Chính sách phát triển du lịch tỉnh lạng sơn

  • 8 trang
  • file .pdf
HỌ TÊN : Lê Thị Ngọc Bích
MSSV: 1212180013
LỚP : 12DKS1
CHÍNH SÁCH
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN
1. Quan điểm phát triển du lịch
1.1. Quan điểm chung
Phát triển du lịch Lạng Sơn bảo đảm với tốc độ nhanh và bền vững một cách toàn diện về
kinh tế, văn hoá – xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng gắn với việc bảo tồn thiên
nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá bản địa; gắn với lợi ích cộng đồng dân cư, xoá
đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và gắn với giữ vững an ninh quốc
phòng bảo đảm trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới
1.2. Quan điểm cụ thể
1.2.1. Phát huy thế mạnh về vị trí “địa đầu” của tỉnh và hệ thống các cửa khẩu quốc tế,
cửa khẩu chính để tăng cường hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Quảng Tây ( Trung
Quốc) và qua đó với các nước khác trong khu vực.
1.2.2. Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc vùng núi Đông Bác
Việt Nam, các di tích lịch sử, các giá trị sinh thái hang động và danh lam thắng cảnh
của tỉnh để xây dựng nên các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù.
1.2.3. Đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, núi cao biên giới,
từng bước thực hiện xã hội hoá phát triển du lịch để phát huy nội lực từ sức mạnh
tổng hợp của cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn.
2. Mục tiêu phát triển du lịch
2.1. Mục tiêu chung
2.1.1. Về kinh tế: Phát triển du lịch góp phần chuyển dich5 cơ cấu kinh tế, tăng thu
nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng
xa, góp phần xoá đói giảm nghèo; đưa du lịch tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong
những địa bàn trọng điểm du lịch của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc;
2.1.2. Về văn hoá xã hội và môi trường: Phát triển du lịch góp phần nâng cao dân trí,
bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan, di tích lịch sử và môi trường khu vực;
2.1.3. Về an ninh - quốc phòng: Phát triển du lịch với vai trò tăng cường quan hệ hợp
tác quốc tế, phát triển tình đoàn kết hữu nghị anh em giữa các dân tộc giữa Việt
Nam và Trung Quốc có chung đuòng biên giới, góp phần giữ vững an ninh biên
giới, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội khu
vực.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Khách du lịch: Tăng cường thu hút khách du lịch, phấn đấu năm 2015 đón 2 triệu
710 nghìn lượt khách, trong đó có 830 nghìn lượt khách lưu trú (80 nghìn lượt
khách quốc tế và 750 nghìn lượt khách nội địa); năm 2020 đón 3 triệu 725 nghìn
lượt khách, trong đó có 1 triệu 325 nghìn lượt khách lưu trú (125 nghìn lượt khách
1
quốc tế và 1 triệu 450 nghìn lượt khách nội địa). Ngày lưu trú trung bình đạt từ 1,2
đến 2 ngày đối với khách du lịch quốc tế; 1,8 đến 2,5 đối với khách du lịch nội địa.
2.2.2. Thu nhập từ du lịch: Nâng cao nguồn đầu tư từ du lịch; năm 2015 thu nhập du
lịch đạt khoảng 67,9 triệu USD; đưa tổng giá trị GDP du lịch năm 2015 đạt 48,5
triệu USD; nặm 2020 đạt 132,6 triệu USD, GDP du lịch đạt 75,5 triệu USD (chiếm
6,85% GDP toàn tỉnh); năm 2030 đạt hơn 381 triệu USD, GDP du lịch đạt 217 triệu
USD.
2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất kỹ
thuật du lịch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du
lịch, tăng cường đầu tư, xây dựng các khu, tuyến,điểm du lịch, nâng cấp và xây
dựng mới các cơ sở lưu trú đảm bảo đến năm 2015 có khoảng 3430 buồng khách
sạn, trong đó có khoảng 600 buồng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao; năm 2020 khoảng
5700, trong đó 1200 buồng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao; năm 2030 khoảng 7300
buồng với 2000 buồng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao.
Phấn đấu đến năm 2020 Lạng Sơn có 1 khu du lịch quốc gia đạt tiêu chí của Luật
Du lịch, và một số khu du lịch khác.
2.2.4. Lao động và việc làm: Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; phấn đấu đến năm
2015 đảm bảo hơn 6900 lao động (trong đó có 2750 lao động trực tiếp); năm 2020
có 14200 (trong đó có 5700 lao động trực tiếp), năm 2030 có 18300 lao động (trong
đó có 7300 lao động trực tiếp).
3. Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch
3.1. Thị trường khách du lịch
3.1.1. Thị trường trọng điểm
a. Thị trường khách Quốc tế.
- Thị trường Trung Quốc, các nước Đông Bác Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
khối ASEAN là thị trường trọng điểm hảng đầu.
- Thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Cannada), thị trường Tây Âu (Đức, Anh, Pháp), thị trường
du lịch Úc cần được quan tâm khai thác.
b. Thị trường khách nội địa:
- Chú trọng khai thác các nguồn đến từ các vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi phía
Bắc, các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh … và từ trong
tỉnh.
3.1.2. Thị trường tiềm năng: khối Bắc Âu, Nga và khối Đông Nam Âu, NewZeaLand.
3.2. Các sản phẩm chủ yếu
- Du lịch gắn với văn hoá: Du lịch văn hoá tâm linh, tham quan di tích, nghiên cứu ,
tìm hiểu văn hoá lối sống của các dân độc vùng Đông bắc, ẩm thực;
- Du lịch gắn với sinh thái: Thai quan hang động, nghĩ dưỡng núi, du lịch thể thao mạo
hiểm, nông nghiệp công nghệ cao, vui chơi giải trí cuối tuần;
- Du lịch gắn với cửa khẩu: Than quan, mua sắm, quá cảnh, du lịch kèm theo các sự
kiện đặc biệt khác như thương mại, công vụ, hội nghị, hội thảo (MICE) …
4. Tổ chức không gian du lich
4.1. Các không gian du lịch
HỌ TÊN : Lê Thị Ngọc Bích
MSSV: 1212180013
LỚP : 12DKS1
4.1.1. Không gian du lịch Trung tâm: Bao gồm không gian khu Kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng – Lạng Sơn và các xã còn lại của huyện Cao Lộc.
 Các sản phẩm du lịch chủ yếu:
+ Gắn với nhân văn: Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hoá trung tâm
Thành phố Lạng Sơn, Lễ hội, tín ngưỡng (Đền Kỳ Cùng).
+ Gắn với tự nhiên: Tham quan thắng cảnh, nghỉ mát và VCGT, thể thao cuối
tuần.
+ Gắn với cửa khẩu: Tham quan, quá cảnh, mua sắm, Du lịch MICE.
Trung tâm du lịch: Thành phố Lạng Sơn.
4.1.2. Không gian du lịch Tây nam: Gồm hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng (trừ xã Vân
An).
 Các sản phẩm du lịch chủ yếu:
+ Gắn với nhân văn: Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hoá ở Chi Lăng,
Bắc Lệ, Lễ hội ở Chi Lăng và Bắc Lệ - huyện Hữu Lũng.
+ Gắn với tự nhiên: Tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái ở Hữu Liên, thể thao
leo núi, dã ngoại; Kết hợp tỉnh Bắc Giang khai thác du lịch sinh thái hồ Cấm
Sơn.
4.1.3. Không gian du lịch phía Tây: Bao gồm các huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc
Sơn (trừ xã Đồng Giáp).
 Các sản phẩm du lịch chủ yếu:
+ Gắn với nhân văn: Tham quan, nghiên cứu hệ thống du chỉ khảo cổ ở Bình
Gia; Tham quan di tích lịch sử, văn hoá ở Bắc Sơn; Lễ hội.
+ Gắn với tự nhiên: Tham quan hang động Thẩm Khuyên, Thẩm Hai.
4.1.4. Không gian du lịch phía Bắc: Bao gồm hai huyện Trảng Định và Văn Lãng (trừ
các xã Tân Thanh, Tân Mỹ).
4.1.5. Không gian du lịch Đông Nam: Gồm hai huyện Lộc Bình và Đình Lập.
 Các sản phẩm du lịch chủ yếu:
+ Gắn với cửa khẩu: Tham quan, quá cảnh, mua sắm ở cửa khẩu Chi Ma.
+ Gắn với tự nhiên: Tham quan thắng cảnh, nghỉ mát và VCGT, thể thao cuối
tuần ở Mẫu Sơn, suối Háng Cáu, thác Khuôn Vạn, suối Nà Mẫu, thác Nà Đâu
vv...
4.2. Tổ chức hệ thống các điểm, khu du lịch, tuyến du lịch.
4.2.1. Hệ thống điểm du lịch
a. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia
 Thành phố Lạng Sơn và phụ cận: Cụm điểm tài nguyên du lịch ở thành phố
Lạng Sơn có giá trị tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, mua sắm… Ngoài ra,
thành phố Lạng Sơn còn là nơi tổ chức các sự kiện đặc biệt (du lịch MICE).
3
 Mẫu Sơn: Mẫu Sơn là điểm du lịch cuối tuần và nghỉ dưỡng cần nghiên cứu
quy hoạch theo hướng khu du lịch Quốc gia.
 Cụm di tích Chi Lăng: Tham quan di tích, tìm hiểu về lịch sử, giáo dục thuộc
không gian du lịch Tây – Nam.
 Khu kinh tế Tân Thanh: Điểm du lịch cưaả khẩu phục vụ tham quan mua sắm
cho khách du lịch trong cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận.
b. Các điểm du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương
 Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên: Là điểm du lịch tham quan, nghiên cứu hệ
sinh thái, thể thao dã ngoại.
 Cụm di tích Bắc Sơn: Là cụm điểm tham quan các di tích, danh thắng thuộc
không gian du lịch phía Tây.
 Khu di tích lưu niệm Hoàng văn Thụ và Lương Văn Trú: Điểm tham quan,
tìm hiểu lịch sử, tri ân và giáo dục, thuộc không gian du lịch phía Bắc và phía
Tây.
 Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng: Là điểm nghĩn cứu khảo cổ và
tham quan hang động, thu6ọc không gian du lịch phía Tây.
 Đền Bắc Lệ: Là điểm tài nguyên tham quan du lịch để phục vụ du khách tới lễ
mẫu và văn cảnh, thuộc không gian du lịch Tây- Nam.
 Cụm di tích gắn với Chiến thắng đường 4: Là điểm tham quan di tích lịch sử,
giáo dục cách mạng, thuộc không gian du lịch phía Bắc.
Ngoài ra, có thể phát triển một số điểm tham quan khác như suối Long Đầu, đền
Khánh Sơn, cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình), hang Cốc Mười (Tràng Định) v..v
4.2.2. Tổ chức tuyến du lịch
a. Tuyến du lịch nội tỉnh
 Tuyến nội thành Thành phố Lạng Sơn:
- Nhất, Nhị, Tam Thanh – Thành Nhà Mạc – Chùa Tiên – đền Kỳ Cùng – Thắng cảnh
sông Kỳ Cùng. Tuyến phục vụ khách tham quan, tìm hiểu các di tích danh thắng trên
địa bàn thành phố Lạng Sơn.
 Tuyến thuộc không gian Lạng Sơn và khu vực phụ cận
- Thành phố Lạng Sơn – cửa khẩu Hữu Nghị: Là tuyến du lịch cửa khẩu phục vụ khách
tham quan, mua sắm.
- Thành phố Lạng Sơn – cửa khẩu Tân Thanh: Là tuyến du lịch cửa khẩu phục vụ
khách tham quan, mua sắm.
 Tuyến liên kết các không gian du lịch
- Thành phố Lạng Sơn – Mẫu Sơn. Tuyến du lịch cuối tuần phục vụ khách nghỉ ngơi,
VCGT, thư giãn.
- Thành phố Lạng Sơn – Hữu Liên – Bắc Sơn. Tuyến du lịch tổng hợp văn hoá và sinh
thái, phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.
- Thành phố Lạng Sơn – Chi Lăng – phụ cận. Tuyến du lịch văn hoá, phục vụ khách
tham quan.
- Thành phố Lạng Sơn – Na Sầm – Thất Khê (theo Quốc lộ 4A). Tuyến du lịch chuyên
đề văn hoá lịch sử, phục vụ khách tham quan.
b. Tuyến du lịch liên tỉnh, khu vực nội địa
 Các tuyến du lịch trong tiểu vùng du lịch miền núi Đông Bắc:
- Tuyến du lịch Lạng Sơn – Móng Cái- Trà Cổ.
HỌ TÊN : Lê Thị Ngọc Bích
MSSV: 1212180013
LỚP : 12DKS1
- Tuyến Lạng Sơn – Hạ Long – Cát Bà – Hải Phòng.
- Lạng Sơn – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng, theo các quốc lộ 1B, quốc lộ 3 và
quốc lộ 4A.
 Các tuyến du lịch trong vùng Trung du miền núi phía Bắc:
- Tuyến lạng Sơn – Cao Bằng –Hà Giang – Lai Châu – Điện Biên – Sơn La.
- Tuyến Lạng Sơn – Bắc Kạn – Tuyên Quang – Yên Bái – Điện Biên theo quốc lộ 279.
 Các tuyến du lịch trong vùng du lịch Bắc Bộ
- Tuyến Đồng Đăng – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội, theo quốc lộ 1A,
hoặc đường sắt.
- Hoặc tuyến Lạng Sơn – Bình Gia – Bắc Sơn – Thái Nguyên – Hà Nội, theo quốc lộ
1B.
c. Tuyến du lịch quốc tế.
- Lạng Sơn – Cửa khẩu Hữu Nghị - Quảng Tây (Trung Quốc). Theo đường bộ hoặc
đường sắt liên vận. Tuyến du lịch này cũng là một phần của tuyến xuyên Á.
d. Tuyến du lịch theo chuyên đề.
- Tuyến du lịch tham quan, khám phá hang động. Đây là tuyến du lịch quan trong và
khai thác theo nhiều hình thức khác nhau.
- Tuyến du lịch thể thao mạo hiểm, dã ngoại (Hữu Liên, sông Kỳ Cùng).
5. Đầu tư phát triển du lịch
5.1. Các khu vực tập trung đầu tư
5.1.1. Khu vực thành phố Lạng Sơn và phụ cận
- Phát triển khu du lịch văn hoá tâm linh kết hợp sinh thái, công viên vui chơi giải trí
khu vực Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc, hồ Phai Loạn;
- Cải tạo môi trường du lịch Lạng Sơn trong đó có việc quy hoạch thành phố theo
hướng phát triển một đô thị thương mại – dịch vụ - du lịch;
- Phát triển hệ thống lưu trú, dịch vụ nhà hàng và vui chơi giải trí cao cấp để thu hút
khách du lịch quố tế;
- Phát triển lễ hội, hội nghị hội thảo. hội chợ; dịch vụ mua sắm, dịch vụ chuyển tiếp.
- Tôn tạo hệ thống các di tích lịch sử văn hoá, công trình kiến trúc nghệ thuật;
5.1.2. Khu vực núi Mẫu Sơn: Khu vực Mẫu Sơn được xác định ưu tiên đầu tư phát triển
thành một trong những khu du lịch quốc gia, nghỉ cuối tuần của thủ đô Hà Nội và
vùng phụ cận với các nhà nghỉ và dịch vụ chất lượng, các khu vui chơi giải trí hấp
dẫn để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch toàn tỉnh.
5.1.3. Khu vực Chi Lăng – Hữu Lũng: Khu vực Chi Lăng là cụm di tích quan trọng, cửa
ngõ và là điểm dừng chân từ Hà Nội đến Lạng Sơn, cần được quan tâm đầu tư phát
triển thành trọng điểm về du lịch văn hoá lịch sử của tỉnh và của khu vực.
5.1.4. Khu vực Bắc Sơn – Bình Gia: Khu vực Bắc Sơn – Bình Gia là cụm du lịch cửa
ngõ phìa Tây. Với các giá trị tài nguyên gắn với văn hoá lịch sử và sinh thái đây là
khu vực cần được ưu tiên đầu tư. Hướng đầu tư tập trung là xây dựng một số cơ sở
lưu trú và các dịch vụ nhà hảng tại trung tâm du lịch, khu du lịch tại các điểm tài
nguyên.
5
5.2. Phân kỳ đầu tư
5.2.1. Giai đoạn 1 (đến năm 2015): Đây là giai đoạn quan trọng tạo tiền để phát triển du
lịch Lạng Sơn theo quy hoạch, là cơ sở lập kế hoạch 5 năm phát triển du lịch.
Nhu cầu vốn cho cả giai đoạn khoảng 200 triệu USD tương đương 3800 tỷ đồng.
Giai đoạn này cần ưu tiên đầu tư phát triển các hạng mục sau:
- Tập trung đầu tư khu du lịch Mẫu Sơn cơ bản đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia, với
nhu cầu vốn khoảng 100 triệu USD. Bao gồm:
+ Lập quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và một số công trình vật
chất kỹ thuật trọng điểm: Từ năm 2011 – 2013.
+ Đầu tư phát triển các công trình vật chất kỹ thuật, loại hình và sản phẩm du lịch:
Từ năm 2014 – 2015.
- Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ du lịch, với nhu cầu vốn khoảng
95 triệu USD. Bao gồm:
+ Phát triển hệ thống khách sạn nhà hàng cả về số lượng và chất lượng. Về số lương
đạt khoảng 3400 buồng. Về chất lượng, nâng cấp số lượng buồng đạt tiêu chuẩn lên
khoảng 600 – 1000, trong đó có khoảng 15% đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên;
+ Phát triển các công trình vui chơi giải trí, thể thao, trung tâm hội nghị hội thảo; Phát
triên khu du lịch văn hoá tâm linh kết hợp sinh thái, công viên vui chơi giải trí khu
vực Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc;
+ Tiếp tục hoàn thiện các dự án như hồ Phai Loạn, đèo Giang – Văn Vi, Nả Tâm,
Phai Gianh vv…
- Đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ lao động ngành, xúc tiến quảng bá du
lịch Lạng Sơn. Bao gồm:
+ Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động ngành.
+ Tuyên truyển quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Lạng Sơn.
Các chương trình về đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu du lịch cần tranh
thủ sự hỗ trợ đắc lực của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Tổng cục Du
lịch về vốn và nội dung.
5.2.2. Giai đoạn 2 (từ 2016 – 2020): Nhu cầu vốn 302 triệu USD, tươg đương 5740 tỷ
đồng, gồm:
- Tiếp tục đầu tư phát triển khu du lịch Mẫu Sơn đạt tiêu chuẩn khu du lịch quốc gia,
với nhu cầu vốn khoảng 50 triệu USD;
- Phát triển thêm một số khu du lịch địa phương; mở rộng quan hệ quốc tế phát triển thị
trường khách;
- Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, đặc biệt chú
trọng nâng cao chất lương dịch vụ;
- Phát triển cụm di tích Chi Lăng thành điểm du lịch quốc gia.
5.2.3. Giai đoạn 3 (sau 2020): Nhu cầu vốn khoảng 408 triệu USD, tương đương 7750
tỷ đồng, đầu tư phát triển khu vực Bắc Sơn thành điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia,
phát triển khu vực Chóp Chài, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hạng mục đã
đề xuất để du lịch Lạng Sơn đạt được mục tiêu đề ra.
5.3. Các chương trình và dự án đầu tư.