Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 có đáp án (file word) có thể copy

  • 141 trang
  • file .doc
HUỲNH QUỐC THÀNH

HUỲNH QUỐC THÀNH
Giáo viên chuyên Sinh Trường Chuyên Lẻ Khiết
567
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
SINH HỌC 9
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
LỜI MỞ ĐẦU
'Cuốn “567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9” được biên soạn theo chương trình
và nội dung sách giáo khoa Sinh học 9 hiện hành.
Cuốn sách gồm 2 phần: Di truyền và biến dị; Sinh vật và môi truờng. Mồi phần
đưực chia thành các chương theo câu trúc chương trình trong sách giáo khoa.
Nội dung cuốn sách nhằm ôn luyện, hệ thống hóa và nâng cao kiến thức Sinh học
lớp 9, sau khi đã học xong phần lí thuyết và hài ập cơ bản; Với hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm đa dạng, phong phú từ dễ đến khó giúp học sinh dề dàng nắm bắt, hệ thốn' và
nâng cao kiên thức, trong đó có các câu hỏi nâng cao được đánh dấu (*), (**) tùy
theo cấp độ.
Ciôi chương có phần đáp án và hướng dẫn giải các câu khó, qua ló giúp các em
tự đánh giá và rút kinh nghiệm khi làm bải.
Di đâ hết sức cô gắng trong quá trình biên soạn nhưng khó trám khỏi thiếu sót,
tác giả mong nhận các ý kiến đóng góp xây lựng của bạn đọc; đế khi tái bản, cuốn
sách sẽ được hoàn thiội hơn.
Tác giả
HUỲNH QƯỐC THÀNH
3
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 9
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I:MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC
A. CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Tính trạng là gì?
A. Những biếu hiện của kiểu gen thành kiêu hình.
B. Các đặc điếm bên trong cơ thế sinh vật.
c. Kiểu hình bên ngoài cơ thế sinh vật.
D. Nhửng đặc điếm về hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa, di truyền... bên ngoài,
bên trong cơ thể, mà nhờ đó sinh vật phân biệt giừa cá thê này với cá thế khác.
Câu 2. Thế nào là tính trạng tương phản?
A. Các tính trạng cùng một loại nhưng biếu hiện trái ngược nhau.
B. Nhừng tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng, c. Các
tính trạng khác biệt nhau.
D. Tính trạng do một cặp alen quy định.
Câu 3. Tính trạng trội là:
3
A. Tính trang xuất hiên ở F2 với tỉ lệ —.
4
B. Tính trạng biểu hiện ở cá thề đồng hợp trội hay dị hợp.
c. Tính trạng có thế trội hoàn toàn hoặc trội không hoàn toàn.
D. Tính trạng luôn luôn biếu hiện ở Fị.
Câu 4. Tinh trạng lặn là:
A. Tính trạng bị tính trạng trội lấn át.
B. Tính trạng không được biếu hiện ở Fi.
c. Tính trạng được biểu hiện ở kiểu gen đồng hợp lặn.
D. Tính trang xuất hiên ớ F2 với tí lê — .
4
Câu 5. Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau đây?
A. Fi đồng tính còn F2 phân li 3 : 1.
B. Gen quy định tính trạng trội hoàn toàn lấn át alen lặn cùng cặp đẻ biểu hiện
tính trạng trội.
c. Thẻ hệ lai chỉ xuất hiện 1 tính trạng trội.
D. Tính trạng trội được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp.
5
Câu 6. Trội không hoàn toàn là trường hợp:
A. Gen quy định tính trạng trội không hoàn toàn lấn át alen 1 lặn cùng cặp biếu
hiện tính trạng trung gian giữa trội và lặn.
B. Thế hệ lai đồng loạt xuất hiện tính trạng trung gian, c. Tính trạng trung gian
được biếu hiện ở kiểu gen dị hợp.
D. Fi đồng tính trung gian còn F2 phân li 1 : 2 : 1.
Câu 7. Tính trạng trung gian là:
A. Tính trạng được biếu hiện trung bình cộng giữa tính trạng trrội và tính trạng
lặn.
B. Tính trạng luôn luôn biếu hiện ở Fj. c. Tính trạng xuất hiện F2 với tỉ lệ —.
D. Tính trạng được biểu hiện ở cá thế dị hợp do gen trội lấm át không hoàn toàn
alen lặn cùng cặp.
Câu 8. Kiểu gen là:
A. Tập hợp cả các gen trong giao tử đực và giao tử cái.
B. Tổ hợp các gen nằm trên NST thường.
c. Tố hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thế’ sinh vật.
D. Tập hợp tất cả các gen trong nhân tế bào.
Câu 9. Kiểu hình là:
A. Kết quả tác động tương hỗ giữa kiểu gen với môi trường.
B. Tập hợp tất cả các tính trạng và đặc tính bên trong, bên ngoai cơ thế sinh vật.
C. Sự biểu hiện của kiểu gen thảnh hình thái cơ thế.
D. Câu A và B đúng.
Câu 10. Dòng thuần là:
A. Dòng mang tất cả các cặp gen đồng hợp.
B. Dòng đồng hợp về kiểu gen và cùng biểu hiện 1 kiểu hình, c.
Dòng mang các cập gen đồng hợp trội.
D Dòng mang < ác cặp gen đồng hợp lặn.
Câu 11. Alen lu: ■
A. Hai gen cùn , r>ằm trên một lôcut.
B. Một gen có "Ị 4 rí nào đó trên NST.
c. Một trạng thái cua một gen trội.
1). Một trạng thái cua một gen.
Câu 12.* fíen alen có dặc điểm nào?
;. Gồm 2 alen có cùng lỏcut, mồi alen năm trên một NST của cặp NST tương
dồng.
í. Mỗi alen trong 1 cặỊ) alen có nguồn gốc 1 alen của bố, 1 alen ciía mẹ.
6
*. Có vị trí khác nhau trên cặp NST tương dồng.
4. Cung tham gia xác dinh sự phát trien của một tính trạng nào dó. Phương án
dũng là:
A. 1, 2 B. 2, 4. c. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4.
Câi 13. Trường hợp nào sau dây là gen không alen?
A. Các gen cùng lôcut, không quan hệ với nhau trong việc quy định 1 tính trạng
nào đó.
3. Các gen khác lôcut.
0. Các gen khác lôcut, không cùng quy định 1 tính trạng.
3. Các gen khác lôcut, cùng quv định 1 tính trạng.
Câi 14. Cá thể dồng hợp là:
A. Cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một sô tính trạng nào đó.
3. Cá thê mang toàn các cặp gen đồng hợp trội.
0. Cá thế mang một sô cặp gen đồng hợp trội, một sô cặp gen đồng hợp lặn.
3. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp.
Câi 15. Cá thể dị hợp là:
\. Cá thế chưa chứa chủ yếu các cặp gen dị hợp.
3. Cá thế thuộc dòng không thuần chủng.
0. Cá thè mang các gen khác nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.
3. Cá thể mang tất cả các cộp gen dị hợp.
2ho các kiểu gen sau đây:
ỉ. aaBB 4. AABB
2. AaBb 5. aaBb
3. Aabb 6. Bb
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các càu 16 và 27.
7
Câu 16. Cá thể dồng hợp gồm các cá thể nào?
A. 6. B. 4. c. 1. D. 1 và 4.
Câu 17. Có thế dị hợp gồm các cá thể nào?
A. 2, 3, 5 và 6. B. 2 và 6. c. 5 và 6. D. 6.
Câu 18.* Một cập alen gọi là dồng hợp khi:
A. Chúng giống nhau về trình tự sắp xếp các nuclêôtit.
B. Chúng cùng quy định một tính trạng trội hay lặn nào đó. c. Chúng
là đồng hợp trội hay đồng hợp lặn.
D. Chúng giống nhau về chiều dài và ti lệ phần trăm các loại nuclêòtit. . Câu
19.* Muốn phát hiện một cặp alen nào dó ở trạng thái đồngg hợp hay dị hợp người
ta sử dụng phiíơng pháp nào sau đây ?
A. Lai xa kèm đa bội hóa.
B. Quan sát NST dưới kính hiến vi điện tử. c. Lai
phân tích.
D. Lai tương đương.
Câu 20. Muốn tiến hành phép lai phân tích, người ta cho dốối tượng nghiên cứu:
A. Lai với Ff.
B. Tự thụ phấn.
c. Lai trở lại với bô mẹ.
D. Lai với cá thế đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng.
Câu 21.* Vĩ nguyên nhân cơ bản nào, lai phân tích cho phép xácc định được kiểu
gen của dôi tượng dem lai?
A. Vì dựa vào tỉ lệ phân li kiểu gen ở FB có thế biết được tỉ lệ giaoo tử cua đối
tượng nghiên cúư.
B. Vì kết quả phân li kiểu hình ở FB hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệ) giao tử của đối
tượng nghiên cứu.
c. Vì phương pháp này đơn giản và ưu thê nhất.
D. Vì phương pháp này thường xay ra sự phân tính kiểu hình.
Câu 22.* ơ thực vật, ngoài phép lai phân tích còn có phương pháp) nào khác dể
phân biệt kịỷ'u gen cüa cá thế dồng hợp trội và dị hợp?
A. Tự thụ phấn. B. Lai xa.
C. Lai thuận nghịch. D. Quan sát bằng kính hiển vi
8
Ciu 23. Trong trương /lỢỊ) trội không hoàn toàn, ri sao không cần Siửdmg lai phân
tích người ta cũng phởn biệt (lược cá thế đồng hợp trụ (ới dị hạp ị
A Vì gen trội át không hoàn toàn gen lặn.
B Vì mồi loại kiêu gen tương ứng với một loại kiếu hình, c. Vì có
thế sư (lụng phương pháp tự thụ.
D Vì các cá thể (lồng hợp trội và dị hựp đều có kiêu hình như nhau. Cáu 24.* Các
qui luật di truyền phún ánh diều gì?
A.Nội dung các định luật và các điều kiện kèm theo.
B. Cơ sở tê bào học giái thích kết quả trong các thí nghiệm của mồi định luật.
C. Xu hướng tất yếu về sự biêu hiện tính trạng ớ các thê hệ con, cháu. I). Ti lệ
phân li kiểu hình trong mỗi định luật.
Cảu 25.* Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden có tên gọi là:
A. Phương pháp phân tích giống lai và lai phân tích.
B ^hương pháp lai thuận nghịch và phân tích giống lai. c. Phương
pháp lai kinh tế, lai xa kèm đa bội hóa.
D.Phương pháp lai phân tích và tự thụ phấn.
Câu 26.* Đặc diểni cua phương pháp phân tích giống lai gồm:
A.Theo dõi sự di truyền của 1 cặp tính trạng rồi mới xét đến hai và nhiều cặp tính
trạng; thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần và trên nhiều đối tượng khác
nhau.
B. Dùng toán thống kê đê xử lý sô liệu thu được và dùng lai phân tích đế kiếm tra
kiếu gen của các thê hệ lai.
c. Chọn dòng thuần chủng với đối tượng chủ yếu là đậu Hà Lan mang các cặp
tính trạng tương phán rò rệt.
D.Các câu trên đều đúng.
Câu 27.* Những phép lai nào sau đây dược gọi là lai phân tích?
A.P: Aa X Aa và P: AaBb X aabb.
B. P: Aa X aa và P: AaBb X aabb.
C. P: Aa X aa và P: Aabb X aaBb.
D.P: Aa X aa và P: AaBb X AaBb.
Câu 28. Dô' tiến hành lai 1 cặp tinh trạng, Mcndcn dã sử dụng dối tượtìL nào sau dây
là chủ yếu?
A.Chuột. B. Ruồi giấm.
C. Đậu Hà Lan. D. Ong.
9
\
Cồu 29.* Dậu Hò. Lan vo dởc diểm nào thuận lợi cho việc nghỉiên (CCỮU di truyền?
1. Bỏ NST dơn giản.
2. Mang 7 cộp tinh trạng tương phản rỏ rệt.
3. Là dong giao phối hát buộc.
4. Là dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.
Phương án đúng là:
A. 1,2. B. 1,2, 4. c. 1,2, 3. D. 1, 2, 3, 4.
Câu 30. Khi dể ý dến sự di truyền của 1 cặp tính trạng, Menđcni đã phát hiện dược:
A. Định luật phân li.
B. Định luật phân li độc lập.
c. Các định luật phân li và phân li độc lập.
D. Định luật liên kết gen.
Câu 31. Khi lai giữa p đểu thuần chủng khác nhau về 1 cặip ttí.nh trạng, xu hưởng tất
yếu biểu hiện tinh trạng ở đời FI là:
A. Đời Fj biếu hiện kiểu hình trung gian giừa bố và mẹ.
B. Đời Fi phân li kiểu hình xấp xỉ 3 : 1.
C. Đời Fi đồng loạt biểu hiện tính trạng cũa bố.
D. Đời Fj đồng loạt biểu hiện tính trạng trội củabố hoặc mẹ.
Câu 32. Xu hướng tất yếu biểu hiện tinh trạng ở đờiF2 của dịmh lluật
phân lì là:
A. F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn.
B. Đời F2 CÓ sự phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
C. F2 xuất hiện cả tính trạng của bố lẫn mẹ theo tỉ lệ trung bìmh 3 trội : 1 lặn.
D. Ft không có sự phân li kiểu hình.
Câu 33. Hãy hoàn chỉnh nội dung dinh luật của Menden khi xétt về một cặp tính
trạng: “Khi lai giữa các cả thể khác nhau về (A) và i(B), thế hệ lai thứ nhất dồng loạt
xuất hiện tinh trạng (C)n. (A), (B), (C) lần lượt là:
A. 1 cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; trội.
B. 1 cập tính trạng tương phản; thuần chủng; trung gian, c. Hai
cặp tính trạng; thuần chủng, trội.
D. Các cặp tính trạng; thuần chủng; trội.
Câu 34. Dịnh luàt phồn li cua Mcncỉcn cò nội dung: "Khi lai giữa các cá thè khác
nhau vể (D)". (Ah (Bb (C>, (Dì lần lượt lù:
A. Một cặp tinh trạng tương phán; thuần chur.g; hai; 3 trội : 1 lặn.
B. Hai cặp tính trạng; thuần chừng; hai; 3 trội : 1 lặn.
c. Một cặp tính trạng; tương phản; nhất; xấp xi 3 trội : 1 lặn.
10
D. Một cặp tính trạng tương phản; thuần chung; hai; xấp xi 3 trội : 1 lặn.
Câu 35.** Điểu kiện nghiệm cỉúng của định luật phản li là gì?
1. Các tính trạng ớ p thuần chủng.
2. Sô lượng cá thở thu dược trong thí nghiệm phủi lớn.
3. Gen trong nhân và trên NST thường.
4. Một gen quy dính ỉ tính trạng và trội lặn hoàn toàn.
A. 1,2 và 4. B. 1,3 và 4. c. 1, 2 3 và 4. D. 1 và 4.
Câu 36.* Menđen dã sứ dụng lý thuyết nào sau dây dê giải thích về các dinh luật của
mình?
A. Sự phân li và tô hợp các NST trong giám phân và thụ tinh.
B. Giả thuyết về giao tử thuần khiết.
c. Hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn.
D. Lí thuyết xác suất, thống kê.
Câu 37.* Nội dung cơ ban về thuyết giao tử thuần khiết của Menđen là:
A. Các giao tử không chịu áp lực của đột biến.
B. Giao tứ chỉ mang 1 gen đối với mỗi cặp alen.
c. Trong cơ thế lai, các “nhân tố di truyền” không có sự pha trộn mà vẫn giữ
nguyên bán chất như ớ thê hệ p.
D. Câu A và B đúng.
Câu 38. Thuyết giao tử thuần khiết giải thích bàn chất sự xuất hiện tinh trạng lặn ở
dời F-J trong thí nghiệm lai 1 tinh của Menđen là:
A. Trong cơ thế Fi, alen lặn bị lấn át bởi alen trội nên đến F2 mới biểu hiện.
B. Fi là cơ thề lai nhưng tạo giao tử thuần khiết, trong đó có giao tử mang
alen lặn.
c. Tính trạng lặn chỉ được biểu hiện ở thê đồng hợp lặn.
D. Tính trạng lặn không được biểu hiện ớ Fi mà chỉ xuất hiện ở F2
với tỉ lệ trung bình là — .
Câu 39. Cơ sở tế bào học của định luật phán li là:
A. Sự xuất hiện 1 kiểu gen cùa F] và ti lệ phân li 1 : 2 : 1 củia đờời F2 về kiếu gen.
B. Sự lấn át cùa alen trội đối với alen lặn.
c. Sự phân li và tố hợp cúa cặp NST đồng dạng trong quá trìnhh giảm phân và thụ
tinh.
D. Khả năng tạo 2 loại giao tứ của thê hệ Fj.
Câu 40. Trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thitờng, tỉ lệ đặcc thù nào sau dây
cho phép nhận biết trường hợp trội không hoàn tocan:
A. 1 : 2 : 1. B. 2 : 1. c. 1 : 1 : 1 : 1. D. 3 : 1.
Câu 41.** ứng dụng định luật 1 của Menđen, con người có thể:
11
1. Xác định được các gen liền kết trẽn cùng 1 NST.
2. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phép lai phân tích..
3. Dưa gen lặn gáy vào trạng thái dị hợp; tập trung các tính itrạngq trội của cà
bố và mẹ cho FỊ.
4. Góp phân giải thích biếu hiện ưu thế lai dời FJ.
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 4. c. 2, 3, 4. D. 3, 4.
Câu 42.** Vận dụng định luật phân li, con người đả:
1. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pluáp tưỉ thụ phấn.
2. Dự đoán tí lệ phân li kiểu hình ở dời Fj.
3. Duy trì dược ưu thế lai đời F¡ sang F2.
4. Không cho Fj làm giống trừ trường hợp cho FỊ sinh sản dinh dưtỡỉìg.
5. Góp phẩn giói thích biểu hiện thoái hóa giông do giao phối gần. Phương án
đúng là:
A. 1, 2, 4 và 5. B. 2, 3 và 4. C. 1, 2, 3, 4 và 5. D. 1 và 2.
Câu 43.* Điểm giống nhau và khác nhau cơ bàn ở dời FI, F.J tromg lai một tinh
trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:
A. Giống nhau về ti lệ phân li kiểu gen F2 nhưng khác về tỉ lệ iphân li kiểu hình.
B. Không giống nhau về ti lệ phân li kiểu gen, giống nhau về ụ lộ phân li kiểu
hình.
c. Giống nhau về tỉ lệ KH ở Fi, khác về tỉ lệ phản li kiểu gen.
D. Giống nhau về ti lộ phân li kiểu gen, khác nhau về ti lộ phtân li kiêu hình.
12
C í U 44.** Nguyên nhân nao dần dờn sự giông nhau vồ ti lệ phân lĩ ki ơi gcn ở FỊ và
F > trong trường hợp lai 1 tinh trội hoan toan và trội khmg hoan toàn ?
V Do bô mẹ và các thô hệ lai tạo các kiêu giao tứ hằng nhau.
3. Do cơ sớ tẻ hào học giống nhau.
'. Do quá trình giam phân tạo giao tứ giống nhau.
). Do quá trình thụ tinh xuất hiện sô kiểu tô hợp như nhau.
Cái 45.** Sự khác nhau về ti lộ kiểu hình ớ dời FỊ và Fọ trong lai 1 tim trội hoàn toàn
vù trội không hoàn toàn do:
V Do sự tương tác cua các gen trong nhản với tế bảo chất, ỉ. Sô
lượng cá thè thu được không đu lớn.
Do mức độ lấn át cùa gen trội với gen lặn khác nhau.
). Do chịu ánh hướng của môi trưởng sống khác nhau.
Câi 46.** Xét hai cá thố dểu thuần chủng, mang tính trạng tương pìun do I gen diếu
khiển. Muôn xác định cá thế nào mang tinh trạng trộ hay lặn người ta tiến hành bang
cách:
\. Cho lai trớ lại. ỉ. Cho
tự thụ phấn.
Cho chúng giao phối với nhau hay đem lai phân tích.
). Cho lai thuận nghịch.
t: Gen trội quy định quả dài.
i: Gen lặn quy định quả ngắn.
iử dụng dữ liệu trên trả lời các câu 47 dến 57.
Câi 47. Sự tố hợp 2 (ưen trên tạodược bao nhiêukiều gen khác nhau?
i. 3. B. 4. c. 5. D. 2.
C!âi 48. Sô kiểu tự thụ phân cùa các kiểu gen là:
i. 4. B. 5. c. 2. D. 3.
Clât 49.* Có bao nhiêu kiểu giao phối tự do giữa các kiểu gen?
X . 3. B. 6. c. 5. D. 4.
C:ât 50. Đem lai giữa cây quá dài với cây quả ngốn, dời FỊ xuất hiện to tà. cây quà
dùi. Biết tính trạng do một gen qui định. Kiếu gen của 2 cởiyở
p là: B. P: AA X aa. D.
i. P: aa X aa. P: Aa X aa. B. P: AA X aa.
(. P: Aa X Aa.
13
Câu 51. Nếu tiếp tục cho dời F Ị nói trên giao phối thì tỉ lộ phân li kiểu hình ở F2 là:
A. 25% quá dài : 75% quá ngắn. B. 50% quá dài : 50% quả ngắm,
c. 100% quá dài. D. 75% quả dài : 25% quả ngắm.
Câu 52. Cho dời F Ị lai phân tích, tí lệ phân li kiểu gen ở FB là:
A. 1AA : 2Aa : laa. B. 1AA : laa.
c. lAa : laa. D. lAa : 1AA.
Câu 53. Nếu cho F Ị lai trớ lại với cây quả dài ở p, két quả phân li kiểu hình sẽ là:
A. Tất cá đều qua dài. B. 3 quả ngắn : 1 quả dài.
C. 1 quá dài : 1 quảngăn. D. 3 quả dài : 1quảngắn.
Câu 54. Đem F¡ giao phối với cây quả dài Fọ, tí lệ phân li kiểu hìruh ở Fj sẽ là:
A. 100% quả dài. B. 3 quả dài : 1 quả ngăn,
c. 1 quả dài : 1 quả ngăn. D. A hoặc B.
Câu 55.* Cho một cây quả dài đời Fj tự thụ phấn, tí lệ kiểu gen đtời F3 sẽ là:
A. lAa : laa hoặc 1AA : 2Aa : laa.
B. 1AA : 2Aa : laa hoặc 100% AA.
C. 1AA : 2Aa : laa hoặc 100% aa.
D. 1AA : 2Aa : laa hoặc 1AA : laa
Câu 56. Cho 1 cây quá ngẩn Fọ tự thụ sẽ thu dược kết quả F3:
A. Chi có 1 kiểu gcn đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình.
B. Chi có 1 kiêu gen đồng hợp lặn và kiểu hình đều quá dài.
C. Có 1 kiểu gen và ti lệ kiểu hình 1:1.
D. Có 2 kiểu gen và tì lệ kiểu hình 1:1.
Câu 57. Dựa vào phương pháp nào dể xác dinh dược kiểu gen cùa cây quá dài Fj là
dông hợp hay dị hợp?
A. Tự thụ phấn. B. Lai phân tích.
C. Lai trớ lại. D. Câu A và B đúng.
B: Quy định cây cao. b: Quy
dinh cây thấp.
Dùng dữ kiện trên trả lời các câu 58 và 59.
Câu 58.* Có bao nhiêu kiểu giao phôi của p cho kết quá dồng tinh cây cao ở F Ị?
A. 2. B. 3. c. 4. D. 1.
Câu 59.* Có bao nlìiêu kiểu mao phôi cho kết quá thế hệ sau chi xuất hiện 1 tính
trạng?
A3. B. 1. c. 4. 1) 2.
Tính trạng hình dạng lông ở gà do 1 gen quy dinh 1 tính trạng thường.
Cho gà Fị dị hợp về kiểu gen, giao phôi với 3 cá thê I, II, III thu được kết quả
14
lần lượt là:
Phép lai 1: F| X I > F2.| tất cả đều có lông xoăn.
Phép lai 2: F! X II > F2.2 1 con lông xoăn : 1 con lông thẳng. Phép lai 3: F| X III
-> F _3 3 con lông xoăn : 1 con lông thẳng. Sử dụng dừ kiện trên trả lời câu 60 và
2
61.
Câu 60. Dựa vào kết quá phép lai nào có thê xác định được tính trạng trội va tinh
trạng lận?
A.Phép lai 1 và 2. B. Phép lai 1.
C. Phép lai 2. D. Phép lai 3.
Câu 61.* Nêu quy ước D và d là gen trội và lặn, kiêu gen cua F1, cá thể I, II, III sẽ lần
lượt là:
A.Dd, DD, d(l và Dd. B. Dd, dd, DD và Dd.
C. Dd dd, Dd và DD. D. dd, DD, Dd và Dd.
Câu 62.* Cho p đểu thuần chủng F¡ dồng loạt xuất hiện 1 tính trạng. Neu ta kết luận
tính trạng ớ F Ị là tinh trụng trội sẽ thiếu chính xác vi:
1. Có tho dây lù trường hợp trội không hoàn toàn.
2. Có thế p đều mang tính trạng lặn.
3. Có thế tính trạng ớ F Ị xuất hiện do dột biến.
Phương Ún dũng là:
A.1,2, 3. B. 1,2. c. 2. D. 1.
Cho biết màu sắc hoa của 1 loài do 1 gen quy định, trong dó quả tròn trội
so với quả dài. Thực hiện các phép lai với kết quả sau:
Phép lai 1: Piĩ Quả dài X quả dài -> F|.| 100% là cây quả dài. Phép lai 2: p2:
Cây quả bầu X cây quả bầu.
FI.2: 99 cây cho quả tròn.
198 cây cho quả bầu.
102 cây cho quả dài.
Phép lai 3: p3: Cây quả bầu X cây quả dài.
F|.3: 198 cây cho quả bầu : 201 cây cho quả dài.
Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 63 đến 66.
15
Câu 63. Dựa i'ùo kết quả phép lai nào dể kết luận dây là trườrmg hợp trội không
hocm toàn?
A. Phép lai 2. B. Phép lai 3.
c. Phép lai 1 và phép lai 2. D. Phép lai 1.
Câu 64. Kiểu gen của các cặp p
trong 3 phép lai lần lượt là:
A. P Ị Ĩ aa X aa ; p2: Aa X aa ; p3: Aa X Aa.
B. PỊ: AA X AA ; p2: Aa X Aa ; p3: Aa X aa. c . pẵ:
AA X aa ; p2: Aa X aa ; p3: Aa X Aa.
D. Pj: aa X aa ; p2: Aa X Aa ; p3: Aa X aa.
Câu 65.* Muốn ngay F Ị dồng loạt chỉ xuất hiện 1 tính trạng, kiảểu gen día p sẽ là:
A. AA X AA hoặc AA X Aa hoặc aa X aa.
B. AA X AA hoặc AA X Aa hoặc AA X aa hoặc aa X aa.
C. AA X AA hoặc aa X aa hoặc AA X aa.
D. AA X aa hoặc AA X Aa hoặc aa X aa.
Câu 66.* Muốn ngay FI xuất hiện 2 kiểu hình phán li theo tỉ lệ 11 : 1, kiểu gen của p
sẽ là:
A. Aa X AA hoặc Aa X aa. B. Aa X aa hoặc Aa X Aa..
C. AA X aa. D. AA X aa hoặc Aa X aa..
Sử dụng các dữ kiện sau trả lời cảu 67 và 68.
Cho hai c&y cà chua dểu thân cao giao phối, đời F| xuíất
hiện toàn cây cao. Tiếp tục cho các cày Fl giao phôi ngẫíu
nhiên nhận được dời Fs có cả cÃy cao và cây thấp. Biêt kícih thước cây do một
cặp alen (A, a quy dịnh).
Câu 67. Hai cáy ở thế hệ xuất phát có kiểu gen như thế nào?
A. Cả hai cây đều có kiểu gen Aa.
B. Một cây có kiểu gen AA, một cây có kiêu gen Aa. c. Hai
câu A và B đúng.
D. Cá hai cây đểu có kiểu gen AA.
Câu 68.** Kiểu gen của Fì tinh chung từ các tổ hợp lai ở F¡ là:
A. 3AA : 2Aa : 3aa. c. B. 1AA : 2Aa : laa.
9AA : 6Aa : laa. D. 1AA : 6Aa : 9aa.
16
Sứ (lụng các dữ kiện sau dê trá lời các câu từ 69 den 72.
Xót tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở 1 dòng dịu tự thụ phân bắt
buộc. Khi cho 1 cây dậu hạt vàng ở thô hị p tự thụ, đời F| xuất hiện cả hạt đậu
vàng và đậu hạt xanh.
Ciu 69. 77 lẹ hiếu gen cún dời F ¡ /à:
A. 1AA : lAa. B. 1 00% AA.
c. lAa : laa. I). 1AA : ‘2Aa : laa.
Ciu 70.* Tiep tục cho FI tự thụ, hết quá Fj phàn li hiểu hình theo ti
lệ tào?
A. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh. B. 100% hạt vàng.
0. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh. I). 5 hạt vàng : 3 hạt xanh.
Cíu 71.* Tie¡) tục cho Fj tự thụ, hết quá phân li hiểu gcn ở F;> la:
A. 1AA : 2Aa : laa. B. 3AA : 2Aa : 3aa.
0. 7AA : 2Aa : 7aa. D. 1AA : laa.
cẻu 72. Sò li ệu thu dược cua Alenden cồ 4 hiếu hình hạt vàng, trơn: hạ: càng. nhăn :
hụt xanh, trơn : hạt xanh, nhăn ớ dời Fj trong thi nghiệm lai 2 tinh lằn lượt tà:
A. 315 : 101 : 108 : 32. B. 270 : 90 : 90 : 30.
c. 9 : 3 : 3 : 1. D. 56.25% : 18,75% : 18,75% : 6,25%.
Câu 73. Hãy hoàn chinh nội (lung (lịnh luật phân li dộc lập: Khi lai hat cơ thế (A)
khác nhau vế (B) cập tinh trạng tương phản thì sự (li truyền Clin các cập tính trạng
(C). (A), (B), (C) lần lượt là:
A. Bò mẹ; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau.
B. Thuần chung; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau, c. Thuần
chúng; hai; phân li độc lập với nhau.
D. Thuần chúng, hai; không phụ thuộc vào nhau.
Câu 74.* 7 'rong các định luật của Alenden, diều hiện nghiệm dũng nào sau dáy là
riêng cho định luật phân li dộc lập?
A. Các cặp gon quy định các cạp tinh trạng phái nằm trên cốc cặp
NST (lồng dạng khác nhau.
B. Tính trạng phai trội hoàn toàn.
C. Tính trạng do 1 cặp gen điếu khiên.
D. Gen phái năm trong nhãn ySVriTn NST I1^r;-7-
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN
17
^ LC / ivn
Câu 75. Cơ sở tẽ bào học cua định luật phân li độc lập là:
A. Sự phân li độc lập và tỏ hợp tự do cùa các cặp tính trạng.
B. Fj là cơ thể-lai nhưng tạo giao tử thuần khiết.
c. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong (.quá trình giảm
phân tạo giao tử.
D. Sự phân li và tố hợp NST trong giảm phân và thụ tinh (dần cHến phân li và tồ
hợp các cặp gen.
Gọi n là số cặp gen dị hỢp quy định n cập tính trạng Itr-ội, lặn hoàn toàn.
Mồi gen nằm trên 1 NST.
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các cảu lừ 76 dến 79.
Câu 76. Sô hiểu giao tử dược hình thành theo biểu thức nào?
A. (3 + 1)". B. 4". c. 2“. D. 3Ê‘.
Câu 77. Biểu thức nào là sô kiểu tổ hợp giao tử giữa các cá thế?
A. (1:2:1)". B. 4". C. 2". D. 3n.
Câu 78. Biểu thức về số kiểu gen và ti lệ phán li kiểu gen ở thế hệ' smu lần lượt là:
A. 3" và (1 : 2 : l)n. B. 4n và (1 : 2 : l)n.
c. 2" và (1 : 2 : l)n. D. 3" và (3 + D".
Câu 79. Sô kiểu hình và tỉ lệ phán li kiểu hình xuất hiện ở thê hệ' Stau tuân theo biểu
thức nào sau dây?
A. 3“ và (3 + D". B. 2“ và (1 : 2 : n".
c. 2" và (3 + 1 )". D. 4" và (3 + D".
Câu 80. Ý nghĩa của định luật phân li dộc lập là:
A. Làm tăng xuất hiện biến dị tố hợp.
B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến h(óa.
C. Góp phần giái thích tính da dạng cua loài.
D. Câu A, B và c đều đúng.
Câu 81.* Khi dề cập đến dinh luật phân li dộc lập kèm theo idiểu kiện nghiệm dứng
cứa nó, diều nào sau dây sai?
ỉ. Biến dị tổ hợp xuất hiện ở thể hệ sau là Sự sắp xếp các tính trạng có sẩn ở p
nhưng theo trật tự khác.
2. Kết quả tự thụ xuất hiện bao nhiêu kiểu hình thì khi hai phàn tích cá thế dỏ
cũng sẽ xuất hiện bấy nhiêu kiểu hình.
3. Bô mẹ khác nhau n cặp gen thì sổ phép lai tương dương là 2".
4. Lai càng nhiều cập tinh trạng sẽ thu dược sổ bien dị tổ hợp càng lớn.
A. 1 và 3. B. 3. c. 3 và 4. D. 2 và 3.
18
Si' dụng dữ kiện sau dãy, trá lời các cáu từ 82 den 88.
A Cây cao. B. Quả tròn.
a. Cây thấp. b. Quả bầu.
Mỗi gen trên 1 NST.
Câu 82. Phep lui P: AciBb X uafíl) cho F Ị có ti lộ kiêu gen nào sau cìây?
A 9 : 3 : 3 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1.
01:2:1:1:2:1. D. 3 : 3 : 1 : 1.
Câu 83. Ti lệ phân li li ị cu hình trong phép lai tren la:
A. (3+1 )2. B. 3 : 3 : 1 : 1 .
c. 1 : 1 : 1 : 1. D. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
Câu 84. Neu thờ hệ sau xuàt hiện ti lệ hiếu hình 1 : 1 : 1 : 1 thì kiêu ỊCH cùa p sẽ
la:
A. P: Aabb X aaBb. B. P: AaBb X Aabb.
C. P: AaBb X aabb. D. A hoặc c.
Câu 35.* Nếu F Ị (lổng loạt câv cao, tinh trạng hình dạng quà phùn li 3:1. Kiểu
gen cúa bố mẹ la trường hợp nao?
A. AABb X AaBb. B. AABb X aaBb.
C.AABb X AABb. D. Các câu A, B, c đều đúng.
Câu 86.* Nếu FỊ phán li kiểu hình tí lộ 1 : 1 ở tính trạng kích thước tinh trạng hình
dạng quá dồng tinh thì kiêu gen p có thể là 1 troìg bao nhiêu trường hợp?
A. 6. B. 2. 0.3. D. 4.
Câu 87.* Nếu thê hệ sau dồng tinh rề 1 tinh trạng, tinh trạng kia phân li kiêu hình
tl : 1), kiêu gen cua p sẽ la 1 trong bao nhièỉ. trường hợp?
A. 6. B. 8. 0.1. ỉ). 12.
Câu 18.* Nếu thè hệ sau dồng tinh cố cứ hai tinh trạng, kiểu gen cüa p sẻ tì 1
trong bao nhiêu phép lai?
A. 1 trong 16. • B. 1 trong 20.
C.Chi có 1 phép lai. D. 1 trong 9.
Su dụng dữ kiện sau, trá lời các câu từ 89 dến 91.
Xé: phép lai P: AaBb X AaBb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Câiu 39.* Nếu
có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tinh trạng kia trội khôiHị hoàn toàn thì kèt qua
phàn li kiểu hình cùa F¡ là:
A. ỉ : 3 : 1 : 1. B. 9 : 3 : 3 : 1.
c. i : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. D. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.
Câu 90.* Neu cá hai tinh trạng đều trội không hoàn toàn, thì tì í /ệ phân li ki cu gen và
ti lệ phán li kiểu hình cua F Ị lần lượt là:
A. (1 : 2: l)2 và (1 :2 : 1 )2. B. (3 : l)2 và (1 : 2 : l)-\
c. 1 : 2 : 1 và 1 : 2 : 1. D. ( 1 : 2 : l)2
19