Ch07 so va hinh thuc so ke toan

  • 5 trang
  • file .pdf
Chöông Soå keá toaùn
7 Hình thöùc soå keá toaùn
1
Noäi dung trình baøy
n Soå keá toaùn
n Hình thöùc soå keá toaùn
2
Soå keá toaùn
n Khaùi nieäm: Soå keá toaùn laø soå theo maãu qui ñònh,
ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo
heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát.
n Yeâu caàu:
- Moãi 1 ñôn vò chæ môû 1 heä thoáng soå keá toaùn
- Ghi soå caên cöù vaøo chöùng töø goác hôïp leä
n Caùc loaïi soå keá toaùn
+ Soå keá toaùn toång hôïp: phaûn aùnh caùc TK caáp 1
VD: Soå caùi taøi khoaûn
+ Soå keá toaùn chi tieát: phaûn aùnh caùc TK chi tieát
VD: Soå chi tieát Taøi khoaûn haøng hoùa
3
1
Soå keá toaùn
- PP ghi soå:
- Môû soå: ñaàu nieân ñoä keá toaùn, ghi soá dö ñaàu kyø cuûa caùc
taøi khoaûn vaøo caùc soå keá toaùn
- Ghi soå:
+ Soå keá toaùn toång hôïp: phaûn aùnh caùc TK caáp 1
+ Soå keá toaùn chi tieát: phaûn aùnh caùc TK chi tieát
+ Theo nhöõng nguyeân taéc quy ñònh
- Söûa sai: thöïc hieän 1 trong 3 pp
+ PP caûi chính
+ PP ghi boå sung
+ PP ghi soá aâm
- Khoaù soå: xaùc ñònh toång SPS taêng, toång SPS giaûm,
soá dö cuoái kyø cuûa caùc taøi khoaûn 4
Hình thöùc soå keá toaùn
- Khaùi nieäm: Hình thöùc keá toaùn laø hình thöùc xöû lyù caùc
nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh töø chöùng töø goác thoâng
qua caùc soå saùch keá toaùn ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính
- Doanh nghieäp löïa choïn ñaêng kyù 1 trong 4 hình thöùc:
+ Nhaät kyù soå caùi
+ Nhaät kyù chung
+ Chöùng töø ghi soå
+ Nhaät kyù chöùng töø
- Moãi hình thöùc quy ñònh :
+ Soá löôïng soå keá toaùn
+ Trình töï vaø phöông phaùp ghi soå
+ Keát caáu vaø moái quan heä giöõa caùc loaïi soå
5
HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN
NHAÄT KYÙ SOÅ CAÙI
Chöùng töø goác
Nhaät kyù Soå Caùi Soå chi tieát
Baûng caân ñoái Baûng toång hôïp
soá phaùt sinh chi tieát
Baùo caùo taøi chính
6
2
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Ngày 30 tháng 11 năm 2010
Ký Tên tài khoản 111 112
hiệu Nợ Có Nợ Có Nợ Có
… …
141 Taïm öùng 2.500 2.000 500
7
NHAÄT KYÙ SOÅ CAÙI
Thaùng 12 naêm 2010
Ngày Chứng từ Diễn 111 … 141 …
tháng giải
ghi sổ Số Ngày Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù

16.12.10 457 16.12.10 Taïm öùng 2.300 2.300
Coäng
8
HÌNH THỨC KẾ TOÁN
NHẬT KÝ CHUNG
Ch từ gốc
ứng từ
Chứ
Nhật ký
Nhậ Nhậật ký
Nh Nhật ký
Nhậ Nhậật ký
Nh Nhật ký
Nhậ
tiền
thu tiề bán hàng chung mua hàng tiền
chi tiề
SỔ CÁI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9
3
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2010
Trang 18
Ngày Chứng từ Diễn giải Đã ghi Số hiệu Số phát
tháng ghi sổ cái tài sinh
sổ Số Ngày khoản Nợ Có
Số trang trước 7.890 7.890
chuyển sang
16.11.2010 203 16.11.10 Thanh toaùn taïm 642 2.000
öùng cuûa NV A 141 2.000
… … … … …

Cộng chuyển sang xxx xxx
trang sau
10
SỔ CÁI
Năm 2010
khoản:: Taïm öùng
Tên tài khoản
Số hiệu
hiệu:: 141
Ngày Chứng từ Diễn giải Trang Tài Số phát
tháng ghi sổ NK khoản sinh
sổ Số Ngày chung đối Nợ Có
ứng
Số dö ñaàu kyø 2.500
30.11.2010 203 16.11.10 Thanh toaùn taïm 18 642 2.000
öùng NV A
Soá dö cuoái kyø 500
11
SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm 2010
Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi Ghi có các tài khoản
tháng Số Ngày nợ 511 333 TK khác
ghi sổ TK
Số hiệu Số tiền
...

16.11.10 145 16.11.10 Thu tieàn BH 111 300 30
Coäng Xt Yt … …
12
4
SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm 2010
Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi Ghi nợ các tài khoản
tháng Số Ngày có 642 … TK khác
ghi sổ TK
Số Số tiền
hiệu

16.11.10 406 16.11.10 Chi tieáp khaùch 111 3.400
Coäng Xc Yc
13
HÀNG
SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Năm 2010
Ngày Chứng từ Diễn giải TK ghi nợ Ghi có TK
tháng Số Ngày Nguyên Hàng Tài khoản "phải trả
ghi sổ vật liệu hoá khác cho người
Số số bán"
hiệu tiền

16.11.10 32 16.11.10 Nhaäp HH 1.500 1.500
Xm Ym
14
HÀNG
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm 2010
Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi nợ TK Ghi có TK doanh thu
tháng Số Ngày "phải thu Sản Hàng Dịch
ghi sổ của khách phẩm hoá vụ
hàng"

16.11.10 457 16.11.10 Baùn haøng 2.300 2.300
Coäng Xb Yb
15
5