Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24

  • 53 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Chi phí sản xuất kinh doanh và các
biện pháp quản lý chi phí x kinh
doanh tại xí nghiệp 24
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quản trị tài chính là công
cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Hoạt động
trong cơ chế thị trường, việc tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp,
trong đó lợi nhuận là động lực chính hướng dẫn và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Muốn có lợi nhuận, cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp
sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất. Do đó công tác quản lý chi phí
là công việc trọng tâm và luôn được xoay quanh trước các quyết định quản trị tài chính.
Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường có điều tiết và cạnh
tranh, khi quyết định lựa chọn phương án sản xuất một sản phẩm nào đó doanh nghiệp
luôn phải tính đến lượng chi phí bỏ ra và kết quả thu về. Doanh nghiệp có tồn tại hay
không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá
trình sản xuất hay không. Nghĩa là doanh nghiệp phải tính toán hợp lý chi phí sản xuất và
thực hiện quá trình sản xuất theo đúng kế hoạch đã đặt ra.
Chi phí và giá thành là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả việc quản
lý sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn. Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất là mục tiêu hàng
đầu của mọi doanh nghiệp và cũng là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, công tác
quản lý chi phí sản xuất kinh doanh là khâu quan trọng đảm bảo cung cấp thông tin kịp
thời chính xác về kết quả hoạt động sản xuất, đáp ứng cho việc ra quyết định quản lý, là
yếu tố đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng và phát
triển nền kinh tế nói chung.
Sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp 24 - xí nghiệp thành viên của Công ty 22 -
TCHC - BQP, tìm hiểu được thực trạng quản lý kinh tế của xí nghiệp kết hợp với những
nhận thức của bản thân về tầm quan trọng cả công tác quản lý chi phí sản xuất, em đã lựa
chọn đề tài"Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh
tại xí nghiệp 24" cho luân văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu theo 3 chương.
Chương I: Một số lý luận cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh và quản lý chi phí
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Chương II: Thực trạng về công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí
nghiệp 24 những năm qua.
Chương III: Một số vấn đề xuất nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất
kinh doanh tại xí nghiệp 24.
CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1.1.1. Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
Từ khi nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phần lớn doanh nghiệp đã từng bước
thích ứng với hoàn cảnh mới, không những thế còn góp phần đáng kể vào việc ổn định
kinh tế xã hội, đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng. Điều đó càng chứng tỏ sức mạnh vật
chất của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước trong việc giúp Nhà nước
điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bên cạnh những kết quả bước đầu, đứng trước những tình thế mới, thời cơ và
thách thức mới, các doanh nghiệp còn bộc lộ nhiều yếu kém. Mốc thời gian hội nhập
đang đến gần, trong khi đó nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động theo lối chờ đợi sự bảo hộ
của Nhà nước, chưa chủ động chuẩn bị khẩn trương những biện pháp sách lược sản xuất
kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp mình để thích ứng với lịch trình đã và sẽ cam kết.
Rõ ràng doanh nghiệp không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách tăng
năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng hàng hoá
bán ra để tăng sức cạnh tranh, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và trên thế
giới.
Vì vậy để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp tất yếu phải
đặt công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh vào vị trí trọng tâm then chốt. Bởi quản
lý chi phí, giá thành sản phẩm sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đi vào hoạt động kinh
doanh có lãi, thực hiện những mục tiêu đề ra.
1.1.2. Những tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh
nghiệp
Trong xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng
không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại biệt lập. Thực tế hiển nhiên là khi muốn thành
đạt, doanh nghiệp không chỉ phải nắm vững nguồn lực bên trong mà còn phải nắm vững
cả nguồn lực bên ngoài để có thể tận dụng được các cơ hội kinh doanh. Các nguồn lực
bên ngoài đó chính là môi trường kinh doanh.
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, tác động của môi trường kinh
doanh đến hoạt động của doanh nghiệp có những nét cơ bản sau:
* Theo pháp luật quy định, các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh
doanh, tự hạch toán đảm bảo lấy thu bù chi và không có sự phân biệt các thành phần kinh
tế. Điều đó một mặt tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, mặt
khác gắn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với kết quả cuối cùng, khuyến khích
các doanh nghiệp năng động hơn trong khai thác triệt để khả năng tiềm tàng giảm thiểu
chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
* Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn chịu sự chi phối mạnh mẽ
bởi các quy luật của nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy
luật cạnh tranh.
Bản chất của quy luật giá trị là sự trao đổi ngang giá của sản phẩm hàng hoá trên
thị trường, giá cả hàng hoá được xác định trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Từ
đó đòi hỏi người sản xuất muốn đạt được lợi nhuận siêu ngạch phải tìm ra các biện pháp
hạ thấp chi phí cá biệt so với mức chi phí chung của xã hội.
Nắm được quy luật cung cầu là điều kiện cơ bản đem lại sự thành đạt cho doanh
nghiệp trong kinh doanh. Vì quy luật cung cầu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của hx thông qua sức mua và giá cả trên thị
trường. Ngày nay doanh nghiệp luôn phải tính toán "sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và
sản xuất như thế nào".
Trong môi trường kinh doanh mới, doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh để giành lợi
thế so với doanh nghiệp khác. Sự cạnh tranh có thể diễn ra ở mọi lĩnh vực, song quan
trọng nhất là cạnh tranh về chất lượng và giá cả hàng hoá. Bởi doanh nghiệp nào có chất
lượng hàng cao, giá bán hợp lý sẽ chiếm được thị trường tiêu thụ, tăng uy tín với khách
hàng. Muốn có được lợi thế này, doanh nghiệp phải có các biện pháp quản lý sử dụng chi
phí tiết kiệm mà chất lượng sản xuất vẫn đảm bảo, từ đó sẽ linh hoạt trong tăng giảm giá
bán nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.
* Xu hướng toàn cầu hoá, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế đem lại cho doanh
nghiệp nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới.
Theo xu hướng quốc tế hoá, ngày càng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hợp tác
liên doanh với nước ngoài để tranh thủ vốn, công nghệ sản xuất mới, mở rộng thị trường
và nâng cao trình độ quản lý. Doanh nghiệp nào nhanh nhạy dũng cảm đi đầu trong đổi
mới kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới sẽ có khả năng vươn lên chiếm lĩnh thị trường,
thắng thế trong cạnh tranh, tạo bước nhảy vọt về chất cho mình. Điều này rất yếu đòi hỏi
doanh nghiệp phải có những tính toán sát sao và điều cốt yếu là phải xác định được mức
sinh lời của đồng vốn, phải thấy được những chi phí nào bỏ ra là cần thiết đem lại hiệu
quả trong tương lai, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hạn chế rủi ro trong kinh
doanh.
* Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục tiêu, là khát vọng của nhà kinh
doanh. Tôn trọng pháp luật, tôn trọng người tiêu dùng buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh
lành mạnh để xác định được chỗ đứng trên thương trường. Lợi ích kinh tế trở thành động
lực mạnh mẽ, là mục tiêu kinh tế hàng đầu đối với doanh nghiệp kinh tế. Điều này nghĩa
là doanh nghiệp càng tiết kiệm chi phí bỏ ra bao nhiêu thì lãi thu về càng tăng bấy nhiêu.
Do đó các doanh nghiệp ngày nay không ngừng học hỏi áp dụng các biện pháp quản lý
kinh doanh tiên tiến hiện đại phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp mình.
* Phân phối lợi ích kinh tế không chỉ theo lao động mà còn theo giá trị vốn góp.
Tiền lương là giá cả hàng hoá sức lao động do đó việc thực hiện nguyên tắc phân
phối theo lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng đóng góp để trả lương. Muốn giảm
chi phí sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải quan tâm tuyển chọn lao động đầu vào có
trình độ tay nghề cao, nhiệt tình với công việc. Mặt khác cơ chế phân phối lợi nhuận còn
lại của doanh nghiệp phải thể hiện sự quan tâm tới người lao động qua trích lập và sử
dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm tạo nguồn bổ sung cho người lao động.
Trong nền kinh tế thị trường, vốn là một hàng hoá đặc biệt có giá trị và giá trị sử
dụng. Người có vốn có thể bán quyền sử dụng vốn cho người thiếu vốn để hưởng lãi. Do
đó trong phân phối lợi ích kinh tế doanh nghiệp còn phải căn cứ vào giá trị mức vốn góp
của mỗi bên tham gia để phân chia lãi, đồng thời tính toán được chi phí sử dụng mỗi đồng
vốn từ đó các nguồn khác nhau để c họn phương án hiệu quả nhất. Đây là một đặc trưng
về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, người có vốn
không cần tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh mà chỉ cần góp vốn đầu
tư để kiểm lời.
Trên đây là một số tác động chủ yếu của môi trường kinh doanh đến hoạt động của
doanh nghiệp, người quản lý càng nắm rõ những ảnh hưởng đó càng có cơ sở để đưa ra
những quyết định phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình.
1.2. Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm, nội dung và đặc điểm của chi phí sản xuất kinh doanh.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để hoàn thành
việc sản xuất sản phẩm, cung ứng lao vụ trong một thời kỳ nhất định.
Hay chi phí doanh nghiệp chi ra cấu thành nên giá trị sản phẩm bao gồm:
C+ V + m.
Trong đó:
C: Hao phí lao động vật hoá, là toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong
quá trình tạo ra sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…
V: Hao phí lao động sống, là chi phí về tiền lương, tiền công.. phải trả cho người
lao động tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm.
m: Là giá trị mới do lao động sống tạo ra trong quá trình hoạt động tạo ra giá trị
sản phẩm, dịch vụ lao vụ.
Chi phí sản xuất có một số đặc điểm sau:
- Chi phí sản xuất phát sinh thường xuyên và gắn liền với quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chi phí sản xuất tỷ lệ thuận với khối lượng sản xuất sản phẩm.
- Chi phí gắn liền với một thời kỳ nhất định.
Theo cơ chế kinh tế hiện hành, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động như một tổ
chức sản xuất kinh doanh độc lập tương đối nên chi phí sản xuất của họ chỉ gồm 2 bộ
phận là C và V. các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên, gắn liền với quá
trình sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định có thể là quý, tháng, năm. Mặc dù
những hao phí này gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau nhưng trong điều kiện quan hệ
hàng hoá tiền tệ thì các chi phí lao động sống, lao động vật hoá đều được biểu hiện dưới
hình thái tiền tệ.
Để thu được lợi nhuận thì sau quá trình sản xuất, doanh nghiệp phải tổ chức việc
tiêu thụ sản phẩm. Công việc này đòi hỏi những khoản chi phí nhất định như chi phí đóng
gói, bảo quản, vận chuyển bốc dỡ sản phẩm. Mặtkhác hoạt động trong môi trường đầy
tính cạnh tranh như ngày nay, để sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận, doanh
nghiệp phải bỏ ra chi phí để nghiên cứu thị trường, chi phí tiếp thị quảng cáo giới thiệu
sản phẩm, thậm chí cả bảo hành sản phẩm. Những khoản chi này liên quan đến việc lưu
thông sản phẩm nên gọi là chi phí tiêu thụ sản phẩm.
Ngoài chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm để thực hiện được hoạt động kinh
doanh doanh nghiệp còn phải thực hiện nghĩa vụ với nhà Nhà nước như nộp thuế giá trị
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu. Đối với doanh nghiệp, những khoản
thuế trên là những chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong kinh doanh. Vì thế nó là
khoản chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Như vậy chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ chi phí sản xuất,
chi phí tiêu thụ và các khoản thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện hoạt
động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
Chi phí sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, nó cho thấy tình
hình sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí cũng như trình độ quản lý của doanh nghiệp. Lợi
nhuận là mục tiêu của hoạt động kinh doanh còn chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi
nhuận, vì vậy các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến công tác quản lý chi phí, bởi mỗi
đồng chi phí không hợp lý, hợp lệ đều làm tăng giá thành giảm lợi nhuận. Do đó hạ thấp
chi phí sản xuất kinh doanh là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp.
Để quản lý tốt chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm chi phí hợp lý
doanh nghiệp cần tiến hành phân loại chi phí.
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định gồm
nhiều loại có nội dung kinh tế khác nhau, mục đích và công dụng của chúng trong quá
trình sản xuất kinh doanh cũng khác nhau. Để kiểm soát quản lý hiệu quả chi phí sản xuất
kinh doanh phải tiến hành phân loại chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau.
1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí.
Theo cách phân loại này, người ta dựa vào công dụng kinh tế của chi phí phát sinh
lần đầu (còn gọi là dựa vào hình thái nguyên thuỷ của chi phí phát sinh) chỉ căn cứ vào
tính chất kinh tế của các khoản chi phí. Do đó những chi phí giống nhau được xếp vào
một yếu tố:
Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Là giá trị toàn bộ nguyên vật liệu, nhiên liệu, động
lực mà doanh nghiệp đã sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất
định.
Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương. Là toàn bộ tiền
lương, tiền công, chi phí có tính chất tiền lương trả cho người tham gia vào quá trình sản
xuất sản xuất sản phẩm.
Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.
Chi phí khấu hao tải sản cố định: Là số tiền khấu hao tài sản cố định trích theo quy
định đối với toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp.
Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí đã trả cho các tổ chức cá nhân doanh
nghiệp về các dịch vụ thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp như tiền điện, nước, điện
thoại, tư vấn, kiểm toán.. và các dịch vụ khác.
- Chi phí khác bằng tiền: Là các khoản chi phí gồm thuế môn bài, thế sử dụng đất,
chi tiếp tân giao dịch.. và các chi phí khác.
Các khoản chi khác doanh nghiệp được phép tính vào chi phí sản xuất kinh doanh
gồm các khoản dự phòng giảm giá theo quy định.
Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố cho biết cấu loại chi phí mà
doanh nghiệp chi ra. Qua đó giúp doanh nghiệp biết được trọng tâm quản lý chi phí, kiểm
tra được tình hình thực hiện dự toán chi phí.
1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục giá thành.
Cách phân loại này căn cứ vào địa điểm phát sinh chi phí và công dung kinh tế cuả
chi phí. Tại mỗi địa điểm phát sinh chi phí lại căn cứ vào công dụng kinh tế của chi phí,
những chi phí có nội dung giống nhau lại được xếp vào một nhóm hình thành khoản mục
chi phí. Dựa vào căn cứ trên thông thường chi phí sản xuất của doanh nghiệp chia thành
các khoản mục sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm các chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu
trực tiếp dùng vào sản xuất sản phẩm.
- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm các khoản trả cho người lao động trực tiếp sản
xuất ra sản phẩm như tiền lương, tiền công và các khoản trích nộp của công nhân mà
doanh nghiệp phải nộp theo quy định.
- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí sử dụng cho hoạt động sản xuất, chế biến của
phân xưởng trực tiếp tạo ra sản phẩm và dịch vụ như chi phí vật liệu, công cụ dụng
cụ,KHTSCĐ, tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng, chi phí
dịch vụ mua ngoài. Chi phí khác bằng tiền ở phân xưởng.
- Chi phí bán hàng: là chi phí liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá
dịch vụ như tiền lương, khoản phụ cấp trả cho nhân viên bán hàng chi phí đóng gói vận
chuyển sản phẩm… và các chi phí khác.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là chi phí chi cho bộ máy quản lý và điều hành
doanh nghiệp như chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, KHTSCĐ, chi phí khác bằng tiền
như chi phí tiếp tân giao dịch… và các khoản chi phí khác.
Cách phân loại này là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và định mức chi
phí cho kỳ sau.
1.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh thành chi phí cố định và chi phí
biến đổi.
Căn cứ phân loại là dựa vào mối quan hệ giữa chi phí phát sinh và khối lượng sản
phẩm hoàn thành để chia thành chi phí cố định và chi phí biến đổi:
- Chi phí cố định là những khoản chi phí mà sự biến động của chúng không đồng
thời với sự biến động khối lượng sản xuất. Nó là những khoản tồn tại và phát sinh ngay
cả khi không sản xuất ra sản phẩm như tiền KHTSCĐ, tiền thuê đất, chi phí quản lý
doanh nghiệp.
- Chi phí biến đối là chi phí có mối tượng quan tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất
như chi phí nguyên vật liệu, tiền lượng công nhân sản xuất…
Biểu đồ phản ánh mối quan hệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.
Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được mối quan hệ của từng loại
chi phí trong tổng số chi ra, giúp doanh nghiệp biết được hướng biến động của từng
khoản mục chi phí và chi phí bình quân trên đơn vị sản phẩm. Từ đó tìm ra biện pháp
quản lý thích ứng với từng loại để hạ thấp giá thành sản phẩm giúp cho việc phân tích
điểm hoà vốn để xác định được khối lượng sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
1.2.3 Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
1.2.3.1 Khái niệm, nội dung và đặc điểm của giá thành sản phẩm
Trong sản xuất kinh doanh, chi phí mới chỉ là mặt thứ nhất thể hiện sự hao phí đã
chi ra. Để đánh giá chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí phải được xem xét
trong mối quan hệ với mặt thứ hai - đó là kết quả sản xuất thu được biểu hiện dưới hình
thái tiền tệ hay còn gọi là giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và
hao phí vật chất mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản
phẩm nhất định.
Giá thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau bên trong nó là chi phí sản
xuất đã chi ra và giá trị sử dụng thu được cấu thành trong khối lượng sản phẩm hoàn
thành. Như vậy bản chất của giá thành là sự chuyển dịch giá trị của lao động vật hoá và
lao động sống và giá trị sản phẩm hoàn thành do đó giá thành là phạm trù kinh tế khách
quan.
Mặt khác, giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt
động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp, do đó giá thành
mang tính chủ quan nhất định.
Có thể nói, giá thành là thứơc đo chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp, là căn cứ để doanh nghiệp xây dựng chính sách giá cả đối với từng loại sản phẩm
và đồng thời là cơ sở để người quản lý ra các quyết định trong sản xuất kinh doanh.
1.2.3.2. Phân loại giá thành
Phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành
- Giá thành kế hoạch.
Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng
kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch được tiến hành trước khi bắt đầu quá trình sản
xuất và chế tạo sản phẩm, giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là
căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của
doanh nghiệp.
- Giá thành thực tế.
Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát
sinh và tập hợp trong kỳ. Giá thành thực tế chỉ tính được sau khi kết thúc quá trình sản
xuất chế tạo sản phẩm. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả
phấn đấu của doanh nghiệp trong tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế kỹ thuật, là cơ
sở xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
* Phân loại giá thành theo phạm vi và chi phí cấu thành.
- Giá thành sản xuất: Là biểu hiện bằng tiền các hao phí vật chất và tiền lương trả
cho công nhân viên mà doanh nghiệp phải bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ
một loại sản phẩm nhất định. Giá thành tiêu thụ gồm giá thành sản xuất, chi phí bán hàng
và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm tiêu thụ.
Giá thành tiêu thụ là căn cứ để tính toán, xác định mức lợi nhuận trước thuế và lãi
vay của doanh nghiệp.
1.2.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản xuất
Về bản chất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm giống nhau,
chúng đều là các hao phí về lao động và các hao phí vật chất của doanh nghiệp. Tuy vậy
giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng có sự khác nhau trên các phương diện
sau:
- Về thời gian: Chi phí sản xuất gồm toàn bộ chi phí lao động sống và lao động vật
hoá do doanh nghiệp chi ra trong một thời kỳ nhất định, còn giá thành lại là những khoản
chi phí được quy định vào thời kỳ đó. Ví dụ như khoản chi phí chờ phân bổ. Vì là khoản
chi lớn đã chi ra trong một kỳ nhất định nhưng nhằm đảm bảo cho giá thành ổn định và
hợp lý, chỉ một bộ phận chi phí này được tính vào kỳ đó, phần còn lại phải chờ để phân
bổ dần cho kỳ sau:
- Về đối tượng hạch toán:
Chi phí sản xuất biểu hiện toàn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp cho toàn bộ
sản phẩm được sản xuất, trong khi đó giá thành sản phẩm lại biểu hiện những chi phí sản
xuất của doanh nghiệp tính cho các sản phẩm thuộc đối tượng tính giá thành trong kỳ (tuỳ
theo ngành khác nhau mà đối tượng tính giá thành khác nhau).
- Về mặt lượng:
Chi phí sản xuất và giá thành có thể khác nhau khi có sản phẩm sản xuất dở dang
đầu kỳ, cuối kỳ. Sự khác nhau này thể hiện ở công thức tính giá thành tổng quát sau:
Zsx = D đk + C - D ck
Trong đó: Zsx: Tổng giá thành sản phẩm sản xuất
D đk: Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ.
D ck: Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
C: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ.
Nhìn chung, giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc
lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội. Nói cách khác, nó phản ánh kết quả của việc quản
lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng hợp lý các
nguồn trên là tiền đề, cơ sở để hạ giá thành sản phẩm và ngược lại. Đó là đòi hỏi khách
quan khi các doanh nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.
1.3. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản
phẩm
1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản
phẩm
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất một
loại mặt hàng lại trên cùng một địa bàn hoạt động nên để chiếm lĩnh được thị trường các
doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng và mẫu mã sản phẩm trong
và ngoài nước. Bởi sản phẩm chỉ được khách hàng chấp nhận khi chất lượng đảm bảo, giá
bán hợp lý. Do đó vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi
phí để hạ giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chất lượng
cao, từ đó tạo cơ sở cho doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thương trường.
Thực tế cho thấy doanh nghiệp nước ta hiện nay còn tình trạng theo đuổi những
mục tiêu trước mắt, những hoạt động bề nổi mà chưa đặt ra một chiến lược lâu dài vững
chắc. Cụ thể như: để giới thiệu một loại sản phẩm hoặc tạo uy tín trên thị trường các
doanh nghiệp thường mở các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, tiếp thị khuyến mại sản phẩm
làm tăng chi phí tiêu thụ nhưng thường không tìm cách cải tiến chất lượng sản phẩm bằng
cách áp dụng công nghệ mới. Như vậy để hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp
phải so sánh giữa chi phí bỏ ra với kết quả đạt được, phải tự bù đắp chi phí bằng chính
khoản thu nhập của mình đảm bảo có lợi nhuận tăng tích luỹ, mở rộng quy mô kinh
doanh.
Chính vì vậy, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản
phẩm là cấp thiết tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị
trường.
1.3.2. Vai trò của công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản
phẩm
- Quản lý chi phí là hợp lý hoá các khoản chi phí trong quá trình hoạt động của
doanh nghiệp. Chi phí của doanh nghiệp phát sinh khách quan nhằm đảm bảo hoạt động
sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục. Như vậy quản lý chi phí giúp tăng
cường hiệu quả mỗi đồng chi phí bỏ ra hay chính là việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Quản lý chi phí là chìa khoá quan trọng dể doanh nghiệp giảm được hao phí cá
biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch. Bởi muốn tồn
tại trong môi trường cạnh tranh của thị trường, doanh nghiệp phải phấn đấu có mức chi
phí cá biệt thấp hơn hoặc bằng mức hao phí xã hội. Để làm được điều này, doanh nghiệp
phải thực hiện tốt công tác quản lý chi phí.
- Quản lý chi phí giúp doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trong môi trường của
nền kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh bằng chi phí là một chiến lược cạnh tranh cơ bản của
doanh nghiệp, với chi phí thấp, giá bán hạ và chất lượng tương đương doanh nghiệp sẽ có
đủ sức mạnh để chiến thắng.
Trong công tác quản lý, doanh nghiệp có thể thông qua tình hình thực hiện kế
hoạch giá thành, kế hoạch chi phí để biết được tình hình sản xuất kinh doanh, biết được
tác động và hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật mà doanh nghiệp đã áp dụng. Từ
đó kịp thời đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển kinh doanh nhằm mục tiêu cuối
cùng là đạt được lợi nhuận cao nhất.
1.3.3. Ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
Nhìn chung ở các doanh nghiệp hiện nay việc quản lý chi phí còn lãng phí làm
tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên hoạt động trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh
như ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý tiết kiệm chi phí, tính đúng tính đủ
chi phí vào giá thành sản phẩm. Bởi vì:
- Hạ giá thành giúp doanh nghiệp giành được lợi thế trong cạnh tranh giảm được
giá bán để tiêu thụ nhanh sản phẩm, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn.
- Hạ giá thành là cơ sở cho doanh nghiệp giảm bớt lượng vốn lưu động đã sử dụng
vào sản xuất, tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí quản lý.
Nghĩa là với khối lượng sản xuất như cũ doanh nghiệp chỉ cần một lượng vốn ít hơn hoặc
với lượng vốn như cũ doanh nghiệp có t hể mở rộng quy mô sản xuất.
- Hạ giá thành trực tiếp làm tăng lợi nhuận, nếu giá thành sản phẩm thấp thì lợi
nhuận thu được trên một đơn vị sản phẩm càng cao. Mặt khác, giá thành sản phẩm thấp
doanh nghiệp có thể hạ giá bán, tăng khối lượng tiêu thụ và tất yếu thu được nhiều lợi
nhuận.
1.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá
thành sản phẩm.
Để đưa ra những biện pháp đúng đắn trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh,
nhà quản lý phải thấy được các nhân tố tác động đến sự phát sinh chi phí. Có nhiều nhân
tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự tăng giảm chi phí, song có thể quy lại ở một
số nhân tố chủ yếu sau:
* Nhân tố tiến bộ khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày càng phát triển thì nó ngày càng tác động
mạnh mẽ tới chi phí sản xuất kinh doanh. Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật những
máy móc thiết bị hiện đại ngày càng nhiều và cho năng suất lao động tăng lên, làm giảm
lượng chi phí cho một đơn vị sản phẩm với trình độ chuyên môn hoá tự động hoá cao,
không chỉ có chi phí tiền lương được hạ thấp mà còn hạ thấp cả mức tiêu hao nguyên vật
liệu sản xuất ra sản phẩm. Nhiều loại vật liệu mới ra đời với tính năng tác dụng lớn hơn,
giá rẻ hơn cũng làm cho chi phí nguyên vật liệu làm giảm đáng kể.
Thực chất nhân tố tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ là nhân tố khách quan
nhưng xét theo góc độ nhà quản lý thì nó mang lại tính chủ quan. Bởi lẽ nhân tố này có
tác động tích cực tới việc giảm chi phí hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng
nhanh nhạy của nhà quản lý. Vấn đề đặt ra doanh nghiệp phải lựa chọn thành lựu khoa
học nào và trong thời điểm nào là phù hợp nhất với điều kiện doanh nghiệp Có như vậy
doanh nghiệp mới hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm mà vẫn nâng cao chất lượng sản
phẩm của mình.
* Nhân tố tổ chức sản xuất và lao động.
Tổ chức sản xuất là khâu đầu tiên cần giải quyết khi doanh nghiệp đi vào hoạt
động. Doanh nghiệp phải trả lời được ba câu hỏi "sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, và sản
xuất như thế nào". Việc bố trí khâu sản xuất hợp lý, dây chuyền sản xuất khoa học sẽ giúp
doanh nghiệp hạn chế sự lãng phí nguyên vật liệu động lực, giảm thấp tỷ lệ phế phẩm và
chi phí ngừng sản xuất.
Mặt khác, tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất hợp
lý, loại trừ được tình trạng lãng phí lao động, lãng phí giờ máy, thúc đẩy nâng cao năng
suất lao động dẫn đến giảm chi phí, hạ giá hệ thốngành sản phẩm. Đặc biệt bộ máy quản
lý phải là những có trình độ chuyên môn, có năng lực quản lý, năng động sáng tạo để
giúp cho doanh nghiệp xác định đưa phương án sản xuất tối ưu. Bố trí lao động đúng
ngành, đúng năng lực sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần tích
cực vào việc hạ giá thành sản phẩm.
* Nhân tố tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp.
Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ
nhất định. Việc quản lý và sử dụng hiệu quả các loại vốn là một trong những hoạt động
tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu
cầu về vật tư tránh được các chi phí gián đoạn sản xuất do thiếu vật tư hoặc vật tư không
đúng chủng loại quy cách… Nếu phát huy tốt chức năng giám đốc tài chính, doanh
nghiệp có thể thúc đẩy quá trình luân chuyển vốn, giảm bớt chi phí tiền vay, do đó hạ
thấp được giá thành sản phẩm.
Trên đây là nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí và giá
thành sản phẩm. Nhà quản lý cần xem xét, nghiên cứu từng nhân tố và căn cứ vào điều
kiện tình hình của doanh nghiệp mình để đưa ra các phương hướng, biện pháp quản lý
phù hợp.
1.5. Một số phương hướng biện pháp chủ yếu để quản lý hiệu quả chi phí sản
xuất kinh doanh.
* Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh
Lập kế hoạch chi phí là việc xác định toàn bộ mọi chi phí doanh nghiệp chia ra để
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của kỳ kế hoạch. Thông qua việc lập kế hoạch, doanh
nghiệp có thể kiểm tra tình hình sử dụng chi phí, phát hiện khả năng tiết kiệm chi phí để
thúc đẩy cải tiến biện pháp quản lý kinh doanh. Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh
phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. Vì lập
kế hoạch chi phí nghĩa là đã xây dựng cho doanh nghiệp một mục tiêu để phấn đấu. Khi
sản xuất kinh doanh mục tiêu này luôn được doanh nghiệp cố gắng thực hiện và đồng thời
cũng được doanh nghiệp tìm tòi khai thác tiềm năng hạ thấp chi phí và giá thành sản
phẩm.
*Chú trọng tới trang thiết bị máy móc công nghệ của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải luôn theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, dây chuyền kỹ thuật.
Đối mới máy móc đi đôi với tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm điện năng, nâng cao năng
suất lao động… dẫn tới giảm chi phí hạ giá thành. Tuy vậy doanh nghiệp phải cần xem
xét một cách chiến lược hiệu quả của sự đầu tư mang lại.
* Quản lý và sử dụng lao động hiệu quả.
Muốn giảm chi phí tiền lương và tiền công cần tăng năng suất lao động cải tiến tổ
chức lao động, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thiện định mức lao động, tăng
cường kỷ luật lao động. Đồng thời áp dụng các hình thức thưởng phạt vật chất để người
lao động gắn bó và có trách nhiệm với công việc.
Đặc biệt, để xem xét chi phí tiền lương có hợp lý tiết kiệm hay không doanh
nghiệp cần nắm vững tình hình tăng năng suất lao động, mối quan hệ giữa tăng năng suất
lao động và tốc độ tăng tiền lương bìnhg quân, sự tác động của hình thức trả lương với
việc tăng năng suất lao động.
* Tổ chưc bố trí các khâu sản xuất kinh doanh hợp lý.
Nhà quản lý cần tổ chức các khâu trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ
khâu sản xuất đến lưu thông tiêu thụ sản phẩm một cách nhịp nhàng ăn khớp. Làm như
vậy nhằm tiết chi phí gián tiếp, hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết, sử dụng
mỗi đồng vốn bỏ ra một cách tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.
* Tăng cường phát huy vai trò của tài chính trong quản lý chi phí sản xuất kinh
doanh và hạ giá thành sản phẩm.
Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh hiệu quả đòi hỏi sự quan tâm chú ý vào tất cả
các khâu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp ở khậu sản xuất, cần đặc biệt chú ý
tới chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vì bộ phận này chiếm tỷ trọng cao trong giá
thành sản phẩm sản phẩm. Ở khâu tiêu thụ cần xem xét hiệu quả mang lại do đầu tư vào
việc quảng cáo tiếp thị sản phẩm quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp cần tập trung kiểm
tra đánh giá việc thực hiện định mức dự toán cho từng yếu tố chi phí đề ra trong kế hoạch.
Tóm lại, quản lý chi phí sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối
với mọi doanh nghiệp. Việc quản lý có hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bộ
máy quản lý. Đầu tiên là lập kế hoạch (dự toán) chi phí. Dự toán có hợp lý sát sao thì
doanh nghiệp mới có cơ sở để tiến hành theo dõi và phát hiện khả năng tiềm tàng để tiết
kiệm chi phí. Việc kiểm tra quá trình thực hiện, chấp hành kế hoạch dự toán cũng hết sức
quan trọng. Kiểm tra thường xuyên, phân tích, đánh giá sự biến động của chi phí trong
từng thời kỳ, doanh nghiệp mới có cơ hội để tìm tòi những biện pháp quản lý cụ thể thích
ứng với từng thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Có như vậy các biện pháp này mới
phát huy được hết tác dụng trong hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP 24
2.1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp
Công ty 22 là DNNN thuộc tổng cục hậu cần được thành lập theo thông báo số
1119/ĐMDN ngày 13 -3 - 1996 của văn phòng Chính phủ và quyết định số 568/BQP
ngày 22/4/1996 của Bộ trưởng BQP, QĐ số 78/QĐ của chủ nhiệm TCHC trên cơ sở đổi
tên xí nghiệp chế biến thực phẩm 2, sáp nhập thễmn 24 thuộc cục quân lương và bổ sung
ngành nghề kinh doanh.
Ngày 2/7/1996 Công ty 22 TCHC được cấp lại giấy phép kinh doanh mang số hiệu
110747 có phạm vi hoạt động trong cả nước. Ngành nghề kinh doanh mà Công ty được
phép kinh doanh gồm:
- Sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm như lương khô, khẩu phần ăn, bánh
kẹo, bia nước ngọt (do xí nghiệp 22 đảm trách).
- Sản xuất các mặt hàng quân trang, quân dụng, dụng cụ cấp dưỡng, trang bị bếp
ăn cho các đơn vị quân đội, sao vạch, hình quân, binh chủng.
Đây là ngành nghề xí nghiệp 24 được phép sản xuất kinh doanh.
Công ty có 2 xí nghiệp thành viênlà xí nghiệp 22 và xí nghiệp 24. Trong đó xí
nghiệp 24 có địa điểm hoạt động xa văn phòng Công ty, trụ sở thị trấn Cầu Diễn - Hà
Nội.
Qua 4 năm hoạt động, một khoảng thời gian không dài để đưa ra một đánh giá
tuyệt đối với sự lỡn mạnh của Công ty, điều đó lại càng khó hơn đối với xí nghiệp có đặc
điểm đặc biệt như xí nghiệp 24. Tuy nhiên xí nghiệp 24 đã bước đầu khẳng định được
mình là một xí nghiệp không ngừng vươn lên trên đà tiến bộ chung của nền kinh tế trong
thời kỳ mở cửa. Điều này đang được chứng minh qua việc sản phẩm của xí nghiệp đang
chiếm lĩnh chỉ phạm vi quân đội mà trên cả toàn quốc.
2.1.2. Chức năng - nhiệm vụ - Đặc điểm sản xuất kinh doanh
xí nghiệp 24 - TCHC - BQP được tổ chức sản xuất kinh doanh theo chế độ hạch
toán phụ thuộc và quản lý tổ chức theo phân cấp của Công ty 22 - BQP.
Chức năng chủ yếu của xí nghiệp là sản xuất các dụng cụ cấp dưỡng như nồi
nhôm, bát đĩa inox.. sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho công tác hậu cần quân đội,
ngoài ra còn phục nhu cầu của các thành phần kinh tế khác trong cả nước.
Xuất phát từ đặc điểm chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty về mọi mặt. Xí nghiệp
có quyền tự chủ trong mọi kế hoạch của Công ty, thực hiện hạch toán phụ thuộc và chịu
sự ràng buộc về nhiệm vụ và quyền lợi đối với Công ty. Công ty chịu trách nhiệm cuối
cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các xí nghiệp thành viên. xí
nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty và tự khai
thác lấy. Nếu sản phẩm sản xuất hoặc gia công cho bên ngoài xí nghiệp sẽ thanh toán tiền
với bên ngoài thông qua Công ty. Phòng kế toán tài chính Công ty sẽ giúp xí nghiệp trình
bày vốn với ngân hàng do cục chuyên ngành thực hiện nghiệp vụ thanh toán với khách
hàng cho các doanh nghiệp.
Trên cơ sở nhiệm vụ Công ty giao, xí nghiệp phải chủ động tổ chức thực hiện hoạt
động sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ lệnh của BQP giao xí nghiệp được quan
hệ giao dịch tìm kiếm thị trường tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm. được ký các hợp đồng
kinh tế theo sự uỷ quyền của giám đốc Công ty.
Xí nghiệp đã xác định được vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong cơ chế thị
trường nên mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra là phải đạt hiệu quả cao, đóng
góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành pháp lệnh kế
toán thống kê, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động, củng cố doanh
nghiệp ngày càng lớn mạnh.
2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp
Ngành cơ khí hoạt động trong nền kinh tế thị trường đang diễn ra phức tạp, cùng
với sự tồn tại và phát triển của các ngành khác, với các khó khăn chung của nền kinh tế
nước nhà và các vấn đề như vốn công nghệ kỹ thuật. Trình độ tay nghề công nhân - sự
cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm. Do đó yêu cầu trong vấn đề tổ chức bộ máy
hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đòi hỏi phải kịp thời nhạy bén và hợp lý để sản xuất
kinh doanh hiệu quả.
Từ năm 1996 chuyển sang cơ chế hoạt động mới, xí nghiệp thực hiện từng bước
tinh giảm gọi nhẹ bộ máy quản lý, cải tiến cơ cấu quản lý đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
Hiện nay xí nghiệp có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh có kinh nghiệm. Cùng với ban
giám đốc toàn bộ công nhân viên trong xí nghiệp những năm qua đã nỗ lực làm việc hoàn
thành vượt mức kế hoạch đề ra, đem lại lợi nhuận cao cho Công ty, đóng góp nhiều cho
ngân sách Nhà nước.
Bảng 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của xí nghiệp
Phó GĐ Giám
đốc
Phòng kỹ Phòng tổ Phòng tài Phòng kinh Phòng
thuật chức SX - chính kế doanh hành chính
KD toán
Phân Phân Phân Phân
xưởng cơ xưởng đột xưởng đúc xưởng sản