Các nguyên tắc cơ bản trong luật tố tụng hình sự những đề xuất sửa đổi bổ sung

  • 15 trang
  • file .pdf
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
Các nguyên tắc cơ bản trong Luật Tố tụng Hình sự -
những đề xuất sửa đổi, bổ sung
Nguyễn Ngọc Chí**
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội,
144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 09 tháng 12 năm 2008
Tóm tắt. Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực hiện cải cách
tư pháp, sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), tác giả nghiên cứu các quy định của BLTTHS
2003 hiện hành về những nguyên tắc cơ bản để trên cơ sở đó làm rõ một số vấn đề lý luận và thực
tiễn và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản này của BLTTHS.
Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng sung những nguyên tắc cơ bản của BLTTHS
hình sự (LTTHS) là những phương châm, định 2003 trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận
hướng chi phối toàn bộ hay một số giai đoạn và thực tiễn.
quan trọng của tố tụng hình sự trong quá trình
xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình
1. Quan niệm về nguyên tắc cơ bản của Luật
sự. Những nguyên tắc này thể hiện chính sách
Tố tụng hình sự
hình sự, quan điểm giải quyết vụ án hình sự
của Đảng và Nhà nước ta là, đảm bảo mọi tội
1. Các nghiên cứu hiện nay đang có
phạm đều được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh
những quan niệm khác nhau về nguyên tắc
chóng, công minh theo đúng pháp luật, không
cơ bản của LTTHS, như: Định nghĩa, tiêu chí,
bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Vì
cách phân loại cũng như xác định giá trị của
vậy, trong quá trình xây dựng pháp luật và áp
các nguyên tắc cơ bản trong quá trình giải
dụng pháp luật để giải quyết vụ án hình sự
quyết vụ án hình sự. Có thể điểm qua một
những nguyên tắc cơ bản của LTTHS cần được
vài quan niệm tiêu biểu sau:
quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh*
Trong cuốn: “Tội phạm học, Luật hình sự
Để góp phần nâng cao hiệu quả giải
và LTTHS Việt Nam”, Nhà xuất bản Chính
quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực
trị Quốc gia Hà Nội xuất bản năm 1994, do
hiện cải cách tư pháp, sửa đổi BLTTHS, bài
GS. TSKH Đào Trí Úc chủ biên, tác giả PGS.
viết này nhằm đưa ra các đề xuất sửa đổi, bổ
TS. Trần Đình Nhã cho rằng việc sử dụng
______ “khái niệm các nguyên tắc của LTTHS” là sự
*
ĐT: 84-4-37547512. nhầm lẫn “bắt nguồn từ việc coi tố tụng hình
E-mail: [email protected]
239
240 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
sự và pháp luật tố tụng hình sự là một. Theo tắc của tố tụng hình sự, ngoài ra nếu các tư
đó, không có nguyên tắc của LTTHS mà chỉ tưởng, quan điểm nào đó là các quan điểm,
có nguyên tắc của tố tụng hình sự và “Việc tư tưởng chủ đạo của LTTHS thì chúng cũng
hình thành các nguyên tắc của tố tụng hình đồng thời là các nguyên tắc của LTTHS (ví
sự không phải là ngẫu nhiên, càng không dụ, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
phải là ý chí chủ quan của các nhà làm luật, trong hoạt động tố tụng, nguyên tắc nhân
mà “nguyên tắc của tố tụng hình sự, xét cho đạo của LTTHS… vừa là nguyên tắc của tố
cùng là sản phẩm phát triển của xã hội và tụng hình sự vừa là nguyên tắc của
đồng thời là thành tựu của hoạt động tư LTTHS)” [2].
pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự”. Tác giả PGS.TSKH. Lê Cảm cho rằng những
cho rằng “khi bàn về các nguyên tắc của tố nguyên tắc được qui định trong BLTTHS là
tụng hình sự Việt Nam, đa số các tác giả đều nguyên tắc của LTTHS và được định nghĩa
hàm ý: đó là những nguyên tắc cơ bản, chi như sau: “Nguyên tắc của LTTHS là tư tưởng
phối hoặc là tất cả các giai đoạn, hoặc chí ít chủ đạo và định hướng cơ bản được thể hiện
cũng là một số giai đoạn quan trọng của tố trong pháp LTTHS, cũng như trong việc giải
tụng hình sự”. “Xuất phát từ quan niệm, các thích và trong thực tiễn áp dụng pháp
nguyên tắc của tố tụng hình sự Việt Nam là LTTHS thông qua một hay nhiều qui phạm
những chế định pháp lý, được thể hiện bởi (chế định) của nó - của nguyên tắc tương ứng
những qui phạm pháp luật tố tụng hình sự, mà ta nghiên cứu”. Trên cơ sở định nghĩa
thể hiện bản chất của tố tụng hình sự và mang này, tác giả nêu ra ba đặc điểm của nguyên
tính định hướng cho hoạt động và hành vi tố tắc cơ bản của LTTHS đó là: 1) Nguyên tắc cơ
tụng hình sự” [1]. bản của luật tố tụng hình sự là tư tưởng chủ
Không đồng ý với quan niệm chỉ có đạo và là định hướng cơ bản của hoạt động
nguyên tắc của Tố tụng hình sự (TTHS) trong TTHS. 2) Nguyên tắc của LTTHS bao giờ
hoạt động TTHS, PGS. TS. Phạm Hồng Hải cũng được phản ánh trên ba lĩnh vực thể hiện
đưa ra định nghĩa “Nguyên tắc tố tụng hình (sinh hoạt) của nó là: trong pháp luật TTHS
sự Việt Nam là những quan điểm, tư tưởng, (tức là trong luật thực định), trong việc giải
đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà thích và, trong thực tiễn áp dụng các qui
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phạm pháp luật TTHS trừu tượng. 3) Các
về quá trình giải quyết vụ án hình sự đã nguyên tắc của LTTHS bao giờ cũng được
được thể chế hoá trong BLTTHS mà các cơ nhà làm luật ghi nhận thông qua một hay
quan tiến hành tố tụng, người tến hành tố nhiều qui phạm pháp luật. Đối với các
tụng, người tham gia tố tụng, các cơ quan nguyên tắc cơ bản được ghi nhận ở Chương
nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân 2, BLTTHS 2003, tác giả cho rằng cần loại bớt
phải tuân theo”. Tác giả không đồng ý với hoặc nhập hoặc thêm để còn lại 16 nguyên tắc
các quan niệm coi các nguyên tắc này là của LTTHS [3].
nguyên tắc của BLTTHS; Hoặc quan niệm chỉ Giáo trình LTTHS Việt Nam của Khoa
coi đó là nguyên tắc của tố tụng hình sự Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
“theo chúng tôi cả hai cách lập luận đó đều LTTHS tồn tại hệ thống các nguyên tắc cơ
chưa đủ tính thuyết phục”. Và theo quan bản chứ không phải là những nguyên tắc rời
điểm của tác giả thì “Chính vì vậy, chúng tôi rạc và có những đặc điểm sau: 1) Các nguyên
cho rằng khi nguyên tắc qui định trong tắc cơ bản của LTTHS là những tư tưởng,
BLTTHS thì phải coi chúng là những nguyên định hướng của hoạt động TTHS thể hiện
N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253 241
quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với liên quan” [5]. “Nguyên tắc cơ bản được hiểu
quá trình giải quyết vụ án là dân chủ, kỷ là những tư tưởng chỉ đạo đối với toàn bộ
cương và theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa hoạt động TTHS hoặc đối với một số hoạt
(XHCN). 2) Các nguyên tắc cơ bản của động tố tụng nhất định như hoạt động điều
LTTHS chi phối toàn bộ quá trình khởi tố, tra truy tố xét xử...”. “Các nguyên tắc cơ bản
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc chi của LTTHS là những tư tưởng xuất phát
phối một số giai đoạn trong quá trình giải điểm, có tính chủ đạo, định hướng cho toàn
quyết vụ án hình sự. 3) Các nguyên tắc cơ bộ hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật
bản của LTTHS được ghi nhận trong các văn TTHS, chi phối tất cả hoặc chí ít cũng là một
bản pháp luật của Nhà nước như Hiến pháp, số giai đoạn TTHS quan trọng, thể hiện bản
BLTTHS… 4) Các nguyên tắc cơ bản của chất của LTTHS và được thể hiện trong các
LTTHS có tính ổn định cao, bởi lẽ nó phản quy phạm pháp luật TTHS” [6].
ánh những nguyên lý cơ bản nhất trong quá 2. Như vậy, hiện đang có nhiều quan
trình giải quyết vụ án hình sự. 5) Theo đó thì niệm về nguyên tắc cơ bản của LTTHS với
LTTHS có các nhóm nguyên tắc cơ bản sau: các cách tiếp cận khác nhau. Mỗi cách tiếp
Các nguyên tắc đảm bảo pháp chế XHCN cận đều có hạt nhân hợp lý làm cơ sở cho
trong hoạt động TTHS; Các nguyên tắc đảm quan niệm của mình. Chúng tôi cho rằng, sự
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đa dạng trong nghiên cứu là điều đáng trân
Các nguyên tắc đảm bảo tính chính xác trọng, nó làm phong phú thêm các trường
khách quan của hoạt động TTHS; Các phái nghiên cứu để có thể nhìn nhận sự việc
nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ trong hoạt ở mọi khía cạnh giúp chúng ta tiệm cận chân
động TTHS. Trên cơ sở này, Giáo trình đưa lý khách quan. Với cách tiếp cận này chúng
ra định nghĩa về nguyên tắc cơ bản của luật tôi sẽ đưa ra quan niệm của mình về các
tố tụng hình sự như sau: “Nguyên tắc cơ bản nguyên tắc cơ bản của LTTHS.
của luật tố tụng hình sự là những phương a) Trước hết, chúng tôi cho rằng những
châm, định hướng chi phối toàn bộ hay một nguyên tắc được qui định tại chương 2,
số giai đoạn của hoạt động TTHS trong quá BLTTHS 2003 là những nguyên tắc cơ bản
trình xây dựng và sp dụng pháp luật TTHS” của luật tố tụng hình sự bởi: Trong khoa học
[4]. Giáo trình quan niệm bản thân hoạt động pháp lý và nhận thức chung của xã hội đã có
TTHS đã đòi hỏi là luôn tồn tại những sự phân biệt rạch ròi hai khái niệm “TTHS”
nguyên tắc của nó, tuy nhiên khi những và “LTTHS”. Khái niệm “TTHS” được hiểu là
nguyên tắc của TTHS được nhà làm luật qui toàn bộ hoạt động của các cơ quan tiến hành
định ở những văn bản pháp luật thì nó sẽ trở tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham
thành nguyên tắc của LTTHS. gia tố tụng và các cá nhân, cơ quan nhà nước,
Trên cơ sở quan niệm các nguyên tắc cơ tổ chức xã hội nhằm giải quyết vụ án khách
bản được qui định trong BLTTHS là những quan, toàn diện, nhanh chóng, chính xác và
nguyên tắc cơ bản của LTTHS giáo trình đúng pháp luật. Hoạt động TTHS mang tính
LTTHS của Trường Đại học Luật Hà Nội, và khách quan tồn tại trong tất cả các xã hội có
một số tác giả khác đã đưa ra định nghĩa: giai cấp và nhà nước, nó là đòi hỏi tất yếu
Nguyên tắc cơ bản của LTTHS: “Là những của Nhà nước khi trừng trị người phạm tội.
phương châm định hướng chi phối toàn bộ Khái niệm “LTTHS” dùng để chỉ tổng hợp
hay một số hoạt động TTHS được ghi nhận các qui phạm pháp luật của nhà nước điều
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá
trong Hiến Pháp, BLTTHS và các văn bản có
242 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
trình giải quyết vụ án hình sự và như vậy, tại Chương 2, còn có những nguyên tắc khác
“LTTHS” là một phạm trù chủ quan, là nhận được qui định tại các chương khác của
thức hiện tượng khách quan của nhà làm BLTTHS, như: Nguyên tắc xét xử trực tiếp,
luật. Bản thân các hoạt động tố tụng hình sự bằng lời nói và liên tục (Điều 184), nguyên
đã có những nguyên tắc (qui luật) cơ bản của tắc về giới hạn của việc xét xử (Điều 196)…
nó (những qui luật tự thân của sự việc) Như vậy, cần phân biệt hai loại nguyên tắc
hướng tới giải quyết vụ án khách quan, công này trong khoa học cũng như trong lập pháp
bằng. Nhà làm luật, trên cơ sở nhận thức các và áp dụng pháp luật TTHS. Trên bình diện
qui luật khách quan đó ghi nhận trong các khái quát nhất thì những nguyên tắc của luật
qui phạm pháp luật và trở thành những tố tụng hình sự nếu phân chia theo tiêu chí
nguyên tắc của LTTHS. Chính vì vậy, mà luật phạm vi, vị trí và tầm ảnh hưởng thì có thể
tố tụng hình sự một quốc gia có nguyên tắc phân chia thành hai loại, đó là: nguyên tắc
này nhưng nó lại không có trong LTTHS của thông thường và nguyên tắc cơ bản của
một quốc gia khác. LTTHS. Tuy nhiên, theo cách hiểu hiện hành
Các nguyên tắc của LTTHS được ghi trong các văn bản LTTHS Việt Nam thì khái
nhận trong các văn bản pháp luật của nhà niệm “Nguyên tắc của LTTHS” được hiểu là
nước như: Hiến pháp, các Luật tổ chức, những nguyên tắc thông thường để phân biệt
BLTTHS... nên nó mang tính pháp lý. Ngoài với các “Nguyên tắc cơ bản của LTTHS”.
ra các nguyên tắc của LTTHS còn mang tính Chúng tôi sẽ sử dụng cách gọi này trong các
khách quan, khoa học vì chúng được xây phần trình bày tiếp theo.
dựng trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm của quá
- “Nguyên tắc” theo Từ điển tiếng Việt là
trình giải quyết vụ án hình sự và các kết quả
“Điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân
nghiên cứu của khoa học pháp lý tố tụng
theo trong một loạt việc làm” [7]. Như vậy,
hình sự nên các nguyên tắc của tố tụng hình
nguyên tắc được hiểu với nghĩa là tư tưởng
sự phản ánh sâu sắc qui luật phát triển khách
chỉ đạo, qui tắc cơ bản của một hoạt động
quan quá trình đấu tranh chống tội phạm và
nào đó. Trong quá trình giải quyết vụ án
giải quyết vụ án hình sự. Tuy nhiên, những
qui luật khách quan đó được xây dựng thành hình sự để thực hiện được mục đích phát
những nguyên tắc của LTTHS thông qua hiện nhanh chóng, kịp thời, xử lý đúng
những con người cụ thể, đó là sự nhận thức người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo
chủ quan đối với các qui luật khách quan. Vì các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
vậy, việc nhận thức đúng đắn các qui luật cần phải có những định hướng trong việc xây
khách quan của quá trình giải quyết vụ án dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự.
hình sự để qui định thành nguyên tắc của Những định hướng này thể hiện quan điểm,
LTTHS có ý nghĩa hết sức quan trọng. Người đường lối và chính sách hình sự của Nhà
ta có rhể đưa ra những nguyên tắc sai khi nước ta trong việc trong việc đấu tranh, xử lý
không nhận thức đúng đắn các qui luật tội phạm trong từng giai đoạn của quá trình
khách quan, trong trường hợp này cần có sự giải quyết vụ án và được gọi là nguyên tắc
sửa đổi kịp thời nếu không sẽ làm giảm hiệu của LTTHS.
quả của việc giải quyết vụ án hình sự. - “Nguyên tắc cơ bản của LTTHS” là
b) Thứ hai, cần phân biệt “nguyên tắc của những phương châm, định hướng quan
LTTHS” và “nguyên tắc cơ bản của LTTHS”. trọng chi phối toàn bộ hay một số giai đoạn
Theo qui định của BLTTHS 2003, bên của hoạt động tố tụng hình sự trong quá
cạnh những nguyên tắc cơ bản được qui định trình xây dựng và áp dụng pháp luật TTHS.
N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253 243
Như vậy, trước hết các nguyên tắc cơ bản thân nó là một qui luật của việc giải quyết vụ
của LTTHS phải chứa đựng những nội dung án ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự phát triển
thể hiện phương châm, định hướng quan của nhà nước XHCN, vì vậy nó mang tính ổn
trọng về hoạt động TTHS của Đảng và Nhà định cao. Tuy vậy, các nguyên tắc của Luật tố
nước ta là nhân đạo, dân chủ, kỷ cương và tụng hình sự cũng không phải là bất biến bởi
theo định hướng XHCN. Phương châm này vì cuộc sống luôn phát triển cùng với các qui
phải được thể hiện trong việc xây dựng và luật của nó và do đó các nguyên tắc của
thực hiện pháp luật tố tụng hình sự của các LTTHS cũng phát triển theo. Sẽ mất đi
chủ thể. Xa rời các nguyên tắc cơ bản của nguyên tắc này và xuất hiện thêm những
nguyên tắc khác, các nguyên tắc còn tồn tại
LTTHS sẽ rơi vào tình trạng chỉ chú ý việc
cũng sẽ được bổ sung, sửa đổi làm phong phú
giải quyết vụ án nhanh chóng mà xem nhẹ
thêm về nội dung và hình thức biểu hiện.
đến việc đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của
Tóm lại, nguyên tắc cơ bản của LTTHS có
công dân dẫn đến mất dân chủ. Hoặc thiếu
những đặc điểm sau: 1) Là những tư tưởng
kiên quyết, dẫn đến tình trạng đấu tranh
mang tính xuất phát điểm, có tính chủ đạo
chống tội phạm trì trệ kém hiệu quả. Cả hai
định hướng của đảng và nhà nước ta cho
khuynh hướng trên đều không phù hợp với
toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng pháp
phương châm giải quyết vụ án hình sự vừa
luật TTHS. 2) Những nguyên tắc cơ bản của
đảm bảo tính chính xác, khách quan, có hiệu
LTTHS chi phối toàn bô quá trình giải quyết
quả đồng thời phải tôn trọng và bảo vệ các
vụ án hình sự hoặc một số giai đoạn của hoạt
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
động TTHS. 3) Nguyên tắc cơ bản của LTTHS
Là những nguyên tắc cơ bản nên nó chi
ảnh hưởng tới việc lựa chọn mô hình tố tụng
phối toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra, truy
và định hướng phát triển của LTTHS. 4)
tố, xét xử, thi hành án hoặc chi phối một số
Những nguyên tắc cơ bản của LTTHS là yếu
giai đoạn trong quá trình giải quyết vụ án
tố căn bản để hình thành bản chất của
hình sự. Vì vậy, những nguyên tắc chỉ có ở
LTTHS. 5) Nguyên tắc cơ bản của LTTHS
một giai đoạn của hoạt động TTHS thì không
Việt Nam được ghi nhận và thể hiện thông
thể coi là nguyên tắc cơ bản. Chẳng hạn,
qua các quy phạm của pháp luật TTHS.
nguyên tắc khi xét xử có Hội thẩm nhân dân
c) Phân loại nguyên tắc của LTTHS.
tham gia chỉ là nguyên tắc đặc trưng của giai
Khoa học pháp lý tố tụng hình sự có
đoạn xét xử sơ thẩm nên không thể là
nhiều cách phân loại nguyên tắc của LTTHS.
nguyên tắc cơ bản của LTTHS. Chương II
Cách phân loại được thừa nhận rộng rãi là
BLTTHS 2003 với tên gọi “Những nguyên tắc
phân chia thành nguyên tắc cơ bản và
cơ bản” (được qui định từ Điều 3 đến Điều
nguyên tắc không cơ bản của LTTHS dựa
32), thực ra không phải qui định nào cũng là
trên cơ sở nó chi phối một hay nhiều giai
nguyên tắc cơ bản của TTHS.
đoạn của hoạt động tố tụng hình sự. Trong số
Các nguyên tắc cơ bản của LTTHS có tính
các nguyên tắc cơ bản được phân chia thành
ổn định cao, bởi lẽ nó phản ánh những
các loại nguyên tắc sau:
nguyên lý cơ bản nhất của các qui luật cơ bản
trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, mà - Nguyên tắc Hiến định, là những nguyên
bản thân các qui luật mang tính ổn định. tắc của Hiến pháp được quán triệt và ghi
Những nguyên tắc như: bảo đảm pháp chế, nhận trong LTTHS. Những nguyên tắc này
tôn trọng các quyền tự do cá nhân của con được qui định trong Hiến pháp và là nguyên
người trong quá trình giải quyết vụ án... bản tắc cơ bản của của hệ thống pháp luật, như
244 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc dân chủ, Cách phân chia này tương đối hợp lý,
bình đẳng… khắc phục được những khiếm khuyết của các
- Nguyên tắc riêng biệt của LTTHS. Đây cách phân chia đã nêu trên và khi xem xét các
là những nguyên tắc đặc trưng của LTTHS nguyên tắc cơ bản của LTTHS chúng ta dựa
chỉ áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án trên cơ sở phân chia này.
hình sự. Tuy nhiên, cần phải thấy được bất kỳ sự
Cách phân loại này có ý nghĩa chú trọng phân chia nào cũng chỉ mang tính chất tương
tới tầm quan trọng của các nguyên tắc Hiến đối, đều còn những nhân tố bất hợp lý và nội
định trong hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, khi dung của một nguyên tắc biểu hiện nhiều
nhấn mạnh đến tính Hiến định người ta dễ tính chất mà có thể xếp ở những nhóm
dàng coi nhẹ, thậm chí cho là thứ yếu các nguyên tắc khác nhau.
nguyên tắc khác.
Ngoài ra, còn có cách phân chia các
nguyên tắc cơ bản của LTTHS thành bốn loại: 2. Một số ý kiến đối với qui định của Bộ luật
- Các nguyên tắc đảm bảo pháp chế. Tố tụng hình sự 2003 về nguyên tắc cơ bản
- Các nguyên tắc đảm bảo quyền dân chủ của Luật Tố tụng hình sự
trong hoạt động tố tụng.
- Các nguyên tắc đảm bảo cho việc giải Từ quan niệm trên về nguyên tắc cơ bản
quyết vụ án hình sự. của LTTHS, đối chiếu với các qui định của
- Các nguyên tắc đảm bảo cho việc xét xử. BLTTHS 2003 chúng tôi có những ý kiến sau:
Việc phân chia này dựa trên cơ sở các
nhiệm vụ của LTTHS trong quá trình giải 2.1. Cần xây dựng một chương riêng trong
quyết vụ án. Tuy nhiên, cách phân chia này BLTTHS qui định các nguyên tắc cơ bản của
có sự không rõ ràng giữa nhóm nguyên tắc Luật tố tụng hình sự
thứ 3 (các nguyên tắc đảm bảo cho việc giải
LTTHS nhiều quốc gia không qui định
quyết vụ án hình sự) và nhóm nguyên tắc
thứ 4 (nguyên tắc đảm bảo cho việc xét xử), một chương riêng về các nguyên tắc cơ bản
dễ dẫn đến sự hiểu nhầm xét xử không phải của LTTHS. Điều đó không có nghĩa là ở
là một giai đoạn trong quá trình giải quyết những quốc gia này không có các nguyên tắc
vụ án. cơ bản của LTTHS. Bất kỳ LTTHS của quốc
Theo chúng tôi, căn cứ vào nhiệm vụ của gia nào cũng đều phải xây dựng những
LTTHS trong quá trình giải quyết vụ án hình nguyên tắc cơ bản cho hoạt động tố tụng
sự và căn cứ vào tính chất, mục đích của các hình sự của các chủ thể. Tuy nhiên, cách thể
hoạt động tố tụng do các chủ thể tiến hành có hiện có thể khác nhau: Hoặc những nguyên
thể chia các nguyên tắc cơ bản của LTTHS tắc cơ bản được qui định tại một chương
thành những nhóm nguyên tắc sau: riêng với tên gọi “Những nguyên tắc cơ bản”
- Các nguyên tắc đảm bảo pháp chế XHCN. như các BLTTHS 1988, BLTTHS 2003 của Việt
- Các nguyên tắc đảm bảo các quyền và Nam; Hoặc các nguyên tắc cơ bản cũng được
lợi ích của công dân. qui định trong một chương riêng biệt với tên
- Các nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, gọi “Mục đích và những nguyên tắc cơ bản”,
khách quan của hoạt động tố tụng. nhưng không có tên gọi của từng điều luật
- Nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ trong qui định về nguyên tắc cơ bản, như BLTTHS
hoạt động tố tụng. của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa,
N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253 245
năm 1997; Hoặc các nguyên tắc cơ bản của 2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng
LTTHS không được qui định thành một hình sự phải phù hợp và thể hiện được chính sách
chương riêng mà được qui định đan xen vào hình sự, quan điểm, đường lối Đảng và Nhà nước
các phần, các chương của BLTTHS, như đối với việc giải quyết vụ án hình sự
LTTHS của Cộng hoà liên bang Đức, hay
Như đã trình bày ở phần trên, nguyên tắc
LTTHS của đa phần các nước theo hệ thống
cơ bản của LTTHS là những phương châm,
pháp luật comlaw. Việc qui định thành một
định hướng chi phối toàn bộ hay một số giai
chương riêng các nguyên tắc cơ bản trong
đoạn quan trọng của tố tụng hình sự trong
BLTTHS phụ thuộc vào bản chất pháp luật
quá trình xây dựng và áp dụng pháp LTTHS.
mỗi quốc gia, vào cách thức tổ chức quyền
Vì vậy, những nguyên tắc này phải thể hiện
lực nhà nước mà đặc biệt là cơ quan tư pháp,
chính sách hình sự, quan điểm giải quyết vụ
truyền thống pháp luật, kỹ thuật lập pháp…
án hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong
của mỗi quốc gia.
thời kỳ đổi mới hiện nay và trong quá trình
Trên cơ sở những đặc điểm này ở Việt
cải cách tư pháp.
Nam, cần thiết kế một chương riêng trong
Chính sách hình sự là một bộ phận của
BLTTHS về các nguyên tắc cơ bản. Tuy
chính sách pháp luật, bởi nó định hướng,
nhiên, những nguyên tắc cơ bản cần sắp xếp
những chủ trương trong việc sử dụng pháp
thành một hệ thống hướng tới việc thực hiện
luật hình sự vào lĩnh vực đấu tranh chống tội
tốt nhất mục đích đã được xác định của tố
phạm và phòng ngừa tội pham [8]. Trong
tụng hình sự theo các Nghị quyết của Đảng.
giai đoạn hiện nay chính sách hình sự của
Tính hệ thống của các nguyên tắc cơ bản thể
Đảng và Nhà nước ta “thể hiện rõ tinh thần
hện ở những khía cạnh sau: 1) Các nguyên
chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu
tắc cơ bản phải thể chế hóa được tinh thần
định hướng của cải cách tư pháp trong giai tranh phòng chống tội phạm, với phương
đoạn hiện nay của Đảng, tránh để tồn tại châm giáo dục phòng ngừa là chính, kết hợp
những nguyên tắc không thể hiện được hoặc với răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, đề cao tính
không phù hợp với đường lối cải cách tư nhân đạo xã hội chủ nghĩa, phát huy sức
pháp. 2) Các nguyên tắc cơ bản của LTTHS mạnh tổng hợp của các cơ quan bảo vệ pháp
cần có mối liên hệ hỗ trợ nhau và sắp xếp luật, của các đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi
theo một tiêu chí thống nhất tạo ra một trật công dân trong đấu tranh phòng ngừa và
tự của hệ thống các nguyên tắc cơ bản. 3) Cần chống tội phạm” [9]. Về cơ bản, chính sách
có sự phù hợp giữa các nguyên tắc cơ bản với hình sự này được kế thừa từ khi thành lập
với các nguyên tắc khác (nguyên tắc thông nước và được phát triển hoàn thiện trong
thường) của LTTHS. 4) Tinh thần, nội dung điều kiện đổi mới hện nay. Về quan điểm,
của hệ thống nguyên tắc cơ bản cần phải đường lối giải quết vụ án hình sự với mục
được thể hiện ở từng điều luật và ở toàn bộ đích “nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn
các qui định của LTTHS. 5) Tinh thần, nội chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh
dung của các nguyên tắc cơ bản phải là cơ sở chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành
pháp lý quan trọng nhất trong quá trình thực vi phạm tội, không để lọt tội phạm, làm oan
hiện, áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến người vô tội” các Nghị quyết về cải cách của
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người Đảng đã đưa ra những định hướng quan
tham gia tố tụng, các cá nhân, cơ quan, tổ trọng mà các nguyên tắc cơ bản của LTTHS
chức trong quá trình giải quyết vụ án. phải thể hiện. Đó là:
246 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
- Cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng tư có nhiều ý kiến về mô hình tố tụng hình sự
pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng công của nước ta. Có ý kiến cho rằng LTTHS nước
khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận tiện, ta không phải mô hình của tố tụng thẩm vấn,
đảm bảo sự tham gia và giám sát của nhân càng không phải là tố tụng tranh tụng mà là
dân đối với hoạt động tư pháp. (Nghị quyết tố tụng buộc tội ở những tầng nấc khác nhau.
48 về Chiến lược xây dựng pháp luật). Theo Tuy nhiên, đa số các ý kiến đều cho rằng về
định hướng này, ngoài những nguyên tắc đã cơ bản tố tụng của chúng ta là tố tụng thẩm
có về dân chủ, bình đẳng thì BLTTHS cần vấn mang những đặc điểm của Việt Nam và
phải bổ sung nguyên tắc cơ bản: “Bảo đảm bước đầu tiếp thu một số yếu tố phù hợp của
mọi hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tố tụng tranh tụng. Vấn đề đặt ra là tới đây
người tiến hành tố tụng trong quá trình giải chúng ta sẽ theo mô hình tố tụng nào và từ
quyết vụ án phải được công khai, minh bạch” đó xác định những nguyên tắc cơ bản của mô
với nội dung: 1) Mọi hoạt động TTHS từ khi hình tố tụng tương ứng. Đã và sẽ còn rất
áp dụng một số biện pháp ngăn chặn, biện nhiều ý kiến về việc xác định mô hình tố
pháp thu thập chứng cứ (trước khi có quyết tụng nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập
định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền); quốc tế và chúng ta sẽ còn nhiều dịp để bàn
giai đoạn khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử đến đến. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện về tổ
thi hành án đều phải được công khai. 2) Các chức bộ máy nhà nước, truyền thống pháp
hoạt động TTHS phải rõ ràng trên cơ sở qui luật, trình độ pháp lý của người dân, tiềm
định của pháp luật. 3) Chủ thể có nghĩa vụ năng của đội ngũ làm công tác pháp luật,
công khai minh bạch trong hoạt động tố tụng điều kiện vật chất… và căn cứ vào tinh thần
hình sự là các cơ quan tiến hành tố tụng chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết
(THTT) và người THTT. 4) Đối tượng nhận 49 thì trong giai đoạn trước mắt (đến năm
được công khai từ các cơ quan THTT và 2020) TTHS nước ta nên xây dựng theo mô
người THTT là những người tham gia tố hình tố tụng đan xen như nhiều nước đã làm.
tụng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên Đó là: Trên nền tảng của tố tụng thẩm vấn,
quan đến vụ án. 5) Pháp luật qui định các tiếp thu tối đa những điểm phù hợp của tố
hình thức công khai về hoạt động tố tụng tụng tranh tụng hướng tới mục đích phát
hình sự. 6) Pháp luật qui định cơ chế tham hiện chính xác, nhanh chóng mọi tội phạm
gia và giám sát của nhân dân đối với hoạt xử lý khách quan, công minh theo qui định
động tư pháp. Với những nội dung này của của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và
nguyên tắc sẽ phải loại bỏ khá nhiều các qui không làm oan người vô tội. Nếu như điều
định hiện hành của BLTTHS 2003, cũng như này xảy ra, thì cần phải bổ sung nguyên tắc:
khắc phục được những khó khăn khi luật sư “Bảo đảm việc tranh tụng trong xét xử và
tiếp cận vụ án như hiện nay. Mặt khác, nội một số hoạt động tố tụng khác theo qui định
dung nguyên tắc này còn thể hiện định hướng của Bộ luật này. Kết quả tranh tụng tại phiên
tăng cường dân chủ trong hoạt động TTHS mà toà là căn cứ để Tòa án ra bản án và quyết
Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đã chỉ ra. định”. Việc qui định nguyên tắc cơ bản này
- Bảo đảm chất lượng tranh tụng tại phiên phù hợp với mô hình tố tụng đan xen, đồng
toà làm căn cứ quan trọng để phán quyết bản thời phát huy được tính dân chủ, khách quan
án, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất của quá trình giải quyết vụ án, hỗ trợ cho
lượng hoạt động tư pháp. (Nghị quyết 49 về nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt
Chiến lược cải cách tư pháp). Hiện nay đang động TTHS. Mặt khác, nguyên tắc này còn có
N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253 247
khả năng hạn chế sự lạm quyền của Cơ quan định hướng chi phối toàn bộ quá trình giải
THTT, người THTT xâm hại tới quyền và lợi quyết vụ án hoặc một số giai đoạn của của
ích hợp pháp của người tham gia tố tụng khi hoạt động TTHS. Mặt khác, những nguyên
họ tiến hành tố tụng. tắc cơ bản mang tính cốt lõi, thể hiện bản chất
- Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt của LTTHS nên cần phải được qui định khái
động của Viện Kiểm sát Nhân dân theo quát, gọn nhẹ, dễ áp dụng. Vì vậy, đối với
hướng đảm bảo thực hiện tốt chức năng công các nhóm nguyên tắc sau không nên qui định
tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Hướng tới trong chương các nguyên tắc cơ bản của
chuyển thành Viện công tố (Nghị quyết 48 về LTTHS:
Chiến lược xây dựng pháp luật). Việc xác - Những nguyên tắc đã được qui định
định chức năng của Viện Kiểm sát là vấn đề trong Hiến pháp không nên nhắc lại trong
phức tạp, không những nó có vai trò to lớn BLTTHS. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của
trong việc xác định nguyên tắc cơ bản của Nhà nước, những nguyên tắc của Hiến pháp
LTTHS mà còn liên quan đến nguyên tắc tổ có giá trị pháp lý cao nhất mà các qui phạm
chức Bộ máy nhà nước XHCN, liên quan đến pháp luật khác phải dựa vào và cụ thể hoá,
vị trí và mối quan hệ của Viện kiểm sát trong phù hợp với chúng. Nếu các qui phạm pháp
Hệ thống cơ quan nhà nước ta. Theo tinh luật khác trái với nguyên tắc Hiến pháp sẽ bị
thần của Nghị quyết về chiến lược cải cách tư huỷ bỏ. Việc tuân thủ nguyên tắc Hiến pháp
pháp thì trước giai đoạn trước mắt (đến năm không có nghĩa là trong mỗi đạo luật chuyên
2020) Viện kiểm sát vẫn còn và phải thực biệt đều phải nhắc lại các nguyên tắc đó, mà
hiện tốt hai chức năng: Thực hành quyền cốt lõi nằm ở chỗ nội dung nguyên tắc Hiến
công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp. Việc pháp phải được thể hiện ở từng qui phạm và
chuyển đổi Viện kiểm sát thành Viện Công tố trong toàn bộ văn bản qui phạm. Cách tiếp
(chỉ thực hiện chức năng thực hành quyền cận này được thể hiện ở nhiều Bộ luật của
Việt Nam, mà Bộ Luật hình sự (BLHS) 1999
công tố) mới chỉ đặt ra để nghiên cứu tạo tiền
là một ví dụ. Không ai có thể phủ nhận đảm
đề lý luận. Định hướng này là phù hợp với
bảo Pháp chế XHCN không phải là một
điều kiện của nước ta hiện nay và tương
nguyên của Luật hình sự Việt Nam mặc dù ở
thích với kiểu mô hình tố tụng đan xen như
344 điều luật của BLHS 1999, không có một
đã trình bày ở phần trên. Vì vậy, nguyên tắc
điều nào qui định nguyên tắc này. Vì vậy,
qui định tại Điều 23 và một số nguyên tắc
theo chúng tôi những nguyên tắc Hiến pháp
khác liên quan đến chức năng của Viện kiểm
không nên đưa vào chương qui định những
sát ở Chương 2, BLTTHS 2003 cần được giữ
nguyên tắc cơ bản của BLTTHS để đảm bảo
nguyên. Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình tính lôgíc trong hệ thống các văn bản qui
tố tụng đan xen, những nguyên tắc cần phải phạm pháp luật, đồng thời làm cho BLTTHS
có một số sửa đổi, bổ sung mà chúng tôi sẽ gọn nhẹ, khái quát hơn. Theo đó, những
trình bày ở phần sau. nguyên tắc sau của BLTTHS 2003 sẽ được
loại bỏ: 1) Nguyên tắc đảm bảo pháp chế
2.3. Loại bỏ một số nguyên tắc của Bộ Luật tố tụng XHCN (Điều 3 BLTTHS 2003). 2) Nguyên tắc
hình sự 2003, ra khỏi các nguyên tắc cơ bản của tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của
Luật Tố tụng hình sự công dân (Điều 5 BLTTHS 2003). 3) Nguyên
tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công
Như đã khẳng định, nguyên tắc cơ bản
dân trước pháp luật (Điều 5 BLTTHS 2003).
của LTTHS phải là những phương châm,
248 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
4) Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm BLTTHS 2003). 6) Nguyên tắc thực hiện chế
phạm về thân thể của công dân (Điều 6 độ hai cấp xét xử (Điều 20 BLTTHS 2003). 7)
BLTTHS 2003). 5) Nguyên tắc bảo hộ tính Nguyên tắc “Giám đốc việc xét xử” (Điều 21,
mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản BLTTHS 2003).
của công dân (Điều 7 BLTTHS 2003). 6)
Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm 2.4. Sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc
phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín,
điện thoại, điện tín của công dân (Điều 8 - Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố vụ án
BLTTHS 2003). và xử lý vụ án hình sự (Điều 13 BLTTHS
- Những nguyên tắc chỉ chi phối một giai 2003). Nguyên tắc này qui định trách nhiệm
đoạn hoặc một phân đoạn trong hoạt động tố khởi tố vụ án hình sự thuộc về Cơ quan Điều
tụng hình sự không nên qui định là những tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Tuy nhiên, so với
nguên tắc cơ bản của LTTHS. Là những qui định hiện hành thì ngoài các chủ thể nêu
nguên tắc có tính chất phương châm, định trên còn một số các cơ quan khác như: Cơ
hướng cho toàn bộ quá trình giải quyết vụ án quan công an, Cơ quan Kiểm lâm, Cơ quan
hình sự thì nguyên tắc cơ bản phải chi phối Hải quan… cũng được giao tiến hành một số
tất cả các giai đoạn hoặc một số giai đoạn của hoạt động TTHS, trong đó có thẩm quyền
TTHS, vì vậy, những nguyên tắc không thoả khởi tố vụ án hình sự đối với những tội
mãn tiêu chí này cần đưa sang các phần khác phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý của
tương ứng của BLTTHS với tư cách là mình. Vì vậy, đối với các cơ quan này cũng
nguyên tắc của một giai đoạn hoặc một phân có trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự
đoạn của TTHS. Có thể liệt kê các nguyên tắc như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án
sau: 1) Nguyên tắc “Thực hiện chế độ xét xử nên cần bổ sung vào Điều 13 như sau: “Khi
có Hội thẩnm tham gia” (Điều 15 BLTTHS phát hiện… và các cơ quan khác có thẩm
2003). Theo qui định của BLTTHS 2003 thì quyền khởi tố vụ án hình sự theo qui định
việc xét xử có Hội thẩm tham gia chỉ bắt buộc của Bộ luật này…”.
đối với xét xử sơ thẩm và tuỳ nghi đối xét xử Ngoài ra, theo tinh thần Nghị quyết về
phúc thẩm còn giám đốc thẩm, tái thẩm chiến lược cải cách tư pháp thì phải “xác định
không áp dụng qui định này nên cần đưa rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn
nguyên tắc này vào Phần qui định về xét xử thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp”;
trong BLTTHS. 2) Nguyên tắc “Nguyên tắc
và tranh tụng tại phiên tòa phải được coi là
Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ
khâu đột phá. Với định hướng này cần cân
tuân theo pháp luật” (Điều 16, BLTTHS
nhắc có nên giao trách nhiệm khởi tố vụ án
2003). Không phủ nhận vai trò trọng tâm của
hình sự cho toà án hay không. Nếu phải thực
TTHS là hoạt động xét xử, cũng như vai trò
thi trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự liệu có
quan trọng của Thẩm phán, Hội thẩm trong
ảnh hưởng đến chức năng xét xử của Tòa án
quá trình giải quyết vụ án nhưng không vì
và có lấn sân sang chức năng công tố không.
thế mà đưa nguyên tắc chi phối cho (một)
giai đoạn xét xử trở thành nguyên tắc cơ bản Vì vây, theo chúng tôi không nên qui định
chi phối toàn bộ quá trình TTHS. 3) Nguyên thẩm quyền khởi tố vụ án cho toà án, trong
tắc Tòa án xét xử tập thể (Điều 17 BLTTHS trường hợp phát hiện tội phạm mới khi xét
2003). 4) Nguyên tắc xét xử công khai (Điều xử tại phiên tòa, Tòa án có thể kiến nghị để
18 BLTTHS 2003). 5) Nguyên tắc Bảo đảm Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố.
quyền bình đẳng tước toà án (Điều 19
N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253 249
- Nguyên tắc “xác định sự thật của vụ án” hành điều tra. 2) Bổ sung nội dung này vào
(Điều 10 BTTHS 2003). Nguyên tắc này qui Điều 23 BLTTHS 2003 hiện hành là một bước
định “Trách nhiệm chứng minh tội phạm cụ thể hóa định hướng phân định rõ chức
thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị năng của các cơ quan tư pháp mà Nghị quyết
can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải 49 đã nêu, đồng thời cũng thể hiện “tinh thần
chứng minh là mình vô tội”. Theo qui định xây dựng một nền công tố mạnh từ giai đoạn
này thì trách nhiệm chứng minh tội phạm đầu của quá trình tố tụng”.
thuộc về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa
án. Theo chúng tôi, với định hướng phân 2.5. Từ những phân tích trên, theo quan điểm của
định rõ chức năng, thẩm quyền của các cơ chúng tôi thì Bộ Luật tố tụng hình sự sẽ có
quan tiến hành tố tụng như Nghị quyết 49 Bộ những nguyên tắc cơ bản sau đây
chính trị đã nêu thì nên bỏ trách nhiệm
chứng minh tội phạm của Tòa án do trách Nguyên tắc bảo đảm mọi hoạt động của cơ
nhiệm này thuộc chức năng của Cơ quan quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng
điều tra và Viện kiểm sát. Mặt khác, việc phải trong quá trình giải quyết vụ án phải được công
chứng minh tội phạm sẽ ảnh hưởng tới tính khai, minh bạch (mới).
khách quan của Tòa án khi ra bản án và phán Cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quyết của mình, đồng thời thiên chức “trọng quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của
tài anh minh”, “người cầm cân nảy mực” của Mặt trận, đại biểu dân cử có quyền giám sát
Tòa án dễ bị hiểu sai lệch. Vì vậy, nguyên tắc hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng,
này cũng nên sửa đổi theo hướng toà án người tiến hành tố tụng; giám sát việc giải
không có trách nhiệm chứng minh tội phạm. quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tiến
- Nguyên tắc “Thực hành quyền công tố hành tố tụng, người tiến hành tố tụng
và kiểm sát việc tuân theo pháp luật” (Điều (chuyển từ Điều 32 sang).
23 BLTTHS). Trong định hướng của Chiến Nếu phát hiện những hành vi trái pháp
lược cải cách tư pháp của giai đoạn trước mắt
luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
(đến năm 2020), Viện kiểm sát vẫn có hai
hành tố tụng thì cơ quan nhà nước, đại biểu
chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm
dân cử có quyền yêu cầu, Uỷ ban Mặt trận Tổ
sát tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tư
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của
pháp nên nguyên tắc cơ bản này cần được
Mặt trận có quyền kiến nghị với cơ quan tiến
giữ lại trong BLTTHS. Tuy nhiên, nên qui
định thêm mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và hành tố tụng có thẩm quyền xem xét, giải
Cơ quan điều tra theo hướng Viện kiểm sát quyết theo quy định của Bộ luật này. Cơ
chỉ đạo hoạt động điều tra của Cơ quan điều quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải
tra. Sở dĩ cần khẳng định như vậy vì: 1) Hoạt xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, yêu
động điều tra là một nội dung quan trọng cầu đó theo quy định của pháp luật.(chuyển
của quyền công tố nên Viện kiểm sát không từ Điều 32 sang).
những có quyền mà còn có cả nghĩa vụ chỉ Nguyên tắc bảo đảm việc tranh tụng trong
đạo hoạt động điều tra vụ án. Như vậy, mối xét xử và một số hoạt động tố tụng khác theo qui
quan hệ giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều định của Bộ luật này. Kết quả tranh tụng tại
tra không phải là quan hệ phối hợp như lâu phiên tòa là căn cứ để Tòa án ra bản án và quyết
nay vẫn nhận thức mà là quan hệ phụ thuộc, định (mới)
mà ở đó Cơ quan điều tra phải hoạt động Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết
theo sự chỉ đạo của Viện kiểm sát khi tiến tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (như cũ)
250 N.N. Chí / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 (2008) 239-253
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình có trách nhiệm khởi tố vụ án và áp dụng các
phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã biện pháp do Bộ luật này quy định để xác định
có hiệu lực pháp luật. tội phạm và xử lý người phạm tội.
Xác định sự thật của vụ án (có sửa đổi, bổ sung) Không được khởi tố vụ án ngoài những
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát (bỏ từ căn cứ và trình tự do Bộ luật này quy định.
Tòa án) phải áp dụng mọi biện pháp hợp Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành
pháp để xác định sự thật của vụ án một cách hoặc người tham gia tố tụng (như cũ)
khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan
những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện
xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Chánh
những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội
của bị can, bị cáo. thẩm, Thư ký Tòa án không được tiến hành
Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc tố tụng hoặc người phiên dịch, người giám
về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Bị can, bị định không được tham gia tố tụng, nếu có lý
cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô
minh là mình vô tội. tư trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm Bảo đảm hiệu lực của bản án và quyết định
giữ, bị can, bị cáo (như cũ) của Tòa án (như cũ)
Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền Bản án và quyết định của Tòa án đã có
tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. hiệu lực pháp luật phải được thi hành và
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công
nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu
can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ quan trong phạm vi trách nhiệm của mình
theo quy định của Bộ luật này. phải chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết
Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, định của Toà án và phải chịu trách nhiệm
người tiến hành tố tụng (như cũ) trước pháp luật về việc chấp hành đó.
Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ Trong phạm vi trách nhiệm của mình, các
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố cơ quan nhà nước, chính quyền xã, phường,
tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy thị trấn, tổ chức và công dân phải phối hợp
định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành
về những hành vi, quyết định của mình. bản án, quyết định của Tòa án trong việc thi
Người làm trái pháp luật trong việc bắt, hành án.
giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi Các cơ quan nhà nước, chính quyền xã,
hành án thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có
trách nhiệm hình sự. nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của
Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự Tòa án trong việc thi hành án.
(có sửa đổi, bổ sung) Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc
Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự (có sửa
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát (bỏ từ Tòa đổi, bổ sung)
án) và các cơ quan khác có thẩm quyền khởi a) Viện kiểm sát thực hành quyền công tố
tố vụ án hình sự theo qui định của pháp luật trong tố tụng hình sự, quyết định việc truy tố
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình người phạm tội ra trước Toà án.