¸c hép kü thuËt xuèng c¸c tÇng vµ
trong têng ng¨n ®Õn c¸c phßng chøc n¨ng vµ khu vÖ sinh.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 6
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
+ Tho¸t níc : Bao gåm tho¸t níc ma vµ tho¸t níc th¶i sinh ho¹t.
Tho¸t níc ma ®îc thùc hiÖn nhê hÖ thèng sªn« dÉn níc tõ ban c«ng vµ m¸i theo
c¸c ®êng èng n»m ë gãc cét ch¶y xuèng hÖ thèng tho¸t níc toµn nhµ råi ch¶y ra
hÖ thèng tho¸t níc chung cña thµnh phè. Xung quanh nhµ cã hÖ thèng r·nh tho¸t n-
íc lµm nhiÖm vô tho¸t níc mÆt.
Tho¸t níc th¶i sinh ho¹t : níc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c khu vÖ sinh trªn c¸c tÇng ®-
îc dÉn vµo c¸c ®êng èng dÊu trong c¸c hép kü thuËt dÊu trong nhµ vÖ sinh tõ tÇng
10 xuèng ®Õn tÇng 1, sau ®ã níc th¶i ®îc ®a vµo xö lý ë c¸c hè ga díi ®Êt råi tõ ®©y
®îc dÉn ra hÖ thèng tho¸t níc chung cña thanh phè.
1.3.6. Gi¶i ph¸p th«ng giã, c¸ch nhiÖt, chiÕu s¸ng .
Gi¶i ph¸p th«ng giã cña c«ng tr×nh lµ sù kÕt hîp gi÷a th«ng giã tù nhiªn vµ
nh©n t¹o. Th«ng giã tù nhiªn ®îc thùc hiÖn nhê c¸c cöa sæ, ë bèn mÆt cña ng«i nhµ
®Òu cã cöa sæ, dï giã thæi theo chiÒu nµo th× vÉn ®¶m b¶o híng giã vµo vµ ra, t¹o
kh¶ n¨ng th«ng tho¸ng tèt cho c«ng tr×nh .
ChiÕu s¸ng còng ®îc kÕt hîp gi÷a tù nhiªn vµ nh©n t¹o, cöa sæ ®îc thiÕt kÕ lµ cöa
kÝnh khung nh«m nªn ®¶m b¶o viÖc lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn rÊt tèt cho c¸c phßng.
1.3.7. Gi¶i ph¸p phßng ho¶.
§Ó phßng chèng ho¶ ho¹n cho c«ng tr×nh trªn c¸c tÇng ®Òu bè trÝ häng cøu ho¶
vµ c¸c b×nh cøu ho¶ cÇm tay nh»m nhanh chãng dËp t¾t ®¸m ch¸y khi míi b¾t ®Çu.
VÒ tho¸t ngêi khi cã ch¸y: c«ng tr×nh cã hÖ thèng giao th«ng ngang lµ s¶nh tÇng cã
liªn hÖ thuËn tiÖn víi hÖ thèng giao th«ng ®øng lµ cÇu thang bé. CÇu thang bè trÝ ë
c¸c vÞ trÝ hai ®Çu vµ gi÷a nhµ thuËn tiÖn cho viÖc tho¸t ngêi khi cã sù cè x¶y ra.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 7
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG 2 : LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
2.1.S¬ bé ph¬ng ¸n kÕt cÊu.
2.1.1. Ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu khung vµ sµn.
a, Ph©n tÝch kÕt cÊu khung
Lùa chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh cã vai trß quan träng t¹o tiÒn ®Ò
c¬ b¶n ®Ó ngêi thiÕt kÕ cã ®îc ®Þnh híng thiÕt lËp m« h×nh, hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho
c«ng tr×nh ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é bÒn, ®é æn ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu kiÕn tróc,
thuËn tiÖn trong sö dông vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Trong thiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ cao tÇng viÖc chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cã liªn quan
®Õn vÊn ®Ò bè trÝ mÆt b»ng, h×nh thÓ khèi ®øng, ®é cao tÇng, thiÕt bÞ ®iÖn, ®êng
èng, yªu cÇu thiÕt bÞ thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng, ®Æc biÖt lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ
sù lµ viÖc hiÖu qu¶ cña kÕt cÊu mµ ta chän.
C«ng tr×nh x©y dùng muèn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i lùa
chän cho nã mét s¬ ®å kÕt cÊu hîp lý. S¬ ®å kÕt cÊu nµy ph¶i tháa m·n ®îc c¸c yªu
cÇu vÒ kiÕn tróc, kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®é bÒn v÷ng, æn ®Þnh còng nh yªu cÇu vÒ tÝnh
kinh tÕ.
HiÖn nay ®Ó x©y dùng nhµ cao tÇng, ngêi ta thêng sö dông c¸c s¬ ®å kÕt cÊu
sau:
-HÖ têng chÞu lùc :
Trong hÖ nµy c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c têng ph¼ng. T¶i
träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm têng qua c¸c b¶n sµn. C¸c têng cøng lµm viÖc nh
c¸c c«ng xon cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín. Gi¶i ph¸p nµy thÝch hîp cho nhµ cã chiÒu
cao kh«ng lín vµ yªu cÇu vÒ kh«ng gian bªn trong kh«ng cao (kh«ng yªu cÇu cã
kh«ng gian lín bªn trong ) .
-HÖ khung chÞu lùc :
HÖ nµy ®îc t¹o thµnh tõ c¸c thanh ®øng vµ thanh ngang lµ c¸c dÇm liªn kÕt
cøng t¹i chç giao nhau gäi lµ c¸c nót khung. C¸c khung ph¼ng liªn kÕt víi nhau
qua c¸c thanh ngang t¹o thµnh khung kh«ng gian. HÖ kÕt cÊu nµy kh¾c phôc ®îc
nhîc ®iÓm cña hÖ têng chÞu lùc. Nhîc ®iÓm chÝnh cña hÖ kÕt cÊu nµy lµ kÝch thíc
cÊu kiÖn lín.
-HÖ lâi chÞu lùc :
Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn
bé t¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã kh¶
n¨ng chÞu lùc ngang kh¸ tèt vµ tËn dông ®îc gi¶i ph¸p v¸ch cÇu thang lµ v¸ch bª
t«ng cèt thÐp. Tuy nhiªn ®Ó hÖ kÕt cÊu thùc sù tËn dông hÕt tÝnh u viÖt th× hÖ sµn
cña c«ng tr×nh ph¶i rÊt dµy vµ ph¶i cã biÖn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt lîng vÞ trÝ
giao nhau gi÷a sµn vµ v¸ch.
-HÖ hép chÞu lùc :
HÖ nµy truyÒn t¶i theo nguyªn t¾c c¸c b¶n sµn ®îc gèi vµo kÕt cÊu chÞu t¶i
n»m trong mÆt ph¼ng têng ngoµi mµ kh«ng cÇn c¸c gèi trung gian bªn trong. Gi¶i
ph¸p nµy thÝch hîp cho c¸c c«ng tr×nh cao cùc lín (thêng trªn 80 tÇng).
§èi víi hÖ kÕt cÊu mãng, do c«ng tr×nh cã t¶i träng rÊt lín, nÒn ®Êt yÕu, líp
®Êt tèt ë kh¸ s©u nªn ta sö dông hÖ mãng cäc s©u. Cã 3 d¹ng mãng cäc s©u thêng
®îc sö dông:
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 8
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
+ Mãng cäc ®ãng BTCT
+ Mãng cäc Ðp BTCT
+ Mãng cäc nhåi BTCT
Hai mãng cäc ®ãng vµ cäc Ðp kh«ng sö dông ®îc cho c«ng tr×nh v× t¶i träng
vµ chiÒu cao cña ng«i nhµ lµ rÊt lín chØ cßn ph¬ng ¸n cäc khoan nhåi BTCT lµ hîp
lý.
b, Ph©n tÝch kÕt cÊu sµn
- Ph¬ng ¸n sµn
Trong c«ng tr×nh hÖ sµn cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù lµm viÖc kh«ng gian cña kÕt
cÊu.ViÖc lùa chän ph¬ng ¸n sµn hîp lý lµ rÊt quan träng.Do vËy, cÇn ph¶i cã sù
ph©n tÝch ®óng ®Ó lùa chän ra ph¬ng ¸n phï hîp víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh.
- Ph¬ng ¸n sµn sên toµn khèi:
CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn.
+ ¦u ®iÓm: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n,chiÒu dµy sµn nhá nªn tiÕt kiÖm vËt liÖu bª t«ng
vµ thÐp ,do vËy gi¶m t¶i ®¸ng kÓ do tÜnh t¶i sµn.HiÖn nay ®ang ®îc sö dông phæ
biÕn ë níc ta víi c«ng nghÖ thi c«ng phong phó c«ng nh©n lµnh nghÒ,chuyªn
nghiÖp nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ,tæ chøc thi c«ng.
+ Nhîc ®iÓm: chiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn lín khi vît khÈu ®é lín dÉn
®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín g©y bÊt lîi cho c«ng tr×nh khi chÞu t¶i träng
ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu nhng t¹i c¸c dÇm lµ c¸c têng ph©n c¸ch
t¸ch biÖt c¸c kh«ng gian nªn vÉn tiÕt kiÖm kh«ng gian sö dô
- Ph¬ng ¸n sµn « cê:
CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph¬ng,chia b¶n sµn thµnh c¸c
« b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ, theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm
kh«ng qu¸ 2m.
+ ¦u ®iÓm:tr¸nh ®îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®îc kh«ng gian sö
dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp,thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu tÝnh thÈm mÜ cao vµ
kh«ng gian sö dông lín;héi trêng,c©u l¹c bé...
+ Nhîc ®iÓm:kh«ng tiÕt kiÖm,thi c«ng phøc t¹p.MÆt kh¸c,khi mÆt b»ng sµn qu¸
réng cÇn bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh.V× vËy,nã còng kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng h¹n chÕ
do chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ó gi¶m ®é vâng.
- Ph¬ng ¸n sµn kh«ng dÇm(sµn nÊm):
CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét.
+¦u ®iÓm:chiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®îc chiÒu cao c«ng tr×nh. TiÕt kiÖm
®îc kh«ng gian sö dông,dÔ ph©n chia kh«ng gian.ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh
cã khÈu ®é võa (6-8m).
KiÕn tróc ®Ñp,thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹i.
+Nhîc ®iÓm:tÝnh to¸n phøc t¹p,chiÒu dµy sµn lín nªn tèn kÐm vËt liÖu,t¶i träng
b¶n th©n lín g©y l·ng phÝ.Yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é thi c«ng tiªn tiÕn.HiÖn
nay,sè c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam sö dông lo¹i nµy cßn h¹n chÕ.
2.1.2.KÕt luËn
-Qua viÖc ph©n tÝch ph¬ng ¸n kÕt cÊu chÝnh ta nhËn thÊy s¬ ®å kÕt cÊu khung chÞu
lùc lµ hîp lý nhÊt. ViÖc sö dông kÕt cÊu khung sÏ lµm cho kh«ng gian kiÕn tróc kh¸
linh ho¹t, viÖc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n vµ kinh tÕ. VËy ta chän hÖ kÕt cÊu nµy.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 9
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
-Qua so s¸nh ph©n tÝch ph¬ng ¸n kÕt cÊu sµn, ta chän kÕt cÊu sµn dÇm toµn khèi.
-Lùa chän s¬ ®å tÝnh:
+ M« h×nh ho¸ hÖ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh phÇn th©n cña c«ng tr×nh b»ng hÖ
khung kh«ng gian frames nót cøng t¹i chç liªn kÕt cét víi dÇm.
+ Sö dông phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu Etabs ®Ó tÝnh to¸n víi : C¸c dÇm chÝnh, dÇm
phô, cét vµ dÇm lµ c¸c phÇn tö Frame, . T¶i träng c¸c « sµn ®îc truyÒn vµo dÇm
theo quy luËt ph©n bè t¶i tõ b¶n sµn vµo dÇm. Liªn kÕt cét víi ®Êt ®îc thÓ hiÖn b»ng
liªn kÕt constraints b¶o ®¶m cho c«ng tr×nh vµ ®Êt cã cïng chuyÓn vÞ ngang.
2.1.3. KÝch thíc s¬ bé cña kÕt cÊu
2.1.3.1. KÝch thíc chiÒu dµy b¶n
*Víi « b¶n ®iÓn h×nh (¤1):
=7:8,2= 0,875 < 2
VËy « b¶n lµm viÖc theo c¶ hai ph¬ng, b¶n thuéc lo¹i b¶n kª 4 c¹nh.
- ChiÒu dµy b¶n x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc:
D
hb= l m
Trong ®ã:
D = (0,8  1,4): hÖ sè phô thuéc t¶i träng, lÊy D = 1
m = (40  45) : hÖ sè phô thuéc lo¹i b¶n
Víi b¶n kª 4 c¹nh ta chän m = 45
l : chiÒu dµi c¹nh ng¾n, l = l1 = 7 m
1
hb = 700 45 = 15,55cm
l1
vµ hb ≥ 50 = 700:50= 14 cm
 S¬ bé chän hb = 10 cm.
2.1.3.2 Chän kÝch thíc dÇm
a, DÇm ngang (DÇm khung)
DÇm ngang cã t¸c dông chÞu lùc chÝnh trong kÕt cÊu, tiÕt diÖn :
d
( ÷ )
1 1
- ChiÒu cao: h = 8 12 nhÞp
Ta lÊy nhÞp lín nhÊt cña c«ng tr×nh lµ 7000 mm.
VËy: hd =
1 1
8
÷(12 ) 7000 = (500750) mm.
Chän chiÒu cao tiÕt diÖn cña dÇm chÝnh: hd = 70 cm.
- ChiÒu réng dÇm:
bd = (0,3 0,5)hc = (0,30,5) 70 = (1830) cm
Chän bÒ réng dÇm chÝnh : bd = 30 cm
 TiÕt diÖn dÇm chÝnh: h b = 70 30 cm.
b, DÇm phô däc nhµ
DÇm phô g¸c lªn dÇm chÝnh do ®ã tiÕt diÖn cña dÇm phô cã tiÕt diÖn lµ :
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 10
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
ChiÒu cao: hp =
(
1 1
12
÷
20 nhÞp)
Ta lÊy nhÞp lín nhÊt cña c«ng tr×nh lµ 8200 mm.
VËy: hp =
( 1 1
12
÷ )
20 8200 = (410680) mm.
Chän chiÒu cao tiÕt diÖn dÇm phô lµ : hp = 50 cm
ChiÒu réng dÇm: bp = (0,3 0,5)hp = (0,30,5) 50 = (16,527,5)
Chän bÒ réng dÇm phô bp = 22 cm b»ng bÒ réng têng
 TiÕt diÖn dÇm phô: h x b = 55 x 22 cm.
2.1.3.3 DÇm vÖ sinh:
Chän : h b = 30 22 cm.
Bảng 2-1: Kích thước tiết diện dầm sơ bộ
Ghi chú l Lựa chọn
Ký hiệu
(mm) hd (mm) bd (mm)
Dầm D1 8200 700 300
chính D2 8000 700 300
D3 7000 700 300
D4 5500 500 300
Dầm phụ D5 8200 500 220
D6 7000 500 220
D7 5500 350 220
D8 3100 300 220
D9 1650 250 220
D10 4900 250 220
DM 5500 350 220
2.1.3.4 Chän s¬ bé tiÕt diÖn cét
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 11
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
7000 5000 5000 5000 5000 7000
E
8200 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
8200
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
8000
8000
3100
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
8200
8200
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A
7000 5500 5500 5500 5500 7000
1 2 3 4 5 6 7
Hình 2.2 :Diện truyền tải cột
Tiết diện của cột được chọn theo nguyên lý cấu tạo kết cấu bêtông cốt thép,
cấu kiện chịu nén.
- Diện tích tiết diện ngang của cột được xác định theo công thức:
Fb = (2-4)
- Trong đó:
+ 1,21,5: Hệ số dự trữ kể đến ảnh hưởng của mômen.
+ Fb: Diện tích tiết diện ngang của cột
+ Rb: Cường độ chịu nén tính toán của bêtông (Rb=14.5MPa).
+ N: Lực nén lớn nhất có thể xuất hiện trong cột.
N: Có thể xác định sơ bộ theo công thức: N= S.q.n (2-5)
Trong đó: - S: Diện tích chịu tải của một cột ở một tầng
- q: Tải trọng sơ bộ lấy q=1,2T/m2= MPa.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 12
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
- n: Số tầng.
Bảng 2-3 : Bảng chọn sơ bộ tiết diện cột
Tiết
diện Tiết diện Tiết diện
Str.tải N (T) F (
Cột cột cột cột
cm ) (T1-T4) T5-T7 T8-T10
(m ) 2
(cm) (cm) (cm)
A1,A7,E1,
E7 14,9 154,98 1283 1603 40x40 35x35 30x30
A2,A6,E2,
E6 25,5 265,68 2199 2748 45x50 35x45 25x40
A3,A4,A5,
E3,E4,E5 21,25 221,4 1832 2290 45x50 35x45 25x40
B1,B7,D1,
D7 28,88 306,18 2534 3167 50x60 45x50 40x40
B2,B6,D2,
D6 49,5 443,23 3668 4585 65x65 55x55 45x45
B3,B4,B5,
D3,D4,D5 41,25 437,4 3620 4525 65x65 55x55 45x45
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 13
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
2.1.5.4. Chọn kích thước tường :
- Tường bao.
Được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên
tường dày 22cm xây bằng gạch đặc M75. Tường có hai lớp trát dày 2x1,5cm.
Ngoài ra tường 22cm cũng được xây làm tường ngăn cách giữa các phòng với
nhau.
- Tường ngăn.
Dùng ngăn chia không gian giữa các khu trong một phòng với nhau.
Do chỉ làm nhiệm vụ ngăn cách không gian nên ta chỉ cần xây tường dày
11cm và có hai lớp trát dày 2x1,5cm.
2.1.5.5. Chọn sơ bộ tiết diện vách thang máy
TCXD 198 - 1997 quy định độ dày của vách (t) phải thoả mãn điều kiện sau:
Chiều dầy của lỏi đổ tại chỗ được xác định theo các điều kiên sau:
+) Không được nhỏ hơn 160mm.
+) Bằng 1/20 chiều cao tầng,
+) Vách liên hợp có chiều dày không nhỏ hơn 140mm và bằng 1/25 chiều
cao tầng.
Với công trình này ta có: (mm)
Dựa vào các điều kiện trên và để đảm bảo độ cứng ngang của công trình ta
chọn chiều dày của vách thang máy là 200mm và vách cứng bao quanh ngoài là
250mm
2.2. Tính toán tải trọng.
2.2.1. Tĩnh tải.
Tĩnh tải bao gồm trọng lượng bản thân các kết cấu như cột, dầm, sàn và tải trọng
do tường, vách kính đặt trên công trình.
Tĩnh tải bao gồm trọng lượng các vật liệu cấu tạo nên công trình.
- Thép : 7850 daN/m3
- Bê tông cốt thép : 2500 daN/m3
- Khối xây gạch đặc : 1800 daN/m3
- Khối xây gạch rỗng : 1500 daN/m3
- Vữa trát, lát : 1800 daN/m3
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 14
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo các lớp sàn. Cấu tạo các lớp sàn
phòng làm việc, phòng ở và phòng vệ sinh như hình vẽ.
- Tĩnh tải sàn:
Trọng lượng bản thân sàn:
gts = n.h. (daN/m2) (2-6)
n: hệ số vượt tải xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995.
h: chiều dày sàn
: trọng lượng riêng của vật liệu sàn:
Bảng 2-4. Tĩnh tải sàn tầng điển hình.
g(KN/ Gtc(KN/ Gtt(KN/
STT Lớp vật liệu h(m) m2) m2) n m2)
Gạch lát nền
1 ceramic 0,01 22 0,22 1,1 0,24
2 Vữa lát dày 2,5 cm 0,025 18 0,45 1,3 0,59
3 Lớp sàn BTCT 0,1 25 2 1,1 2,75
4 Vữa trát trần 0,015 18 0,27 1,3 0,35
5 Trần thạch cao 0,5 1,3 0,65
Tổng tĩnh tải chưa kể lớp sàn 1,83
Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 4,58
Bảng 2.5 : Tĩnh tải sàn vệ sinh
d g Ptc Ptt
(KN/
STT Lớp vật liệu (cm) m3) (KN/m2) n (KN/m2)
1 Gạch lát nền 1 22 0,22 1,1 0,24
2 Vữa lót 2,5 18 0,45 1,3 0,59
Vật liệu chống
3 thấm 4 22 0,88 1,1 0,97
4 Vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,35
5 Trần thạch cao 0,5 1,3 0,65
6 Lớp sàn BTCT 0,1 25 2 1,1 2,75
Tổng tĩnh tải chưa kể lớp sàn 2,8
Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 5,55
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 15
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
Bảng 2 - 6. Tĩnh tải lớp mái.
d g Ptc Ptt
(KN/
STT Lớp vật liệu (cm) m3) (KN/m2) n (KN/m2)
1 Hai lớp gạch lá nem 4 18 0,72 1,1 0,792
2 Hai lớp vữa lót 4 18 0,72 1,3 0,936
3 Gạch chống nóng 13 15 1,95 1,3 2,535
4 Vật liệu chống thấm 4 22 0,88 1,1 0,968
5 Vữa trát trần 1,5 18 0,27 1,3 0,35
6 Trần thạch cao 0,5 1,3 0,65
7 Lớp sàn BTCT 0,1 25 2 1,1 2,75
Tổng tĩnh tải chưa kể lớp sàn 6,23
Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 8,98
Bảng 2-7: Tải trọng do tường xây trên dầm
Tầng Loại tường Dày Cao g Giảm Ptc n Ptt
(m) (m) (KN/ tải (KN/m2) (KN/m)
m3)
Tường 20 0,22 3,4 12 0,75 6,73 1,1 7,41
Vữa trát 2 0,03 3,4 18 0,75 1,38 1,3 1,79
Tầng 1 lớp
Tải trọng phân bố trên dầm 8,11 9,2
Tường 20 0,22 2,8 12 0,75 5,54 1,1 6,1
Tầng
Vữa trát 2 0,03 2,8 18 0,75 1,13 1,3 1,47
2-10
lớp
Tải trọng phân bố trên dầm 6,67 7,57
Tường 10 0,11 3,4 12 0,75 3,36 1,1 3,7
Vữa trát 2 0,03 3,4 18 0,75 1,38 1,3 1,79
Tầng 1 lớp
Tải trọng phân bố trên dầm 4,74 5,49
Tường 10 0,11 2,8 12 0,75 2,77 1,1 3,05
Tầng
Vữa trát 2 0,03 2,8 18 0,75 1,13 1,3 1,47
2-10
lớp
Tải trọng phân bố trên dầm 3,9 4,52
Tường 20 0,22 1 12 0,75 1,98 1,1 2,18
Tầng Vữa trát 2 0,03 1 18 0,75 0,41 1,3 0,53
mái lớp
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 16
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
Tải trọng phân bố trên dầm 2,39 2,71
Bảng 2 -8 :Tĩnh tải các lớp sàn cầu thang
Chiều TLR TTtc Hệ số TTtt
STT Các lớp sàn
dày(mm) (KN/m3) (KN/m2) vượt tải (KN/m2)
1 Mặt bậc đá sẻ 20 20 0,4 1,1 0,44
2 Lớp vữa lót 20 18 0,36 1,3 0,46
3 Bậc xây gạch 95 18 1,35 1,3 2,22
4 Sàn BTCT 120 25 2,5 1,1 3,3
5 Lớp vữa trát 40 18 0,72 1,1 0,79
Tổng tĩnh tải 5,33 7,21
-Tĩnh tải do trọng lượng bản thân dầm,sàn,cột
( chương trình etaps tự tính toán nên trong bảng trên không kể đến trọng lượng
bản than )
2.2.2. Hoạt tải:
Hoạt tải phân bố đều trên sàn xác định theo TCVN 2737 – 1995 số liệu như sau:
Ptt = n.P0 (2-8)
Trong đó:
n = 1,3 với P0 < 200 KG/m2
n = 1,2 với P0 ≥ 200 KG/m2
Bảng 2-9:Thống kê giá trị hoạt tải sàn. Đơn vị tải trọng : kG/m2
Chức năng phòng ptc (daN/m2) n ptt (daN/m2)
Hành lang,sảnh 300 1.2 360
P.khách, P.ăn,
150 1.3 195
P.ngủ, P.tắm, Bếp
Cầu thang 300 1.2 360
Ban công,lô gia 200 1.2 240
2.2.3.Tải trọng gió
Tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95, gồm có 2 thành phần
tĩnh và động,
Wg = W + Wp ( 2.8)
Trong đó : W : Thành phần tĩnh của tải trọng gió
Wp : thành phần động của tải trọng gió.
Tải trọng gió được tính toán và gán vào dầm. Tính gió đẩy gió hút được xác định
theo công thức: W= n.K.c. W0
2
Trong đó: W0 = 155KG/m : giá trị áp lực gió theo bản đồ. Công trình được xây
dựng ở Thành Phố Hải Phòng thuộc khu vực IV-B
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 17
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
- k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao,
- c: Hệ số khí động phụ thuộc vào hình dạng công trình:- Phía gió đẩy: c = 0,8
-Phía gió hút: c = -0,6;
n : hệ số vượt tải n = 1,2
Bảng 2-10: Phía đón gió, hút gió theo phương OX,OY
Tần Wo Wđ Wh
g (kg/m2) n htt H K Cđ Ch (kg/m2) (kg/m2)
1 155 1,2 3,9 5,25 0,886 0,8 -0,6 382,75 -287,06
2 155 1,2 3,3 8,55 0,965 0,8 -0,6 382,14 -286,61
3 155 1,2 3,3 11,85 1,030 0,8 -0,6 407,88 -305,91
4 155 1,2 3,3 15,15 1,082 0,8 -0,6 428,47 -321,35
5 155 1,2 3,3 18,45 1,115 0,8 -0,6 441,54 -331,16
6 155 1,2 3,3 21,75 1,146 0,8 -0,6 453,82 -340,36
7 155 1,2 3,3 25,05 1,175 0,8 -0,6 465,30 -348,98
8 155 1,2 3,3 28,35 1,205 0,8 -0,6 477,18 -357,89
9 155 1,2 3,3 31,65 1,230 0,8 -0,6 488,12 -365,32
10 155 1,2 3,3 34,95 1,248 0,8 -0,6 499,57 -373,47
mái 155 1,2 3 37,95 1,268 0,8 -0,6 507,64 -386,21
2.3. Tính toán nội lực cho công trình:
2.3.1. Sơ đồ tính toán:
Sơ đồ tính được lập trong phần mềm tính kết cấu etabs9.7.2 dưới dạng khung
không gian có sự tham gia của phần tử frame là dầm, cột và các phần tử shell là
sàn, vách thang máy, vách thang bộ.
Tải trọng được nhập trực tiếp lên các phần tử chịu tải theo các trường hợp tải
tính nên ta chỉ nhập tĩnh tải phụ thêm ngoài tải trọng bản thân. Hoạt tải tính toán
được trọng (TT, HT, GIO X, GIOXX,GIO Y,GIOYY, DDX, DDY). Phần tải trọng
bản thân do máy tự nhân với hệ số giảm tải trước khi nhập vào máy.
Nội lực của các phần tử được xuất ra và tổ hợp theo các quy định trong
TCVN 2737-1995 và TCXD 198-1997
2.3.2.Tải trọng
- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải sử
dụng, tải trọng gió.
- Tĩnh tải được chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình.
- Hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp.
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 18
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
- Tải trọng gió bao gồm thành phần gió tĩnh theo phương X,Y gồm gió trái và
gió phải.
Vậy ta có các trường hợp hợp tải khi đưa vào tính toán như sau:
+ Trường hợp tải 1: Tĩnh tải .
+ Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng.
+ Trường hợp tải 3: Gió X trái (dương).
+ Trường hợp tải 4: Gió X phải (âm).
+ Trường hợp tải 3: Gió Y trái (dương).
+ Trường hợp tải 4: Gió Y phải (âm).
2.3.3.Phương pháp tính
Dùng chương trình ETABS để giải nội lực.
Chương trình Etabs 9.7.2tự động dồn tải trọng bản thân của các cấu kiện nên
đầu vào ta chỉ cần khai báo kích thước của các cấu kiện dầm sàn cột và lõi …đặc
trưng của vật liệu được dùng thiết kế như mô đun đàn hồi, trọng lượng riêng, hệ số
poatxông, nếu không theo sự ngầm định của máy: với bê tông B25 ta nhập E =
2,9.106 T/m2; =2,5 T/m3 chương trình tự động dồn tải dồn tĩnh tải về khung nút.
Do vậy trong trường hợp Tĩnh tải ta đưa vào hệ số Selfweigh = 1,1; có nghĩa
là trọng lượng của bản sàn BTCT dày 10cm đã được máy tự động tính với hệ số
vượt tải 1,1; Như vậy chỉ cần khai báo TL các lớp cấu tạo: gạch lát, vữa lót, vữa
trát, tường trên sàn, sàn Vệ sinh,..thêm vào Tĩnh tải, bằng cách lấy toàn bộ tĩnh tải
đã tính trừ đi trọng lượng tính toán của bản sàn BTCT
b) Hoạt tải đứng:
Chương trình Etabs có thể tự động dồn tải về các cấu kiện cho nên hoạt tải
thẳng đứng tác dụng lên các bản sàn được khai báo trên phần tử shell (Bản sàn) với
thứ nguyên lực trên đơn vị vuông; chương trình tự động dồn tải trọng về khung
nút. Các ô sàn khác nhau được gán giá trị hoạt tải sử dụng thực tế của ô sàn ấy.
2.3.4. Tổ hợp nội lực
2.3.4.1. Cơ sở cho việc tổ hợp nội lực:
Tổ hợp nội lực nhằm tạo ra các cặp nội lực nguy hiểm có thể xuất hiện trong
quá trình làm việc của kết cấu. Từ đó dùng để thiết kế thép cho các cấu kiện.
- Các loại tổ hợp nội lực:
+ Tổ hợp cơ bản 1: TT + 1 HT
+ Tổ hợp cơ bản 2: TT + nhiều hơn 2 HT với hệ số 0,9
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 19
LỚP:XDD51-ĐH2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA CÔNG TRÌNH
+ Tổ hợp tải trọng đặc biệt gồm các tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời
dài hạn, tải trọng tạm thời ngắn hạn có thể xẩy ra và 1 trong các tác tải trọng đặc
biệt.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt do tác động của động đất không tính đến tải trọng gió.
- Tổ hợp tải trọng đặc biệt có 1 tải trọng tạm thời thì giá trị của tải trọng tạm thời
được lấy toàn bộ.
- Tổ hợp tải trọng đặc biệt có hai tải trọng tạm thời trở lên, giá trị tải trọng đặc biệt
được lấy không giảm, giá trị tính toán của tải trọng tạm thời hoặc nội lực tương
ứng chúng được nhân với hệ số tổ hợp như sau: tải trọng tạm thời dài hạn 0,95. Tải
trọng tạm thời ngắn hạn nhân với hệ số 0,8.
2.3.4.2 Các trường hợp tổ hợp tải trọng
TH1: TT +HT
TH2:TT+HT1
TH3:TT+HT2
TH4 : TT +GX
TH5 : TT + GXX
TH6 :TT + 0,9HT + 0,9GX
TH7 : TT +0,9HT +0,9GXX
TH8 :TT + 0,9HT1 + 0,9GX
TH9 : TT +0,9HT1 +0,9GXX
TH10:TT + 0,9HT2 + 0,9GX
TH11 : TT +0,9HT2 +0,9GXX
TH12 : TT +GY
TH13 : TT + GYY
TH14 :TT + 0,9HT + 0,9GY
TH15 : TT +0,9HT +0,9GYY
TH16 :TT + 0,9HT1 + 0,9GY
TH17 : TT +0,9HT1 +0,9GYY
TH18:TT + 0,9HT2 + 0,9GY
TH19 : TT +0,9HT2 +0,9GYY
SV :ĐẶNG THÁI SƠN 20
LỚP:XDD51-ĐH2