CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY BITIS

  • 39 trang
  • file .doc
Môc lôc
Lêi më ®Çu:
Ch¬ng1: M« t¶ t×nh huèng:
1.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty.
1.2. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña biti's ®Õn n¨m 2005
1.3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn
Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc
2.1. C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc
2.1.1. M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp
2.1.2. M«i trêng bªn trong doanh nghiÖp
2.2. Néi dung chiÕn lîc
2.2.1. Ph©n tÝch
2.2.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p
KÕt luËn:
Lêi nãi ®Çu
Trong xu híng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng cao,
hµng ho¸ kh«ng cßn giíi h¹n ë ph¹m vi biªn giíi quèc gia n÷a.
C¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ chØ
quÈn quanh ë thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i v¬n ra thÞ trêng
quèc tÕ
Tríc ngìng cöa cña héi nhËp, ®Êt níc míi më cöa, c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ nh÷ng doanh nghiÖp trÎ v¬n ra
thÞ trêng thÕ giíi dùa vµo nh÷ng thÕ m¹nh tiÒm lùc vèn cã
cña m×nh, kh«ng tr¸nh khái gÆp nhiÒu khã kh¨n, song còng
chÝnh khã kh¨n thö th¸ch ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng doanh
nghiÖp xuÊt s¾c ®· v¬n lªn kh«ng chØ ®øng v÷ng trong c¬
chÕ míi mµ cßn kh«ng ngøng trëng thµnh vµ lín m¹nh vÒ mäi
mÆt c¶ trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.
Biti’s lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nh thÕ ë ViÖt Nam
®Çu tiªn th©m nhËp thµnh c«ng thÞ trêng quèc tÕ. Víi 4
c«ng ty trùc thuéc, c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm ra h¬n 40 níc
trªn thÕ giíi, s¶n phÈm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· tõng bíc
kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ.
Trong c¸c quèc gia Biti’s th©m nhËp thµnh c«ng th×
Trung Quèc lµ thÞ trêng chiÕn lîc cña c«ng ty, kh«ng chØ bëi
qui m« cña thÞ trêng, sù t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ dÉn ®Õn sù
gièng nhau t¬ng ®èi vÒ tiªu dïng mµ cßn do bu«n b¸n biªn
mËu gi÷a hai níc rÊt ph¸t triÓn, ®îc chÝnh phñ hai quèc gia
®Æc biÖt quan t©m giµnh nhiÒu u ®·i.
Trung Quèc l¹i lµ thÞ trêng lín ®Çy tiÒm n¨ng,cã mét
dung lîng thÞ trêng rÊt lín mµ bÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo
khi cã ý th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ ®Òu nghÜ tíi.
Sau 8 n¨m nh©m nhËp thµnh c«ng vµo thÞ trêng Trung
Quèc (tõ n¨m1995), s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng
v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng nµy. §¹t ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do
c«ng ty ®· v¹ch ra mét chiÕn lîc thµnh c«ng ®óng ®¾n vµ
thùc hiÖn cã hiÖu qu¶.
§Ò tµi “ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng Trung Quèc
cña c«ng ty biti’s” mµ em lùa chän nh»m nghiªn cøu s©u
h¬n chiÕn lîc nµy ®Ó rót ra kinh nghiÖm tõ sù thµnh c«ng
cña c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh
Hµ-Gi¶ng viªn khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· nhiÖt
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã
h¹n, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong
c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa tËn t×nh gióp ®ì em ®Ó bµi
viÕt sau ®îc hoµn thiÖn h¬n.
CH¦¥NG I: M« t¶ t×nh huèng.
1.1. C¸c môc tiªu dµi h¹n cña Biti’s ®Õn n¨m 2010.
Kinh tÕ Trung Quèc khi bíc vµo thÕ kû 21 ®· cã mét vÞ
thÕ lín trªn chÝnh trêng quèc tÕ, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n lín nhÊt thÕ giíi, trung b×nh
8%/n¨m xuÊt khÈu chiÕm 11, 8% xuÊt khÈu cña toµn thÕ
giíi ®Æc biÖt trong ngµnh giµy dÐp chiÕm 50%. NÒn kinh tÕ
Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ
quan vµ phi thuÕ quan, hµng ho¸ cña Trung Quèc sÏ trµn ra
thÕ giíi vµ tõ thÕ giíi trµn vµo Trung Quèc, cïng víi ®ã lµ nhu
cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ kiÓu d¸ng s¶n phÈm ngµy mét
t¨ng lªn ®ã lµ c¬ héi, nhng còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp kinh doanh hµng tiªu dïng nãi chung vµ s¶n
phÈm giµy dÐp nãi riªng .
Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua tõ khi Biti’s cã mÆt trªn
thÞ trêng Trung Quèc (1995) th¬ng hiÖu cña c«ng ty ®· ®îc
kh¼ng ®Þnh, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc ngêi tiªu dïng
Trung Quèc chÊp nhËn vµ ngµy mét tin tëng. Trong nh÷ng
n¨m s¾p tíi muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng Trung Quèc,
ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®Ò ra ®îc c¸c môc tiªu râ rµng vµ
quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã .
Môc tiªu giai ®o¹n 2001-2010 :
1.1.1. Cñng cè chç ®øng cho s¶n phÈm t¹i khu vùc ®·
x©m nhËp thµnh c«ng
+Hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sang khu vùc nµy 10
triÖu ®«i, tõ nay ®Õn n¨m 2010 mçi n¨m doanh thu t¨ng
trung b×nh 8%, kh«ng cßn t×nh tr¹ng thiÕu hµng.
+ T¨ng cêng ®Çu t chÕ t¹o khu«n mÉu, ®a s¶n phÈm
thêi trang vµo tiªu thô .
+ TiÕp tôc phÊn ®Êu vµ duy tr× lßng tÝn nhiÖm cña
ngêi tiªu dïng Trung Quèc .
1.1.2 §a nhanh s¶n phÈm ®Õn c¸c thµnh phè lín .
+ Hoµn thµnh kÕ ho¹ch më réng hÖ thèng ph©n phèi
s¶n phÈm sang miÒn §«ng víi 5 tång ®¹i lý vµ 100 ®¹i lý
trong n¨m 2003 .
+ C¶i tiÕn mÉu m· hîp thêi trang vµ n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho ngêi tiªu dïng n¬i nµy nh÷ng
s¶n phÈm tèt nhÊt ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng cao cña d©n
c n¬i nµy.
1.2.3. T¨ng doanh thu ë thÞ trêng Trung Quèc lªn 2,2
triÖu USD mét n¨m, víi tû lÖ xuÊt khÈu 6% tæng lîng hµng
xuÊt xëng .
+ Hoµn thµnh viÖc nhËp khÈu c«ng nghÖ Italia vµo s¶n
xuÊt ®Ó n©ng cao s¶n lîng vµ mÉu m· .
+ Hoµn thµnh kÕ ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt
giµy ë V©n Nam, Trung Quèc vµ ®Çu t vµo nhµ m¸y néi
®Þa s¶n xuÊt s¶n phÈm da cho xuÊt khÈu .
1.2 C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ó ra c«ng ty ®· ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p
®Ó thùc hiÖn chóng trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®¹c ®iÓm
ngêi thÞ trêng Trung Quèc.§ã lµ:
1.Sö dông c¸c th¬ng nh©n Trung Quèc ®Ó ®em hµng sang
tiªu thô .
1. Më c¸c ®¹i lý ®Ó b¸n hµng.
2. TÝch cùc tham gia héi chî ®Ó qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu.
3. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
5.Thùc hiÖn kÕ ho¹ch më nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Çu tiªn
cña Biti’s t¹i Trung Q uèc.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc
2.1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Biti’s.
2.1.1 Tªn c«ng ty, lÞch sö h×nh thµnh.
N¨m 1982, hëng øng chñ tr¬ng cña nhµ níc vÒ viÖc
khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ -¤ng Vu
Kh¶i Thµnh vµ gia ®×nh thµnh lËp hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ
V¹n Thµnh víi quy m« nhá, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊp thÊp.
N¨m 1986 hai tæ hîp B×nh Tiªn vµ tæ hîp V¹n Thµnh
s¸t nhËp thµnh hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn. Nh»m më réng
quy m«, vèn, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng cho s¶n xuÊt
Cuèi n¨m 1989 «ng chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®Õn §µI
Loan häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp EVA ®Ó thay thÕ
cho s¶n phÈm lµm tõ cao su tríc ®©y. Víi quy m« vµ uy tÝn
kinh doanh Biti’s ®· ®îc bé kinh tÕ ®èi ngo¹i (nay lµ bé th-
¬ng m¹i) cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp
vµ lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh ®Çu tiªn trong níc ®îc hëng
®Æc quyÒn nµy.
Th¸ng 1 n¨m 1992 hîp t¸c x· cao su B×nh Tiªn n©ng
cÊp vµ chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng
B×nh Tiªn (TNHH) viÕt t¾t lµ Biti’s.
HiÖn nay c«ng ty Biti’s gåm ba c«ng ty víi 7000 lao
®éng n¨ng lùc s¶n xuÊt lµ 17 triÖu ®«i / n¨m, c«ng ty ®·
kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®¹t nhiÒu thµnh tùu næi bËt .
§èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu c«ng ty ®· xuÊt khÈu h¬n
40 níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ
trêng Trung Quèc – mét níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ
giíi.
2.1.2 HÖ thèng c¸c c«ng ty trùc thuéc cña Biti’s.
C«ng ty Biti’s lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã
quy m« lín, ®îc thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp s¶n
xuÊt bao gåm:
* C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn.(Biti’s Sµi Gßn-
thµnh lËp 2/1/1992
* C«ng ty B×nh Tiªn §ång Nai (Dona Biti's): ®îc thµnh lËp
28/5/1995
* C«ng ty liªn doanh SUNKUAN- TP.HCM thµnh lËp th¸ng 6
n¨m 1991
* C«ng ty Biti’s USA: chi nh¸nh ®Çu tiªn cña c«ng ty ë níc
ngoµi, thµnh lËp n¨m 1995.
2.1.3 C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña Biti’s
Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Biti’s chØ thuÇn tuý lµ mét
c«ng ty s¶n xuÊt vµ ph©n phèi c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp.
Tõ ngµy 1/6/2002, C«ng ty ®· ®a vµo ch¬ng tr×nh cung
øng dÞch vô. Víi uy tÝn nhÊt ®Þnh, Biti’s võa tróng thÇu x©y
dùng 2 c«ng tr×nh Trung t©m th¬ng m¹i ë T©y Nguyªn vµ
Lµo Cai míi ®a vµo ho¹t ®éng, tuy cha mang l¹i lîi nhuËn.
S¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ
phong phó víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm, tõ c¸c lo¹i hµi
®i trong nhµ, giµy dÐp th«ng thêng ®Õn c¸c s¶n phÈm cao
cÊp mang tÝnh thêi trang cao. Cã thÓ nãi Biti’s ®ang cã mét
phèi thøc mÆt hµng kinh doanh lín vÒ chiÒu dµi vµ chiÒu
réng. Mçi mÆt hµng ®Òu cã nhiÒu mÉu m· nh: hµi cã 34 m·,
dÐp sandal cã 100 m·, giµy thÓ thao cã 60 m·, líi … S¶n
phÈm Biti’s cã thÓ phôc vô cho mäi løa tuæi. Kh«ng tù hµi
lßng víi thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng ty cßn kh«ng ngõng
nghiªn cøu thiÕt kÕ ra nhiÒu m· giÇy dÐp kh¸c. Mçi n¨m,
c«ng ty cho ra ®êi kh¶ng 30 m· míi c¸c lo¹i…Tõ tríc ®Õn nay
Biti’s vÉn næi tiÕng vÒ lo¹i hµng dÐp xèp. Cho ®Õn nay,
Biti’s vÉn ®îc coi lµ nhµ cung cÊp dÐp xèp ®éc quyÒn trªn
thÞ trêng ViÖt Nam v× gÇn nh chØ cã mét m×nh c«ng ty lµ
cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÐp xèp.
2.2. C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc.
2.2.1. M«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp.
22.1.1. M«i trêng quèc gia.
 Vµi nÐt vÒ thÞ trêng giÇy dÐp ViÖt Nam.
HiÖn nay ViÖt Nam lµ nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp lín thø 4
thÕ giíi sau Trung Quèc, Hång K«ng vµ Italya.Ngµnh giµy
dÐp ViÖt nam ®· cã bíc ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng chØ tÝnh
riªng trong kho¶ng tõ n¨m 1997- 2000, s¶n xuÊt chung ph¸t
triÓn tõ 206 triÖu ®«i lªn ®Õn 303 triÖu ®«i, chØ sè ph¸t
triÓn trung b×nh hµng n¨m trong giai ®o¹n nµy lµ 14%.
 Møc ®é c¹nh tranh.
T×nh h×nh c¹nh tranh trong thêi gian gÇn ®©y ë ViÖt
Nam vÒ kinh doanh thêi trang nãi chung vµ trong lÜnh vùc
giÇy dÐp nãi riªng ngµy cµng phøc t¹p vµ khèc liÖt.
Trªn toµn hÖ thèng kinh doanh néi ®Þa ®Òu cã c¸c
c¬ së, c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt giÇy dÐp ®Ó cung øng cho
thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. §èi víi c«ng ty Biti’s víi ®Æc
thï s¶n xuÊt hÇu nh c¸c chñng lo¹i giÇy dÐp nh dÐp xèp, dÐp
hµi, dÐp nhùa, dÐp líi, PU, giÇy thÓ thao vµ ®ang thùc
nghiÖm tung ra thÞ trêng chñng lo¹i s¶n phÈm giµy dÐp da.
Do ®ã, c«ng ty Biti’s hÇu nh ph¶i ®èi ®Çu víi tÊt c¶ c¸c c¬
së, c«ng ty lín nhá cïng ngµnh nghÒ. Bao gåm:
1, C«ng ty Bita's: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy v¶i, dÐp
nhùa, dÐp da…
2, C«ng ty Vina giµy, T&T: chuyªn cung cÊp c¸c s¶n
phÈm giµy dÐp da, PU cao cÊp.
3, C«ng ty giµy Asia: s¶n phÈm chñ lùc lµ giµy thÓ
thao…
4, C«ng ty giµy Thôy Khuª, Thîng §×nh, HP : Chuyªn
cung cÊp giµy v¶i, giÇy thÓ thao.
PhÇn lín c¸c c«ng ty trªn cã nhiÒu u thÕ vÒ c«ng
nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh. C¸c
s¶n phÈm cña hä c¹nh tranh trùc tiÕp
víi Biti's lµ Giµy thÓ thao, sandal PU, dÐp da.
5, C«ng ty giµy Th¸i B×nh: chuyªn cung cÊp giµy dÐp
xèp, PU, giÇy thÓ thao.
6, C«ng ty cao su B×nh §Þnh: S¶n phÈm lµ dÐp xèp,
cao su, PU
7, C¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh & t¹i
c¸c ®Þa ph¬ng cña c¸c tØnh thµnh ( Long Thµnh, Hång
Th¹nh, Hång Anh): c¸c c¬ së chuyªn s¶n xuÊt theo tõng
chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho thÞ trêng khu vùc & c¶
níc. C¸c c¬ së nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng bíc
ph¸t triÓn vît bËc vµ chiÕm thÞ phÇn kh¸ lín. Hä ®· cã
nh÷ng chó träng ®Çu t vÒ c«ng nghÖ, ®Çu t ph¸t triÓn hÖ
thèng ph©n phèi vµ c¶ viÖc ph¸t triÓn th¬ng hiÖu. Lîi thÕ lín
nhÊt cña c¸c ®èi thñ nµy lµ gi¸ c¶ thÊp vµ kh¶ n¨ng ®¸p
øng rÊt cao nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng vÒ mÉu m·, ®a d¹ng
vÒ chñng lo¹i, thêi gian ra hµng rÊt nhanh.
8, C¸c nguån hµng ngo¹i nhËp : chñng lo¹i xèp chñ yÕu
lµ hµng Th¸i Lan, giÇy thÓ thao, Da, PU hµng Trung Quèc víi
lîi thÕ vÒ gi¸ c¶ vµ kiÓu d¸ng, mÉu m· ®a d¹ng & mét sè th-
¬ng hiÖu næi tiÕng cña Mü, Italia, Australia.
Nhîc diÓm lín nhÊt cña Biti's so ®èi thñ c¹nh tranh lµ gi¸
c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt thÊp so víi c¸c
s¶n phÈm cña Biti's . Vµ chñng lo¹i mÉu m· cña c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh còng rÊt ®a d¹ng phong phó vµ hîp thêi trang.
2.2.1.2. M«i trêng kinh doanh Trung Quèc.
Kinh tÕ.
Trung Quèc lµ mét thÞ trêng lín víi h¬n 1,3 tû d©n vµ
13 tØnh, 5 khu tù trÞ, 5 thµnh phè thuéc trung ¬ng - lµ quèc
gia cã tiÒm n¨ng kinh tÕ lín vµo lo¹i bËc nhÊt thÕ giíi. Mét sè
ngêi gäi Trung Quèc lµ “Ngêi khæng lå ®ang thøc dËy”.
MÆc dï thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ngêi cña
Trung Quèc cha cao, chØ cì 900 ®« la nhng v× d©n sè ®«ng
nªn tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) cña Trung Quèc vÉn
vµo hµng thø 6 trªn thÕ giíi. Cßn nÕu tÝnh theo tiªu chuÈn
b»ng søc mua ( PPP ) tøc lµ cã ®iÒu chØnh chªnh lÖch gi¸
gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ th× Trung Quèc ®øng thø 2 thÕ giíi
chØ sau Mü víi 11, 8 % tæng s¶n phÈm thÕ giíi.
Trung Quèc thùc sù lµ “ngêi khæng lå”®ang thøc dËy
v× níc nµy hiÖn cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thÕ giíi,
trung b×nh 8 % mçi n¨m, cã n¨m cßn cao h¬n, víi tæng GDP
h¬n 1000 tû ®ång. Hµng n¨m Trung Quèc xuÊt khÈu mét l-
îng hµng khæng lå trÞ gi¸ h¬n 250 tû ®« la chiÕm h¬n 11, 8
% tæng xuÊt khÈu thÕ giíi. Ngêi ta thêng so s¸nh sù ph¸t
triÓn cña kinh tÕ Trung Quèc víi kinh tÕ NhËt B¶n thêi kú
bïng næ 1955 – 1985 vµ víi kinh tÕ c¸c “ con hæ ch©u ¸”
trong c¸c n¨m 1965 – 1995. Lóc ®ã c¸c níc nµy còng cã tèc
®é ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt cao.
Ngêi ta thêng lý gi¶i thµnh c«ng cña kinh tÕ Trung
Quèc lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ. T¹i níc nµy gi¸ nh©n c«ng chØ
b»ng 5% gi¸ nh©n c«ng ë Mü, chÝnh v× gi¸ nh©n c«ng rÎ
nªn Trung Quèc ®Æc biÖt m¹nh trong c¸c ngµnh ®ßi hái
nhiÒu søc lao ®éng gi¶n ®¬n nh dÖt may, giµy dÐp…HiÖn
t¹i Trung Quèc lµ nhµ xuÊt khÈu giµy dÐp lín nhÊt trªn thÕ
giíi.
Tuy nhiªn cßn nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch
quan dÉn ®Õn thµnh c«ng cña Trung Quèc. C¸c nhµ l·nh
®¹o níc nµy ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ thÝch hîp ®·
t×m ra c¸ch kÝch thÝch nhu cÇu trong níc nhu cÇu tiªu dïng
vµ nhu cÇu ®Çu t ®ång thêi ¸p dông chÝnh s¸ch xuÊt khÈu.
Trung Quèc cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ ®Çu t ngêi
Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng, §µi Loan,
Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp WTO, m«i tr-
êng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n, c¸c xÝ nghiÖp
vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn
®¹i vµo Trung Quèc vµ b¸n ra thÞ trêng quèc tÕ ngµy cµng
nhiÒu s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc
Mét chuyªn gia kinh tÕ cña h·ng Morgan Stanley, Hång
C«ng, ¤ng Andy xe, dù ®o¸n n¨m 2005 gi¸ trÞ hµng ho¸
xuÊt khÈu cña Trung quèc sÏ vît NhËt B¶n, ¤ng nµy cho r»ng
Trung Quèc lµ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng gi¶m ph¸t t¹i
mét sè níc v× hä ®· lµm gi¶m gi¸ c¸c mÆt hµng trªn thÕ giíi
vµ lµm lîi nhuËn cña c¸c níc gi¶m theo.
Trung Quèc thùc sù lµ mét thÞ trêng réng lín , vµ cßn
nhiÒu h\kho¶ng chèng ®Ó c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp
vµo
V¨n ho¸.
Trung Quèc lµ níc gÇn ViÖt Nam vµ cã nÒn v¨n hãa t-
¬ng ®ång nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam, ngêi tiªu dïng Trung Quèc
nhÊt lµ c¸c vïng biªn giíi víi ViÖt Nam cã kinh tÕ cha ph¸t
triÓn mÊy còng cã thãi quen tiªu dïng nh ngêi ViÖt Nam.§iÒu
nµy rÊt thuËn tiÖn cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam x©m nhËp
vµo thi trêng nµy.
H¬n n÷a, Trung Quèc lµ mét thÞ trêng tiªu thô t¬ng
®èi dÔ tÝnh, cã thÓ tiªu thô c¶ hµng ho¸ cña ViÖt Nam
kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ bao gãi ë ch©u ¢u bÞ tr¶ l¹i nªn
hµng ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµo.
Ngêi tiªu dïng ë ®©y cã thãi quen thÝch mua s¾m, dÔ
thu hót bëi sù míi l¹ vµ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm, ®iÒu nµy
phï hîp víi kh¶ n¨ng cung cÊp cña Biti’s vµ c«ng ty cã mét
khèi lîng hµng ho¸ lín víi h¬n 5000 chñng lo¹i s¶n phÈm vµ
mçi n¨m c«ng ty l¹i cho ra ®êi h¬n 30 mÉu m· míi.
2.2.1.3. M«i trêng c¹nh tranh.
+Trung Quèc lµ quèc gia s¶n xuÊt giµy dÐp lín nhÊt thÕ
giíi.
Víi s¶n lîng giÇy dÐp xuÊt khÈu hµng n¨m kho¶ng 6tû
®«i – b»ng mét nöa tæng s¶n xuÊt cña c¶ thÕ giíi. Sè lîng
s¶n xuÊt cña Trung Quèc chiÕm 50% vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu
giÇy dÐp cña thÕ giíi. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña c¸c
nhµ s¶n xuÊt giµy dÐp Trung Quèc lµ sù thay ®æi mÉu mèt
nhanh chãng, vµ kÞp thêi theo xu híng hiÖn ®¹i cña thÞ tr-
êng.
Sù c¹nh tranh gi÷a hai níc, theo ý kiÕn cña hÇu hÕt c¸c
nhµ qu¶n lý ViÖt Nam chÝnh lµ sù c¹nh tranh vÒ chÊt lîng vµ
gi¸ c¶. C¸c nhµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ®· thõa nhËn
r»ng giÇy dÐp Trung Quèc gi¸ rÊt rÎ, xÐt c¶ vÒ chÊt lîng vµ
gi¸ c¶, c¸c nhµ s¶n xuÊt giÇy dÐp Trung Quèc vÉn cßn vît xa
c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam trong c¶ chi phÝ s¶n xuÊt lÉn
th©m nhËp thÞ trêng. Së dÜ nh vËy lµ v× gi¸ nh©n c«ng
cña Trung Quèc rÎ chØ kho¶ng 0, 4 ®« la Mü mçi giê cha
b»ng mét phÇn ba gi¸ nh©n c«ng giÇy dÐp cña Mexico.
+Tr×nh ®é kü thuËt cao vµ lu«n ®îc ®æi míi.
Trung Quèc còng lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ t¬ng ®èi
ph¸t triÓn, tr×nh ®é kü thuËt cña níc nµy ®îc xÕp vµ møc
trung b×nh vµ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi nhÊt lµ nh÷ng ngµnh mµ
Trung quèc cã thÕ m¹nh nh ngµnh giÇy dÐp th× tr×nh ®é
kü thuËt cña níc nµy l¹i cµng cã thÕ m¹nh.
H¬n n÷a do Trung Quèc lµ níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín
nhÊt thÕ giíi nªn c«ng nghÖ lu«n ®îc c¶i tiÕn ngµy cµng
hiÖn ®¹i h¬n phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng ngµy cµng cao cña
ngêi tiªu dïng
Trung Quèc cßn cã nguån ®Çu t dåi dµo tõ c¸c nhµ
®Çu t ngêi Hoa ë c¸c vïng l·nh thæ l©n cËn nh Hång K«ng,
§µi Loan, Singapore vµ mét sè níc kh¸c. Sau khi gia nhËp
WTO, m«i trêng ngo¹i th¬ng cña Trung Quèc thuËn lîi h¬n,
c¸c xÝ nghiÖp vèn ngo¹i ®· m¹nh d¹n ®a nhiÒu d©y chuyÒn
s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµo Trung Quèc nªn c«ng nghÖ cã ®iÒu
kiÖn ®Ó ngµy cµng ®îc ®æi míi .
+ MÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng phong
phó.
Tuy mét sè hµng cña Trung Quèc ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã
chÊt lîng kh«ng cao, nhng Trung Quèc lu«n ®îc coi lµ cã
chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. Lîng s¶n phÈm
phong phó nµy ngoµi viÖc ®îc nghiªn cøu ph¸t triÓn ra cßn
cã mét phÇn kh«ng nhá cña nh¸i l¹i c¸c kiÓu d¸ng mÉu m·
cña c¸c s¶n phÈm cã mÆt trªn thÞ trêng mµ chØ ®îc c¶i tiÕn
mét c¸ch chót ®Ønh, ngêi ta nhËn thÊy r»ng hµng ho¸ ®îc
tung ra thÞ trêng ngay ngµy h«m tríc th× ngµy h«m sau s¶n
phÈm cña Trung Quèc víi mÉu m· vµ kiÓu d¸ng ®· ®îc s¶n
xuÊt vµ ®îc tung ra thÞ trêng .H¬n n÷a hµng n¨m Trung
Quèc lu«n cã nh÷ng buæi lÔ trao gi¶i thëng nh÷ng s¸ng t¹o
trong n¨m nªn nã ®· kÝch thÝch kh¶ n¨ng tung s¶n phÈm
míi ra thÞ trêng vµ ngµy cµng cã nhiÒu s¶n phÈm míi cña
Trung Quèc ®îc s¶n xuÊt ra.
Do ®ã Trung Quèc lµ mét ®èi thñ nÆng ký cho bÊt kú
mét nhµ s¶n xuÊt nµo muèn th©m nhËp vµo ®©y.
Trªn thÞ trêng Trung Quèc ngoµi ®èi thñ c¹nh tranh lµ
nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc , c«ng ty Biti's cßn ph¶i ®èi
mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín nh: c¸c c«ng ty giµy dÐp
Th¸i Lan, c¸c th¬ng hiÖu næi tiÕng Nike, Adidas…, c¸c th¬ng
hiÖu giµy da cña ý, Mü…vµ c¶ c«ng ty Bita’s cña ViÖt Nam
S¶n phÈm Bita's ®ang ngµy cµng th©m nhËp m¹nh vµo
thÞ trêng Trung Quèc mµ phÇn lín lµ th«ng qua m¹ng líi tiªu
thô s½n cã cña Biti's. §©y lµ mét bËt lîi cho viÖc th©m nhËp
s¶n phÈm Biti's vµo thÞ trêng Trung Quèc. Ngêi tiªu dïng ë
®©y dÔ chÊp nhËn s¶n phÈm Bita's v× cho r»ng Bita's thuéc
c«ng ty Biti's vµ cã chÊt lîng nh Biti's. Bita's cã chÝnh s¸ch
kinh doanh kh¸ linh ®éng: kh«ng qui ®Þnh tû gi¸, kh«ng
cÇn lªn hîp ®ång ®Æt hµng vµ ®Æt cäc, chØ cÇn gäi hµng
lµ ®îc ®¸p øng. Hµng Biti's cha ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy
®ñ nªn buéc c¸c tæng kinh tiªu nµy ph¶i lÊy thªm hµng
Bita's.
+ S¶n phÈm cña Trung Quèc cha bao phñ hÕt thÞ trêng.
Tuy m«i trêng c¹nh tranh cña Trung Quèc lµ rÊt khã
kh¨n nhng theo c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam nÕu c¸c nhµ kinh
doanh ViÖt Nam biÕt t×m “ng¸ch” th× vÉn cã the “chen”
ch©n vµo thÞ trêng nµy vµ thùc tÕ Biti’s ®· lµm ®îc ®iÒu
®ã. Biti’s ®· t×m ra ®îc hai ®iÓm cã thÓ tËn dông ®Ó
“chen” ch©n vµo:
Thø nhÊt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý : ViÖc vËn chuyÓn giao lu
bu«n b¸n gi÷a c¸c tØnh phÝa ®«ng cã nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn víi c¸c tØnh phÝa T©y cña Trung Quèc diÔn ra kh«ng
thuËt lîi do ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng c¸ch trë nªn thÞ trêng
phÝa t©y cßn nhiÒu kho¶ng chèng ®Ó Biti’s cã thÓ th©m
nhËp vµo.
Thø hai: Trung Quèc lµ níc s¶n xuÊt lín nhÊt thÕ giíi, do
vËy viÖc ®æi míi c«ng nghÖ diÔn ra rÊt nhanh chãng, ®iÒu
nµy ®· lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Trung Quèc bá qua nhu cÇu
tiªu dïng cña ngêi d©n ë mét sè vïng trong níc, ®Æc biÖt c¸c
tØnh phÝa t©y, n¬i cã møc sèng thÊp h¬n c¸c tØnh phÝa
®«ng, nhng rÊt cÇn c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao .Nhu cÇu
nµy hoµn toµn phï hîp víi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn chÊt
liÖu eva mµ c«ng ty ®ang cã thÕ m¹nh .ChÝnh v× ®iÒu ®ã
Biti’s ®· xóc tiÕn ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng nµy, c«ng ty ®·
®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ KhÈu, 20 tæng kinh tiªu vµ
200 ®¹i lý, vµ c«ng ty ®· ®¨ng ký b¶o hé th¬ng hiÖu t¹i thi
trêng nµy.
Bªn c¹nh ®ã Biti’s còng biÕt c¸ch th©m nhËp vµo thÞ tr-
êng nµy. S¶n phÈm cña Biti’s kh«ng trïng mÉu m·, chñng lo¹i
víi hµng Trung Quèc ®Ó tr¸nh c¹nh tranh trùc tiÕp kh«ng cã
lîi cho ta .
Công ty này đã sản xuất được nhiều sản phẩm thích hợp với mùa nóng,
trong khi ở Trung Quốc, các sản phẩm thích hợp với mùa lạnh lại nhiều hơn
V× vËy nÕu biÕt khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy th× Biti’s sÏ d¹t
®îc thµnh c«ng nh mong muèn khi th©m nhËp vµo ®©y.
2.2.2. M«i trêng bªn trong.
2.2.2.1 Kh¶ n¨ng vît tréi cña Biti's.
KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Biti's trong 3 n¨m qua
(2000, 2001, 2002) ®îc thÓ hiÖn qua10 chØ tiªu vÒ ho¹t
®éng cña c«ng ty:
Biti's cã mét th¬ng hiÖu uy tÝn.
Trong 447 doanh nghiÖp võa ®îc ngêi tiªu dïng trong c¶
níc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao 2003. Biti's ®îc
xÕp hµng thø 2 trong tèp 10 doanh nghiÖp ®Çu tiªn.Trong
®ã Biti's ®· 7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt
lîng cao.
Bµ Ph¹m Chi Lan – Phã chñ tÞch phßng th¬ng m¹i CNVN
nãi: “NÕu ngêi NhËt tù hµo vµ ñng hé víi c¸c s¶n phÈm Sony,
Honda…th× ngêi ViÖt Nam còng cã thÓ tù hµo víi c¸c s¶n
phÈm cña ViÖt Nam nh Vinamilk, Biti's.”
Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c doanh
nghiÖp trªn kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh ®îc th¬ng hiÖu m¹nh
díi m¾t ngêi tiªu dïng ViÖt Nam, mµ cßn kh¼ng ®Þnh ®îc ë
thÞ trêng níc ngoµi, trong ®ã cã thÞ trêng Mü. Biti's ®· 7
n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao.
Nhê cã uy tÝn mµ l·nh ®¹o tØnh Lµo Cai chän Tæng
C«ng ty Biti's lµm chñ ®Çu t x©y dùng Trung t©m Th¬ng
m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai v× biti's lµ mét doanh nghiÖp
lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, uy tÝn, s¶n phÈm cña biti's ®· cã
mÆt ë 40 níc trªn thÕ giíi. Kh«ng nh÷ng Biti's ®îc nhiÒu
doanh nghiÖp trong níc tÝn nhiÖm, mµ cßn ®îc sù tÝn nhiÖm
cña chÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh ë trung ¬ng. Quan träng
h¬n n÷a, Biti's cã uy tÝn víi ngêi V©n Nam nãi riªng vµ
Trung Quèc nãi chung. Biti's kh«ng nh÷ng lµ cÇu nèi víi c¸c
nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ cßn lµ cÇu nèi cña c¸c nhµ
doanh nghiÖp Trung Quèc víi ViÖt Nam. X©y dùng trung
t©m th¬ng m¹i quèc tÕ cöa khÈu Lµo Cai kh«ng ph¶i ®Ó
nh»m kinh doanh toµ nhµ, mµ ®Ó khai th¸c toµ nhµ nµy
thµnh trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam – Trung
Quèc.
Biti's ®· ®îc tæ chøc trade leaderss club vµ c¸c c¬ quan
biªn tËp Office ( T©yBan Nha) tÆng gi¶i thëng nh·n hiÖu uy
tÝn nhÊt n¨m 1997. N¨m 2001, c«ng ty ®· ®îc tæ chøc BVQI
cña V¬ng quèc Anh vµ Quacert cña tæng côc ®o lêng chÊt l-
îng ViÖt Nam cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng quèc tÕ ISO
9001.
§èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu chÊt lîng cao, mÉu m· hîp
thêi trang, phôc vô tèt, s¶n phÈm cña Biti's ®· ®îc xuÊt khÈu
ngµy cµng nhiÒu sang h¬n 40 níc trªn thÕ giíi.ë thÞ trêng
Trung Quèc s¶n phÈm cña c«ng ty ®· lu«n ®îc b¸n hÕt do cã
®îc uy tÝn vµ niÒm tin cã ngêi tiªu dïng.
Doanh thu liªn tôc t¨ng, n¨m 2002, doanh thu xuÊt
khÈu cña c«ng ty ®¹t 168, 8 tû, t¨ng 6, 3 % so víi 2001 vµ
liªn tôc t¨ng trong 3 n¨m gÇn ®©y. Th¬ng hiÖu Biti's ®· vµ
®ang tõng bíc v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi vµ ®· cã nh÷ng bíc
thµnh c«ng nhÊt ®Þnh.
S¶n phÈm phong phó vµ ®a d¹ng.
MÉu m· vµ chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng vµ phong
phó, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña mäi thµnh
phÇn, løa tuæi kh¸ch hµng trªn c¶ ph¬ng tiÖn tiªu dïng còng
nh lµm ®Ñp.
C¸c nhãm s¶n phÈm cña Biti's gåm cã:
 Nhãm s¶n phÈm xèp eva(ethyl vinyl acetat)
 Nhãm dÐp líi, c«ng nghÖ vµ nguyªn liÖu chÝnh lµ
eva vµ v¶i líi.
 Nhãm s¶n phÈm PU(poly urethane)
 Nhãm giÇy thÓ thao dïng kü thuËt tiªn tiÕn vÒ lu
ho¸, Ðp muén vµ phun .Nguyªn liÖu chÝnh lµ cao
su tæng hîp, da, gi¶ da vµ c¸c lo¹i v¶i .
Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn liÖu chÝnh c«ng ty cßn sö
dông vËt t. nguyªn liÖu, phô liÖu. Môc ®Ých lµ t¹o sù phong
phó vÒ chÊt liÖu vµ mü thuËt, t¹o nªn sù ®a d¹ng cña s¶n
phÈm ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu ngêi tiªu dïng.
HÖ thèng kªnh ph©n phèi ph¸t triÓn m¹nh.
HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Biti's cöa
hµng ®¹i lý, ®iÓm b¸n phñ rÊt nhiÒu vïng réng lín. HiÖn
nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm c¸c ®¹i lý míi t¹i c¸c khu vùc
thÞ trêng cßn trèng.Nh×n vµo sè lîng cña mçi kªnh lµ kh¸
m¹nh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong níc còng nh c¸c ®èi thñ
níc ngoµi. Toµn c«ng ty cã h¬n 3500 ®¹i lý.
C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng ®ang thùc hiÖn kh¸ tèt, thÓ
hiÖn:
+ Møc ®é b¶o phñ thÞ trêng vÒ mÆt ®Þa lý réng
kh¾p: hiÖn nay t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm m¹ng líi ®¹i lý
Biti’s ®· cã mÆt t¹i hÇu hÕt ®Õn c¸c tuyÕn huyÖn. §èi víi
c¸c khu vùc vïng s©u vïng xa th× c¸c chi nh¸nh ®· tËp trung
ph¸t triÓn ®îc c¸c ®¹i lý tíi c¸c khu vùc thÞ trÊn, trung t©m
cña tØnh.
+ Riªng thÞ trêng Trung Quèc c«ng ty ®· cã 20 tæng
®¹i lý vµ h¬n 200®¹i lý tiªu thô vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn,
vµ Biti’s cßn ®ang cã kÕ ho¹ch x©y dùng thªm c¸c ®¹i lý
tiªu thô ë khu vùc miÒn §«ng ®Ó khai th¸c thÞ trêng réng lín
vµ ®Çy tiÒm n¨ng nµy.
Biti's cã mét ®éi ngò c¸n bé trÎ n¨ng ®éng ®Çy nhiÖt t×nh.
Biti’s lµ mét c«ng ty t nh©n lín vµ ngµy cµng ph¸t triÓn,
c«ng ty hiªn cã 7000 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã
h¬n 10% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, vµ ngµy cµng
®îc tuyÓn dông cÈn thËn vµ ®µo t¹o mét c¸ch kü lìng. Ph-
¬ng ch©m ®µo t¹o cña Biti’s lµ “Ngêi míi h·y mau cò, Ngêi
cò h·y mau cò h¬n” nhê vËy mµ nh÷ng ngêi míi rÊt mau cã
tay nghÒ, tr×nh ®é qu¶n lý tèt. §Ó tõ ®ã “míi” lªn nh÷ng
s¸ng kiÕn kü thuËt, cã bíc tiÕn c«ng ®ét ph¸.
C«ng ty ®· x©y dùng mét m¸i nhµ chung trong ®ã mäi
thµnh viªn ®Òu t©m niÖm “h·y lµm viÖc ®Ó c«ng ty cÇn
chóng ta, chø kh«ng ph¶i chóng ta cÇn c«ng ty” .Trong c«ng
viÖc, trong hëng thô Biti’s lu«n t¹o sù c«ng b»ng hoµn h¶o,
bÊt kú ai còng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®îc khen thëng mét
c¸ch chÝnh ®¸ng nªn ®· thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc rÊt
cao ®Ó t¹o ra nhiÒu s¸ng kiÕn nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm,
®iÒu ®ã thÓ hiÖn mét chñng lo¹i s¶n phÈm khæng lå víi
h¬n 5000 chñng lo¹i vµ hµng n¨m c«ng ty cßn t¹o ra h¬n 30
mÉu s¶n phÈm míi.
Biti's cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nhËp khÈu tõ §µi
Loan vµ Hµn Quèc.