Ch02 bao cao ke toan

  • 9 trang
  • file .pdf
Chöông BÁO CÁO KẾ TOÁN
2
PGS.TS : MAI THỊ HOÀNG MINH
1
NOÄI DUNG TRÌNH BAØY
n Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo
kế toán
n Bảng cân đối kế toán
n Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
n Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
n Bản thuyết minh báo cáo tài chính
2
KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, TÁC DỤNG
CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN
n Báo cáo kế toán là những tài liệu do kế toán
viên thu thập và xử lý các thông tin nhằm
cung cấp thông tin cho các đối tượng sử
dụng ra các quyết định
n Do kế toán được tổ chức thành kế toán tài
chính và kế toán quản trị
= > Báo cáo kế toán cũng bao gồm : báo cáo
tài chính và báo cáo kế toán quản trị
3
1
HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THỐ
n Báo cáo tài chính năm gồm :
• Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01 – DN
• Báo cáo kết quả HĐKD : Mẫu số B02 – DN
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Mẫu số B03 –
DN
• Bản thuyết minh BCTC : Mẫu số B09 – DN
4
HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THỐ
n Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm :
- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng
đầy đủ
- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng
tóm lược
5
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh
taøi saûn cuûa doanh nghieäp taïi 1 thôøi ñieåm nhaát ñònh.
Maãu soá : B01 DN
TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN
A. Taøi saûn ngaén haïn: A. Nôï phaûi traû
1. Nôï ngaén haïn
1. Tieàn maët 2….
2…..
B. Voán chuû sôû höõu :
B. Taøi saûn daøi haïn 1. Voán chuû sôû höõu
2…..
1. Taøi saûn coá ñònh
2…..
6
2
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
n Noäi dung vaø keát caáu: goàm 2 phaàn
q 1- TAØI SAÛN : phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taøi saûn taïi thôøi
Phaàn 1-
ñieåm baùo caùo theo keát caáu taøi saûn
• ngắn hạn
Loaïi A: Taøi saûn ngắ
• Loaïi B: Taøi saûn dài hạn
q 2- NGUOÀN VOÁN : phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi
Phaàn 2-
saûn hieän coù taïi thôøi ñieåm baùo caùo vaø phaïm vi söû duïng taøi saûn.
• Loaïi A Nôï phaûi traû
• Loaïi B: Voán chuû sôû höõu
7
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
n Ví duï minh hoïa
n Bảng cân đối kế toán
Ngaøy 31/12/201N cuûa doanh nghieäp A:
(ñôn vò tính : 1.000ñ)
TS Soá tieàn NV Soá tieàn
Tieàn maët 20.000 Phaûi traû cho NB 90.000
TGNH 180.000 Vay ngaén haïn 60.000
TSCÑHH 100.000 NVKD 150.000
Toång TS 300.000 Toång NV 300.000
8
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
1.Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ TM 20.000
TS Soá tieàn NV Soá tieàn
Tieàn maët Phaûi traû cho NB
TGNH Vay ngaén haïn
TSCÑHH NVKD
Toång TS Toång NV
9
3
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
2. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn 50.000
TS Soá tieàn NV Soá tieàn
Tieàn maët Phaûi traû cho NB
TGNH Vay ngaén haïn
TSCÑHH NVKD
Toång TS Toång NV
10
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
3. Mua 1 maùy tính P4 15.000 chöa thanh toaùn
cho ngöôøi baùn.
TS Soá tieàn NV Soá tieàn
Tieàn maët Phaûi traû cho NB
TGNH Vay ngaén haïn
TSCÑHH NVKD
Toång TS Toång NV
11
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
4. Duøng TGNH thanh toaùn nôï vay 40.000.
TS Soá tieàn NV Soá tieàn
Tieàn maët Phaûi traû cho NB
TGNH Vay ngaén haïn
TSCÑHH NVKD
Toång TS Toång NV
12
4
TÍNH CHAÁT CAÂN BAÈNG CUÛA
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
n Keát luaän: Coù 4 loaïi nghieäp vuï kinh teá
Loaïi 1: TAØI SAÛN taêng, TAØI SAÛN giaûm
Loaïi 2: NV taêng, NV giaûm
Loaïi 3: TAØI SAÛN taêng, NV taêng
Loaïi 4: TAØI SAÛN giaûm, NV giaûm
TAØI SAÛN = NGUOÀN VOÁN
13
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑ KD
n Khaùi nieäm:
BCKQHÑKD laø moät BCTC toång hôïp duøng
ñeå phaûn aûnh toång quaùt tình hình taøi chính vaø
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong moät kyø
keá toaùn cuûa DN.
n YÙ nghóa:
n Coù taùc duïng trong vieäc chæ ñaïo SXKD.
n Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa DN.
NOÄI DUNG
n dung:
Noäi dung:
n Lôïi nhuaän laø thöôùc ño keát quaû hoaït ñoäng SXKD.
SXKD.Caùc yeáu
toá lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh lôïi nhuaän bao goàm:
n Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc: laø toång giaù trò caùc lôïi
ích kinh teá DN thu ñöôïc trong kyø keá toaùn töø hoaït ñoäng
SXKD thoâng thöôøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc, khoâng bao
goàmcaùc khoaûn voán goùp cuûa coå ñoâng hoaëc chuû sôû höõu.
n Chi phí
phí:: laø toång giaù trò caùc khoaûn laøm giaûm lôïi ích kinh
teá trong kyø keá toaùn döôùi hình thöùc caùc khoaûn tieàn chi
ra,caùc khoaûn khaáu tröø TS ….khoâng bao goàm khoaûn
phaân phoái cho coå ñoâng hoaëc chuû sôû höõu.
5
BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
n Khaùi nieäm:
BCLCTT laø moät boä phaän hôïp thaønh cuûa BCTC, cung
caáp thoâng tin veà caùc doøng tieàn vaø töông ñöông tieàn cuûa
doanh nghieäp, qua ñoù giuùp ngöôøi ñoïc:
n Tieáp caän vôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh
doanh,, ñaàu tö vaø taøi
chínhï cuûa doanh nghieäp trong kyø baùo caùo.
n Ñaùnh giaù khaû naêng taïo ra tieàn cuûa ñôn vò cuõng nhö
khaû naêng thanh toaùn cuûa ñôn vò.
vò.
n Ñaùnh giaù caùc thay ñoåi trong taøi saûn thuaàn,cô caáu taøi
chính cuûa DN.
NOÄI DUNG VAØ KEÁT CAÁU
n Noäi dung:
dung:
LC tieàn thuaàn = Luoàng tieàn thu vaøo – Luoàng tieàn
chi ra
-Luoàng tieàn : laø luoàngvaøo vaø luoàng ra cuûa tieàn vaø töông ñöông tieàn.
-Tieàn :bao goàm tieàn taïi quyõ, tieàn ñang chuyeån vaø tieàn göûi khoâng kyø haïn
-Töông ñöông tieàn: laø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn ( khoâng quaù 3 thaùng),
coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh 1 löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù
nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn
NOÄI DUNG VAØ KEÁT CAÁU
LCTT cuûa HÑKD =
D/T thu vaøo töø HÑKD - D/T chi ra töø HÑKD
LÖU
CHUYEÅN
TIEÀN
LCTT cuûa HÑÑaàu tö =
THUAÀN CUÛA
D/T thu vaøo töø HÑÑT - D/T chi ra töø HÑÑT
DN
LCTT cuûa HÑTC =
D/T thu vaøo töø HÑTC - D/T chi ra töø HÑTC
6
NOÄI DUNG
n LCT töø HÑKD: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh
töø caùc hoaït ñoäng taïo ra doanh thu chuû yeáu cuûa
DN vaø caùc hoaït ñoäng khaùc khoâng phaûi laø hoaït
ñoäng ñaàu tö hay taøi chính
chính..
n LCT töø HÑÑT: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh töø
caùc hoaït ñoäng mua hoaëc thanh lyù caùc taøi saûn daøi
haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc khoâng thuoäc caùc
khoaûn töông ñöông tieàn.
n LCT töø HÑTC: Bao goàm luoàng tieàn phaùt sinh töø
caùc hoaït ñoäng taïo ra caùc thay ñoåi veà quy moâ vaø
keát caáu voán chuû sôû höõu vaø voán vay cuûa DN.
THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
n Khaùi nieäm:
Laø baùo caùo ñeå moâ taû mang tính töôøng
thuaät hoaëc phaân tích chi tieát caùc soá lieäu ñaõ
ñöôïc trình baøy trong caùc baùo caùo taøi chính
khaùc, cuõng nhö caùc thoâng tin khaùc theo
yeâu caàu cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå.
NGUYEÂN TAÉC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY TMBCTC
n sau::
Phaûi trình baøy caùc noäi dung sau
n Caùc thoâng tin veà cô sôû laäp vaø trình baøy BCTC,
caùc chính saùch keá toaùn cuï theå ñöôïc choïn vaø aùp
duïngñoái vôùi caùc giao dòch vaø söï kieän quan troïng.
g.
n Trình baøy caùcthoâng tin troïng yeáu chöa ñöôïc
trình baøy trong caùc BCTC khaùc.
n Cung caáp thoâng tin boå sung chöa ñöôïc trình baøy
nhöng caàn thieát cho vieäc trình baøy trung thöïc vaø
hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa DN.
DN.
n g.
TMBCTC phaûi ñöôïc trình baøy coù heä thoáng.
7