Cach cai dat redhat linux 5

  • 16 trang
  • file .pdf
www.nhipsongcongnghe.net
Red Hat Linux 5.1
ChuÈn bÞ cµi ®Æt
Cµi tõ CDRom:
§©y lµ c¸ch cµi ®Æt nhanh nhÊt vµ ®¬n gi¶n nhÊt khi m¸y b¹n cã æ ®Üa CDRom.
B¹n khëi ®éng b»ng ®Üa mÒm Dos cã s¼n c¸c driver ®iÒu khiÓn æ CDRom (®−¬ng nhiªn lµ ph¶i cã
c¸c dßng lÞnh n¹p driver trong Autoexec.bat vµ Config.sys). Sau ®ã ®−a ®Üa CD Linux 5.1 vµo råi
tiÕn hµnh cµi ®Æt theo ph−¬ng thøc gäi lµ Autoboot.
Cµi tõ æ cøng:
ChÐp bé cµi ®Æt (toµn bé th− môc RedHat trªn ®Üa CD gèc) lªn 1 partition trªn æ cøng (td:
partition Dos) råi cµi hÖ ®iÒu hµnh nÇy vµo 1 partition kh¸c dµnh riªng cho nã.
Trong tr−êng hîp cµi tõ ®Üa cøng, b¹n cÇn t¹o ®Üa mÒm gäi lµ Supplemental Diskette nh− sau:
* B¹n khëi ®éng Dos, ®−a ®Üa CD Linux vµo æ CD vµ ®−a ®Üa mÒm 1.44Mb ®· format s½n vµo æ
®Üa mÒm.
* ChuyÓn ®Õn æ CDRom, td: C:\>d:
* ChuyÓn ®Õn th− môc DosUtils, td: D:\>cd\dosutils
* Ch¹y lÞnh Rawrite, td: D:\dosutils>rawrite
* Rawrite sÏ hái b¹n tªn file cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®Üa mÒm, gá ®Þa chØ vµ tªn file vµo chæ con nh¸y, td:
Enter disk image source file name: ..\images\supp.img
Chó ý: C¸c file ®Ó t¹o ®Üa mÒm ®−îc chøa trong th− môc Image cña ®Üa CD Linux
* Gá tªn æ ®Üa mÒm lµm viÖc.
Enter target diskette drive: a:
* NÕu b¹n muèn lµm tiÕp ®Üa kh¸c th× tiÕn hµnh l¹i nh− trªn.
Partition:
§Ó cµi ®Æt vµ ch¹y hÖ ®iÒu hµnh Red Hat Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 (hay nhiÒu) partition dµnh
riªng cho hÖ ®iÒu hµnh nÇy gäi lµ Linux native. Vµ 1 partition ®¨c biÖt gäi lµ Linux swap. B¹n
kh«ng thÓ cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh nÇy lªn partition Dos hay Windows.
Chó ý: Trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt Linux, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp ch−¬ng tr×nh ®Ó t¹o, xãa, thay ®æi
partition cho Linux.
Swap partition dïng ®Ó t¹o bé nhí ¶o (virtual memory). KÝch th−íc tèi thiÓu cña swap partition
nªn chän t−¬ng ®−¬ng víi bé nhí vËt lý (RAM), kÝch th−íc tèi ®a lµ 127 MB. B¹n cã thÓ t¹o
nhiÒu swap partition nÕu cÇn thiÕt (m¸y Server lín).
Root partition (/). Chøa c¸c file hÖ thèng cÇn thiÕt cho viÖc khëi ®éng (boot) vµ c¸c file cÊu
h×nh. Partition cã kÝch th−íc tõ 50 MB ®Õn 100 MB.
/usr partition dïng chøa phÇn mÒm Red Hat Linux sÏ ®−îc cµi ®Æt. Tïy theo c¸c thµnh phÇn
(packages) cÇn cµi ®Æt mµ chän kÝch th−íc tõ 300 MB ®Õn 700 MB.
/tmp partition dïng l−u trö c¸c file t¹m thêi do c¸c ch−¬ng tr×nh khi ch¹y t¹o ra. Partition nÇy nªn cã dung l−îng
lín ®èi víi c¸c m¸y Server (network server) hay hÖ thèng cã nhiÒu ng−êi sö dông (multiuser systems). Cã thÓ kh«ng
cÇn trªn m¸y c¸ nh©n (single-user workstations).
Tµi liÖu h−íng dÉn:
Tr−íc khi cµi ®Æt, nÕu c¸c b¹n rµnh tiÕng Anh th× cã thÓ tham kh¶o c¸c tµi liÖu h−íng dÉn (tr×nh bµy theo d¹ng HTM)
chøa trong th− môc DOC trªn ®Üa CD gèc.
Cµi ®Æt tõ CDROM:
Khëi ®éng:
www.nhipsongcongnghe.net
B¹n khëi ®éng b»ng Dos (tõ ®Üa mÒm hay ®Üa cøng ®Òu ®−îc) vµ cµi ®Æt driver ®iÒu khiÓn CDRom ®Ó cµi Linux trùc
tiÕp tõ ®Üa CD cho nhanh. §Üa cøng cã thÓ kh«ng cÇn fdisk vµ format tr−íc.
Sau khi khëi ®éng xong chuyÓn con nh¸y sang æ CDRom, vµo th− môc Dosutils råi ch¹y file Autoboot.bat. ThÝ dô:
C:\>d:
D:\>dosutils
D:\dosutils>autoboot.bat
Chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ:
Trong hép tho¹i chän ng«n ng÷ (Choose a Language), b¹n dïng phÝm mòt tªn ®Ó di chuyÓn vÖt
s¸ng, bÊm phÝm Tab ®Ó di chuyÓn giöa c¸c môc vµ nót bÊm. Sau khi chän xong bÊm Enter.
Chän ng«n ng÷ cho bµn phÝm:
Sau khi chän lùa, bÊm Enter.
Chó ý: Sau nÇy nÕu b¹n muèn thay ®æi ng«n ng÷ bµn phÝm, b¹n cÇn dïng lÞnh
/usr/sbin/kbdconfig.
Hæ trî PCMCIA:
NÕu b¹n cã thiÕt bÞ PCMCIA, b¹n ph¶i tr¶ lêi YES vµ cã thÓ ®−îc yªu cÇu ®−a ®Üa driver vµo ®Ó
cµi ®Æt bæ sung.
Chän nguån cµi ®Æt:
www.nhipsongcongnghe.net
Trong thÝ dô nÇy, ta chän Local CDRom ®Ó cµi Linux trùc tiÕp tõ ®Üa CD.
NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE, Ch−¬ng tr×nh sÏ nhËn diÖn ®−îc æ ®Üa vµ tiÕp tôc cµi ®Æt.
NÕu æ ®Üa CDRom thuéc c¸c chuÈn kh¸c th× ch−¬ng tr×nh sÏ kh«ng tù nhËn diÖn ®−îc vµ ®ßi hái
c¸c b¹n ph¶i tù chØ ®Þnh trong c¸c hép tho¹i tiÕp theo.
NÕu æ CDRom cña b¹n theo chuÈn IDE nh−ng ch−¬ng tr×nh kh«ng nhËn diÖn ®−îc. B¹n ph¶i
khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt råi ®¸nh lÞnh:
linux hdX=cdrom.
Thay thÕ X b»ng 1 trong c¸c ký tù d−íi ®©y:
a -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ master.
b -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 1 vµ ®−îc set lµ slave.
c -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ master.
d -- NÕu æ CDRom g¾n vµo ®−êng IDE thø 2 vµ ®−îc set lµ slave.
Cµi míi hay n©ng cÊp:
B¹n chän Install khi cµi míi hay chän Upgrade ®Ó n©ng cÊp khi trªn m¸y b¹n ®· cã Linux 2.0
hay míi h¬n.
Cµi driver SCSI:
B¹n chän Yes khi b¹n cã Card SCSI, Hép tho¹i liÖt kª danh s¸ch driver sÏ xuÊt hiÖn cho b¹n chän
lùa. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cã kh¶ n¨ng tù nhËn diÖn ®−îc ®a sè c¸c card SCSI hiÖn cã trªn thÞ
tr−êng.
T¹o Partition cho Red Hat Linux:
Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt cung cÊp cho b¹n 2 tiÖn Ých ®Ó chia ®Üa lµ:
www.nhipsongcongnghe.net
Disk Druid:
Cßn gäi lµ tiÖn Ých qu¶n lý ®Üa Red Hat Linux install-time. B¹n cã thÓ t¹o, xãa partition tïy theo
nhu cÇu vµ cã thÓ cho hiÖu lùc (mount) hay v« hiÖu hãa (unmount) tõng partition.
* ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Current Disk Partitions:
Mount Point: Tªn sö dông cña partition sÏ hiÖu lùc (mount) khi cµi ®Æt vµ ch¹y Red Hat Linux.
Device: Tªn hÖ thèng cña partition.
Requested: KÝch th−íc tèi thiÓu yªu cÇu cho partition.
Actual: KÝch th−íc hiÖn hµnh cña partition.
Type: KiÓu qu¶n lý cña partition.
* ý nghÜa c¸c cét trong phÇn Drive Summaries:
Drive: Tªn æ ®Üa cøng.
Geom [C/H/S]: Th«ng sè cña ®Üa cøng (sè l−îng cylinders, heads, vµ sectors).
Total: Dung l−îng æ cøng.
Used: Dung l−¬ng ®· sö dông.
Free: Dung l−¬ng ch−a sö dông.
Bar Graph: §å thÞ biÓu diÓn tØ lÖ dung l−îng sö dông/tæng dung l−îng.
T¹o partition (nót Add):
www.nhipsongcongnghe.net
Mount Point: Di chuyÓn vÖt s¸ng ®Õn môc nÇy råi gá tªn sö dông cña partition. ThÝ dô: root
partition (/), Usr partition (/usr).
Size (Megs): ChØ ®Þnh dung l−îng cña partition (megabytes). Chó ý: Dïng phÝm [Backspace] ®Ó
xãa vµ gá sè míi.
Growable?: ChØ ®Þnh −u tiªn cho dung l−îng cña partition nÇy khi chia ®Üa. NhÊn phÝm [Space]
®¸nh dÊu hay bá dÊu chän. NÕu chän môc nÇy: Khi dung l−îng tù do trªn æ cøng thiÕu, dung
l−îng partition −u tiªn sÏ ®−îc giö nguyªn vµ c¸c partition kh¸c sÏ bÞ thu nhá l¹i. Khi dung l−îng
tù do trªn æ cøng d−, partition −u tiªn sÏ chiÕm hÕt phÇn d− nÇy.
Type: ChØ ®Þnh kiÓu qu¶n lý partition.
Allowable Drives: ChØ ®Þnh æ ®Üa sÏ t¹o partition míi (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa).
Ok: TiÕn hµnh t¹o partition.
Cancel: Hñy bá viÖc t¹o míi.
Chó ý: Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ t¹o ®−îc partition míi, ch−¬ng tr×nh sÏ cho hiÓn thÞ th«ng
b¸o lçi. B¹n ph¶i xãa partition nÇy ®i råi t¹o l¹i.
Xãa partition (nót Delete):
§Ó xãa partition, b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi chän
nót Delete. BÊm nót [Space]. B¹n sÏ ®−îc yªu cÇu x¸c nhËn l¹i.
Thay ®æi partition (nót Edit):
§Ó thay ®æi partition , b¹n chuyÓn vÖt chän ®Õn partition trong phÇn Current Disk Partitions råi
chän nót Edit. B¹n sÏ ®−îc ®−a vµo hép tho¹i Edit New partition gièng nh− khi t¹o míi.
Chó ý: §èi víi partition ®· cã, b¹n chØ thay ®æi ®−îc tªn sö dông (mount point) cña partition.
NÕu b¹n muèn thay ®æi c¸c chi tiÕt kh¸c, b¹n ph¶i xãa partition cò vµ t¹o l¹i partition míi.
KÕt nèi víi æ ®Üa m¹ng (Add NFS):
www.nhipsongcongnghe.net
§Ó kÕt nèi víi c¸c æ ®Üa cña m¸y Server, b¹n bÊm nót F2 (Add NFS).Trong hép tho¹i Edit
Network Mount Point b¹n cÇn nhËp tªn NFS server, ®−êng dÉn cña æ ®Üa m¹ng (NFS Path) vµ tªn
sö dông trªn m¸y b¹n (mount point).
Hoµn tÊt:
Sau khi hoµn tÊt viÖc chia ®Üa vµ ®Æt tªn cho c¸c partition (chØ nh÷ng partition ®· ®Æt tªn míi sö
dông ®−îc), b¹n chän nót OK råi bÊm phÝm Space ®Ó trê vÒ mµn h×nh cµi ®Æt.
Chó ý: §Ó cµi Linux b¹n ph¶i cã tèi thiÓu 1 Partition Linux native ®−îc ®Æt tªn / (root) vµ 1
partition Linux swap (kh«ng cÇn ®Æt tªn).
Fdisk:
TiÖn Ých nÇy linh ®éng h¬n Disk Druid nh−ng phøc t¹p vµ ®ßi hái b¹n ph¶i cã kinh nghiÖm khi sö
dông.
Trong hép tho¹i Partition Disks, b¹n chän æ ®Üa (nÕu cã nhiÒu æ ®Üa) råi chän nót Edit ®Ó cÊu
h×nh (ch¹y Fdisk) vµ chän nót Done khi hoµn tÊt.
www.nhipsongcongnghe.net
Vµi ®iÒu cÇn biÕt vÒ Fdisk:
BÊm phÝm M ®Ó xem th«ng tin trî gióp.
BÊm phÝm P ®Ó xem danh s¸ch partition hiÖn hµnh.
BÊm nót N ®Ó t¹o partition.
BÊm nót W ®Ó save vµ tho¸t.
BÊm nót Q ®Ó tho¸t mµ kh«ng save.
Chän æ Swap:
Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt yªu cÇu b¹n chØ ®Þnh æ ®Üa Swap ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh cµi Linux.
B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu chän partition Swap. NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th×
chän thªm môc Check for bad blocks during format (tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít).
Chó ý: Ch−¬ng tr×nh sÏ ngõng cµi ®Æt nÕu kh«ng t×m thÊy partition swap.
www.nhipsongcongnghe.net
Format partition:
B¹n dïng phÝm Space ®Ó ®¸nh dÊu c¸c partition cÇn ph¶i format (nÕu b¹n n©ng cÊp th× kh«ng cÇn
ph¶i format c¸c partition cò).
NÕu b¹n muèn kiÓm tra bÒ mÆt ®Üa th× chän thªm môc Check for bad blocks during format
(tèc ®é cµi ®Æt sÏ chËm bít).
Chän lùa c¸c thµnh phÇn cµi ®Æt:
Chän nhãm:
Hép tho¹i Components to Install cho phÐp b¹n lùa chän c¸c nhãm ch−¬ng tr×nh cÇn cµi ®Æt. B¹n
dïng phÝm Space ®Ó chän hay bá chän.
§Ó chän tõng ch−¬ng tr×nh trong nhãm, b¹n ®¸nh dÊu chän môc Select individual packages.
Chän riªng lÏ:
B¹n chän nhãm ch−¬ng tr×nh trong hép tho¹i Select Group, bÊm OK
www.nhipsongcongnghe.net
§¸nh dÊu chän tõng ch−¬ng tr×nh riªng lÏ trong nhãm ë hép tho¹i Select Packages råi bÊm OK.
B¹n cã thÓ xem m« t¶ tÝnh n¨ng cña tõng ch−¬ng tr×nh b»ng c¸ch chän ch−¬ng tr×nh råi bÊm
phÝm F1.
Chó ý: Cã mét sè ch−¬ng tr×nh khi ch¹y cÇn ph¶i liªn kÕt víi c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c, khi b¹n
chän nh÷ng ch−¬ng tr×nh nÇy sÏ cã 1 hép tho¹i nh¾c nhë b¹n cµi thªm c¸c ch−¬ng tr×nh liªn kÕt.
CÊu h×nh Mouse:
Ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng dß t×m ra mouse trªn ®a sè m¸y. Trong tr−êng hîp kh«ng dß t×m ra, b¹n
sÏ ph¶i tù khai b¸o trong c¸c hép tho¹i kÕ tiÕp.
NÕu muèn thay ®æi cÊu h×nh mouse sau khi cµi ®Æt, b¹n dïng lÞnh /usr/sbin/mouseconfig.
Chän mói giê:
B¹n cã thÓ chän mói giê Asia/Sai Gon trong hép tho¹i Configure Timezone.
www.nhipsongcongnghe.net
Chän c¸c ch−¬ng tr×nh khi khëi ®éng:
Hép tho¹i Services cho phÐp b¹n chän c¸c driver dÞch vô sÏ tù ®éng ch¹y mçi khi khëi ®éng
Linux.
B¹n chän dÞch vô råi bÊm phÝm F1 ®Ó xem m« t¶ vÒ tÝnh n¨ng cña dÞch vô.
Sau khi cµi ®Æt b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c chän lùa nÇy khi dïng lÞnh /usr/sbin/ntsysv hay
/sbin/chkconfig.
Cµi m¸y in:
KiÓu kÕt nèi:
www.nhipsongcongnghe.net
Local: M¸y in kÕt nèi trùc tiÕp víi m¸y tÝnh.
Remote lpd/LAN Manager: M¸y in dïng chung trong m¹ng.
§Æt tªn:
Name of queue: Tªn sö dông cña m¸y in.
Spool directory: tªn th− môc lµm viÖc dµnh cho m¸y in.
Chän cæng: