Câu trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 có đáp án

  • 60 trang
  • file .doc
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Câu 1. Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm
Câu 2. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện
B. phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện
C. mang tính chặt chẽ, tính quyền lực và tính bắt buộc chung
D. thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lí
Câu 3. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm là
A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật
Câu 4. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng
do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là
A. từ đủ 14 đến dưới 16. B. từ 14 đến đủ 16
C. từ đủ 16 đến dưới 18. D. từ 16 đến đủ 18
Câu 5. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm
A. giáo dục, răn đe, hành hạ
B. kiềm chế những việc làm trái luật
C. xử phạt hành chính
D. phạt tù hoặc tử hình
Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế
B. các quy tắc quản lí nhà nước
C. các điều luật và các quan hệ hành chính
D. quan hệ xã hội và quan hệ hành chính
Câu 7. Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở phương diện
A. kinh tế, chính trị B. kinh tế, chính trị, tư tưởng
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN112
Trang
/60
C. kinh tế, văn hóa, xã hội. D. kinh tế, chính trị, văn hóa
Câu 8. Pháp luật là
A. các quy tắc xử xự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận
B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận
C. các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời
sống
D. các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở
phạm vi nhất định
Câu 9. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt
trong gia đình” (Điều 19. Bình dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn
nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của
pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung
D. Tính ý chí và khách quan
Câu 10. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý”
nặng nề nhất mà chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện
đặc trưng
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung
C. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến
D. Tính ý chí
Câu 11. Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam?
A. Tính giai cấp và tính xã hội. B. Tính giai cấp và tính chính trị
C. Tính xã hội và tính kinh tế. D. Tính kinh tế và tính xã hội
Câu 12. Pháp luật mang bản chất của xã hội vì
A. pháp luật là cơ sở đảm bảo an toàn trật tự xã hội
B. pháp luật bắt nguồn từ xã hội
C. pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống xã hội
D. pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh
Câu 13. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN212
Trang
/60
A. giai cấp công nhân và nhân dân lao động
B. giai cấp công dân
C. các tầng lớp bị áp bức
D. nhân dân lao động
Câu 14. Con cái chửi, mắng cha, mẹ thì sẽ bị
A. dư luận lên án. B. vi phạm pháp luật hành chính
C. vi phạm pháp luật dân sự. D. vi phạm pháp luật hình sự
Câu 15. Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN312
Trang
/60
A. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước
B. Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội
C. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.
D. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình .
Câu 16. Pháp luật là
A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .
B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực
hiện bằng quyền lực nhà nước.
D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa
phương.
Câu 17. Pháp luật có đặc điểm là
A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. Vì sự phát triển của xã hội.
C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính
xác định chặt chẻ về mặt hình thức.
D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
Câu 18. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở
A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát
triển của xã hội.
Câu 19. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm
A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Quy định các hành vi không được làm.
C. Quy định các bổn phận của công dân.
D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)
Câu 20. Pháp luật và đạo đức có quan hệ
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 4
/60
A. Chặt chẽ với nhau, người tuân thủ pháp luật là người có đạo đức, ngược lại
người đạo đức là người tuân thủ pháp luật .
B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức
C. Đạo đức là nền tảng hình thành nhân cách, pháp luật là nền tảng đảm bảo trật tự xã
hội
D. Tất cả các ý trên.
Câu 21. Nhà nước ban hành luật giao thông đường bộ và bắt buộc tất cả mọi người
phải tuân theo, không được làm trái. Thể hiện đặc trưng
A. Tính quy phạm, phổ biến
B. Tính quy định, bắt buộc chung
C Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
D. Tất cả ý trên.
Câu 22. Nhà Nước ban hành Hiến Pháp vì
A. Hiến Pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
B. Hiến Pháp chứa các luật dân sự, hành chính , hôn nhân và gia đình , thuế,...cụ thể
hóa nội dung.
C. Hiến Pháp quyết định chặt chẽ về luật, đầy đủ các mức độ nặng, nhẹ của các luật
D. A và B đúng
Câu 23. Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự
dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi cho nhân dân lao động.”
A. Lợi ích chính đáng. B. Quyền và nghĩa vụ
C. Quyền tự do, dân chủ. D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.
Câu 24. Bản chất giai cấp của Pháp luật Việt Nam
A. Đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.
B. Đảm bảo lợi ích của giai cấp lãnh đạo, nhưng giai cấp công nhân và nông dân được
tự do dân chủ
C. Pháp luật là điều kiện để nhà nước ràng buộc mọi công dân.
D. A và B đúng.
Câu 25. Từ ngày 15-12-2007, theo nghị quyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xe
gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, điều này thể hiện
A. Nội dung của pháp luật. B. Đặc trưng của pháp luật.
C. Bản chất của pháp luật. D. Vai trò của pháp luật.
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 5
/60
Câu 26. Trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có giá trị pháp lý
cao nhất là:
A. Hiến pháp. B. Hiến pháp, luật và pháp lệnh.
C. Hiến pháp và pháp lệnh. D. Nghị định của chính phủ.
Câu 27. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:
A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Pháp luật có tính quyền lực.
C. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
D. Pháp luật có tính quy phạm
Câu 28. Pháp luật là phương tiện để công dân:
A. Sống tự do, dân chủ.
B. Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
C. Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.
D. Công dân phát triển toàn diện.
Câu 29. .Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí
A. hữu hiệu và phức tạp nhất. B. dân chủ và hiệu quả nhất
C. hiệu quả và khó khăn nhất D. dân chủ và cứng rắn nhất
Câu 30. .Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do ……… ban hành và đảm
bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước
A. Đảng B.Chính phủ C.Tổ chức xã hội D. Nhà nước
Câu 31. Các quy tắc xử sự ( việc được làm, việc phải làm, việc không được làm ) thể
hiện vấn đề nào của pháp luật?
A. Phương thức tác động. B. Nội dung.
C. Nguồn gốc. D. Hình thức thể hiện.
Câu 32. Nhà nước ta điều hành đất nước bằng
A. Văn hoá, giáo dục, chính trị B. Kế hoạch phát triển kinh tế.
C. Quân đội và chính quyền. D. Hiến pháp và pháp luật.
Câu 33. Nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ ra sao?
A. Tồn tại nhưng không phát triển được. B. Vẫn tồn tại và phát triển bình thường.
C. Không thể tồn tại và phát triển. D. Cả 3 ý trên đều sai.
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 6
/60
Câu 34. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu?
A. Từ tư duy trừu tượng của con người. B. Từ quyền lực của giai cấp thống trị.
C. Từ thực tiễn đời sống xã hội. D. Từ ý thức của các cá nhân trong xã hội
Câu 35. Câu hỏi: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” Đề cập đến vấn đề nào của
pháp luật?
A. Nội dung của pháp luật. B. Hình thức thể hiện của pháp luật.
C. Khái niệm cơ bản của pháp luật. D. Bản chất của pháp luật
Câu 36. “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính .............,do............ ban hành
và bảo đảm thực
hiện, thể hiện ................. của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện
..............., là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”
A. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị
B. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
C. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
D. Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội
Câu 37. Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước là
nói đến sự tác động của pháp luật đối với
A. Các lĩnh vực của đời sống xã hội B. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
C. Việc xây dựng và bảo vệ đất nước D. Phát triển kinh tế đất nước
Câu 38. Pháp luật phát triển các lĩnh vực xã hội bao gồm các quy định về
A. Dân số và giải quyết việc làm
B. Phòng, chống tệ nạn xã hội
C. Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 39. Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi
(Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:
A. Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.
B. Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
C. Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
D. Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Câu 40. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 7
/60
A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.
B. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
C. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.
D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.
Câu 41. Cứ đến ngày Quốc khánh (2/9) người nào cải tạo tốt, biết hối cải thì được Chủ
tịch nước ân xá cho ra tù trước thời hạn. Thể hiện bản chất gì của pháp luật?
A. Bản chất giai cấp.
B. Bản chất xã hội
C. Bản chất nhân đạo sâu sắc pháp luật xã hội chủ nghĩa.
D. Bản chất nhân dân
Câu 42. Phương thức tác động của Nhà nước lên quan hệ pháp luật là
A. giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế B. giáo dục, cưỡng chế.
C. Cưỡng chế. D. giáo dục.
Câu 43. Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng
phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt
hại gây ra. Thể hiện điều gì của pháp luật nước ta
A. tính nhân đạo. B. tính quyền lực. C. tính dân chủ. D. tính nhân văn.
Câu 44. Nhận định nào sau đây sai khi nói đến vai trò của pháp luật
A. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội
B. Pháp luật là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công
dân
C. Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng.
D. Pháp luật là công cụ bảo vệ mọi quyền và lợi ích của công dân.
Câu 45. Nội dung nào sau đây phù hợp với tính quy phạm và phổ biến của pháp luật?
A. Phạm vi tác động của quy phạm xã hội rộng hơn so với pháp luật
B. Ai cũng cần phải thực hiện theo các tín điều tôn giáo được ban hành
C. Cơ quan có quyền ban hành pháp luật thì cũng có quyền không thực hiện pháp luật
D. Phạm vi tác động của pháp luật rộng lớn cả về không gian, thời gian và đối tượng áp
dụng
Câu 46. Ưu thế vượt trội của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác là?
A. Tính cưỡng chế B. Tính rộng rãi
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 8
/60
C. Tồn tại trong thời gian dài. D. Tính xã hội
Câu 47. Pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của?
A. Tổ chức tôn giáo. B. Giai cấp thống trị
C. Nhà nước và xã hội. D. Nhân dân
Câu 48. Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện:
A. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính
B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt
C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài
D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật
Câu 49. Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng:
A. Đều mang tính quy phạm
B. Đều mang tính quy phạm bắt buộc chung
C. Đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn
D. Đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận
Câu 50. Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào sau đây ban hành?
A. Bộ Tài nguyên môi trường C. Chính phủ
B. Ủy ban thường vụ Quốc hội D. Quốc hội
BÀI 2. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Câu 1. Thực hiên pháp luật là
A. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc
sống,
B. Các hành vi ấy sẽ trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.
C. Xã hội sẽ phát sinh nhiều biến đổi, dẫn đến nhiều hành vi khác phát sinh.
D. A và B đúng.
Câu 2. Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:
A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật
B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 9
/60
C. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
D. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 3. Trách nhiệm pháp lý áp dụng nhằm
A. giáo dục và răn đe những người vi phạm
B. để cá nhân biết được trách nhiệm của mình
C. đem lại sự phát triển cho xã hội
D. Cả A và C đúng.
Câu 4. Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là
A. Giáo dục, răn đe là chính
B. Có thể bị phạt tù
C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng
D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên .
Câu 5. Khi gặp đèn đỏ thì dừng, chạy xe không dàn hàng ngang là
A. sử dụng pháp luật B. thực hiện pháp luật
C. tuân thủ Pháp luật D. áp dụng pháp luật
Câu 6. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là
A. Sử dụng pháp luật B. Áp dụng pháp luật
C. Thi hành pháp luật D. Tuân thủ pháp luật
Câu 7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là:
A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.
Câu 8. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là :
A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.
Câu 9. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là:
A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.
Câu 10. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là
A. Là hành vi trái pháp luật
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 10
/60
B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện
C. Vi phạm pháp luật phải có lỗi
D. Tất cả ý trên
Câu 11. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm :
A. Phạt tiền người vi phạm.
B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại
nhất định; giáo dục răn đe những người khác.
C. Lập lại trật tự xã hội.
D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.
Câu 12.Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình
gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Từ 18 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 13. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. Các quy tắc quản lý nhà nước.
B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân
thân. C.Các quan hệ lao động, công vụ
nhà nước.
D. Tất cả các ý trên
Câu 14. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ
tuổi theo quy định của pháp luật là người
A. từ đủ 14 tuổi trở lên. B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ 18 tuổi trở lên. D. từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 15. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ
luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không
phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 16. Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không?
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 11
/60
A. Có B. Không.
C. Tùy từng trường hợp D. Tất cả đều sai
Câu 17. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người
A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.
B. Bắt, giam, giữ người khi người này có dấu hiệu nghiện
ma tuý. C.Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy
nã.
D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.
Câu 18. Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm của:
A. Mọi người.
B. Chỉ những người có đủ 16 tuổi trở lên.
C. Chủ thể vi phạm pháp luật.
D. Người có hành vi không hợp đạo đức.
Câu 19. Hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp thuế là
A. tuân thủ pháp luật B. thi hành pháp luật
C. sử dụng pháp luật D. áp dụng pháp luật
Câu 20. Đối tượng của vi phạm hành chính là
A. cá nhân B. tổ chức.
C. cá nhân và tổ chức D. Cơ quan hành chính
Câu 21. Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế được xác lập trong một tổ chức, cơ
quan, đơn vị là
A. vi phạm hành chính B. vi phạm dân sự
C. vi phạm kỷ luật D. vị phạm hình sự
Câu 22. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. hành vi vi phạm pháp luật B. tính chất phạm tội
C. mức độ gây thiệt hại của hành vi. D. khả năng nhận thức của chủ thể
Câu 23. Trách nhiệm pháp lý được chia làm mấy loại?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 12
/60
Câu 24. Đối với công chức nhà nước, các hình thức kỷ luật bao gồm
A. bồi thường thiệt hại, khiển trách, cảnh báo, buộc xin lỗi
B. khiển trách, cảnh báo, hạ lương, buộc thôi việc
C. khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc
D. phạt vi phạm, khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc
Câu 25. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm pháp luật?
A. Do ảnh hưởng ít nhiều của tàn dư chế độ cũ để lại và ảnh hưởng của lối sống không
lành mạnh
B. Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động vào một bộ phận người dân, đặc biệt là
giới trẻ
C. Thông qua các chiêu bài diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch vẫn trực tiếp
hoặc gián tiếp tìm cách chống phá Nhà nước ta.
D. Có sự yếu kém trong công tác quản lý xã hội, đôi chỗ còn buông lỏng kỉ cương
; giám sát còn mang tính hình thức.
Câu 26. Phương hướng chính để đề phòng và hạn chế những hành vi vi phạm pháp
luật là
A. xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật
B. hoàn chỉnh cơ chế thực thi pháp luật một cách có hiệu quả
C. xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật
D. đẩy mạnh phát triển kinh tế song song với chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo,
nâng cao dân trí
Câu 27. Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và
buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài
A. Dân sự. B. Hình sự. C. Hành chính. D. Kỷ luật
Câu 28. Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng
môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. Trách nhiệm hành chính.
B. Trách nhiệm hình sự.
C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.
D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 13
/60
Câu 29. Vi phạm hình sự là
A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội. B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội. D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã
hội.
Câu 30. Năng lực của chủ thể bao gồm
A. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi. B. Năng lực pháp luật và năng lực công
dân
C. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức. D. Năng lực pháp luật và năng lực nhận
thức
Câu 31. Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình
trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn ñến hậu quả người đó chết, thì
A. vi phạm pháp luật dân sự B. phải chịu trách nhiệm hình sự
C. vi phạm pháp luật hành chính D. Bị xử phạt hành chính
Câu 32. Ông B lừa chị C bằng cách mượn của chị 10 triệu đồng nhưng đến ngày hẹn
ông B đã không chịu trả cho chị C số tiền trên. Chị C đã làm đơn kiện ông B ra tòa.
Việc chị C kiện ông B là hành vi
A. áp dụng pháp luật B.tuân thủ pháp luật
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 14
/60
C. thi hành pháp luật D.sử dụng pháp luật
Câu 33. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ,
chủ động làm những gì mà pháp luật
A. quy định làm. B. quy định phải làm.
C. cho phép làm D. không cấm.
Câu 34. Anh B săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh B đã
A. không thi hành pháp luật B. không sử dụng pháp luật
C. không áp dụng pháp luật D. không tuân thủ pháp luật
Câu 35. Qua kiểm tra cơ quan của anh C pháp hiện anh C thường xuyên đi làm muộn
và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lí do. Trong trường hợp này, anh C đã
A. vi phạm dân sự B. vi phạm hành chính
C. vi phạm kỉ luật D. vi phạm hình sự
Câu 36. Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo
đức ?
A. Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức
B. Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức nếu trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ
C. Không phải chịu trách nhiệm nào cả
D. Trách nhiệm pháp lý
Câu 37. Người chưa thành niên , theo qui định pháp luật Việt Nam là người chưa đủ
A. 18 tuổi. B. 16 tuổi. C. 15 tuổi. D. 17 tuổi
Câu 38. Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện áp dụng pháp luật ?
A. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏ
B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước
C. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm
D. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn
Câu 39. Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý ?
A. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của P.luật ,có thể nhận thức và
điều khiển hành vi của mình
B. Là người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 15
/60
C. Là người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi
đã thực hiện
D. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của P. luật
Câu 40. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính
A. Tước quyền sử dụng giấy phép , chứng chỉ
B. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra
C. Tịch thu tang vật , phương tiện
D. Phạt tiền , cảnh cáo
Câu 41. Quyền lao động của công dân chỉ bắt đầu được thực hiện khi nào ?
A. Phải có người có nhu cầu sử dụng lao động ( thuê mướn )
B. Công dân phải tìm được vịêc làm
C. Người lao động và người sử dụng lao động xác lập một quan hệ PL lao động cụ thể
D. Cả 3 đều đúng
Câu 42. Quá trình thực hiện pháp luật chỉ đạt hiệu quả khi các chủ thể tham gia quan
hệ pháp luật thực hiện
A. Đúng đắn các quyền của mình theo HP và pháp luật
B. Đúng đắn các quyền và nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luật
C. Đầy đủ nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luật
D. Đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luật
Câu 43. Xác định Câu phát biểu sai: Trong một quan hệ pháp luật
A. Không có chủ thể nào chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ
B. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể không tách rời nhau
C. Không có chủ thể nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền
D. Quyền của cá nhân , tổ chức này không liên quan đến nghĩa vụ của cá nhân , tổ chức
khác
Câu 44. Ông B đi vào đường ngược chiều, chưa gây tai nạn cho ai nhưng CSGT đã xử
phạt với việc xử phạt đó nhằm mục đích gì ?
A. Ngăn chặn không để gây tai nạn cho chính ông B
B. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật (đi ngược chiều)
C. Ngăn chặn không để gây tai nạn cho người khác
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 16
/60
D. Cả 3 đều đúng
Câu 45. Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật ?
A. Người kinh doanh trốn thế phải nộp phạt
B. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn
C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo qui định của
PL
D. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật
Câu 46. Quan hệ xã hội nào dưới đây không phải là quan hệ pháp luật
A. Anh A chị B làm thủ tục đăng ký kết hôn
B. Quan hệ về tình yêu nam – nữ
C. Chị N ra chợ mua rau
D. Quan hệ lao động
Câu 47. Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng ,khung hình cao nhất là :
A. 7 năm. B. 5 năm. C. 3 năm. D. 8 năm
Câu 48. Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân thực hiện PL với
sự tham gia can thiệp của nhà nước
A. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ
B. Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh
C. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
D. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt
Câu 49. Cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật với sự tham gia, can thiệp của nhà nước
trong trường hợp nào?
A. Cá nhân, tổ chức có sự tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo qui
định của PL
B. Cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật và phải thực hiện trách nhiệm pháp luật
C. Các quyền và nghĩa vụ của công dân không tự phát sinh hay chấm dưt nếu không có
văn bản PL
D. Cả 3 Câu đều đúng.
Câu 50. A và B đua xe, lạng lách đánh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em
A và B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?
A. Cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu xe. B. Cảnh cáo, phạt tiền
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 17
/60
C. Cảnh cáo, giam xe. D. Phạt tiền, giam xe
Câu 51. M đánh H gây thương tích 15% . Theo anh (chị) M phải chịu hình phạt nào ?
A. Răn đe , giáo dục
B. Phạt tù
C. Phạt tù và bồi thường tiền thuốc men cho H
D. Tạm giữ để giáo dục
Câu 52. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được qui định trong :
A. Luật hành chính. B. Luật hôn nhân - gia đình
C. Luật dân sự. D. Hiến pháp
Câu 53. Các hình thức thực hiện pháp luật có những điểm nào giống nhau?
A. Công dân thực hiện đúng đắn các quyền theo quy định Pluật
B. Công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật
C. Công dân không làm những điều pháp luật cấm
D. Công dân thực hiện đúng đắn các quyền và nghĩa vụ theo quy định Pluật
Câu 54. Tên O 17 tuổi rủ C,D,H,T đều 16 tuổi đi cắt trộm cáp điện , khi bị phát hiện ,
theo anh (chị) công an sẽ xử lý như thế nào?
A. Phạt tù mình O vì là kẻ chủ mưu
B. Cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi dây cáp
C. Phạt tù cả 5 tên trong đó O tội nặng hơn
D. Phạt tiền, giáo dục, răn đe
Câu 55. Xác định Câu phát biểu sai :Khi phát sinh tranh chấp về quyền và nghĩa vụ
giữa các chủ thể thì
A. Các chủ thể không có quyền tự giải quyết tranh chấp
B. Các chủ thể có thể nhờ người hòa giải
C. Các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về cách giải quyết tranh chấp
D. Các chủ thể có quyền yêu cầu nhà nước giải quyết
Câu 56. T 17 tuổi rủ H 16 tuổi đi cướp giật dây chuyền. Khi bị bắt, H và T sẽ chịu
hình thức xử phạt nào ?
A. Phạt tù cả 2 trong đó T mức án nặng hơn H
B. Cảnh cáo, giáo dục vì chưa đến tuổi thành niên
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 18
/60
C. Phạt tù cả 2 với mức án như nhau
D. Cảnh cáo, phạt tiền , bồi thường thiệt hại
Câu 57. Ông A tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?
A. Trách nhiệm hành chính. B. Trách nhiệm hình sự
C. Trách nhiệm dân sự. D. Trách nhiệm kỷ luật
Câu 58. Hãy xác định Câu sai trong các nguyên tắc xử phạt hành chính về giao thông
đường bộ
A. Mọi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ phải được phát hiện kịp thời
và phải đình chỉ ngay
B. Một vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt nhiều lần
C. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm
đều bị xử phạt
D. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành
vi vi phạm
Câu 59. Trong các hành vi sau đây , hành vi nào phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự
?
A. Vượt đèn đỏ ,gây tai nạn
B. Đi ngược chiều
C. Tụ tập và gây gối trật tự công cộng
D. Cắt trộm cáp điện
Câu 60. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào phải chịu trách nhiệm kỉ luật ?
A. Cướp giật dây chuyền ,túi xách người đi đường
B. Chặt cành ,tỉa cây mà không đặt biển báo
C. Vay tiền dây dưa không trả
D. Xây nhà trái phép
Câu 61. Trong các nghĩa vụ sau đây nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ pháp lý ?
A. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già
B. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
C. Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự
D. Đoàn viên thanh niên phải chấp hành điều lệ của Đoàn
Câu 62. Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động thôi việc trái pháp luật thì
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 19
/60
người lao động có quyền
A. Kiện ra tòa
B. Yêu cầu người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại trong thời gian bị buộc
thôi việc
C. Yêu cầu người sử dụng lao động phải tiếp nhận người lao động trở lại làm việc bình
thường
D. Cả 3 đều đúng
Câu 63. Anh A lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và
bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định là 10%). Theo em
trường hợp này xử phạt như thế nào ?
A. Cảnh cáo phạt tiền chị B
B. Cảnh cáo và buộc chị B phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A
C. Không xử lý chị B vì chị B là người đi xe đạp
D. Phạt tù chị B
BÀI 3. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
Câu 1 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ
luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D.Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm
pháp lý.
Câu 2. Công dân bình đẳng trước pháp luật là:
A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức,
đoàn thể mà họ tham gia.
D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ
và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Câu 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân
trước pháp luật thể hiện qua việc:
TUYỂN CHỌN 330 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC CÔNG
DÂN 12
Trang 20
/60