Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường tiểu học.

  • 38 trang
  • file .pdf
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
MỤC LỤC
S¥ Y£ó LÝ LÞCH
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
IV. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
*Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
*Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
VI. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
B. PHẦN NỘI DUNG:
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & THỰC TIỄN
1.1 Cơ sở lí luận
1.2.Cơ sở thực tiễn
2. THỰC TRẠNG
2.1. Thực trạng trường tiểu học Cổ Đô
2.2. Nguyên nhân thực trạng
3. CÁC GIẢI PHÁP:
3.1 Đánh giá đúng vai trò của đội ngũ giáo viên
3.2. Tìm hiểu thực trạng đội ngũ và xây dựng kế hoạch đào tạo-bồi dưỡng
3.3. Phân công chuyên môn phải hợp lí
3.4. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ một cách cụ thể-
thường xuyên và hợp lí:
3.4.1 Thường xuyên bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất nghề
nghiệp
3.4.2 Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vu
1
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
3.4.2.1 Điều tra, phỏng vấn, trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp tìm
hiểu về việc giảng dạy của giáo viên.
3.4.2.2. Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề
là điều kiện thuận lợi cho giáo viên bồi dưỡng tay nghề.
3.4.2.3 Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, học tập với các trường
điểm, trường chuẩn quốc gia trong Huyện, khu vực; tham quan học tập các
điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước.
3.4.2.4 Kết hợp với chuyên môn, khối trưởng, giáo viên trong trường tổ
chức xếp loại giáo viên qua các đợt thanh - kiểm tra chuyên đề, toàn diện.
3.4.3 Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm
3.4.4 Động viên, khen chê, đánh giá chính xác - kịp thời
C. PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết quả:
2. Bài học kinh nghiệm:
3. Kiến nghị-đề xuất
2
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đội ngũ giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm
vụ giáo dục của đảng và nhà nước. Chính họ là những người thực thi những nhiệm
vụ, các kế hoạch của nhà trường, quyết định chính đến chất lượng giáo dục của
trường đó. Trong nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng
cộng sản Việt Nam khoá VIII đã chỉ rõ: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất
lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải đủ đức, đủ tài". Bàn về
vị trí, vai trò của người thầy giáo cố thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “ Thầy giáo là
nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con
người mới XHCN”. Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của ta
hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một
đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mệnh của mình. Chất lượng giáo dục
trước mắt và tương lai tùy thuộc vào đội ngũ này”.
Xuất phát từ những vấn đề trên, một trong những nhiệm vụ của ngành GD -
ĐT hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và bước đi cụ thể trong công
tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng giáo viên và cán bộ quản lý sao cho phù hợp
với định hướng phát triển và thực hiện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ IX, nghị
quyết 40 của Chính phủ và chỉ thị 14 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện
chương trình thay sách giáo khoa là phải: "Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục đủ sức, đủ tài cùng với đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội
chấn hưng nền giáo dục nước nhà" và "Chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính
trị, phẩm chất, lối sống của nhà giáo".
Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Cổ Đô luôn
nằm trong tình trạng: Một số giáo viên chỉ đạt chuẩn, tuổi cao, một số khác có sức
trẻ nhưng kinh nghiệm còn ít lại chưa thật sự tâm huyết với nghề, việc tiếp cận với
ứng dụng công nghệ thông tin, với đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích
cực gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu đổi mới
3
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
của giáo dục là giáo dục toàn diện thì sự mất cân đối của đội ngũ cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến chất lượng giáo dục.Người giáo viên tiểu học phải hội tụ đầy đủ 3
yếu tố cơ bản: Phẩm chất đạo đức - Tư tưởng chính trị - Kiến thức và kĩ năng sư
phạm như điều 63 của luật giáo dục: "Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học
tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
và nêu gương tốt cho người học".
Từ những thực tế trên, là người quản lý một trường tiểu học, tôi luôn suy
nghĩ, quan tâm tìm các giải pháp để làm sao nâng cao được chất lượng đội ngũ bởi
có chất lượng đội ngũ vững vàng sẽ có chất lượng đào tạo tốt. Vì vậy tôi chọn đề
tài: “ Chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ” ở trường tiểu học Cổ Đô
huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đội
ngũ giáo viên tiểu học là nhân tố quan trọng trong giáo dục toàn diện nhân cách
cho trẻ theo yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới, người giáo viên
tiểu học ngoài phẩm chất đạo đức tốt cần phải có kiến thức và kỹ năng sư phạm
chuẩn của bậc học yêu cầu. Xuất phát từ yêu cầu đó mục đích của tôi là tìm ra biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ-giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu
đổi mới của giáo dục, nâng cao hiệu qủa đào tạo, tăng số lượng giáo viên giỏi, học
sinh giỏi các cấp.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
- Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nghiên cứu các phương pháp dạy các bộ môn theo sách giáo khoa mới.
- Đánh giá thực trạng, chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học
tập của học sinh trường tiểu học Cổ Đô.
- Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng
giáo dục.
4
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
IV. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Khách thể: Phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới ở
tiểu học.
- Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ cán bộ - giáo viên trường tiểu học Cổ Đô-
Ba Vì – Hà Nội.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Để tiến hành nghiên cứu, đề xuất được những giải pháp quản lý có tính khả
thi, tôi đã sử dụng kết hợp các biện pháp sau:
*Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề:
- Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT.
- Một số văn bản chỉ đạo về công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên của Bộ
GD - ĐT.
- Các tài liệu khảo sát khác có liên quan.
*Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Khảo sát trình độ, tay nghề giáo viên.
- Khảo sát điều tra (qua chuyên môn, giáo viên, phụ huynh, học sinh).
- Phỏng vấn.
- Thực nghiệm (kiểm chứng kết quả này qua các tiết dạy, thanh - kiểm tra
của giáo viên).
- Trắc nghiệm (qua kết quả học tập của học sinh).
- Phân tích, xử lý số liệu.
VI. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
6.1 Thời gian nghiên cứu:
Giai đoạn 1: Năm học 2010-2011
Giai đoạn 2: Năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013.
6.2 Phạm vi nghiên cứu: Trường tiểu học Cổ Đô – Ba Vì – Hà Nội.
5
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
B. PHẦN NỘI DUNG:
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN& THỰC TIỄN
1.1 Cơ sở lí luận
Chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định quá trình dạy và học: Thầy
giỏi sẽ có trò giỏi, thầy giỏi không chỉ đơn thuần giỏi về kiến thức mà còn
giỏi về kĩ năng sư phạm, khả năng truyền thụ, sức thu hút với học sinh . Để
đáp ứng yêu cầu đổi mới ở tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải không
ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là tiếp cận nhanh phương pháp
giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Người giáo viên
phải là người biết tổ chức giờ dạy, kiểm soát được tất cả đối tượng học sinh,
xếp loại học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu đối với giáo viên tiểu
học theo điều 32 chương IV điều lệ trường tiểu học đã quy định nhiệm vụ của
giáo viên tiểu học là:
1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch
dạy học, soạn bài, kiểm tra đánh giá theo đúng quy định, lên lớp đúng giờ,
không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng
dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức,
tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.
2. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
3. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
4. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quy
định của Hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự
kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.
6
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
5 Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước
học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính
đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp.
6. Chủ động phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao
nhi đồng Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên
quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Do vậy việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lâu dài,
bồi dưỡng từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên, … Mặt
khác phải làm thế nào để tự người giáo viên tiểu học thấy được nhu cầu cần
thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và có ý thức tự bồi dưỡng một
cách thường xuyên.
1. 2.Cơ sở thực tiễn
Chất lượng đội ngũ giáo viên còn bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu
giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới. Một số giáo viên nghiệp vụ sư
phạm còn hạn chế, chưa biết tổ chức một giờ học theo mục tiêu bài học, công
tác chủ nhiệm lớp còn yếu đặc biệt là việc sử dụng phương pháp dạy học
mới: "Lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học" dẫn đến hiệu quả
giáo dục thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu dạy chương trình sách giáo khoa
mới.
2. THỰC TRẠNG:
Phần lớn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Cổ Đô tâm huyết với nghề,
tận tâm với học sinh, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn
về đời thường để dạy tốt - nêu gương sáng cho học sinh noi theo; trường
nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Tuy nhiên, những
năm gần đây, trước yêu cầu của đổi mới giáo dục thì một số giáo viên không
7
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
tiếp cận kịp phương pháp giảng dạy mới, một bộ phận khác nhận thức chưa
đúng nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học nên sau khi tốt nghiệp THSP -
cao đẳng sư phạm Tiểu học không tiếp tục tự bồi dưỡng, học tập nhằm nâng
cao trình độ tay nghề ở tiểu học; một số ít tuổi cao, đào tạo theo chương trình
cũ cộng với nghiệp vụ sư phạm tiểu học yếu nên hiệu quả giảng dạy thấp, đội
ngũ chưa mạnh về chuyên môn, thiếu đồng bộ về tay nghề. Năm học 2010-
2011, tuy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy đã được nhà trường quan tâm,
100% GV đã được học bồi dưỡng chứng chỉ tin học A trở lên nhưng nhà
trường lại chưa có phòng máy vi tính, số lượng máy chiếu còn hạn chế cộng
với suy nghĩ ngại đầu tư thời gian, công sức khi sử dụng nên tỷ lệ giáo viên
biết soạn giáo án điện tử hoặc khai thác dữ liệu nguồn để xây dựng giáo án
còn rất khiêm tốn. Nhưng đến năm học 2011-2012 và đặc biệt năm học
2012-2013 thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã có nhiều
khởi sắc và đạt hiệu quả đáng kể.
2.1. Thực trạng nhà trường:
2.1.1 Quy mô phát triển trường lớp:
Tổng số học sinh ăm học 2012-2013: 495 em (227 nữ).
- Khối 1: 4 lớp - 106 học sinh ( 49 nữ)
- Khối 2: 3 lớp - 117 học sinh ( 47 nữ)
- Khối 3: 4 lớp - 80 học sinh ( 38 nữ)
- Khối 4: 4 lớp - 97 học sinh ( 44 nữ)
- Khối 5: 3 lớp - 79 học sinh ( 49 nữ)
- Trường có 14 lớp học 8 buổi/tuần với tổng số 390 học sinh; 4 lớp
học 02 buổi/ ngày với 105 học sinh.
2.1.2 giáo viên:
Năm học 2011-2012 nhà trường có:
Tổng số: 37 cán bộ-giáo viên-nhân viên.Trong đó:
8
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
- Đảng viên: 19, trong đó có 1 đồng chí có trình độ TCLLCT; 1
đồng chí đang theo học.
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 17; cao đẳng: 14; trung cấp: 9
- Trình độ tin học: chứng chỉ A và B: 25
- Trình độ ngoại ngữ: Có 3 đồng chí có bằng CĐSPNN
- Năng lực sư phạm( giáo viên):
Loại giỏi: 12 đồng chí tỷ lệ 46,9 %
Loại khá: 20 đồng chí tỷ lệ 43,8 %
Loại đạt yêu cầu: 7 đồng chí tỷ lệ %
- Về độ tuổi: 50 - 54: 4 đồng chí; 46 - 49: 7 đồng chí; 35 - 45: 21
đồng chí; 22- 32: 5 đồng chí.
Độ tuổi từ 33 - 54 chiếm đại đa số, ở tuổi này hầu hết việc tiếp thu
phương pháp và chương trình SGK mới hạn chế, ngại đưa cái mới vào giảng
dạy (đặc biệt là việc áp dụng CNTT vào giảng dạy).
* Kết quả các tiết dạy được xếp loại tốt, khá chưa nhiều; tỷ lệ giáo viên
đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường còn hạn chế.
2.1.3 Học sinh:
2010-2011 2011-2012
HK HỌC LỰC HK HỌC LỰC
Năm
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
(THĐĐ) (THĐĐ)
học
Khối
516 141 164 198 14 493 151 155 175 12
Trường 100% 27,3 31,8 38,4 2,7 100% 30,6% 31,4%35,5% 2,4%
- Cấp Huyện, thành phố
9
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
Năm học 2011-2012 đoạt 40 giải( có 02 giải nhất; 05 giải nhì; 15 giải
ba; 18 giải Khuyến khích ).
2.2. Nguyên nhân :
- Do trình độ nhận thức của GV chưa đồng đều, ngại tiếp cận cái mới.
- Do trình độ đào tạo không đồng bộ về cấp học.
- Do thời gian đầu tư cho chuyên môn, cho các giờ lên lớp chưa phù hợp.
- Động viên trong thi đua khen thưởng nhiều khi chưa kịp thời, chưa
mang tính kích thích được giáo viên.
3. CÁC GIẢI PHÁP:
3.1 Đánh giá đúng vai trò của đội ngũ giáo viên
*Nhận thức của Ban giám hiệu về sự cần thiết phải bồi dưỡng giáo
viên:
Sự phát triển của xã hội cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin
để vươn tới nền kinh tế tri thức đã tác động trực tiếp mạnh mẽ vào GD - ĐT.
Một xã hội dựa vào sức mạnh của tri thức bắt nguồn từ sự khai thác tiềm
năng của con người - con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát
triển. Xu hướng toàn cầu hoá tác động và làm thay đổi hàng loạt vấn đề ngay
trong bản thân giáo dục, làm cho GD - ĐT cũng phải phát triển không ngừng
mới có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Đội ngũ giáo viên là
nhân tố quyết định sự phát triển của giáo dục do đó từng giáo viên phải hiểu
và không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.
- Chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường được quyết định bởi
chất lượng đội ngũ giáo viên. Chính vì nhận thức được rõ điều đó nên ngay từ
đầu các năm học Ban chi ủy - Ban giám hiệu đã họp bàn và đưa ra những
10
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
biện pháp nhằm tạo điều kiện để giáo viên tâm huyết và phát huy hết khả
năng của họ.
Ví dụ: Từ đầu năm học, chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo kịp
thời, sát sao, phân công bố trí đội ngũ một cách hợp lý, đúng người, đúng
việc đã căn cứ vào năng lực – điều kiện gia đình – tham khảo nguyện vọng
bản thân để có phân công nhiệm vụ cụ thể, sát thực cho từng cán bộ-giáo
viên-nhân viên. Đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể, các mức thưởng nếu họ đạt
được các tiêu chí thi đua để tất cả cán bộ-giáo viên lấy đó làm đích để phấn
đấu. Nhưng tuyệt đối cũng không mang những hình thức thưởng đó làm cần
câu để nhử đội ngũ giáo viên mà phải làm cho họ thấm nhuần các tiêu chí thi
đua và tự nguyện phấn đấu.
3.2. Tìm hiểu thực trạng đội ngũ và xây dựng kế hoạch đào tạo-bồi dưỡng
Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy
chương trình sách giáo khoa mới, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và các
công việc được phân công, người Hiệu trưởng phải hiểu và nắm chắc đội ngũ
của mình từ việc tìm hiểu nhận thức về nghề, xem họ có yêu nghề hay không
thông qua lời nói, mức độ hoàn thành công việc, đặc biệt là ý thức vươn lên
trong giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tập thể. Tìm hiểu về trình
độ chuyên môn, tuổi tác, điều kiện sống gia đình, điều kiện sức khoẻ… của
từng giáo viên để từ đó có kế hoạch bố trí sắp xếp hợp lý.
Mặt khác, người cán bộ quản lí cũng cần qua rà soát, thống kê, nắm
nguyện vọng của đội ngũ cán bộ-giáo viên và có kế hoạch để cử cán bộ giáo
viên đi bồi dưỡng dưới nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho họ. Hiện tại nhà trường đã động viên 02 giáo viên tham gia
học đại học; 01 đồng chí học trung cấp Lí luận chính trị.
3.3. Phân công chuyên môn phải hợp lí
11
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
Từ việc nắm được chất lượng đội ngũ, người quản lý phải tự xây dựng
cho mình một kế hoạch hoạt động chỉ đạo dạy và học sao cho sát với thực tế
nhà trường và nhiệm vụ năm học.
Trước tiên là việc bổ nhiệm đội ngũ cán bộ tổ chuyên môn( tổ trưởng-tổ
phó) phải chọn đúng đối tượng. ngoài việc họ có năng lực chuyên môn vững
vàng họ còn phải có năng lực tổ chức, có thể quy tập được các thành viên
trong tổ của mình. Mặt khác họ là người luôn nhiệt tình và hăng say trong
công việc, chịu khó tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo, ... có như vậy thì hoạt động
tổ chuyên môn mới có chiều sâu và thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.
Việc phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên ở khối, tổ quyết định chất
lượng từng lớp, từng khối và nhà trường. Trong cùng một khối, nên bố trí đội
ngũ giáo viên sao cho có giáo viên trẻ, có giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy
nhiều năm, có giáo viên đảm bảo về trình độ đào tạo và tay nghề… để họ có
thể hỗ trợ nhau thực hiện chuyên môn đạt kết quả cao theo yêu cầu của nhà
trường.
Kế hoạch cá nhân, tổ, khối chuyên môn được Ban giám hiệu định kì
kiểm tra hàng tuần, tháng, học kì được thể hiện trong kế hoạch kiểm tra nội
bộ.
3.4 Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ một cách cụ thể-
thường xuyên và hợp lí:
3.4.1 Thường xuyên bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất nghề
nghiệp
Căn cứ thực trạng đội ngũ giáo viên, người quản lý xây dựng kế hoạch
bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, học tập nâng chuẩn, bồi dưỡng thay sách,
tham gia các dự án chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bồi dưỡng đạo đức
tư tưởng chính trị, lối sống…
12
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
Công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng: Nhà trường đã thường xuyên tổ
chức cho giáo viên học tập đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước, các văn bản của ngành… định kì hàng quý mời ban tuyên giáo Huyện
uỷ về nói chuyện thời sự để giáo viên có điều kiện theo dõi cập nhật thông tin
trong và ngoài nước, thấy được sự đổi mới về văn hoá, kinh tế, chính trị…
Việc làm này đã giúp giáo viên nhận thức đúng đắn về sự nghiệp đổi mới, sự
biến đổi không ngừng của đất nước… Nhà trường có đủ các loại báo Đảng,
báo địa phương, báo ngành và các loại chuyên san, tạp chí, có hệ thống máy
tính kết nối mạng, thư viện đạt chuẩn,....để giáo viên tham khảo, cập nhật các
thông tin cần thiết phục vụ cho giảng dạy.
Việc tuyên truyền, vận động giáo viên thực hiện các cuộc vận động lớn
như cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo”; cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích
cực”;...... phải được làm thường xuyên, liên tục. Hàng năm nhà trường đều có
tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở cho năm sau thực hiện tốt
hơn.
Về phẩm chất nghề nghiệp: Bồi dưỡng cho giáo viên có lí tưởng nghề
nghiệp đúng đắn, bồi dưỡng lòng yêu nghề, mến trẻ, luôn bồi dưỡng tinh thần
thực hiện tốt Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, thực hiện tốt
cuộc vận động Hai không trong trường học.
3.4.2 Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vu
3.4.2.1 Điều tra, phỏng vấn, trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp tìm
hiểu về việc giảng dạy của giáo viên:
Trong quá trình quản lý, việc đánh giá xếp loại đúng mức độ tay nghề
của giáo viên rất quan trọng, có đánh giá và phân loại đúng để biết phần nào
13
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
giáo viên mình còn yếu hoặc hiệu quả công việc chưa cao để có biện pháp bồi
dưỡng cho phù hợp.
Để đánh giá , xếp và phân loại giáo viên chính xác người quản lý có
nhiều cách: hoặc trực tiếp dự giờ đánh giá kết quả hoặc tham khaỏ kết quả
mà đồng nghiệp( đồng chí Hiệu phó chuyên môn và màng lưới tổ trưởng, tổ
phó chuyên môn) báo cáo; gặp trường hợp giáo viên kiến nghị việc xếp loại
chưa thoả đáng cần xem xét lại, người quản lý có thể điều tra phỏng vấn, trò
chuyện trực tiếp với giáo viên được kiểm tra hoặc tham khảo ý kiến chuyên
môn, khối trưởng để có quyết định đúng đắng việc công nhận hay cần kiểm
tra lại kết quả đã đánh giá.
Việc đánh giá giáo viên đúng sẽ có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua
dạy tốt học tốt trong nhà trường và ngược lại nó sẽ kìm hãm ý thức phấn đấu
vươn lên của mỗi giáo viên.
3.4.2.2. Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề
là điều kiện thuận lợi cho giáo viên bồi dưỡng tay nghề:
- Sinh hoạt chuyên môn tốt là điều kiện thuận lợi cho giáo viên bồi
dưỡng tay nghề. Ngay từ đầu năm nhà trường đã xây dựng một giờ sinh hoạt
tổ khối chuyên môn mẫu để tất cả cán bộ giáo viên cùng được dự. Từ đó các
tổ nắm rõ quy trình, cách thức các giờ sinh hoạt chuyên môn, phân công giáo
viên phụ trách môn để tìm ra vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ trong mỗi
môn học, bài học để cùng thảo luận và đưa đến thống nhất.
- Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn: 01 lần/tuần. Sinh hoạt chuyên
môn tại các tổ khối cần có nội dung cụ thể về việc thực hiện quy chế chuyên
môn, bàn các tiết khó, các phần dạy khó và hướng giải quyết; các giải pháp
để giúp đỡ GV có tay nghề còn non; thảo luận các nội dung trong QĐ32/
BGD - ĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học; xây dựng các buổi sinh
hoạt chuyên đề trong khối, toàn trường để giúp giáo viên nắm vững hơn
14
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
chuyên môn nghiệp vụ của mình. Để các buổi sinh hoạt chuyên môn thiết
thực, hiệu quả người quản lý cần có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, bố trí thời gian
để dự sinh hoạt chuyên môn với các khối, trường.
Ví dụ : Qua thực tế nghiên cứu các tiết sẽ dạy trong tuần, giáo viên
phụ trách môn đưa ra những khó khăn sẽ gặp phải khi dạy tiết học đó của
môn học đó để cả tổ cùng tháo gỡ để đi đến thống nhất.
Các đồng chí giáo viên tổ 5 đang trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn
15
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
Các thầy cô giáo đang say sưa đọc sách, báo trong thư viện
16
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
Một tiết dạy chuyên đề có ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả cao.
- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường là những buổi sinh hoạt có trong kế
hoạch, theo từng chuyên đề để thống nhất phương pháp giảng dạy cho từng
môn, hoặc tổ chức lên lớp bằng giáo án điện tử để giáo viên được dự, rút kinh
nghiệm đi đến thống nhất phương pháp dạy học mới.
- Sinh hoạt chuyên môn ở từng cụm trường theo chỉ đạo chuyên môn của
phòng GD như việc tổ chức lên lớp chuyên đề thay sách giáo khoa, đổi mới
phương pháp dạy học, hội thảo quy chế chuyên môn… sẽ giúp giáo viên có
điều kiện học tập đồng nghiệp, nâng cao nghiệp vụ của mình.
- Thông qua các hình thức sinh hoạt chuyên môn ở khối, trường và cụm,
giáo viên tự đánh giá được trình độ chuyên môn của mình đang ở mức nào từ
khâu xây dựng kế hoạch bài dạy đến kiến thức, kĩ năng sư phạm, kĩ năng sử
dụng giáo án điện tử… Đây thực sự là dịp giáo viên được hoà mình trong
17
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
không khí sinh hoạt chuyên môn, được nghe, thấy và thể hiện mình trong môi
trường học tập bổ ích và lý thú. Cũng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn
người quản lý đánh giá được khả năng của từng giáo viên khi họ thể hiện
quan điểm của mình với các hướng giải quyết phần bài khó, tiết dạy khó, góp
ý với đồng nghiệp trong khối, trong trường về kết quả giờ dự, cùng tranh luận
giải quyết những thắc mắc băn khoăn khi giảng dạy… để có ý kiến thống
nhất. Để các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mang lại hiệu quả thiết
thực cần:
Thứ nhất: Tổ chức cho giáo viên học tập chuyên môn, đổi mới phương
pháp giảng dạy dựa theo chương trình của Bộ, Sở, PGD. Cụ thể, nhà trường
đã động viên giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo
các mô- đun, theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tạo điều kiện cho
giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trong hè do phòng giáo dục hoặc
Sở tổ chức; năm học vừa qua 100% giáo viên đứng lớp của trường đã được
dự các lớp tập huấn thay SGK toàn cấp. Việc tổ chức cho giáo viên dự đầy đủ
các lớp tập huấn sẽ giúp họ nắm được quy trình giảng dạy của các khối, nắm
được đăc trưng các bộ môn, phân môn, hình dung được các đơn vị kiến thức
của các khối trước để dạy đúng yêu cầu của khối mình được phân công; có
thể giảng dạy được ở các khối khác theo yêu cầu của ban giám hiệu và thực
hiện kiểm tra đánh giá đúng chất lượng học tập của từng học sinh theo quy
định của Bộ GD - ĐT góp phần thực hiện tốt cuộc vận động: "Hai không"
Thứ hai: Động viên cán bộ - giáo viên phát huy tinh thần tự học, tự bồi
dưỡng của mỗi giáo viên, nâng cao trình độ trên chuẩn cho giáo viên. Mặc dù
việc sắp xếp thời gian cho giáo viên đi học trong điều kiện trường xây dựng
phải học theo ca, chạy phòng là rất khó khăn, nhưng trong ba năm học vừa
qua nhà trường đã động viên, bố trí thời gian , chuyên môn để 08 đồng chí
18
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
giáo viên đi học Đại học tiểu học và các đại học khác đến nay đa số đã tốt
nghiệp.
Thứ ba: Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho giáo viên ngay từ đầu năm học
Tổng kết năm học 2010-2011, một trong những yếu kém của giáo viên
đứng lớp là vận dụng chưa linh hoạt phương pháp giảng dạy, chưa mạnh dạn
ứng dụng CNTT vào giảng dạy... Trước thực tế đó nhà trường đã xây dựng
các chỉ tiêu phấn đấu để giáo viên thảo luận và đi đến thống nhất trong hội
nghị viên chức đầu mỗi năm học là phấn đấu năm học 2011-2012: 80% giáo
viên giảng dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả và biết sử dụng giáo án
điện tử; 75 % giáo viên đứng lớp biết soạn giáo án điện tử; mỗi năm học giáo
viên có ít nhất 6 tiết thao giảng, chuyên đề dạy trên máy chiếu; bước đầu biết
soạn và sử dụng bài giảng E-Learning trong dạy học. Và năm học 2012-
2013: 100% giáo viên giảng dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả và biết
sử dụng giáo án điện tử; 100 % giáo viên đứng lớp biết soạn giáo án điện tử;
mỗi năm học giáo viên có 6 tiết thao giảng, chuyên đề dạy trên máy chiếu;
30% giáo viên biết soạn và sử dụng bài giảng E-Learning trong dạy học. Qua
dự giờ khảo sát tay nghề và chất lượng đầu năm nhà trường đã tổ chức cho
giáo viên, tổ chuyên môn đăng kí chất lượng cuối năm...Xây dựng kế hoạch
chuyên môn hết sức cụ thể trong suốt năm học, đến từng tháng, tuần để tạo
điều kiện cho giáo viên thực hiện chỉ tiêu.
Một trong những nội dung rất quan trọng mang tính đột phá trong việc
thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 là đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đối với trường tiểu học Cổ
Đô, năm học này cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tin học đã tương đối
hoàn chỉnh, hầu hết các phòng làm việc đã có máy vi tính, phòng tin đã được
đầu tư hoàn thiện theo hướng chuẩn và hiện đại, đã có giáo viên chuyên trách
tin học song giáo viên chưa chủ động tự bồi dưỡng kiến thức tin học. Nhà
19
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội
Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường Tiểu học.
trường đã đưa vào kế hoạch mỗi tháng có một buổi sinh hoạt chuyên môn
dành cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức tin học trên phòng máy, đặt thêm
máy vi tính tại thư viện để giáo viên có điều kiện tìm kiếm dữ liệu... đến nay
100% GV đứng lớp đã biết soạn sử dụng GAĐT, nhiều đồng chí đã tự soạn
bài giảng E-Learning.
Thứ tư: Động viên cán bộ - giáo viên tham gia dự và dạy các chuyên đề.
Người cán bộ quản lí tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện chuyên đề của
mình trong khối, toàn trường để chuyên đề của họ không chỉ mang tính lý
thuyết mà còn mang giá trị thực tiễn, đặc biệt là việc khuyến khích giáo viên
thể hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp. Đồng thời nhà trường cũng xây
dựng những chuyên đề cấp trường để thu hút giáo viên trong màng lưới sư
phạm tham gia. Qua việc thể hiện thành công các chuyên đề khối, toàn
trường sẽ giúp giáo viên trưởng thành rất nhiều về trình độ tay nghề, năng lực
sư phạm... Năm học 2011-2011 trường đã tổ chức được 18 chuyên đề; năm
học 2011-2012 tổ chức được 21 chuyên đề và đặc biệt năm học 2012-2013 tổ
chức được 27 chuyên đề ở tất cả các khối lớp, ưu tiên cho khối lớp Một.
Chất lượng mỗi chuyên đề được đánh giá tốt, có tác dụng tích cực tới việc
nâng chất lượng giảng của giáo viên.
20
Hứa Thị Hồng Dung – Trường Tiểu học Cổ Đô- Ba Vì – Hà Nội