Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang

  • 74 trang
  • file .doc
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
B¾c Giang lµ mét tØnh trung du miÒn nói, kinh tÕ
cha ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng yÕu víi mét tr×nh ®é khoa
häc kü thuËt thÊp. §©y lµ vÊn ®Ò mµ nhµ níc còng nh
UBND TØnh ®Æc biÖt quan t©m vµ coi lµ môc tiªu hµng
®Çu.
Hßa nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn vµ qu¸ tr×nh CNH-
H§H cña ®Êt níc UBND TØnh B¾c Giang còng ®a ra mét
lo¹t c¸c chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t ®Ó x©y dùng lªn
c¸c Khu Côm C«ng NghiÖp.
Ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t ®îc xem träng v× chØ
cã c¸ch thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t th× míi cã thÓ ®Èy
nhanh vµ m¹nh nÒn kinh tÕ. Cã nh vËy míi t¹o ra ®îc
nh÷ng bíc ®ét ph¸ míi vµ cã thÓ bá qua ®îc mét sè giai
®o¹n nghiªn cøu mµ tËn dông ngay nh÷ng thµnh tùu
khoa häc kü thuËt còng nh søc m¹nh cña nh÷ng nguån
vèn cã s½n. Ngày nay trào lu kinh tÕ dÇn dÇn chuyÓn
sang c¬ cÊu kinh tÕ chi thøc, gi¸ trÞ s¶n phÈm kh«ng cßn
dùa trªn gi¸ trÞ s¸ng chÕ cña s¶n phÈm ®ã, gi¸ trÞ s¸ng
chÕ cña s¶n phÈm trë thµnh ®iÓm träng yÕu trong c«ng
viÖc c¹nh tranh l©u dµi.
Nh÷ng khu c«ng nghÖ kü thuËt cao l¹i lµ n¬i héi tô
cña nh÷ng c«ng ty víi kh¶ n¨ng nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ
chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm, kü thuËt míi. Thêng nh÷ng
§ång Thanh Tïng -1- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
c«ng ty nµy ®îc trang thiÕt bÞ vµ kü thuËt t©n tiÕn víi
nguån nh©n lùc phÇn lín lµ khoa häc gia vµ kü thuËt gia.
Nh÷ng c«ng ty trong nh÷ng khu c«ng nghÖ kü thuËt
cao sÏ nghiªn cøu, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, ®ång thêi qu¶ng b¸
vµ tù kinh doanh s¶n phÈm cña hä, nªn c«ng ty nµy cã
kh¶ n¨ng lµm thay ®æi thÞ trêng vµ ph¸t triÓn vît bËc
còng nh ®Þnh híng ®îc lèi ®i riªng cña m×nh.
Khoa häc kü thuËt cã tiÒm n¨ng v« cïng to lín vµ cã
kh¶ n¨ng ®a nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ph¸t triÓn vît tréi.
Ch¼ng h¹n nh Silicon Valey, USA, tõng lµ mét vïng n«ng
nghiÖp ®· v¬n lªn thµnh mét trong nh÷ng nÒn kinh tÕ
hµng ®Êy trªn thÕ giíi trong vßng vµi chôc n¨m vµ lµ n¬i
xuÊt khÈu s¶n phÈm kü thuËt ra thÕ giíi ®øng ®Çu níc
Mü.
ViÖc thu hót c¸c nguån vèn cña TØnh míi chØ dõng
l¹i ë viÖc dùa vµo c¸c chÝnh s¸ch do nhµ níc vµ UBND
TØnh ®Ò ra mµ Së cha chñ ®éng trong viÖc nµy. ChÝnh
v× vËy nªn cã rÊt Ýt sù lùa chän c¸c nhµ ®Çu t nªn dÉn
tíi chÊt lîng ®Çu t cha cao, cha lùa chän ®îc c¸c nhµ ®Çu
t tèt nhÊt phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ mµ
TØnh vµ nhµ níc ®Ò ra.
Víi mong muèn gióp TØnh nhµ thu hót c¸c nguån vèn
®Çu t mét c¸ch cã hiÖu qu¶, em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i
ph¸p xóc tiÕn, khuÕch tr¬ng nh»m thu hót c¸c
nguån vèn ®Çu t vµo Khu C«ng NghiÖp Song Khª-
Néi Hoµng tØnh B¾c Giang”.
§ång Thanh Tïng -2- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn mét: Kh¸i qu¸t vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng thu hót
vèn ®Çu t cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t B¾c Giang
PhÇn hai: Thùc tr¹ng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn khuÕch
tr¬ng ®Ó thu hót vèn ®Çu t cña së
PhÇn ba: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn
khuÕch tr¬ng nh»m thu hót vèn ®Çu t cña së kÕ ho¹ch
vµ ®Çu t B¾c Giang
Do thêi gian ng¾n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ cho nªn
bµi viÕt nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù gãp
ý cña thÇy c«, b¹n bÌ cïng nh÷ng ®éc gi¶.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
§ång Thanh
Tïng
§ång Thanh Tïng -3- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn mét
Kh¸i qu¸t vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu
t cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t b¾c giang
I. kh¸i qu¸t vÒ së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t b¾c giang.
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña së kÕ
ho¹ch vµ ®Çu t B¾c Giang.
Ban KÕ ho¹ch tØnh B¾c Giang ®îc thµnh lËp theo
Th«ng t 603/TTg ngµy 15/10/1955 cña Thñ tíng ChÝnh
phñ, víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ban ®Çu lµ c¬ quan tham
mu gióp Uû ban hµnh chÝnh tØnh x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch
kh«i phôc, c¶i t¹o, ph¸t triÓn Kinh TÕ - X· Héi sau chiÕn
tranh ë ®Þa ph¬ng.
Qua nhiÒu thêi kú, ngµnh ®· cã sù thay ®æi vÒ
chÊt, mét sè chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc bæ sung thªm, tæ
chøc bé m¸y ®îc t¨ng cêng, cã thÓ ®iÓm qua c¸c mèc
lÞch sö ®¸ng ghi nhí sau:
- Th¸ng 10 n¨m 1961 Ban kÕ ho¹ch ®îc ®æi tªn
thanh Uû ban kÕ ho¹ch tØnh theo NghÞ ®Þnh 158/CP cña
Héi ®ång ChÝnh phñ vµ tiÕp ®Õn th¸ng 3 n¨m 1974 l¹i
®îc ChÝnh phñ phª chuÈn §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng
cña Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc vµ c¸c cÊp theo NghÞ ®Þnh
49/CP.
- N¨m 1988, UBND tØnh quyÕt ®Þnh s¸t nhËp Ban
Phan vïng Kinh tÕ vµo Uû ban kÕ ho¹ch vµ bæ sung thªm
§ång Thanh Tïng -4- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
chøc n¨ng, nhiÖm vô tæng hîp x©y dùng quy ho¹ch ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi.
- Th¸ng 9 n¨m 1994, UBND tØnh quyÕt ®Þnh gi¶i
thÓ Träng tµi kinh tÕ tØnh, bæ sung thªm chøc n¨ng,
nhiÖm vô tham mu gióp UBND tØnh vÒ thµnh lËp DN vµ
®¨ng ký kinh doanh c¸c DN.
- Th¸ng 5 n¨m 1996, UBND tØnh quyÕt ®Þnh gi¶i
thÓ Ban kinh tÕ ®èi ngo¹i, chuyÓn nhiÖm vô hîp t¸c ®Çu
t vÒ Uû ban kÕ ho¹ch tØnh vµ ®æi tªn thµnh Së KÕ
ho¹ch vµ §Çu t.
- Th¸ng 5 n¨m 2000, Ban Thêng vô tØnh Uû cã NghÞ
quyÕt gi¶i thÓ Ban Kinh tÕ TØnh uû, chuyÓn mét sè
nhiÖm vô cña Ban Kinh tÕ TØnh uû vÒ Së KÕ ho¹ch vµ
§Çu t.
Trong thêi kú ®Çu thùc hiÖn chñ tr¬ng kh«i phôc vµ
c¶i t¹o kinh tÕ sau chiÕn tranh ë miÒn B¾c, ngµnh ®·
tÝch cùc tham mu gióp Uû ban hµnh chÝnh tØnh x©y
dùng kÕ ho¹ch vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ ë
®Þa ph¬ng. tËp trung vµo chèng n¹n ®ãi n¹n dèt, c¶i t¹o
c«ng nghiÖp, hoµn thµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt, kh«i phôc
c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¬ së h¹ tÇng sau chiÕn tranh, tiÕn
hµnh hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp, TTCN, th¬ng nghiÖp, tÝn
dông …
ChØ sau mét thêi gian ng¾n, toµn tØnh ®· kh«i phôc
vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kh¾c phôc c¬ b¶n n¹n ®ãi, n¹n
dèt, æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n, ®éng viªn phong trµo
§ång Thanh Tïng -5- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
thi ®ua s¶n xuÊt giái, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ho¹t ®éng
b×nh thêng trë l¹i, hÖ thèng trêng häc, bÖnh viÖn ®îc
h×nh thµnh, n¨m 1960 c¸c huyÖn ®Òu cã bÖnh viÖn vµ
trêng cÊp II, hÇu hÕt c¸c x· ®Òu cã trêng hoÆc líp cÊp
I .v.v…
Thêi kú chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña §Õ quèc Mü, ngµnh
®· tham mu gióp tØnh uû, UBND tØnh x©y dùng vµ thùc
hiÖn tèt kÕ ho¹ch thêi chiÕn, cñng cè hËu ph¬ng v÷ng
ch¾c, chi viÖn søc ngêi søc cña cho MiÒn Nam, thùc hiÖn:
"thãc kh«ng thiÒu mét c©n, qu©n kh«ng thiÕu mét ngêi",
t¨ng cêng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, s½n sµng
chiÕn ®Êu, gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc x©y dùng
XHCN ë MiÒn B¾c vµ chi viÖn ®¾c lùc cho c«ng cuéc gi¶i
phãng MiÒn Nam, thèng nhÊt tæ quèc.
Thêi kú thùc hiÖn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ,
Ngµnh ®· sím tiÕp thu c¸c quan ®iÓm vµ ®êng lèi míi
cña §¶ng, vËn dông vµo t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph-
¬ng, triÓn khai, cô thÓ ho¸ thµnh c¸c kÕ ho¹ch vµ ch¬ng
tr×nh hµnh ®éng, ®æi míi néi dung vµ ph¬ng ph¸p kÕ
ho¹ch ho¸, chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung víi
c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh sang kÕ ho¹ch mang tÝnh ®Þnh
híng víi c¸c chØ tiªu mang tÝnh híng dÉn lµ chñ yÕu.
Phèi hîp cïng c¸c Ngµnh chøc n¨ng tham mu gióp
TØnh uû, UBND tØnh, cô thÓ ho¸ mét sè c¬ chÕ, chÝnh
s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nh»m ph¸t
triÓn s¶n xuÊt vµ t¨ng trëng kinh tÕ, chuyÓn tõ c¬ chÕ
§ång Thanh Tïng -6- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng XHCN, cô thÓ nh :
TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt 10 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ
®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n;
NghÞ ®Þnh 217/H§BT vÒ viÖc ®æi míi qu¶n lý trong c¸c
Doanh nghiÖp Nhµ níc, giao quyÒn tù chñ cho c¸c xÝ
nghiÖp quèc doanh; tæ chøc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n thùc
hiÖn 3 ch¬ng tr×nh kinh tÕ: Ch¬ng tr×nh l¬ng thùc, thùc
phÈm; ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng; ch¬ng tr×nh
xuÊt khÈu .v.v…
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña së kÕ
ho¹ch vµ dÇu t TØnh B¾c Giang.
a. Chøc n¨ng :
Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc
UBND TØnh, gióp UBND tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý
Nhµ níc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t bao gåm c¸c lÜnh vùc:
tham mu tæng hîp vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ - x· héi; tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt
vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ - x· héi trªn ®¹i
bµn tØnh; ®Çu t trong níc, ngoµi níc ë ®Þa ph¬ng, qu¶n
lý nguån hç trî chÝnh thøc ODA, ®Êu thÇu, ®¨ng ký kinh
doanh trong ph¹m vÞ ®Þa ph¬ng, vÒ c¸c dÞch vô c«ng
thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Së theo quy ®Þnh cña Ph¸p
luËt; thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo sù uû
quyÒn cña UBND tØnh vµ theo quy ®inh cña ph¸p luËt.
§ång Thanh Tïng -7- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ
tæ chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña Uû ban nh©n d©n
tØnh, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, híng dÉn vµ kiÓm tra
vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t.
b. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n.
Tr×nh UBND tØnh thi hµnh QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ vÒ
qu¶n lý c¸c lÜnh vùc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc
ph¹m vÞ qu¶n lý cña Së. QuyÕt ®Þnh viÖc ph©n c«ng,
ph©n cÊp qu¶n lý vÒ c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cho
UBND cÊp tØnh trë xuèngtheon ph¸p luËt.
Tæ chøc, híng dÉn, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm
viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng.
Chñ tr× tæng hîp vµ tr×nh UBND tØnh quy ho¹ch
tæng thÓ, kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng
n¨m, c©n ®èi c¸c nguån vèn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ c¸c kÜnh vùc thuéc
quyÒn.
Tr×nh UBND tØnh ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng thùc hiÖn
kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH theo NghÞ quyÕt Héi ®ång
nh©n d©n tØnh ®ång thêi theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ. H-
íng dÉn vµ thÈm ®Þnh c¸c bé phËn trùc thuéc x©y dùng
quy ho¹ch, kÕ ho¹ch phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH chung cña tØnh ®· ®îc
phª duyÖt.
§ång Thanh Tïng -8- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Phèi hîp víi Së Tµi chÝnh lËp dù to¸n nh©n s¸ch tØnh
vµ ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trong tØnh ®Ó
tr×nh UBND tØnh.
VÒ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi : Tr×nh vµ chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c v¨n b¶n ®· tr×nh tríc UBND
tØnh vÒ danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc, c¸c dù ¸n
thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c nguån vèn kh¸c cho
tõng kú kÕ ho¹ch vµ ®iÒu chØnh trong trêng hîp cÇn
thiÕt.
Phèi hîp víi c¸c bªn cã liªn quan gi¸m s¸t, kiÓm tra,
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t cña c¸c dù ¸n x©y dùng c¬
b¶n, c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ch¬ng tr×nh
dù ¸n kh¸c do tØnh qu¶n lý.ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t
vµ cã tr¸ch nhiÖm lµ cÇu nèi gi÷a c¸c nhµ ®Çu t vµ TØnh
VÒ qu¶n lý vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh
phñ : Lµ c¬ quan ®Çu mèi vËn ®éng, thu hót, ®iÒu phèi
qu¶n lý vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi chÝnh phñ cña
tØnh, híng dÉn c¸c Së, Ban, Ngµnh x©y dùng danh môc
vµ néi dung c¸c ch¬ng tr×h sö dông vèn ODA vµ c¸c
nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ; tæng hîp danh môc c¸c ch-
¬ng tr×nh dù ¸n sö dông ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi
ChÝnh phñ tr×nh UBND tØnh phª duyÖt b¸o c¸o Bé kÕ
ho¹ch vµ §Çu t.§ång thêi theo dâi ®¸nh gi¸, gi¶i quyÕt
khã kh¨n trong thùc hiÖn,sö dông c¸c nguån vèn.
VÒ qu¶n lý ®Êu thÇu: Chñ tr×, thÈm ®Þnh vµ chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c v¨n b¶n tr×nh Chñ tÞch
UBND tØnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, kÕt qu¶ xÐt thÇu c¸c
dù ¸n hoÆc gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña
§ång Thanh Tïng -9- Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chñ tÞch UBND tØnh. Híng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t, thanh
tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ ®Êu thÇu vµ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n
®· ®îc phª duyÖt vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu.
VÒ qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt: Chñ
tr×, phèi hîp víi c¸c Së, ban, ngµnh cã liªn quan thÈm
®Þnh vµ tr×nh UBND tØnh quy ho¹ch tæng thÓ c¸c khu
c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trªn ®Þa bµn ®Ó UBND tØnh
tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ.
Tr×nh UBND tØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c côm
c«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c côm c«ng
nghiÖp phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn thùc tÕ cña ®Þa
ph¬ng.
VÒ doanh nghiÖp, ®¨ng ký kinh doanh vµ kinh tÕ
hîp t¸c x·:Thùc hiÖn chñ tr×, phèi hîp víi c¸c së, ban,
ngµnh liªn quan tr×nh UBND tØnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch
s¾p xÕp, ®æi míi ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ níc do
®Þa ph¬ng qu¶n lý; thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®îc ph©n
vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp.
ChØ ®¹o, híng dÉn, tham mu ®óng chøc n¨ng ®îc
giao phã. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn nghiªn cøu øng
dông tiÕn bé khoa häc - C«ng nghÖ; thùc hiÖn hîp t¸c
quèc tÕ trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t theo ph¸p
luËt; tæ chøc qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c
tæ chøc sù nghiÖp dÞch vô c«ng thuéc Së.
Tham mu gióp UBND tØnh x©y dùng chÝnh s¸ch thu
hót ®Çu t, tiÕn hµnh t vÊn xóc tiÕn, t vÊn hç trî ph¸t
triÓn doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh.
§ång Thanh Tïng - 10 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý trùc tiÕp mét sè dù ¸n do
Chñ tÞch UBND tØnh ph©n cÊp. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö
lý theo thÈm quyÒn c¸c vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn
chÝnh s¸ch, ph¸p luËt.
Tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh
h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao theo quy ®Þnh víi
UBND tØnh vµ Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t.
Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ,®µo t¹o c¸n
bé, c«ng chøc, viªn chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ
ph©n cÊp cña UBND tØnh. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®îc
giao vµ thùc hiÖn ng©n s¸ch ®îc ph©n bæ theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp cña UBND tØnh. Thùc
hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Chñ tÞch UBND tØnh giao.
3. C¬ cÊu tæ chøc vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña së
kÕ ho¹ch vµ ®Çu t TØnh B¾c Giang.
a. L·nh ®¹o Së:
L·nh ®¹o Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã Gi¸m ®èc vµ
kh«ng qu¸ 3 Phã gi¸m ®èc.Gi¸m ®èc Së lµ ngêi ®øng
®Çu Së, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND tØnh, tríc ph¸p luËt
vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Së vµ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô
®îc giao; chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tríc
UBND tØnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Héi ®ång nh©n
d©n tØnh khi ®îc yªu cÇu.
C¸c Phã Gi¸m ®èc gióp Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm
tríc Gi¸m ®èc, tríc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc
ph©n.
Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Gi¸m
®èc, Phã Gi¸m ®èc Së theo tiªu chuÈn chuyªn m«n,
§ång Thanh Tïng - 11 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nghiÖp vô do Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t quy ®Þnh vµ
theo c¸c quy ®Þnh cña §¶ng, Nhµ níc vÒ c«ng t¸c c¸n bé.
ViÖc miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt Gi¸m ®èc, Phã
Gi¸m ®èc Së thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§ång Thanh Tïng - 12 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
b. C¬ cÊu tæ chøc cña Së.
Gi¸m ®èc
Phã Phã Phã
gi¸m ®èc gi¸m ®èc gi¸m ®èc
V¨n Thanh
phßng tra Së

Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng
§KKD kinh tÕ KTTT&K v¨n x· hîp t¸c
ngµnh TTN Phßng Phßng vµ kinh
tæng thÈm tÕ ®èi
hîp quy ®Þnh ngo¹i
ho¹ch dù
¸n
Ban Trung t©m t­
qu¶n lý vÊn xóc tiÕn
dù ¸n ®Çu t­vµ hç trî
gi¶m doanh nghiÖp
nghÌo
B¶ng s¬ ®å c¬ cÊu cña së KH&§T tØnh B¾c Giang
Chøc n¨ng cña tõng phßng ban:
- V¨n phßng së :
§ång Thanh Tïng - 13 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
+ Cã chøc n¨ng chñ tr× phèi hîp cïng c¸c phßng, c¸c
®¬n vÞ liªn quan tham mu ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc xem
xÐt, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc bé m¸y vµ c«ng
t¸c c¸n bé. X©y dùng, quy ho¹ch- ®µo t¹o båi dìng c¸n
bé cña së, ®Þnh kú theo quy ®Þnh tham mu, ®Ò xuÊt,
®¸nh gi¸, nhËn lu©n chuyÓn… ®èi víi c¸c c¸n bé cña v¨n
phßng së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Thùc hiÖn tuyÓn
chän tiÕp nhËn qu¶n lý hå s¬ c¸n bé theo quy ®Þnh.Phèi
hîp c¸c huyÖn thÞ x· vµ ngµnh tho¶ thuËn nhËn xÐt ®¸nh
gi¸ ®Ò b¹t c¸n bé thuéc ngµnh.
+§Ò xuÊt tham mu gióp l·nh ®¹o së quyÕt ®Þnh vÒ
c¸c vÊn ®Ò tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ
c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o ®¶m quyÒn lîi vËt chÊt vµ
tinh thÇn cho ngêi lao ®éng.
+Tæ chøc thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh vÒ c¸n bé c«ng
chøc, ph¸p lÖnh hîp ®ång lao ®éng, ph¸p lÖnh chèng
quan liªu – tham nhòng, thùc hµnh tiÕt kiÖm trong c¬
quan… Tham mu x©y dùng bæ sung, tæ chøc thùc hiÖn
néi quy, quy chÕ lµm viÖc, quy ®Þnh vµ thùc hiÖn quy
chÕ d©n chñ trong néi bé c¬ quan, ®«n dèc viÖc thùc
hiÖn c¸c quy ®Þnh cña gi¸m ®èc.
+ Chñ ®éng tham mu gióp gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ
ho¹ch vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, duy
tr× b¶o ®¶m an ninh trËt tù, vÖ sinh m«i trêng, ®¶m b¶o
qu¶n lý sö dông tµi chÝnh –vËt t ®óng chÕ ®é, tiÕt kiÖm
cã hiÖu qu¶.thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th – lu tr÷ theo quy
§ång Thanh Tïng - 14 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
®Þnh, tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp kh¸ch ®èi néi, ®èi
ngo¹i. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt vµ
phôc vô kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña c¬ quan.
+ thêng trùc héi ®ång thi ®ua khen thëng cña c¬ quan
vµ nghµnh kÕ ho¹ch, phèi hîp chi bé, c«ng ®oµn hµng
quý, 6 th¸ng vµ n¨m ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸n bé, x©y
dùng ®¨ng ký ch¬ng tr×nh thi ®ua, tæng kÕt ®¸nh gi¸,
hoµn chØnh hå s¬ ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã quyÕt ®Þnh khen
thëng kÞp thêi.
+Tæng hîp b¸o c¸o c¸c chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn
chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng vµ thùc hiÖn nh÷ng
nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng, phèi hîp víi c¸c
phßng cã liªn quan duy tr× c¸c cuéc häp giao ban, tæng
hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c 6 th¸ng, 1 n¨m vµ ®Ò
xuÊt ph¬ng híng nhiÖm vô cña c¬ quan trong thêi gian tíi.
- Phßng tæng hîp- quy ho¹ch:
+ VÒ c«ng t¸c quy ho¹ch: tham mu gióp l·nh ®¹o Së
thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ quy ho¹ch tæng thÓ, ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn tØnh. Chñ tr× phèi hîp
víi c¸c phßng cã liªn quan cña Së vµ c¸c phßng chøc n¨ng
cña c¸c Së, ban, ngµnh, tØnh x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, ®iÒu chØnh, bæ xung vµ quy ho¹ch
tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh. ThÈm ®Þnh,
híng dÉn c¸c phßng chøc n¨ng cña c¸c Së, ban ngµnh x©y
dùng quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi khu c«ng nghiÖp,
d©n c cña tØnh.
§ång Thanh Tïng - 15 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
+ VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸: x©y dùng c¸c c©n ®èi
cña tØnh, tham mu gióp l·nh ®¹o së c©n ®èi vÒ nguån
lùc, c©n ®èi vÒ vèn ®Çu t XDCB, nguån vèn ng©n s¸ch
tËp trung vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tæng hîp theo yªu cÇu
cña l·nh ®¹o së.
Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan, c¸c phßng cña
c¸c së, ban, ngµnh, tØnh, huyÖn, thÞ x· x©y dùng kÕ
ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m.
Chñ tr× tæng hîp, x©y dùng vµ ®iÒu chØnh, bæ xung
kÕ ho¹ch hµng n¨m, 5 n¨m vÒ kinh tÕ x· héi vµ ®Çu t
XDCB. Trùc tiÕp theo dâi, tæng hîp x©y dùng kÕt ho¹ch
an ninh quèc phßng. Tham gia phèi hîp víi c¸c phßng chøc
n¨ng cña së tµi chÝnh-vËt gi¸, côc thuÕ, x©y dùng dù
to¸n hµng n¨m cña tØnh.
Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan cña së, phßng
tæng hîp cña v¨n phßng uû ban nh©n d©n tØnh, phßng
kÕ ho¹ch ng©n s¸ch cña së kÕ ho¹ch vËt gi¸ chuÈn bÞ
v¨n b¶n vµ hÖ thèng biÓu mÉu giao kÕ ho¹ch nhµ níc
hµng n¨m cña tØnh. Phèi hîp víi phßng tæng hîp cña chi
nh¸nh Quü hç trî ph¸t triÓn, tæng hîp kÕ ho¹ch vèn tÝn
dông ph¸t triÓn cña tØnh tõ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n-
íc; phèi hîp víi bé phËn chøc n¨ng cña kho b¹c nhµ níc,
n¾m tiÕn ®é gi¶i ng©n, kiÓn tra thanh to¸n vèn ®Çu t
XDCB
Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan cña së, ®Ò
xuÊt víi gi¸m ®èc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn, c¬ cÊu c¸c
§ång Thanh Tïng - 16 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
dù ¸n ®Çu t XDCB nguån vèn ng©n s¸ch tËp trung cña
tØnh.
ChÞu tr¸ch nhiÖm chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng thuéc
së kiÓm tra, ®«n ®èc vµ tæng hîp tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ
ho¹ch kinh tÕ x· héi, kÕ ho¹ch ®Çu t XDCB cña c¸c
huyÖn, thµnh phè.
+ VÒ c«ng t¸c tham mu tæng hîp: chÞu tr¸ch nhiÖm gióp
l·nh ®¹o së tham mu víi UBND tØnh c¸c chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch lín, c¸c biÖn ph¸p cã tÝnh chÊt tæng hîp vÒ ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh. Cô thÓ hãa ®êng lèi chiÕn
lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh vµ trung ¬ng.
Chñ tr× nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o së vÒ néi
dung giao kÕ ho¹ch nhµ níc hµng n¨m vµ c«ng t¸c ®æi
míi néi dung, ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ cña ngµnh.
Tæng hîp x©y dùng c¸c b¸o c¸o th¸ng, quý, 6 th¸ng vµ
c¶ n¨m vÒ kinh tÕ x· héi, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ
ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn 6 th¸ng vµ c¶ n¨m cña tØnh, c¸c
b¸o c¸o ®ét suÊt theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc së; c¸c b¸o
c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c th¸ng, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m cña c¬
quan.
ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp x©y dùng ch¬ng tr×nh
c«ng t¸c th¸ng vµ c¶ n¨m cña c¬ quan. Gióp l·nh ®¹o Së
chuÈn bÞ néi dung giao ban vµ ®Þnh kú, th«ng b¸o mét
sè th«ng tin cÇn thiÕt ®èi víi c¸c phßng tµi chÝnh- kÕ
ho¹ch huyÖn, thÞ x·.
§ång Thanh Tïng - 17 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Trùc tiÕp theo dâi, híng dÉn vµ tæng hîp b¸o c¸o t×nh
h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ níc ®èi víi UBND c¸c
huyÖn, thÞ x· vµ c¸c ngµnh; tµi chÝnh- vËt gi¸, tæ chøc
chÝnh quyÒn, bé chØ huy qu©n sù tØnh, thanh tra nhµ n-
íc tØnh.
Phèi hîp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cã liªn quan ®Õn c«ng
t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña
tØnh vµ ®Çu t ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng vµ trªn ®Þa
bµn víi c¸c phßng chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan: côc thuÕ,
côc thèng kª, kho b¹c nhµ níc, chi nh¸nh ng©n hµng nhµ
níc, chi nh¸nh quü hç trî ph¸t triÓn vµ mét sè c¸c doanh
nghiÖp nhµ níc, trung ¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn theo sù
ph©n c«ng cô thÓ vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo yªu cÇu
cña gi¸m ®èc Së.
- Phßng kinh tÕ ngµnh :
+X©y dùng, tæng hîp toµn diÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ hµng n¨m, 5 n¨m vµ dù to¸n ng©n s¸ch c¸c
ngµnh kinh tÕ cña tØnh.
+§Ò xuÊt danh môc c«ng tr×nh, vèn vµ c¬ cÊu vèn
®Çu t cho c«ng tr×nh XDCB, c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu,
theo dâi tiÕn ®é, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn vèn
®Çu t c¸c c«ng tr×nh xx©y dùng, c¸c ch¬ng tr×nh môc
tiªu, dù ¸n thuéc lÜnh vùc ngµnh phô tr¸ch.
+Tham gia thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t cho c¸c ngµnh,
lÜnh vùc thuéc phßng phô tr¸ch.
§ång Thanh Tïng - 18 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
+Trùc tiÕp theo dâi vµ tæng hîp kªs ho¹ch toµn diÖn
cña c¸c ngµnh : CN-TTCN vµ ®iÖn, x©y dùng, GTVT,Bu
®iÖn, NN vµ PTNT,§Þa chÝnh, th¬ng m¹i-dÞch vô,chi côc
kiÓm lam, ban d©n täc miÒn nói.Phèi hîp c¸c ngµnh,
huyÖn ®Ó tæng hîp kÕ ho¹ch toµn diÑn theo ngµnh.
+Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ngµnh
kinh tÕ vµ c¸c së theo th¸ng quý, 6 th¸ng,c¶ n¨m hoÆc
theo yªu cÇu ®ét xuÊt, kÌm theo ®¸nh gi¸ nhËn ®Þnh,
®Ò xu¸t ý kiÕn vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p thùc
hiÖn.
+Tham gia phèi hîp gióp gi¸m ®èc trong viÖc gäi vèn
®Çu t cho c¸c ngµnh lÜnh vùc phßng phô tr¸ch;x©y dùng
ch¬ng tr×nh tæng qu¸t tuÇn, th¸ng, quý, n¨m cña tõng
ngêi vµ c¶ phßng.
- Phßng v¨n x·:
+X©y dùng tæng hîp toµn diÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
hµng n¨m, 5 n¨m vµ dù to¸n ng©n s¸ch vÒ v¨n ho¸ x·
héi cña toµn tØnh.
+§Ò xuÊt môc tiªu c«ng tr×nh, vèn ®Çu t cho c¸c c«ng
t×nh XDCB, c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu, theo dâi tiÕn ®é,
®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ vèn
®Çu t x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu, dù ¸n thuéc
lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch.
§ång Thanh Tïng - 19 - Líp Marketing 44b
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
+Tham gia thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c ngµnh,
lÜnh vùc thuéc phßng phô tr¸ch.
+ Trùc tiÕp theo dâi vµ tæng hîp toµn diÖn kÕ ho¹ch
cña c¸c së, ngµnh: gi¸o dôc-®µo t¹o, y tÕ, VHTT, ph¸t
thanh truyÒn h×nh, TDTT, lao ®éng vµ TBXH, d©n sè-
KHHG§, ch¨m sãc BVTE, khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr-
êng.
+ Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ngµnh
v¨n ho¸ vµ c¸c së trªn ®©y theo th¸ng, quý, 6 th¸ng vµ
c¶ n¨m hoÆc theo yªu cÇu ®ét xuÊt, kÌm theo ®¸nh gi¸,
nhËn ®Þnh, ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, biÖn
ph¸p.
+ X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng tuÇn, th¸ng,
quý, 6 th¸ng vµ c¶ n¨m cña tõng ngêi vµ c¶ phßng.
+ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n
c«ng
- Phßng ®Çu t- XTDT :
+ thêng tiÕp nhËn c¸c hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ
chñ tr× phèi hîp thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm
®Þnh dù ¸n tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu
t.
+ ThÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Çu t, hå s¬ mêi thÇu, gióp
tæ chuyªn gia tæng hîp kÕt qu¶ ®Êu thÇu tr×nh cÊp cã
thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt.
§ång Thanh Tïng - 20 - Líp Marketing 44b