Các giải pháp marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của công ty giầy thượng đình

  • 61 trang
  • file .doc
Lêi më ®Çu
“Liªn tôc - liªn tôc ph¸t triÓn” lµ môc tiªu cña mäi doanh
nghiÖp muèn tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ trêng, trong nÒn kinh
tÕ mµ c¹nh tranh ®îc coi lµ “linh hån cña thÞ trêng” th× viÖc
khai th¸c thÞ trêng theo chiÒu s©u vµ më réng thÞ trêng theo
chiÒu réng lµ nhiÖm vô thêng xuyªn liªn tôc cña mäi doanh
nghiÖp. C¹nh tranh cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp mÊt ®i
nh÷ng kh¸ch hµng cña m×nh nÕu nh doanh nghiÖp kh«ng cã
nh÷ng chiÕn lîc hîp lý, h¬n thÕ n÷a doanh nghiÖp muèn duy
tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh th× viÖc
duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµ kh«ng thÓ thiÕu.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò më réng thÞ trêng
vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty GiÇy Thîng §×nh em
chon ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph¸p Marketing nh»m duy tr× vµ më
réng thÞ trêng cña c«ng ty GiÇy Thîng §×nh” víi môc ®Ých
t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña thÞ trêng, c¸c c«ng cô
marketing trong viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng nãi chung
vµ cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh nãi riªng, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét
sè kiÕn nghÞ vµ biÖn ph¸p cô thÓ víi hy väng gãp phÇn më
réng thÞ trêng cña c«ng ty
§Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn
PhÇn 1: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn vÒ thÞ trêng
PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing ®èi víi môc tiªu
ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng cña c«ng ty Gi©ú Thîng §×nh
PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m më réng thÞ trêng
cho c«ng ty
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o Tr¬ng §oµn ThÓ cïng
c¸c c« chó, anh chÞ phßng Hµnh chÝnh - Tæ chøc ®· chØ b¶o
tËn t×nh cho em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
1
PhÇn II
Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng Marketing
®èi víi môc tiªu më réng thÞ trêng t¹i
c«ng ty giÇy Thîng §×nh
Tªn Doanh nghiÖp : C«ng ty GiÇy Thîng §×nh
Tªn viÕt t¾t: ZIVIHA Tªn giao dÞch quèc tÕ:
ZIVIHA
Thuéc lo¹i h×nh Doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc së C«ng
nghiÖp Hµ Néi
Trô së giao dÞch:km8 §êng NguyÔn Tr·i-Thanh Xu©n-Hµ Néi
GiÊy phÐp thµnh lËp Doanh nghiÖp : sè 2753 ngµy
10/11/1992
C¬ quan cÊp UBND thµnh phè Hµ Néi
Ngµnh nghÒ kinh doanh: s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i giÇy
v¶i, giÇy thÓ thaovµ dÐp c¸c lo¹i
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty giÇy Thîng §×nh lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc
trùc thuéc së C«ng nghiÖp Hµ Néi cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô
lµ: s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm giÇy dÐp c¸c lo¹i. Cïng
víi sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi cña ®Êt
níc c«ng ty giÇy Thîng §×nh ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn víi c¸c mèc thêi gian sau
§Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸ch m¹ng, th¸ng 1/1957 xÝ
nghiÖp X30- tiÒn th©n cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh ra ®êi.
XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña Côc qu©n nhu Tæng côc Hëu
cÇn- Q§NDVN, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mò cøng vµ giÇy v¶i cho
bé ®éi thay thÕ lo¹i mò ®an b»ng tre lång v¶i líi nguú trang
vµ dÐp lèp cao su. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp khi ®ã cßn rÊt
khiªm tèn so víi ngµy nay (hai n¨m 1957-1958 tæng sè mò
c¸c lo¹i ®¹t xÊp xØ 50000 chiÕc/n¨m vµ lªn h¬n 60000 chiÕc
vµo n¨m 1960. Còng n¨m 1960 ®¹t trªn 200000 d«i giÇy v¶i
2
ng¾n cæ) nhng còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo môc tiªu x©y
dùng qu©n ®éi tiÕn lªn chÝnh quy vµ hiÖn ®¹i
Ngµy 2/1/1961 xÝ nghiÖp X30 chÝnh thøc ®îc chuyÓn giao
tõ côc qu©n nhu tæng côc hËu cÇn sang côc c«ng nghiÖp Hµ
Néi – UBHC tp Hµ Néi . Tõ ®ã X30 trë thµnh mét thµnh viªn
trong ®éi ngò c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp bíc ®Çu gãp søc x©y
dùng nÒn C«ng nghiÖp non trÎ cña Hµ Néi
Khi miÒn B¾c tiÕn hµnh c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n
chuyÓn c¸c c¬ së t doanh thµnh c¸c xÝ nghiÖp c«ng t h¬p
doanh hoÆc c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ngµnh giµy dÐpcòng
lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt n»m trong xu híng ®ã v×
vËy th¸ng 6/1965 xÝ nghiÖp X30 tiÕp nhËn thªm mét ®¬n vÞ
hîp doanh s¶n xuÊt giÇy dÐp lµ liªn xëng kiÕn thiÕt giÇy v¶i ë
phè TrÇn Phó vµ phè Kú §ång (n©y lµ phè Tèng Duy T©n) vµ
®· ®æi tªn thµnh nhµ m¸y cao su Thuþ Khuª víi quy m« më
réng vµ s¶n lîngt¨ng lªn ®¸ng kÓ
Cuèi n¨m 1970 theo ®µ ph¸t triÓn chung cña nÒn C«ng
nghiÖp thñ ®«, quy m« cña nhµ m¸y l¹i ®îc më réng.N hµ
m¸y cao su Thuþ Khuª s¸t nhËp thªm xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ
Néi cò gåm hai c¬ së V¨n H¬ng – ChÝ H»ng vµ thay thÕ b»ng
tªn gäi míi : XÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi . Sau 14 n¨m thµnh
lËp tõ mét X30 gÇn nh tay tr¾ng ®Õn nay xÝ nghiÖp ®· cã
vµi ba chiÕc m¸y c¸n nhá, cã sù æn ®Þnh vÒ kü thuËt vµ quy
tr×nh s¶n xuÊt giÇy v¶i thñ c«ng víi gÇn 1000 c«ng nh©n.
S¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian nµy còng phÇn nµo
phong phó h¬n, ngoµi nò cøng, bãng bay, dÐp Th¸i Lan, xÝ
nghiÖp ®· s¶n xuÊt ®îc mét sè lo¹i giÇy nh: GiÇy cao cæ,
bata, cao su trÎ em vµ ®Æc biÖt ®· cã giÇy Basket xuÊt khÈu
theo nghÞ ®Þnh th sang Liªn X« vµ §«ng ¢u cò. Trong s¶n l-
îng 2000000®«i giÇy v¶i n¨m 1970 ®· cã 390.193 ®«i
Basket vît biªn giíi
N¨m 1976, héi ®ång nhµ thê thÕ giíi ®· viÖn trî 2000000
USDcho viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt giÇy v¶i.
ChÝnh v× thÕ mét d©y chuyÒn ®Çu tiªn s¶n xuÊt giÇy v¶i
C«ng nghiÖp ®îc l¾p ®Æt t¹i Thîng §×nh cò. Cïng thêi gian
3
UBND Hµ Néi cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét khu C«ng nghiÖp
s¶n xuÊt giÇy hiÖn ®¹i tËp trung, ®iÒu nµy dÉn ®Õn sù hîp
nhÊt gi÷a xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi vµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i
Thîng §×nh cò lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i Thîng §×nh
( th¸ng 6/1978) Lóc nµy xÝ nghiÖp cã gÇn 2000 CBCNVC, 8
ph©n xëng s¶n xuÊt víi 10 phßng ban nghiÖp vô. S¶n lîng
giÇy xuÊt khÈu n¨m cao nhÊt (986)lµ 2400000 ®«i trong ®ã
riªng giÇy xuÊt sang Liªn X«lµ 1800000®«i
4/1989 theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh giÇy xÝ nghiÖp
®· t¸ch c¬ së 152 Thuþ Khuª ®Ó thµnh lËp xÝ nghiÖp giÇy
Thuþ Khuª .
Cuèi thËp kû 80 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam bíc vµo tho;õi kú
khñng ho¶ng trÇm träng s¶n phÈm bÞ ®×nh trÖ kh«ng cã
vèn còng nhkh«ng cã thÞ trêng , ®ã lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña
nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. Nhanh chãng
chuyÓn nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc lµ mét ®Þnh híng ®óng ®¾n
phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan. C«ng ty giÇy Thîng §×nh bíc
vµo giai ®o¹n míi hÕt søc khã kh¨n vèn thiÕu thiÕt bÞ m¸y
mãc cò vµ l¹c hËu. Ngoµi s¶n xuÊt giÇy Baskets xuÊt khÈu Th-
îng §×nh cha cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo
kh¸c cã gÝa trÞ xuÊt khÈu cao. N¨m 1991 Liªn x« vµ c¸c níc
§«ng ©u cò tan r· ®· ®Èy Thîng §×nh vµo thÕ hiÓm nghÌo:
MÊt thÞ trêng xuÊt khÈu, thÞ trêng néi ®Þa l¹i cha h×nh
thµnh nªn s¶n xuÊt ®×nh trÖ, sè lîng CBCBVqu¸ ®«ng víi
gÇn 2000 ngêi, g¸nh nÆng vÒ viÖc lµm vµ ®¶m b¶o ®êi
sèng cho c«ng nh©n ®Ì nÆng lªn vai ban l·nh ®¹o xÝ
nghiÖp.Cuèi n¨m 1991 ®Çu n¨m 1992 xÝ nghiÖp quyÕt
®Þnh vay vèn ng©n hµng ngo¹i th¬ng ®Çu t nhËp c«ng
nghÖ s¶n xuÊt giÇy cao cÊp tõ §µi loan vµ mét sè c¸n bé ®·
tíi ®©y ®Ó t×m ®èi t¸c. Bèn th¸ng sau khi ký kÕt, 3 d©y
chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i hoµn chØnh ®· vÒ vµ ®îc c¶ hai
bªn Thîng §×nh vµ Ký quèc nç lùc l¾p r¸p ®ång thêi ®µo t¹o
c«ng nh©n vµ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt .
4
Víi ph¬ng ¸n ®óng ®Ên cïng víi sù hç trî cã hiÖu qu¶ vÒ
vèn, th¸ng 9/1992 l« hµng ®Çu tiªn cña xÝ nghiÖp ®¹t tiªu
chuÈn quèc tÕ ®îc xuÊt sang thÞ trêng Ph¸p vµ §øc.
Ngµy 8/7/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 2556/Q§UB cña chñ
tÞch UBND TPHµ Néi , ph¹m vi vµ chøc n¨ng cña c«ng ty ®îc
më réng: xÝ nghiÖp trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh
giÇy dÐp c¸c lo¹i còng nh nguyªn vËt liÖum¸y mãc phôc vô
cho nã. Ngoµi ra cßn kinh doanh dÞch vô vµ du lÞch. Còng
theo quyÕt ®Þnh trªn xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng ty GiÇy
Thîng §×nh, lµ ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp
cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông
con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Kh«ng chØ coi
trong xuÊt khÈu c«ng ty lu«n chó ý ®Õn s¶n xuÊt néi ®Þa
®Ó võa ®¶m b¶o cã s¶n phÈm tiªu thô trong níc võa ®¶m
b¶o viÖc lµm cho CBCNVlóc tr¸i vô. Do lµm tèt c«ng t¸c giÇy
néi ®Þa nªn c«ng ty ®· chiÕm ®îc thÞ trêng trong níc , mét
m¹ng líi ®¹i lý réng kh¾p thÞ trêng c¶ níc ®îc më ra tõ
§¨cl¨c T©y nguyªn vÒ thµnh phè Hå ChÝ Minh qua c¸c tØnh
Nha Trang, §µ N½ng, Thanh Ho¸ tíi Hµ Néi vµ lªn c¸c tØnh
phÝa B¾c
Qua h¬n 40 n¨m s¶n xuÊt c«ng ty ®· liªn tôc hoµnh thµnh
nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®îc giao, ®· ®îc tÆng thëng 7 hu©n ch-
¬ng chiÕn c«ng, hu©n ch¬ng lao ®éng c¸c h¹ng 1,2,3...Võa
qua c«ng ty l¹i ®îc ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng
nhÊt. §Æc biÖt b»ng sù nç lùc trong ho¹t ®éng, th¸ng 9/2001
c«ng ty ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-
îng ISO 9001
Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty
Chøc n¨ng:
C«ng ty giÇy Thîng §×nh cã chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ
kinh doanh c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp c¸c lo¹i phôc vô tiªu dïng
trong níc vµ xuÊt khÈu.
C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp
trªn c¬ së lÊy thu bï chi, khai th¸c c¸c nguån vËt t nh©n lùc
tµi nguyªn cña ®Êt níc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh»m
5
t¨ng thu ngoaÞ tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ.
Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-
íc phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
NhiÖm vô
Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt
hµng tiªu dïng, c«ng ty giÇy Thîng §×nh cã vai trß quan träng
trong sù nghiÖp x©y dùng thñ ®« vµ ngµnh da giÇy ViÖt
Nam , nhiÖm vô cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn:
- Thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ
®éng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña luËt
ph¸p
- Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn
nghÞ ®Ò xuÊt víi së C«ng nghiÖp Hµ Néi gi¶i quyÕt c¸c
vÊn ®Ò víng m¾c trong ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh
- Tu©n thñ luËt ph¸p nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh , qu¶n lý
xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc
hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång bu«n b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c
hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
- Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cho s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Çu t më réng ®æi míi trang thiÕt bÞ tù bï
®¾p chi phÝ tù c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc
hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ hoµn thµnh nghÜa vô
nép ng©n s¸ch nhµ níc
- Nghiªn cøu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt , kinh doanh nh»m t¨ng
doanh thu tiªu thô.
- Qu¶n ký vµ ®µo t¹o ®éi nhò CBCNV ®Ó phï hîp víi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ theo kÞp sù ®æi
míi cña ®Êt níc
II Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ
yÕu cña c«ng ty
1 Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh
6
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh
vµ yªu cÇu cña thÞ trêng vµ ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña
m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao, hoµn thiÖn bé
m¸y tæ chøc qu¶n lý. M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña
c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng gåm 8 phßng ban , 4
ph©n xëng chÝnh vµ 1 xëng c¬ n¨ng.
7
Gi¸m ®èc
Phã gi¸m Phã gi¸m P. gi¸m ®èc P gi¸m ®èc
®èc s¶n ®èc kü thu¹t c«ng thiÕt bÞ vµ an
xuÊt KD-XNK nghÖ toµn
Phßng Phßng Phßn Phßng Phßng Phßn Phßng Phßng P Ban Tr¹m
HC-TC KH- VT g thèng tiªu g KD- chÕ kü B¶o vÖ y tÕ
&BP QLCL kª gia thô XNK thö thuËt vÖ sinh
ISO c«ng mÉu c«ng lao
nghÖ ®éng
PX gß PX gß PX PX PX PX PX X­ëng
vµ bao vµ bao c¸n C¾t 1 C¾t 2 may may C¬
gãi GV gãi GV giÇy n¨ng
giÇy TT
TT
8
Bé m¸y cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc chÞu sù gi¸m
s¸t cña “Héi ®ång c«ng ty” tæ chøc qu¶n lý theo chÕ ®é mét
thñ tráng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc vµ
c¸c phßng ban bao gåm:
*Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: ChÞu jtr¸ch nhiÖm toµn bé trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu ®Õn tæ
chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô
*Phã gi¸m ®èc m«i trêng vµ BHXH cã tr¸ch nhiÖm ®¶m
b¶o vÒ m«i trêng cho s¶n xuÊt
*Phã gi¸m ®èc thiÕt bÞ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ
hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
*Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Qu¶n lý toµn bé c«ng nh©n
viªn chøc trong c«ng ty. X¾p xÕp ®iÒu ®éng lao ®éng ®óng
ngµnh nghÒ vµ phï hîp kh¶ n¨ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña
ngêi lao ®éng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®µo t¹o míi ®µo
t¹o l¹i vµ ®iÒu hoµ sè lao ®éng trong c«ng ty. ChÞu tr¸ch
nhÞm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ ban hµnh ®¬n gÝa tiÒn l¬ng
s¶n phÈm, qu¶n lý c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ gi¶i quyÕt
chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty
*Phßng xuÊt nhËp khÈu: Cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng, ký
kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ nhËp c¸c lo¹i vËt t
thiÕt bÞ
*Phßng kÕ ho¹ch vËt t: X©y dùng vµ tæ chøc ®iÒu ®é kÕ
ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý n¨m. Tæ chøc cung øng vËt
t cho s¶n xuÊt
*Phong tiªu thô: ChÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c c¸c nguån
trong níc, nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng thùc hiÖn c¸c kªnh
ph©n phèi s¶n phÈm, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Marketing
*Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dônghîp lý
toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. Cung cÊp vèn kÞp thêi cho s¶n
xuÊt, h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,
thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn
*Phßng mÉu – c«ng nghÖ: ThiÕt kÕ mÉu cho chµo hµng ký
mÉu víi kh¸ch hµng. X©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt vµ híng
dÉn s¶n xuÊt
9
*Phßng qu¶n lý kiÓm tra chÊt lîng(QC) Cã nhiÖm vô kiÓm
tra chÊt lîng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n vµ tæ chøc kiÓm
nghiÖm hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm
*Phßng b¶o vÖ: gi÷ g×n an ninh trËt tù néi bé b¶o vÖ tµi
s¶n cña c«ng ty, phßng chèng ch¸y næ...
*Ph©n xëng c¾t
+ Bé phËn båi v¶i cã tr¸ch nhiÖm båi v¶i ®óng kü thuËt
+ Bé phËn c¾t dËp cã tr¸ch nhiÖm cµi c¸c chi tiÕt cña giÇy
*Ph©n xëng may : L¾p r¸p c¸c chi tiÕt thuéc mò giÇy
thµnh giÇy hoµn chØnh
*Ph©n xëng c¸n : Chuyªn chÕ biÕn cao su r«× thµnh ®Õ
giÇy , chÕ biÕn c¸c lo¹i keo d¸n vµ c¸c lo¹i cao su b¸n thµnh
phÈm kh¸c nh: viÒn, mót pho sinh pho hËu...
*Ph©n xëng gß:L¾p r¸p c¸c chi tiÕt mò giÇy vµ bÊn thµnh
phÈm cao su thµnh giÇy hoµn chØnh
*Xëng c¬ n¨ng bao gåm bé phËn kü thuËt c¬ ®iÖn, bé
phËn n¨ng lîng vµ bé phËn c¬ ®iÖn cã nhiÖm vô chuyªn qu¶n
lý söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn c«ng ty, ®¶m
b¶o an toµn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
C«ng ty giÇy Thîng §×nh còng nh c¸c Doanh nghiÖp kh¸c
cã nhiÒu phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý. Mçi phßng ban
®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nhng ®Òu cã mèi
quan hÖ mËt thiÕt t¹o thµnh 3 khèi : NghiÖp vô-kü thuËt-®êi
sèng. Së dÜ nh vËy lµ do c«ng ty ®· x©y dùng®îc hÖ thèng
kªnh th«ng tin néi bé: th«ng tin tõ gi¸m ®èc xuèng c¸c phßng
chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng vµ th«ng tin ph¶n håi tõ díi lªn
trªn, th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty. Ta cã thÓ thÊy
®îc th«ng qua s¬ ®å kªnh th«ng tin cña c«ng ty
Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m
®èc
C¸c phßng ban C¸c ph©n x­
ëng
10
2 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng cña
c«ng ty
Ngµnh giÇy lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, s¶n phÈm cña
ngµnh võa phôc vô cho s¶n xuÊt võa phôc vô cho tiªu dïng.
§èi tîng phôc vô cña ngµnh giÇy rÊt réng lín bëi nhu cÇu vÒ
chñng lo¹i s¶n phÈm cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng cho c¸c
môc ®Ých kh¸c nhau
S¶n phÈm giÇy lµ s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña
mäi ®èi tîng kh¸ch. MÆt kh¸c s¶n phÈm giµy phô thuéc
nhiÒu vµo môc ®Ých sö dông vµ thêi tiÕt. Do ®ã c«ng ty ®·
chó träng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng vµ yªu cÇu kü
thuËt cao- c«ng nghÖ phøc t¹p gi¸ trÞ kinh tÕ cao.
S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i dïng cho
xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa ( trªn 90% s¶n phÈm cña
c«ng ty lµm ra dµnh cho xuÊt khÈu) víi ®Æc ®iÓm ®îc thÓ
hiÖn theo s¬ ®å sau.
*VÒ thÞ trêng: C«ng ty giÇy Thîng §×nh s¶n xuÊt vµ kinh
doanh nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng trong ph¹m
vi c¶ níc vµ níc ngoµi. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc tiªu
thô trªn thÞ trêng kh¸c nhau. C«ng ty dµnh 20-30% s¶n lîng
hµng n¨m ®Ó phôc vô thÞ trêng trong níc th«ng qua hÖ
thèng ®¹i lý vµ ký kÕt hîp ®ång lµm s¶n phÈm cho kh¸ch
hµng. Do ®Æc ®iÓm vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh,
®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cho nªn thÞ trêng tiªu thô cña c«ng
ty chñ yÕu lµ thÞ trêng níc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y thÞ trêng EU lµ thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty, nã lu«n
chiÕm tû träng lín trong doanh thu xuÊt khÈu (95% tæng lîng
xuÊt khÈu). Trong EU c¸c b¹n hµng lín cña Thîng §×nh lµ ë
c¸c níc nh §øc, Anh, Ph¸p vµ hµng n¨m 3 thÞ trêng nµy
chiÕm 70% trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty. §©y lµ
nh÷ng thÞ trêng truyÒn thèng, ngêi tiªu dông ®· chÊp nhËn
s¶n phÈm cña c«ng ty. §èi víi thÞ trêng §«ng ¢u, B¾c ¢u,
B¾c Mü, hiÖn nay c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang trong qu¸
tr×nh x©m nhËp vµo thÞ trêng. Nh÷ng thÞ trêng cßn l¹i lµ
11
Ch©u ¸, Ch©u óc vµ Ch©u Phi víi sè lîng nhËp khÈu giÇy dÐp
lu«n lu«n biÕn ®éng. N¨m 2000 c«ng ty ®· thiÕt lËp mét ®¹i
lý t¹i Canada ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu thÞ trêng c¸c níc Ch©u Mü
®Çy tiÌem n¨ng (Mü, Canada, Braxin).
-ThÞ trêng néi ®Þa: C«ng ty lu«n x¸c ®Þnh ®©y lµ mét thÞ
trêng réng lín víi gÇn 80 triÖu d©n vµ hµng n¨m tiªu thô tõ
2,4 ®Õn 2,7 triÖu ®«i do c«ng ty s¶n xuÊt .S¶n phÈm cña
c«ng ty ®îc ph©n phèi qua c¸c kªnh b¸n hµng c¸c ®¹i lý, c¸c
chi nh¸nh trªn toµn quèc. C«ng ty ®· cñng cè më réng m¹ng
líi tiªu thô trong c¶ níc. §Õn th¸ng 6 n¨m 2000 ®· cã 36 ®¹i
lý b¸n lÎ trªn toµn quèc, t¨ng 17 ®¹i lý so víi n¨m 1997.
-ThÞ trêng néi ®Þa còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh:
Hµng nhËp lËu, hµng gi¶- nh¸i Thîng §×nh gi¸ rÎ, sù c¹nh
tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc..C«ng ty ®· vµ sÏ ®a ra
nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®èi phã víi t×nh h×nh trªn nh: Liªn tôc
c¶i tiÕn mÉu m·, t¨ng chÊt lîng vµ gi¶m gi¸ thµnh, ®Èy m¹nh
qu¶ng c¸o, hç trî b¸n hµng.. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm cña
c«ng ty s¶n xuÊt kh«ng chØ ®¸p øng vÒ mÆt chÊt lîng mµ
cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¸c biÖt ë n¬i sö dôngvµ
cßn ®¸p øng ®îc së thÝch vÒ kiÓu d¸ng vµ mÉu m· mµ
kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt yªu cÇu. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã
c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¹o ra c¸c s¶n phÈm vµ mÉu m·
phong phó phï hîp yªu cÇu cña kh¸ch hµng.
B¶ng KÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty
N¨m S¶n lîng tiªu XuÊt khÈu Néi ®Þa
thô (triÖu (triÖu
( triÖu ) ®«i) ®«i)
1998 4,61 2,032 2,578
1999 4,35 1,789 2,561
2000 4,7 2,381 2,319
2001 5,4 2,721 2,679
3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng
12
Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã
h¬n 45 n¨m ho¹t ®éng, viÖc ®µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng
gãp phÇn t¨ng viÖc lµm cho x· héi ®îc c«ng ty hÕt søc coi
träng. HiÖn nay ®é tuæi b×nh qu©n cña lao ®éng trong
c«ng ty lµ 33. Tr×nh ®é lao ®éng còng ®îc n©ng lªn râ rÖt
thÓ hiÖn qua b¶ng.
ChØ tiªu Sè lîng Tû lÖ %
Tæng sè lao ®éng 1927 100
§¹i häc 56 2,9
Trung häc chuyªn nghiÖp 24 1,24
C«ng nh©n 1560 81
C¸c lo¹i kh¸c 287 14,9
13
B¶ng- Tr×nh ®é bËc thî cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh
BËc BËc BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 Tæng
1 2
Sè lîng 37 212 567 620 91 25 8 1560
Tû lÖ 2,37 13,5 36,3 39,7 5,8 1,6 0,5 100
% 8 5 4
Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh cã tr×nh ®é
chuyªn m«n thÊp, chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng. Së dÜ lao
®éng phæ th«ng chiÕm tû lÖ cao
v× nhiÒu c«ng ®o¹n cña s¶n xuÊt kh«ng thÓ tù ®éng ho¸
vµ yªu cÇu tr×nh ®é cao. Sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay
nghÒ bËc 4, bËc 5 lµ 711 ngêi chiÕm 45,58%, bËc 6, bËc 7 lµ
33 ngêi chiÕm 2,1%, sè cßn l¹i lµ lao ®éng ®· qua c¸c líp
®µo t¹o tay nghÒ tõ 3-6 th¸ng do c«ng ty tæ chøc.
Mét ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty lµ tû lÖ n÷ chiÕm tíi
60% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hä cã u ®iÓm lµ
chÞu khã, khÐo lÐo vµ nhîc ®iÓm lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng lao
®éng l©u, kh«ng khÝ ån µo vµ nh÷ng n¬i ®éc h¹i nãng bøc.
4. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy
tr×nh c«ng nghÖ
*M¸y mãc.
Tõ ngµy ®æi tªn thµnh c«ng ty giÇy Thîng §×nh víi nh÷ng
m¸y mãc thiÕt bÞ cò cña xÝ nghiÖp vµ 3 d©y truyÒn s¶n
xuÊt giÇy hoµn chØnh cña Hµn Quèc ®Õn nay c«ng ty ®·
®Çu t thªm 4 d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ hÖ thèng m¸y mãc
thiÕt bÞ míi cã c«ng suÊt kho¶ng 5 triÖu ®«i/n¨m, cô thÓ lµ:
- 01 D©y chuyÒn s¶n xuÊt lìng tÝnh
- 03 D©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i víi sè lîng 4 triÖu
d«i/n¨m
- 02 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao vµ dÐp víi sè lîng
1triÖu ®«i/n¨m
- 35 M¸y c¾t dËp thñy lùc
- 700 M¸y may thÕ hÖ míi
14
- 02 Dµn m¸y thªu vi tÝnh (18&20 ®Çu)
- 03 Dµn Ðp ®Ó thñy lùc.. .
- 35 HÖ thèng m¸y vi tÝnh...
C«ng ty ®ang sö dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i,
giÇy thÓ thao, dÐp Sandan cña §µi Loan, Hµn Quèc trªn c¬ së
c¶i tiÕn cho phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, ®iÒu kiÖn cña
ngêi lao ®éng. §©y lµ nh÷ng d©y chuyÒn hoµn toµn khÐp
kÝn vµ cã tÝnh tù ®éng ho¸.
*Quy tr×nh c«ng nghÖ
C¸c giai ®o¹n c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
giÇy v¶i bao gåm : Båi ->C¾t ->Thªu ->May ->C¸n ->Gß -
>HÊp ->Bao gãi
TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n trªn ®Òu rÊt quan träng kh«ng thÓ
xem nhÑ kh©u nµo. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , t¹i mçi c«ng
®o¹n ®Òu cã mÉu m· ®èi xøng ®Ó nh©n viªn QC (Quanlity
Control) t¹i bé phËn ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra nghiÖm thu. Mét
yªu cÇu lu«n ®îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ sai
háng ph¶i ®îc ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi. Trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt th× giai ®o¹n t× gß ®Õn lu hoµ giÇy cã v©i
trß cùc kú quan träng, cã ¶nh hëng ®Õn tû lÖ s¶n phÈm háng
v× nÕu háng ë giai ®o¹n nµy kh«ng ®îc ph¸t hiÖn sím th×
®Õn cuèi giai ®o¹n chóng kh«ng cã kh¶ n¨ng söa ch÷a ®îc.
C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi
nhau.
5. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu
NVL lµ mét trong ba yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, ®©y lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n
phÈm. ChÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi
chÊt lîng s¶n phÈm dÉn tíi ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c cung øng
nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt.ChÝnh v× vËy c«ng ty rÊt quan
t©m tíi c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, ®ã
lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè lîng, chÊt lîng kÞp thêi
HiÖn nay viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®îc
tiÕn hµnh song song víi hai mïa giÇy. VÒ mïa l¹nh – mïa s¶n
15
xuÊt chñ yÕu víi khèi lîng lín ®ßi hái viÖc cung øng nguyªn
vËt liÖu ph¶i nhanh chãng kÞp thêi vµ ®ång bé. VÒ mïa nãng,
viÖc s¶n xuÊt giÇy cã phÇn chËm l¹i nªn tèc ®é cung øng
còng kh«ng yªu cÇu cao. Tuy nhiªn viÖc s¶n xuÊt giÇy chñ
yÕu thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng nªn khi cã ®¬n ®Æt
hµng th× phßng KÕ ho¹ch – VËt t míi lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho
nguyªn vËt liÖu. ViÖc cung øng nguyªn vËt liÖu do ®ã mµ
thùc hiÖn theo hai c¸ch: §èi víi nguyªn vËt liÖu dïng chung
cho s¶n phÈm th× ®îc mua theo ®Þnh kú, cßn nguyªn vËt
liÖu dïng riªng cho tõng lo¹i giÇy th× ®îc mua theo m· giÇy.
Trong c¸c nguyªn vËt liÖu th× 80% c«ng ty mua ë trong n-
íc, chØ cã 20%lµ nhËp ë níc ngoµi. Chñ yÕu lµ nh÷n nguyªn
vËt liÖu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc bªn ®Æt hµng
tù cung cÊp. Cao su hoµn toµn do thÞ trêng trong níc cung
cÊp, v¶i cã nhËp nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Nguyªn vËt liÖu chñ
yÕu mµ c«ng ty ph¶i nhËp lµ lïa chÊt (SiO, ZnO, CaCO 3 ...)
song ®a sè do kh¸ch hµng nhËp díi h×nh thøc ®Çu t trùc
tiÕp.
Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn viÖc cung
cÊp nguyªn vËt liÖu ph¶i phï hîp víi tõng ®¬n ®Æt hµng,
®iÒu ®ã lµm cho nguyªn vËt liÖu ®a d¹ngvµ phong phó h¬n.
Song c«ng ty ®· thùc hiÖn khai th¸c triÖt ®Ó nguån vËt liÖu
trong níc nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cho s¶n phÈm trªn thÞ trêng .
6. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ t×nh h×nh tµi chÝnh
cña c«ng ty
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh
nghiÖp cÇn ph¶i cã vèn. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËp trung c¸c
biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc huy ®éng h×nh thµnh
c¸c nguån vèn nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh kinh doanh ®îc
tiÕn hµnh liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. Nguån vèn cña doanh
nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tríc hÕt lµ
nguån vèn cña b¶n th©n chñ së h÷u, vèn ng©n s¸ch cÊp vµ
16
nguån vèn bæ xung trong qu¸ tr×nh kinh doanh, sau ®ã ®îc
h×nh thµnh tõ c¸c nguån vay, nî...
C«ng ty giÇy Thîng §×nh lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn
hµng n¨m còng ®îc ng©n s¸ch cÊp vèn díi d¹ng cho vay víi l·i
suÊt u ®·i, ngoµi ra c«ng ty cãn cã nguån vèn tù bæ xung,
vèn vay tõ c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh. Nguån vèn vay
cña c«ng ty chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng vèn kinh doanh,
®iÒu nµy cã thÓ thÊy qua biÓu sau:
17
B¶ng C¬ cÊu vèn c«ng ty giÇy Thîng §×nh (®¬n vÞ :
1000®)
Nguån vèn 1999 2000 2001
1.Tæng vèn kinh 42.788.840 48.850.290 61.982.290
doanh
Vèn cè ®Þnh 14.502.000 19.582.000 24.198.000
Vèn lu ®éng 28.286.840 29.268.290 37.784.290
2.Vèn chñ së h÷u 22.519.620 26.645.960 34.704.582
Vèn ng©n 20.509.837 26.987.743 31.654.000
s¸ch cÊp
Vèn tù bæ 2.099.825 2.658.217 3.050.582
xung
3.Vèn vay 20.269.220 22.204.330 25.825.000
Tû lÖ % vèn CSH/vèn 52,63 60,68 55,99
KD
Tû lÖ % VL§/VKD 66,11 59,92 60,96
Tû lÖ % VC§/VKD 33,98 40,08 39,040
Tû lÖ % VV/VKD 47,37 45,45 41,66
Qua biÓu trªn ta thÊy nguån vèn kinh doanh kh«ng
ngõng t¨ng qua c¸c n¨m. Trong ®ã nguån vèn vay chiÕm tû
träng lín trong tæng vèn kinh doanh: n¨m 1999 lµ 47,37%,
n¨m 2000 lµ 45,45%, n¨m 2001 lµ 41,46%.§Æc ®iÓm nµy cã
¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tµi chÝnh cña c«ng ty, tû
träng nµy cµng cao th× cµng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh
doanh cña doanh nghiÖp. Ta thÊy r»ng qua hai n¨m
2000,2001 tû lÖ vèn vay ®½ cho chiÒu híng gi¶m xuèng n¨m
sau thÊp h¬n n¨m tríc chøng tá kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ tµi
chÝnh ®· ®îc t¨ng lªn.
VÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã thÓ thÊy râ qua
b¶ng mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n sau:
18
B¶ng chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh
C¸c chØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002
tÝnh (Dù
kiÕn)
1.Gi¸ trÞ SXCN Tû ®ång 95,6 110 115
2. Doanh thu Tû ®ång 135,8 140 145
3. Kim ng¹ch XK TriÖu 4,6 7,5 8,5
USD
4. Lîi nhuËn Tû ®ång 1,8 2,0 2,2
5. Nép ng©n Tû ®ång 1,5 1,8 1,9
s¸ch
6. Tæng CPSX TriÖu ®«i 4,7 5,4 6,0
GiÇy XuÊt 2,5 2,8
khÈu
GiÇy ThÓ 1,0 1,3
thao
GiÇy néi ®Þa 2,0 2,6
7. Thu nhËp 1000®ån 780 850 960
b×nh qu©n g
8. §Çu t Tû ®ång 9,81 10 10,8
9. Tû suÊt lîi 0,18 0,18 0,2
nhuËn/®ång vèn
III §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thÞ trêng vµ
c¸c ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty
1. T×nh h×nh thÞ trêng cña c«ng ty
* ThÞ trêng giÇy thÕ giíi.
Sù ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay ®ang cã xu thÕ toµn
cÇu ho¸, nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ, ngµnh giÇy còng kh«ng
n»m ngoµi ph¹m vi nµy, nã b¾t ®Çu víi viÖc chuyÓn dÞch
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÇy tõ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn
(§øc, Ph¸p,Italy, Anh, Mü...) ®Õn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
19
t¹i Ch©u ¸( Pakisan, Hµn Quèc, Ên §é, §µi Loan, Hång
K«ng, Trung Quèc...) vµ sau ®ã lµ c¸c quèc gia t¹i khu vùc
§«ng nam Ch©u ¸ (In®«nªxia, Th¸i Lan, ViÖt Nam...)xa
h¬n n÷a lµ c¸c quèc gia t¹i khu vùc Trung ¸
Gãp mÆt vµo xu thÕ toµn cÒu ho¸ trªn ph¶i kÓ tíi sù cã
mÆt cña c¸c h·ng giÇy næi tiÕng thÕ giíi, mµ c¸c s¶n phÈm
cña hä ®· thùc sù ¨n s©u vµo ý thøc tiªu dïng cña ngêi tiªu
dïng (h·ng NIKE, ADIDAS, TEX, BATA...) c¸c h·ng trªn ®·
thèng trÞ mét c¸ch næi bËt trªn thÞ trêng giÇy thÕ giíi, hä
®· thùc sù ®øng ra sÆp xÕp vÒ nhu cÇu giÇy trªn thÞ tr-
êng .Ngoµi ra c¸c h·ng trªn ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc
chuyÓn dÞch c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy trªn thÕ giíi.
Theo sè liÖu thèng kª cña hiÖp héi giÇy Ch©u sa n¨m
2000 th× s¶n lîng giÇy trªn toµn thÕ giíi trong mét vµi n¨m
gÇn ®©y cã xu híng gi¶m, cã lóc díi 10 tû ®«i. Cô thÓ nh
sau:
Møc ®é gi¶m sót s¶n lîng giÇy thÕ giíi
Tªn níc Møc ®é gi¶m sót
C¸c níc SNG vµ §«ng ¢u 3 lÇn
C¸c níc T©y ¢u 4 lÇn
NhËt B¶n 2,5 lÇn
Hµn Quèc 3,5 lÇn
§µi Loan 1,5 lÇn
Mü 2,1 lÇn
Song c¸c nhµ kinh tÕ thÕ giíi dù ®o¸n tõ ®Çu n¨m 2001
t×nh h×nh sÏ s¸ng sña trë l¹i, theo ®iÒu tra cña Liªn ®oµn
C«ng nghiÖp Ch©u ©u cho biÕt.
+ s¶n xuÊt giÇy dÐp thÕ giíi sÏ ®¹t kho¶ng 14 tû ®«i vµo
n¨m 2005, t¬ng øng víi sè d©n kho¶ng 7 tû ngêi (b×nh qu©n
mçi ngêi sö dông 2 ®«i/n¨m)
20