Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế eximbank từ nay đến năm 2015

  • 81 trang
  • file .pdf
i
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
----------- ‫ ﻫ‬------------
LA KIM VỊ
ĐỀ TÀI:
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ
QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN THỊ MINH CHÂU
TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009
ii
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, đồ thị, hình vẽ
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ....3
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển thẻ Ngân hàng................................ ...... 3
1.2. Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế ..................... 4
1.2.1. Khái niệm thẻ quốc tế................................ ................................ ...........4
1.2.2. Đặc điểm thẻ quốc tế................................ ................................ ............. 5
1.3. Phân loại thẻ quốc tế ................................ ................................ .......... 6
1.4. Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia ........................... 8
1.5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế ................................ ............... 10
1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ ............ 12
1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam............ 12
1.7.1. Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới ................................ ...12
1.7.2. Tình hình phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam ................................ ..14
1.7.2.1. Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam ........................ 14
1.7.2.2. Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ ......................................... 17
1.7.2.3. Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế tại Việt Nam hiện nay .............. 17
1.7.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc................................ ............................ 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI
EXIMBANK ........................................................................................ 21
2.1. Giới thiệu về Eximbank và Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank ......... 21
2.1.1. Giới thiệu về Eximbank ................................ ................................ ...... 21
2.1.2. Giới thiệu về Phòng Quản Lý Thẻ ................................ ..................... 21
iii
2.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của Eximbank ................................ ...... 24
2.3. Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank tại Việt Nam ............... 25
2.3.1. Thực trạng phát hành thẻ quốc tế ở Eximbank ................................ 25
2.3.2. So sánh dịch vụ thẻ của Eximbank với một số ngân h àng khác (phụ
lục 3)................................ ................................ ................................ .............. 29
2.3.3. Vị thế của Eximbank trên thị trường thẻ Việt Nam ......................... 36
2.3.4. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng
................................ ................................ ................................ ....................... 40
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của
Eximbank. ................................ ................................ ............................... 42
2.4.1. Các yếu tố tích cực ................................ ................................ .............. 42
2.4.2. Các yếu tố khó khăn và hạn chế................................ ......................... 43
2.4.3. Tiềm năng về thị trường thẻ tại Việt Nam ................................ ......... 44
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ
EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 ........................................................... 46
3.1. Các quan điểm về việc phát triển thẻ quốc tế tại Eximbank ......... 46
3.2. Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế của Eximbank đến 2015 ............... 46
3.3. Kế hoạch chi tiết triển khai v à mục tiêu của từng giai đoạn.......... 47
3.4. Các giải pháp ................................ ................................ .................... 47
3.4.1. Giải pháp về tổ chức ................................ ................................ .......... 47
3.4.2 Giải pháp về quản trị ................................ ................................ ........... 51
3.4.2.1. Quản trị Ngân hàng................................................................................. 51
3.4.2.2. Quản trị rủi ro......................................................................................... 51
3.4.3. Giải pháp về công nghệ thông ti n................................ ....................... 51
3.4.3.1. Bảo mật, phòng chống rủi ro ................................................................... 52
3.4.3.2. Nâng cấp hệ thống hiện tại ...................................................................... 52
3.4.4. Giải pháp về Marketing................................ ................................ ...... 53
3.4.4.1. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ ......................................................... 53
3.4.4.2. Các loại phí............................................................................................. 57
iv
3.4.4.3. Chính sách khách hàng ........................................................................... 58
3.4.4.4. Công tác quảng bá .................................................................................. 59
3.4.4.5. Công tác liên kết...................................................................................... 60
3.4.5. Các giải pháp khác ................................ ................................ ............. 61
3.4.5.1. Công tác kế toán...................................................................................... 61
3.4.5.2. Phát triển nguồn nhân lực ....................................................................... 62
3.4.5.3. Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua
thẻ quốc tế ........................................................................................................... 63
PHẦN KẾT LUẬN .............................................................................66
CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
NHNN:Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam
NHTM: Ngân hàng thương m ại
TMCP: Thương mại cổ phần
EXIMBANK hay EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt
Nam
ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ
SGD: Sở giao dịch
CN: Chi nhánh
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế đ ược phát hành tại Việt Nam
Bảng 1.2: Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam
phát hành (tính đến 31/12/2008)
Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế hoạt động đến 31/12/2008
Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008
Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008
Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ Eximbank năm 2008
v
Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm
Bảng 2.8: So sánh số lượng máy ATM của Eximbank so với các ngân h àng
Bảng 2.9: So sánh số lượng thẻ quốc tế của các Ngân h àng đến 30/06/2009
Bảng 2.10: Tổng hợp vị thế của Eximbank đến 30/06/2009
Bảng 2.11: Đặc điểm của người được điều tra
Bảng 2.12 : Đặc điểm của thẻ tín dụng sử dụng
Bảng 2.13: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng
Bảng 2.14: Các nhân tố quyết định sử dụng thẻ tín dụng
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM
Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS
Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế
Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ
Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số thanh tóan thẻ
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đổi theo hướng tiến
bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân đ ược cải
thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các n ước trên thế giới. Nhờ
đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của th ế giới, du nhập, đuổi bắt
công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức v à hiểu biết của nhân dân.
Trong quá trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn về
nghiệp vụ, tăng nhanh về tốc độ. Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi hơn với
người dân, giao dịch với ngân hàng dần được coi là tất yếu trong các hoạt động kinh
tế. Các phương tiện thanh toán hiện đại nh ư Séc, ủy nhiệm chi, thẻ... đang mở rộng
phạm vi và đối tượng áp dụng. Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành tại Việt Nam từ năm
1990 và tăng trưởng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch trong thời gian gần đây.
Qua thẻ quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hòa nhập với sự phát triển của các ngân
hàng trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu sử dụng các phương tiện
thanh toán hiện đại của người dân.
Tuy vậy, thẻ quốc tế vẫn còn xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương
tiện thanh toán phổ biến trong x ã hội. Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nh ưng
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại thị trường Việt Nam.
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan t ừ thị trường và
nguyên nhân chủ quan từ các ngân hàng phát hành thẻ. Do đó, việc nghiên cứu định
hướng và đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa rất thiết thực đối
với các ngân hàng thương mại Việt Nam ở hiện tại v à trong tương lai.
Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi chọn đề t ài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc
tế Eximbank từ nay đến năm 2015” để nghiên cứu và làm luận văn.
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Nghiên cứu một cách có hệ thống những v ấn đề cơ bản về các phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ quốc tế.
2
- Nguyên cứu quá trình phát triển thẻ quốc tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự
phát triển thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra
nhận xét và đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam.
- Đề xuất những chương trình và giải pháp để phát triển thẻ quốc tế tại Việt
Nam.
- Thông qua các số liệu sưu tầm và những nghiên cứu trong đề tài tôi mong
góp phần hoàn thiện hơn tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân
hàng thương mại Việt Nam nói riêng.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ quốc tế nói chung
của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua và trong thời gian tới
năm 2015.
- Sử dụng các số liệu tổng hợp về hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của các
ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây để phân tích các yếu tố
ảnh hưởng đến thẻ quốc tế. Đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam
trong những năm tới.
- Dựa trên cơ sở phân tích và nghiên cứu, tôi đề xuất các chương trình và giải
pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam đến năm 201 5.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU
- Đề tài này áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng
kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa.
- Vận dụng lý thuyết về quản trị, lý thuyết về kế hoạch hóa phát triển kết hợp
với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất các giải pháp.
3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển thẻ Ngân hàng
- Năm 1914, một công ty điện báo hàng đầu của Mỹ là Western Union trong nỗ lực
cải thiện chất lượng dịch vụ đã cấp cho những khách hàng thân thuộc những tấm thẻ
bằng kim loại để thực hiện những giao dịch tr ên thị trường mà người ta tin rằng đó
là những tấm thẻ thanh toán đầu ti ên.
- Năm 1924 công ty General Petroleum ở California đã phát hành những tấm thẻ
xăng dầu cho công nhân và những khách hàng chọn lọc của mình.
- Cuối năm 1930, công ty AT&T giới thiệu thẻ Bell Credit Card một công cụ thuận
tiện được thiết kế để tạo dựng l òng trung thành của khách hàng được gọi là “Thẻ
trung thực”
- Năm 1949 Frank Mc Namara, một chủ doanh nghiệp ng ười Mỹ đã phát minh ra
thẻ thanh toán mang tên Dinner’s Club
- Đến 1955, thị trường thẻ thế giới chứng kiến sự ra đời của hàng lọat thẻ mới như:
Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant
Express Corporation phát hành th ẻ tín dụng American Express ở Mỹ v à nước ngoài.
Công ty này nhanh chóng đ ứng đầu trong lĩnh vực thẻ ngân h àng phục vụ cho giải
trí và du lịch. Sau đó,chuỗi hệ thống khách sạn Hilton cũng tung ra thị truờng sản
phẩm thẻ Carte Blanche d ành riêng cho khách sạn của họ. Hai loại thẻ n ày đã thống
lĩnh thị trường thẻ thế giới.
- Năm 1960, một ngân hàng ở Mỹ là Bank of America phát hành thẻ Bank
Americard hình thức thẻ tín dụng tuần ho àn đầu tiên và cũng chính là tiền thân của
thẻ VISA sau này
- Vào năm 1966, 14 ngân hàng ở Mỹ đã quyết định thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân
hàng, gọi là InterBank Card Association – ICA. Tổ chức này có khả năng trao đổi
thông tin về giao dịch thẻ tín dụng.
- Đến năm 1967, bốn ngân h àng ở California đã đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng
California (California BankCard Association) thành hi ệp hội thẻ ngân hàng các
bang phía Tây-Western State BankCard Association (WSBA) và kết nạp thêm các
4
tổ chức tài chính ở phía Tây làm thành viên và thẻ của Hiệp hội được biết đến với
tên gọi là MasterCharge, đây chính là ti ền thân của tổ chức MasterCard sau n ày
- Năm 1961, ngân hàng sanwa ở Nhật đã cho ra đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau)
và đã nhanh chóng phát triển trên thế giới vào năm 1981.
- Vào giữa năm 70,nền công nghiệp thẻ ng ày càng phát triển,mở rộng phạm vi phát
hành và thanh toán thẻ ra toàn thế giới vì vậy thương hiệu “America” không còn
thích hợp nữa, do đó Bank AmeriCard đã đổi tên thành Visa international vào năm
1977 và Tổ chức Visa quốc tế ra đời từ đây
- Năm 1979, MasterCharge c ũng đổi tên thanh MasterCard và trở thành đối thủ
cạnh tranh chủ yếu của Visa. MasterCard là tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai sau
Visa.
Ngày nay, hai loại thẻ ngân hàng Visa và MasterCard được sử dụng phổ biến
nhất trên thế giới và chiếm lĩnh hoàn toàn thị truờng thẻ thế giới cả về số l ượng thẻ
phát hành lẫn doanh số thanh toán thẻ.
1.2. Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ
1.2.1. Khái niệm thẻ quốc tế
- Thẻ quốc tế là công cụ thanh toán do ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ (đã
được các tổ chức thẻ quốc thẻ công nhận) cấp cho khách hàng sử dụng trên phạm vi
toàn thế giới theo hợp đồng ký kết giữa ngân h àng hoặc công ty phát hành thẻ với
chủ thẻ.
- Thẻ quốc tế là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ có thể sử
dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán h àng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận
thanh toán thẻ (ĐVCNT), các đại lý của ngân h àng hoặc máy giao dịch tự động
(ATM) trên toàn thế giới.
- Thẻ quốc tế là một phương tiện ghi sổ những số tiền thanh toán thông qua thiết bị
đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát h ành thẻ
với các điểm thanh toán, nó cho phép thực hiện cuộc thanh toán nha nh chóng, thuận
tiện và khá an toàn cho các đối tượng tham gia thanh toán.
Ngày nay, tại các nước phát triển có trên 80% các giao dịch thanh toán đều
sử dụng các phương thức thanh toán không d ùng tiền mặt. Thẻ quốc tế là một trong
5
những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, hiện đại,
nhanh chóng và đang đư ợc lưu hành rộng rãi trên toàn cầu.
1.2.2. Đặc điểm thẻ quốc tế
Mặc dù có nhiều tên gọi và do nhiều ngân hàng khác nhau phát hành nhưng
tất cả các loại thẻ quốc tế đang lưu hành trên thị trường hiện nay đều có hình dạng
và cấu tạo tương đối giống nhau. Hầu hết các loại thẻ đều có h ình chữ nhật bốn góc
tròn, đuợc làm bằng nhựa ABC hoặc PC, cấu tạo bởi ba lớp đuợc ép th ường với kỹ
thuật cao và có kích thươc chuẩn là 85mm x 54mm x 0,76mm.
- Mặt trước của thẻ quốc tế thường bao gồm các yếu tố c ơ bản sau:
+ Tên và logo của ngân hàng phát hành thẻ.
+ Biểu tượng của tổ chức thẻ quốc tế: các huy hiệu, logo và tên của tổ chức
thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB…) d ùng để phân biệt các loại thẻ quốc
tế. Ví dụ: biểu tượng của Visa là Hologam có hình con chim b ồ câu đang bay
trong không gian ba chiều, của MasterCard là hình ảnh quả địa cầu giao nhau
với các lục địa…
+ Tên chủ thẻ: đựơc in dập nổi trên mặt thẻ, là tên cá nhân (hoặc tổ chức)
được ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng.
+ Thời gian hiệu lực của thẻ: đây l à khoảng thời gian ngân hàng phat hành
cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ, thời gian n ày tùy thuộc vào loại thẻ và chính
sách của từng ngân hàng mà có thể là một năm, ba năm, năm năm. Hết t hời
gian sử dụng thẻ, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho ngân h àng và có nhu cầu sử
dụng tiếp thì tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ.
+ Số thẻ: in dập nổi trên thẻ, đây là số thẻ danh riêng cho chủ thẻ, số thẻ này
được in lại trên hóa đơn khi chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa,
dịch vụ. tùy theo từng loại thẻ mà có chữ số khác nhau và cách cấu trúc theo
nhóm cũng khác nhau. Ví dụ số thẻ Visa th ường bắt đầu bằng số 4 (số Bin),
MasterCard bắt đầu bằng số 5xxxxx
+ Thẻ EMV: được sử dụng đối với tất cả các loại thẻ thông minh, đây l à loại
thẻ được nhiều người ưu chuộng nhất vì độ an toán rất cao.
6
+ Ngoài ra còn có thể có những yếu tố khác: các đặc điểm quy định về tính
năng an toàn của thẻ như từng tổ chức thẻ có ký hiệu ri êng của minh, hình
chủ thẻ, code 10…
- Mặt sau của thẻ gồm các yếu tố:
+ Dãy băng từ: gồm 3 rãnh, chứa những thông tin đã được mã hóa theo
chuẩn thống nhất như số tài khoản,tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực thẻ, m ã số
cá nhân cảu chủ thẻ (số PIN), số thẻ, loại thẻ, t ên ngân hàng phát hành…Khi
thực hiện giao dịch các các thiết bị đọc thẻ, những dữ liệu n ày sẽ truyền về
ngân hàng chấp nhận thẻ và thông qua mạng thông tín kết nối với các tổ chức
thẻ quốc tế, dữ liệu này sẽ được chuyển đến ngân hàng phát hành để kiểm tra
thông tin và cấp số chuẩn chi để thực hiện giao dịch.
+ Ô chữ ký dành cho chủ thẻ: việc ngân hàng phát hành yêu cầu chủ thẻ ký
tên vào mặt sau của thẻ là để xác nhận đúng người sử dụng thẻ khi thực hiện
giao dịch thanh toán hàng hóa,dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ.
Theo đó các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ đối chiếu chữ ký tr ên hóa đơn
và trên thẻ xem có phù hợp không. Băng chữ ký n ày được làm bằng một
nguyên liệu rất đặc biệt,nếu chữ ký bị tẩy xóa th ì lập tức thẻ sẽ bị khóa và
không thể thực hiện được giao dịch,lúc đó chủ thẻ yêu cầu ngân hàng cấp lại
thẻ mối để sử dụng.
1.3. Phân loại thẻ quốc tế
Hiện nay trên thị trường thế giới cũng như Việt Nam, có rất nhiều loại thẻ
khác nhau với những đặc điểm cũng nh ư công dụng rất đa dạng và phong phú, có
thể phân loại thẻ theo một số tiêu chí sau:
* Xét theo công nghệ sản xuất: Có hai loại thẻ
+ Thẻ băng từ (Magnetic Stripe): l à loại thẻ sản xuất dựa trên kỹ thuật từ tính
với một băng từ chứa ba r ãnh thông tin ở mặt sau của thẻ, theo đó các dữ
liệu, thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được lưu vào trong dải băng từ
này. Những thông tin này không được mã hóa tự động nên người ta có thể
đọc được thông tin này một cách dễ dàng thông qua một thiết bị đọc thẻ khác
ngoài những POS do ngân hàng cài đặt. Hơn nữa, khu vực chứa thông tin của
7
thẻ rất hẹp nên không thể áp dụng được các kỹ thuật mã hóa đảm bảo an
toàn. Do đó, ngày nay các ngân hàng trên th ế giới đang chuyển dần sang phát
hành thẻ EMV thay cho thẻ từ.
+ Thẻ thông minh (EMV) hay c òn gọi là Smartcard: đây là loại thẻ hiện đại
nhất trên thế giới hiện nay, được áp dụng kỹ thuật bằng thao tác gắn v ào thẻ
một bộ nhớ điện tử có khả năng lưu trữ vào xử lý thông tin liên quan đến
khách hàng, có cấu trúc giống như một máy vi tính hoàn hảo. Thẻ thông
minh có nhiều nhóm với dung lượng nhớ của “Chip” điện tử khác nhau. Thẻ
Chip có ưu điểm hơn so với thẻ từ là hạn chế được việc sử dụng thẻ giả mạo
và gian lận. Tuy nhiên,chi phí đầu tư phát triển hệ thống thẻ thông minh cao
hơn rất nhiều so với thẻ từ.
* Xét về tính chất thanh toán thẻ
+ Thẻ ghi nợ (Debit Card): là loại thẻ có quan hệ trực tiếp v à gắn liền với tài
khoản tiền gởi của chủ thẻ. Theo đó, khách h àng muốn sử dụng thẻ thì phải
mở tài khoản tại ngân hàng phát hành thẻ và người sử dụng thẻ chỉ được
thanh toán trong phạm vi số dư tài khoản của mình. Chủ thẻ khi sử dụng thẻ
để thanh toán hàng hóa,dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ th ì giá
trị của những giao dịch sẽ đựoc khấu trừ ngay lập tức v ào tài khoản của chủ
thẻ đồng thời ghi có vào tài khoản của đại lý chấp nhận thanh toán thẻ.
+ Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): l à loại thẻ được dùng để rút tiền mặt tại các
máy rút tiền tự động (ATM) hoặc ở ngân h àng bằng cách sử dụng mã số
nhận dạng cá nhân (số PIN). Thẻ rút tiền mặt cho phép ng ười sử dụng thẻ
được rút số tiền tối đa bằng số tiền ký quỹ trong tài khoản và số tiền rút ra
mỗi lần sẽ được khấu trừ dần vào số tiền ký quỹ. Thẻ rút tiền mặt có hai loại:
+ Loại 1: chỉ được rút tiền tại các ATM của ngân h àng phát hành.
+ Loại 2: được sử dụng không chỉ rút tiền tại máy ATM của ngân
hàng phát hành mà còn có th ể rút tiền mặt tại các ngân h àng có tham gia tổ
hợp thanh toán với ngân phát h ành thẻ, nhưng thông thường chủ thẻ phải
chịu thêm phí.
8
+ Thẻ tín dụng (Credit Card): l à loại thẻ mà chủ thẻ có thể có thể sử dụng để
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt tại các đ ơn vị chấp nhận
thanh toán từ nguồn tiền vay của ngân h àng phát hành thẻ. Ngân hàng phát
hành thẻ sẽ căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của chủ thẻ để cấp cho họ
một hạn mức tín dụng, chủ thẻ chỉ đ ược sử dụng thẻ để thanh toán trong hạn
mức này và sẽ không bị tính lãi nếu hoàn trả số tiền đã sử dụng cho ngân
hàng đúng thời hạn mức này và sẽ không bị tính lãi nếu hoàn trả số tiền đã sử
dụng cho ngân đúng thời hạn quy định, nếu không ho àn trả đúng hạn thì phải
chịu một mức lãi suất trên số nợ theo quy định của ngân h àng phát triển. Có
hai loại thẻ tín dụng:
+ Loại 1: Thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tài sản thế chấp, ký quỹ.
Chủ thẻ phải dùng tài sản của chính mình như: tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền gửi
ngân hàng…để đảm bảo cho khả năng trả nợ của m ình.
+ Loại 2: Thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tín chấp. Ngân h àng sẽ
dựa vào uy tín và khả năng trả nợ của khách h àng để cấp tín dụng cho họ mà
không cần thế chấp hay ký quỹ t ài sản. Thẻ tín dụng tín chấp chỉ đự ơc cấp
cho một số đối tượng như: những người giữ những chức vụ lãnh đạo, cao cấp
trong các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc các cá nhân đ ược những công ty có uy
tín đứng ra bảo lãnh.
1.4. Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia
+ Tổ chức thẻ quốc tế: tham gia thị trường với tư cách là người tổ chức thị
trường. Những tổ chức này đứng ra liên kết với các thành viên, đặt ra các
quy định bắt buộc các thành viên phải áp dụng và tuân theo thống nhất thành
một hệ thống một hệ thống to àn cầu đối với thị trường thẻ quốc tế. Theo đó,
các tổ chức này sẽ cấp giấy phép hoạt động phát h ành và thanh toán các s ản
phẩm thẻ mang thương hiệu của tổ chức họ, Bất cứ ngân h àng nào hiện nay
hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải gia nhập v ào một tổ
chức thẻ quốc tế.
+ Ngân hàng phát hành th ẻ (Issuer): tham gia thị trường với tư cách là
người tạo ra hàng hóa (sản phẩm thẻ)trên thị trường. Để có thể hoạt động
9
trên thị trường, đòi hỏi ngân hàng phát hành thẻ phải được Ngân hàng Nhà
nước cho phép thực hiện hoạt động phát h ành thẻ ra thị trường. Đối với các
ngân hàng phát hành thẻ quốc tế ngoài việc được phép của Ngân hàng phát
hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s ơ xin cấp thẻ của Tổ chức thẻ quốc tế.
Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s ơ xin cấp thẻ của
khách hàng, xử lý và phát hành thẻ, mở và quản lý tài khoản thẻ của chủ thẻ,
đồng thời chịu trách nhiệm về việc thanh toán thẻ đó.
+ Ngân hàng thanh toán th ẻ (Acquirer): tham gia thị trường với vai trung
gian, hoạt động như là đại lý của ngân hàng phát hành thẻ, đồng thời cũng là
thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết của tổ chức thẻ quốc tế (đối
với thẻ quốc tế). Ngân h àng thanh toán thẻ có nhiệm vụ thực hiện các dịch
thanh toán thẻ theo hợp đồng dưới sự ủy quyền của ngân h àng phát hành thẻ.
Ngân hàng thanh toán thẻ là ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với các c ơ sở
chấp nhận thẻ để tiếp nhận v à xử lý các giao dịch về thẻ tại các đ ơn vị chấp
nhận thanh toán thẻ, cung cấp các dịch hỗ trợ cho đ ơn vị chấp nhận thanh
toán thẻ và sẽ được hưởng khoản phí hoa hổng từ ngân hàng phát hành thẻ và
đơn vị chấp nhận thẻ.
+ Chủ thẻ (Cardholder): tham gia thị trường với tư cách là người mua hàng
hóa trên thị trường. Chủ thẻ là người có tên trên thẻ do ngân hàng phát hành
thẻ cấp và được quyền sử dụng tất cả những tiện í ch mà thẻ mang lại như:
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thanh toán, rút
tiền mặt, kiểm tra số dư…đồng thời chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán các
khoản nợ (đối với thẻ tín dụng) v à trả các khoản phí cho ngân h àng (phí
thường niên, phí rút tiền mặt…)khi sử dụng những tiện ích của dịch vụ thanh
toán qua thẻ mà ngân hàng đã cung cấp.
+ Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (Merchant) : là những đơn vị bán hàng
hóa,dịch vụ có ký hợp đồng với ngân h àng thanh toán thẻ để chấp nhận thanh
toán thẻ để chấp nhận thanh toán h àng hóa, dịch vụ bằng thẻ như: cửa hàng,
khách sạn, nhà hàng…Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ tham gia thị tr ường
thẻ nhằm tăng lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác do đ ã đa dạng hóa
10
hình thức thanh toán tại đơn vị mình cũng như đáp ứng nhu cầu của khách
hàng muốn sử dụng thẻ. Các đơn vị này sẽ được ngân hàng thanh toán trang
bị những máy móc thiết bị cần thiết để tiếp nhận thẻ thanh toán thay cho tiền
mặt và phải trả cho ngân hàng thanh toán một khoản chi phí dịch vụ khi sử
dụng tiện ích này.
Các chủ thể tham gia trong thị tr ường thẻ có mối quan hệ hết sức chặt chẽ
với nhau, tất cả đều hoạt động d ưới sự kiểm soát, quản lý của các tổ chức thẻ quốc
tế và cơ quan quản lý của mỗi quốc gia nhằm giúp cho hoạt động tr ên thị trường thẻ
diễn ra lành mạnh, góp phần tạo điều kiện cho việc l ưu thông hàng hóa tiền tệ được
thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả.
1.5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế
Với những tính năng ưu việt như an toàn, hiện đại và nhanh chóng mà
phương tiện này mang lại, thẻ thanh toán được sử dụng để thanh toán các khoản chi
phí hằng ngày như tiền ăn, ở, trả các khoản dịch vụ, thanh toán phí bảo hiểm, chữa
bệnh, mua hàng, chi phí đi lại, rút tiền mặt… Việc thanh toán qua thẻ c òn có những
lợi ích cụ thể sau:
- Đối với xã hội
+ Nhanh chóng và chính xác và ti ện lợi hơn trong việc dùng thẻ thanh toán
tiền hàng hóa dịch vụ… Người ta không cần phải mang theo nhiều tiền để mua
hàng, không phải nhận những tờ tiền lẻ, tiền giả, tiền rách, không tốn nhiều thời
gian để kiểm đếm…
+ Giảm được nhiều chi phí cho xã hội. Thanh toán qua thẻ sẽ giảm đ ược khối
lượng tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm được một khoản chi phí rất lớn cho việc
in ấn, bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm, nhân sự thực hiện…
+ Góp phần kiểm soát và tăng nguồn thu cho Nhà nước. Khi mà hầu hết các
khoản thu nhập và chi phí đều thanh toán qua ngân h àng thì việc tính thuế và thu
thuế sẽ dễ dàng hơn, hạn chế được tình trạng trốn thuế.
- Đối với ngân hàng phát hành thẻ
Ngân hàng phát hành thẻ có thể tìm kiếm lợi nhuận khi phát hành thẻ vì thu
được phí của cả hai bên: Phí thu từ chủ thẻ và phí từ đại lý chấp nhận thẻ. Thông
11
qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng có thể đa dạng
danh mục sản phẩm của mình để phục vụ khách hàng, tạo điều kiện để thu hút
khách hàng đến giao dịch với ngân h àng. Mặt khác ngân hàng còn huy động được
số lượng lớn tiền gửi tiết kiệm với l ãi suất thấp.
- Đối với ngân hàng thanh toán thẻ
Ngân hàng thanh toán có th ể gia tăng lợi nhuận từ phần hoa hồng đ ược
hưởng khi làm trung gian thanh toán, có thêm các d ịch vụ thanh toán mới để phục
vụ khách hàng hiện có, góp phần duy trì sự trung thành của khách hàng.
- Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
Thông qua việc làm đại lý chấp nhận thẻ, các đ ơn vị kinh doanh có thể thu
hút khách hàng sử dụng thẻ. Đa dạng hóa h ình thức thanh toán sẽ giúp các đ ơn vị
kinh doanh tạo thuận tiện cho khách h àng trong việc thanh toán, qua đó góp phần
tăng doanh thu.
- Đối với người sử dụng thẻ
+ Là phương tiện thanh toán không d ùng tiền mặt được pháp luật chấp nhận,
thuận tiện cho việc thanh toán.
+ Là một hình thức mà gửi tiền một nơi, sử dụng được nhiều nơi, việc sử
dụng dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, văn minh và hi ện đại và an toàn.
+ Có thể sử dụng thẻ trên phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu
giữ tiền mặt.
+ Trong một số trường hợp chủ thẻ được ngân hàng cho vay tiền sử dụng
trước trả sau mà không cần phải thế chấp (thấu chi).
Ngoài rất nhiều ưu điểm, tiện ích đã nêu trên thẻ thanh toán cũng có một số
nhược điểm như:
+ Không sử dụng được với giá trị lớn vì bị giới hạn hạn mức giao dịch trong
ngày và giới hạn giá trị giao dịch của thẻ. Với nh ược điểm đó thẻ thường được sử
dụng mang tính chất cá nhân.
+ Chỉ sử dụng được tại các ĐVCNT hay các máy ATM.
+ Các ĐVCNT có thể bị mất tiền nếu không thực hiện đúng các quy định về
kiểm tra, lập hóa đơn thanh toán thẻ.
12
+ Để phát triển dịch vụ thẻ các ngân h àng thường phải đầu tư rất lớn về công
nghệ, máy móc thiết bị, phương tiện và phát triển nhân lực… mà không phải ngân
hàng nào cũng có khả năng thực hiện được.
Tóm lại, việc phát triển thẻ thanh toán đều phát sinh ưu và nhược điểm. Tuy
nhiên những ưu điểm mà thẻ thanh toán mang lại l à rất to lớn trong khi đó các
nhược điểm cũng như rủi ro khi phát hành thẻ có thể kiểm soát được.
1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ quốc tế
Qua thực tế hoạt động của nhiều ngân h àng thành công trong hoạt động kinh
doanh thẻ, để mang lại sự thuận tiện, an to àn, tiết kiệm trong quá trình thanh toán,
đầu tư, vay mượn qua thẻ cho một số lượng lớn khách hàng là các cá nhân và doanh
nghiệp vừa và nhỏ, một số yếu tố then chốt sau đây đ ã được cho là có tầm ảnh
hướng mạnh đối với hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế:
1. Sản phẩm – dịch vụ đa dạng
2. Mạng lưới chi nhánh – điểm giao dịch – ATM rộng khắp và đa dạng
3. Chất lượng dịch vụ được quan tâm hàng đầu.
4. Tiếp cận một nền tảng khách h àng lớn.
5. Có nền tảng công nghệ hiện đại có thể đáp ứng việc xử lý nhiều giao dịch
trong cùng một thời điểm..
6. Đội ngũ nhân viên nhiều, được tuyển chọn và đào tạo bài bản và thường
xuyên.
7. Hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu đa dạng và thường xuyên.
8. Mô hình cấu trúc tổ chức hỗ trợ v à tương thích để vận hành và quản lý tốt
hoạt động bán lẻ.
1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam
1.7.1. Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới
Thị trường thẻ trên thế giới được phân ra những vùng chính như sau:
+ Châu Á- Thái bình dương: hầu hết các nước trong vùng đều có dịch vụ về
thẻ. Ở đây có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, sự cạnh tranh giữa các
loại thẻ này diễn ra khá sôi nổi. Các loại thẻ lớn bao gồm thẻ Visa, Master, JBC
13
trong đó Visa và Master đang gi ữ vị trí dẫn đầu ở thị tr ường này, JBC có quy mô
hoạt động nhỏ hơn nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh. Thẻ Amex v à Diners Club
cũng có mặt ở thị trường này nhưng đây không phải là thị trường chính của họ. Tại
khu vực Châu Á- Thái bình dương mức tăng trưởng trong những năm gần đây của
thẻ Visa và Master cũng khá cao.
+ Canada: là một trong những thị trường thẻ tín dụng phát triển mạnh nh ất
thế giới. Tại thị trường này thẻ Visa hoạt động trội h ơn so với thẻ Master. Amex
cũng có sự hiện diện đáng quan tâm ở n ước này dù đang phải đối mặt với sự cạnh
tranh gay gắt từ Diners Club. Loại thẻ n ày đang hướng vào mục tiêu chính là người
du lịch Canada và ngành hàng không nư ớc này.
+ Châu Âu: là thị trường lý tưởng cho các tổ chức thẻ hoạt động v à phát
triển. Người dân sử dụng thẻ do sự tiện lợi của nó nhiều h ơn là được cấp tín dụng
(ngoại trừ Anh và Tây Ban Nha). Hầu hết thẻ thanh toán châu Âu l à thẻ ghi nợ ngay
hoặc thấu chi, gắn liền với việc sử dụng số d ư trên tài khoản tiền gửi. Thị trường
Đông Âu cũng đang có nhiều cơ hội phát triển lớn.
+ Châu Mỹ La Tinh: là châu lục có sự phát triển không đồng đều trong đó có
những nước công nghiệp phát triển và những nước nông nghiệp lạc hậu. Đến những
năm 90 nền kinh tế mới bắt đầu ổn định có sự đầu t ư nước ngoài nên thị trường thẻ
cũng được mở rộng. Hiện Master Card đang dẫn đầu thị tr ường này trên lĩnh vực
thẻ ngân hàng trong khi Amex đang t ấn công vào thị trường thẻ du lịch còn thẻ
Diners đang suy yếu so với thập niên trước.
+ Trung Đông và châu Phi: đây là vùng n ổi tiếng về du lịch, ở đây thu hút
phần lớn khách du lịch châu Âu l à thị trường tốt để kinh doanh thẻ.Các loại thẻ
chính ở đây là Master card, Visa và Amex. Thẻ Diners Club chỉ giữ vị trí ở Nam
phi. JBC hoạt động rất yếu hầu như không phát triển. Mạng lưới ATM ở đây khá
mạnh được cài đặt ở Nam Phi và Trung đông.
+ Mỹ: là nơi sinh ra thẻ và đồng thời cũng là nơi phát triển nhất của các loại
thẻ. Khu vực này dường như đã bão hoà về thẻ tín dụng, do đó cạnh tranh v à phân
chia thị trường rất khốc liệt. Dịch vụ ATM d ường như có mặt ở khắp nơi. Visa và
Master là hai tổ chức thẻ lớn nhất cạnh tranh gay gắt tr ên thị trường này. Amex và
14
Visa cũng cạnh tranh nhau ráo riết trên thị trường thẻ cao cấp. Discover Card tham
gia thị trường năm 1986 và đang trực tiếp cạnh tranh với Master về giá cả, khách
hàng. JCB là loại thẻ hàng đầu của Nhật và là nhà cạnh tranh đáng gờm trên thế giới
đang tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận tại Mỹ.
1.7.2. Tình hình phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam
Tại Việt Nam, thẻ quốc tế bắt đầu du nhập vào từ năm 1990 khi Ngân hàng
Ngoại Thương Việt Nam làm đại lý chi trả thẻ Visa với ngân h àng BFCE. Hiện nay
các loại thẻ phổ biến như Visa, MasterCard, JCB, American Express… đư ợc sử
dụng tại Việt Nam và ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý thanh toán
cho thẻ quốc tế.
Nhận thấy tiềm năng cũng nh ư tính phù hợp của việc phát hành thẻ quốc tế
tại Việt Nam, năm 1996, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP
Á Châu đi tiên phong trong vi ệc phát hành thẻ MasterCard quốc tế. Đến nay có rất
nhiều NHTM Việt Nam tham gia phát h ành thẻ quốc tế bao gồm cả NHTM quốc
doanh và NHTM cổ phần.
1.7.2.1. Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam
Tính đến 31/12/2008, tại Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế đó
là Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB),
Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) , Vietinbank, ANZ, HSBC,
Techcombank, VIB, VP, Sac ombank với các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế v à thẻ
ghi nợ quốc tế.
Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế được phát hành tại Việt Nam
NGÂN HÀNG CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH
Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ
VCB Visa,MasterCard,American Express -
ACB Visa, MasterCard Visa Electron,
MasterCard Dynamic
EIB Visa, MasterCard Visa Debit
Vietinbank Visa, MasterCard -
ANZ Visa Maestro
15
HSBC Visa
Techcombank Visa Visa Debit
VIB MasterCard
VP MasterCard MasterCard
Sacombank Visa Visa Debit
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)
Tính đến cuối năm 2008, ACB là ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ quốc tế
phát hành tại Việt Nam với tổng số phát h ành hơn 300.000 thẻ, chiếm 32% thị
phần. Có thể nói các sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của ACB đóng vai tr ò hết sức
quan trọng trong thành công của ACB. Tiếp theo sau l à Vietcombank với hơn
293.000 thẻ (31% thị phần), EIB với gần 48.000 thẻ. Đến cuối năm 2008 tổng số
thẻ quốc tế do các ngân h àng phát hành trên thị trường Việt Nam là đạt gần 1 triệu
thẻ, tăng 60 % so với năm 2007.
Đối tượng được ngân hàng tín chấp cấp thẻ quốc tế tại Việt Nam thường là
lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh, chủ các doanh nghiệp có uy tín v à thường
xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, hoặc thế chấp tài sản cho ngân hàng.
Trong khi đó nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế trong n ước không nhiều nên chỉ có những
người có nhu cầu thường đi nước ngoài mới sử dụng thẻ quốc tế. Đối t ượng chủ yếu
tập trung vào sinh viên đi du học và cán bộ đi công tác nước ngoài. Tuy số thẻ quốc
tế phát hành chưa nhiều so với tiềm năng của thị tr ường nhưng số lượng phát hành
đang có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu đi lại v à du lịch nước ngoài gia tăng. Hiện
nay các Tổ chức thẻ quốc tế đang rất quan tâm đến việc phát triển thị tr ường Việt
nam, thể hiện bằng việc tăng cường các chương trình hợp tác, chương trình
Marketing, mở văn phòng đại diện…Điều này sẽ có tác động tích cực đối với xu thế
phát triển của thị trương thẻ Việt nam.
Số lượng các ngân hàng tham gia phát hành th ẻ quốc tế ngày càng nhiều.
Một số NHTMCP đang làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên chính thức của tổ
chức thẻ quốc tế.
Bảng 1.2: Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam
phát hành (tính đến 31/12/2008)