Câu trắc nghiệm vật lý ôn thi thpt quốc gia (có đáp án)

  • 23 trang
  • file .docx
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(Đáp án ở cuối tài liệu)
Đại cương về dao động điều hòa
Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu gọi là
gì?
A. Tần số dao động B. Pha dao động C. Chu kì dao động D. Tần số góc
Câu 2: Kết luận nào dưới đây đúng?
A. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đến cùng một vị trí.
B. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật lại có
cùng độ lớn và cùng chiều
C. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất để cơ năng dao động của vật lại lặp
lại như cũ.
D. Cả A, B và C đều sai
Câu 3: Dao động tuần hoàn là loại chuyển động mà:
A. vật lại trở về vị trí ban đầu sau những khoảng thời gian bằng nhau
B. vận tốc của vật đổi chiều sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. vận tốc của vật triệt tiêu sau những khoảng thời gian bằng nhau.
D. trạng thái chuyển động lặp lại sau những khoảng thời gian bằng nhau.
Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm.
A. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại
B. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
C. Khi chất điểm đi qua vị trí biên thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
D. Khi chất điểm đi qua vị trí cân biên thì nó có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu.
Câu 5: Dao động điều hòa là
A. một chuyển động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau
B. một chuyển động được mô tả bằng định luật dạng sin(hay cosin) theo thời gian
C. một chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng
D. một dao động có tần số và biên độ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ dao động
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
Lực tác dụng gây ra dao động điều hòa của một vật
A. biến thiên điều hòa theo thời gian B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng
C. có độ lớn không đổi theo thời gian D. A và B đúng
Câu 7: Chọn câu đúng
Một vật thực hiện dao động điều hoà. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:
A. Vận tốc và gia tốc của vật đều có giá trị lớn nhất
B. Vận tốc và gia tốc của vật đều bằng 0
C. Vận tốc có giá trị lớn nhất, gia tốc bằng 0.
D. Gia tốc có giá trị lớn nhất, vận tốc bằng 0.
Câu 8: Với là một hằng số dương, phương trình nào dưới đây có nghiệm mô tả một dao động điều hòa?
A. x" - ax = 0 B. x" + ax2 = 0 C. x" + ax = 0 D. x" + a2x2 = 0
Câu 9: Chọn câu đúng: Một vật thực hiện dao động điều hoà với li độ x, vận tốc v và gia tốc a thì:
A. x và a luôn ngược dấu B. v và a luôn cùng dấu
C. v và a luôn ngược dấu D. x và a luôn cùng dấu.
Câu 10: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào?
A. Khi li độ cực đại B. Khi gia tốc cực đại C. Khi li độ bằng không D. Khi pha cực đại
Câu 11: Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là ba đại lượng biến đổi theo thời gian theo
quy luật dạng sin có cùng:
A. biên độ B. tần số góc C. pha ban đầu D. pha dao động
Câu 12: Vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(ωt - ) (cm). Sau khi dao động được 1/8
chu kỳ vật có ly độ 2 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2 cm B. 4 cm C. 2 cm D. 4 cm
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 1 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
Câu 13: Trong một dao động điều hòa thì vị trí nào có động năng và thế năng dao động bằng nhau?
A. Vị trí cân bằng B. Ở chính giữa vị trí cân bằng và vị trí biên
C. Vị trí biên D. Không phải ba vị trí nêu trên
Câu 14: Phương trình dao động điều hoà của một vật là: x = 3cos(20t + ) cm . Vận tốc của vật có giá trị
cực đại là:
A. π m/s B. 0,6 m/s C. 3 m/s D. 60 m/s
Câu 15: Vật dao động điều hòa: Thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến biên là 0,2s. Chu kì dao động
của vật là bao nhiêu?
A. 0,4s B. 0,8s C. 1,2s D. 1,6s
Câu 16: Một vật dao động điều hòa đi hết chiều dài quỹ đạo của nó hết 0,1 s. Chu kì của dao động là
bao nhiêu?
A. 0,5 s B. 0,1 s C. 0,2 s D. 0,4 s.
Câu 17: Khi li độ của một dao động điều hòa đạt giá trị cực tiểu thì vận tốc của nó
A. cực tiểu B. bằng 0 C. cực đại D. Không xác định
Câu 18: Khi li độ của một dao động điều hòa đạt giá trị cực tiểu thì gia tốc của nó
A. cực tiểu B. bằng 0 C. cực đại D. Không xác định
Câu 19: Khi li độ của một dao động điều hòa bằng 0 thì gia tốc của nó
A. cực tiểu B. bằng 0 C. cực đại D. Không xác định
Câu 20: Trong một chu kì dao động, vật đi qua vị trí x = \f(A,2 mấy lần?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 1 hoặc 2 lần
Câu 21: Một dao động điều hòa có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại lần lượt là 20 cm/s và 40 cm/s 2.
Tính chu kì của dao động đó.
A. 2 s B. ½ s C. π s D. π/2 s
Câu 22: Một dao động điều hòa khi đi qua vị trí x = 2 cm thì có độ lớn gia tốc là 80 cm/s2. Tính chu kì
dao động.
A. 1 s B. ½ s C. 2π s D. π/2 s
Câu 23: Một vật dao động theo phương trình x = 12cos(10πt + ). Trạng thái ban đầu của vật là
A. đi qua vị trí x = 6 theo chiều âm B. đi qua vị trí x = 6 theo chiều dương
C. đi qua vị trí x = 0 theo chiều dương D. đi qua vị trí x = 12.
Câu 24: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(πt - ). Gốc thời gian được chọn khi nào?
A. khi vật đi qua vị trí x = 1 theo chiều âm B. khi vật đi qua vị trí x = 1 theo chiều dương
C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm D. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
Câu 25: Một vật dao động theo phương trình x = 8cos(2πt). Xác định trạng thái tại thời điểm t = 0,25 s.
A. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm B. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
C. Vật đi qua vị trí x = 4 theo chiều âm D. Vật đi qua vị trí biên x = 8.
Câu 26: Vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + π/2). Kết luận nào sau đây đúng?
A. gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ x = A
B. Gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
D. Gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ - A.
Câu 27: Vật dao động điều hoà có phương trình v = 8πcos(2πt + π/2). Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(2πt) B. x = 4cos(2πt - π/2) C. x = 4πcos(2πt) D. x = 8cos(2πt)
Câu 28: Vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có toạ độ x = \f(A,2 và đang
chuyển động theo chiều dương. Pha ban đầu của vật là bao nhiêu?
A. - π/3 B. 0 C. π/3 D. π
Câu 29: Vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có toạ độ x = \f(A, và đang
chuyển động theo chiều dương. Pha ban đầu của vật là bao nhiêu?
A. - π/4 B. 0 C. π/4 D. \f(π,2
Câu 30: Hãy chọn phát biểu đúng. Với một dao động điều hòa
A. thế năng và động năng vuông pha B. li độ và gia tốc đồng pha
C. vận tốc và li độ vuông pha D. gia tốc và vận tốc đồng pha
Câu 31: Chọn phát biểu đúng sai trong các phát biểu sau đây: Vật dao động điều hòa thì
A. có vận tốc càng chậm khi càng xa vị trí cân bằng
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 2 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
B. có độ lớn gia tốc càng lớn nếu tốc độ càng nhỏ
C. có độ lớn gia tốc càng lớn khi càng xa vị trí cân bằng
D. có pha càng lớn nếu càng xa vị trí cân bằng
Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 3 cm và tần số 2 Hz. Ban đầu vật đi qua vị trí x =
1,5 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = 3cos4πt B. x = 3cos(4πt + π/3) C. 3cos(4πt - π/3) D. 3cos(4πt + π/2)
Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,2 s. Khi đi qua vị trí x = 3 cm nó có vận tốc 40π cm/s.
Tính biên độ của dao động
A. 5 cm B. 12 cm C. 13,3 cm D. 17 cm
Câu 34: Một vật dao động trên một đoạn dài 8 cm với chu kì 3 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí
cân bằng đến vị trí x = 2 cm là bao nhiêu?
A. 0,25 s B. 0,5 s C. 0,375 s D. 0,75 s
Câu 35: Một vật dao động với biên độ A và chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x = A/2 đến
vị trí x = A là bao nhiêu?
A. T/4 B. T/6 C. T/8 D. T/12
Câu 36: Một vật dao động điều hòa mà thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến điểm chính giữa vị
trị cân bằng và biên là 0,2 s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,2 s B. 2,4 s C. 0,8 s D. 1 s
Câu 37: Một vật đi hết chiều dài quỹ đạo của nó hết 0,1 s. Vận tốc cực đại của nó là 20π cm/s. Biên độ
dao động của nó là:
A. 2 cm B. 4 cm C. 10 cm D. 100π cm.
Câu 38: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây. Vật dao động điều hòa đi được quãng đường là
A. 4A trong một chu kì B. 2A trong nửa chu kì C. A trong ¼ chu kì D. n. 4A trong n chu kì
Câu 39: Vật dao động điều hoà có phương trình x = 4cos(πt + π/3). Kết luận nào sau đây sai?
A. Ban đầu vật đi qua vị trí x = 2 theo chiều âm
B. Vận tốc cực đại của vật là 4π
C. Trong ¼ giây đầu vật đi được 4
D. Sau một chu kì vật đi được quãng đường là 16.
Câu 40: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào?
A. Li độ cực đại B. Gia tốc cực đại C. Li độ bằng không D. Pha cực đại
Câu 41: Hãy chọn phát biểu đúng. Với một dao động điều hòa
A. thế năng và động năng vuông pha B. li độ và gia tốc đồng pha
C. vận tốc và li độ vuông pha D. gia tốc và vận tốc đồng pha
Câu 42: Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động tự do điều
hòa thì đồ thị sẽ là
A. đường elip B. đường parabol
C. đường thẳng đi qua gốc toạ độ D. một đường con khác
Trạng thái ban đầu. Gốc thời gian
Câu 43: Vật dao động điều hoà có phương trình vận tốc v = ωAcos(ωt). Kết luận nào sau đây đúng?
A. gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ x = A
B. Gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Gốc thời gian là lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
D. Gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ - A.
Câu 44: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(ωt + φ) (cm). Tại thời điểm ban đầu vật
có li độ x = -2 cm và đang chuyển động theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động bằng bao nhiêu?
A. B. - C. \f(2π,3 D. - \f(2π,3
Câu 45: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 500g, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với
cơ năng bằng 10-2J. Lấy gốc thời gian khi vật có vận tốc 0,1m/s và gia tốc - m/s2 . Pha ban đầu của
dao động là bao là nhiêu?
A. B. C. D.
Câu 46: Một con lắc lò xo có m = 500g, dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang với cơ năng bằng
10-2J. Lấy
gốc thời gian khi vật có vận tốc 0,1m/s và gia tốc là - m/s2. Pha ban đầu của dao động là:
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 3 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. π/2 B. π/3 C. π/4 D. π/6
Câu 47: Một dao động điều hòa trên quĩ đạo thẳng dài 10 cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x
= 2,5 cm và đi theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động là:
A. 5π/6 rad B. π/6 rad C. - π/3rad D. 2π/3rad
Câu 48: Vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có toạ độ x = -0,5A và đang
chuyển động theo chiều dương. Pha ban đầu của vật là bao nhiêu?
A. 0 B. rad C. \f(5π,6 rad D. - rad
Trạng thái theo thời gian
Câu 49: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo
chiều dương. Sau 1/8T, vật sẽ đi qua vị trí
A. 0 B. A/2 C. A/ D. A
Câu 50: Phương trình dao động của một vật là x = 2cos(4πt + \f(π,2) (cm). Li độ x của vật tại thời điểm
t = 0,25s là bao nhiêu?
A. 0 B. 1 cm C. x = 2 cm D. -2 cm
Câu 51: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 6cos(10πt + π/3)(cm/s). Lúc t = 0,2s vật có vận
tốc là bao nhiêu?
A. 60π cm/s B. -30π cm/s C. 30π cm/s D. -60π cm/s
Câu 52: Một vật thực hiện dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm, tần số 1Hz. Chọn mốc thời gian lúc
vật qua VTCB theo chiều âm. Tại thời điểm t = 0,75s kể từ lúc dao động li độ của vật bằng bao nhiêu?
A. -5 cm B. 5 cm C. 2,5 cm D. -2,5 cm
Câu 53: Một vật dao động điều hoà có tần số 2Hz, biên độ 4 cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển
động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo
A. chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm . B. chiều âm qua vị trí cân bằng.
C. chiều dương qua vị trí có li độ -2 cm. D. chiều âm qua vị trí có li độ -2 cm
Câu 54: Một vật dao động điều hòa với phương trình x =5sin(ωt + π/4) cm . Vào một thời điểm vật có li
độ là +3 cm và đang chuyển động theo chiều dương. Sau đó nửa chu kì dao động thì:
A. li của vật là +3 cm và vật đang chuyển động theo chiều âm
B. li của vật là -3 cm và vật đang chuyển động theo chiều âm
C. li của vật là +3 cm và vật đang chuyển động theo chiều dương
D. li của vật là -3 cm và vật đang chuyển động theo chiều dương
Câu 55: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm, chu kì T = 2s và pha ban đầu bằng không. Li
độ của vật
tại thời điểm t = 5,5s là bao nhiêu?
A. 4 cm B. 2 cm C. 0 cm D. 1,73 cm
Câu 56: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 20cos2πt (cm). Tại thời
điểm t1 vật có li độ là 10 cm và đang chuyển động theo chiều dương thì li độ sau thời điểm t1 mộtkhoảng
1/4 (s) là:
A. 10 (cm) B. 5 (cm) C. -10 (cm) D. 10(cm)
Câu 57: Một vật dao động điều hoà với tần số f = 5Hz. Tại thời điểm t1 vật có động năng bằng 3 lần thế
năng. Tại thời điểm t2 = (t1+ \f(1,30) s động năng của vật sẽ.
A. bằng 3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng B. bằng 3 lần thế năng hoặc bằng không
C. bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng không C. bằng 1/3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng
Câu 58: Điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos10πt cm . Vào thời điểm nào thì pha
dao động đạt giá trị π/3, lúc đó li độ x bằng bao nhiêu?
A. t = \f(1,30 s; x = 1,5 cm B. t = \f(1,30 s; x = 1,25 cm C. t = \f(1,30 s; x
= 2,25 cm D. t = \f(1,60 s; x = 1,25cm
Câu 59: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 2(s), biết tại t = 0 vật có li độ x = -2 (cm) và có tốc
độ v = 2 (cm/s) đang đi ra xa VTCB Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật tại t = 0,5(s) là:
A. - 20 (cm/s 2) B. 20 ( cm/s2) . C. 20 (cm/s 2) . D. 0.
Thiết lập phương trình dao động
Câu 60: Treo một vật vào lò xo người ta thấy khi vật cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn Δl = 10 cm. Từ vị
trí cân bằng của vật, kéo vật xuống 10 cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ có chiều dương hướng xuống,
gốc thời gian lúc thả vật, phương trình dao động của vật là:
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 4 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. x = 10cos10t B. 20cos10t C. 15cos(10t + π/3) D. 5cos(10t + π/2)
Câu 61: Tổng năng lượng của một vật dao động điều hòa E 3.10 5 J . Lực cực đại tác dụng lên vật bằng
1,5.10-3 N, chu kì dao động T = 2s và pha ban đầu φ0 = π/3. Phương trình dao động của vật có dạng nào
trong các dạng sau đây?
A. x = 0,02cos(πt + π/3) B. x = 0,04cos(πt + π/3)
C. x = 0,02cos(πt + π/3) D. x = 0,4cos(πt + π/3)
Câu 62: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2s. Viết phương trình dao động
của vật, chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
A. x =4sinπt cm B. x = 4cos(2πt +φ) cm
C. x =4sin(πt + π/2) cm D. x = 4cos(2πt +π) cm
Câu 63: Vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, tần số 60Hz. Chọn t = 0 lúc vật có toạ độ x = 2,5 cm
và chuyển động theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 5cos(120πt + π/3) cm B. x = 5cos(120πt - π/2) cm
C. x = 5cos(120πt + π/2) cm D. x = 5cos(120πt - π/3) cm
Câu 64: Một vật dao động điều hoà trên trục x’0x với chu kỳ T = 0,5s, Gốc toạ độ O là vị trí cân bằng
của vật. Lúc t = 0 vât đi qua vị trí có li độ x = 3 cm, và vận tốc bằng 0. Phương trình dao động của vật:
A. x = 5cos(4π.t)(cm) B. x = 5cos(4π .t +π)(cm)
C. x = 3cos(4π.t +π)(cm) D. x = 3cos(4π.t)(cm)
Câu 65: Một vật DĐĐH trên đoạn thẳng AB = 10 cm. Chọn gốc toạ độ tại 0, chiều dương từ A đến
Trong 10s vật thực hiện được 20 dao động toàn phần. Lúc t = 0 vật qua O theo chiều A  Phương trình
dao động của vật là:
A. x = 10cos(4π.t +π/2) cm B. x = 10cos(4π.t - π/2) cm
C. x = 5cos(4π.t +π/2) cm D. x = 5cos(4π.t - π/2) cm
Câu 66: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc v0 = 31,4
cm/s. Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = 5 cm ngược chiều dương qũyđạo. Lấy π2 = 10. Phương trình
dao động điều hòa của vật là
A. x = 10cos(πt + π/6) (cm) B. x = 10cos(πt + π/3) (cm)
C. x = 10cos(πt – π/6) (cm) D. x = 10cos(πt – π/3) (cm)
Câu 67: Một vật dao động điều hòa với biên độ 1 cm và tần số 2Hz. Khi t = 0,125s kể từ khi bắt đầu
dao động thì vật ở vị trí cân bằng được chọn làm gốc tọa độ và đang chuyển động theo chiều dương của
trục tọa độ. Phương trình dao động của vật này là:
A. x =sin(4πt - π/2) cm. B. x =cos(4πt + π) cm.
C. x =cos(4πt - π/2) cm. D. x =sin(4πt + π) cm.
Câu 68: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4 cm, tần số 5(Hz). Lúc t = 0, chất điểm
đi ngang qua vị trí x = 1 cm ngược chiều dương của trục toạ độ. Biểu thức tọa độ của vật theo thời gian.
A. x = 2sin(10πt + π/2) (cm) B. x = 2sin10πt (cm) (cm)
C. x = 2sin(10πt + 5π/6) (cm) D. x = 4sin(10πt + π) (cm)
Câu 69: Con lắc kép có chu kì T = 2s với biên độ góc α0 = 0,2rad. Viết phương trình dao động của con
lắc với gốc thời gian là lúc qua VTCB theo chiều dương.
A. α = 0,2cos(πt - π/2) rad B. α = 0,2cos(πt - π/6) rad
C. α = 0,2cos(πt - π/5) rad D. α = 0,2cos(πt - π/8) rad
Câu 70: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2 cm thì có vận tốc 20
cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos(10πt + π/2) (cm) B. x = 4cos(0,1πt) (cm)
C. x = 0,4cos10πt (cm) D. x = 4sin(10πt + π)
Câu 71: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s và gia tốc cực đại
của vật là a = 2m/s2. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ, phương trình
dao động của vật là:
A. x = 2cos(10t) cm. B. x = 2cos(10t + π/2) cm.
C. x = 2cos(10t + π) cm. D. x = 2cos(10t - π/2)
Câu 72: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn thẳng dài 2a với chu kì T = 2s.
Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x = \f(a,2 theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động
của vật là:
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 5 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. x = asin(πt+ 5π/6) B. x = acos(πt + π/3). C. x = 2asin(πt +π/2). D. x = acos(2πt + π/6).
Thời điểm và khoảng thời gian
Câu 73: Phương trình dao động của con lắc x = 4cos(2πt + π/2) cm. Thời điểm đầu tiên khi hòn bi qua
vị trí x = -4 cm là bao nhiêu?
A. 0,25s B. 0,5s C. 0,75s D. 1,25s
Câu 74: Con lắc dao động điều hòa trên đoạn AB = 10 cm với chu kì T = 1,5s. Thời gian ngắn nhất để
con lắc đi hết quãng đường 95 cm là bao nhiêu?
A. 6s B. 7s C. 8s D. 9s
Câu 75: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với T = 1,5s và biên độ A = 4 cm, pha
ban đầu là π/3. Tính từ lúc t = 0, vật có tọa độ x = -2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào?
A. 1503s B. 1503,25s C. 1502,25s D. 1504,25s
Câu 76: Vật dao động theo phương trình x = 2sin(2πt +π/2)cm . Vật qua vị trí cân bằng lần thứ 11 vào
thời điểm:
A. 5s B. 5,25s C. 5,75s D. 6,5s
Câu 77: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí
cân bằng đến vị trí có li độ x = A/2 là bao nhiêu?
A. \f(T,4 B. \f(T,8 C. \f(T,12 D. \f(T,30
Câu 78: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm, chu kì T = 2s và tại thời điểm ban đầu vật có
vận tốc cực đại. Li độ của vật tại thời điểm t = 11,5s là:
A. 4 cm B. 2 cm C. -4 cm D. -2 cm
Câu 79: Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 3s. Thời gian ngắn nhất để
con lắc đi hết quãng đường 95 cm là:
A. 14s B. 14,25s C. 14,75s D. 5s
Câu 80: Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với T = 1,5s và biên độ A = 4 cm, pha
ban đầu là 5π/6. Tính từ lúc t = 0 vật có toạ độ x = -2 cm lần thứ 2007 vào thời điểm.
A. 1503s B. 1503,25s C. 1504,25s D. 1504,75s
Câu 81: So sánh thời gian t1 vật đi từ vị trí x0 = 0 đến x1 = A/2 và thời gian t2 vật đi từ x1 đến x2 = A.
A. t1 = t2 B. t1 = ½ t2 C. t1 = t2 D. t2 = t1
Câu 82: Một con lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 10 N/m dao
động với biên độ 2 cm. Thời gian mà vật có vận tốc nhỏ hơn 10 cm/s trong mỗi chu kì là bao nhiêu?
A. 0,209 s B. 0,742 s C. 0,418 s D. 0,628 s
Câu 83: Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ x = 4cos(\f(5π,6 - 0,5πt), trong đó x tính bằng
cm và t giây. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều âm của trục tọa độ?
A. t = 3s B. t =6s C. t = \f(4,3 s D. t = \f(2,3 s
Câu 84: Một vật DĐĐH trên trục x’0x với phương trình x = 10cos(π.t)(cm) . Thời điểm vật đi qua x =
+5 cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ lúc dao động:
A. 1/3s B. 13/3s C. 7/3s D. 1s
Câu 85: Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 10cos(πt/2 - π/3) cm. Thời gian kể từ lúc
bắt đầu khảo sát đến lúc vật qua vị trí có li độ x = -5 cm lần thứ ba là
A. 6,33s B. 7,24s C. 9,33s D. 8,66s
Câu 86: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí
cân bằng đến vị trí có li độ x = A/2 là bao nhiêu?
A. \f(T,4 B. \f(T,8 C. \f(T,12 D. \f(T,30
Câu 87: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4sin(2πt + π/2) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần
thứ 7 vào thời điểm nào?
A. t = 3s B. t = 3,25s C. t = 6s D. t = 6,5s
Câu 88: Một vật DĐĐH trên trục x’0x với phương trình x = 10cos(π.t)(cm) . Thời điểm vật đi qua x =
+5 cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ lúc dao động:
A. 1/3s B. 13/3s C. 7/3s D. 1s
Câu 89: Vận tốc của 1 vật dao động điều hòa biến thiên theo thời gian theo phương trình v = 2πcos(0,5 t
– π/6) cm/s. Vào thời điểm nào sau đây vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương của trục tọa độ:
A. 6 s B. 2/3 s C. 4/3 s D. 8/3s
Câu 90: Một dao động điều hoà với phương trình: x = 4sin(0,5t - π/6) (cm), vào thời điểm nào sau
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 6 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
đây vật sẽ qua vị trí x = 2 cm theo chiều âm của trục toạ độ?
A. 1,5s B. \f(4,3 s C. \f(2,3 s D. 0,33s
Câu 91: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(20t - π/6) (cm, s). Tốc độ trung bình
của vật sau khoảng thời gian t = \f(19π,60 s kể từ khi bắt đầu dao động là:
A. 52. 29 cm/s B. 50,71 cm/s C. 50. 28 cm/s D. 54. 31 cm/s.
Phương trình độc lập thời gian
Câu 92: Vật thực hiện dao động điều hoà với chu kì T = π s, biên độ A = 2 cm. Khi vật đi qua vị trí cân
bằng theo chiều dương thì vận tốc của vật là bao nhiêu?
A. 1 cm/s B. 2 cm/s C. 4 cm/s D. 6 cm/s
Câu 93: Một vật khối lượng 250g treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m. Đưa vật đến vị trí cách vị
trí cân bằng 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc 40 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Biên độ dao động của vật
là bao nhiêu?
A. 2 cm B. cm C. 2 cm D. 4 cm
Câu 94: Con lắc lò xo khối lượng m = 1kg, độ cứng k = 100N/m thực hiện dao động điều hòa. Tại thời
li độ của vật bằng x = 0,3m thì vận tốc v = 4m/s. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?
A. 0,4m B. 0,6m C. 0,3m D. 0,5m
Câu 95: Một vật dao động điều hòa, khi vận tốc vật bằng 40 cm/s thì li độ của vật là 3 cm; khi vận tốc
bằng 30 cm/s thì li độ của vật là 4 cm. Chu kì dao động của vật là bao nhiêu?
A. \f(1,5 s B. \f(π,5 s C. 0,5s D. \f(π,10 s
Câu 96: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20π
cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 1s. B. 0,5s. C. 0,1s. D. 5s.
Câu 97: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 cm thì vận tốc v1 = 40π cm/s; khi vật có
li độ x2 = 4 cm thì vận tốc v2 = 40π cm/s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. Giá trị khác
Câu 98: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 cm thì vận tốc v1 = 40π cm/s; khi vật có
li độ x2 = 4 cm thì vận tốc v2 = 40π cm/s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. Giá trị khác
Câu 99: Con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg, dao động điều hoà và có cơ năng E = 0,125J. Tại thời
điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0,25m/s và gia tốc a = - 6,25π m/s2 . Động năng con lắc tại thời điểm t =
7,25T là bao nhiêu?
A. \f(3,32 J B. \f(3,29 J C. \f(3,28 J D. \f(1,9 J
Câu 100: Vật dao động điều hoà: khi vận tốc vật bằng 40 cm/s thì li độ của vật là 3 cm; khi vận tốc
băng 30 cm/s thì li độ của vật bằng 4 cm. Chu kì dao động của vật là:
A. π/4 s B. π/5 s C. π/8 s D. π/10 s
Câu 101: Một vật khối lượng 250g treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m. Đưa vật đến vị trí cách vị
trí cân bằng 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 40 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Biên độ dao động của vật
là bao nhiêu?
A. 2 cm B. cm C. 2 cm D. 4 cm
Câu 102: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số
dao động là:
A. 3Hz B. 1Hz C. 4,6Hz D. 1,2Hz
Câu 103: Một vật dao động điều hoà giữa hai điểm M,N cách nhau 10 cm. Mỗi giây vật thực hiện được
2 dao động toàn phần. Độ lớn của vận tốc lúc vật đi qua trung điểm của MN là:
A. 125,6 cm/s B. 15,7 cm/s C. 5 cm/s D. 62,8 cm/s
Câu 104: Một vật dao động điều hoà khi có li độ x1 = 2cm thì vận tốc v1 = 4π cm/s, khi có li độ x2 2
cm thì có vận tốc v2 = 4π cm/s. Biên độ và tần số dao động của vật là:
A. 4 cm và 1Hz. B. 8 cm và 2Hz. C. 4 cm và 2Hz. D. Đáp án khác.
Câu 105: Một vật dao động điều hòa, khi vận tốc bằng 40 cm/s thì li độ của vật là 3 cm; khi vận tốc
bằng 30 cm/s thì li độ của vật là 4 cm. Chu kì dao động của vật là bao nhiêu?
A. 0,2s B. π/5 s C. 0,5s D. π/10 s
Câu 106: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 cm thì vận tốc v1 - 40π cm/s ; khi vật có li
độ x2 = 4 cm thì vận tốc v2 = 40πcm/s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 7 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. Giá trị khác
Câu 107: Ứng với pha bằng π/6, gia tốc của một vật dao động điều hoà có giá trị a = – 30m/s2. Tần số
dao động f = 5Hz (lấy π2 = 10), biên độ dao động của vật là:
A. A = 6 cm B. A = 3 cm C. A = 4 cm D. A = 10 cm
Câu 108: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục ox quanh vị trí cân bằng O. Khi vật có ly độ x1 = 1
cm thì nó có vận tốc là v1 = 4 cm/s, và khi vật có ly độ x2 = 2 cm thì nó có vận tốc là v2 = –1 cm/s. Tần
số góc và biên độ dao động
A. ω = rad/s; A = 2,05 cm B. ω = 5 rad/s; A = 2,05 cm
C. ω = rad/s; A = 2,5 cm D. ω = rad/s; A = 5 cm
Quãng đường chuyển động
Câu 109: Một vật dao động điều hoà với biên độ A. Sau thời gian t = T/4 vật đi được quãng đường bằng
bao nhiêu?
A. A/4 B. A/2
C. A D. Không xác định vì không đủ điều kiện
Câu 110: Một vật DĐĐH với li độ x = 0,3cos10πt cm. Trong 9/2 s đầu tiên, vật đi được quãng đường là
A. 9 cm B. 18 cm C. 27 cm D. 36 cm
Câu 111: Một vật DĐĐH với vận tốc v = 3πcos(10πt+π/2)(cm/s). Trong 1,5s đầu tiên, vật đi được
quãng đường là
A. 3 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 12 cm
Câu 112: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 6sin(ωt-π/2) cm. Sau khoảng thời gian t = 1/30s
vật đi được quãng đường 9 cm. Tần số góc của vật là
A. 20π (rad/s) B. 15π (rad/s) C. 25π (rad/s) D. 10π (rad/s)
Câu 113: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều
dương. Sau thời gian t1 = π/15 (s) vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời
gian t2 = 0,3π (s) vật đã đi được 12 cm. Vận tốc ban đầu v0 của vật là:
A. 20 cm/s B. 25 cm/s C. 30 cm/s D. 40 cm/s
Câu 114: Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10πt(cm) . Tính vận tốc trung bình
của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao
động
A. 1,2m/s và 0 B. 2m/s và 1,2m/s C. 1,2m/s và 1,2m/s D. 2m/s và 0
Câu 115: Một con lắc lò xo có k = 100N/m, m = 250g dao đ ộng điều hoà với biên độ A = 2 cm. Lấy t =
0 là lúc vật có vận tốc cực đại thì quãng đường vật đi được trong π s đầu tiên là bao nhiêu?
A. 60 cm B. 80 cm C. 100 cm D. 120 cm
Câu 116: Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm, chu kì T = 1,2s, pha ban đầu là - \
f(5π,6. Quãng đường con lắc đi được trong 4s đầu tiên là:
A. 50 cm B. 52 cm C. 54 cm D. Đáp số khác
Tốc độ trung bình
Câu 117: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6sin20πt(cm). Vận tốc trung bình của vật
khi đi từ VTCB đến vị trí có li độ 3 cm là
A. 3,2m/s B. 1,8m/s C. 3,6m/s D. 2,4m/s
Câu 118: Một dao động với biên độ 4 cm và chu kì 0,2 s. Tốc độ trung bình trong một chu kì của dao
động là:
A. 20 cm/s B. 40 cm/s C. 80 cm/s D. 160 cm/s.
Năng lượng dao động
Câu 119: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Động năng và thế năng biến đổi cùng pha với nhau
B. Động năng và thế năng biến đổi ngược pha nhau
C. Biên độ của động năng và thế năng bằng nhau
D. Động năng và thế năng biến đổi điều hòa với chu kì bằng một nửa chu kì dao động.
Câu 120: Khảo sát một dao động điều hòa người ta thấy cứ sau 0,05 s thì động năng lại bằng thế năng,
mặt khác khi đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là 20π cm/s. Tính biên độ dao động
A. 0,5 cm B. 1 cm C. 2 cm D. 20 cm
Câu 121: Khi vật có động năng bằng 8 lần thế năng thì nó đang ở vị trí nào?
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 8 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. A/8 B. A/2 C. A/3 D. Vị trí khác
Câu 122: Một vật dao động điều hoà cứ sau 0,5s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Tần
số dao động của vật là:
A. 0,5Hz B. 1Hz C. 1,5Hz D. 2Hz
Câu 123: Một vật có khối lượng 100g dao động điều hoà với biên độ 4 cm và tần số 5Hz. Cho π2 = 10.
Cơ năng của vật là
A. E = 4.10-2J B. E = 6.10-4J C. E = 8.10-2J D. Đáp số khác
Câu 124: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = Acos(ωt +
)cm . Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng \f(π,60 s thì động năng của vật lại bằng thế năng.
Chu kì dao động của vật là:
A. \f(π,15 s B. \f(π,60 s C. \f(π,20 s D. \f(π,30 s
Câu 125: Vật dao động điều hòa khi có li độ x = 0,5A (với A là biên độ dao động) thì
A. động năng bằng thế năng B. thế năng bằng 1/3 động năng
C. động năng bằng một nửa thế năng D. thế năng bằng 1/4 động năng
Câu 126: Một vật dao động điều hòa mà cứ sau 0,5s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. kì
dao động của vật là bao nhiêu?
A. 1s B. 2s C. 4s D. 6s
Câu 127: Một con lắc lò xo có cơ năng 1 J, biên độ dao động 0,1m và vận tốc cực đại 1 m/s. Độ cứng k
của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là:
A. 20 N/m; 2 kg B. 200N/m; 2 kg C. 200N/m; 0,2 kg D. 20N/m; 0,2 kg
Câu 128: Một vật khối lượng m dao động điều hoà. Năng lượng dao động của vật sẽ tăng bao nhiêu lần
nếu tần số của nó tăng gấp ba và biên độ giảm hai lần?
A. 1,5 lần B. 6 lần C. 2,25 lần D. 0,75 lần
Câu 129: dao động của vật là
A. 0,1 Hz B. 0,05 Hz C. 5 Hz D. 2 Hz
Câu 130: Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ
lúc vật có li độ cực đại là \f(2,15 s . Chu kỳ dao động của vật là
A. 1,25 s B. 0,2 s C. 0,4 s D. Đáp án khác.
Câu 131: Chọn câu sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa
A. Khi động năng của vật tăng thì thế năng của vật giảm
B. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất
C. Khi vật dao động đang chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật đang tăng
D. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của hệ lớn nhất
Câu 132: Một con lắc lò xo có m = 100g dao động điều hoà với cơ năng W = 2mJ và gia tốc cực đại
aMax = 80 cm/s2. Biên độ và tần số góc của dao động là:
A. 0,005 cm và 40rad/s B. 5 cm và 4rad/s C. 10 cm và 2rad/s D. 4 cm và 5rad/s
Câu 133: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây đúng?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng, nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0
B. Khi vật qua vị trí cân bằng, nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại
C. Khi vật qua vị trí biên, vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0
D. Khi vật qua vị trí biên, động năng bằng thế năng
Câu 134: Hai con lắc lò xo (1) và (2) cùng dao động điều hòa với các biên độ A1 và A2 = 5 cm. Độ cứng
của lò xo k2 = 2k1. Năng lượng dao động của hai con lắc là như nhau. Biên độ A1 của con lắc (1) là
A. 10 cm B. 2,5 cm C. 7,1 cm D. 5 cm
Câu 135: Giá trị trung bình của động năng và thế năng của dao động điều hòa trong một chu kì dao
động lần lượt là
A. 0; \f(1,2mω2A2 B. \f(1,2mω2A2; \f(1,2mω2A2 C. \f(1,2mω2A2; 0 D. \
2 2 2 2
f(1,4mω A ; \f(1,4mω A
Câu 136: Một con lắc dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Xác định vị trí của vật nặng mà ở đó thế
năng bằng động năng của vật.
A.  2,5 cm.  B.  \f(5, cm . C. 5 cm. D. Tại vị trí cân bằng.
Câu 137: Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 4sinωt (cm) ; t tính
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 9 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
bằng giây. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian π/40 (s) thì động năng lại bằng nửa cơ năng. Tại
những thời điểm nào thì vật có vận tốc bằng không?
π kπ π kπ π kπ π kπ
t= + t= + t= + t= +
A. 40 10 (s) B. 20 20 (s) C. 40 20 (s) D. 40 40 (s)
Câu 138: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4sin(3t+ φ) (cm). Li độ và vận tốc của vật tại
vị trí mà động năng bằng 2 lần thế năng lần lượt là
A. 4/ cm; 4/ cm/s B. 4/3 cm; 4 cm/s
C. ±4/3 cm; ±4 cm/s D. ±4/ cm; ±4/ cm/s
Câu 139: Có hai con lắc lò xo gồm các vật có khối lượng m và 2m treo vào lò xo giống nhau. Đưa các
vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu). Tỉ số năng lượng dao động của
hai con lắc là bao nhiêu?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
Câu 140: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn AB = 10 cm với chu kì T = 2s. Toạ độ, vận tốc của
vật tại nơi động năng bằng 8 lần thế năng lần lượt là:
A. x = ±1,67 cm; v = ± 14,81m/s B. x = ±1,76 cm; v = ± 4,18m/s
C. x = ±1,76 cm; v = ± 14,81m/s D. x = ±1,45 cm; v = ± 2,81m/s
Câu 141: Một vật có khối lượng 2 g dao động điều hoà với biên độ 2 cm và tần số 5 Hz. Cơ năng của
vật là bao nhiêu?
A. 2.10-4J B. 3.10-4J C. 4.10-4J D. 5.10-4J
Câu 142: Khi biên độ của vật dao động điều hòa tăng 2 lần, chu kì giảm 4 lần, năng lượng của vật dao
động điều hòa sẽ như thế nào?
A. Tăng 6 lần B. Tăng 4 lần C. Giảm 4 lần D. Tăng 64 lần
Tổng hợp dao động
Câu 143: Vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là: x1 =
4cos(10t + π/2); x2 = 4cos(10t + π). Phương trình dao động tổng hợp của vật sẽ là:
A. x1 = 4cos(10t + π/2) B. x1 = 4cos(10t + 3π/4)
C. x1 = 4cos(10t + 5π/6) D. x1 = 4cos(10t + π/2)
Câu 144: Chọn câu trả lời đúng: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng
tần số có phương trình: x1 = 2sin(5πt + π/2)(cm); x2 = 2sin5πt(cm). Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s
là:
A. -10 cm/s. B. 10 cm/s. C. cm/s. D. - cm/s.
Câu 145: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có các phương trình: x1 = 4cos(100πt)
(cm), x2 = 4.cos(100πt + π/2)(cm). Phương trình dao động tổng hợp:
A. x = 8.cos(100πt + π/6)(cm). B. x = 4.cos(100πt + π/3)(cm).
C. x = 4.cos(100πt + π/3)(cm). D. x = 8.cos(100πt + π/3)(cm).
Câu 146: Thành lập phương trình dao động tổng hợp: x1 = 5sin20t (cm) và x2 = 5sin(20t + π/3) (cm)
A. x = 5sin(20t + /6) (cm) B. x = 5sin(20t - /6) (cm)
C. x = 5 2 sin(20t + /6) (cm) D. x = 5 2 sin(20t - /6) (cm)
Câu 147: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà
cùng phương cùng tần số?
A. Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc độ lệch pha của hai dao động thành phần
B. Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc tần số của hai dao động thành phần.
C. Biên độ dao động tổng hợp lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.
D. Biên độ dao động tổng hợp bé nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.
Câu 148: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1
= 1cm, φ1 = ; A2 = cm, φ2 = π. Dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?
A. 1 cm B. 1,5 cm C. 2 cm D. 2,5 cm
Câu 149: Vật tham gia đồng thời hai dao động có phương trình x1 = 4cos10πt cm; x1 = 4sin10πt cm .
Vận tốc của vật khi t = 2s là bao nhiêu?
A. 125 cm/s B. - 125 cm/s C. 120,25 cm/s D. 125,7 cm/s
Câu 150: Cho 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số góc là ω =100π (rad/s) . Biên độ của 2
dao động là A1 =¿ cm và A2 = cm. Pha ban đầu của 2 dao động là φ1 = π/6; φ2 = 5π/6 rad. Biện độ và
pha ban đầu của dao động tổng hợp có các giá trị nào sau đây?
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 10 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. A = cm, φ = π/3 B. A = cm, φ = π/2 C. A = 3 cm, φ = π/3 D. A = 3 cm, φ = π/6
Câu 151: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ lần lượt là
6 cm và 8 cm, biên độ dao động tổng hợp không thể là:
A. 6 cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 15 cm.
Câu 152: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động: x1 = 5cosπt cm ;x2 = 10cosπt cm. Dao động tống
hợp có phươmg trình
A. x = 5cosπt cm B. x = 5cos(πt + π/2) cm
C. x = 15cosπt cm D. x = 15cos(πt +π/2) cm
Câu 153: Vật tham gia đồng thời hai dao động có phương trình: x1 = 4cos10πt cm và x2 = 4sin10πt cm.
Vận tốc của vật khi t = 4 s là
A. 40 cm/s B. 40 2cm/s C. 80 cm/s D. 40 cm/s
Câu 154: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1 =
1 cm; φ1 = π/2; A2 = cm, φ2 = π. Dao động tổng hợp có biên độ:
A. 0,73 cm B. 1,5 cm C. 2 cm D. 2,73 cm
Câu 155: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động là x1 = 4cos(10t - π/3) cm và
x2 = 4cos(10πt+ π/6) cm. Phương trình của dao động tổng hợp là:
A. x = 4cos(10πt - π/12) cm B. x = 8cos(10πt - π/12) cm
C. x = 8cos(10πt - π/6) cm D. x = 4cos(10πt - π/6) cm
Câu 156: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A1 = 1 cm;
φ1 = π/2; A2 = cm; φ2 = π. Dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?
A. 1 cm B. 1,5 cm C. 2 cm D. 2,5 cm
Thông số và phương trình dao động của con lắc lò xo
Câu 157: Con lắc lò xo có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T. Thay hòn bi bằng hòn bi có
khối lượng 2m thì chu kì con lắc là bao nhiêu?
A. \f(T,2 B. \f(T,4 C. T D. 2 T
Câu 158: Khi gắn một vật có khối lượng m1 = 100g vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao
động với chu kì T1 = 1s. Khi gắn một vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, nó dao động với chu kì T2 =
3s. Vật m2 có khối lượng là bao nhiêu?
A. 300 g B. 600 g C. 900 g D. 50 g
Câu 159: Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 300, khi
đi qua vị trí cân bằng lò xo giãn Δl = 12,5 cm, lấy g = π2 = 10m/s2. Tần số dao động điều hoà của con lắc
đó là:
A. f = 1 Hz B. f = 2 Hz C. f = 2 Hz D. Đáp án khác.
Câu 160: Con lắc lò xo có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T. Thay đổi khối lượng m như
thế nào để chu kì trở thành T' = T/2?
A. Giảm 4 lần B. Giảm lần C. Tăng 4 lần D. Giảm 2 lần
Câu 161: Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật có khối lượng 2 (kg), dao động
điều hoà. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s2 thì nó có vận tốc 15 (cm/s). Xác định biên độ.
A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 10 cm
Câu 162: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng 500g treo vào đầu lò xo có độ cứng k =
2,5N/ cm. Kích thích cho vật dao động, vật có gia tốc cực đại 5m/s2. Biên độ dao động của vật là:
A. cm. B. 2 cm C. 5 cm D. 1 cm
Câu 163: Chọn câu trả lời đúng Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100 g
đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật
là 4 m/s2. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là:
A. 16 N/m B. 6,25 N/m C. 160 N/m D. 625 N/m
Câu 164: Khi treo quả cầu m vào 1 lò xo thì nó giãn ra 25 cm. Từ vị trí cân bằng kéo quả cầu xuống
theo phương thẳng đứng 20 cm rồi buông nhẹ. Chọn t0 = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều
dương hướng xuống, lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật có dạng:
A. x = 20cos(2πt - π/2) cm B. x = 45cos(2πt) cm
C. x = 20cos(2πt) cm D. x = 20cos(100πt) cm
Câu 165: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 250g lò xo K = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới cho
lò xo dãn 7,5 cm rồi buông nhẹ. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở vị trí
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 11 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
cân bằng, t0 = 0 lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động là:
A. x = 5cos(20t + π) cm B. x = 7,5cos(20t + π/ 2) cm
C. x = 5cos(20t - π/2) cm D. x = 5sin(10t - π/2) cm
Câu 166: Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100N/m. khối
lượng của vật m = 1 kg. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = +3 cm, và truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s,
ngược chiều dương, chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển động. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 3cos(10t + π/3) cm B. x = 3cos(10t - π/4) cm
C. x = 3cos(10t + 3π/4) cm D. x = 3cos(10t + π/4) cm
Câu 167: Con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s. Lúc t = 0, hòn bi của con lắc đi qua
vị trí có li độ x = 4 cm với vận tốc v = -40 cm/s. Phương trình dao động có biểu thức nào sau đây?
A. x = 4cos10t (cm) B. x = 4cos(10t + 3π/4)(cm)
C. x = 8cos(10t +3π/4) (cm) D. x = 4cos(10t + π/4) (cm)
Câu 168: Một con lắc lò xo gồm viên bi khối lượng m và lò xo có độ cứng k = 100N/m; có chu kì dao
động T = 0,314s. Khối lượng của viên bi là bao nhiêu?
A. 0,25kg B. 0,5kg C. 0,75kg D. 1kg
Câu 169: Khi gắn một vật có khối lượng m1 = 800g vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao
động với chu kì T1 = 1s. Khi gắn một vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, nó dao động với chu kì T2 =
0,5s. Vật m2 có khối lượng là bao nhiêu?
A. 100g B. 200g C. 400g D. 500g
Câu 170: Con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k = 100N/m, chu kì T = 0,314s khối lượng của vật là bao
nhiêu?
A. 0,25kg B. 0,5kg C. 0,75kg D. 1kg
Câu 171: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, chu kì T = 0,314s thì khối lượng m của vật là bao
nhiêu
A. 0,25kg B. 0,5kg C. 0,75kg D. 1kg
Câu 172: Con lắc lò xo có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T. Thay hòn bi bằng hòn bi có
khối lượng 2m thì chu kì con lắc là bao nhiêu?
A. 4T B. T/2 C. T D. 2T
2
Câu 173: Con lắc lò xo có khối lượng m = 100g, tần số f = 2Hz (lấy π = 10). Độ cứng của lò xo là bao
nhiêu?
A. 6N/m B. 16N/m C. 26N/m D. 36N/m
Câu 174: Một vật nặng có khối lượng 100g gắn vào đầu một lò xo có độ cứng 0,1N/ cm. Kích thích vật
dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?
A. 4 cm/s B. 0,4 cm/s. C. 40 cm/s D. 0,04 cm/s
Câu 175: Một vật có khối lượng m = 81g treo vào một lò xo thẳng đứng thì tần số dao động điều hoà là
10 Hz. Treo thêm vào lò xo vật khối lượng m = 19g thì tần số dao động của hệ là bao nhiêu?
A. 11,1Hz B. 8,1 Hz C. 9 Hz D. 12,4Hz.
Câu 176: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f1 = 60Hz. Treo thêm một
gia trọng ∆m = 44g vào vật m thì tần số dao động là f2 = 5Hz. Lấy g =π2 = 10. Độ cứng k của lò xo là
bao nhiêu?
A. 111 N/m B. 122 N/m C. 133 N/m D. 144 N/m
Chu kì, tần số của con lắc lò xo ghép
Câu 177: Khi gắn một vật có khối lượng m1 vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động
với chu kì T1 = 1s. Khi gắn một vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên, nó dao động với chu kì T2 = 3s.
Nếu gắn cả m1 và m2 thì hệ có chu kì là bao nhiêu?
A. 4 s B. 3/ s C. s D. 2s
Câu 178: Hai lò xo L1 và L2 có cùng độ dài. Khi treo vật m vào lò xo L1 thì chu kỳ dao động của vật là
T1 = 0,3s, khi treo vật vào lò xo L2 thì chu kỳ dao động của vật là 0,4s. Nối hai lò xo với nhau ở cả hai
đầu để được một lò xo cùng độ dài rồi treo vật vào hệ hai lò xo thì chu kỳ dao động của vật là
A. 0,12s B. 0,24s C. 0,36s D. 0,48s
2
Câu 179: Hai lò xo R1, R , có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1
thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R 2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo
đó với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ giao động với chu kỳ bao
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 12 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
nhiêu?
A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s
Câu 180: Hai lò xo có độ cứng là k1, k2 và một vật nặng m = 1kg. Khi mắc hai lò xo song song thì tạo
ra một con lắc dao động điều hoà với ω1 = 10 rad/s, khi mắc nối tiếp hai lò xo thì con lắc dao động
với ω2 = 2 rad/s. Giá trị của k1, k2 là
A. 100N/m, 200N/m B. 200N/m, 300N/m C. 100N/m, 400N/m D. 200N/m, 400N/m
Câu 181: Một vật có khối lượng m khi treo vào lò xo có độ cứng k1 thì dao động của chu kì T1 = 0,8s.
Nếu mắc vật m trên vào lò xo có độ cứng k2 thì nó dao động với chu kì là T2 = 0,6s. Mắc k1 song song
với k2 thì chu kì dao động của hệ là:
A. 0,20s B. 0,48s C. 0,96s D. 1,4s
Câu 182: Viên bi m1 gắn vào lò xo K thì hệ dao động với chu kì T1 = 0,6s, viên bi m2 gắn vào lò xo K
thì hệ dao động với chu kì T2 = 0,8s. Hỏi nếu gắn cả hai viên bi m1 và m2 với nhau và gắn vào lò xo K
thì hệ có chu kì dao động là bao nhiêu?
A. T = 0,6s B. T = 0,8s C. T = 1,0s D. T = 0,7s
Câu 183: Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T1 = 3s. Khi gắn quả nặng m2 vào
lò xo đó, nó dao động với chu kì T2 = 4s. Nếu gắn đồng thời hai quả nặng m1 và m2 vào lò xo đó, chúng
dao động điều hoà với chu kì T là bao nhiêu?
A. 1s B. 5s C. 6s D. 7s
Câu 184: Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào một lò xo có k = 100N/m và kích thích chúng dao động thì
thấy T2 = 2T1. Nếu cùng treo cả hai vật đó vào lò xo thì chu kì dao động của hệ là π/5s. Khối lượng m1
và m2 lần lượt là bao nhiêu?
A. 100g; 400g B. 200g; 800g C. 1kg; 2kg D. 100g; 200g
Câu 185: Con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k1 dao động với chu kì T1 = 0,4s. Con lắc lò xo khối
lượng m, độ cứng k2 dao động với chu kì T2 = 0,3s. Con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k1 + k2 dao
động với chu kì là:
A. 0,24s B. 0,5s C. 0,7s D. 1,2s
Giải lại các bài toán dao động cho con lắc lò xo
Câu 186: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 250g, k = 100N/m. Kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo
dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa. Cho g = 10m/s2. Tại vị trí lò xo không biến dạng
thì vận tốc của vật có độ lớn:
A. Bằng không B. 86,6 cm/s C. Cực đại D. 1m/s
Câu 187: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật có
khối lượng m =100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng
đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng 2 cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10π cm/s theo phương
thẳng đứng, chiều hướng lên. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân
bằng, chiều dương hướng xuống. Cho g = 10m/s2; π2 = 10. Xác định thời điểm lúc vật đi qua vị trí mà lò
xo bị giãn 2 cm lần đầu tiên.
A. t = 0,1 s B. t = 0,15 s C. t = 66,7 ms D. t = 76,8 ms
Câu 188: Con lắc lò xo có độ cứng k = 45N/m, khối lượng m = 100g, dao động trên mặt phẳng nằm
ngang, nhẵn. Trên m ta chồng một vật khối lượng m’ = 50g, hệ số ma sát trượt giữa hai vật μ= 0,5. Để
m’ không trượt khỏi m lúc dao động thì biên độ A phải thoả mãn điều gì?
A. A ≤ 1,67 cm B. A ≤ 1,76 cm C. A ≤ 1,89 cm D. A ≤ 1,98 cm
Câu 189: Con lắc lò xo có khối lượng m, độ cứng k được treo thẳng đứng. Khi vật cân bằng tại O, lò xo
dãn ra một đoạn bằng 10 cm. Bỏ qua mọi lực cản, cho g = 10m/s2. Nâng vật m lên đến vị trí cách O một
khoảng 2 cm rổi truyền cho vật vận tốc ban đầu hướng xuống dưới bằng 20 cm/s. Vật dao động điều hoà
với biên độ là bao nhiêu?
A. 2 2cm B. 3 cm C. 4 cm D. 3 2cm
Câu 190: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 200g và lò xo có độ cứng k =
80N/m. Biết rằng vật DĐĐH có gia tốc cực đại 2,4 m/s2. Tính vận tốc khi qua VTCB và giá trị cực đại
của lực đàn hồi
A. v = 0,14 m/s, F = 2,48 N B. v = 0,12 m/s, F = 2,84 N
C. v = 0,12 m/s, F = 2,48 N D. v = 0,14 m/s, F = 2,84 N
Câu 191: Từ VTCB vật khối lượng m = 100g ở đầu 1 lò xo độ cứng k = 100N/m, được nâng lên một
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 13 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
đọan 4 cm rồi truyền vận tốc 30π cm/s để thực hiện DĐĐH trên phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2.
Tính biên độ dao động và lực hồi phục khi qua vị trí lò xo không biến dạng
A. A = 5 cm, F = 1 N B. A = 4 cm, F = 4 N C. A = 5 cm, F = 4 N D. A = 4 cm, F = 1N
Câu 192: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng
k = 100N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó
một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hoà theo phương
thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là:
A. 0,2s B. \f(1,15 s C. \f(1,10 s D. \f(1,20 s
Câu 193: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m =
100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận
tốc 20π (cm/s) hướng lên. Lấy g = π2 = 10(m/s2). Trong khoảng thời gian \f(1,4 chu kỳ quãng đường vật
đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
A. 4,00(cm) B. 8,00(cm) C. 2,54(cm) D. 5,46(cm)
Câu 194: Một con lắc lò xo gồm vật có m = 500 g, lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động thẳng đứng
với biên độ 12 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là:
A. 0,12s. B. 0,628s. C. 0,508s. D. 0,314s.
Câu 195: Từ VTCB vật khối lượng m = 100g ở đầu 1 lò xo độ cứng k = 100N/m, được nâng lên một
đọan 4 cm rồi truyền vận tốc 30π cm/s để thực hiện DĐĐH trên phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2.
Tính biên độ dao động và lực hồi phục khi qua vị trí lò xo không biến dạng
A. A = 5 cm, F = 1 N B. A = 4 cm, F = 4 N C. A = 5 cm, F = 4 N D. A = 4 cm, F = 1N
Câu 196: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao
động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường
vật đi được trong \f(π,10 s đầu tiên là:
A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm.
Câu 197: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu khối lượng m = 0,4 kg gắn vào lò xo có
độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn 10 cm. Tại vị
trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc v0 = 60 cm/s hướng xuống. Lấy g = 10m/s2. Tọa
độ quả cầu khi động năng bằng thế năng là
A. 0,424 m B. ± 4,24 cm C. -0,42 m D. ± 3 cm
Câu 198: Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động
của nó là:
A. 4mm B. 0,04m C. 2 cm D. 0,4m
Câu 199: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật có
khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng theo phương
thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng 2 cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10π cm/s theo
phương thẳng đứng, chiều hướng lên. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị
trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Cho g = 10m/s2; π2 ≈ 10. Xác định thời điểm lúc vật đi qua vị trí
mà lò xo bị giãn 2 cm lần đầu tiên.
A. t = 10,3 ms B. t = 33,6 ms C. t = 66,7 ms D. t = 76,8 ms
Câu 200: Một lò xo khối lượng không đáng kể được treo trên trần cùng với một vật nhỏ gắn ở đầu dưới
của nó. Ban đầu vật được giữ ở vị trí B sao cho lò xo không bị nén giãn. Sau đó vật được thả từ B, và
dao động lên xuống với vị trí thấp nhất cách B 20 cm. Vận tốc cực đại của dao động là:
A. 100 cm/s B. 1002 cm/s C. 752 cm/s D. 502 cm/s
Câu 201: Treo một vật vào lò xo người ta thấy khi vật cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn Δl = 10 cm. Khi
dao động, con lắc này sẽ có chu kì bằng bao nhiêu?
A. 0,1 s B. π/10 s rad/s C. π/5 s D. Không xác định
Câu 202: Treo một vật vào lò xo người ta thấy khi vật cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn Δl = 10 cm. Từ
vị trí cân bằng của vật, kéo vật xuống 20 cm rồi thả nhẹ. Vận tốc của vật lúc đi qua vị trí lò xo không
biến dạng là:
A. 200 cm/s B. 100 cm/s C. 100 cm/s D. 100 cm/s
Câu 203: Treo một vật khối lượng m = 100 g vào một lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Từ vị trí cân bằng
của vật, nâng vật lên một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ. Tìm thời gian vật đi xuống đến vị trí mà lò xo bắt đầu
giãn.
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 14 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. π/10 s B. π/20 s C. π/30 s D. π/60 s
Câu 204: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 100g, k = 100N/m. Kéo vật từ vị trí cân bằng xuống
dưới một đoạn 3 cm và tại đó truyền cho nó một vận tốc v = 30π cm/s. Lấy π2 = 10, biên độ dao động
của vật là:
A. 2 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 3 cm
Câu 205: Một vật nhỏ khối lượng m = 100g được treo vào mộ lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng
K = 40 N/m. Kích thích để vật dao động điều hoà với năng lượng bằng 50mJ. Gia tốc cực đại và vận tốc
cực đại của vật tương ứng là:
A. 20m/s2; 10m/s B. 10m/s2; 1m/s C. 1m/s2; 20m/s D. 20m/s2;1m/s
Câu 206: Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động
của nó là:
A. 4mm B. 0,04m C. 2 cm D. 0,4m
Lực phục hồi, đàn hồi
Câu 207: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 400g dao động với biên độ A = 2,5 cm, chu kì T = 1s.
Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là:
A. 0,2N B. 0,4N C. 0,6N D. 0,8N
Câu 208: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với li độ x = 4sin(5πt)(cm). Trong quá trình
dao động, khi hòn bi của con lắc đến điểm biên trên (lò xo có độ dài ngắn nhất) thì lực đàn hồi của lò xo
ở vị trí n{y có độ lớn bằng bao nhiêu? Cho gia tốc trọng trường g =π2(m/s2).
A. F = 10(N). B. F = 12(N). C. F = 5(N). D. F = 0(N).
Câu 209: Treo một vật khối lượng m = 100 g vào một lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Từ vị trí cân bằng
của vật, nâng vật lên một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Tính lực đàn hổi cực đại và cực tiểu tác dụng lên vật.
A. 1,5 N và 0 B. 1,5 N và 0,5 N C. 1 N và 0 D. 1 N và 0,5 N
Câu 210: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10 cm. Trong quá trình dao
động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là \f(13,3, lấy g = π2m/s. Chu kì dao động của vật là:
A. 1 s B. 0,8 s C. 0,5 s D. Đáp án khác.
Câu 211: Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10sinπt (cm). Lực phục hồi
(lực kép về) tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s là:
A. 0,5 N. B. 2N. C. 1N D. Bằng 0.
Câu 212: Chọn câu trả lời Một vật khối lượng m = 80g thực hiện DĐĐH đầu lò xo độ cứng k theo
phương trình: x = 8cos(5t - π/12)(cm). Chọn chiều dương từ trên xuống, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng.
Tính lực đàn hồi của lò xo ở li độ x = -2 cm. Lấy g = 10 m/s2
A. F = 4 N B. F = 0,4 N C. F = 0,6 N D. F = 6 N
Câu 213: Một con lắc lò xo thẳng đứng, độ cứng k = 40N/m. Khi qua li độ x = 1,5 cm, chiều dương trên
xuống, vật chịu lực kéo đàn hồi |F| = 1,6 N. Tính khối lượng m.
A. m = 100 g B. m = 120 g C. m = 50 g D. m = 150 g
Câu 214: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1,2kg DĐĐH theo phươnh ngang với phương trình: x =
10sin(5t + 5π/6)(cm). Tính độ lớn lực đàn hồi lúc t = π/5(s)
A. F = 1,5 N B. F = 3 N C. F = 13,5 N D. F = 17 N
Câu 215: Một lò xo nhẹ đầu trên gắn cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ m. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O
ở vị trí cân bằng của vật. Vật dao động điều hoà trên Ox với phương trình x = 10cos10t(cm), lấy g =
10m/s2, khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là
A. 0(N) B. 1,8(N) C. 1(N) D. 10(N)
Câu 216: Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật
là m = 0,4 kg (lấy π2 = 10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là:
A. Fmax = 0,512 N B. Fmax = 0,409 N C. Fmax = 0,256 N D. Fmax = 4,409 N
Câu 217: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc ω= 20rad/s tại
vị trí có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 . Khi qua vị trí x = 2 cm, vật có vận tốc v = 40 cm/s. Lực đàn
hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn
A. 0,1(N) B. 0,4(N) C. 0(N) D. 0,2(N)
Câu 218: Chọn câu trả lời Một vật khối lượng m = 80g thực hiện DĐĐH đầu lò xo độ cứng k theo
phương trình: x = 8cos(5t - π/12)(cm). Chọn chiều dương từ trên xuống, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng.
Tính lực đàn hồi của lò xo ở li độ x = -2 cm. Lấy g = 10 m/s2
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 15 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. F = 4 N B. F = 0,4 N C. F = 0,6 N D. F = 6 N
Câu 219: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100g và lò xo khối lượng
không đáng kể. Chọn gốc toạ độ ở VTCB, chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động theo phương
trình: x = 4sin(10t - π/6) cm. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi
quãng đường s = 3 cm (kể từ t = 0)

A. 1,6N B. 1,1N C. 0,9N D. 2N
Câu 220: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo nhẹ. Lò xo có độ cứng k = 25 N/m.
Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng
đứng với phương trình x = 6sin(ωt + φ) (cm). Khi n{y, trong quá trình dao động, lực đẩy đàn hồi của lò
xo có giá trị lớn nhất là
A. 2,5 N B. 0,5 N C. 1,5 N D. 5 N
Câu 221: Năng lượng dao động là 0,05J, độ lớn lớn nhất và nhỏ nhất của lực đàn hồi của lò xo là 6N và
2N. Tìm chu kì và biên độ dao động. Lấy g = 10m/s2.
A. T ≈ 0,63s ; A = 10 cm B. T ≈ 0,31s ; A = 5 cm
C. T ≈ 0,63s ; A = 5 cm D. T ≈ 0,31s ; A = 10 cm
Câu 222: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 400g dao động với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5s.
Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là bao nhiêu?
A. 4N B. 4,12N C. 5N D. 5,12N
Câu 223: Một lò xo treo thẳng đứng có k = 20N/m, khối lượng m = 200g. Từ vị trí cân bằng nâng vật
lên một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Chọn chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của
lực phục hồi và lực đàn hồi là
A. Fhp = 2N; Fđhmax = 5N B. Fhp = 2N; Fđhmax = 3N
C. Fhp = 1N; Fđhmax = 3N D. Fhp = 0,4N; Fđhmax = 0,5N
Câu 224: Con lắc lò xo độ cứng k, khối lượng m = 100g, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.
Lò xo có chiều dài tự nhiên là 50 cm. Khi dao động chiều dài biến đổi từ 58 cm đến 62 cm. Khi chiều
dài lò xo l = 59,5 cm thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là bao nhiêu?
A. 0,5N B. 0,75N C. 0,95N D. 1,15N
Câu 225: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 8 cm với
tần số f = 5Hz. Khi t = 0, chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy π2 = 10. Lực hồi phục
tác dụng lên chất điểm ở thời điểm t = \f(1,12 s có độ lớn là bao nhiêu?
A. 10N B. N C. 1N D. 10 N
Câu 226: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 100g, k = 40N/m dao động điều hoà theo phương thẳng
đứng. Lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí dưới vị trí cân bằng 2 cm có độ lơn là bao nhiêu?
A. 0,1N B. 0,2N C. 0,4N D. 0,8N
Câu 227: Con lắc lò xo có k = 100N/m, m = 100g, dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với biên độ
A = 1 cm. Lúc t = 0, vật ở li độ x0 = 0,5 cm và đang đi khỏi vị trí cân bằng. Khi vật m đi được một đoạn
đường dài 9 cm thì lực đàn hồi có độ lớn là bao nhiêu?
A. 0,4N B. 0,5N C. 0,6N D. 0,7N
Câu 228: Con lắc lò xo có k = 100N/m, khối lượng m, dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với
biên độ A = 1 cm. Lúc t = 0, vật ở li độ x0 = 0,5 cm và đang đi khỏi vị trí cân bằng. Khi vật m đi được
một đoạn đường dài 9 cm thì lực đàn hồi có độ lớn là:
A. 0,4N B. 0,5N C. 0,6N D. 0,7N
Trạng thái của lò xo
Câu 229: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo giãn
4(cm). Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = π2 10(m/s2 ). Kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương
thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì bằng 0,1(s). Biên độ dao động của vật là:
A. 4 (cm). B. 4(cm). C. 6(cm). D. 8(cm).
Câu 230: Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 200g treo vào lò xo có k = 40N/m. Vật dao động
theo phương thẳng đứng trên quĩ đạo dài 10 cm, chọn chiều dương hướng xuống. Cho biết chiều dài tự
nhiên của lò xo (lúc chưa treo vật nặng) là 40 cm. Khi vật dao động thì chiều dài lò xo biến thiên trong
khoảng nào? Lấy g = 10m/s2
A. 40 cm – 50 cm B. 45 cm – 50 cm C. 45 cm – 55 cm D. 39 cm – 49 cm
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 16 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
Câu 231: Một con lắc lò xo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo giãn 3(cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích
thích cho vật dao động điều hòa theo phửơng thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là
T/4, T là chu kì dao động của vật. Biên độ dao động của vật bằng:
A. 3 ( cm ). B. 3 (cm). C. 6(cm). D. 4(cm).
Câu 232: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g) dao
động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5(cm), lấy g = 10(m/s2). Trong một chu kỳ T,
thời gian lò xo giãn là:
A. \f(π,15(s). B. \f(π,12 s C. \f(π,30 s D. \f(π,24 s
Thông số và phương trình dao động của con lắc đơn
Câu 233: Nếu tăng chiều dài của một con lắc đơn lên 80 cm thì thấy chu kì của nó tăng gấp 3. Tính
chiều dài ban
đầu của nó
A. 10 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm
Câu 234: Một con lắc đơn có độ dài bằng l. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi
giảm độ dài của nó bớt 16 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao động.
Cho biết g = 9,8 m/s2.
Tính độ dài ban đầu của con lắc
A. 25 cm B. 30 cm C. 40 cm D. 50 cm
Câu 235: Một đồng hồ con lắc đếm giây mỗi ngày chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con lắc phải được
điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng.
A. giảm 0,28%. B. tăng 0,28%. C. tăng 0,19%. D. giảm 0,19%.
Câu 236: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 =
10m/s. Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm thì chu kỳ
dao động của con lắc đơn là:
A. 2 s B. \f(2+,2 s C. 2+ s D. Đáp án khác.
Câu 237: Con lắc đơn có chiều dài l = 20 cm. Tại thời điểm t = 0 con lắc được truyền vận tốc là 14 cm/s
từ vị trí cân bằng theo chiều dương của trục toạ độ. Lấy g 9, 8m/s2 . Phương trình dao động của con lắc

A. x =20sin(7t + π/2) cm B. x =2sin(7t + π/2) cm
C. x =20sin(7t - π/2) cm D. x =20sin(7t) cm
Câu 238: Công thức nào sau đây sai khi biểu diễn chu kì của dao động điều hòa của con lắc đơn?
A. T
=2 π
√ m
k B. T
=2 π
√ l
g C. T = \f(2π,ω D. T = \f(1,f
Câu 239: Con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi g = 10m/s2. Lúc t = 0 vật qua vị trí thấp nhất theo
chiều dương với vận tốc 40 cm/s. Tại li độ góc α = 0,05 rad thì vật có vậntốc 20 cm/s. Sau bao lâu kể từ
lúc t = 0 vật đi được quãng đường 56 cm?
A. 2,3s B. 4,1s C. 5,12s D. 3,2s
Câu 240: Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào điều gì?
A. Khối lượng của quả nặng. B. Gia tốc trọng trường.
C. Chiều dài dây treo D. Vĩ độ địa lý
Câu 241: Một con lắc đơn dao động tại điểm A với chu kì 2s. Đưa con lắc đơn tới điểm B thì nó thực
hiện 100 dao động hết 201s. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau. Gia tốc trọng trường tại B so với A:
A. tăng 0,1% B. giảm 0,1% C. tăng 1% D. giảm 1%
Câu 242: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài của con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kỳ dao động điều
hoà của nó sẽ như thế nào?
A. Tăn 2 lần. B. Giảm 4 lần. C. Giảm 2 lần D. Tăng 4 lần.
Câu 243: Ở cùng một nơi, con lắc đơn thứ nhất dao động điều hoà với chu kì T1 = 0,6s, con lắc đơn thứ
hai dao động điều hoà với chu kì T2 = 0,8s. Con lắc đơn có tổng chiều dài của hai con lắc nói trên dao
động với chu kì bằng bao nhiêu?
A. 1,4s B. 0,48s C. 1s D. 0,2s
Câu 244: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động tự do trên Trái đất là To. Đưa con lắc lên Mặt trăng. Gia
tốc tự do trên mặt trăng bằng 1/6 gia tốc trên Trái đất. Tính chu kỳ T dao động con lắc đơn trên Mặt
trăng.
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 17 -
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
A. T = 6To B. T = To/6 C. T = To D. T = To/
2
Câu 245: Chọn câu trả lời Tại nơi có g = 9,8m/s , con lắc chiều dài l1 + l2 có chu kỳ dao động 2,4s, con
lắc chiều dài l1 - l2 có chu kỳ dao động 0,8s. Tính l1 và l2
A. l1 = 0,78 cm, l2 = 0,64 cm B. l1 = 0,80 cm, l2 = 0,64 cm
C. l1 = 0,78 cm, l2 = 0,62 cm D. l1 = 0,80 cm, l2 = 0,62 cm
Câu 246: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2
= 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói
trên là:
A. 4,0s. B. 3,5s. C. 2,5s. D. 5,0s
Câu 247: Trong khoảng thời gian Δt, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 thực hiện 40 dao động. Vẫn cho con
lắc dao động ở vị trí đó nhưng tăng chiều dài sợi dây thêm một đoạn bằng 7,9 (cm) thì trong khoảng thời
gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng thêm là
A. 160 cm. B. 144,2 cm. C. 152,1 cm. D. 167,9 cm.
Câu 248: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian t. Nếu thay đổi
chiều dài đi một lượng 0,7 m thì trong khoảng thời gian t đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài
ban đầu ℓ là:
A. 0,9 m. B. 2,5 m. C. 1,2 m. D. 1,6 m.
Câu 249: Con lắc đơn thứ nhất có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1, con lắc đơn thứ hai có chiều dài
l2 dao động với chu kỳ T2. Con lắc có chiều dài (l1 + l2) dao động với chu kỳ là:
2 2 2 2
A. T = T1 + T2 B. T = T 1 +T 2 C. T2 = T 1 +T 2 D. T = 2(T1+ T2)
Câu 250: Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2s và T2 = 1,5s,
chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc nói trên là
A. 1,32s. B. 1,35s. C. 2,05s. D. 2,25s
Câu 251: Một con lắc đơn có chiều dài l, quả năng khối lượng m = 500g. Kéo con lắc lệch về bên trái so
vơi phương thẳng đứng góc α1 = 0,15 rad, rồi truyền vận tốc v1 = 8,7 cm/s. Khi đó người ta thấy con lắc
dao động với năng lượng bằng 16 (mJ). Chiều dài con lắc là:
A. l = 50 cm B. l = 25 cm C. l = 100 cm D. l = 75 cm
Câu 252: Một con lắc đơn dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m/s2 với chu kì T = 2s trên
quỹ đạo dài 20 cm. Lấy π2 = 10. Thời gian để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ S =
S0/2 là:
A. t = \f(1,6 s B. t = \f(1,4 s C. t = \f(1,2 s D. t = \f(5,6 s
Câu 253: Trong cùng một khoảng thời gian con lắc đơn chiều dài l1 thực hiện 5 dao động bé, Con lắc
đơn chiều dài l2 thực hiện 9 dao động bé. Biết hiệu chiều dài dây treo hai con lắc là 112 cm. Chiều dài l1
và l2 của hai con lắc lần lượt là
A. 140 cm và 252 cm. B. 252 cm và 140 cm. C. 50 cm và 162 cm. D. 162 cm và 50 cm.
Câu 254: Con lắc đơn chiều dài 1,44m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Thời gian
ngắn nhất để quả nặng con lắc đi từ biên đến vị trí cân bằng là
A. 2,4s. B. 1,2s. C. 0,6s. D. 0,3s.
Câu 255: Chọn phát biểu sai về con lắc đơn:
A. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa
B. Chu kì dao động bé của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng và kích thích ban
đầu
C. Động năng con lắc đơn cực đại khi đi qua điểm thấp nhất, thế năng cực đại khi đi qua điểm cao
nhất
D. Cơ năng của con lắc đơn bảo to{n dù nó có dao động điều hòa hay không
Câu 256: Nếu tăng chiều dài của con lắc đơn lên 4 lần thì chu kì của nó sẽ:
A. Giảm 2 lần B. Giảm 4 lần C. Tăng 2 lần D. Tăng 4 lần
Câu 257: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo vật là 1 m đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do là 10 m/s2. Kéo
vật nghiêng một góc nhỏ rồi thả nhẹ. Tính thời gian nó chuyển động đến vị trí cân bằng
A. 2 s B. 1 s C. 0,5 s D. π s
Biến đổi chu kì do nhiệt độ. Thời gian chạy sai
Câu 258: Một con lắc đồng hồ xem là con lắc đơn với dây treo bằng kim lọai hệ số nở dài α= 17. 10-
6
/độ. Ở 20oC gần mặt đất, đồng hồ chạy đúng giờ với chu kỳ dao động quả lắc là 2s. Khi tăng nhiệt độ
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - [email protected] Trang - 18 -