Cài đặt hệ điều hành ubuntu desktop

  • 56 trang
  • file .pdf
CHUYÊN ĐỀ
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX
1
PHẦN II
CÀI ĐẶT UBUNTU SERVER
Cấu hình BIOS
Phân hoạch và định dạng đĩa cứng
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server
2
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
 Ví dụ về việc cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo
Chọn mục Install
Ubuntu để bắt đầu cài
đặt chương trình. Nhấn
Enter để tiếp tục
3
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
 Ví dụ về việc cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo
Lựa chọn ngôn ngữ cài
đặt. Nhấp Forward để
tiếp tục
4
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Chọn múi thời gian, nơi
chúng ta đang sinh sống
Nhấp nút Forward để
tiếp tục
5
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Gõ từ bàn phím để kiểm tra
hệ điều hành có nhận được
bàn phím không?
Nhấp nút Forward để tiếp tục
6
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Xóa và sử dụng toàn bộ đĩa
cứng để hệ điều hành
Xác định phân vùng bằng tay
(nâng cao)
Nhấp nút Forward để tiếp tục
7
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Chọn phân vùng Free
Space, nhấp nút Add để tạo
phân vùng đầu tiên (/boot)
có dung lượng 100MB
8
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Chọn loại phân vùng
(Primary: phân vùng chính
hoặc Logical: phân vùng
logic)
Chọn vị trí xuất hiện của
phân vùng này là phần đầu
hay sau của phân vùng trống
đang chọn
Chọn định dạng phân vùng
Xác định phân vùng nào
được phân hoạch (vd: /boot)
9
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Tương tự như phân vùng
/boot, tạo phân vùng Swap
với dung lượng gấp đôi RAM
(1024MB)
10
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Tương tự như phân vùng
/boot, tạo phân vùng /root
với toàn bộ dung lượng còn
lại của ổ cứng
Nhấp nút Forward để tiếp tục
11
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Nhập tên người dùng
Nhập tên user dùng để đăng
nhập hệ thống
Nhập mật khẩu đăng nhập hệ
thống
Nhập tên máy tính
Yêu cầu nhập mật khẩu khi
đăng nhập hệ thống
Nhấp nút Forward để tiếp tục
12
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Tóm tắt các thông tin cấu
hình
Nhấp nút Install để
bắt đầu cài đặt
13
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop
Quá trình cài đặt hệ điều
hành Ubuntu
14
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn ngôn ngữ
cài đặt
15
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn quốc gia
hoặc vùng miền
16
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn khu vực
Châu Á
17
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn quốc gia
Việt Nam
18
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn Yes để hệ
thống tự động
nhận dạng bàn
phím, hoặc chọn
No để bỏ qua
19
Cài đặt Ubuntu Server
Chọn kiểu bàn
phím USA
20