Câu trắc nghiệm môn giáo dục công dân ôn thi thpt quốc gia 2017

  • 109 trang
  • file .pdf
Nguy ng Thái December 1, 2016
M CL C
Trang
L I GI I THI U ....................................................................................................................................3
Ph n 1. T NG H P 500 CÂU H I TR C NGHI M THEO BÀI........................................................4
BÀI 1. PHÁP LU I S NG .................................................................................................4
BÀI 2. TH C HI N PHÁP LU T ...................................................................................................15
C PHÁP LU T .............................................................25
BÀI 4. QUY NG C A CÔNG DÂN TRONG M T S CC I
S NG XÃ H I..................................................................................................................................30
NG GI A CÁC DÂN T C VÀ TÔN GIÁO .......................................................40
BÀI 6. CÔNG DÂN V I CÁC QUY N T N .............................................................44
BÀI 7. CÔNG DÂN V I CÁC QUY N DÂN CH .......................................................................53
BÀI 8. PHÁP LU T V I S PHÁT TRI N C A CÔNG DÂN ...................................................62
BÀI 9. PHÁP LU T V I S PHÁT TRI N B N V NG C C ..............................68
Ph n 2. M T S ÔN LUY N ........................................................................................................76
MINH H A C A B GIÁO D O....................................... ..............................76
S 1.................................................................................................................. ...........................81
S 2.............................................................................................................................................86
S 3.............................................................................................................................................92
S 4.............................................................................................................................................97
S 5...........................................................................................................................................103
thi th THPT Qu c gia c ng THPT chuyên B c Ninh) ..................................................103
Ph TS ÔN LUY N ......................................................................................109
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 2
Nguy ng Thái December 1, 2016
L I GI I THI U
K thi Trung h c ph thông Qu i m i v hình
th c thi c a B giáo d o. Các môn thi g m: Toán, V t Lý, Hóa H c, Sinh H c,
Ng ch S a Lí, Ti ng Anh và Giáo d
Giáo d c mà nhi u h c sinh còn th . Vi c B giáo
d thi THPT QG giúp cho h c sinh quan tâm và t o ni m h
i v i môn h c bi t là rèn luy n các k c h c sinh khi mà hi n nay
n n b o hành và hàng lo t các t n n xã h i khác hoành hành kh ng xã h i g n
u l n d y sóng.
c ôn thi l i ráo ri h t khi mà B giáo d
chuy n sang hình th c thi tr c nghi i v i t t c các môn (tr môn Ng u này
i giáo viên và h c sinh c n t p trung và quan tâm nhi
h c t p và ôn luy im i.
V hình th c thi: g m có hai t h p và ba môn thi
- Các môn: Ng ng Anh là ba môn b t bu c cho t t c
xét t t nghi p THPT và
- Các t h p: Khoa h c xã h i (L ch S a Lí, Giáo d c công dân) và Khoa h c t
c thí sinh ch n m cùng xét t t nghi p v i ba môn
trên và
Riêng môn Giáo d u tiên B giáo d thi
THPT QG v i hình th c tr c nghi i giáo viên và h c
sinh. N m b c nhu c n ch v ngu n tài li u cho môn này. Chúng
i cu Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia
môn Giáo d c công dân u này g m có các ph n sau:
1. T ng h p 500 câu h i tr c nghi m theo t ng bài.
2. M t s ôn luy n.
ts ôn luy n.
Hy v ng v i cu n tài li u này s ph n nào giúp cho các b n h c sinh ôn t p t t nh t cho k
thi THPT Qu c gia s p t i và là ngu n tài li u tham kh o cho giáo viên THPT. n ra
m t tài li u tiên nên ch c ch n s có nhi u thi u sót, s ph n h i c a các b n h c sinh,
quý th y cô s giúp chúng tôi ngày càng hoàn thi n trong nh ng tài li u ti p theo.
Thân ái!
Nguy ng Thái
Kh c Thành
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 3
Nguy ng Thái December 1, 2016
Ph n 1. T NG H P 500 CÂU H I TR C NGHI M THEO BÀI
BÀI 1. PHÁP LU I S NG
Câu 1. Pháp lu t là gì?
A. Pháp lu t là t p h p các quy t c x x chung do c ban hành ho c công nh n
nh u ch nh các m i quan h xã h i b ng quy n l c.
B. Pháp lu t là t p h nh c c, h th ng các quy t c x x c
c công nh n nh u ch nh các m i quan h xã h i theo m t tr t t nh nh
C. Pháp lu t là t p h p các quy t c x x c ban hành ho c công nh n
nh u ch nh các m i quan h xã h i b ng quy n l c.
D. Pháp lu t là h th n quy ph m pháp lu t có ch u lu t do Nhà
c ban hành nh u ch nh các m i quan h xã h i.
Câu 2. n ch t c a pháp lu t?
A. Tính giai c p, tính xã h i.
B. Tính giai c p, tính xã h i, tính quy n l c.
C. Tính quy n l c, tính ý chí, tính khách quan.
D. Tính quy ph m ph bi n, tính quy n l nh ch t ch v m t hình th c.
Câu 3. Nh ?
A. Pháp lu m ph bi n, tính quy n l c, tính xác
nh ch t ch v m t hình th c.
c Vi i di n cho l i ích c a giai c p công nhân và nhân dân lao
ng.
C. Các quy ph m pháp lu c th c hi n trong th c ti i s ng xã h i vì s phát
tri n c a xã h i.
D. Các quy ph m pháp lu t c ban hành phù h p v i ý chí c a nhân dân, mà
i di n.
Câu 4. nh ch t ch v m t hình th c c a pháp lu c hi u là
A. ý chí c c th hi n rõ ràng.
B. các quy lu t c a xã h c th hi n b c.
C. t ng ph c di t chính xác, m
D. c u lu t, b lu t, ngành lu t ph nh c a pháp
lu t.
Câu 5. Theo kho u 104 Lu Cháu c kính
tr ng ông bà n i, ông bà ngo u này th hi a
pháp lu t?
A. Tính quy ph m ph bi n.
B. Tính quy n l c, b t bu c chung.
nh ch t ch v m t hình th c.
D. Tính khách quan, ý chí.
Câu 6. Lu ng b c ban hành nh m bu c m i khi tham gia giao
thông ph i tuân th u này th hi a pháp lu t?
A. Tính quy n l c, b t bu c chung.
B. Tính ý chí.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 4
Nguy ng Thái December 1, 2016
nh ch t ch v m t hình th c.
D. Tính quy ph m ph bi n.
Câu 7. n vào ch tr hoàn ch t ph n ánh ý chí c a............, b o
v .............., b o v b c.............
A. nhân dân giai c p th ng tr giai c p th ng tr
B. giai c p th ng tr giai c p th ng tr th ch chính tr
C. nhân dân giai c p th ng tr th ch chính tr
D. nhân dân giai c p c m quy n giai c p th ng tr
Câu 8. Các quy ph m pháp lu c ban hành
A. phù h p v i ý chí c i di n.
B. phù h p v i ý chí c a giai c p c m quy i di n.
C. phù h p v i nhu c u và tính ch t c a xã h i.
D. phù h p v i nguy n v ng c a m i t ng l p nhân dân.
Câu 9. Tính giai c p c c th hi n nh n nào?
A. kinh t , chính tr , xã h i.
B. kinh t i.
C. kinh t , chính tr
D. kinh t , chính tr ng.
Câu 10. Pháp lu t mang b n ch t c a xã h i vì
A. pháp lu t là n n t ng c a s phát tri n xã h i.
B. pháp lu t b t ngu n t xã h i.
C. pháp lu n m t h th ng chính tr hoàn ch nh.
D. pháp lu t góp ph n gi v ng an ninh xã h i.
Câu 11. n vào ch tr hoàn ch nh câu nói sau c a H t c a ta là
pháp lu t th t s dân ch vì nó b o v .............r
A. l i ích c
B. quy .
C. quy n t do dân ch .
D. quy n và l
Câu 12. c ta có bao nhiêu b n Hi n pháp?
A. Ba.
B. B n.
C.
D. Sáu.
Câu 13. u c b ng
i và chính quy n.
B. quy n l c c a nhân dân.
C. l
D. Hi n pháp và pháp lu t.
Câu 14. T ngày 15/12/2007, theo Ngh quy t s 32/2007/NQ-QH m i ng i trên xe
máy ph o hi u này th hi n
A. b n ch t c a pháp lu t
B. vai trò c a pháp lu t.
C. n i dung c a pháp lu t.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 5
Nguy ng Thái December 1, 2016
a pháp lu t.
Câu 15. Lu t giáo d
A. B Giáo d o.
B. Chính ph .
C. ng v Qu c h i.
D. Qu c h i.
Câu 16. Pháp lu c là hai hi ng
u mang tính quy ph m.
u mang tính b t bu c chung.
u là quy ph m t n t i d
u do Nhà t ra ho c th a nh n.
Câu 17. không ph i là vai trò c a pháp lu t?
thi t l p, c ng c ng quy n l c.
c qu n lý kinh t - xã h i.
cho vi c ho t ng c a b c.
D. Góp ph n t o d ng m i quan h m i.
Câu 18. Pháp lu u ch nh m i quan h v Lu u
ch nh m i quan h v tình b u này th hi n m i quan h gi a pháp lu t v i
A. phong t c, t p quán.
ng.
C. tôn giáo.
c.
Câu 19. Lu t b o v c tr em Vi n
trách nhi m c a toàn xã h i v i vi i ích cho tr em. Th hi u gì c a
pháp lu t?
A. B n ch t c a pháp lu t.
a pháp lu t.
C. Vai trò c a pháp lu t.
D. N i dung c a pháp lu t.
Câu 20. i nào không h a h t t i ph c th c hi
che gi i ph m t i, các d u v t, tang v t c a t i ph m ho c có hành vi khác c n tr
vi c phát hi u tra, x i ph m t i, thì ph i ch u trách nhi m hình s v t i che
gi u t i ph m trong nh ng h p mà b lu nh u 21, B lu t hình s
u này th hi n tính ch t nào c a pháp lu t?
A. Tính quy ph m ph bi n.
B. Tính ý chí.
C. Tính quy n l c, b t bu c chung.
D. Tính khách quan.
Câu 21. mc n quy ph m pháp lu t?
c ban hành ho c công nh n
c áp dùng nhi u l n, ph ng.
C. Ch ng các quy t c x x chung.
m b o th c hi n quy c a nhân dân.
Câu 22. Pháp lu t là công c b o v l i ích c a
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 6
Nguy ng Thái December 1, 2016
A. t ch c chính tr xã h i.
c và xã h i.
C. nhân dân.
D. giai c p th ng tr .
Câu 23. ng c c lên quan h pháp lu t là
A. giáo d c.
ng ch .
C. giáo d ng ch .
D. giáo d c, thuy t ph ng ch .
Câu 24. Qu c b ng pháp lu n lý
A. dân ch và ph c t p nh t.
B. dân ch và hi u qu nh t.
C. h u hi u và hi u qu nh t.
D. hi u qu t.
Câu 25. c ban hành Hi n pháp vì
A. Hi nh các quy n c a công dân.
B. Hi n pháp quy nh ch t ch v lu m n ng nh c a các quy ph m
pháp lu t.
C. Hi n pháp ch ng các lu t dân s ,...
D. Ch
Câu 26. ây có quy n l p pháp, l p hi n?
A. Ch t c.
B. Qu c h i.
c.
D. Chính ph .
Câu 27. Tính quy ph m c c, t p quán có s khác bi n nh i v i tính quy
ph m ph bi n c a pháp lu t là
A. ch ng các ng x m u.
B. có tính b t bu c chung.
c áp d ng ph m vi r ng.
c áp d ng gi i h n trong m t ph m vi c th .
Câu 28. Nh khi nói v vai trò c a pháp lu t?
A c qu n lý m i m i s ng xã h i.
th c hi n và b o v quy n, l i ích h p pháp c a m i công dân.
C. Là công c th c hi ng l i, chính sách c ng.
D. Là công c b o v m i quy n và l i ích c a công dân.
Câu 29. ng ch c a pháp lu c th hi n
A. nh ng hành vi vi ph m pháp lu u b x ph t hành chính.
B. nh ng hành vi vi ph m pháp lu u b áp d ng hình ph t.
C. nh ng hành vi vi ph m pháp lu u có th b áp d ng bi ng ch .
D. nh ng hành vi vi ph m pháp lu u b x lý k lu t.
Câu 30. Nh ?
A. Hi tt i c nhân dân.
B. Tính ý chí c a pháp lu t th hi n ý chí c c và công dân.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 7
Nguy ng Thái December 1, 2016
c qu n lý xã h i b ng pháp lu c ph i ban hành pháp lu
pháp lu t vào m t b ph i dân.
D. Không ph i t t c các quy ph m pháp lu c áp d ng nhi u l n, nhi u
Câu 31. Pháp lu t Xã h i ch t
m b n ch t giai c p và xã h i
B. ch u ng sâu s c c a pháp lu n.
C. r i th , sau pháp lu t phong ki n
D. dân ch , ti n b ng phong ki n.
Câu 32. Cho các nh nh sau
(1). Pháp lu t ph n ánh ý chí c a giai c p th ng tr .
(2). Trong lu t hình s c, t i xâm ph m an ninh qu c gia bao gi ng
t i có m c hình ph t cao nh t.
(3). Trong ch ng m c nh nh, pháp lu t ghi nh n ý chí chung c a toàn xã h i, cân
b ng l i ích c a c ng v i l i ích giai c p.
c th c hi n quy n l c thông qua b ng ch i, c nh sát,
nhà tù...)
S nh nh là
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 33. a pháp lu t, c xem là ranh gi phân bi t
v i các quy ph m xã h i khác?
A. Tính quy n l c, b t bu c chung.
B. Tính quy ph m ph bi n.
nh ch t ch v m t hình th c.
D. Tính ch quan, ý chí.
Câu 34. u 34, Lu Cha m và quy n giáo
d u ki n cho con h c t p u này phù h p v i
A. chu n m i s ng tình c m, tinh th n c i.
B. nguy n v ng c a m i công dân.
C. quy t c ng x i s ng xã h i.
D. Hi n pháp.
Câu 35. Qu c h i ban hành lo n quy ph m pháp lu
A. Hi n pháp, Lu t, Ngh quy t.
B. Hi n pháp, Lu t, Ngh nh.
C. Hi n pháp, Lu .
D. Hi n pháp, Lu t, L nh.
Câu 36. Cho các nh nh sau
(1). Pháp lu t là ti c qu n lý xã h i.
(2). Pháp lu t có quan h ch t ch v i các ph m trù k khác
bi t nh nh.
(3). Pháp lu t Xã h i ch có hai b n ch t là tính giai c p và tính xã h i.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 8
Nguy ng Thái December 1, 2016
(4). Ch có Qu c h i m i có th m quy n l p hi n và l p pháp.
Câu nh nh là
A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. không có nh
Câu 37. Lu
, tôn tr ng nhau u này th hi n
A. b n ch t c a pháp lu t.
B. vai trò c a pháp lu t.
C. n i dung c a pháp lu t.
a pháp lu t
Câu 38. thu c v ch in ic c?
a các qu c gia.
B. Ti i.
ng các m t hàng xu t kh u công ngh cao.
D. Phòng th c.
Câu 39. B ph n nào không có trong m t quy ph m pháp lu t?
A. Gi nh.
nh.
C. Ch tài.
D. Ch nh.
Câu 40. M t trong nh ng b n ch t c c là
A. có ch quy n qu c gia.
t ra thu và thu thu i hình th c b t bu c.
C. tính xã h i.
D. T t c ý trên.
Câu 41. Pháp lu t là nh ng quy t c x x
A. ch nh tu nh c a pháp lu t m i ph i ch u s ràng bu c c a
pháp lu t.
B. có hi u l c pháp lý cao nh t trong toàn b h th ng pháp lu t Vi t Nam
C. v nh ng vi c làm, nh ng vi c ph i làm và nh ng vi c làm.
D. là nh nh b t bu i v i m i cá nhân, t ch i x x theo
pháp lu t.
Câu 42. Pháp lu i t khi nào?
A. T i xu t hi n.
B. T khi có Vua.
C. T i.
D. T th i xa
Câu 43. a pháp lu t làm nên giá tr công b ng c a pháp lu t?
A. Tính quy n l c, b t bu c chung.
B. Tính quy ph m ph bi n.
C. nh ch t ch v m t hình th c.
D. nh ch t ch v m t n i dung.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 9
Nguy ng Thái December 1, 2016
Câu 44. m b o nguyên t c th ng nh t trong vi c xây d ng và áp d ng pháp lu t thì c n
A. tôn tr ng tính t i cao c a Lu t và Hi n pháp.
B. m b o tính th ng nh t c a pháp lu t.
.
D. A và B sai.
Câu 45. Nh ?
A. M c n c a pháp lu t th hi n tính quy n l c, b t bu c
chung.
B. Pháp lu t có tính b t bu nh nh ng vi c làm, ph i
c làm.
C. n quy ph m pháp lu c ban hành th hi n s c m nh và
quy n l c.
D. Tính quy ph m ph bi n c a pháp lu t là pháp lu c áp d ng r ng rãi cho m i
công dân Vi t Nam.
Câu 46. H th ng pháp lu t bao g m
A. nhi u quy ph m pháp lu t.
B. nhi u kho n.
C. nhi u ch nh pháp lu t.
D. nhi u ngành lu t.
n t thích h p vào ch tr ng
t là h th ng quy t c x x mang tính......(Câu 47)....., do ......(Câu 48).....ban hành
m b o th c hi n, th hi n......(Câu 49)......c a giai c p th ng tr và ph thu c vào các
u ki n.....(Câu 50)...., là nhân t u ch nh các quan h xã h i.
Tr l i t câu 47 n câu 50:
Câu 47.
A. b t bu c. B. ph c tùng. C. b t bu c chung. D. pháp lý.
Câu 48.
A. t ch c. c. C. giai c p th ng tr . D. cá nhân.
Câu 49.
A. ng. B. ý chí. C. quy n l c. D. ch quan.
Câu 50.
A. kinh t B. xã h i. C. kinh t - xã h i. D. chính tr .
Câu 51. Hi n u tiên c a
A. 1946.
B. 1959.
C. 1986.
D. 1992.
Câu 52. c hay dùng các quy ph bi n nó thành các quy ph m pháp
lu t
A. quen thu c.
B. n ng v tình c m.
C. ít ph bi n.
D. ph bi n.
Câu 53. a pháp lu t?
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 10
Nguy ng Thái December 1, 2016
A. Tính quy ph m khá ph bi n.
B. Tính xác th c, khuôn m u.
C. Tính nh ch t ch v m t n i dung.
D. nh ch t ch v m t hình th c.
Câu 54. N không ph n ánh b n ch t xã h i c a pháp lu t?
A. Các quy ph m pháp lu t b t ngu n t th c ti i s ng xã h i.
B. Các quy ph m pháp lu c th c hi n trong th c ti i s ng xã h i.
C. Các quy ph m pháp lu t vì s phát tri n c a xã h i.
D. Các quy ph m pháp lu t phù h p v i ý chí c a giai c p c m quy c là
i di n.
Câu 55. Anh A b b nh tâm th n, trong lúc không làm ch dùng dao
làm ch B b ng c a anh A
A. không vi ph m pháp lu t.
B. là vi ph m pháp lu t.
C. b xã h i lên án.
D. p v i chu n m o c.
Câu 56. Câu h Pháp lu t là c a ai, do ai và vì ai? c nv nào c a pháp lu t?
A. N i dung c a pháp lu t.
B. Hình th c th hi n c a pháp lu t.
C. Khái ni n c a pháp lu t.
D. B n ch t c a pháp lu t.
Câu 57. t tr i c a pháp lu t so v i các quy ph m xã h i khác là
A. t ng ch .
B. tính r ng rãi.
C. t n t i trong th i gian dài.
D. tính xã h i.
Câu 58. Hi n pháp m i nh t c c ta là
A. Hi n pháp 1992.
B. Hi n pháp 2013.
C. Hi n pháp 2015.
D. Hi n pháp 1986.
Câu 59. Không ai b coi là có t i và ph i ch u hình ph n án k t t i c a Tòa
u l c pháp lu t u 72 Hi i, b

n pháp lu t.
B. quy ph m pháp lu t.
C. b n ch t c a pháp lu t.
D. vai trò c a pháp lu t.
Câu 60. A (12 tu i) và B (13 tu i) r c v . Không may B ngã
xu ng ng và b t t n b nh vi n. A và B s b
x nào?
A. A ph i b ng cho B.
u b ph t ti n.
C. C lu t A và B.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 11
Nguy ng Thái December 1, 2016
D. Ph t ti n A và yêu c u b ng cho B.
Câu 61. M i quan h gi a pháp lu t v i kinh t c th hi nào?
A. Pháp lu t và kinh t u là nh n c n thi t c c.
B. Kinh t sinh ra pháp lu t.
C. Pháp lu t v a ph thu c vào kinh t , v ng tr l i v i kinh t .
D. Pháp lu t là s th hi n c a kinh t .
Câu 62. i nào qu ng cáo gian d i v hàng hóa, d ch v gây h u qu nghiêm tr
b x ph t hành chính v hành vi này ho k t án v t c xóa án tích mà
còn vi ph m thì b ph t ti n t 10 tri n 100 tri ng, c i t o không giam gi
ho c b ph t tù t ph n gi nh là
A. i nào qu ng cáo gian d i v hàng hóa v d ch v .
B. i nào qu ng cáo gian d i v hàng hóa d ch v gây h u qu nghiêm tr ng.
C. i nào qu ng cáo gian d i v hàng hóa d ch v gây h u qu nghiêm tr
x ph t hành chính v hành vi này.
D. i nào qu ng cáo gian d i v hàng hóa, d ch v gây h u qu nghiêm tr
x ph t hành chính v hành vi này ho k t án v t c xóa án tích mà còn
vi ph m.
Câu 63. Không có pháp lu t xã h i s không
A. dân ch và h nh phúc.
B. tr t t và nh.
C. hòa bình và dân ch .
D. s c m nh và quy n l c.
Câu 64. Nh hi n tính quy ph m ph bi n c a pháp lu t?
A. Pháp lu t là nh mà công dân ph i th c hi n.
B. Pháp lu nh m b o th c hi n b ng quy n l c c c.
C. Pháp lu t là khuôn m c áp d ng nhi u l n, nhi
D. Pháp lu t là nh ng chu n m c v nh ng vi c ph i làm.
Câu 65. Lu n quy ph m pháp lu t hi n hành c s d ng là
A. Lu t ban hành n quy ph m pháp lu
B. Lu n quy ph m pháp lu
C. Lu n quy ph m pháp lu
D. Lu n quy ph m pháp lu
Câu 66. Pháp lu công dân b o v các quy n và l i ích h p pháp c a mình
thông qua
A. Tòa án.
B. Vi n ki m sát.
C. các b lu t.
D. các m i quan h xã h i.
Câu 67. Các quy t c x s (vi c làm, vi c ph i làm, vi c làm) th hi n v n
nào c a pháp lu t?
ng.
B. N i dung.
C. Ngu n g c.
D. Hình th c th hi n.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 12
Nguy ng Thái December 1, 2016
Câu 68. c b ng
A. v c, chính tr .
B. k ho ch phát tri n kinh t .
C. quâ i và chính quy n.
D. Hi n pháp và pháp lu t.
Câu 69. N u không có pháp lu t thì xã h i s ra sao?
A. T n t c.
B. V n t n t i và phát tri ng.
C. Không th t n t i và phát tri n.
D. Ch m phát tri n.
Câu 70. Lu t b o v
A. B ng.
B. Chính ph .
C. ng v Qu c h i.
D. Qu c h i.
Câu 71. không ph i là c a pháp lu t?
A. Công c qu c.
B. Gi v ng an ninh chính tr .
n phát huy quy n làm ch c a nhân dân.
i s ng tinh th n c a nhân dân.
Câu 72. n vào ch tr ng sau: Pháp lu t mang tính...............vì pháp lu c ban
m b o th c hi n b ng s c m nh c c.
A. m nh l nh.
B. ch t ch .
C. quy ph m ph bi n.
D. b t bu c.
Câu 73. Tr i m y tu i không i l n?
A. 11 tu i.
B. 12 tu i.
C. 13 tu i.
D. 14 tu i.
Câu 74. i 50 cm³?
i 16 tu i.
16 tu i 18 tu i.
14 tu i 18 tu i.
14 tu i 16 tu i.
Câu 75. không ph i là c a pháp lu t?
A. Tính quy ph m ph bi n.
B. Tính th ng nh t.
C. Tính b t bu c.
D. nh ch t ch .
Câu 76. Vì sao nói pháp lu t có tính quy n l c, b t bu c chung?
A. Vì pháp lu ng ch c th c hi n.
B. Vì pháp lu t có tính b t bu c th c hi n .
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 13
Nguy ng Thái December 1, 2016
C. Vì pháp lu c ban hành và b m th c hi n b ng quy n l c nhà c;
b t bu i v i m i cá nhân, t ch c.
D. Vì pháp lu t b t bu i v i m i cá nhân, t ch c.
Câu 77. Anh H b p gi y ch ng nh n k t hôn cho B khi bi t
bi t tu t hôn. Vi c anh H b công tác th hi
nào a pháp lu t ?
A. Tính quy ph m.
B. Tính b t bu c chung.
C. Tính ph bi n.
D. Tính quy n l c.
Câu 78. Kh hi n tính quy ph m ph bi n c a pháp lu t?
A. Pháp lu t là nh mà công dân ph i th c hi n.
B. Pháp lu m b o th c hi n b ng quy n l c c c.
C. Pháp lu t là khuôn m c áp d ng nhi u l n, nhi
D. Pháp lu t là nh ng chu n m c v nh ng vi c ph i làm.
Câu 79. N không thu c nh ng v n nt nh trong
Hi n pháp?
A. Ch chính tr .
B. B n ch c.
C. T ch c b c.
D. Quy n t do ngôn lu n.
Câu 80. c ta, vi c s i Hi n pháp ph i bi u Qu c h i tán thành?
A. 1/2 s i bi u.
B. 3/4 s i bi u.
C. 2/3 s i bi u.
D. 100% s i bi u.
1. A 2. A 3. D 4. C 5. A 6. A 7. B 8. B 9. D 10. B
11. C 12. C 13. D 14. D 15. D 16. A 17. D 18. D 19. B 20. C
21. A 22. D 23. D 24. C 25. D 26. B 27. D 28. A 29. C 30. A
31. A 32. A 33. A 34. A 35. A 36. D 37. D 38. B 39. D 40. C
41. D 42. C 43. A 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B 49. B 50. C
51. A 52. D 53. D 54. D 55. A 56. D 57. A 58. B 59. A 60. C
61. C 62. D 63. B 64. C 65. C 66. C 67. A 68. D 69. C 70. D
71. D 72. D 73. B 74. B 75. B 76. C 77. D 78. C 79. D 80. C
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 14
Nguy ng Thái December 1, 2016
BÀI 2. TH C HI N PHÁP LU T
Câu 1. Th c hi n pháp lu t là
A. quá trình ho ng có m nh c a pháp lu i
s ng.
B. các t ch c, cá nhân th c hi n nh ng hành vi h p pháp.
C. quá trình s d ng pháp lu t m t cách h p pháp vào th c ti i s ng.
D. quá is i nhi u hình th c khác nhau.
Câu 2. Có t t c m y hình th c th c hi n pháp lu t?
A. Ba.
B. B n.
D. Sáu.
Câu 3. n t thích h p vào ch tr ng: Các cá nhân, t ch c s d ng.........các quy n c a
mình làm nh ng gì mà pháp lu t cho phép làm.
A. h p pháp.
B. công khai.
n.
.
Câu 4. Các cá nhân, t ch c th c hi nh , ch ng làm nh ng gì mà
pháp lu nh ph
A. s d ng pháp lu t.
B. thi hành pháp lu t.
C. tuân th pháp lu t.
D. áp d ng pháp lu t.
Câu 5. n t thích h p vào ch tr ng: Các cá nhân, t ch c..........không làm nh u
mà pháp lu t..........
A. ki m soát - n.
B. ki m ch - n.
C. ki m ch - c m.
D. ch ng - c m.
Câu 6. Anh Nguy o hi m theo quy
nh c a pháp lu t. Anh Nguy
A. thi hành pháp lu t.
B. áp d ng pháp lu t.
C. tuân th pháp lu t.
D. s d ng pháp lu t.
Câu 7. Ch H m và n p thu . Ch
A. tuân th pháp lu t.
B. thi hành pháp lu t.
C. s d ng pháp lu t.
D. áp d ng pháp lu t.
Câu 8. Tòa án huy n A tuyên b X b ph p gi t tài s n. Tòa án huy n A
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 15
Nguy ng Thái December 1, 2016
A. s d ng pháp lu t.
B. thi hành pháp lu t.
C. áp d ng pháp lu t.
D. tuân th pháp lu t.
Câu 9. Nh k v vi ph m pháp lu t?
tc i vi ph m.
i vi ph m pháp lu t ph i có l c trách nhi m pháp lý.
C. Ch th vi ph m pháp lu t xâm h n các quan h xã h i mà pháp lu t b o v .
D. Ch th vi ph m pháp lu t ch có th là cá nhân.
Câu 10. Hành vi trái lu t c a ch th c g i là
ng.
ng.
C. hành vi b t h p pháp.
ng.
Câu 11. Khi ch th làm nh ng vi nh c a pháp lu t thì ta g i
ng.
B. b t h p pháp.
ng.
ng.
Câu 12. Sau khi m công ty kinh doanh m t hàng A,B,C. Anh H ch
m c hi n hành vi
A. hàn ng.
B. h p pháp.
ng.
t.
Câu 13. Anh Z tr ph ng cha m . Xét v
A. th c hi n hành vi mà pháp lu t c m.
B. s d ng quy n h t quá gi i h n cho phép.
C. không làm tròn trách nhi m c a m i con.
D. không th c hi mà pháp lu t b t bu c ph i th c hi n.
Câu 14. Y u t không n m trong các y u t c u thành vi ph m pháp lu t?
A. M t khách quan.
B. M t ch vquan.
C. M t khách th .
D. M t hành vi.
Câu 15. L i c a vi ph m pháp lu t là l i
A. c ý và vô ý.
B. c ý.
C. vô ý.
D. nghiêm tr ng.
Câu 16. m pháp lý nh m
A. nh và thi t l p l i tr t t xã h i.
B. i vi ph m có th ph m t i m i.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 16
Nguy ng Thái December 1, 2016
C. bu c ch th vi ph m ch m d t hành vi trái pháp lu t, ph i ch u nh ng thi t h i nh t
i khác.
D. bu c ch th vi ph m ph i ch m d t hành vi trái pháp lu ng hình ph t
nh nh.
Câu 17. Nh v l i c a hành vi vi ph m pháp lu t?
A. Ch có th là l i vô ý ho c c ý.
B. L i là tr c a ch th i v i hành vi c iv i
h u qu c i.
C. Ch th nh n th c rõ hành vi c a mình là trái pháp lu t, th c h u qu c a
n cho h u qu y ra là l i c ý gián ti p.
D. L i do ch th gây ra g m cá nhân, t p th , t ch c trách nhi m pháp lý.
Câu 18. Ch th c a vi ph m pháp lu t hình s là
A. cá nhân.
B. t ch c.
C. cá nhân và t ch c.
D. cá nhân ho
Câu 19. T i xâm ph c l p, ch quy n qu c gia là t i
A. vi ph m hình s .
B. vi ph m hành chính.
C. vi ph m dân s .
D. vi ph m k lu t.
Câu 20. Trách nhi m pháp lý là
mà các ch th vi ph m pháp lu t ph i ch u nh ng bi ng ch c a
c.
B. quy n mà các ch th vi ph m pháp lu t ph i ch u nh ng bi ng ch c a
c.
C. trách nhi m mà các ch th vi ph m pháp lu t ph i ch u nh ng bi ng ch
c c.
D. h u qu mà các ch th vi ph m pháp lu t ph i ch u nh ng bi ng ch c a
c.
Câu 21. nh c a pháp lu i ph i ch u trách nhi m hình s v t i ph m r t
nghiêm tr ng do c ý ho c t c bi t nghiêm tr i
A. t 14 tu i tr lên.
i 16 tu i.
C. t 14 tu i 16 tu i.
D. t i 18 tu i.
Câu 22. nh c a pháp lu i ph i ch u trách nhi m hình s v m i t i ph m
i
15 tu i tr lên.
i 14 tu i.
16 tu i tr lên.
18 tu i.
Câu 23. nh c a pháp lu i
14 tu i 18 tu i.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 17
Nguy ng Thái December 1, 2016
B. t 14 tu n 18 tu i.
C. t i 16 tu n 18 tu i.
D. t 16 tu i 18 tu i.
Câu 24. Vi c x a theo nguyên t c nào là ch y u?
A. c i t o không giam gi .
B. án treo.
C. giáo d
D. ph t tù.
Câu 25. truy c u trách nhi m pháp lý c a ch th là
A. m gây thi t h i c a hành vi.
B. kh n th c hành vi.
C. ý chí c a ch th .
D. hành vi vi ph m pháp lu t.
Câu 26. Vi ph m hình s m t i ph m nghiêm tr ng, khung hình ph t cao nh t là
D. t hình.
Câu 27. Theo pháp lu t hình s Vi t Nam thì vi ph m pháp lu t hình s là hành vi
A. nguy hi m.
B. r t nguy hi m.
c bi t nghiêm tr ng.
D. gây nguy hi m nghiêm tr ng.
Câu 28. Anh H ch và gây tai n n giao thông d n ch i. Anh H s
b
A. t m gi xe, x lý hành chính.
B. bu c kh c ph c h u qu do mình gây ra.
c quy n s d ng gi y phép, x lý hành chính.
D. ch u trách nhi m hình s v t i c ý làm ch i.
Câu 29. Vi ph m pháp lu t hành chính là
A. hành vi c a cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý xâm ph m t i các quy t c
qu c.
B. hành vi c a cá nhân ho c t ch c th c hi n m t cách c ý ho c vô ý xâm ph m t i
các quy t c qu c.
C. hành vi c a t ch c th c hi n m t cách c ý ho c vô ý xâm ph m t i các quy t c
qu c.
D. hành vi c a t p th th c hi n m t cách c ý ho c vô ý xâm ph m t i các quy t c
qu c.
Câu 30. Do có mâu thu n t
ng h p này anh M b x ph
nào?
A. B c nh cáo và yêu c u b ng thi t h i cho anh Y.
B. X ph t hành chính anh M và yêu c u b ng thi t h i cho anh Y.
C. C nh cáo và ph t ti n anh M.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 18
Nguy ng Thái December 1, 2016
D. Không x ph t anh M vì t l t t 11% tr lên.
Câu 31. nh c a pháp lu i b x ph t hành chính v vi ph m hành chính do
l ic i
A. t 14 tu i.
B. t 14 tu i 16 tu i.
C. t 14 tu i 18 tu i.
D. t 16 tu i 18 tu i.
Câu 32. nh c a pháp lu i b x ph t hành chính v m i t i ph m hành
i
A. t 16 tu i tr lên.
B. t 16 tu i 18 tu i.
C. t 18 tu i tr lên.
D. t 14 tu i 18 tu i.
Câu 33. hi n ch th d ng pháp lu t?
A. Anh K không mua bán và tàng tr
B. Ch và n p thu .
C. Anh A g u n i lên y ban Nhân dân t nh.
D. C nh sát giao thông x ph i tham gia giao thông u tn
cho phép.
Câu 34. Khi ch th ch u trách nhi m hình s v khung hình ph t là ph t ti n, thì m c hình
ph t t i thi u là
A. 500.000 ng.
ng.
ng.
ng.
Câu 35. Vi ph m dân s là hành vi trái lu t, có l i, xâm h n
A. tr t t qu n lý kinh t - xã h i.
B. quan h qu c.
C. quan h qu n lý tr t t xã h i.
D. quan h tài s n và quan h nhân thân.
Câu 36. m dân s ?
A. Ch D ch .
B. Anh P có hành vi ch i thi hành công v .
C. Ch K l i d ng quy n h i l tài s n c a công ty.
ng dân s .
Câu 37. ng c a vi ph m hành chính là
A. cá nhân.
B. t ch c.
C. cá nhân và t ch c.
D. cán b c.
Câu 38. nh c a pháp lu t, khi th c hi n các giao d ch dân s ph i
di n theo pháp lu u này áp d iv i
A. t 6 tu 15 tu i.
B. t 6 tu i 18 tu i.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 19
Nguy ng Thái December 1, 2016
C. t 6 tu 16 tu i.
D. t 6 tu 14 tu i.
Khi m i b b nh tâm th n ho c m c b n khác mà không th nh n th c, làm
ch c hành vi c nh c a pháp lu i
c hành vi dân s .
B. h n ch c hành vi dân s .
C. m c hành vi dân s .
c hành vi dân s .
Câu 40. i không có c hành vi dân s i
A. b b nh tâm th n.
C. nghi n ma túy, ch t kích thích.
D. m c các b nh b m sinh, không làm ch c hành vi.
Câu 41. i b h n ch c hành vi dân s i
A. b b nh tâm th n.
C. nghi n ma túy, ch t kích thích.
D. m c các b nh b m sinh, không làm ch c hành vi.
Câu 42. Nh ?
18 tu i tr lên.
6 tu c hành vi dân s .
i nghi n ma túy, nghi n các ch t kích thí ib m c hành vi
dân s .
c hi n giao d ch thì c n ph i di n theo
nh c a pháp lu t.
Câu 43. Quan h không ph i là quan h pháp lu t?
A. Ch A làm th t c nh n B làm con nuôi.
B. Quan h tình yêu nam n .
C. Ch mua th t.
D. Quan h ng.
Câu 44. Vi ph m k lu t là vi ph m pháp lu t xâm ph m các quan h
c.
ng, công s .
C. t ch c, kinh t , chính tr .
D. nhân thân, tài s n.
Câu 45. i v i công ch c, các hình th c k lu t bao g m
A. khi n trách, c nh cáo, h b c.
B. khi n trách, c nh cáo, ph n, bu c xin l i.
C. khi n trách, c nh cáo, cách ch c, bãi nhi m.
D. khi n trách, c nh cáo, h b t vi ph m.
Câu 46. Hình th c k lu i v i cán b g m
A. khi n trách, c nh cáo, h b c.
B. khi n trách, c nh cáo, ph n, bu c xin l i.
C. khi n trách, c nh cáo, cách ch c, bãi nhi m.
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 20
Nguy ng Thái December 1, 2016
D. khi n trách, c nh cáo, h b t vi ph m.
Câu 47. Th c hi n pháp lu t bao g m
A. b n hình th n.
B. ba hình th c chính và m t hình th c ph .
C. t i thi u là ba hình th c.
D. nhi u hình th c khác nhau.
Câu 48. B b công an qu n X b t vì hành vi buôn bán, v n chuy ng v t quý
hi m. Hành vi này c a m pháp lu
A. Phòng ch ng t i ph m.
B. Kinh doanh trái phép.
C. Tàng tr ng v t quý hi m.
D. Phòng ch ng mua bán.
Câu 49. u khi o hi m, khi b c nh sát giao thông th i ph t
thì N ph i ch u trách nhi
A. Hình s .
B. Dân s .
C. Hành chính.
D. K lu t.
Câu 50. m pháp lu t dân s ?
n công ty mu
u khi c chi u.
C. Làm m t tài s n c ng.
D. Không tuân th u kho n c a h ng.
Câu 51. Hình th c x ph không thu c x ph t hành chính ?
A. C nh cáo.
B. B ng.
C. Ph t tù.
D. Ph t ti n.
Câu 52. Hình th c x ph không thu c x ph t hình s ?
A. Án treo.
B. C i t o không giam gi .
C. Ph t tù.
D. C nh cáo.
Câu 53. ng h c b t, giam, gi i?
A. B tình nghi có hành vi vi ph m pháp lu t.
B. B t, giam, gi i này có d u hi u nghi n ma tuý.
C.B i ph m t i qu tang ho truy nã.
D. B i thân ph m pháp lu t.
Câu 54. Trách nhi m pháp lý là trách nhi m c a
A. m i.
B. ch nh 18 tu i tr lên.
C. ch th vi ph m pháp lu t.
i có hành vi không h c.
Câu 55. phòng và h n ch nh ng hành vi vi ph m pháp lu t là
Ngân hàng câu h i tr c nghi m ôn thi THPT Qu c gia môn Giáo d c công dân 21