Ch05 chung tu va kiem ke

  • 9 trang
  • file .pdf
12/26/2011
Chöông Tính giaù
4 caùc ñoái töôïng keá toaùn
PGS.TS. MAI THỊ HOÀNG MINH
1
Noäi dung trình baøy
n Tính giaù caùc ñoái töôïng keá toaùn
n Kh
Khái niệệm,
ái ni
n kế toán liên quan đế
tắc kế
Các nguyên tắ đến
tính giá
n Ph ương
Phươ đối tượ
ng pháp tính giá các đố tượng kế
ng kế
phương
toán theo phươ thường
ng pháp kê khai thườ ng
xuyên
n Ví dụ hoạ
dụ minh hoạ
2
Tính giaù
n Khaùi nieäm: Tính giaù laø 1 phöông phaùp
keá toaùn xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc ñoái töôïng
keá toaùn theo nhöõng yeâu caàu vaø nguyeân taéc
nhaát ñònh.
n Yeâu caàu:
n Xaùc ñònh chính xaùc caùc yeáu toá ñaàu vaøo vaø gía
trò ñaàu ra
n Cung caáp kòp thôøi thoâng tin phuïc vuï yeâu caàu
quaûn lyù
3
1
12/26/2011
n Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưở ưởng
ng
đến vi
việệc tính giá
giá::
n - Các nguyên tắc : ho ạt động liên tục,
hoạ
giá gốc, th
thậận tr
trọọng,nhất quán
ng,nhấ quán,, khách
quan..
quan
n - Các nhân tố ảnh hưở ưởng
ng:: mức giá
chung thay đổi, yêu cầu qu quảản lý nội bộ.
n Tính giá một số đối tượ
ượng
ng chủ yếu:
chủ
n Tài sản cố định
nh:: (TSCĐ)
n Cần xác định giá tr trịị ban đầu hay
nguyên giágiá.. Nguyên giá TSCĐ là toàn
bộ các chi phí mà doanh nghi nghiệệp ph
phảải
bỏ ra để có TSCĐ tính đến th ời đi
thờ điểểm
đưa TS đó vào trạ trạng thái sẵn sàng sử
dụng
ng..
n Giá trtrịị còn lại = Nguyên giá – giá tr trịị
đã hao mòn
@ Mua saém:
NG= Giaù mua
mua((giaù hoùa ñôn
ñôn)) +CP tröôùc khi söû duïng
vaø moät soá khoaûn khaùc coù lieân quan
@ Töï xaây döïng:
g:
NG= Caùc CP thöïc teá boû ra ( Giaù trò quyeát toaùn
ñöôïc duyeät) + Chi phí tröôùc khi söû dung
@ Caáp phaùt:
NG= Giaù trò ghi trong bieân baûn baøn giao
cuûa ñôn vò caáp + chi phí tröôùc khi söû duïng
6
2
12/26/2011
TSCĐ NHẬN GÓP VỐN LIÊN DOANH HOẶC
GÓP CỔ PHẦN
NGUYÊN GIÁ = GIÁ DO HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
XÁC ĐỊNH + CHI PHÍ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
TSCĐ VÔ HÌNH :
NGUYÊN GIÁ = TOÀN BỘ CHI PHÍ THỰC TẾ
BỎ RA ĐỂ MUA
GÍA TRỊ CÒN LẠI = NGUYÊN GIÁ - GIÁ TRỊ
HAO MÒN
7
• HAØNG TOÀN KHO
Khiù nhaäp kho
kho:: Tröôøng hôïp mua ngoaøi :
@ Nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, haøng hoùa
Giaù nhaäp kho = {{Giaù
Giaù mua (Giaù hoùa ñôn
ñôn)) +
Các lo thuếế quy định + CP thu mua (vaän
ại thu
loạ
chuyeån, boác vaùc) – các khoả
khoản gi giảảm trừ}
trừ
Töï cheá bieán hoaëc thueâ ngoaøi gia coâng cheá
bieán : Giaù thöïc teá nhaäp = giaù thöïc teá
HTK xuaát cheá bieán hoaëc thueâ ngoaøi gia
coâng cheá bieán + chí phí
8
• HAØNG TOÀN KHO
Khiù nhaäp kho
kho:: Tröôøng nhaän goùp voán lieân
doanh hoaëc goùp voán coå phaàn :
Giaù thöïc teá laø giaù ñöôïc caùc beân tham gia goùp
voán, hoaëc ñaïi hoäi coå ñoâng hoaëc hoäi ñoàng
quaûn trò thoáng nhaát ñònh giaù.
Thaønh phaåm: Giaù nhaäp kho = Giaù thaønh SP
9
3
12/26/2011
Khi xuaát kho : Tính giaù xuaát kho cho doanh nghieäp aùp
duïng phöông phaùp keâ khai TX
n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp
Thöïc teá Ñôn giaù
ñích danh bình quaân
FIFO LIFO
10
Tính giaù
n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp
* PP Nhaäp tröôùc xuaát tröôùc
(First In-
In-First Out-
Out-FIFO):
Giaù xuaát kho laø giaù laàn löôït cuûa caùc
haøng nhaäp kho tröôùc tieân.
11
Nhaäp truôùc xuaát tröôùc- FIFO
Toàn
Ngaøy
Ngaøy
Aug. 1
Nhaäp
p
Nhaä
Xuaát
Xuaát $
n910
Toà
10 @ $ 91 = $ 910
Aug. 1
Aug. 3
10 @ $$ 10691 == $$ 1,590
15 @
910 $$ 2,500
910
Aug. 14 10 @ $ 91 = $ 910
Aug. 3 15 @ $ 106 = $ 1,590 10 @ $ 106 = $ 1,060 $$ 2,500
530
Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv
Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $1,970,
Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $530.
Continue
12
4
12/26/2011
* PP Nhaäp sau xuaát tröôùc
(Last In First Out-
Out-LIFO):
Giaù xuaát kho laø giaù laàn löôït
cuûa caùc haøng nhaäp kho sau
cuøng.
13
Nhaäp sau xuaát tröôùc- LIFO
Ngaøy Nhaäp Xuaát Toàn
Ngaøy Nhaäp Xuaát Toàn
Aug. 1 10 @ $ 91 = $ 910 $ 910
Aug.31
Aug. 910
1510 @@ $$ 10691 == $$ 1,590 $$ 2,500
910
Aug. 14
Aug. 3 15 @ $ 106 = $ 1,590
15 @ $ 106 = $ 1,590
$ 2,500
5 @ $ 91 = $ 455 $ 455
Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv
Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $2,045
Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $455.
Continue
14
Tính giaù
n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp
* PP ñôn giaù bình quaân (Average cost)
Giaù xuaát kho laø ñôn giaù bình quaân
Trò giaù toàn ÑK + Trò giaù nhaäp trong kyø
ÑGBQ=---------------------------------------------------
ÑGBQ= ---------------------------------------------------
SL toàn ÑK + SL nhaäp trong kyø
15
5
12/26/2011
Ñôn giaù bình quaân-Average Cost
Ngaøy Nhaäp Xuaát Toàn
Ngaøy Nhaäp Xuaát Toàn
Aug. 1 10 @ $ 91 = $ 910 $ 910
Aug.31
Aug. 910
1510 @@ $$ 10691 == $$ 1,590 $$ 910
2,500
Aug.
Aug.143 20 @ $ 100 = $ 2,000
$ 2,500
15 @ $ 106 = $ 1,590
$ 500
Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv
Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $2,000
Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $500
$100 = $2,500 ÷ 25
16
* PP thöïc teá ñích danh
(Specific Identification)
Giaù xuaát kho laø giaù thöïc teá
nhaäp kho cuûa töøng maët haøng
cuï theå.
17
END OF CHAPTER 4
18
6
Chöông Chöùng töø – Kieåm keâ
5
1
Noäi dung trình baøy
n Chöùng töø
n Kieåm Keâ
2
Chöùng töø
- Khaùi nieäm:
“Chöùng töø laø nhöõng chöùng minh baèng giaáy tôø veà nghieäp
vuï kinh teá taøi chính ñaõ phaùt sinh vaø thöïc söï hoaøn
thaønh”
- nghóa:
YÙ nghóa:
+ Cô sôû ghi soå keá toaùn
+ Xaùc ñònh tính hôïp lyù, hôïp phaùp cuûa nghieäp vuï.
+ Tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá toaùn
@ Cô sôû kieåm tra caùc nghieäp vuï kinh teá
@ Caên cöù phaùp lyù cuûa caùc soá lieäu
@ Cô sôû xaùc ñònh traùch nhieäm lieân quan
ñeán nghieäp vuï kinh teá
3
1