Ch03 tai khoan va ghi so kep

  • 26 trang
  • file .pdf
Chöông Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp
3
PGS.TS Mai Thi Hoang Minh 1
Noäi dung trình baøy
n TAØI KHOAÛN
n GHI SOÅ KEÙP
2
Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp
n Khaùi nieäm
Taøi khoaûn:
Laø 1 cô sô döõ lieäu löu tröõ thoâng tin cuûa töøng
ñoái töôïng keá toaùn cuï theå.
3
1
Noäi dung , keát caáu vaø phaân loaïi taøi khoaûn
n Söï vaän ñoäng cuûa taøi saûn laø söï vaän ñoäng hai
maët . Ñeå phaûn aùnh ñöôïc hai maët ñoù thì taøi
khoaûn phaûi ñöôïc môû theo hình thöùc 2 beân :
Nợ Tên tài khoản Có
n Beân traùi goïi laø “Nôï”
n Beân phaûi goïi laø “Coù”
4
Phaân loaïi taøi khoaûn
n Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung
kinh teá
n Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng
n Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan
heä vôùi caùc baùo caùo taøi chính
5
Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung kinh teá
n Taøi khoaûn taøi saûn
n Taøi khoaûn nguoàn voán
n Taøi khoaûn trung gian
6
2
Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng
n Goàm 3 loaïi :
nLoaïi taøi khoaûn chuû yeáu
nLoaïi taøi khoaûn ñieàu chænh
nLoaïi taøi khoaûn nghieäp vuï
7
Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan heä vôùi
caùc baùo caùo taøi chính
n GOÀM :
n Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá
toaùn
n Caùc taøi khoaûn ngoaøi baûng caân ñoái keá
toaùn
n Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng baùo caùo
keát quaû kinh doanh
8
n Nguyeân taéc ghi cheùp vaøo taøi khoaûn TÀI SẢN
Nợ TÀI KHOẢN TÀI SẢN Có
-Số dư đầu kỳ
Số phát sinh giảm trong kỳ
-Phát sinh tăng trong kỳ
-Số dư cuối kỳ
9
3
Số dư đầu kỳ của TKtiền mặt là 1.000.000. Trong kỳ các nghiệp vụ
phát sinh như sau :
1. Doanh nghiệp rút tiền gửi ngân hàng nhập vào quỹ tiền mặt
5.000.000
2. Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả lương cho CNV 4.000.000.
Nô TAØI KHOAÛN TIEÀN MAËT Coù
DÑK: 1.000.000
(1) 5.000.000 4.000.000 (2)
DCK 2.000.000
10
Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản NGUỒN VỐN
Nợ TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN Có
Số phát sinh giảm Số dư đầu kỳ
Số phát sinh tăng trong kỳ
Số dư cuối kỳ
11
Số dư đầu kỳ củ
của tài khoả
khoản vay ngắ
ngắn hạhạn là 15.000.000 .
Trong kỳ có các nghiệ vụ kinh tế
nghiệp vụ như sau :
tế phát sinh như
1. Doanh nghiệ ngắn hạ
nghiệp vay ngắ hạn 20.000.000 đểđể tr
trảả nợ
ng ườii bán
ngườ
2. Doanh nghi đượcc ng
nghiệệp đượ trả nợ 15.000.000,
ườii mua trả
ngườ
doanh nghiệ trả luôn nợ
nghiệp trả ngắn hạ
nợ vay ngắ hạn
NÔÏ Taøi khoaûn Vay ngaén haïn Coù
15.000.000
( 2) 15.000.000 SDÑK
20.000.000
(1)
12
20.000.000
4
Taøi khoaûn
TS = N + V
Nôï TS Coù Nôï V Coù
SDÑK SDÑK
SPS SPS SPS SPSù
Taêng Giaûm
Giaûm Taêng
SDCK
SDCK
13
Ví duï : 1
Nợ TK 152 “ Nguyên vật liệu “ Có
DÑK : 10.000.000
(1) 20.000.000 15.000.000 (3)
(2) 4.000.000 12.000.000 (4)
(5) 8.000.000 6.000.000 (6)
DCK : 9.000.000
14
TAØI KHOAÛN NGUOÀN VOÁN
Ví dụ
dụ 2
Nợ TK 331 Phải trả người bán có
30.000.000 DÑK
(3) 20.000.000 10.000.000 (1)
(5) 10.000.000 2.000.000 (2)
(6) 4.000.000 5.000.000 (4)
13.000.000 DCK
15
5
Taøi khoaûn- BCÑKT
TS = N + V
TS (1,2) N (3) V (4)
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
Taêng Giaûm Giaûm Taêng Giaûm Taêng
16
Nguyên tắc ghi chép các tài khoản TRUNG GIAN
Gốm các tài khoản chi phí, doanh thu , thu nhập và xác định kết quả kinh doanh
..
Nguyên tắc phản ánh có tính đa dạng, phụ thuộc vào đối tượng phản ánh
Nợ Các tài khoản trung gian Có
-Các khoản làm tăng chi phí Các khoản làm tăng doanh thu
và thu nhập
-Các khoản làm giảm doanh thu và
thu nhập Các khoản làm giảm chi phí
-Các khoản được kết chuyển vào Các khoản được kết chuyển vào
cuối kỳ cuối kỳ
Các tài khoản trung gian không có số dư
( Phát sinh và kết chuyển toàn bộ )
17
V dụ :
1. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ là 500.000đ
2. Toàn bộ chi phí bán hàng được kết chuyển vào cuối kỳ để xác định
kết quả kinh doanh . Tình hình này được phản ánh vào sơ đồ tài
khoản như sau :
Nợ TK “ Chi phí bán hàng Có
500.000 500.000
( Chi phí phát sinh trong kỳ ( Cuối kỳ kết chuyển )
18
6
Taøi khoaûn- Keát quaû kinh doanh
LN = DT - CP
DT (5,7) CP(6,8)
Nôï Coù Nôï Coù
Giaûm Taêng Taêng Giaûm
19
Taøi khoaûn- Xaùc ñònh KQKD
CP à KQKD ß DT
CP(6,8) XÑKQKD (9) DT (5,7)
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
Taêng Giaûmà CP DT ß Giaûm Taêng
Laõi Loã
20
n Ghi sổ kép
kép::
niệm:
n Khái niệ
n Ghi sổ kép là một ph ương
phươ ng pháp kế
toán dùng để ph
phảản ảnh các nghiệ
nghiệp vụ
kinh tế phát sinh vào các TK có liên
quan theo đúng mối quan hệ khách
quan giữ ượng
giữa các đối tượng với nhau
nhau..
7
Nghiệệp vụ kinh tế phát sinh ảnh
n - Nghi
hưở
ưởngng ít nh
nhấ khoản và đượ
ất đến 2 tài khoả ượcc
th
thự hiệện :
ực hi
n Ghi vào bên Nợ của tài khoả khoản này và
bên Có của tài khoảkhoản đối ứng với số
tiềền bằng nhau
ti nhau..
Ví duï veà ghi soå keùp
1. Doanh nghieäp ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 100.000
Ñònh khoaûn :
Nôï TK111” tieàn maët” : 100.000
Coù TK112” TGNH” : 100.000
Sô ñoà
Coù Nôï Tieàn maët Coù
Nôï TGNH
100.000 100.000
23
2. Doanh nghieäp vay ngaén haïn 50.000ñ traû nôï cho
ngöôøi baùn
Ñònh khoaûn : Nôï TK331 50.000
Coù 311 50.000
Sô ñoà :
TK311 TK 331 PTNB
VNH
50.000 50.000
24
8
Ví duï 3. DN mua moät soá NVL nhaäp kho 500.000 ñ chöa traû tieàn ngöôøi
baùn
Ñònh khoaûn :
Nôï 152 NLVL : 500.000
Coù 331 PTNB :500.000
Nô TK331 PTNB Coù Nôï TK 152 “NVL” Coù
500.000 500.000
25
Ví duï 4. DN ượcc khaùch haøng traû nôï 400.000ñ, DN traû luoân
ượ
nôï vay ngaén haïn
Ñònh khoaûn :
Nôï 311” Vay ngaén haïn” : 400.000
Coù 131 “ Phaûi thu cuûa KH : 400.00
Nô TK 131 “ PTKH” Coù Nôï 311 “ VNH “ Coù
SD : xx SD : xx
400.000 (4) (4) 400.000
26
Ví duï 5 : DN duøng laõi boå sung NVKD 200.000
Ñònh khoaûn :
Nôï 421 “ LNCPP” : 200.000
Coù 411’ “NVKD” : 200.000
Nôï 411 “ NVKD “ Coù Nôï 421 “ LNCPP” Coù
200.000 200.000
27
9
Các loại định khoản
Định khoản giản đơn : Là một định khoản ghi Nợ một tài
khoản đối ứng với ghi Có một tài khoản và ngược lại.
Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 2 tài khoản
== > Định khoản giản đơn ( ví dụ tr.71)
Định khoản phức tạp : Một nghiệp kinh tế phát sinh liên
quan từ 3 tài khoản trở lên thì có định khoản phức tạp
Định khoản phức tạp là sự ghép lại của nhiều định khoàn
giản đơn nhằm giảm bớt khối lượng ghi chép . Trong một
định khoản phức tạp : Tổng số tiền Ghi Nợ = Tổng số tiền
ghi Có
28
Ñònh khoaûn phöùc taïp:
Ví duï : Doanh nghieäp mua NVL veà nhaäp kho trò giaù 100.000 ñ
. Trong ñoù traû baèng tieàn maët 30.000 ñ, TGNH 70.000ñ
Ñònh khoaûn : Nôï 152 100.000
Coù 111 30.000
Coù 112 70.000
Nôï TK111 Coù Nôï TAØI KHOAÛN 152 Coù
30.000
100.000
Nôï TK112 Coù
70.000
29
n tiếết:
Kế toán tổng hợp và kế toán chi ti
n - Là việ phảản ánh các nghiệ
việc ph nghiệp vụ kinh tế
khoảản kế toán cấp 1
phát sinh vào các tài kho
n - Kế toán chi ti
tiếết là ph
phảản ảnh các đối tượ
ượng
ng
kế toán trên TK chi ti
tiếết ( TK cấp 2,3..), sổ
hoặ
ho thẻẻ chi ti
ặc th tiếết.
10
n Kế toán tổng hợp ch
chỉỉ sử dụng th ướcc đo giá
thướ
trị tiếết ngoài th
trị, còn kế toán chi ti trịị
ướcc đo giá tr
thướ
còn sử dụng th ướcc đo hi
thướ hiệện vật và lao động
ng..
n Trong kế toán chi ti
tiếết, cụ th
thểể hóa đến mức
độ nào là tùy theo yêu cầu của công tác
quả tiếết của các TK
quản lý tại đơn vị. Sổ chi ti
khác nhau có kết cấu không gi giốống nhau mà
linh hoạ chất của đối tượ
hoạt, tùy theo tính chấ ượng
ng
ph
phảản ảnh
nh..
n - Mối quan hệ gi
giữữa kế toán tổng hợp và kế
tiếết:
toán chi ti
n *SD của TK tổng hợp bằng tổng số SD của
các TK (s thẻẻ) chi ti
(sổ, th tiếết có liên quan
quan..
n *Tổng số SPS trong kỳ bên Nợ (ho
hoặặc bên
Có) của TK tổng hợp bằng tổng số SPS
Có)
trong kỳ bên Nợ (ho hoặặc bên Có
Có)) của các TK
(sổ, th
thẻẻ) chi ti
tiếết có liên quan
quan..
n Mẫu sổ chi ti
tiếết vật li
liệệu, thành phẩ
phẩm, hàng hóa…
hóa…
n Tên vật li
liệệu:
n Đơn vị tính
tính::
Chứng từ Diễn Đơ Nhập Xuất Tồn
giải n
Số Ngày giá SL TT SL TT SL TT
SDĐK
SPS
Cộng
SPS
SDCK
11
n Mẫu sổ chi ti
tiếết:Ph
t:Phảải thu khách hàng (ph
phảải tr
trảả
ngườii bán
ngườ bán))
n Tên khách hàng
hàng::
Chứng từ Diễn TK SPS Số dư
giải đối
Số Ngày ứng Nợ Có Nợ Có
SDĐK
SPS
Cộng
SDCK
n Mẫu sổ chi ti
tiếết : Ph
Phảải thu khách hàng (ph
phảải trả
trả
ngườii bán
ngườ bán))
n Tên khách hàng
hàng::
Chứng từ Diễn Số tiền
Số Ngày giải Nợ Có
SDĐK
SPS
Cộng
SDCK
Tài khoản cấp 2:
Là một hình thức kế toán chi tiết nội dung và số tiền
đã phản ánh trên tài khoản cấp 1
Trường hợp đặc biệt còn sử dụng tài khoản cấp 3
Ví dụ :
TK Tiền mặt có 3 tài khoản cấp 2 gồm
TK “Tiền Việt Nam”
TK “ Ngoại tệ”
TK “ Kim khí đá quý”
36
12
Tài khoản cấp 2 là 1 bộ phận của tài khoản cấp 1
Nguyên tắc phản ánh giống tài khoản cấp 1
Dùng thước đo bằng tiền ví dụ :
Nợ TK” Hàng hoá” Có
SDĐK: 600.000
880.000 660.000
DCK: 820.000
37
Nợ TK” Giá mua hàng hoá” Có
DĐK: 550.000
600.000
800.000
DCK:
750.000
38
Nợ TK” Chi phí thu mua hàng hoá” Có
DĐK: 50.000
PS 80.000 PBCP 60.000
DCK: 70.000
39
13
Sổ chi tiết :
Phản ánh thước đo bằng tiền, hiện vật, thời gian lao
động và một số chỉ tiêu khác.
Ví dụ : Sổ chi tiết “ Phải trả cho người bán “ bao gồm :
Tên người bán hàng, số và ngày của hoá đơn
bán hàng , nội dung thanh toán , thời hạn thanh
toán ….
Việc phản ánh vào sổ chi tiết phải được tiến hành đồng
thời với phản ánh vào các tài khoản cấp 1, cấp 2
40
Lấy số dư đầu tháng ví dụ trên nhưng cho thêm các
tài liệu chi tiết sau :
Hàng hoá A: 500 cái X 300đ/cái = 150.000
Hàng hoá B: 400 cái X 1.000/cái = 400.000
Chi phí thu mua hàng hoá 50.000
Trong tháng phát sinh 2 nghiệp vụ sau :
1. Dùng tiền gửi ngân hàng mua
Hàng hoá A 2.000 cái X 300đ/cái = 600.000
Hàng hoá B 200 cái X 1.000đ/cái = 200.000
Chi phí thu mua hàng hoá 80.000
41
2. Xuất hàng hoá để bán và phân bổ chi phí thu mua :
Hàng hoá A : 1.000 cái X 300đ cái = 300.000
Hàng hoá B : 300 cái X 1.000/cái = 300.000
Chi phí thu mua hàng hoá : 60.000
Cộng 660.000
42
14
SỔ CHI TIẾT
Tên hàng hoá : Hàng hoá A
ĐVT: Đồng, cái
Chứng từ Đơn Nhập kho xuất kho
Trích yếu giá tồn
Số ngày SL kho ST SL ST
DĐK 300
SL ST 500 150.000
Mua vào 300 2.000 600.000 2.500 750.000
Xuất bán 300 1.000 300.0001.500 450.000
DCK 300
1.500 450.000
43
SỔ CHI TIẾT
T n hàng ho : hàng ho B
ĐVT: đồng, c i
Chứng Đơn Nhập kho xuất kho
từ Tr ch gi Tồn kho
số
yếu SL ST SL ST SL
ngày
ST
DĐK 1.000 400
400.000
Mua vào 1.000 200 200.000 600
600.000
Xuất b n 1.000 300 300.000 300
300.000
DCK 1.000 300 300.000
44
Moái quan heä giöõa
BCÑKT vaø Taøi khoaûn
n Ñoái töôïng phaûn aùnh: h:
Taøi saûn vaø söï vaän ñoäng taøi saûn
n Toång hôïp
n Chi tieát ñoái töôïng
n Ñaëc ñieåm phaûn aùnh: h:
n Thoâng tin toång hôïp ñònh kyø
n Thoâng tin chi tieát thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø coù heä
thoáng.
g.
n Soá lieäu:
n Ñaàu kyø: caên cöù SDÑK cuûa caùc TK trình baøy treân
BCÑKT môû caùc TK doanh nghieäp ñang söû duïng. g.
n Trong kyø: Phaûn aùnh caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK
coù lieân quan.
quan.
n Cuoái kyø: caên cöù vaøo SDCK cuûa caùc TK ñeå laäp BCÑKT
cuoái kyø. 45
15
Ta i 1 doanh nghieäp co ca c ta i lieäu sau:
- So dö aàu tha ng cu a ca c ta i khoa n ( ôn vò t nh
1.000 ).
- Ta i khoa n tieàn ma t : 2.000
- Ta i khoa n TGNH : 4.000
- Ta i khoa n NLVL : 4.000
- Ta i khoa n TSC : 20.000
- Ta i khoa n VNH : 3.000
- Ta i khoa n PTNB : 2.000
- Ta i khoa n NVKD : 23.000
- Ta i khoa n LNCPP : 2.000.
- Ca c nghieäp vu pha t sinh trong tha ng :
46
1. Ru t TGNH veà nhaäp quyõ tieàn ma t : 1.000
2. Nhaäp kho 2.000 NLVL chöa tra tieàn ngöô i ba n
3. Du ng TGNH tra nô vay ngaén ha n 1.000
4. Chi tieàn ma t tra nô cho ngöô i ba n : 1.500
5. Du ng lợi nhuận bo sung NVKD : 1.000
6. Nhaän 1 TSC HH do được nha nöô c ca p trò gia :
16.000.
Yeâu caàu :
1. Laäp ba ng caân o i ke toa n aàu tha ng.
2. Laäp ònh khoa n va pha n a nh va o sô oà ta i
khoa n ca c nghieäp vu pha t sinh ( ghi so dö aàu
tha ng)
3. Kho a so ca c ta i khoa n e xa c ònh so dö cu a
tha ng
4. laäp ba ng caân o i ta i khoa n
5. Laäp ba ng caân o i ke toa n cuo i tha ng. 47
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ñôn vò tính : 1.000
TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN
1. Tieàn maët
1.Tieà 2.000 1.Vay ngaén haïn 3.000
2. TGNH 4.000 2. PTNB 2.000
3. NVL 4.000 3. NVKD 23.000
4. TSCÑ 20.000 4. LNCPP 2.000
Toång coäng 30.000 Toång coäng 30.000
16
Ñònh khoaûn (Ñôn vò tính : 1.000ñ)
1. Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 1.000
Nôï 111 1.000
Coù 112 1.000
2. Nhaäp kho 2.000 NVL chöa traû tieàn NB
Nôï 152 2.000
Coù 331 2.000
3. Duøng TGNH traû nôï vay ngaén haïn 1.000
Nôï 311 1.000
Coù 112 1.000
Ñònh khoaûn
4. Chi TM traû nôï ngöôøi baùn 1.500
Nôï 331 1.500
Coù 111 1.500
5. Duøng LN boå sung NVKD 1.000
Nôï 421 1.000
Coù 411 1.000
6. Nhaän 1 TSCÑHH do ượ ượcc NN caáp 16.000
Nôï 211 16.000
Coù 411 16.000
Phaûn aùnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn
TK 311 VNH TK 331 PTNB
3.000 2.000 DÑK
(3) DÑK (4)
1.000 2.000 (2)
1.500
2.500 DCK
2.000
DCK
TK 411 NVKD TK 421 LNCPP
2.000
23.000 DÑK
DÑK (5)
1.000
1.000 (5)
1.000
16.000 (6) DCK
40.000
17
Laäp baûng caân ñoái taøi khoaûÑônnvò tính 1.000ñ
Soá Teân Taøi khoaûn Soá dö ñaàu kyø Soá phaùt sinh Soá dö cuố kỳ
cuối kỳ
TK Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
111 Tieàn maët 2.000 1.000 1.500 1.500
112 TGNH 4.000 2.000 2.000
152 NLVL 4.000 2.000 6.000
211 TSCÑHH 20.000 16.000 36.000
311 Vay ngaén haïn 3.000 1.000 2.000
331 PTNB 2.000 1.500 2.000 2.500
411` NVKD 23.000 17.000 40.000
421 LNCPP 2.000 1.000 1.000
Toång coäng 30.000 30.000 22.500 22.500 45.500 45.500
Baûng caân ñoái keá toaùn
Ñôn vò tính : 1.000ñ
TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN
Tieàn maët 1.500 Vay ngaén haïn 2.000
TGNH 2.000 PTNBaùn 2.500
NLVL 6.000 NVKD 40.000
TSCÑHH 36.000 LNCPP 1.000
Toång coäng 45.500 Toång coäng 45.500
Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát.
n Heä thoáng TK keá toaùn thoáng nhaát laø taäp hôïp
taát caû caùc TK keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc qui
ñònh söû duïng chung cho caùc ngaønh saûn xuaát
kinh doanh.
n Giôùi thieäu chung
n Soá löôïng TK-
TK-Soá hieäu-Teân goïi
n Loaïi- keát caáu
54
18
Số hiệu tài khoản :
- 3 số đối với tài khoản cấp 1
- 4 số đối với tài khoản cấp 2
Nguyên tắc :
- Số đầu tiên : Loại tài khoản
- Số thứ 2 : Nhóm tài khoản
- Số thứ 3 : Thứ tự tài khoản trong nhóm
Ví dụ: Tài khoản “ tiền mặt” . Loại 1, nhóm 1, thứ tự đầu
tiên= > mang số 111
Tài khoản tiền mặt có 3 tài khoản cấp 2 :
- TK1111 “ Tiền Việt Nam “
- TK1112 “ Ngoại tệ”
TK1113 “ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý”
55
Loại 1. Tài sản ngắn hạn Loại 2. Tài sản dài hạn
Loại 3. Nợ phải trả Loại 4. Nguồn vốn chủ sở hữu
Loại 5. Doanh thu Loại 6. Chi phí SXKD
Loại 7. Thu nhập khác Loại 8. Chi phí khác
Loại 9. Xác định kết quả
•Từ Tài khoản loại 1 – 4 Dùng lập Bảng cân đối kế toán
•Từ loại 5 – 9 Dùng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh
56
Tài khoản loại 0 : Tài khoản ngoài bảng
TK001 Tài sản thuê ngoài
TK002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
TK003 Hàng hoá, nhận bán hộ, nhận ký gửi,
TK004 Nợ khó đòi đã xử lý
TK007 Ngoại tệ các loại
TK008 Dự toán chi sự nghiệp , dự án
Đặc điểm ghi chép vào các tài khoản này là ghi đơn (
không đối ứng với tài khoản khác
Khi tăng lên thì ghi bên Nợ, khi giảm xuồng ghi bên
Có và có số dư Nợ
57
19
Ví dụ : Doanh nghiệp nhận một số vật liệu của đơn vị khác
có giá trị là 100.000đ để thực hiện việc gia công
Kế toán ghi NợTK 002 “ hàng hoá vật tư nhận giữ hộ, gia
công” : 100.000
Sau đó, công việc gia công đã thực hiện xong và doanh
nghiệp đã giao trả lại số vật liệu này
Kế toán ghi : CóTK 002 : 100.000
58
Một số Tài khoản có tính chất đặc biệt
(1) Nhóm TK điều chỉnh giảm giá trị tài sản gồm
TK129 “ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn”
TK139 “ Dự phòng phải thu khó đòi
TK159 “ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho “
TK229 “ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn”
TK214 “ Hao mòn tài sản cố định “
59
TK214 được dùng để điều chỉnh giảm giá trị của TSCĐ
được phản ánh trên các tài khoản 211, 212, 213
Nợ TK214 “ hao mòn” Có
Giá trị hao mòn giảm xuống Giá trị hao mòn tăng lên
SD: Giá trị hao mòn hiện có
Lưu ý : Khi ghi chỉ tiêu hao mòn TSCĐ trên BCĐKT phải ghi
số âm để phản ánh giá trị hiện còn của TSCĐ
60
20