Chien luoc tt 2016 2020 final

  • 35 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ ĐẢO
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẦM NHÌN ĐẾN 2030
TP. HỒ CHÍ MINH 01-2016
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ................................................................................ 4
1. THÔNG TIN CHUNG:.................................................................................................. 4
1.1. Tên đầy đủ: ..................................................................................................................... 4
1.2. Tên viết tắt: ..................................................................................................................... 4
1.3. Cơ quan chủ quản:......................................................................................................... 4
1.4. Thông tin liên lạc: .......................................................................................................... 4
2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: ............................................................ 4
2.1. Quá trình thành lập: ...................................................................................................... 4
2.2. Hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2010-2015: ........................................................ 4
2.2.1. Xây dựng năng lực nghiên cứu: .................................................................................... 4
2.2.1.1 Thành tựu: ................................................................................................................... 4
2.2.1.2 Hạn chế: ...................................................................................................................... 5
2.2.2. Nghiên cứu khoa học ..................................................................................................... 6
2.2.2.1. Thành tựu: .................................................................................................................. 6
2.2.2.2. Hạn chế ....................................................................................................................... 6
2.2.3. Cơ sở vật chất: ............................................................................................................. 6
2.2.3.1. Thành tựu.................................................................................................................... 6
2.2.3.2. Hạn chế ....................................................................................................................... 7
2.2.4. Công tác chính trị-tư tưởng: ....................................................................................... 7
2.2.4.1. Thành tựu.................................................................................................................... 7
2.2.4.2. Hạn chế ....................................................................................................................... 7
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: ......................................................................................... 8
4. CƠ CẤU TỔ CHỨC: ..................................................................................................... 8
5. PHÂN TÍCH SWOT: ........................................................................................................ 9
5.1. Thời cơ và thách thức: ................................................................................................... 9
5.2. Điể m ma ̣nh, điể m yế u: ................................................................................................... 9
5. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU ....................................................................... 10
5.1. Tầm nhìn ....................................................................................................................... 10
5.2. Sứ mạng ........................................................................................................................ 10
5.3. Mục tiêu ........................................................................................................................ 10
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2011 –
2015 ....................................................................................................................................... 11
1. Tình hình hoạt động khoa học .................................................................................... 11
2. Tình hình thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp .......................................... 13
3. Tình hình báo cáo, tham dự Hội thảo KH&CN các cấp .......................................... 16
4. Tình hình viết sách, giáo trình của Trung tâm ......................................................... 21
5. Tình hình xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu ................................................ 22
6. Tình hình cập nhật dữ liệu và hỗ trợ trong công tác chuyên môn phục vụ NCKH23
7. Tình hình nâng cao chất lượng nghiên cứu chuyên môn ......................................... 24
8. Các hoạt động NCKH với đào tạo .............................................................................. 24
9. Các hoạt động NCKH với địa phương ....................................................................... 24
2
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
PHẦN III: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
BIỂN VÀ ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015-2020 ........................................................................... 25
1. Chương trình 1: Phát triển nguồn nhân lực ................................................................. 25
1.1. Mục tiêu ......................................................................................................................... 25
1.2. Nhóm giải pháp ............................................................................................................. 25
1.3. Chỉ tiêu: (xem bảng phụ lục) ......................................................................................... 26
2. Chương trình 2: Đào tạo, tuyên truyền ......................................................................... 26
2.1. Mục tiêu: ........................................................................................................................ 26
2.2. Nhóm giải pháp:............................................................................................................ 26
2.3. Chỉ tiêu tiến trình thực hiện: (xem bảng phụ lục) ....................................................... 27
3. Chương trình 3: Nghiên cứu khoa học .............................................................................. 27
3.1. Mục tiêu: ........................................................................................................................ 27
3.2. Hướng nghiên cứu: ....................................................................................................... 27
3.2.1. Về hướng nghiên cứu ................................................................................................... 27
3.3. Nhóm giải pháp ............................................................................................................. 28
3.4. Chỉ tiêu: (xem bảng phụ lục) ......................................................................................... 29
4. Chương trình 4: Cơ sở vật chất ...................................................................................... 29
4.1. Mục tiêu: ........................................................................................................................ 29
4.2. Các giải pháp................................................................................................................. 29
5. Chương trình 5: Hợp tác, quan hệ quốc tế ................................................................... 30
5.1. Mục tiêu: ........................................................................................................................ 30
5.2. Giải pháp: ...................................................................................................................... 30
6. Chương trình 6: Công tác chính trị-tư tưởng ............................................................... 30
6.1. Mục tiêu: ........................................................................................................................ 30
6.2. Giải pháp: ...................................................................................................................... 31
6.3. Chỉ tiêu: (xem bảng phụ lục) ......................................................................................... 31
PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU THEO THỜI GIAN ............................................................. 32
3
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
1. THÔNG TIN CHUNG:
1.1. Tên đầy đủ:
- Tên tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
- Tên tiếng Anh: Center for Ocean and Island studies
1.2. Tên viết tắt:
- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh: HCMCOIS
1.3. Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh.
1.4. Thông tin liên lạc:
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Quản lý Điều hành thuộc Trường ĐH KHXH&NV
TP. HCM, khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí
Minh. (Đối diện bến xe buýt - Làng đại học Quốc Gia TP.HCM).
- Điện thoại: 08.372.433.01 (4401) gặp Thư ký
- Webiste: http://ttbiendao.hcmussh.edu.vn/
- Email:[email protected]
2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
2.1. Quá trình thành lập:
- Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo được thành lập theo Quyết định số
231/QĐ-TCHC ngày 28/09/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-
TP.HCM. Đây là Trung tâm nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học và chuyển giao
kết quả trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Tp. HCM.
- Trung tâm chính thức được cấp địa điểm, trang thiết bị máy móc để đi vào họat
động ngày 25/01/2010.
- Đến ngày 01/02/2015 việc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo di chuyển vào
làm việc tại Tòa nhà Quản lý Điều hành thuộc Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM tại
cơ sở Thủ Đức. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Quản lý Điều hành thuộc Trường ĐH
KHXH&NV TP. HCM, khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố
Hồ Chí Minh. (Đối diện bến xe buýt - Làng đại học Quốc Gia TP.HCM).
2.2. Hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2010-2015:
2.2.1. Xây dựng năng lực nghiên cứu:
2.2.1.1 Thành tựu:
- Hình thành nhóm nghiên cứu về biển và hải đảo;
4
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Thành lập Ban tham vấn Trung tâm;
- Tổ chức các buổi seminar nội bộ hàng tuần nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu
và quản lý các dự án nghiên cứu về biển và hải đảo;
- Xây dựng 5 chương trình hành động và gởi đến các tổ chức, đoàn thể có liên
quan nhằm xin nguồn tài trợ thực hiện các chương trình đề ra. Nội dung từng chương
trình như sau:
i- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của học
sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến tri thức khoa học về
biển và hải đảo nước ta;
ii- Xây dựng chương trình, diễn đàn phổ biến tri thức khoa học về biển và
hải đảo Việt Nam cho học sinh, sinh viên;
iii- Chương trình giáo dục môi trường cho sinh viên, học sinh và cộng đồng
nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi và phương thức bảo vệ và cải tạo môi
trường vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam;
iv- Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu viên
thông qua các khóa học ngắn hạn, khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm và hội thảo
khoa học chuyên đề;
v- Các cuộc thi tìm với nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh vấn đề biển và
hải đảo Việt Nam nhằm phổ biến kiến thức khoa học biển và đảo đến mọi công dân;
- Cử cán bộ của trung tâm đi học các khóa ngắn hạn, tham dự các hội thảo, hội
nghị, triển lãm liên quan đến biển đảo, chủ quyền quốc gia, các chính sách, chiến
lược thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam;
- Các nghiên cứu viên của trung tâm đều thực hiện các đề tài NCKH, tham gia
hoạt động khoa học của trường và ĐHQG-HCM cũng như các tổ chức khoa học của
Nhà nước;
- Tham gia các hội đoàn về vấn đề biển và hải đảo Việt Nam như: Hội Địa lý, Hội
biển TP.HCM.
2.2.1.2 Hạn chế:
- Các nhóm nghiên cứu chưa có những sản phẩm khoa học công bố rộng rãi trên
các Tạp chí chuyên ngành ISSN và các Hội thảo Quốc tế
- Chưa tranh thủ đựơc đóng góp của Ban tham vấn, các chuyên gia đầu ngành về
biển đảo.
- Tần suất các đề tài được duyệt với kinh phí quá thấp và rất ít các đề tài lớn được
giao cho Trung tâm thực hiện.
- Nguồn nhân lực còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được các hồ sơ năng lực của các
Sở Ban Ngành trong việc thực hiện các đề tài ứng dụng về biến khổi khí hậu, môi
trường biển…
5
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
2.2.2. Nghiên cứu khoa học
2.2.2.1. Thành tựu:
- Tổ chức buổi được 2 tọa đàm khoa học cách nhau 2 năm 1 lần, các hội thảo
khoa học hchuyên ngành hàng năm mang tính vùng đều thực hiện;
- Được duyệt và triển khai một Dự án về biển đảo (Trung tâm phụ trách chuyên
môn), 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia và đề tài cấp trường hàng
năm;
- Thực hiện đề án phòng nghiên cứu thực nghiệm biển và đảo đang giai đoạn kết
thúc.
- Tham gia viết bài và tham dự các hội thảo khoa học các cấp trong và ngoài
nước.
- Phối hợp, liên kết các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong việc thực hiện các
đề tài, dự án…
- Trung tâm bước đầu cũng có đóng góp nhất định trong việc đưa ý kiến đóng góp
mang tính xây dựng ở các Hội thảo quốc tế về biển Đông được các chuyên gia đánh
giá cao.
2.2.2.2. Hạn chế
- Do trung tâm mới thành lập nên chưa có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học,
chưa có nhiều kết quả nghiên cứu khao học;
- Các sản phẩm khoa học chỉ dừng lại ở mức báo cáo khoa học, chưa có nhiều sản
phẩm mang tính đột phá;
- Trung tâm không chủ động đựơc nguồn tài chính, con dấu nên không thể tiến
hành những đề tài, dự án mang tính khảo sát thực tế;
2.2.3. Cơ sở vật chất:
2.2.3.1. Thành tựu
- Thu thập, hệ thống hóa các nguồn tài liệu liên quan đến biển và hảo đảo từ các
nguồn báo, tạp chí điện tử, báo cáo khoa học … tập hợp thành các bộ tư liệu theo
từng chủ đề nhằm bổ sung nguồn tài liệu tham khảo cho việc xuất bản các tài liệu
tham khảo phục vụ rộng rãi;
- Từng bước hoàn thiện và xây dựng phòng tư liệu về biển đảo lớn nhất miền
Nam với hơn một ngàn đầu sách đã lên kệ và hàng trăm báo cáo khoa học các loại,
đề tài NCKH các cấp. Dữ liệu số hoá ước khoảng 10.000 nhan đề hiện đang xử lý để
đưa lên thư viện Libol 6.0 tích hợp website của Trung tâm tại www.cois.edu.vn (thử
nghiệm).
- Hệ thống server, máy tính, bàn ghế, tư liệu… không ngừng được đầu tư và
hoàn thiện để đưa vào phục vụ sinh viên, cán bộ giảng viên và các nhà nghiên cứu.
6
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Trang thiết bị, phòng ốc với 6 phòng chuyên môn hiện đang tiếp tục mở rộng
và đầu tư để trở thành một trung tâm nghiên cứu biển đảo hàng đầu cả nước.
2.2.3.2. Hạn chế
- So với nhu cầu tìm hiểu kiến thức biển đảo của sinh viên và cán bộ viên chức
nhà trừơng, thư viện trung tâm hiện nay còn ít đầu sách và báo cáo khoa học nhất là
các tiếng nước ngoài; vấn đề biên dịch, dịch thuật trung tâm không có đủ kinh phí và
nhân lực để dịch thuật các ấn phẩm về biển đảo trên thế giới.
- Chưa có phòng Thí nghiệm, thực nghiệm và tương tác 3D để giúp cho bạn đọc
truy cập từ xa;
- Trung tâm chưa nhận đựơc sự đóng góp và hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, các
cơ quan đòan thể, doanh nghiệp với bất cứ hình thức nào.
2.2.4. Công tác chính trị-tư tưởng:
2.2.4.1. Thành tựu
- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm kết hợp
với các phòng ban trong Trường tổ chức chương trình hưởng ứng “Tuần lễ biển và
hải đảo Việt Nam” hàng năm để nâng cao nhận thức, hành động về tình yêu đối với
biển đảo.
- Cử cán bộ của trung tâm đi tham dự các hội thảo, hội nghị, triển lãm liên quan
đến môi trường, chủ quyền quốc gia, các chính sách, chiến lược thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam” từ ngày 1/6 đến ngày 9/6
hàng năm;
- Biên soạn sách báo, cẩm nang, các tài liệu về lĩnh vực biển và đảo nhằm phục
vụ đợt sinh hoạt chính trị đầu năm của nhà trường;
- Tham gia giảng dạy chính trị đầu năm về những vấn đề biển đảo Việt Nam.
- Xây dựng trang thông tin về biển đảo phục vụ bạn đọc;
- Website trung tâm là trang web cung cấp những thông tin chính xác về tình
hình thời sự, kiến thức khoa học về biển đảo đến nhiều đối tựơng độc giả…
- Cử các cán bộ Trung tâm sinh hoạt đều đặn các tổ chức đoàn thể của Trường,
hướng tới kết nạp các thành viên vào Đảng nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên vững
mạnh, nắm vững lý luận chính trị.
2.2.4.2. Hạn chế
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường (đặc biệt là Văn
phòng đòan trường) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo đến cán bộ -công
nhân viên chức nhà trừơng và sinh viên;
- Chưa xây dựng được phòng đọc phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu kiến thức biển
đảo của sinh viên.
7
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo có nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tập hợp và biên tập các tài liệu liên quan đến biển và đảo Việt Nam.
- Nghiên cứu điều tra cơ bản, xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án
khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác quốc tế trong các
lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ, chuyên
viên và cộng tác viên của trung tâm về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ và tư vấn các
lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất nội dung,
chiến lược, chính sách liên quan đến biển và đảo Việt Nam.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh giao.
4. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
- Ban Giám đốc (2 TS)
- Tổ Nghiên cứu (2 ThS.NCV)
- Tổ Hành chính tổng hợp (2 CN.CV)
Họ và Chức Chuyên
STT Học vị Email/Website
tên vụ ngành
Địa lý,
Lê Bản đồ
Giám
1 Thanh TS.GVC Viễn [email protected]
đốc
Hòa thám và
GIS
Lịch sử
Trần Phó thế giới
[email protected]
2 Nam Giám PGS.TS Lịch sử
[email protected]
Tiến đốc Việt
Nam
Ngô
Nghiên [email protected]
Hoàng Địa lý
3 cứu ThS
Đại học
viên [email protected]
Long
Nguyễn Nghiên
4 Thị Thu cứu ThS Địa lý [email protected]
Thủy viên kinh tế
5 Trịnh Hà Chuyên Kinh tế [email protected]
8
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
Phương viên Cử nhân
Đoàn
Chuyên
6 Lan Cử nhân Du lịch [email protected]
viên
Phương
5. PHÂN TÍCH SWOT:
5.1. Thời cơ và thách thức:
Thời cơ Thách thức
Đầu tư nghiên cứu tri thức và đào tạo Chưa đựơc đánh giá đúng mức về vị trí
phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát và tầm quan trọng của trung tâm nên
triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an chưa có những đầu tư xứng đáng về con
ninh chính trị, an sinh xã hội, bảo vệ tài người. Phần lớn các nghiên cứu viên phải
nguyên môi trường…vùng biển, ven biển tự học, tự bồi dưỡng và tự nâng cao kiến
và hải đảo là một trong những ưu tiến thức trong bối cảnh vật giá leo thang.
hàng đầu của Đảng và Nhà nuớc ta trong
thời gian tới trong bối cảnh Biến đổi khí
hậu, nước biển dâng và nguy cơ xung đột
biển Đông;
Không gian vùng biển, ven biển và hải Chưa nhận đựơc sự viện trợ của các
đảo Nam bộ nằm trong khu vực nghiên doanh nghiệp, các cơ quan đòan thể.
cứu trọng điểm của ngành khoa học Xã
hội và Nhân văn của Trường và ĐHQG-
HCM về các khía cạnh như: văn
hoá/nhân học biển, tri thức bản địa, các
vấn đề cấp thiết về biển đảo…;
Là trung tâm đầu tiên và duy nhất nghiên Do mới thành lập nên còn khá trẻ chưa
cứu về biển và hải đảo ở miền Nam Việt có nhiều tiếng vang nhất là hồ sơ năng
Nam. lực NCKH của Trung tâm còn khá khiêm
tốn.
Nằm trong ĐHQG-HCM có nhiều nhà Chưa có nhiều chuyên gia đầu ngành về
nghiên cứu thuộc đầu ngành về lĩnh vực biển đảo ở phía Nam, do vậy Trung tâm
Tự nhiên và KHXN&NV nên có cơ hội phải liên kết với các nhà khoa học ở miền
lĩnh ngộ các tri thức khoa học. Trung và miền Bắc.
5.2. Điể m ma ̣nh, điể m yế u:
Điể m ma ̣nh Điể m yế u
Sự phố i hơ ̣p tương đố i đồ ng bô ̣ và CB-VC của Trung tâm còn trẻ, non kinh
9
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
hiê ̣u quả giữa Trung tâm với các đơn vi ̣ nghiệm trong NCKH, các cấp lãnh đạo
trong trường (phòng, ban) trong viê ̣c chủ yế u là giảng viên kiêm nhiê ̣m, cho
hoàn thành các nhiê ̣m vu ̣ đề ra theo kế nên trong mô ̣t số trường hơ ̣p gă ̣p khó
hoa ̣ch. khăn trong viê ̣c điề u hành các hoa ̣t đô ̣ng
chuyên môn; các nhân viên còn lúng túng
trong xử lý các vấ n đề thuô ̣c chức năng
của miǹ h nhất là các hoạt động sự vụ
hành chính.
Sự đoàn kế t, đồ ng thuâ ̣n của tâ ̣p thể Khố i lươ ̣ng công viê ̣c nhiề u, phân bố
cán bô ̣, viên chức; nghiên cứu viên; không đề u, dẫn đế n áp lực quá tải, sơ
chuyên viên ổ n đinh ̣ tư tưởng; tiń h kỷ suấ t trong viê ̣c đảm bảo hoa ̣t đô ̣ng
luâ ̣t, nhiê ̣t tình trong công viê ̣c; tinh thầ n thường xuyên của Trung tâm và Trường.
phấ n đấ u, nỗ lực hoàn thiê ̣n chuyên môn.
Ý thức cao về văn hoá công chức ̀ h đô ̣ chuyên môn của các chuyên
Trin
trong xử lý công viê ̣c của cán bô ̣, chuyên viên mới chưa theo kip̣ sự phát triể n
viên, nhân viên; năng đô ̣ng thực hiê ̣n các chung cùa Nhà trường.
công viê ̣c đươ ̣c phân công.
Sự phố i hơ ̣p tố t, đồ ng bô ̣ giữa các bô ̣ Các CB-VC chưa phát huy hết các khả
phâ ̣n trong việc thực hiện các hoạt động năng của mình trong việc viết bài NCKH.
khoa học hàng năm.
5. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU
5.1. Tầm nhìn
Đưa Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo trở thành trung tâm liên kết nghiên
cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai tạo ra những sản phẩm
khoa học có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao để phục vụ cho công cuộc CNH-
HĐH của khu vực Nam bộ, cung cấp cơ sở lý luận và khoa học về quản lý cho
khai thác, bảo tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh và vùng biển
đảo phía Nam.
5.2. Sứ mạng
“Chia sẻ tri thức – Kết nối biển đảo”
5.3. Mục tiêu
- Trở thành đầu mối gắn kết giữa các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam
về biển đảo.
- Xây dựng cơ sở học liệu về biển đảo lớn nhất ở phía Nam
- Liên kết đào tạo ngắn hạn và xúc tiến các dịch vụ khoa học công nghệ
về lĩnh vực biển đảo trong XHNV.
10
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN
2011 – 2015
1. Tình hình hoạt động khoa học
- Ban Giám đốc lên kế họach xây dựng phương hướng họat động, xác định
nhiệm vụ, chiến lược phát triển cho Trung tâm và cho từng thành viên từ nay
đến 2015. Chiến lược mới cho Trung tâm đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030.
- Triển khai và thực hiện các hạng mục trong Dự án phòng nghiên cứu thực
nghiệm về Sưu tầm và NCKH XHNV về biển đảo cấp ĐHQG và Nhà
nước.
- Đang triển khai và phối họp để thực hiện đăng ký các Đề tài cấp ĐHQG và
phối hợp với các tỉnh về chuẩn bị cho các hướng nghiên cứu khoa học trong
năm 2015.
- Duy trì và đăng tin tức biển đảo trong nước và quốc tế lên website trung tâm
tại địa chỉ : www.ttbiendao.hcmussh.edu.vn, tiếp tục hoàn thiện thêm tên miền
website tại địa chỉ: www.cois.edu.vn; hoàn thiện hệ thống thư viện điện tử trên
website, bước đầu đã lên giá sách và hơn 1000 đầu mục sách để phục vụ bạn
đọc để phục vụ cho Dự án Biển Đảo.
- Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề tại Trung tâm nhằm nâng cao năng lực
nghiên cứu cho các thành viên của Trung tâm: du lịch biển đảo Hà Tiên, kinh
tế cảng biển Việt Nam, lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam, các vùng biển
ven bờ Việt Nam…
- Tham dự và viết bài cho các hội thảo như: Hội thảo Biển Đông 10/2012 (tại
Đà Nẵng), Hội nghị quốc tế Biển Đông 2012 (Nha Trang), Khoa học xã hội và
Phát triển bền vững Đông Nam Bộ; Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQG-HCM năm
2012, Hội thảo khoa học Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng tỉnh
Quảng Nam 2012 … Hội thảo Khoa học Địa lý Thái Nguyên 10/2013, Hội
thảo GIS toàn quốc 11/2013, Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực du lịch biển
Bình Thuận 08/2013, Hội thảo Khoa học Địa lý toàn quốc 10/2014, Hội thảo
Trung tâm Biển Đảo 11/2014, Hội thảo TNMT tháng 11/2014, hội thảo Tiếp
thị du lịch tại Phú Quốc 3/2015, hội thảo Luật biển tại Hà Nội 02/2015; Hội
thảo văn hóa biển Nha Trang 07/2015, Hội Thảo Văn hóa biển Quảng Bình
8/2015...
11
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Khảo sát và sưu tầm các tư liệu liên quan đến biển đảo tại các nơi như : Côn
Đảo (12/2012), Phú Quốc (12/2012), Đảo Hải Tặc (02/2013 ), đảo Lý Sơn
(05/2013)…
- Hỗ trợ tổ chức triển lãm các hoạt động tuyên truyền về biển đảo tháng
10/2014 và 11/2014 với chủ đề Vì Trường sa thân yêu, quyên góp cho các
chiến sỹ huyện đảo Trường Sa như: Thư viện Trung tâm ĐHQG, Cao đẳng
SPTW3...
- Hỗ trợ tổ chức triển lãm các hoạt động tuyên truyền về biển đảo tháng
05/2015 và 06/2015 với chủ đề Vì Trường sa thân yêu, văn hóa biển đảo
Việt Nam như: treo băng ron trường tại CS 2, banner website, mở cửa phòng
đọc, phòng tư liệu; quyên góp cho các chiến sỹ huyện đảo Trường Sa như:
Cao đẳng SPTW3, Khoa Văn hóa học (ĐH KHXH&NV TP. HCM), ĐH Kinh
tế Luật, ĐH KHTN,...
- Phối hợp với các phòng QTTB thực hiện Đề án Xây dựng phòng thực
nghiệm biển và đảo cấp ĐHQG gần 15 tỷ (phụ trách phần chuyên môn), triển
khai tiếp tục giai đoạn cuối đến hết năm 2016.
- Phối hợp với phòng QTTB và các phòng ban liên quan để thực hiện Đề án
Xây dựng phòng thực nghiệm biển và đảo cấp ĐHQG gần 15 tỷ (phụ trách
phần chuyên môn), triển khai tiếp tục giai đoạn năm 2015 với kinh phí được
cấp 800 triệu cho gói tiếng Anh chuyên môn về biển đảo. Tiếp tiệp lên kế
hoạch mua mới các gói thiết bị cuối năm 2015, và đề xuất lên dự toán 2016
cho việc mua sắp tư liệu về biển đảo.
- Xây dựng các chương trình hành động nhằm thực hiện kế họach, nhiệm vụ đề
ra cũng như thu hút nguồn tài trợ để thực hiện các chương trình dự thảo.
Trung tâm đã lên kế họach triển khai 3 chương trình hành động. Các chương
trình này đang được chuyển đi các đơn vị, cơ quan chức năng để được xem
xét, tài trợ.
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của học sinh,
sinh viên, các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến tri thức khoa học về
biển và hải đảo.
2. Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu viên thông
qua các khóa học ngắn hạn, khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm và hội
thảo chuyên đề.
3. Các cuộc thi tranh tài với nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh vấn đề biển
và hải đảo nhằm phổ biến kiến thức khoa học biến và đảo đến mọi công dân.
12
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
2. Tình hình thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp
- 02 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu (2012, 2014)
- Đang tham gia triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia
(01 đề tài) thời gian nghiệm thu tháng 05/2016.
- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia (01 đề tài) đang thực
hiện
- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước (01 đề tài) đang chờ thực
hiện
- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (01 đề tài)
- Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cho địa phương (01 đề tài) đang chờ
duyệt.
- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia trọng điểm (01 đề
tài) đang chờ duyệt.
Thời
gian
Kết quả, thực
Kinh phí
Cấp, nội Chủ hiện Hiện Ghi
TT Tên đề tài (triệu
mã số dung nhiệm (từ trạng chú
đồng)
chủ yếu năm
đến
năm)
Ứng phó với tình
hình xâm nhập
Báo cáo
mặn và ngập lũ
tổng
của cộng đồng B2011 TS. Lê Đã
quan, 2011-
1 dân cư tại ba -18b- Thị Kim 80 nghiệm TT
kiến 2013
huyên ven biển 11 Thoa thu
nghị &
tỉnh Bến Tre:
giải pháp
Thực trạng và giải
pháp
Khảo sát nhu cầu Đề tài Báo cáo CN. Đã
2011-
2 tìm hiểu kiến thức cấp tổng Nguyễn 18 nghiệm TT
2012
khoa học về biển trường quan, Thị Thu thu
13
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
đảo của sinh viên kiến Thủy
tại Tp.HCM, Bến nghị &
Tre và Vĩnh Long giải pháp
Những di tích
Nghiên
Khảo cổ học thời
cứu các PGS.TS.
tiền Óc Eo ở Tây B2006 Đã
di tích Đặng 2006- L
3 Nam Bộ (văn hóa -18b- 260 nghiệm
trước Văn 2008 K
Óc Eo bản chất là 03 TĐ thu
Công Thắng
văn hóa duyên
nguyên
hải)
Nghiên
Các trung tâm tôn
cứu 5
giáo thuộc văn
trung PGS.TS.
hóa Óc Eo ở Nam B2010 Đã
tâm tôn Đặng 2010- L
4 Bộ (văn hóa Óc -18b- 350 nghiệm
giáo Văn 2012 K
Eo bản chất là 03 TĐ. thu
thuộc Thắng
văn hóa duyên
Phù
hải)
Nam
Xây dựng từ điể n
văn hoá ho ̣c giải Từ điể n, GS.TSK
B2004 Đã
nghiã và đố i chiế u trong đó H. Trầ n 2005- L
5 -18b- 300 nghiệm
(trong đó có phần có VH Ngo ̣c 2007 K
04 TĐ thu
thuật ngữ văn hóa biển đảo Thêm
biển đảo)
Báo cáo
Văn hóa người
tổng GS.TSK
Việt miền Tây B2009 Đã
quan, H. Trầ n 2009- L
6 Nam Bộ (trong đó -18b- 500 nghiệm
kiến Ngo ̣c 2011 K
có phần văn hóa 01TĐ thu
nghị & Thêm
cư dân ven biển)
giải pháp
Cảng thị Nam bộ Báo cáo
trong mại lưới tổng
Nguyễn Đã
thương cảng thị Cấp quan, 2014- L
7 Thế 15 nghiệm
Nam bộ trong Cơ sở kiến 2015 K
Trung thu
mạng lưới thương nghị &
mai Đông nam Á giải pháp
14
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
(từ TK18 - nửa
đầu TK 19)
Báo cáo
Cấp
Hoạt động ngoại tổng PGS.TS.
ĐHQG Đã
giao của chế độ quan, Trần 2013-
8 C2013 160 nghiệm TT
Viện Nam cộng kiến Nam 2015
-18b- thu
hòa 1955 - 1975 nghị & Tiến
03
giải pháp
Tài nguyên vị thế Cấp Báo cáo
vùng biển đảo ĐHQG tổng
TS. Lê
Kiên Giang: nhận - quan, 2014- Đang tiến
9 Thị Kim 500 TT
diện, đánh giá và B2014 kiến 2016 hành
Thoa
đề xuất giải pháp -18b- nghị &
phát huy giá trị 02 giải pháp
Báo cáo
Mô hình phát Cấp tổng Ngô
Đã
1 triển kinh tế sinh Cơ sở quan, Hoàng 2013-
35 nghiệm TT
0 thái Hòn Tre – T2013 kiến Đại 2014
thu
Kiên Giang -09 nghị & Long
giải pháp
Lịch sử quản lý Đề tài Báo cáo
và khai thác biển NCKH tổng TS.
1 đảo tỉnh Bà Rịa – cấp quan, Phạm Đã L
kiến 2013- 910 nghiệm
1 Vũng Tàu từ đầu Tỉnh nghị và Ngọc 2015 K
thu
thế kỷ XX đến BR- giải pháp Trâm
nay (1900-2013) VT
Bảo vệ chủ quyền Báo cáo
biển đảo Việt tổng TS.
C2013 quan, Đã
1 Nam - từ góc độ Phạm 2013- L
-18b- kiến 190 nghiệm
2 quản lý và khái nghị và Ngọc 2015 K
12 thu
thác (1975 - giải pháp Trâm
2012)
Báo cáo ThS. Đã
Khai thác các di Cấp tổng
1 Hoàng 2014 nghiệm L
tích – lịch sử ở Cơ sở quan, 15
3 thành phố Hồ Chí T2014 kiến Trọng -2015 thu K
Minh phục vụ nghị và Tuân
15
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
mục đích du lịch giải pháp
Quản lý tổng hợp Báo cáo ThS.
tài nguyên nước Cấp tổng Ngô
1 ngọt tại đảo Lý Cơ sở quan, 2015
Hoàng 20 TT
4 Sơn: Thực trạng, T2015 kiến -2016
vấn đề và giải -06 nghị và Đại
pháp giải pháp Long
3.353 (Ba tỷ Ba trăm năm mươi ba triệu
Tổng cộng
đồng)
Ghi chú:
TT: do các các thành viên Trung tâm chủ trì thực hiện
LK: liên kết hoặc các NCV TT liên kết tham gia thực hiện
3. Tình hình báo cáo, tham dự Hội thảo KH&CN các cấp
- Trần Nam Tiến, Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên
quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 9
(237), tr. 32-37; số 10 (238), 2011.
- Trần Nam Tiến, Nghiên cứu biển và đảo ở Việt Nam – Thực trạng và định
hướng (Nhìn từ Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học KHXH
&NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), Hội thảo khoa học “Sử học Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp
cận”, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
- Trần Nam Tiến, Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên
quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử, Hội thảo khoa học “Văn hóa biển
đảo ở Khánh Hòa”, Ban tổ chức Festival Biển - Viện Văn Hóa - Nghệ thuật
Việt Nam, Khánh Hòa, 2011
- Nguyễn Thế Trung, Tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Khánh Hòa, Hội thảo
khoa học “Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa”, Ban tổ chức Festival Biển - Viện
Văn Hóa - Nghệ thuật Việt Nam, Khánh Hòa, 2011
- Nguyễn Thế Trung, Nguồn nhân lực phát triền kinh tế biển đảo Việt Nam: bài
toán cần nhanh chóng được giải, tr244-254, Hội thảo Khoa học Phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao-Nhu cầu cấp bách, Trường Đại học Kinh tế-
Luật (ĐHQG Tp.HCM), tháng 9/2011.
- Trần Nam Tiến, Chiến lược “chuỗi ngọc trai” và mục tiêu trở thành cường
quốc biển của Trung Quốc trong thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc,
số 1 (125), tr. 64-80, 2012.
16
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Ngô Hoàng Đại Long, Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp
với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm, Tạp san Khoa học
Xã hội và Nhân văn, số 54, tháng 05/2012.
- Nguyễn Thế Trung, Giá trị bài viết về chủ quyền biển đảo Việt Nam của
Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân, Hội thảo khoa học Thân thế và sự
nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam, tháng 4/2012.
- TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Sự cần
thiết của việc đưa môn học biển và hải đảo Việt Nam vào chương trình đào
tạo bậc đại học ngành Địa lý học, Hội thảo khoa học Địa lý, tháng 06/2012.
- TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tài
nguyên vị thế của Côn Đảo trong sự nghiệp phát triển KT-XH và đảm bảo an
ninh quốc phòng, Hội thảo “Côn Đảo – 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát
triển”, UBND BR-VT, tháng 17/08/2012.
- Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Một số vấn
đề trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về biển và hải đảo trong bối
cảnh biến đổi khí hậu, Hội nghị Khoa học cấp Quốc gia “Tài nguyên và Môi
trường vì sự Phát triển bền vững”, ĐH TN&MT, ngày 14/12/2012.
- TS. Trần Nam Tiến, Sự kiện “chuồng cọp Côn Sơn” năm 1970 và phong trào
đấu tranh của nhân dân thế giới chống chế độ lao tù tàn bạo của Mỹ - Nguỵ ở
Việt Nam, Hội thảo Côn Đảo, UBND BR-VT, tháng 08/2012.
- Nguyễn Thế Trung, “Côn đảo, Hoàng Sa và cụ Huỳnh thúc Kháng”, Hội thảo
Côn Đảo, UBND BR-VT, tháng 08/2012.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về biển đảo đối với sinh viên thuộc
khối ĐHQG-HCM, Kỷ yếu Khoa học Trẻ ĐHQG-HCM lần 01 – 2012, ĐH
Bách Khoa 12-13/10/2012.
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nghiên cứu mức độ tổn thương sinh
kế và sự cần thiết của việc phát triển mô hình kinh tế sinh thái nông hộ thích
ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển Bến Tre, Kỷ yếu hội thảo khoa học
Tăng trưởng Xanh, ĐH Kinh tế, 10/2013. Mã số ISBN : 978-604-922-020-3.
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Phát triển du lịch từ sự đa dạng địa
học ở Hà Tiên – Kiên Giang, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý
lần thứ VII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển
đảo Việt Nam, ĐH Thái Nguyên, 10/2013. Mã số ISBN : 978-604-915-044-9.
- TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giải
pháp tăng cường năng lực ứng phó cho người dân tại ba huyện ven biển tỉnh
Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013
“Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ĐH
KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ chức ngày 02/01/2013. Mã số ISBN : 978-604-
73-2141-4.
17
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Bài toán thu nhập của các chủ thể
trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên, Tạp chí Nghiên
cứu và Phát triển, số ra đặc biệt tháng 12.2013.
- TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Tiềm năng vị thế vùng biển đảo
Tây Nam Bộ, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững
ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM
tổ chức ngày 02/01/2013. Mã số ISBN : 978-604-73-2141-4.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Khai thác các giá tri ̣ di sản thiên
hiên từ rừng trong phát triể sản phầm du lịch Đồng Nai nhìn từ góc độ kinh tế
sinh thái, Kỷ yếu hội thảo “Festival Rừng Việt Nam - Đồng Nai” ngày
30/12/2013, Sở RDT6VH-TT&DL, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức.
- TS. Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đảo và
quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm
bảo an ninh quốc phòng, trang” trong tập sách “Hoàng Sa - Trường Sa, biển
đảo quê hương”, tr32-46. Sách do GS.TS. Hồ Sơn Đài (chủ biên), “Hoàng Sa -
Trường Sa, biển đảo quê hương”, 389tr. 2014. NXB Đồng Nai.
- Ngô Hoàng Đại Long, Đánh giá tính hiệu quả của các mô hình nông lâm ngư
kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang dưới góc độ kinh tế sinh thái, Hội
nghị Khoa học Địa lý - Quản lý Tài nguyên vào sáng ngày 8 tháng 10 năm
2014 tại phòng Hội thảo 418 nhà T1 trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG HN, Hà Nội.
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Khảo sát, đánh giá tính hiệu quả
của một số mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang,
Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 2, Trường Đại học Tài nguyên và Môi
trường Tp.HCM với chủ đề "Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự
Phát triển bền vững", 11/2014.
- Ngô Hoàng Đại Long, Mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre,
Kiên Giang, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VIII, Phục
vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam, ĐH
Sư phạm TP. HCM, 11/2014.
- TS. Trần Nam Tiến, QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN
CỦA CHUA NGUYỄN Ở CAC VUNG BIỂN DẢO Ở NAM BỘ VIỆT NAM
THẾ KỶ XVII-XVIII, Hội thảo Nhận diện và phát huy các giá trị tài nguyên
biển đảo phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, ĐH KHXH&NV, tháng
12/2014.
- Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy, Tri thức bản địa của cộng đồng cư
dân ven biển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Kỷ yếu hội thảo
cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và
thực tiễn”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM, 01/2014.
18
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Nguyễn Thị Thu Thủy, Cảng biển dải ven bờ vùng Đông Nam Bộ - tài nguyên
và phát triển, Hội thảo Nhận diện và phát huy các giá trị tài nguyên biển đảo
phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, ĐH KHXH&NV, tháng 12/2014.
- Trần Nam Tiến, Phản ứng của Hoa Kỳ đối với sự kiện đánh chiếm quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam, tr. 3-10, số 270, 6/2014, Tạp chí Lịch sử quân sự,
ISSN: 086-7683
- Trần Nam Tiến, Hợp tác giải quyết xung đột biển Đông hiện nay - một số gợi
ý từ góc nhìn của Việt Nam, tr.58, vol 17, No. X1, 2014, Tạp chí Phát triển
khoa học và công nghệ, ISSN: 1859-0128
- Trần Nam Tiến, Nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm
1979 Dưới góc nhìn của các học giả phương Tây, tr. 18-24, số 266, 2/2014,
Tạp chí Lịch sử quân sự, ISSN: 086-7683
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần, Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật
sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh, Tạp chí khoa học
Trà Vinh, ĐH Trà Vinh, số (13), tháng 03/2014.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Tục thờ Bà Cậu ở Phú
Quốc, Tạp chí khoa học KHXH, Viện KHXH, 04/2014.
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đảo và quần
đảo Việt Nam trên biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh
quốc phòng, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Số 17, 2014
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Vấn đề Biển Đông - Những tác
động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam,
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Số 07, 2014
- Ngô Hoàng Đại Long, Phát triển sản phẩm du lịch từ sự đa dạng hóa cây dừa
nước ở đầm Đông Hồ của Hà Tiên – Kiên Giang, Tạp chí Văn hóa Du lịch, số
tháng 09, 2014
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Phước Như Quỳnh,
“Likelihoods risk evaluation and choices of ecological-economic models for
people in ben tre's coastal areas under threats on global climate change”, Hội
thảo ICENR 2014 “Tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
ven biển” do Đại học Quốc Gia TPHCM chủ trì - phối hợp cùng với Đại học
Braunschweig (Cộng hòa Liên bang Đức) và giao cho Viện Môi trường và Tài
nguyên thực hiện. TP. Hồ Chí Minh ngày 17-18/6/2014.
- Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Vấn đề Biển Đông - Những tác
động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam,
Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc
hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam” do Trường ĐH Luật
TP.HCM phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức ngày 26/07/2014.
19
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, “Nghề trồng dừa ở Bến
Tre trong văn hóa ứng xử với môi trường thiên nhiên và thích ứng với biến đổi
khí hậu từ góc nhìn sinh thái văn hóa”, có trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc
tế 2014 “Cây Dừa Việt Nam, giá trị và tiềm năng” do ĐH KHXH&NV TP.
HCM chủ trì - phối hợp cùng với UBND Tỉnh Bến và Hiệp hội Dừa Việt Nam
thực hiện ngày 29/08/2014.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Khai thác di sản văn hóa
phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo
Phú Quốc – Kiên Giang”, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2014 “Tín ngưỡng
thờ mẫu ở Nam Bộ. Bản sắc và giá trị”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ
chức ngày 24/04/2014.
- Ngô Hoàng Đại Long, Đoàn Minh Chí, Du lịch biển đảo Trường Sa, Tạp chí
Văn hóa Du lịch, số tháng 01, 2015
- Đoàn Minh Chí, Phân tích các bên liên quan đến chương trình BDKH ở khu
vực phía Nam, Hội thảo khoa học cấp tỉnh (Bình Thuận) “Bàn giải pháp phát
triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở
các tỉnh, thành phía Nam”, tổ chức tháng 07/2015.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Nghiên cứu khai thác di
sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm
du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang”, Tạp chí Văn hóa Du lịch, số tháng 22-
23 (76), 2015.
- Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo, Khai thác di sản văn hóa
phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo
Phú Quốc – Kiên Giang”, Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2014 “Tín ngưỡng
thờ mẫu ở Nam Bộ. Bản sắc và giá trị”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM tổ
chức ngày 24/04/2014.
- Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa, Nhận diện đánh giá thế mạnh, điểm
yếu, thời cơ và thách thức của sản phẩm và dịch vụ DLST chất lượng cao Phú
Quốc, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh, “Tiếp thị điểm đến du lịch Phú
Quốc” tại TT HNQT Phú Quốc, Phú Quốc – Kiên Giang, 21/04/2015.
- Ngô Hoàng Đại Long, Đoàn Lan Phương, Xây dựng và sử dụng phương pháp
bản đồ tư duy (Min Map) trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn
địa lý ở trường phổ thông,tr375-383, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các bộ trẻ các
trướng Đại học Sp toàn quốc lần thứ V” Vĩnh Phúc, ĐHSP HN2, Tháng 5/2015.
- Ngô Hoàng Đại Long, Đỗ Thị Thùy Trang, Khai thác và phát huy các giá trị
văn hóa biển đảo Khánh Hoà từ góc nhìn sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo
khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và Giáo dục chủ
quyền biểnđảo trong trường học” Khánh Hòa, CĐSP Nha Trang, Khánh Hòa.
Tháng 7/2015.
20