Chất lượng bí thư đảng uỷ xã ở tỉnh hà tĩnh giai đoạn hiện nay

  • 123 trang
  • file .doc
1
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
X· lµ cÊp c¬ së trong hÖ thèng hµnh chÝnh bèn cÊp cña
Nhµ níc ta. Tæ chøc ®¶ng ë x· lµ tæ chøc c¬ së ®¶ng
(TCCS§), còng lµ cÊp c¬ së trong hÖ thèng tæ chøc cña
§¶ng. TCCS§ lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o toµn diÖn c¸c mÆt c«ng
t¸c ë c¬ së, cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn
th¾ng lîi mäi chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p
luËt cña Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng. Yªu cÇu ®èi víi TCCS§ lµ ph¶i
nhËn thøc ®óng vµ lµm ®óng vai trß h¹t nh©n chÝnh trÞ
trªn ®Þa bµn. Gi÷a hai kú ®¹i héi, c¬ quan l·nh ®¹o cña
TCCS§ lµ §¶ng uû (hoÆc Chi uû). Trong ®ã bÝ th §¶ng uû
(Chi uû) ®îc coi lµ “linh hån” cña ®¶ng bé, chÞu tr¸ch nhiÖm
chÝnh trong nh÷ng thµnh c«ng hay h¹n chÕ hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cña ®¶ng bé.
Trong bÊt kú ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh nµo, vÊn ®Ò c¸n bé
còng lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn trong x©y
dùng §¶ng vµ ChÝnh quyÒn. LÞch sö c¸ch m¹ng níc ta chøng
minh r»ng: §¶ng chØ cã thÓ lµm trßn vai trß chiÕn sü tiªn
phong, l·nh tô chÝnh trÞ cña quÇn chóng nÕu §¶ng biÕt lùa
chän, ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o
chñ chèt cã phÈm chÊt, n¨ng lùc ®¸p øng ®ßi hái cña nhiÖm
vô trong mçi thêi kú c¸ch m¹ng.
Sèng vµ lµm viÖc cïng víi d©n, ®éi ngò c¸n bé c¬ së nãi
chung vµ ®éi ngò bÝ th §¶ng uû nãi riªng ph¶i lµ nh÷ng ngêi
nhiÖt t×nh, cã ý chÝ v¬n lªn, lµ nh÷ng ngêi u tó nhÊt t¹i c¬
së, ®îc tæ chøc §¶ng, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n tÝn nhiÖm
®Ó giao nhiÖm vô. Song do nhiÒu ®iÒu kiÖn chñ quan vµ
2
kh¸ch quan nªn ®éi ngò nµy hiÖn nay ®ang cã nh÷ng bÊt
cËp, khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c. NhËn thÊy râ tÇm
quan träng cña ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬ së, nh÷ng u khuyÕt
®iÓm cña ®éi ngò nµy, nh÷ng khã kh¨n mµ hä gÆp ph¶i,
§¶ng ta rÊt quan t©m x©y dùng c¸n bé c¬ së, nhÊt lµ trong
nhiÖm kú cña §¹i héi IX. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ IX
®· ra nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò vÒ c¸n bé c¬ së. Trong ®ã x¸c
®Þnh râ: “X©y dùng ®éi ngò c¸n bé c¬ së cã n¨ng lùc tæ
chøc vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng,
ph¸p luËt cña Nhµ níc, c«ng t©m th¹o viÖc, tËn tuþ víi d©n,
biÕt ph¸t huy søc d©n, kh«ng tham nhòng, øc hiÕp d©n”
[10, tr.167-167].
Hµ TÜnh lµ mét tØnh n«ng nghiÖp. §a sè nh©n d©n sèng
vµ lµm viÖc trªn ®Þa bµn n«ng th«n. Sù æn ®Þnh vµ ph¸t
triÓn cña tØnh phô thuéc vµo sù æn ®Þnh cña hÖ thèng c¸c
x·. ViÖc ch¨m lo cho sù ph¸t triÓn cña tØnh ph¶i ®Æc biÖt
chó ý tíi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng c¸c x·, nhÊt
lµ ph¶i quan t©m tíi t©m t, nguyÖn väng, viÖc lµm, thu
nhËp, ®êi sèng cña n«ng d©n.
§éi ngò bÝ th §¶ng uû x· ë Hµ TÜnh hiÖn nay nh×n chung
®îc ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, ®¶m ®¬ng tèt nhiÖm vô. Nh÷ng
thµnh tùu cña toµn tØnh trong thêi gian qua cã sù ®ãng gãp
kh«ng nhá cña ®éi ngò nµy. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu
nhiÖm vô míi th× ®éi ngò nµy ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n
nhÊt ®Þnh vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ nhÊt lµ sù ®iÒu hµnh
®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng “®Òu tay”, nhÞp nhµng cña tÊt c¶
c¸c bé phËn trong hÖ thèng chÝnh trÞ (HTCT).
3
§Ó n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña bé phËn
c¸n bé quan träng nµy, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu
mét c¸ch cã hÖ thèng, x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vai trß cña hä
trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ë c¬ së, ®¸nh gi¸
®óng chÊt lîng cña hä trong hiÖn t¹i, dù b¸o chÊt lîng cña hä
trong t¬ng lai. Trªn c¬ së ®ã ®a ra gi¶i ph¸p hîp lý nh»m
n©ng cao chÊt lîng cho ®éi ngò nµy ®Ó hä hoµn thµnh tèt
nhiÖm vô ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng ë ®Þa bµn n«ng
th«n.
Víi ý nghÜa ®ã, t¸c gi¶ chän ®Ò tµi: “ChÊt lîng bÝ th
§¶ng uû x· ë tØnh Hµ TÜnh giai ®o¹n hiÖn nay” lµm
luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc cña m×nh.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn ®Ò tµi
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña ®éi ngò c¸n bé cÊp c¬
së vµ nh÷ng bÊt cËp gi÷a yªu cÇu nhiÖm vô vµ kh¶ n¨ng
®¸p øng cña ®éi ngò nµy trong ®iÒu kiÖn míi nªn nhiÒu
nhµ khoa häc, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· ®Ò cËp tíi
vÊn ®Ò c¸n bé c¬ së nãi chung vµ ®éi ngò bÝ th §¶ng uû
nãi riªng, nh»m ®a ra gi¶i ph¸p ®Ó ®éi ngò nµy ho¹t ®éng
cã hiÖu qu¶ h¬n. Mçi mét nhµ khoa häc, mét c«ng tr×nh
nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn mét gãc ®é nhÊt ®Þnh vµ trªn mét
®Þa bµn cô thÓ.
- Nghiªn cøu con ®êng h×nh thµnh ®éi ngò c¸n bé chñ
chèt cÊp c¬ së ®Ó cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ, toµn diÖn vÒ ®éi
ngò nµy, vÒ kh¶ n¨ng lµm viÖc, m«i trêng lµm viÖc, còng
nh nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra tõ con ®êng h×nh thµnh ®éi ngò
®Ó chñ ®éng trong t¹o nguån c¸n bé kÕ cËn vµ ®Ò xuÊt
nh÷ng ph¬ng ¸n, nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu
4
kiÖn cho ®éi ngò c¸n bé c¬ së lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n trong
t¬ng lai. VÒ vÊn ®Ò nµy cã nghiªn cøu cña Lª Thu Hoµ: Tiªu
chuÈn vµ con ®êng h×nh thµnh ®éi ngò bÝ th, chñ tÞch x·,
phêng ë Thõa Thiªn HuÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. (LuËn ¸n
Th¹c sÜ khoa häc lÞch sö. Chuyªn ngµnh X©y dùng §¶ng,
Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi 1995). §Ò
tµi nghiªn cøu chung hai chøc danh c¸n bé quan träng nhÊt
cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï
hîp t×nh h×nh ë Thõa Thiªn HuÕ giai ®o¹n 1995. Cã thÓ
dïng ®Ó tham kh¶o cho nh÷ng ®Þa ph¬ng cã ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, x· héi t¬ng tù.
- Nghiªn cøu cña Häc viÖn chÝnh trÞ NguyÔn ¸i Quèc, §Ò
tµi khoa häc cÊp Bé: MÉu h×nh vµ con ®êng h×nh thµnh ng-
êi c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cÊp c¬ së. Hµ Néi 1992. §Ò tµi
nghiªn cøu lµm næi bËt ®Æc ®iÓm, mÉu h×nh vµ con ®êng
h×nh thµnh c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cÊp c¬ së chñ yÕu lµ
tõ thùc tiÔn. §Ò tµi ®Ò cËp ®Õn thùc tÕ c«ng viÖc mµ ®éi
ngò nµy ph¶i ®¶m nhiÖm lµ rÊt nhiÒu, nhng tr×nh ®é “®Çu
vµo” l¹i thÊp h¬n yªu cÇu. Tõ ®ã chØ ra r»ng: nhu cÇu ®µo
t¹o, båi dìng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé nµy lµ rÊt lín. §Æc biÖt
nhÊn m¹nh vÒ l©u dµi cÇn ph¶i chñ ®éng t¹o nguån cho c¸n
bé c¬ së vµ ®Ò xuÊt c¸c nguån cho c¸n bé c¬ së.
- VÒ qu¸ tr×nh l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé
cÊp c¬ së vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan nh»m x©y
dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cÊp c¬ së cã nghiªn
cøu cña Bïi ThÞ Hång TiÕn: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh
®¹o qu¸ tr×nh x©y dùng ®éi ngò l·nh ®¹o chñ chèt trong
hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp c¬ së tõ 1975-1983. (LuËn ¸n
chuyªn ngµnh lÞch sö §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam, Häc viÖn
5
ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, 1994). §Ò tµi
nghiªn cøu s©u s¾c quan ®iÓm cña §¶ng vµ viÖc tæ chøc
thùc hiÖn quan ®iÓm ®ã ë giai ®o¹n c¶ níc ®i lªn x©y dùng
chñ nghÜa x· héi (CNXH). Nã lµ c¬ së ®Ó §¶ng ta rót ra
nh÷ng bµi häc cho giai ®o¹n tiÕp theo, giai ®o¹n ®æi míi
®Êt níc, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ (CNH-
H§H). §Ò tµi còng thÓ hiÖn quan ®iÓm nhÊt qu¸n vÒ tÇm
quan träng cña c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ c¸n bé chñ chèt
cÊp c¬ së nãi riªng, ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ®¶m b¶o vµ
t¨ng cêng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé quan
träng nµy.
- TØnh uû Hµ TÜnh - trêng ChÝnh trÞ: B¸o c¸o kÕt qu¶
®Ò tµi khoa häc “®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng vµ sö
dông c¸n bé chñ chèt x· phêng ë Hµ TÜnh”. (§Ò tµi khoa häc
cÊp tØnh. Hµ TÜnh 1999). §Ò tµi nghiªn cøu t×nh h×nh ®éi
ngò c¸n bé chñ chèt cÊp x·, chÊt lîng ®µo t¹o, båi dìng ®éi
ngò nµy, t×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé sau ®µo t¹o vµ
®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi.
- Nghiªn cøu riªng vÒ ®éi ngò bÝ th §¶ng uû x· ë mét sè
tØnh cã nghiªn cøu cña NguyÔn V¨n PhÝch: “X©y dùng ®éi
ngò bÝ th §¶ng uû x· ë Kiªn Giang trong giai ®o¹n hiÖn nay”.
(LuËn ¸n th¹c sÜ chuyªn ngµnh X©y dùng §¶ng, Häc viÖn
ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, 2000). LuËn ¸n ®i
s©u nghiªn cøu nh÷ng quan ®iÓm, gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng
®éi ngò th §¶ng uû x· ë mét tØnh phÝa Nam... Vµ nhiÒu bµi
®¨ng trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ x©y dùng §¶ng, t¹p chÝ Céng
S¶n.
C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu trªn ®Òu ®· ®Ò cËp tíi nhiÒu
khÝa c¹nh kh¸c nhau cña ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cÊp c¬ së
6
nãi chung vµ chøc danh bÝ th §¶ng uû nãi riªng. Song cha cã
c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng, toµn diÖn
vÒ chÊt lîng ®éi ngò bÝ th §¶ng uû x· - mét trong nh÷ng
chøc danh quan träng nhÊt cña c¸n bé chñ chèt cÊp c¬ së.
V× vËy viÖc ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “ChÊt lîng bÝ th
§¶ng uû x· ë tØnh Hµ TÜnh giai ®o¹n hiÖn nay” lµ cÇn
thiÕt vµ cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn.
3. Môc ®Ých, nhiÖm vô, ph¹m vi nghiªn cøu
Môc ®Ých: Lµm râ vÒ mÆt lý luËn chÊt lîng cña bÝ th
§¶ng uû x·. Quan niÖm vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt lîng bÝ th
§¶ng uû x· ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng vµ x¸c
®Þnh ®óng ph¬ng híng, gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ®éi
ngò c¸n bé quan träng nµy ë Hµ TÜnh.
NhiÖm vô: §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, nh÷ng vÊn ®Ò
luËn v¨n ph¶i gi¶i quyÕt lµ:
- Tõ vÊn ®Ò lý luËn chung cña c¸n bé cÊp c¬ së, lµm râ
quan niÖm vÒ chÊt lîng ®éi ngò bÝ th §¶ng uû x·.
- §iÒu tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®éi ngò bÝ th
§¶ng uû x· vµ c«ng t¸c x©y dùng, ®¸nh gi¸, sö dông ®éi
ngò nµy cña c¸c cÊp uû ®¶ng ë tØnh Hµ TÜnh, chØ ra
nguyªn nh©n vµ rót ra kinh nghiÖm.
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m gãp phÇn ®¸nh
gi¸ chÊt lîng ®éi ngò bÝ th §¶ng uû x· chÝnh x¸c vµ x©y
dùng ®éi ngò nµy trong thêi gian tíi.
Ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n nghiªn cøu chÊt lîng bÝ th
§¶ng uû x· ë Hµ TÜnh tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2010, thËp
niªn ®Çu cña thÕ kû XXI.
7
4. C¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
- LuËn v¨n ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së lÝ luËn cña chñ
nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh vµ quan ®iÓm cña
§¶ng vÒ c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ
chøc n¨ng nhiÖm vô cña TCCS§, cña bÝ th §¶ng uû x·.
- LuËn v¨n ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p luËn cña chñ
nghÜa M¸c - Lª Nin, ph¬ng ph¸p l«gÝc vµ lÞch sö, ®iÒu tra,
kh¶o s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp.
5. Nh÷ng ®ãng gãp míi vÒ khoa häc cña ®Ò tµi
- Lµm râ quan niÖm, tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng bÝ
th §¶ng uû x·, lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®éi ngò nµy
®¸p øng nhu cÇu cña thêi kú míi.
- §¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng chÊt lîng bÝ th §¶ng uû x· vµ
c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò nµy ë Hµ TÜnh.
- Dù b¸o xu híng ph¸t triÓn vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p chñ
yÕu n©ng cao chÊt lîng bÝ th §¶ng uû x· ë tØnh Hµ TÜnh
trong nhiÖm kú tíi.
6. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi
- Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n gióp cho c¸c
cÊp uû trong tØnh thùc hiÖn c«ng t¸c c¸n bé ë c¬ së, trùc
tiÕp lµ bÝ th §¶ng uû x·.
- LuËn v¨n cã thÓ lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó c¸c cÊp uû
®¶ng ë Hµ TÜnh ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng ®éi ngò bÝ th
§¶ng uû x·, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch cho viÖc x©y dùng ®éi ngò
nµy trong thêi gian tíi.
8
- LuËn v¨n ®îc dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o cho viÖc
gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong c¸c líp trung cÊp chÝnh trÞ
(TCCT) t¹i trêng chÝnh trÞ tØnh.
7. KÕt cÊu cña luËn v¨n
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham
kh¶o vµ phô lôc, luËn v¨n 2 ch¬ng, 5 tiÕt.
9
Ch¬ng 1
ChÊt lîng bÝ th ®¶ng uû x·
ë tØnh Hµ TÜnh giai ®o¹n hiÖn nay
1.1. VÞ trÝ, vai trß, ®Æc ®iÓm cña ®¶ng bé x· vµ bÝ th ®¶ng
uû x· ë Hµ TÜnh hiÖn nay
1.1.1. VÞ trÝ, vai trß, ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¶ng bé x·
ë Hµ TÜnh
1.1.1.1. VÞ trÝ ®¶ng bé x·
HÖ thèng hµnh chÝnh níc ta chia lµm bèn cÊp. Trong ®ã,
cÊp x· lµ cÊp c¬ së ®îc coi lµ tÕ bµo cña hÖ thèng ®ã. ë c¸c
níc kh¸c còng nh lÞch sö cña níc ta ®Òu coi träng cÊp c¬ së
vµ t¨ng cêng cñng cè x©y dùng cÊp c¬ së. Lý luËn vµ thùc
tiÔn ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng, cÊp c¬ së cã v÷ng, cã m¹nh
th× ®Þa ph¬ng míi m¹nh, quèc gia míi m¹nh. CÊp c¬ së cã
vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc tæ chøc, l·nh ®¹o,
qu¶n lý c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh
quèc phßng... cña mét ®Êt níc.
X· lµ ®Þa bµn sinh sèng, lao ®éng vµ häc tËp cña n«ng
d©n vµ con em cña hä. HiÖn nay, tuy cã sù ®an xen ngµnh
nghÒ gi÷a c¸c vïng d©n c, sù chuyÓn ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu
ngµnh nghÒ cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng
th«n, song ngêi d©n sèng ë x· th× lao ®éng n«ng nghiÖp
vÉn lµ chñ yÕu.
Theo §¶ng lµm c¸ch m¹ng, ngêi n«ng d©n ®· ®îc tæ
chøc gi¸o dôc rÌn luyÖn, tr×nh ®é mäi mÆt ®îc n©ng lªn.
Trong tæ chøc x©y dùng cuéc sèng míi, ngêi d©n ý thøc s©u
s¾c r»ng, chØ cã con ®êng ®i theo sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ
10
con ®êng duy nhÊt ®¹t tíi h¹nh phóc bÒn v÷ng cho hiÖn t¹i
vµ t¬ng lai. ViÖc theo §¶ng lµm c¸ch m¹ng vµ díi sù l·nh
®¹o cña §¶ng ®Ó x©y dùng cuéc sèng míi th× quan hÖ trùc
tiÕp lµ ngêi d©n sèng vµ lµm viÖc díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng
bé x· m×nh.
§iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh: “HÖ thèng tæ chøc cña §¶ng ®îc
lËp t¬ng øng víi c¸c hÖ thèng hµnh chÝnh cña Nhµ níc” [13,
tr.17]. “Tæ chøc c¬ së ®¶ng lµ nÒn t¶ng cña §¶ng, lµ h¹t
nh©n chÝnh trÞ t¹i c¬ së” [13, tr.31]. HiÖn nay tÊt c¶ c¸c x·
ë Hµ TÜnh ®Òu lËp §¶ng bé c¬ së. §¶ng bé x· ë Hµ TÜnh
chiÕm tû lÖ ®a sè trong c¸c §¶ng bé cÊp x· (241 x·/ 261 x·,
phêng, thÞ trÊn = 92,34%). §ã lµ cha kÓ c¸c thÞ trÊn, phêng
vèn lµ x· míi ®îc n©ng cÊp, nh©n d©n ë ®ã vÉn mang ®Ëm
phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ngêi n«ng d©n vµ hä vÉn
cßn chñ yÕu sèng b»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
Do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ lÞch sö ®Ó l¹i, ngêi n«ng d©n
Hµ TÜnh cha cã ®îc t©m lý, t¸c phong cña ngêi s¶n xuÊt
hµng ho¸. Hä vÉn chñ yÕu s¶n xuÊt tù cung tù cÊp vµ bu«n
b¸n nhá lÎ, cã mét sè lµng nghÒ truyÒn thèng s¶n xuÊt t liÖu
s¶n xuÊt vµ t liÖu tiªu dïng. §i lªn CNXH, bíc vµo thêi kú ®Èy
m¹nh CNH - H§H ®Êt níc, trùc tiÕp lµ CNH - H§H n«ng
nghiÖp n«ng th«n, ®èi víi n«ng d©n lµng quª Hµ TÜnh, sù
l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû ®¶ng ë Hµ TÜnh (vµ ®¶ng bé x· nãi
riªng) võa cã thuËn lîi, võa cã khã kh¨n.
Hµ TÜnh cã 11 huyÖn thÞ th× ®· cã tíi 3 huyÖn vµ 1 thÞ
x· miÒn nói, 5 huyÖn cã biÓn, 4 huyÖn cã ®êng biªn giíi víi
níc b¹n Lµo, t¹o cho Hµ TÜnh nh÷ng tiÒm n¨ng ®a d¹ng
11
trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi song còng cã nh÷ng khã kh¨n
xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®ã.
Cuéc sèng ®· t¹o cho con ngêi Hµ TÜnh nh÷ng nÐt ®Æc
thï vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. Sù
gian nan vÊt v¶ trong cuéc mu sinh vµ vÎ vang anh hïng
trong ®Êu tranh gi÷ níc ®· hun ®óc nªn bao thÕ hÖ ngêi Hµ
TÜnh ®øc tÝnh cÇn cï, th«ng minh, s¸ng t¹o trong lao ®éng;
tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ, kh¾c phôc khã kh¨n, sèng
thanh cao, träng nh©n nghÜa, quý hiÒn tµi, giµu lßng yªu
quª h¬ng, ®Êt níc.
Lµ tiªu biÓu cña quª h¬ng c¸ch m¹ng, cïng víi nh÷ng
thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc v« cïng to lín trong sù nç lùc chung
cña toµn ®¶ng toµn d©n trong ®ã cã c¸c ®¶ng bé x· ®·
lµm ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. §¶ng bé x· lµ
thµnh viªn cña HTCT ë x· ®ång thêi lµ h¹t nh©n chÝnh trÞ
gi÷ vai trß l·nh ®¹o hÖ thèng Êy. §¶ng bé x· ë Hµ TÜnh thùc
sù lµ n¬i ®Ó nh©n d©n göi g¾m niÒm tin, niÒm hy väng
cho sù ph¸t triÓn, thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng víi d©n. Sù
tin tëng cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng bé x· ®· thÓ hiÖn sù tin
tëng cña d©n ®èi víi sù l·nh ®¹o ®Êt níc cña §¶ng ta.
Trong hÖ thèng bèn cÊp cña §¶ng, c¸c §¶ng bé x· ë Hµ
TÜnh thùc sù ®¶m ®¬ng tèt vÞ trÝ lµ cÊp cuèi cïng, cÊp gÇn
d©n nhÊt, ch¨m lo trùc tiÕp cho d©n nhÊt vµ thùc hiÖn
nghiªm chØnh, qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn chØ thÞ nghÞ quyÕt
cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc ®Õn víi tõng ngêi d©n, tõng
®¬n vÞ kinh tÕ, tõng tÕ bµo cña x· héi vµ tæ chøc thùc
hiÖn, thùc sù ®a nghÞ quyÕt vµo cuéc sèng.
12
VÒ c¬ b¶n c¸c ®¶ng bé x· ë Hµ TÜnh ®· chiÕm ®îc vÞ
trÝ xøng ®¸ng trong lßng nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ ®¶m
®¬ng tèt vÞ trÝ lµ cÊp cuèi cïng trong hÖ thèng c¸c cÊp tæ
chøc cña §¶ng.
1.1.1.2. Vai trß cña ®¶ng bé x· ë Hµ TÜnh
- Lµ cÊp c¬ së, c¸c ®¶ng bé x· lµ cÊp chÊp hµnh nghÞ
quyÕt cña cÊp trªn; ra nghÞ quyÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn
nghÞ quyÕt cÊp m×nh. C¸c ®¶ng bé ®· chó ý sao cho nghÞ
quyÕt cña ®¶ng bé còng lµ nghÞ quyÕt cña nh©n d©n, ph¶n
¸nh nguyÖn väng cña nh©n d©n. NghÞ quyÕt ®ã ph¶i thÓ
hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n. ý §¶ng vµ
lßng d©n gÆp nhau trong thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¶ng
bé, c«ng viÖc sÏ thuËn lîi h¬n vµ míi cã ý nghÜa.
- Lµ h¹t nh©n chÝnh trÞ ë c¬ së, c¸c §¶ng bé x· cã vai trß
l·nh ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn mäi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn
b»ng c¸ch thùc hiÖn nghiªm chØnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña
m×nh theo quy ®Þnh sè 95 - Q§/TW ngµy 03/3/2004 cña
Ban bÝ th vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¶ng bé, chi bé c¬
së x·.
- §¶ng bé x¸c ®Þnh nhiÖm vô chÝnh trÞ cña x· m×nh. X¸c
®Þnh nh÷ng bøc xóc nhÊt cÇn tËp trung gi¶i quyÕt trong
nhiÖm kú. Trong ®ã chó ý x¸c ®Þnh mòi nhän cã tÝnh ®ét
ph¸ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, x¸c ®Þnh c©y con chñ lùc vµ ph-
¬ng híng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i theo híng
CNH - H§H. §©y ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña n«ng th«n Hµ
TÜnh.
Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn sù nghiÖp c¸ch m¹ng vµ
®êng lèi ®æi míi cña §¶ng, c¸c ®¶ng bé x· ë Hµ TÜnh ®·
13
“thùc sù ®ãng vai trß nÒn t¶ng, lµ n¬i ®a mäi ®êng lèi, chñ
tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc tõng bíc
®i vµo cuéc sèng” [40, tr.130]. TØnh uû ®· ®¸nh gi¸ kÕt
qu¶ ®ã lµ: “nh×n chung kh«ng khÝ chÝnh trÞ, x· héi tin t-
ëng, phÊn khëi” [40, tr.130], tr×nh ®é d©n trÝ ®îc n©ng
lªn mét bíc, nh©n d©n cã cuéc sèng tèt h¬n, uy tÝn cña c¸n
bé vµ ®¶ng viªn ®îc thõa nhËn.
1.1.1.3. §Æc ®iÓm c¸c ®¶ng bé x· ë Hµ TÜnh
* §Æc ®iÓm ®¶ng viªn.
- VÒ sè lîng: HiÖn nay sè ®¶ng viªn sinh ho¹t ë §¶ng bé
x· lµ 52.581 ®ång chÝ. Trong ®ã chñ yÕu lµ n«ng d©n vµ
ngêi vÒ hu (Sè ®¶ng viªn giµ yÕu ®îc miÔn sinh ho¹t vµ
®¸nh gi¸ chÊt lîng hµng n¨m lµ 5956 ®ång chÝ = 11,33 %).
Sè ®¶ng viªn ë trêng häc vµ tr¹m y tÕ trªn ®Þa bµn chiÕm
tû lÖ nhá.
Sè lîng ®¶ng viªn sinh ho¹t ë ®¶ng bé x· ®«ng. Trong
®ã, nh÷ng ngêi hu trÝ ®· trëng thµnh vµ cèng hiÕn nhiÒu
qua c¸c cuéc kh¸ng chiÕn, hä v÷ng vµng vÒ t tëng chÝnh
trÞ, t©m huyÕt víi §¶ng, víi c¸ch m¹ng, g¬ng mÉu trong lèi
sèng, sinh ho¹t lµnh m¹nh. Sè ®¶ng viªn trÎ xuÊt th©n tõ
n«ng d©n tha thiÕt yªu quª h¬ng, cã kiÕn thøc, cã søc khoÎ,
n¨ng ®éng s¸ng t¹o lµ nßng cèt trong c¸c c«ng t¸c cña §¶ng
ë ®Þa ph¬ng. Sè ®¶ng viªn c«ng t¸c trong c¸c trêng häc,
tr¹m y tÕ tuy Ýt nhng hä thùc sù lµ lùc lîng tiªn phong, th«ng
qua ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ phèi hîp víi viÖc nhËn nhiÖm
vô ph©n c«ng c«ng t¸c ®¶ng viªn, hä lµm c«ng t¸c t tëng
rÊt tèt trong nh©n d©n. Nãi chung sè lîng ®¶ng viªn ®«ng
lµ mét thuËn lîi cho ®¶ng bé x·.
14
Ngêi lao ®éng ë n«ng th«n Hµ TÜnh ®i lµm ¨n xa nhiÒu,
nhÊt lµ nam thanh niªn. HiÖn tîng lao ®éng chÝnh cña gia
®×nh ®i lµm ¨n xa, vÒ kinh tÕ gia ®×nh, hä cã ®iÒu kiÖn
n©ng cao, song vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi th× ®ã lµ mét khã
kh¨n, ¶nh hëng tíi sù häc hµnh, trëng thµnh cña con em
®ang ë tuæi häc sinh vµ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù ph¸t triÓn
s¶n xuÊt, CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. HiÖn tîng Êy
còng ¶nh hëng tíi viÖc ph¸t triÓn ®¶ng viªn, ph©n c«ng
c«ng t¸c vµ qu¶n lý ®¶ng viªn.
§Ó phï hîp t×nh h×nh, §¶ng bé ph¶i qu¶n lý sè ®¶ng viªn
®i lµm ¨n xa b»ng c¸ch: 1lÇn/ n¨m vÒ tr×nh chi bé vµ
®ãng ®¶ng phÝ. §ã lµ mét biÖn ph¸p t×nh thÕ, song thùc
sù lµ mét khã kh¨n cho c¸c ®¶ng bé. Cã nhiÒu ®¶ng viªn
kh«ng chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña §¶ng vµ buéc ph¶i
xãa tªn trong danh s¸ch ®¶ng viªn (n¨m 2004 cã 07/ 14
®¶ng viªn ë x· C¬ng Gi¸n, huyÖn Nghi Xu©n ®i lao ®éng
xuÊt khÈu bÞ xo¸ tªn).
- VÒ chÊt lîng: HÇu hÕt c¸c ®¶ng viªn ®Òu ®¹t yªu cÇu
vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, kiªn ®Þnh, v÷ng vµng, tin tëng vµo
con ®êng mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän, quyÕt t©m thùc
hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc, tÝch cùc tham gia
lao ®éng lµm giµu cho gia ®×nh, cho quª h¬ng. Cã ®¹o
®øc trong s¸ng, lèi sèng trong s¹ch lµnh m¹nh, thùc sù lµ
nh÷ng ngêi u tó cã uy tÝn trong gia ®×nh vµ trong céng
®ång. Kh«ng tham nhòng l·ng phÝ, ®ång t×nh cao víi chñ
tr¬ng chèng tham nhòng l·ng phÝ vµ kiªn quyÕt ®Êu tranh
chèng tham nhòng l·ng phÝ.
15
Tr×nh ®é ®¶ng viªn ®îc n©ng lªn trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y. §¶ng viªn cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao h¬n do nç lùc
c¸ nh©n trong häc tËp, nhiÒu ®¶ng viªn cã v¨n ho¸ thÊp
nh÷ng n¨m qua ®· phÊn ®Êu tèt nghiÖp bæ tóc v¨n ho¸
trung häc phæ th«ng (THPT). Sè ®¶ng viªn míi hÇu hÕt cã
tr×nh ®é 12/12. Tr×nh ®é lý luËn cña ®¶ng viªn ®îc n©ng
lªn do ®îc c¸c cÊp uû ®¶ng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®µo
t¹o, båi dìng, më nh÷ng líp häc nghÞ quyÕt, tæ chøc c¸c
cuéc thi t×m hiÓu kiÕn thøc… C¸c trung t©m chÝnh trÞ
huyÖn ®· lµm tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc
båi dìng lý luËn chÝnh trÞ cho ®èi tîng §¶ng ®Ó hä ®¹t tr×nh
®é quy ®Þnh khi gia nhËp §¶ng. Më c¸c líp c¸c häc cho ®¶ng
viªn míi. C¸c ®¶ng bé x· nghiªm tóc trong qu¸n triÖt nghÞ
quyÕt c¸c cÊp cña §¶ng.
Nh÷ng n¨m qua cïng víi sù chó ý coi träng viÖc n©ng cao
chÊt lîng ®¶ng viªn, ®¶ng bé ®· cã nhiÒu h×nh thøc ho¹t
®éng ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé ®¶ng viªn vµ
nh©n d©n nh: Thi bÝ th chi bé giái, thi tuyªn truyÒn viªn t t-
ëng Hå ChÝ Minh, thi nghiÖp vô c«ng t¸c §¶ng...
Tr×nh ®é ®¶ng viªn ®îc n©ng cao lµ kÕt qu¶ cña sù
quan t©m chØ ®¹o cña cÊp trªn trong viÖc t¨ng cêng gi¸o
dôc lý luËn, ®êng lèi, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng.
Trong sinh ho¹t, ®¶ng viªn ®· thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c
tËp trung d©n chñ, trùc tiÕp th¶o luËn gãp ý kiÕn cho viÖc
ban hµnh nghÞ quyÕt cña cÊp m×nh. T×m tßi s¸ng t¹o
nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn nghÞ quyÕt cÊp trªn trong hoµn
c¶nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng.
16
VÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thùc tiÔn: Trong sinh ho¹t §¶ng,
c¸c chi bé ®· thùc hiÖn quy ®Þnh “tÊt c¶ mäi ®¶ng viªn
ph¶i ®îc ph©n c«ng c«ng t¸c”. Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó mét
®¶ng viªn nµo kh«ng ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô. Quy ®Þnh
nµy lµm cho mäi ®¶ng viªn ®Òu ph¶i ra søc häc tËp vµ rÌn
luyÖn tÝnh tiªn phong g¬ng mÉu. Nhê ®ã ®¶ng viªn kh«ng
ngõng trëng thµnh trong thùc tiÔn, ®îc nh©n d©n thõa
nhËn, gãp phÇn vµo thµnh tÝch chung cña toµn ®¶ng bé.
ViÖc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng lµ mét c¨n cø
®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch chÊt lîng ®¶ng viªn, lµ môc tiªu
®Ó ®¶ng viªn phÊn ®Êu, cèng hiÕn cho §¶ng, cho x· héi, tù
kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong céng ®ång lµng x·
§éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn vµ tæ chøc §¶ng ®· chñ ®éng
kh¾c phôc khã kh¨n nç lùc phÊn ®Êu n©ng cao phÈm chÊt,
tr×nh ®é vÒ mäi mÆt, tõng bíc kh¾c phôc t tëng tr«ng chê,
û l¹i vµo cÊp trªn hoÆc bao biÖn lµm thay c«ng viÖc cña
chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ trong HTCT. Mçi ®ång chÝ ®Òu
phÊn ®Êu vît lªn t©m lý cña céng ®ång lµng x· ViÖt Nam
“dÜ hoµ vi quý” ®Ó lµm trßn chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸n bé x·.
“§¹i bé phËn ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng, lµ vèn quý
trong ®éi ngò c¸n bé x· hiÖn nay” [39, tr.40].
- VÒ c¬ cÊu ®¶ng viªn: C¬ cÊu ®¶ng viªn trong c¸c
®¶ng bé x· t¬ng ®èi hîp lý vÒ chÊt lîng, sè lîng, giíi tÝnh vµ
®é tuæi. Trªn ®Þa bµn cã ®ång bµo theo ®¹o thiªn chóa
(chiÕm 10% d©n sè) nhng c¬ b¶n ®ång bµo ®Òu kÝnh
chóa, yªu níc vµ ®· kÕt n¹p ®îc nhiÒu ®¶ng viªn gèc gi¸o.
HiÖn nay toµn ®¶ng bé cã 614 ®¶ng viªn gèc gi¸o (sè lîng
®¶ng viªn gèc gi¸o ®îc kÕt n¹p c¸c n¨m ®Òu t¨ng, n¨m
17
2004 kÕt n¹p míi ®îc 40 ®¶ng viªn gèc gi¸o trong sè 3536
®¶ng viªn míi).
Do sù ch¨m lo ph¸t triÓn phong trµo quÇn chóng, sù nhËn
thøc cã nhiÒu chuyÓn biÕn nªn tû lÖ ®¶ng viªn n÷ vµ ®¶ng
viªn trÎ cã t¨ng so víi tríc lµm cho c¬ cÊu ®éi ngò ®¶ng viªn
hîp lý h¬n (n¨m 2004 sè ®¶ng viªn n÷ míi kÕt n¹p lµ
1706/3536 = 48,25%).
Sù hîp lý trong c¬ cÊu ®¶ng viªn ®· ph¸t huy søc m¹nh
l·nh ®¹o cña §¶ng bé, b¶o ®¶m ë c¸c th«n xãm, c¸c tæ
chøc, c¸c phong trµo ®Òu cã ®¶ng viªn lµm nßng cèt.
* §Æc ®iÓm tæ chøc §¶ng.
- TÊt c¶ c¸c x· ë Hµ TÜnh ®Òu lËp ®¶ng bé. Toµn tØnh
cã 241 ®¶ng bé x· trong ®ã cã 3053 chi bé trùc thuéc (n¨m
2004). HÇu hÕt c¸c tæ chøc §¶ng tá râ quyÕt t©m trong
c«ng t¸c l·nh ®¹o, x©y dùng tæ chøc §¶ng TSVM (xem phô
lôc 4 vµ 5).
- C¸c ®¶ng bé x· thùc sù lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o chÝnh trÞ
ë c¬ së. §Ó t¨ng cêng vai trß l·nh ®¹o cña ®¶ng bé, c¸c
§¶ng uû x· ®· coi träng c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, thùc
hiÖn ®óng quy tr×nh, cã chÊt lîng kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh
tr¹ng thiÕu hôt c¸n bé nguån. Quy ho¹ch c¸n bé ®¹t yªu cÇu
vÒ chÊt lîng, b¶o ®¶m “®éng” vµ “më”. Mét chøc danh c¸n
bé chñ chèt cã 2 - 3 c¸n bé nguån. Mçi c¸n bé dù kiÕn nguån
cho 2 - 3 chøc danh. Quy ho¹ch c¸n bé theo híng: §ñ tiªu
chuÈn, ®¶m b¶o c¬ cÊu vµ trÎ ho¸. Nhê lµm tèt c«ng t¸c c¸n
bé, c«ng t¸c t tëng mµ kÕt qu¶ trùc tiÕp nhÊt lµ trong bÇu
cö héi ®ång nh©n d©n (H§ND) x· nhiÖm kú 2004 - 2009 ®a
sè c¸n bé chñ chèt cÊp x· ®îc §¶ng chän ®Òu hîp ý d©n vµ
18
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bè trÝ c¸n bé cña nhiÖm kú tíi.
Cã mét sè ®ång chÝ trong quy ho¹ch kh«ng tróng cö H§ND
®· lµm x¸o ®éng mét sè dù kiÕn ban ®Çu cña kÕ ho¹ch c¸n
bé, nhng do lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch nªn kh«ng bÞ bÊt
ngê vµ kh«ng bÞ hôt hÉng trong viÖc bè trÝ nh÷ng chøc
danh c¸n bé chñ chèt. KÕt qu¶ bÇu cö nh÷ng c¸n bé chñ
chèt ®¬ng chøc ë x· kh«ng tróng cö H§ND còng chøng tá:
Mét sè c¸n bé kh«ng ®ñ uy tÝn trong nh©n d©n do tr×nh
®é vµ ý thøc chÝnh trÞ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña d©n ®·
cao h¬n tríc. C¸c cÊp uû ®¶ng hiÓu râ “viÖc ®µo th¶i nh÷ng
c¸n bé lîi dông chøc quyÒn ®Ó lµm nh÷ng ®iÒu kh«ng
®óng còng tuú thuéc vµo chç tæ chøc Êy m¹nh hay yÕu vµ
do nh©n d©n ®îc lµm chñ ®Õn møc ®é nµo” [25, tr.18] vµ
hÕt søc chó ý t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n tham gia nhËn
xÐt c¸n bé ®¶ng viªn.
- ViÖc bè trÝ sö dông c¸n bé cÊp x· thêng khã kh¨n, ®a
d¹ng vµ phøc t¹p h¬n c¸n bé trong biªn chÕ Nhµ níc. Nã lµ
sù hµi hoµ gi÷a ý §¶ng vµ lßng d©n, gi÷a sù nç lùc cña c¸n
bé vµ ®Þnh híng cña tæ chøc. Lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o ë c¬ së,
®¶ng bé x· c¬ b¶n ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ vÞ trÝ,
vai trß, nhiÖm vô cña ®¶ng bé cÊp c¬ së. C¸c ®¶ng bé cÊp
c¬ së lËp thµnh nÒn t¶ng cña §¶ng nèi liÒn §¶ng vµ c¬ quan
l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng víi quÇn chóng nh©n d©n. Trong
sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay, viÖc chÊp hµnh chñ tr¬ng ®-
êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc, ph¸t huy
quyÒn lµm chñ cña quÇn chóng, tæ chøc thùc hiÖn ®êng lèi
®æi míi... ®Òu tuú thuéc vµo n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc
chiÕn ®Êu cña TCCS§. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng
19
kinh nghiÖm thùc tiÔn cña §¶ng ®Òu b¾t ®Çu tõ sù phÊn
®Êu, nç lùc cña quÇn chóng ë c¬ së díi sù l·nh ®¹o cña
TCCS§.
Thµnh tÝch ®¹t ®îc cña c¸c ®¶ng bé x· ë Hµ TÜnh lµ:
Kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi æn ®Þnh, an ninh quèc phßng ®îc
gi÷ v÷ng, ®êi sèng cña nh©n d©n ®îc n©ng lªn, bé mÆt
n«ng th«n cã sù chuyÓn biÕn râ nÐt. TCCS§ ®¹t TSVM hµng
n¨m ®Òu t¨ng. ChÊt lîng vµ tû lÖ ®Òu ®¹t ë møc n¨m sau
cao h¬n n¨m tríc (xem phô lôc 4).
- Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña ®¶ng bé x·:
Cuéc sèng lao ®éng cña ngêi n«ng d©n g¾n liÒn víi
phong tôc tËp qu¸n cña lµng x·, ngêi d©n hiÕu häc vµ häc
giái, chiÕn ®Êu anh hïng bÊt khuÊt, lao ®éng cÇn cï s¸ng
t¹o... Nh÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng, nh÷ng gi¸ trÞ tinh
thÇn cao ®Ñp ®îc g×n gi÷, truyÒn ®¹t, gi¸o dôc cho c¸c
thÕ hÖ sau hÕt søc chu ®¸o vµ tû mû. Næi lªn trªn hÕt lµ
truyÒn thèng t¬ng th©n t¬ng ¸i, yªu quª h¬ng ®Êt níc, tin
tëng vµ hÕt lßng ®i theo l·nh tô cña m×nh trong c¸c cuéc
®Êu tranh dùng níc vµ gi÷ níc, kÓ c¶ trong cuéc mu sinh. §ã
lµ nh÷ng thuËn lîi ®Ó ®¶ng bé x· l·nh ®¹o nh©n d©n thùc
hiÖn tèt nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ x· héi ®Æt ra, tõng bíc ®a
Hµ TÜnh tho¸t khái t×nh tr¹ng tØnh nghÌo vµ kÐm ph¸t
triÓn. Song còng chÝnh v× t©m lý qu¸ coi träng qu¸ khø cña
mét bé phËn d©n chóng ®· c¶n trë kh«ng nhá tíi sù ph¸t
triÓn cña tØnh trªn con ®êng ®i lªn cña thêi kú míi.
Khã kh¨n lín nhÊt cña ®¶ng bé vµ nh©n d©n Hµ TÜnh lµ
®i lªn tõ mét tØnh nghÌo, thuÇn n«ng. “T tëng b¶o thñ û l¹i
trong ®¶ng bé vµ nh©n d©n cßn nÆng, n¨ng lùc cña ®éi
20
ngò c¸n bé cßn h¹n chÕ, mét sè vô viÖc tån ®äng kÐo dµi
cÇn ph¶i ®îc tËp trung gi¶i quyÕt” [15, tr. 9].
§¶ng bé nhËn thøc râ mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé chñ chèt
víi ®éi ngò ®¶ng viªn vµ nh©n d©n nªn ®· tËp trung x©y
dùng ®éi ngò ®¶ng viªn vµ n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ.
C¸c cÊp uû ®¶ng ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó ®a phong trµo tiÕn
lªn, tuy nhiªn còng nhËn thøc ®îc r»ng: “N©ng cao tr×nh ®é
trÝ tuÖ, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, n¨ng lùc tæ chøc, tÝch luü kinh
nghiÖm còng lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng thÓ mét sím mét
chiÒu” [43, tr.94]. Theo c¸ch nãi cña V.I. Lªnin: “§¶ng ta
ph¶i lµm viÖc, l·nh ®¹o b»ng chÝnh nh÷ng c¸n bé ®¶ng viªn
do lÞch sö ®Ó l¹i. §ßi hái cã ngay, ®Çy ®ñ vµ ®ång bé
nh÷ng ngêi l·nh ®¹o xøng ®¸ng lµ mét ¶o tëng vµ phi thùc
tÕ” [43, tr.94]. Nh÷ng n¨m qua c¸c ®¶ng bé x· ®· quyÕt
t©m vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong viÖc
“ch¨m lo c«ng t¸c chÝnh trÞ, t tëng vµ x©y dùng sù ®oµn
kÕt thèng nhÊt trong ®¶ng bé, xem ®©y lµ yÕu tè cã tÝnh
quyÕt ®Þnh cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn” [15, tr.15].
TØnh uû chØ ®¹o: “T¨ng cêng c¸n bé cho cÊp huyÖn vµ c¬
së” [15, tr.18] vµ “quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc x©y dùng
chi bé, ®¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh, n©ng cao vai trß, vÞ
trÝ, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc c¬ së
®¶ng” [15, tr.19]. V× thÕ ®· “tõng bíc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n
bé, kh¾c phôc dÇn sù hÉng hôt vÒ c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé c¬
së” [15, tr.19].