Câu hỏi trắc nghiệm phần kỹ thuật đo lường

  • 10 trang
  • file .pdf
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM CHÖÔNG VII
1. Boä phaän treân duïng cuï ño coù nhieäm vuï tieáp xuùc vôùi chi tieát ño ñeå nhaän söï
bieán ñoåi cuûa kích thöôùc ño laø:
a. Boä phaän caûm.
b. Boä phaän chuyeån ñoåi.
c. Boä phaän khueách ñaïi.
d. Boä phaän chæ thò.
2. Vôùi thöôùc caëp, treân thöôùc chính coù thang chia ñoä theo mm vaø treân thöôùc
phuï khaéc vaïch theo nguyeân taéc sau:
+ Goïi a vaø a' laø khoaûng caùch giöõa hai vaïch treân thöôùc chính vaø thöôùc phuï.
+ Goïi c vaø c' laø giaù trò vaïch chia treân thöôùc chính vaø thöôùc phuï.
+ Goïi  laø ñoä phoùng ñaïi cuûa thöôùc ( = 1,2...).
Ta coù:
a. c = a. – a' c. a’= c’. – c
b. a' = c. – c' d. a' = c – c’.
3. Quan saùt thöôùc caëp (coù giaù trò vaïch chia treân thöôùc phuï laø 1/20) khi ño
moät chi tieát, ta nhaän ñöôïc:
+ m = 18 (m laø soá vaïch treân thöôùc chính ôû phía beân traùi vaïch 0 cuûa thöôùc phuï).
+ i = 19 (i laø vaïch thöù i treân thöôùc phuï truøng vôùi moät vaïch baát kyø treân thöôùc chính).
Vaäy keát quaû cuûa pheùp ño treân laø:
a. L = 18,19mm. c. L = 19,9mm.
b. L = 19,18mm. d. L = 18,95mm.
4. Vôùi thöôùc caëp 1/50,  = 2, khoaûng caùch giöõa 2 vaïch treân thöôùc phuï laø:
a. 0,95mm. c. 1,95mm.
b. 1,9mm. d. 1,98mm.
5. Ñoä chính xaùc vaø heä soá khueách ñaïi cuûa thöôùc caëp trong hình beân laø:
a. c’ = 0,05 ;  = 2
b. c’ = 0,05 ;  = 1.
c. c’ = 0,1 ;  = 2.
d. c’ = 0,1 ;  = 1.
Thöôùc phuï Thöôùc chính
Hình câu 5 và câu 6
6. Keát quaû ño ñöôïc treân thöôùc caëp laø:
a. 48,58 mm. c. 26,55 mm.
b. 48,55 mm. d. 26,58 mm.
7. Vôùi sô ñoà beân, keát quaû ño ñöôïc treân panme laø:
a. L = 41,87mm. c. L = 41,087mm.
b. L = 41,37mm. d. L = 41,43mm.
35 40
40
35
Hình câu 7
8. Caên maãu song song laø:
a. Loaïi maãu chuaån veà chieàu daøi.
b. Moät loaïi maãu coù daïng hình khoái chöõ nhaät vôùi hai beà maët laøm vieäc ñöôïc cheá
taïo raát song song, ñaït ñoä chính xaùc kích thöôùc vaø ñoä boùng beà maët cao.
b. Loaïi maãu duøng ñeå kieåm tra caùc duïng cuï ño khaùc.
c. Taát caû ñeàu ñuùng.
9. Ñeå kieåm tra loaït chi tieát loã coù kích thöôùc 600,015, coù theå duøng:
a. Calíp haøm coù kyù hieäu 60js7.
b. Calíp haøm coù kyù hieäu 60Js7.
c. Calíp nuùt coù kyù hieäu 60js7.
d. Calíp nuùt coù kyù hieäu 60Js7.
10. Veà nguyeân taéc kích thöôùc danh nghóa cuûa calíp phaûi töông öùng baèng caùc kích
thöôùc giôùi haïn cuûa chi tieát (Dmax , Dmin , dmax , dmin ), nghóa laø:
a. Vôùi calip nuùt: dqua = Dmin ; dkhoâng qua = Dmax
Vôùi calip haøm: Dqua = dmin ; Dkhoâng qua = dmax
b. Vôùi calip nuùt: dqua = Dmin ; dkhoâng qua = Dmax
Vôùi calip haøm: Dqua = dmax ; Dkhoâng qua = dmin
c. Vôùi calip nuùt: dqua = Dmax ; dkhoâng qua = dmax
Vôùi calip haøm: Dqua = Dmin ; Dkhoâng qua = dmin
d. Vôùi calip nuùt: dqua = Dmax ; dkhoâng qua = Dmin
Vôùi calip haøm: Dqua = dmax ; Dkhoâng qua = dmin
11. Veà keát caáu, calip coù theå coù nhieàu hình daùng khaùc nhau nhöng cô baûn thì noù
coù hai ñaàu: Ñaàu qua (Q) vaø ñaàu khoâng qua (KQ) trong ñoù ñaàu qua bao giôø
cuõng daøi hôn ñaàu khoâng qua vì:
a. Ñaàu qua laøm vieäc nhieàu (ma saùt vôùi chi tieát) neân moøn nhieàu hôn ñaàu khoâng qua.
b. Ñeå phaân bieät giöõa ñaàu qua vaø khoâng qua.
c. Ñeå loaïi tröø aûnh höôûng cuûa sai leäch veà hình daïng ñeán keát quaû kieåm tra.
d. Caû (a) vaø (c) ñeàu ñuùng.
12. Baèng phöông phaùp ño so saùnh, ñoàng hoà so cho bieát:
a. Sai leäch giöõa kích thöôùc ño so vôùi maãu vaø theå hieän baèng ñoä leäch cuûa kim chæ thò.
b. Kích thöôùc thöïc cuûa chi tieát vaø theå hieän baèng giaù trò cuï theå ôû maët soá ñoàng hoà.
c. Sai soá veà hình daïng cuûa chi tieát baèng caùch so saùnh vôùi maãu cho tröôùc.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
13. Ñoàng hoà ño trong khaùc vôùi ñoàng hoà so chuû yeáu ôû:
a. Boä phaän caûm.
b. Boä phaän chuyeån ñoåi vaø khuyeách ñaïi.
c. Boä phaän chæ thò.
d. Boä phaän oån ñònh löïc ño.
14. Coâng duïng cuûa "cô caáu ñònh taâm" trong ñoàng hoà ño trong laø ñeå ñaûm baûo:
a. Ñöôøng taâm cuûa loã caàn ño ôû vò trí thaúng ñöùng.
b. Ñöôøng taâm cuûa hai ñaàu ño coá ñònh vaø di ñoäng ñi qua ñöôøng kính loã caàn ño.
c. Hai ñaàu ño coá ñònh vaø di ñoäng cuûa duïng cuï ñoàng taâm vôùi nhau.
d. Taâm cuûa ñaàu ño di ñoäng truøng vôùi taâm cuûa loã caàn ño.
15. Ñeå kieåm tra kích thöôùc L cuûa chi tieát beân, coù theå söû duïng:
a. Panme.
b. Calíp giôùi haïn.
c. Ñoàng hoà ño trong.
d. Taát caû ñeàu sai.
L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM CHÖÔNG IX
1. Hình veõ beân laø loaïi duïng cuï ño duøng ñeå:
a. Ño ñoä truï. 4
3 2
2
b. Ño ñoä song song.
c. Ño ñoä ñaûo.
1
d. Ño ñoä thaúng.
1- Chi tieát caàn ño
2- Ñieåm tì
3- Giaù
4- Ñoàng hoà so
2. Khi duøng sô ñoà nhö hình beân ñeå ño ñoä phaúng cuûa maët phaúng A treân chi tieát
1, ngöôøi ta phaûi chænh "0" chi tieát baèng caùch ñieàu chænh caùc vít teá vi 2
nhaèm muïc ñích:
a. Ñaûm baûo ñoä song song giöõa hai maët A vaø B.
b. Ñaûm baûo ñoä song song giöõa maët A vaø maët phaúng baøn maùp.
c. Loaïi tröø aûnh höôûng cuûa ñoä khoâng phaúng cuûa maët B.
d. Loaïi tröø aûnh höôûng cuûa söï khoâng ñoàng ñeàu veà ñoä cao cuûa caùc vít teá vi.
3. Hình veõ beân bieåu dieãn sô ñoà nguyeân lyù cuûa phöông phaùp:
a. Ño ñoä truï.
b. Ño ñoä troøn.
c. Ño ñoä nhaùm beà maët.
d. Ño ñoä coân.
4. Keát quaû ño ñoä troøn theo sô ñoà beân coù chöùa caû:
a. Sai soá veà ñoä ñoàng taâm cuûa maët kieåm tra vôùi taâm quay cuûa hai loã taâm.
b. Sai soá veà ñoä truï cuûa maët kieåm tra.
c. Sai soá veà ñoä ñaûo maët ñaàu cuûa beà maët kieåm tra.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
5. Nhöôïc ñieåm cuûa sô ñoà ño ñoä phình thaét nhö hình beân laø ñoä chính xaùc keùm.
Ñeå khaéc phuïc, caàn phaûi :
a. Ñònh vò chi tieát ñuû 6 baäc töï do.
b. Chuyeån thaønh ño bieán thieân ñöôøng kính theo phöông doïc truïc.
c. Cho chi tieát thöïc hieän chuyeån ñoäng quay quanh taâm.
d. Thöïc hieän ñoàng thôøi caùc bieän phaùp treân.
Hình câu 5
6. Ño ñoä coân theo sô ñoà döôùi ñaây coù öu ñieåm laø:
a. Khoâng chòu aûnh höôûng cuûa sai soá gaù ñaët.
b. Deã gaù ñaët chi tieát.
c. Coù theå aùp duïng cho phöông phaùp ño tích cöïc.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
7. Khi ño ñoä cong truïc theo sô ñoà beân, chæ thò treân ñoàng hoà so baèng:
a. Ñoä cong truïc.
b. Hai laàn ñoä cong truïc.
c. Phaân nöûa ñoä cong truïc.
d. Taát caû ñeàu sai.
8. Ño ñoä truï laø chæ tieâu toång hôïp veà sai leäch hình daïng treân tieát dieän doïc truïc,
bao goàm:
a. Ñoä thaúng ñöôøng sinh, ñoä ñoàng truïc, ñoä phình thaét vaø ñoä cong truïc.
b. Ñoä thaúng ñöôøng sinh, ñoä phình thaét, ñoä coân vaø ñoä cong truïc
c. Ñoä ñoàng truïc, ñoä phình thaét, ñoä nhaùm beà maët vaø ñoä cong truïc.
d. Ñoä phình thaét, ñoä coân, ñoä cong truïc vaø ñoä ñoàng taâm giöõa caùc beà maët truïc.
9. Duøng sô ñoà nguyeân lyù nhö hình beân ñeå ño ñoä song song giöõa hai maët phaúng
A vaø B khi:
a. Maët phaúng chuaån A khoâng ñuû lôùn ñeå ñaët vaø di chuyeån ñoàng hoà so
b. Maët phaúng chuaån A khoâng song song vôùi baøn maùp.
c. Maët phaúng chuaån A thaáp hôn maët phaúng caàn ño B.
d. Maët phaúng ñeá khoâng phaûi laø moät maët phaúng lieân tuïc.
10. Hình beân laø sô ñoà nguyeân lyù cuûa phöông phaùp:
a. Kieåm tra ñoä hôû giöõa loã vaø truïc.
b. Ño ñoä song song giöõa ñöôøng taâm loã vaø maët phaúng ñeá.
c. Ño ñoä truï cuûa chi tieát.