Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có đáp án)

  • 68 trang
  • file .pdf
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 1
1.Gen là một đoạn ADN
A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.
B. mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipép tít hay ARN.
C. mang thông tin di truyền.
D. chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.
2.Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng
A. khởi đầu, mã hoá, kết thúc. C. điều hoà, vận hành, kết thúc.
B. điều hoà, mã hoá, kết thúc. D. điều hoà, vận hành, mã hoá.
3.Gen không phân mảnh có
A. vùng mã hoá liên tục. C. vùng mã hoá không liên tục.
B. đoạn intrôn. D. cả exôn và intrôn.
4.Gen phân mảnh có
A. có vùng mã hoá liên tục. C. vùng mã hoá không liên tục.
B. chỉ có đoạn intrôn. D. chỉ có exôn.
5.Ở sinh vật nhân thực
A. các gen có vùng mã hoá liên tục. C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
B. các gen không có vùng mã hoá liên tục. D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
6.Ở sinh vật nhân sơ
A. các gen có vùng mã hoá liên tục. C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
B. các gen không có vùng mã hoá liên tục. D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
7.Bản chất của mã di truyền là
A. một bộ ba mã hoá cho một axitamin.
B. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.
C. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
D. các axitamin đựơc mã hoá trong gen.
8.Mã di truyền có tính thoái hoá vì
A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin.
B. có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba.
C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin.
D. một bộ ba mã hoá một axitamin.
9.Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì
A. phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, được đọc một chiều liên tục từ 5’→ 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc,
mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
B. được đọc một chiều liên tục từ 5’→ 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc mã có tính đặc hiệu.
C. phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
D. có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3.
10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới vì
A. có 61 bộ ba, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin, sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra
bản mật mã TTDT đặc trưng cho loài.
B. sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trưng cho loài
C. sự sắp xếp theo nhiều cách khác nhau của các bộ ba đã tạo nhiều bản mật mã TTDT khác nhau.
D. với 4 loại nuclêôtit tạo 64 bộ mã, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin.
11.Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------1
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 2
A. bổ sung; bán bảo toàn.
B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.
C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ. D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián
đoạn.
12.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế
A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. C. tổng hợp ADN, dịch mã.
B. tổng hợp ADN, ARN. D. tự sao, tổng hợp ARN.
13.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế
A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. C. tổng hợp ADN, dịch mã.
B. tổng hợp ADN, ARN. D. tự sao, tổng hợp ARN.
14.Quá trình phiên mã có ở
A. vi rút, vi khuẩn.
B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn
C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực
D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút.
15.Quá trình phiên mã tạo ra
A. tARN. C. rARN.
B. mARN. D. tARN, mARN, rARN.
16.Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là
A. ARN thông tin. C. ARN ribôxôm.
B. ARN vận chuyển. D. SiARN.
17.Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch
A. 3’ - 5’ . C. mẹ được tổng hợp liên tục.
D. mẹ được tổng hợp gián đoạn.
B. 5 - 3 .
’ ’
18.Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì
A. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch
pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
B. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch
pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 3, - 5, .
C. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 5, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch
pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
D. hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ xung.
19.Quá trình tự nhân đôi của ADN, en zim ADN - pô limeraza có vai trò
A. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung
với mỗi mạch khuôn của ADN.
B. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN.
C. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
D. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN, cung cấp năng lượng cho quá trình tự nhân đôi.
20.Quá trình tự nhân đôi của ADN, NST diễn ra trong pha
A. G1 của chu kì tế bào. C. S của chu kì tế bào.
D. M của chu kì tế bào.
B. G2 của chu kì tế bào.
21.Quá trình tổng hợp của ARN, Prôtêin diễn ra trong pha
A. G1 của chu kì tế bào. C. S của chu kì tế bào.
D. M của chu kì tế bào.
B. G2 của chu kì tế bào.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------2
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 3
22.(*) Nếu
A. 20
dùng chất cônsixin để ức chế sựB.tạo
5 thoi phân bào ở 5 tế bào thì trong
C. 10tiêu bản sẽ có số lượng tế bàoD.
ở giai
40 đoạn kì
cuối là 9
23.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.10 đôi nuclêôtit. Tế bào ở pha G1 (trước nhân đôi) chứa số nuclêôtit là
A. 6 ×109 đôi nuclêôtit C. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit
B. (6 × 2) × 10 đôi nuclêôtit
9
D. 6 × 109 đôi nuclêôtit
24.(*) Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở pha G2 (sau nhân đôi) chứa số nuclêôtit là
A. 6 ×109 đôi nuclêôtit C. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit
B. (6 × 2) × 10 đôi nuclêôtit
9
D. 6 × 109 đôi nuclêôtit
25.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.10 9 đôi nuclêôtit. Tế bào ở tiền kỳ nguyên phân chứa số nuclêôtit là
A. 6 ×109 đôi nuclêôtit C. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit
B. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit D. 6 × 109 đôi nuclêôtit
26.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.10 9 đôi nuclêôtit. Tế bào nơ ron thần kinh chứa số nuclêôtit là
A. 6 ×109 đôi nuclêôtit C. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit
B. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit D. 6 × 109 đôi nuclêôtit
9
27.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.10 đôi nuclêôtit. Tế bào tinh trùng chứa số nuclêôtit là
A. 6 ×109 đôi nuclêôtit C. (6 × 2) × 109 đôi nuclêôtit
B. 3 × 109 đôi nuclêôtit D. 6 × 109 đôi nuclêôtit
28.(*)Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chuẩn được sao chép ở
A. một vòng sao chép. C. nhiều vòng sao chép.
B. hai vòng sao chép. D. bốn vòng sao chép.
29.Điểm mấu chốt trong quá trình tự nhân đôi của ADN làm cho 2 ADN con giống với ADN mẹ là
A. nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn.
B. một ba zơ bé bù với một ba zơ lớn.
C. sự lắp ráp tuần tự các nuclêôtit.
D. bán bảo tồn.
30.Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
A. bắt đầu bằng axitamin Met(met- tARN). C. kết thúc bằng Met.
B. bắt đầu bằng axitfoocmin- Met. D. bắt đầu từ một phức hợp aa- tARN.
31.Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là
A. ribôxôm. B. tARN. C. ADN. D. mARN.
32.Theo quan điểm về Ôperon, các gen điêù hoà gĩư vai trò quan trọng trong
A. tổng hợp ra chất ức chế.
B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
D. việc ức chế và cảm ứng các gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu cầu tế bào.
33.Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi
A. gen điều hoà. C. cơ chế điều hoà cảm ứng.
B. cơ chế điều hoà ức chế. D. cơ chế điều hoà.
34.Hoạt động điều hoà của gen ở E.coli chịu sự kiểm soát bởi
A. gen điều hoà. C. cơ chế điều hoà cảm ứng.
B. cơ chế điều hoà ức chế. D. cơ chế điều hoà theo ức chế và cảm ứng.
35.Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi
A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------3
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 4
B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.
C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.
D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
36.(*)Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ là
A. cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng từ giai đoạn phiên mã đến sau phiên mã.
B. thành phần tham gia chỉ có gen điều hoà, gen ức chế, gen gây bất hoạt.
C. thành phần tham gia có các gen cấu trúc, gen ức chế, gen gây bất hoạt, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu
tố khác.
D. có nhiều mức điều hoà: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã, sau phiên mã, dịch mã sau dịch mã.
37.Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm
A. tổng hợp ra prôtêin cần thiết.
B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
D. đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.
38.* Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc chất tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số trình tự thuộc điều hoà ở mức
A. trước phiên mã. C. dịch mã.
B. phiên mã. D. sau dịch mã.
39.* Sự đóng xoắn, tháo xoắn của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào tạo thuận lợi cho sự
A. tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể.
B. phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
C. tự nhân đôi, tập hợp các nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
D. tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
40.* Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các operôn chủ yếu diễn ra trong giai đoạn
A. trước phiên mã. C. dịch mã.
B. phiên mã. D. sau dịch mã.
41.Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là
A. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã
B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.
C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy.
D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.
42.Sinh vật nhân thực sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra
A. ở giai đoạn trước phiên mã.
B. ở giai đoạn phiên mã.
C. ở giai đoạn dịch mã.
D. từ trước phiên mã đến sau dịch mã.
43.Đột biến gen là
A. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen. B. sự biến đổi một số cặp nuclêôtit trong gen.
C. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới sự biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm
nào đó của phân tử ADN.
D. những biến đổi xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN.
44.Dạng đột biến có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc chuỗi pôlipéptít do gen đó tổng hợp là
A. mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai. C. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
B. thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai. D. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------4
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 5
45.Đột biến giao tử xảy ra trong quá trình
A. giảm phân. B. phân cắt tiền phôi. C. nguyên phân. D thụ tinh.
46.Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến
A. gen. B. tiền phôi. C. xô ma. D. giao tử.
47.Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến
A. đã biểu hiện ra kiểu hình. C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.
B. nhiễm sắc thể. D. mang đột biến gen.
48.Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào
A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.
B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.
C. sức đề kháng của từng cơ thể. D. điều kiện sống của sinh vật.
49.Đột biến trong cấu trúc của gen
A. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình. C. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.
B. được biểu hiện ngay ra kiểu hình. D. biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử
50.Đột biến thành gen trội biểu hiện
A kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. C. ngay ở cơ thể mang đột biến.
B. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử. D. ở phần lớn cơ thể.
51.Đột biến thành gen lặn biểu hiện
A kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. C. ngay ở cơ thể mang đột biến.
B. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử. D. ở phần lớn cơ thể.
52.Điều không đúng về đột biến gen
A. Đột biến gen gây hậu quả di truyền lớn ở các sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.
B. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính.
C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
53.Loại đột biến gen không di truyền được qua sinh sản hữu tính là
A. đột biến xôma. C. đột biến giao tử.
B. đột biến tiền phôi. D. đột biến lặn.
54.Dạng đột biến gen gây hậu quả lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là
A. mất 1 cặp nuclêôtit đầu tiên. C. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.
B. mất 3 cặp nuclêôtit trước mã kết thúc. D. thay thế 1 nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác.
55.Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ là kết quả sự biểu hiện của đột biến
A. xôma. B. lặn. C. giao tử. D. tiền phôi.
56.Nguyên nhân gây đột biến gen do
A. sự bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân vật lí của ,tác nhân hoá học, tác nhân sinh học
của môi trường.
B. sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường.
C. sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường, tác nhân sinh học của môi trường.
D. tác nhân vật lí, tác nhân hoá học.
57.Đột biến gen có các dạng
A. mất, thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp C. mất, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit.
nulêôtit. D. thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit.
B. mất, thêm, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit.
58.* Đột biến mất cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc của gen ở vị trí
A. đầu gen. B. giữa gen. C. 2/3 gen. D. cuối gen.
59.* Đột biến thêm cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc gen ở vị trí
A. đầu gen. B. giữa gen. C. 2/3 gen. D. cuối gen.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------5
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 6
60.* Đột biến thêm cặp nuclêôtit trong gen
A. làm cho gen có chiều dài không đổi. C. tách thành hai gen mới bằng nhau.
B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn gen ban đầu. D. có thể làm cho gen trở nên dài hơn gen ban đầu
61.*Đột biến thay thế cặp nuclêôtit trong gen
A. làm cho gen có chiều dài không đổi. C. làm cho gen trở nên dài hơn gen ban đầu
B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn gen ban đầu. D. có thể làm cho gen trở nên dài hoặc ngắn hơn gen ban đầu
62.* Đột biến đảo vị trí cặp nuclêôtit trong gen
A. có thể làm cho gen có chiều dài không đổi C. tách thành hai gen mới.
B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn so với gen ban đầu. D. thay đổi toàn bộ cấu trúc gen.
63.* Đột biến đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit trong gen
A. gây biến đổi ít nhất tới một bộ ba. C. không gây ảnh hưởng.
B. gây biến đổi ít nhất tới 2 bộ ba. D. thay đổi toàn bộ cấu trúc của gen.
64.Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong tái bản tạo nên
A. 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau.
B. đột biến A-TG-X.
C. đột biến G-X A-T. D. sự sai hỏng ngẫu nhiên.
65.Khi xử lý ADN bằng chất acidin, nếu acidin chèn vào mạch khuôn cũ sẽ tạo nên đột biến
A. mất một cặp nuclêôtit. C. thay thế một cặp nuclêôtit.
B. thêm một cặp nuclêôtit. D. đảo vị trí một cặp nuclêôtit.
66.Khi xử lý ADN bằng chất acidin, nếu acidin chèn vào mạch mới đang tổng hợp sẽ tạo nên đột biến
A. mất một cặp nuclêôtit. C. thay thế một cặp nuclêôtit.
B. thêm một cặp nuclêôtit. D. đảo vị trí một cặp nuclêôtit.
67.Liên kết giữa cácbon số 1 của đường pentôzơ và ađênin ngẫu nhiên gây
A. đột biến thêm A.
B. đột biến mất A.
C. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
D. đột biến A-TG-X.
68.Tác nhân hoá học như 5- brômuraxin là chất đồng đẳng của timin gây
A. đột biến thêm A. B. đột biến mất A.
C. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
D. đột biến A-TG-X.
69.Tác động của tác nhân vật lí như tia tử ngoại(UV) tạo
A. đột biến thêm A. B. đột biến mất A.
C. ra đimetimin tức 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
D. đột biến A-TG-X.
70.Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X thì số liên kết hyđrô sẽ
A. tăng 1. B. tăng 2. C. giảm 1. D. giảm 2.
71.Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hyđrô sẽ
A. tăng 1. B. tăng 2. C. giảm 1. D. giảm 2.
72.* Trường hợp đột biến liên quan tới 1 cặp nuclêôtit làm cho gen cấu trúc có số liên kết hiđrô không thay đổi so với gen ban
đầu là đột biến
A. đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit. C. đảo vị trí hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit.
B. đảo vị trí hoặc thay thế cặp nuclêôtit cùng loại. D. thay thế cặp nuclêôtit.
73.Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau
nhưng khác nhau về axit amin thứ 80. Gen cấu trúc đã bị đột biến dạng
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------6
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 7
A. thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác hoặc đảo vị trí ở bộ ba thứ 80.
B. đảo vị trí cặp nuclêôtit ở vị trí 80. C. thêm 1 cặp nuclêôtit vào vị trí 80.
D. mất cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80.
74.* Dạng đột biến thay thế nếu xảy ra trong một bộ ba từ bộ 3 mã hoá thứ nhất đến bộ 3 mã hoá cuối cùng trước mã kết thúc có
thể
A. làm thay đổi toàn bộ axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp.
B. không hoặc làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlypéptít do gen đó chỉ huy tổng hợp.
C. làm thay đổi 2 axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp..
D. làm thay đổi một số axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp.
75.* Có loại đột biến gen thay thế cặp nuclêôtit nhưng không làm ảnh hưởng đến mạch pôlypép tit do gen đó chỉ huy tổng hợp

A. liên quan tới 1 cặp nuclêôtit. C. đó là đột biến trung tính.
B. đó là đột biến vô nghĩa không làm thay đổi bộ ba. D. đó là đột biến trung tính.
76.* Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là
A. mất 1 cặp nuclêôtit và thêm một cặp nuclêôtit.
B. mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.
C. thay thế 1 cặp nuclêôtit và đảo vị trí một cặp nuclêôtit.
D. đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.
77.Một prôtêin bình thường có 398 axitamin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axitamin thứ 15 bị thay thế bằng một axitamin mới.
Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là
A. thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
B. đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
C. mất nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
D. thay thế hoặc đảo vị trí nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
78.Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì
A. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.
B. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
C. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.
D. gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.
79.* Một gen có 3000 nuclêôtit đã xảy ra đột biến làm cho chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp được bị mất axit amin số 4,
dạng đột biến và vị trí cặp Nu trong gen xảy ra đột biến:
A. mất cặp 15, 16, 17 B. mất cặp 16, 17, 18 C. mất cặp 14, 15, 16 D. mất cặp 17,18,19
80.* Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi
A. ở trạng thái đồng hợp lặn hoặc chỉ có một alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội, chỉ có một alen ở đọan
không tương đồng của cặp XY (hoặc XO), chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng;
ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.
B. chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO).
C. chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.
D. chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO), chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất
đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội.
81.* Một gen có 3000 nuclêôtit đã xảy ra đột biến mất 3 cặp nuclêôtit 10,11,12 trong gen, chuỗi prôtêin tương ứng do gen tổng
hợp
A. mất một axitamin. C. thay đổi toàn bộ cấu trúc của prôtêin.
B. thay thế một axitamin khác. D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------7
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 8
82.* Một gen có 1500 nuclêôtit đã xảy ra đột biến cặp nuclêôtit thứ 10(A- T) chuyển thành cặp(G- X) trong gen, chuỗi prôtêin
tương ứng do gen tổng hợp
A. mất một axitamin. C. thay đổi toàn bộ cấu trúc của prôtêin.
B. thay thế một axitamin khác. D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.
83.* Một gen có 2400 nuclêôtit đã xảy ra đột biến mất 3 cặp nuclêôtit 9, 11, 16 trong gen, chuỗi prôtêin tương ứng do gen tổng
hợp
A. mất một axitamin. B. thay thế một axitamin khác.
C. mất một axitamin và khả năng xuất hiện tối đa 3 axitamin mới.
D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.
84.Đột biến gen có ý nghĩa đối với tiến hoá vì
A. làm xuất hiện các alen mới, tổng đột biến trong quần thể có số lượng đủ lớn..
B. tổng đột biến trong quần thể có số lượng lớn nhất.
C. đột biến không gây hậu quả nghiêm trọng. D. là những đột biến nhỏ.
85.Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ
A. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin.
B. phân tử ADN dạng vòng.
C. phân tử ADN liên kết với prôtêin. D. phân tử ARN.
86.Ở một số vi rút, NST là
A. chỉ là phân tử ADN mạch kép hay mạch đơn hoặc ARN. C. phân tử ADN liên kết với prôtêin.
B. phân tử ADN dạng vòng. D. phân tử ARN.
87.Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin
A. dạng histôn. C. dạng phi histôn.
B. cùng các enzim tái bản. D. dạng histôn và phi histôn.
88.Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ
A. trung gian. B. trước. C. giữa. D. sau.
89.Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ giữa vì chúng
A. đã tự nhân đôi. C. tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
B. xoắn và co ngắn cực đại. D. chưa phân ly về các cực tế bào.
90.Kỳ trước mỗi nhiễm sắc thể ở dạng sợi
A. mảnh và bắt đầu đóng xoắn. C. mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
B. đóng xoắn và co ngắn cực đại. D. dãn xoắn nhiều.
91.Kỳ giữa mỗi nhiễm sắc thể
A. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn. C. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
B. đóng xoắn và co ngắn cực đại. D. dãn xoắn nhiều.
92.Kỳ sau mỗi nhiễm sắc thể
A. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn. C. bắt đầu dãn xoắn.
B. đóng xoắn và co ngắn cực đại. D. dãn xoắn nhiều.
93.Kỳ cuối mỗi nhiễm sắc thể
A. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn. C. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
B. đóng xoắn và co ngắn cực đại. D. dãn xoắn nhiều.
94.Mỗi nhiễm sắc thể chứa một phân tử ADN dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào do
A. ADN có khả năng đóng xoắn. C. ADN cùng với prôtêin hitstôn tạo nên các nuclêôxôm.
B. sự gói bọc ADN theo các mức xoắn khác nhau. D. có thể ở dạng sợi cực mảnh.
95.* Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể
A. thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.
B. thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. C. giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------8
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 9
D. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.
96.Một nuclêôxôm gồm
A. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
B. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
C. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.
D. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.
97.Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm. C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm. D. crômatít, đường kính 700 nm.
98.Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm. C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm. D. crômatít, đường kính 700 nm.
99.Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm. C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm. D. crômatít, đường kính 700 nm.
100.Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:
A. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit
B. Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit
C. Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit
D. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm  crômatit
101.Kỳ giữa của chu kỳ tế bào nhiễm sắc thể ở dạng
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm. C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm. D. crômatít, đường kính 700 nm.
102.Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi
A. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể. C. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể.
B. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể. D. số lượng không đổi.
103.Nhiễm sắc thể có chức năng
A. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di
truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.
B. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.
C. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quản vào các tế bào con ở pha phân bào.
D. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
104.Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì chúng
A. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di
truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.
B. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.
C. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quan vào các tế bào con ở pha phân bào.
D. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
105.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi về cấu trúc của
A. ADN. B. nhiễm sắc thể. C. gen. D. các nuclêôtit.
106.Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của
A. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.
B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. C. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.
D. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.
107.Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------9
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 10
A. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND, tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa
các crômatít.
B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND.
C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít. D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.
108.Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm mất đoạn, lặp đoạn
A. đảo đoạn, thay thế đoạn C. đảo đoạn, chuyển đoạn.
B. thay thế đoạn, đảo đoạn. D. quay đoạn, thay thế đoạn.
109.Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.
D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
110.Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.
D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
111.Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.
D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
112.Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.
D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
113.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn. C. mất đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể. D. chuyển đoạn.
114.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn. C. mất đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, chuyển đoạn. D. lặp đoạn, đảo đoạn.
115.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, chuyển đoạn. C. mất đoạn, chuyển đoạn. D. lặp đoạn, đảo đoạn.
116.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến
A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn. C. lặp đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, chuyển đoạn. D. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
117.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên xa nhau hơn thuộc đột biến
A. lặp đoạn, đảo đoạn. C. lặp đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, chuyển đoạn. D. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
118.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết thuộc đột biến
A. mất đoạn. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.
119.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc ĐB
A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------10
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 11
120.*Các hiện tượng dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc
A. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, tiếp hợp và trao đổi đoạn trong giảm phân.
B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn.
C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn, tiếp hợp.
121.*Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc
thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
A. mất nhiễm sắc thể. C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể.
122.* Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc
A. mất đoạn, đảo đoạn. C. lặp đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, lặp đoạn. D. mất đoạn, chuyển đoạn.
123.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến
A. mất đoạn. B. đảo đoạn,. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.
124.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến
A. mất đoạn. B. đảo đoạn,. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.
125.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến
A. mất đoạn nhỏ. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn lớn.
126.*Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng
A. mất đoạn nhỏ. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn lớn.
127.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa quan trọng trong tiến hoá của bộ gen là
A. mất đoạn, đảo đoạn. C. lặp đoạn, dung hợp NST.
B. đảo đoạn, lặp đoạn. D. chuyển đoạn, mất đoạn.
128.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là
A. mất đoạn. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.
129.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là
A. mất đoạn. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.
130.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền là
A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn.
131.Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng
A. mất đoạn nhỏ. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn nhỏ.
132.Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến,
người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đólà
A. lặp đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ.
B. đảo đoạn. D. chuyển đoạn không hỗ.
133.Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến,
người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ADCBEDEFGH. Dạng đột biến đólà
A. đảo đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ.
B. lặp đoạn. D. chuyển đoạn không hỗ.
134.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------11
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 12
135.ChoA.haiđảo
nhiễm
đoạnsắc
ngoài
thể tâm
có cấu
động.
trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R(
C. chuyển đoạn
dấu*
không
biểu tương
hiện cho
hỗ.tâm động), đột
biến cấuB.
trúclặpnhiễm
đoạn.sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCBCDE*FGH D.thuộc
chuyển
dạng
đoạn
độttương
biến hỗ.
135.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCE*FGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. mất đoạn.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
136.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADE*FBCGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
137.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc MNOABCDE*FGH và PQ*R thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
138.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
139.Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột
biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ADCBE*FGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ.
B. đảo đoạn có tâm động. D. chuyển đoạn tương hỗ.
140.Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh
A. ung thư máu. C. máu khó đông.
B. bạch Đao. D. hồng cầu hình lưỡi liềm.
141.Để loại bỏ những gen xấu khỏi nhiễm sắc thể, người ta đã vận dụng hiện tượng
A. mất đoạn nhỏ. C. chuyển đoạn nhỏ.
B. mất đoạn lớn. D. chuyển đoạn lớn.
142.Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến 1 số gen của nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác là
A. chuyển đoạn. B. lặp đoạn. C. mất đoạn. D. đảo đoạn.
143.*Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm ảnh hưởng đến số lượng vật chất di truyền là
A. chuyển đoạn, lặp đoạn. C. mất đoạn, chuyển đoạn.
B. lặp đoạn, mất đoạn. D. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.
144.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong
A. tiến hoá, nghiên cứu di truyền. C. tiến hoá, chọn giống.
B. chọn giống , nghiên cứu di truyền. D. tiến hoá, chọn giống, nghiên cứu di truyền.
145.Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể có liên quan tới một
A. hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. C. số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
B. số cặp nhiễm sắc thể. D. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
146.Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một
A. hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. C. số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
B. số cặp nhiễm sắc thể. D. một, một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
147.Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là
A. thể lệch bội. B. đa bội thể lẻ. C. thể tam bội. D. thể tứ bội.
148.Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là
A. thể lệch bội. B. đa bội thể chẵn. C. thể dị đa bội. D. thể lưỡng bội.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------12
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 13
149.Các dạng đột biến lệch bội gồm thể không, thể một nhiễm, thể một nhiễm kép
A. thể ba, thể bốn kép. B. thể bốn, thể ba. C. thể bốn, thể bốn kép. D. thể ba, thể bốn kép.
150.Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ
A. dẫn tới tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.
B. chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến.
C. dẫn tới trong cơ thể có hai dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến.
D. chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến.
151.Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể
A. ba. B. tam bội. C. đa bội lẻ. D. tam nhiễm kép.
152.Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể là thể
A. không nhiễm. B. một nhiễm. C. đơn nhiễm D. đa bội lệch.
153.Tổng số nhiễm sắc thể của bộ lưỡng bội bình thường ở một loài có số lượng 22, trong tế bào cá thể A ở cặp thứ 5 và cặp
thứ 6 đều có 4 chiếc, cá thể đó là thể
A. tứ bội. B. thể bốn kép . C. đa bội chẵn. D. thể tam nhiễm kép.
154.Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của một loài có 22 nhiễm sắc thể, trong tế bào cá thể A có số nhiễm sắc thể ở cặp
thứ 2 có 3 chiếc, cá thể đó là thể
A. ba. B. tam bội. C. đa bội lẻ. D. đơn bội lệch.
155.Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của một loài có 12 nhiễm sắc thể, trong tế bào cá thể B chỉ có 1 nhiễm sắc thể ở
cặp thứ 4, cá thể đó là thể
A. một nhiễm. B. tam bội. C. đa bội lẻ. D. đơn bội lệch.
156.Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thể
A. ba. B. tam bội. C. đa bội lẻ. D. đơn bội lệch.
157.Một phụ nữ có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó bị hội chứng
A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ.
158.Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng
A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ.
159.Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó thuộc thể
A. một nhiễm.
B. tam bội.
C. đa bội lẻ.
D. đơn bội lệch.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------13
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 14
160.Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị hội chứng
A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ.
161.Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài là hiện tượng
A. tự đa bội. B. tam bội. C. tứ bội. D. dị đa bội.
162.Các đa bội lệch có ý nghĩa trong
A. tiến hoá, nghiên cứu di truyền. C. chọn giống, tiến hoá, nghiên cứu di truyền.
B. chọn giống, nghiên cứu di truyền. D. chọn giống, tiến hoá.
163.Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể 2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên
A. giao tử 2n. B. tế bào 4n. C. giao tử n. D. tế bào 2n.
164.Sự thụ tinh giữa 2 giao tử (n+1) sẽ tạo nên
A. thể 4 nhiễm hoặc thể ba nhiễm kép. C. thể 1 nhiễm.
B. thể ba nhiễm. D. thể khuyết nhiễm.
165.Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về
A. cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể. C. một phần của cơ thể.
B. một hay một số cặp nuclêôtit. D. một số tính trạng.
A. lệch bội ở cặp nhiễm sắc thể số 21. C. dị bội thể ở cặp nhiễm săc thể giới tính.
B. mất đoạn nhiễm sắc thể số 21. D. chuyển đoạn nhỏ ở nhiễm sắc thể số 21.
168.Ở người, các triệu chứng: cổ ngắn, mắt một mí, khe mắt xếch, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần và
thường vô sinh là hậu quả của đột biến
A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ.
169.* Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen X AXa là
A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0.
170.* Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XY khi nhiễm sắc thể kép XX
không phân ly là
A. XX, XY và 0. B. XX , Yvà 0. C. XY và 0. D. X, Y và 0.
171.* Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XY khi nhiễm sắc thể kép YY
không phân ly là
A. XX, XY và 0. B. XX , Yvà 0. C. XY và 0. D. X, YY và 0.
172.Thể đơn bội dùng để chỉ cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang đặc điểm
A. mất một nhiễn sắc thể trong một cặp. C. mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ còn lại một chiếc.
B. mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể. D. mất một nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính
173.Đa bội thể là trong tế bào chứa số nhiễm sắc thể
A. đơn bội lớn hơn 2n. C. bằng 2n + 2.
B. gấp đôi số nhiễm sắc thể. D. bằng 4n + 2.
174.Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến thể đa bội, bởi vì nó có khả năng
A. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển nên các bộ phận này thường có kích thước lớn.
B. tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào, tăng sức chịu đựng ở sinh vật.
C. tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ.
D. cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly.
175.Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là
A. quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của nhiễm sắc thể bị rối loạn.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------14
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 15
B. quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể bị rối loạn.
C. sự phân ly bất thường của một hay nhiều cặp nhiễm sắc thể tại kỳ sau của quá trình phân bào.
D. thoi vô sắc không hình thành trong quá trình phân bào.
176.Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Một cá thể của loài trong tế bào có 21 nhiễm sắc thể cá thể đó thuộc thể
A. dị bội. B. tam nhiễm. C. tam bội. D. đa bội lệch.
177.Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một các thể của loài trong tế bào có 48 nhiễm sắc thể cá thể đó thuộc thể
A. tứ bội. B. bốn nhiễm. C. dị bội. D. đa bội lệch.
178.Thể đa bội được hình thành do trong phân bào
A. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly. C. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
B. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly. D. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
179.Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài tạo thể
A. tam nhiễm. B. tam bội. C. ba nhiễm kép. D. tam nhiễm kép.
180.Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể
A. bốn nhiễm. B. tứ bội. C. bốn nhiễm kép. D. dị bội lệch.
181.Dị đa bội là hiện tượng trong tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể
A. lưỡng bội của loài. B. lường bội của 2 loài. C. lớn hơn 2n. D. đơn bội của 2 loài.
182.Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loàithứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB thể song nhị bội là
A. AABB. B. AAAA. C. BBBB. D. AB.
183.Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, tự đa bội gồm
A. AABB và AAAA. B. AAAA và BBBB. C. BBBB và AABB. D. AB và AABB.
184.Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, thể dị tứ bội là
A. AABB. B. AAAA. C. BBBB. D. AB.
185.Sự kết hợp giữa giao tử 2n của loài A với giao tử 2n của loài B tạo thể
A. tứ bội. B. song nhị bội thể. C. bốn nhiễm. D. bốn nhiễm kép.
186.Trong tự nhiên đa bội thể thường gặp phổ biến ở
A. vi khuẩn. B. các loài sinh sản hữu tính. C. ở thực vật. D. nấm.
187.Trong tự nhiên đa bội thể ở động vật thường chỉ gặp ở
A. các loài tạo đời con có khả năng sống không qua thụ tinh, giun đất. C. các loài trinh sản, giun nhiều tơ.
B. giun đất, cá, ong. D. các loài trinh sản, cá, ong.
188.Hiện tượng đa bội ở động vật rất hiếm xảy ra vì
A. chúng mẫn cảm với các yếu tố gây đột biến.
B. cơ quan sinh sản thường nằm sâu trong cơ thể nên rất ít chịu ảnh hưởng của các tác nhân gây đa bội.
C. cơ quan sinh sản thường nằm sâu trong cơ thể, đồng thời hệ thần kinh phát triển.
D. chúng thường bị chết khi đa bội hoá.
189.Trường hợp nào dưới đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
A. Hợp tử. B. Đa bào lưỡng bội. C. Đa bào đơn bội. D. Hợp tử luỡng bội
190.Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là
A. tế bào có số lượng ADN tăng gấp đôi.
B. sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.
C. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.
C. không có khả năng sinh sản.
191.Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 8. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể ba kép là
A. 18. B. 10. C. 7. D. 12.
192.Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là
A. 18. B. 8. C. 7. D. 24.
193.Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 4. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là
A. 18. B. 8. C. 6. D. 12.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------15
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 16
194.Một
A. 18.
loài có bộ nhiễm sắc thể 2n =B.
12. 15.
số nhiễm sắc thể ở thể tam bộiC.là 28. D. 16.
195.Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. số nhiễm sắc thể ở thể tứ bội là
A. 24. B. 48. C. 28. D. 16.
196.* Một tế bào mầm nguyên phân 4 lần tạo ra tổng số nhiễm sắc thể trong các tinh nguyên bào là 144 đó là dạng đột biến
A. thể ba nhiễm 2n+1. C. 2n- 1.
B. tam bội thể 3n. D. thể ba nhiễm 2n+1hoặc 2n- 1.
197.Sự không phân li của bộ nhiễm sắc thể 2n ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây có thể tạo nên
A. cành tứ bội trên cây lưỡng bội C. thể tứ bội.
B. cành đa bội lệch. D. thể bốn nhiễm.
198.*Điều không đúng khi xét đến trường hợp đột biến trở thành thể đột biến
A. Hai đột biến lặn cùng alen của 2 giao tử đực và cái gặp nhau trong thụ tinh tạo thành kiểu gen đồng hợp.
B. Gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, không có alen trên Yhoặc trên Y không có alen trên X đều trở
thành thể đột biến ở cơ thể XY.
C. Đột biến ở trạng thái trội a thành A hoặc đột biến nguyên ở trạng thái lặ do môi trường thay đổi chuyển thành trội.
Đột biến nhiễm sắc thể.
D. Đột biến A thành a tồn tại trong trạng thái dị hợp.
199.Đột biến nhiễm sắc thể thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến gen vì
A. khi phát sinh sẽ biểu hiện ngay ở một phần hay toàn bộ cơ thể và thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và
sự sinh sản của sinh vật.
B. đó là loại biến dị chỉ xảy ra trong nhân tế bào sinh vật.
C. gồm 2 dạng là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng.
D. chỉ xuất hiện với tần số rất thấp.
200.Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen
AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là
A. 35 cao: 1 thấp. B. 33 cao: 3 thấp. C. 27 cao: 9 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.
201.Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen
AAa giao phấn với cây có kiểu gen Aaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là
A. 35 cao: 1 thấp. B. 33 cao: 3 thấp. C. 27 cao: 9 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.
202.Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen
Aaa giao phấn với cây có kiểu gen Aaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là
A. 3 cao: 1 thấp. B. 33 cao: 3 thấp. C. 27 cao: 9 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.
203.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn. Do hiện tượng đột biến đa
bội thể trong loài ngoài các cây 2n, còn có thể có các cây 3n, 4n. Các kiểu gen có thể có ở loài thực vật trên là
A. AA, aa, Aa, AAA,AAa, aaa, AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.
B. AA, aa, Aa, AAA, Aaa, AAa, aaa, AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.
C. AA, aa, Aa, AAA,AAa, aaa, AAAA, AAAa, Aaaa, aaaa.
D. AA, aa, Aa, AAA, Aaa, aaa, AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa
204.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây
có kiểu gen Aaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là
A. 35đỏ: 1 vàng. B. 33đỏ: 3 vàng. C. 27đỏ: 9 vàng.. D. 11đỏ: 1 vàng.
205.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây
có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAa, kết quả phân tính đời lai là
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------16
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 17
A. 35 đỏ: 1 vàng. B. 33 đỏ: 3 vàng. C. 27 đỏ: 9 vàng. D. 11đỏ: 1 vàng.
206.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây
có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là
A. 11 đỏ: 1 vàng. B. 33 đỏ: 3 vàng. C. 27 đỏ : 9 vàng. D. 3 đỏ : 1 vàng.
207.Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n= 24, số nhiễm sắc thể dự đoán ở thể 3 nhiễm kép là
A. 26. B. 27. C. 25. D. 23.
211.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng. Cho
cây dị hợp 3n giao phấn với cây dị hợp 4n, F1 có tỉ lệ 35 cây hạt đỏ: 1 cây hạt trắng. Kiểu gen của các cây bố mẹ là
A. AAaa x AAa. B. AAAa x AAa. C. AAaa x AAa. D. Aaaa x AAa.
213.Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng. Cho
cây dị hợp 4n giao phấn với nhau, F1 đồng tính cây hạt đỏ. Kiểu gen của các cây bố mẹ là
A. AAaa x AAAa. B. AAAa x AAAa. C. AAaa x AAaa. D. Aaaa x AAAa.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------17
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 18
214. Tính trạng là những đặc điểm
A. về hình thái, cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật. C. và đặc tính của sinh vật.
B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật. D. về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật.
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------18
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 19
215.Tính trạng trội là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen
A. đồng hợp trội. B. dị hợp. C. đồng hợp và dị hợp. D. đồng hợp.
216.Tính trạng lặn là những tính trạng không biểu hiện ở cơ thể
A. lai. B. F1. C. dị hợp. D. đồng hợp.
217.Tính trạng tương phản là cách biểu hiện
A. khác nhau của một tính trạng. B. khác nhau của nhiều tính trạng. C. giống nhau của một tính trạng. D.giống nhau của nhiều tính trạng.
218.Điều không đúng về tính trạng chất lượng là
A.tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục C.bị chi phối bởi ít gen
B.hoặc ở trạng thái này hoặc ở trạng thái khác D.biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối.
219.Tính trạng số lượng
A. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, bị chi phối bởi ít gen
B. biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối. C. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, do nhiều gen chi phối
D. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục và ít chịu ảnh hưởng của môi trường.
220.Tính trạng trung gian là tính trạng biểu hiện ở cơ thể lai có kiểu gen dị hợp do
A. gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn C. gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp
gen lặn. D. ảnh hưởng của môi trường.
B. gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp.
221.Kiểu gen là tổ hợp các gen
A. trong tế bào của cơ thể sinh vật. C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng.
B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng. D. trên nhiễm sắc thể giới tính của tế bào sinh dưỡng.
222.Kiểu hình là
A. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể. C. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường.
B. do kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác. D. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen.
223.Thể đồng hợp là cơ thể mang
A. 2 alen giống nhau của cùng một gen. C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen. D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
224.Thể dị hợp là cơ thể mang
A. 2 alen giống nhau của cùng một gen. C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen. D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
225.Alen là
A. biểu hiện của gen. C. các gen khác biệt trong trình tự các nuclêôtit.
B. một trong các trạng thái khác nhau của cùng một gen. D. các gen được phát sinh do đột biến.
226.Cặp alen là
A. hai gen giống nhau thuộc cùng một gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội.
B. hai gen giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội.
C. hai gen khác nhau thuộc cùng một gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội.
D. hai gen giống nhau hay khác nhau trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội.
227.*Điểm độc đáo nhất trong nghiên cứu Di truyền của Men đen là
A. chọn bố mẹ thuần chủng đem lai. C. sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết quả.
B. lai từ một đến nhiều cặp tính trạng.
D. đã tách ra từng cặp tính trạng, theo dõi sự thể hiện cặp tính trạng đó qua các thế hệ lai sử dụng lí thuyết xác suất và toán
học để xử lý kết quả.
228.Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở thế hệ thứ hai
A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn. C. đều có kiểu hình giống bố mẹ.
B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn. D. đều có kiểu hình khác bố mẹ.
229.Điều không thuộc bản chất của qui luật phân ly của Men Đen
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------19
BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN : SINH HỌC
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI
TRUYỀN
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: …………………
ĐỀ SỐ 20
A. mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định. B.các giao tử là giao tử thuần khiết.
C.mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền qui định.
D.do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.
230.Qui luật phân ly không nghiệm đúng trong điều kiện
A. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai. B. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.
C. tính trạng do một gen qui định và chịu ảnh hưởng của môi trường.
D. tính trạng do một gen qui định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn.
231.Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng đời lai F 2 thu
được
A. 3 quả đỏ: 1 quả vàng. B. đều quả đỏ. C. 1 quả đỏ: 1 quả vàng. D 9 quả đỏ: 7 quả vàng.
232.Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, khi lai cây cà chua quả đỏ dị hợp với cây cà chua quả vàng, tỉ lệ phân tính
đời lai là
A. 3 quả đỏ: 1 quả vàng. B. đều quả đỏ. C. 1 quả đỏ: 1 quả vàng. D 9 quả đỏ: 7 quả vàng.
233.*Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, khi lai cây cà chua quả đỏ dị hợp với cây cà chua quả vàng, tỉ lệ phân
tính đời lai F 2 là
A. 3 quả đỏ: 1 quả vàng. B. đều quả đỏ. C. 5 quả đỏ: 7 quả vàng. D 9 quả đỏ: 7 quả vàng.
234.Khi lai gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau
được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng, tính trạng màu lông gà đã di truyền theo quy luật
A. phân ly. B. di truyền trội không hoàn toàn. C. tác động cộng gộp. D. tác động gen át chế.
235.Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội có thể căn cứ vào kết quả của
A. lai thuận nghịch. B. tự thụ phấn ở thực vật. C. lai phân tích. D. lai gần.
236.Khi kiểu gen cơ thể mang tính trạng trội được xác định là dị hợp, phép lai phân tích sẽ có kết quả
A. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình lặn. C. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình trung gian.
B. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình trội. D. phân tính.
237.Kiểu hình F1 và F2 trong trường hợp lai một cặp tính trạng trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn do
A. tính trạng phân ly riêng rẽ. C. ảnh hưởng của môi trường.
B. mức lấn át của gen trội và gen lặn. D. các gen đã đồng hoá nhau.
238.Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là
A. sự tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
B. sự phân ly độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.
C. các gen nằm trên các nhiễm sắc thể. D. do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo.
239.Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số loại giao tử F1 là
A. 2n . B. 3n . C. 4n . D. (1/2)n.
240.Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là
A. 2n . B. 3n . C. 4n . D. (1/2)n.
241.Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu hình ở đời lai là
A. 2n . B. 3n . C. 4n . D. (1/2)n.
242.Với 4 cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là
A. 8. B. 16. C. 64. D. 81.
243.Không thể tìm thấy được 2 người có cùng kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng vì
trong quá trình sinh sản hữu tính
A. tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp. C. dễ tạo ra các biến dị di truyền.
B. các gen có điều kiện tương tác với nhau. D. ảnh hưởng của môi trường.
244.Nội dung chủ yếu của định luật phân ly độc lập là
A. “Khi bố mẹ thuần chủng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì F2 có sự phân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1.”
=========================================================
=========================
GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
-------------------20