Ch06 ke toan qua trinh kinh doanh chu yeu

  • 7 trang
  • file .pdf
12/26/2011
KE TOAN CAC QUA TRINH
Chöông
KINH DOANH CHU YEU
6
PGS.TS. MAI THỊ HOÀNG MINH
1
Keá toaùn haøng toàn kho
• Phaûn aùnh tình hình nhaäp xuaát, vaø toàn kho
- Chöùng töø: Phieáu nhaäp kho, Phieáu xuaát kho, Theû kho
- TK söû duïng: 152 “Nguyeân lieäu, vaät lieäu”-
153 “Coâng cuï, duïng cuï”
• Caùc nghieäp vuï kinh teá
+ Nhaäp kho: Phieáu NK- Hoaù ñôn mua haøng
Nôï TK 152, 153 : Giaù mua (Giaù hoùa ñôn)
Nôï TK 133 : Thueá GTGT
Coù TK_____________ : Toång thanh toaùn
Chi phí phaùt sinh trong quaù trình thu mua
Nôï TK 152, 153, 133/ Coù TK lieân quan: CP phaùt sinh
2
Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
- Keá toaùn nguyeân vaät lieäu- coâng cuï, duïng cuï
+ Xuaát kho NVL: Phieáu XK
Nôï TK 621 “CPNL,VL tröïc tieáp: Tröïc tieáp SX SP
Nôï TK 627 “CP SX chung” : Phuïc vuï SX SP
Nôï TK 641 “CP baùn haøng” : Phuïc vuï baùn haøng
Nôï TK 642 “CP QL DN” : Phuïc vuï QL chung
Coù TK 152 “ Nguyên vât liêu
3
1
12/26/2011
+Xuaát kho Coâng cuï, duïng cuï:
Nôï TK 627 CPSX chung : phục vụ sản xuat
Co TK153 coâng cuï ,duïng cuï
No TK 641 CP baùn haøng: Phục vụ bán hàng
CoTK 153 coâng cuï duïng cuï
NoTK 642 CP quan ly doanh nghiep: Phục vụ quản ly
Coù TK 153 cong cu dung cu
4
Ví duï minh hoïa
• Xuaát kho vaät lieäu trò giaù 4.000 söû duïng cho:
– Tröïc tieáp SX saûn phaåm: 3.200
– Phuïc vuï quaûn lyù SX: 400
– Boä phaän baùn haøng: 150
– Boä phaän QLDN: 250
• Ñònh khoaûn
Nôï TK 621: 3.200
Nôï TK 627: 400
Nôï TK 641: 150
Nôï TK 642: 250
Coù TK 152: 4.000
5
- Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông
- Tính löông, khaáu tröø löông, thanh toaùn löông
- Theo doõi caùc khoaûn trích theo löông
- Chöùng töø: Baûng thanh toaùn löông
- TK söû duïng: - 334 “Phaûi traû coâng nhaân vieân”
- 338 “Phaûi traû, phaûi noäp khaùc”
3382: KPCÑ, 3383: BHXH, 3384: BHYT, 3389 BHTN
+ Tính löông: Caên cöù baûng thanh toaùn löông
Nôï TK 622 “CP Nhaân coâng tröïc tieáp: CN tröïc tieáp SX SP
Nôï TK 627 “CP SX chung” : NV phuïc vuï SX SP
Nôï TK 641 “CP baùn haøng” : NV phuïc vuï baùn haøng
Nôï TK 642 “CP QL DN” : NV phuïc vuï QL chung
Coù TK 334 : Phải trả CNV 6
2
12/26/2011
- Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông
- Hang thang doanh nghiep nop 30,5% tren tong quy tien luong cho :
- BHXH (22%), BHYT (4,5%), BHTN ( 2%) KPCĐ (2%)
- Ñoàng thôøi trong 30,5% thì :
- Người sử dụng lao ộng 22% , tính vào chi phí của doanh nghiệp
Nôï TK 622, TK 627, TK 641, TK 642
Coù TK 338
Khấu trừ lương người lao ộng ( 8,5%)
Nôï TK 334
Coù TK 338
Thanh toaùn löông:
NôïTK 334 / Coù TK 111
7
Ví duï minh hoïa
• Tieàn löông phaûi thanh toaùn cho:
– Coâng nhaân tröïc tieáp SX saûn phaåm: 900
– Nhaân vieân quaûn lyù SX: 200
– Nhaân vieân baùn haøng: 200
– Nhaân vieân QLDN: 300
• Ñònh khoaûn
Nôï TK 622: 900
Nôï TK 627: 200
Nôï TK 641: 200
Nôï TK 642: 300
Coù TK 334: 1.600
8
Ví duï minh hoïa
• Trích BHXH, BHYT, KPCÑ BHTN (22%)
– Coâng nhaân tröïc tieáp SX saûn phaåm: 198
– Nhaân vieân quaûn lyù SX: 44
– Nhaân vieân baùn haøng: 44
– Nhaân vieân QLDN: 66
• Ñònh khoaûn
Nôï TK 622: 198
Nôï TK 627: 44
Nôï TK 641: 44
Nôï TK 642: 66
Coù TK 338: 352
9
3
12/26/2011
Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
Keá toaùn Taøi saûn coá ñònh
- Phaûn aùnh tình hình taêng, giaûm vaø soá hieän coøn TSCÑ.
- Phaân boå khaáu hao TSCÑ
- Chöùng töø: Bieân baûn giao nhaän TSCÑ, Bieân baûn thanh
lyù TSCÑ, Theû TSCÑ, Baûng phaân boå KHTSCÑ.
- TK söû duïng:
211 “TSCÑ höõu hình” - 213 “TSCÑ voâ hình”
214 “Hao moøn TSCÑ”
- Caùc nghieäp vuï kinh teá
+ Taêng: Caên cöù bieân baûn giao nhaän TSCÑ- Hoaù ñôn
Nôï TK 211, 213 : NGTSCÑ
Nôï TK 133 : Thueá GTGT
Coù TK______________: Toång thanh toaùn
10
Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
Keá toaùn Taøi saûn coá ñònh
+ Khaáu hao: Ñònh kyø trích KHTSCÑ
Nôï TK 627 : TSCÑ phuïc vuï SX SP
Nôï TK 641 : TSCÑ phuïc vuï baùn haøng
Nôï TK 642 : TSCÑ phuïc vuï QL chung
Coù TK 214: Hao moøn TSCÑ
+ Giaûm: TSCÑ ñaõ khaáu hao heát
Nôï TK 214/ Coù TK 211,213
11
Ví duï minh hoïa
• Khaáu hao TSCÑ söû duïng:
– Phaân xöôûng SX: 600
– Boä phaän baùn haøng: 150
– Boä phaän QLDN: 250
• Ñònh khoaûn
Nôï TK 627: 600
Nôï TK 641: 150
Nôï TK 642: 250
Coù TK 214: 1.000
12
4
12/26/2011
Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø
tính giaù thaønh saûn phaåm
• CPSX: laø taát caû caùc hao phí lieân quan
ñeán 1 thôøi kyø nhaát ñònh.
• Giaù thaønh saûn phaåm: laø taát caû caùc hao
phí lieân quan ñeán 1 keát quaû SX nhaát
ñònh
• Theo noäi dung kinh teá CPSX bao goàm 3
loaïi
– Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp
– Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
– Chi phí saûn xuaát chung
13
• TK söû duïng: TK 621, 622, 627; TK 154
“CPSX kinh doanh dôû dang”
• Taäp hôïp CPSX
– Taäp hôïp chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp
Nôï TK 621/ Coù TK _______________________
– Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
Nôï TK 622/ Coù TK _______________________
– Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung
Nôï TK 627/ Coù TK _______________________
14
Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø
tính giaù thaønh saûn phaåm
• Tính giaù thaønh saûn phaåm
– Keát chuyeån chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp
Nôï TK 154/ Coù TK 621
– Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
Nôï TK 154/ Coù TK 622
– Keát chuyeån chi phí saûn xuaát chung
Nôï TK 154/ Coù TK 627
15
5