Câu hỏi trả lời nhanh Hội thi "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"

  • 14 trang
  • file .docx
70 CÂU HỎI TRẢ LỜI NHANH
HỘI THI “THANH NIÊN CÔNG AN NHÂN DÂN HỌC TẬP,
THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”
Câu 1: Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 23/SL hợp
nhất các Sở cảnh sát và Sở liêm phóng trong toàn quốc thành một cơ quan lấy tên
gọi là gì?
Đáp án: Việt Nam Công an vụ
Câu 2: Lời căn dặn sau được Bác nói tại đâu? Năm nào?
“Phải luôn nâng cao cảnh giác; công tác phải tích cực, phải khẩn trương, phải bền
bỉ”.
Đáp án: Bài nói tại Hội nghị cán bộ ngành Công an, ngày 29/4/1963
Câu 3: Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ mấy Bác viết: “Lề
lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải
phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ”?
Đáp án: Thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V.
Câu 4: “Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, dễ đi đến hiểu công
an, yêu công an và giúp đỡ công an”. Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh
được gửi đến Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ mấy? Năm nào?
Đáp án: Thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V, năm 1950.
Câu 5: Cụm từ nào còn thiếu trong câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
gì? “Làm công an không phải làm ……………., làm công an để giữ gìn trật tự an
ninh cho nhân dân, xem xét, tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân”.
Đáp án: Làm quan cách mạng.
Câu 6: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.Tuổi trẻ
là mùa xuân của xã hội” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi thanh niên
và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết năm nào?
Đáp án: Năm 1946
Câu 7: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì
đi trước, hưởng thụ sau mọi người” là câu nói được Bác phát biểu tại Hội nghị nào?
1
Đáp án: Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam toàn miền
bắc
Câu 8: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/
Quyết chí ắt làm nên” là bài thơ được Bác tặng đơn vị nào?
Đáp án: Đơn vị Thanh niên xung phong 312
Câu 9: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian
nào?
Đáp án: tháng 6/1925
Câu 10: Trong thư gửi thanh niên tháng 4/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ
ra ưu điểm của thanh niên là gì?
Đáp án: Hăng hái, giàu tinh thần xung phong
Câu 11: Trong thư gửi thanh niên tháng 4/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ
ra khuyết điểm của thanh niên là “………….thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh
hùng”. Cụm từ còn thiếu là gì?
Đáp án: Ham chuộng hình thức
Câu 12: Bức thư có nội dung về “Tư cách người công an cách mệnh” được
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng chí Hoàng Mai vào thời gian nào?
Đáp án: 11/3/1948
Câu 13: “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu,
nước mạnh tức là để làm tròn nhiệm vụ người làm chủ nước nhà” là lời răn dạy của
Bác dành cho đối tượng là?
Đáp án: thanh niên, học sinh
Câu 14: Nói chuyện tại Đại hội lần thứ III Đoàn Thanh niên lao động Việt
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác”
của?
Đáp án: đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội
Câu 15: Để giáo dục thanh niên biết hi sinh vì nước, vì dân trong sự nghiệp
cách mạng, Bác Hồ đã lấy tấm gương của ai?
Đáp án: Lý Tự Trọng
2
Câu 16: Theo quan điểm của Bác, thanh niên học tập để phụng sự ai?
Đáp án: phụng sự Tổ quốc, nhân dân
Câu 17: Trong thư gửi thanh niên ngày 02/9/1965, Bác Hồ căn dặn thanh niên
phải “kiên quyết chống” điều gì?
Đáp án: chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do
Câu 18: Để khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên, Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng nhận định: “Đoàn thanh niên là …………của Đảng”?
Đáp án: cánh tay đắc lực và đội hậu bị
Câu 19: Trong thư gửi thanh niên ngày 02/9/1965, Bác Hồ căn dặn thanh niên
phải luôn trau dồi điều gì?
Đáp án: đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị
Câu 20: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” là lời dạy thứ mấy trong
Sáu lời dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Đáp án: Thứ 4
Câu 21: Nhận định: “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ
và dựa vào nhân dân mà làm việc” được bác viết vào thời gian nào?
Đáp án: Ngày 11/3/1948
Câu 22: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” theo phương châm nào?
Đáp án: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau
Câu 23: Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” được ban hành vào
ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: Ngày 24/3/2015
Câu 25: Chỉ thị số 42–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương xác định “giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là ………lâu dài,
quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng”. Cụm từ còn thiếu
trong câu trên là gì?
3
Đáp án: Nhiệm vụ chiến lược
Câu 26: Nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ của ai?
Đáp án: toàn Đảng, các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội
Câu 27: Điền vào chỗ trống: “Làm công an phải làm cho …, dân yêu, dân
ủng hộ”.
Trả lời:
a. Dân tin c. Dân mến
b. Dân quý d. Dân phục
Câu 28: “Đoàn kết nội bộ ngành Công an , đoàn kết với các ngành khác,
đoàn kết với nhân dân”. Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại?
Trả lời:
a. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10
b. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 11
c. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13
d. Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 14
Câu 29: Công an nhân dân vũ trang do Bác Hồ thành lập, ngày nay là lực
lượng nào?
Trả lời:
a. Bộ đội biên phòng c. Cảnh sát nhân dân
b. Cảnh sát cơ động d. Lực lượng cảnh vệ
Câu 30: “Đối với Chính phủ phải truyệt đối trung thành” là lời dạy thứ mấy
trong 6 lời dạy về tư cách người Công an cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Trả lời:
a. Thứ 2
b. Thứ 3
c. Thứ 4
d. Thứ 5
4
Câu 31: “Công an phải là đầy tớ của dân. Đã là đầy tớ của dân thì Công an
phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân” được Chủ tịch Hồ Chí
Minh phát biểu tại đâu?
Trả lời:
a. Sở Công an Hà Nội.
b. Trường Công an Trung cấp khóa I.
c. Ty Công an Quảng Bình.
d. Trường Công an Trung cấp khóa II.
Câu 32: Câu nói:“Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp
đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” được Chủ
tịch Hồ Chí Minh nói tại đâu?
Trả lời:
a. Sở CA thành phố Hà Nội
b. Trường Công an Trung cấp khóa I
c. Ty CA tỉnh Quảng Bình
d. Trường Công an Trung cấp khóa II, năm 1951
Câu 33: Bác Hồ đã viết:“Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy
chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong” trong bài
viết nào?
Trả lời:
a. Bài nói chuyện tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 14, tháng 1/1960.
b. Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc CA Khu XII ngày 11/3/1948.
c. Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ
đô, tháng 9/1954.
Câu 34: Câu nói: “Muốn làm tròn nhiệm vụ, công an phải nắm vững đường lối,
chính sách của Đảng và chính phủ, hết lòng phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân”
được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời điểm nào?
Trả lời:
a. Tháng 1/1956
b. Tháng 2/1957
c. Tháng 5/1965
d. Tháng 11/1966
5
Câu 35: Đối tượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến đầu tiên trong Di
chúc của Người là?
Trả lời:
a. Nhân dân c. Đảng Cộng sản Việt Nam
b. Thanh niên d. Lực lượng vũ trang
Câu 37. “Truyền thống cực kỳ quý báu” của Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí
Minh nhận định là:
Trả lời:
a.Đoàn kết c. Sáng tạo
b. Dũng cảm d. Gắn bó với nhân dân
Câu 38. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra “thang thuốc hay nhất” để sửa chữa
khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cán bộ đảng viên trở thành người chân chính
cách mạng, Đảng ngày càng phát triển là?
Trả lời:
a. Tập trung dân chủ c. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
b. Kỷ luật nghiêm minh d. Tự phê bình và phê bình
Câu 39. Trong Di chúc của mình, khi nói về Đảng, Bác đã chỉ rõ việc đầu tiên
cần làm là việc gì?
Trả lời:
a. Chăm lo nâng cao đời sống nhân dân
b. Giữ gìn đoàn kết trong Đảng
c. Xây dựng đội ngũ cán bộ
d. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Câu 40. Điền tiếp vào chỗ trống: “Giáo dục tư tưởng và ... ... là việc quan
trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”
a. Củng cố tư tưởng c. Bồi dưỡng tư tưởng
b. Hình thành tư tưởng d. Lãnh đạo tư tưởng
6
Câu 41. Tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức
cách mạng là tác phẩm nào?
Trả lời:
a. “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925).
b. “Đường Kách mệnh” (1927).
c. Thưởng thức chính trị (1953).
d. “Đạo đức cách mạng” (1955).
Câu 42. Trong chỗ trống là từ gì? “Việc gì có lợi cho……. thì ta phải hết sức
làm. Việc gì có hại đến …, ta phải hết sức tránh”.
Trả lời:
a. Đảng
b. Dân
c. Tổ quốc
d. Ta
Câu 43. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Người cách mạng phải có…,
không có…. thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Trả lời:
a. Đạo đức
b. Tài năng
c. Trí tuệ
d. Lòng yêu nước
Câu 44. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành
công, đại thành công” được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Trả lời:
a.Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
b.Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận
c. Bài nói chuyện tại hội nghị mở rộng Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc
VN
7
d.Bài nói chuyện với bà con nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Câu 45. Điền vào chỗ trống:“... ... là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho
Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà Đảng ta sửa chữa khuyết điểm,
phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng.”
Trả lời: Tự phê bình và phê bình
Câu 46. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới
cần có mấy phẩm chất đạo đức cơ bản?
Trả lời:
a. 4 phẩm chất (Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người, sống
có nghĩa, có tình; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Tinh thần quốc tế trong
sáng).
b. 5 phẩm chất.
c. 6 phẩm chất.
Câu 47. Câu nói “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước
theo sau” là mở đầu tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Trả lời:
a. Đạo đức cách mạng
b. Đường Kách Mệnh
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
d. Ba mươi năm hoạt động của Đảng
Câu 48. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân sinh ra bao nhiêu thứ
bệnh?
Trả lời:
a. 7.
b. 8.
c. 9.
d. 10 (Bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo;
bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh, vô thực”; bệnh cận thị; bệnh tị nạnh; bệnh xu
nịnh, a dua; bệnh kéo bè, kéo cánh)
Câu 49. Đâu là chuẩn mực đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo
đức cách mạng?
8
Trả lời:
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c. Có tình yêu thương con người, tinh thần quốc tế trong sáng
d. Tất cả phương án trên
Câu 50. "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm", "gian khổ
thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người" là câu nói được Bác phát biểu tại đâu?
Trả lời:
a. Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc
năm 1962.
b. Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm
1961.
c. Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, năm 1961.
d. Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa năm 1960.
Câu 51. Câu nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do
các thanh niên” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến trong bức thư nào?
Trả lời:
a. Thư gửi Thanh niên An Nam, 1925.
b. Thư gửi các bạn thanh niên, ngày 12/8/1947.
c. Thư gửi thanh niên, tháng 4/1951.
d. Thư gửi thanh niên Ngày 2/9/1965.
Câu 52. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh gồm những gì?
Trả lời:
a. Thật thà, ngoan ngoãn, chăm chỉ.
b. Cần cù, sáng tạo, khiêm tốn.
c. Công minh, chính trực, dũng cảm.
d. Trung thành, dũng cảm, khiêm tốn.
9
Câu 53. Câu nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã
cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?...” được Bác Hồ
phát biểu nhân dịp nào?
Trả lời:
a.Lễ khai giảng năm học mới đầu tiên của nước Việt Nam DCCH
b.Lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam
c. Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/1960
Câu 54: “Đối với công việc phải tận tụy” là lời dạy thứ mấy trong 6 lời dạy
của Bác về tư cách người Công an cách mệnh?
a. Thứ 2.
b. Thứ 3.
c. Thứ 4.
d. Thứ 5.
Câu 55. Theo Bác, trong hoàn cảnh của một xã hội cũ phần đông là thanh
niên công – nông ít được học, muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì thanh niên cần
phải làm gì?
Trả lời:
a.Tích cực lao động sản xuất.
b.Phải cố gắng học tập, phải có học thức.
c.Phải phát triển kinh tế.
d.Xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
Câu 56. “Tình nguyện” trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2015, gồm mấy nội dung chính?
Trả lời:
a. 2.
b. 3 (Tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn; Tình
nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; Tình nguyện
chung sức cùng cộng đồng).
c. 4.
d. 5.
10
Câu 57. Nhận định sau được Bác viết trong tác phẩm nào?
“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung
phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ
nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””.
Trả lời:
a. “Thư gửi thanh niên” năm 1954
b. “Thư gửi thanh niên” năm 1968
c. “Di chúc” của Bác Hồ năm 1969
Câu 58. Trong “Thư gửi thanh niên” năm nào Bác đã căn dặn: “Tăng cường
đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống
chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do”?
Trả lời:
a. Ngày 02/9/1945.
b. Ngày 02/9/1956.
c. Ngày 02/9/1965
Câu 59. Bác Hồ căn dặn thanh niên về vấn đề gì qua câu nói sau: “Bất kỳ ở
cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một
lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân”?
Trả lời:
a. Đạo đức cách mạng
b. Chống chủ nghĩa cá nhân
c. Phê bình và tự phê bình
Câu 60. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động
Việt Nam toàn miền Bắc, ngày 22/9/1962, Bác Hồ căn dặn thanh niên phải luôn rèn
luyện đạo đức cách mạng theo mấy điểm:
Trả lời:
a. 3 điểm (Trung thành, Dũng cảm, Khiêm tốn)
b. 4 điểm (Trung thành, Dũng cảm, Khiêm tốn, Thật thà)
c. 5 điểm (Trung thành, Gan dạ, Khiêm tốn, Trung thực, Thật thà)
Câu 61. Đoạn trích sau được Bác nói vào năm nào?
11