Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty bảo hiểm nhân thọ bắc giang

  • 42 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ
Bắc Giang" để làm chuyên đề tốt nghiệp
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các
doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh
nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh
doanh, chiến lược thị trường và chiến lược cạnh tranh một cách đúng đắn và sáng tạo sao
cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, với thực tế của thị trường.
Điều đó đã minh chứng rằng marketing là công cụ quan trọng nhất của doanh
nghiệp, là chìa khoá vàng giúp các doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề.
Với các hệ thống chính sách hiệu quả marketing không chỉ giúp cho các nhà sản
xuất; kinh doanh lựa chọn đúng phương án đầu tư, tận dụng triệt để thời cơ kinh doanh mà
còn giúp họ xây dựng chiến lược cạnh tranh. Sử dụng các vũ khí cạnh tranh có hiệu quả
nhất nhằm nâng cao uy tín, chinh phục khách hàng, tăng cường khả năng cạnh tranh thị
trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing ở
doanh nghiệp trong thời gian thực tập ở Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Bắc Giang em đã
quyết định chọn đề tài: "Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang" để làm chuyên đề tốt nghiệp.
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận chuyên ngành, tìm hiểu thực tế, phân tích và đánh giá thực trạng
hoạt động kinh doanh của công ty đã chỉ ra ưu điểm cũng như nguyên nhân sinh ra tình
trạng đó để từ đó có định hướng hoàn thiện nó.
Giới hạn nghiên cứu:
Do hạn chế về thời gian cũng như năng lực trình độ có hạn, nên đề tài em chỉ nghiên
cứu phạm vi dưới góc độ tiếp cận của môn học marketing chuyên ngành.
Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, em cố gắng vận dụng nguyên
lý cơ bản của tư duy đổi mới, phương pháp tiếp cận hệ thống lôgic và lịch sử vừa nhằm
phân tích biện chứng mục tiêu nghiên cứu, vừa đặt nó vào trong môi trường kinh doanh
của công ty.
Với mục đích nghiên cứu, phương pháp và giới hạn nghiên cứu trên, em chia đề tài
của mình làm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận của việc mở rộng thị trường ở công ty sản xuất kinh doanh.
Chương II: Phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân
thọ Bắc Giang.
Chương III: Một số giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh.
Để hoàn thành chuyên đề này, em đã nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ tận tình của
cô giáo Phạm Thuý Hồng - Khoa Kinh doanh Thương mại, cũng như các cô chú, anh chị
trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.
Chương I
Những tiền đề lý luận về thị trường và các giải pháp marketing đồng bộ nhằm phát
triển thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh
I. Thị trường và tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường
1. Khái niệm thị trường
Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về thị trường bao gồm cả theo nghĩa rộng lẫn
nghĩa hẹp.
Theo nghĩa rộng, thị trường là lĩnh vực của sự trao đổi và lưu thông hàng hoá. Trên
thị trường diễn ra các hoạt động mua bán và trao đổi các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.
Đó là nơi gặp gỡ của cung và cầu, là nơi mà cả người bán và người mua tìm kiếm các lợi
ích riêng của mình. Thị trường có thể được hình thành do yêu cầu của việc trao đổi một
thứ hàng hoá, dịch vụ hoặc của một đối tượng có giá tri nào đó. Khi nghiên cứu thị trường
theo nghĩa rộng, người ta thường đề cập tới những yếu tố đặc trưng cơ bản là:
- Chủ thể của quá trình trao đổi
- Phương tiện trao đổi trên thị trường
- Điều kiện của quá trình trao đổi.
Đối với một doanh nghiệp, hoạt động của họ thường gắn liền với thị trường sản
phẩm hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Đó là nơi đảm bảo cung ứng các yếu tố đầu vào và giải
quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp thường
không quan tâm đến thị trường nói chung mà chỉ quan tâm đến thị trường sản phẩm của
doanh nghiệp. Nói một cách khác, vấn đề cơ bản mà các nhà kinh doanh quan tâm đến thị
trường là những người mua hàng và nhu cầu của họ về những hàng hoá của doanh nghiệp.
Theo Philip Kotler thì "thị trường là tập hợp những người mua hàng hiện tại và
tương lai". Quan điểm này coi khách hàng là thị trường của nhà kinh doanh. Với quan
điểm đó đã mở ra khả năng khai thác thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp. Thị trường
luôn ở trạng thái vận động và phát triển. Khả năng phát triển khách hàng sẽ quyết định sự
phát triển thị trường của các nhà kinh doanh.
Cũng cần phải nói thêm rằng, một doanh nghiệp trên thị trường khi với tư cách
người mua, lúc với tư cách người bán. Tuy nhiên, marketing chỉ quan tâm tới doanh
nghiệp với tư cách của người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì lẽ đó, quá trình
nghiên cứu thị trường đối với các doanh nghiệp chính là nghiên cứu khách hàng.
- Thị trường là môi trường chủ yếu cho các hoạt động kinh doanh, gắn liền với hoạt
động mua bán, trao đổi hàng hoá. Thị trường hình thành và phát triển cùng với sự phát
triển của nền kinh tế hàng hoá.
2. Tầm quan trọng của hoạt động mở rộng thị trường ở doanh nghiệp
 Mở rộng thị trường là điều kiện tồn tại của doanh nghiệp.
Đất nước chuyển sang nền kinh tế mở, giờ đây các doanh nghiệp không còn được
nhà nước bao cấp và tìm kiếm thị trường cho nữa, các doanh nghiệp có quyền độc lập
trong hoạt động kinh doanh của mình dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước.
Trong nền kinh tế sản xuất hiện đại, sự xuất hiện ngày càng nhiều những tiến bộ
khoa học kỹ thuật, quá trình cạnh tranh diễn ra trên phạm vi toàn cầu, do vậy các doanh
nghiệp đang đứng trước những thử thách to lớn trong việc nắm bắt thích nghi với môi
trường kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào cho dù đang đứng trên đỉnh cao của sự thành
đạt cũng có thể bị lùi lại phía sau nếu không nắm bắt được thị trường một cách kịp thời.
Ngược lại, cho dù doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực của sự phá sản cũng có thể vươn
lên chiếm lĩnh và làm chủ thị trường nếu họ nhạy bén, phát hiện ra xu thế của thị trường
hay những kẽ hở thị trường mà mình có thể len vào được.
Với nền kinh tế thị trường nhanh nhạy trên mọi lĩnh vực kinh doanh sẽ làm thay đổi
rất nhanh vị thế của cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp nào
không sớm nhận thức được điều này, không nỗ lực tăng trưởng sẽ nhanh chóng bị tụt lại
phía sau trong lĩnh vực kinh doanh của mình.
Muốn thành công trong kinh doanh thì một doanh nghiệp không chỉ dành được một
thị phần thị trường mà hơn thế nữa nó phải vươn lên đứng trong nhóm các doanh nghiệp
dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực mà mình tham gia. Để làm được điều này thì bắt buộc
doanh nghiệp phải không ngừng mở rộng thị trường của mình và có được chỗ đứng vững
chắc trên thị trường.
Việc mở rộng thị trường nhằm giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản
phẩm, khai thác mọi tiềm năng của thị trường một cách triệt để, hiệu quả của hoạt động
sản xuất kinh doanh được nâng cao, tăng lợi nhuận và khẳng định được vai trò, vị trí của
doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy việc mở rộng thị trường là một hoạt động có tầm
quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, nó góp phần không nhỏ vào việc thành
công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 Mở rộng thị trường là điều kiện để doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận.
Có nhiều cách để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp như nâng giá trong diều kiện
bán ra không đổi... nhưng những cách đó rất khó thực hiện khi nhiều sản phẩm cạnh tranh
nhau trên thị trường. Do đó muốn gia tăng lợi nhuận thì cách tốt nhất là doanh nghiệp phải
tiêu thụ được thêm nhiều hàng hoá, nghĩa là phải mở rộng được thị trường, thu hút được
thêm nhiều khách hàng mua và tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Hoạt động mở rộng
thị trường của doanh nghiệp có thể thực hiện theo hai hướng: thâm nhập sâu hơn vào thị
trường (mở rộng theo chiều sâu) hoặc mở rộng và thâm nhập vào thị trường mới (mở rộng
theo chiều rộng).
 Mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, tăng thị phần, nâng cao
vị thế của mình trên thị trường trong nước và thế giới.
Trong diều kiện nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới có nhiều biến động
như hiện nay, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp luôn phải đương
đầu với các đối thủ cạnh tranh tầm cỡ trong nước cũng như trên thế giới. Do vậy, muốn tồn
tại và phát triển ổn định thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng củng cố và phát
triển thị trường của mình. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được nhiều người tiêu dùng lựa
chọn thì uy tín của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp sẽ ngày càng tăng và điều này lại
tạo thuận lơi cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Như vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển ổn định thì phải tìm mọi cách,
mọi giải pháp nhằm tìm kiếm, tận dụng tối đa các cơ hội và tiềm năng sẵn có để không
ngừng củng cố và mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.
II. Các nội dung cơ bản của hoạt động marketing tại công Ty kinh doanh.
1.Hoạt động nghiên cứu marketing.
Bất kỳ một công ty nào cũng đều phải biết cách phát hiện những khả năng mới mở
ra của thị trường, có như vậy thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường được. Để
phát hiện được những khả năng mới mở ra của thị trường thì công ty cần phải tiến hành
nghiên cứu thị trường thông qua việc nghiên cứu, phân tích marketing.
Nghiên cứu marketing ở các công ty thương mại là một quá trình hoạch định, thu
thập, phân tích và thông đạt một cách hệ thống, chính xác các dữ liệu thông tin và những
phát hiện nhằm tạo cơ sở cho công ty thích ứng đối với các tình thế marketing xác định.
Nghiên cứu marketing tại công ty bao gồm các hoạt động cơ bản sau:
1.1. Nghiên cứu đặc trưng và đo lường khái quát thị trường.
Đây chính là hoạt động nghiên cứu thăm dò, xâm nhập thị trường của công ty nhằm
mục tiêu nhận biết và đánh giá khái quát khả năng xâm nhập, tiềm năng thị trường để định
hướng quyết định lựa chọn thị trường tiềm năng và chiến lược kinh doanh của công ty.
1.2. Nghiên cứu khách hàng và người tiêu thụ.
+ Đây là nội dung nghiên cứu chi tiết, cụ thể của thị trường trên hiện trường tập
khách hàng tiềm năng của công ty. Nó là nội dung nghiên cứu trọng yếu đối với các công
ty, là bí quyết thành công của một công ty trên thị trường, bởi việc xác định, hiểu biết các
dạng khách hàng với tập tính, thói quen tiêu dùng, mua hàng...sẽ tạo tiền đề trực tiếp cho
công ty xác lập mối quan hệ thích ứng phù hợp và hữu hiệu với thị trường của mình.
1.3. nghiên cứu phân đoạn thị trường mục tiêu.
Như ta đã biết, với những cặp sản phẩm thị trường xác định, trong đa số trường hợp
cho thấy, trong tập khách hàng tiềm năng có sự chênh lệch, phân hoá và khác biệt về tập
tính và thái độ ứng xử. Vì vậy để khai thác tối đa thị trường tiềm năng, đòi hỏi các công ty
phải xác lập được các thông số của sự khác biệt này và phát triển thị phần của công ty.
1.4. Nghiên cứu marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại
Thị trường tiêu thụ đòi hỏi các công ty phải luôn luôn đánh giá lại các đặc điểm,
tính chất của mặt hàng hiện tại và phải luôn luôn tổ chức cung ứng, chào hàng những mặt
hàng mới với những đặc tính mới để thoả mãn nhu cầu của người tiêu thụ trên thị trường.
1.5. Nghiên cứu marketing quảng cáo-xúc tiến bán của công ty.
Quảng cáo và xúc tiến là công cụ rất có hiệu lực trong hoạt động marketing, nhưng
nó là một lĩnh vực trừu tượng và khá tốn kém. Nghiên cứu marketing quảng cáo và xúc
tiến giúp cho các công ty biết được trương trình giao tiếp của họ ảnh hưởng tới suy nghĩ,
tình cảm và hành động của khách hàng như thế nào, để từ đó công ty có những điều chỉnh
cho phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
1.6. Nghiên cứu marketing phân phối và phân tích sức bán của công ty.
Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của nghiên cứu marketing, nó nhằm để
xây dựng chương trình định hướng hữu hiệu hơn cho công ty.
1.7. Nghiên cứu marketing giá kinh doanh.
Việc định giá và ứng xử giá có vị trí đặc biệt quan trọng và tồn tại nhiều quan điểm
tiếp cận giá khác nhau giữa các loại hình công ty, lĩnh vực kinh doanh. Trong một thị
trường cạnh tranh hiện thực, mục tiêu marketing giá được thống nhất là giá thị trường chấp
nhận được để cạnh tranh hữu hiệu và thúc đẩy bán hàng.
1.8. Nghiên cứu cạnh tranh.
Nghiên cứu cạnh tranh dựa trên cơ sở tìm hiểu toàn diện mục tiêu chiến lược, hoạt
động của các đối thủ cạnh tranh, để tạo ra một lợi thế cạnh tranh mạnh nhất có thể có được
trong những điều kiện cụ thể của các nguồn lực của công ty có thể huy động được cũng
như trong những điều kiện của môi trường cạnh tranh luôn luôn biến động đòi hỏi công ty
phải thích ứng. Nghiên cứu cạnh tranh giúp cho công ty xây dựng được kế hoạch phòng
thủ chặt chẽ và kế hoạch tấn công có hiệu quả với đối thủ, giành thắng lợi trên thương
trường.
1.9. Dự báo bán hàng của công ty.
Dự báo bán hàng của công ty là quá trình xác định mức bán kỳ vọng của công ty
trên cơ sở một dự án marketing đã chọn và một nôi trường marketing xác định trong kỳ dự
báo. Đây là một nội dung nghiên cứu marketing thiết yếu gắn liền với quá trình kế hoạch
hoá marketing, hợp lý hoá công nghệ kinh doanh và tối ưu hoá quản trị bán hàng của công
ty.
1.10. Nghiên cứu và dự báo xu thế phát triển kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu và dự báo hướng thay đổi và phát triển kinh doanh nhằm đánh giá toàn
diện ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội đến khách hàng, thị trường và hiệu
quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Nhờ kết quả nghiên cứu và dự báo xu hướng, công ty luôn luôn có khả năng chủ
động xây dựng kế hoạch chiến lược hợp lý và chuẩn bị tốt được mọi điều kiện để thích ứng
với những thay đổi trong tương lai của môi trường. Nghiên cứu xu hướng thay đổi và phát
triển vì vậy trở thành một bộ phận không thể thiếu trong các nội dung nghiên cứu
marketing của một công ty.
2. Phát triển marketing mục tiêu.
Marketing mục tiêu: trong trường hợp này công ty phân định các ranh giới các khúc
thị trường, đặt mục tiêu vào một haynhiều phân đoạn ấy rồi nghiên cứu hoạch định các sản
phẩm cùng chương trình marketing thích ứng cho từng khúc thị trường đã chọn.
Cấu trúc marketing mục tiêu của công ty
Phân đoạn Nhận dạng các cơ sở cho phân phối
Thị thị trường
trường
(S: Phát triển các trắc nghiệm của
kết luận phân đoạn
Định mục
Triển khai đo lường sự hấp dẫn
tiêu thị
của phân đoạn
trường
(T: Lựa chọn các phân đoạn trọng điểm
Định vị thế Hoạch định vị thế S.phẩm theo
sản phẩm đoạn trọng điểm
(P:
Positioning Phát triển marketingmix cho mỗi
đoạn trọng điểm
2.1.Phân đoạn thị trường.
 Khái niệm: Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia người tiêu dùng thành
nhóm trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi.
 Yêu cầu của phân đoạn thị trường: Có nhiều cách để phân khúc thị trường, nhưng
không phải tất cả các cách phân khúc thị trường đều có hiệu quả, để đảm bảo hữu ích tối
đa các khúc thị trường phải có các đặc điểm sau:
+ Đo lường được: quy mô, sức mua và các đặc điểm của khúc thị trường đều đo
được.
+ Đủ lớn: những khúc thị trường này phải đủ lớn và sinh lời xứng đáng cho việc
phục vụ, thực hiện riêng một chương trình marketing.
+ Có thể tiếp cận được: các khúc thị trường này phải đảm bảo tiết kiệm được và
phục vụ có hiệu quả.
+ Có thể phân biệt được: các khúc thị trường phải khác biệt nhau về quan niệm và
đáp ứng khác nhau đối với các yếu tố marketing -mix và chương trình marketing khác
nhau.
+ Có thể hoạt động được: có thể xây dựng những chương trình có hiệu quả để thu
hút và phục vụ những khúc thị trường đó.
 Những tiêu thức phổ biến để phân khúc thị trường người tiêu dùng.
Ta có thể mô hình hoá các biến số chủ yếu trong phân đoạn thị trường người tiêu
dùng bằng mô hình sau:
STT Biến số phân đoạn Diễn giải
I Theo địa dư Miền bắc, miền trung, miền nam...
1 Vùng, miền 100000 ; 1000000 ; 1500000... dân
2 Thành phố Phía bắc, ven biển, tây trung bộ...
3 Vùng khí hậu
I Nhân khẩu học 6 ; 6-11 ; 12 - 19 ; 20 - 34...
1 Lứa tuổi Nam, nữ
2 Giới tính 500000 ; 750000 - 1000000...
3 Thu nhập Kỹ thuật viên, quản trị viên...
4 Nghề nghiệp Kinh , hoa, tày, Ê đê...
5 Dân tộc
II Phác đồ tâm lý Dân nghèo , thượng lưu...
I Tầng lớp xã hội Xa xỉ, buông thả, ngương mẫu...
1 Cách sống ép buộc , tập thể, độc đoán...
2 Nhân cách
3
I Thái độ ứng xử
V Cơ hội ứng xử Phổ biến, đặc biệt...
1 Lợi ích đem lại Chất lượng , dịch vụ, tiết kiệm
2 ý niệm về sản Ưa nhẹ , tích cực , không quan
3 phẩm tâm...
Hình 1.8: Các biến số chủ yếu trong phân đoạn thị trường người tiêu dùng
 Chọn thị trường mục tiêu
Việc phân khúc thị trường đã cho thấy những cơ hội của khúc thị trường đang xuất
hiện trước công ty, do vậy công ty phải đánh giá các khúc thị trường khác nhau và quyết
định lấy bao nhiêukhúc thị trường và những khúc thị trường nào làm mục tiêu. Để có được
quyết định, công ty cần phải đánh giá và lựa chọn theo các yếu tố cụ thể.
 Đánh giá các khúc thị trường.
Khi đánh giá các khúc thị trường khác nhau thì công ty xem xét trên các yếu tố sau:
+ Quy mô và mức tăng trưởng của khúc thị trường.
Phải xem khúc thị trường tiềm ẩn có những đặc điểm về quy mô và mức tăng trưởng
"vừa sức" với công ty không. Mức tăng trưởng là một đặc điểm mong muốn, vì các công
ty nói chung đều muốn có mức tiêu thụ và lợi nhuận ngày càng tăng, song các đối thủ cạnh
tranh sẽ nhanh chóng xâm nhập những khúc thị trường đang tăng trưởng và giảm đi khả
năng sinh lời của chúng.
+ Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của khúc thị trường.
Một khúc thị trường có thể có quy mô và mức tăng trưởng mong muốn, nhưng lại
thiếu khả năng sinh lời, vì vậy công ty phải đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng sinh lời lâu dài như: các đối thủ cạnh tranh trong ngành, những kẻ xâm nhập tiềm ẩn,
những sản phẩm thay thế, người mua và người cung ứng.
+ Mục tiêu và nguồn tài nguyên của công ty.
Ngay cả khi một khúc thị trường lớn, đang tăng trưởng và hấp dẫn về cơ cấu, công
ty vẫn cần xem xét những mục tiêu và nguồn tài nguyên của bản thân mình với khúc thị
trường đó. Một số khúc thị trường hấp dẫn có thể vẫn bị loại bỏ, bởi vì chúng không phù
hợp với mục tiêu lâu dài của công ty. Ngay cả khi khúc thị trường phù hợp với những mục
tiêu của mình, công ty vẫn phải xem xét xem có đủ kỹ năng và nguồn tài nguyên trong
khúc thị trường đó không. Mỗi khúc thị trường đều có những yêu cầu nhất định để thành
công. Cần phải loại bỏ khúc thị trường đó nếu công ty thiếu một hay nhiều năng lực cần
thiết và không có điều kiện để tạo được những khả năng cần thiết. Song cho dù công ty có
đủ những năng lực cần thiết thì nó vẫnphải phát triển một số ưu thế trội hơn. công ty chỉ
nên xâm nhập vào những khúc thị trường nào mà mình có thể cung ứng với giá trị lớn hơn.
 Lựa chọn khúc thị trường .
Sau khi đã đánh giá khúc thị trường khác nhau, thì công ty phải quyết định nên phục
vụ bao nhiêu và những khúc thị trường nào (lựa chọn thị trường mục tiêu). công ty có thể
có các cách lựa chọn thị trường mục tiêu sau:
+Tập trung vào một khúc thị trường.
Ta có mô hình dưới đây :
M1 M2 M3
Trong đó: M là thị trường P1
P là sản phẩm
P2
P3
Trong trường hợp này, thông qua marketing tập trung công ty sẽ dành được một vị
trí vững chắc trong khúc thị trường nhờ hiểu biết rõ hơn những nhu cầu của khúc thị thị
trường đó và danh tiếng đặc biệt mà công ty có được. Hơn nữa công ty sẽ tiết kiệm được
trong hoạt động nhờ chuyên môn hoá sản xuất, phân phối và khuyến mãi. Nếu công ty
giành được vị trí dẫn đầu trong khúc thị trường thì nó có thể đạt được tỷ xuất lợi nhuận
trên vốn đầu tư cao. Nhưng marketing tập trung gắn liền với những rủi ro lớn hơn bình
thường, khúc thị trường cụ thể có thể trở lên tồi tệ hơn , hay một đối thủ cạnh tranh nào đó
có thể xâm nhập khúc thị trường này.
+ Chuyên môn hoá có chọn lọc.
M1 M2 M3
P1
P2
P3
Trong trường hợp này, công ty lựa chọn một số khúc thị trường, mỗi khúc thị trường
đều có sức hấp dẫn khách quan và phù hợp với những mục tiêu và nguồn tài nguyên của
công ty. Chiến lược phục vụ nhiều khúc thị trường này có ưu điểm là đa dạng hoá rủi ro
của công ty. Dù cho một khúc thị trường có trở lên không hấp dẫn nữa thì công ty vẫn có
thể tiếp tục kiếm tiền trong những khúc thị trường khác.
+ Chuyên môn hoá sản phẩm. M1 M2 M3
P1
P2
P3
Công ty sản xuất một sản phẩm nhất định để bán cho một số khúc thị trường, với
chiến lược này công ty tạo dựng được danh tiếng rộng khắp trong lĩnh vực sản phẩm
chuyên dụng nhưng rủi ro đổ bể cũng rất lớn khi có những sản phẩm thay thế bằng một
công nghệ hoàn toàn mới.
+ Chuyên môn hoá thị trường . M1 M2 M3
P1
P2
P3
Trong trường hợp này, công ty tập trung vào việc phục vụ nhiều nhu cầu của một
nhóm khách hàng cụ thể. công ty giành được danh tiếng rộng khắp vi Chuyên môn hoá vào
việc phục vụ nhóm khách hàng này và trở thành một kênh cho tất cả những sản phẩm mới
mà nhóm khách hàng có thể cần dùng đến.
+ Phục vụ toàn bộ thị trường M1 M2 M3
P1
P2
P3
Trong trường hợp này công ty có ý đồ phục vụ tất cả các nhóm khách hàng tất cả
những sản phẩm mà họ có thể cần đến. Chỉ có những công ty lớn mới có thể thực hiện
chiến lược này họ phục vụ toàn bộ thị trường theo hai cách marketing phân biệt hay
marketing không phân biệt.
Marketing không phân biệt: công ty có thể bỏ qua những khác biệt của khúc thị
trường, công ty thiết kế một sản phẩm, một chương trình nào thu hút được đông đảo người
mua nhất và dựa vào hệ thống phân phối, quảng cáo đại trà với mục đích nhằm tạo cho sản
phẩm một hình ảnh tuyệt hảo trong tâm trí mọi người.
Marketing có phân biệt: Công ty hoạt động trong một số khúc thị trường và thiết kế
những chương trình khác nhau cho từng khúc thị trường.
 Định vị sản phẩm trên thị trường
Khái niệm: Định vị sản phẩm trên thị trường là đảm bảo cho hàng hoá một vị trí
mong muốn trên thị trường và trong ý thức khách hàng mục tiêu, không gây nghi ngờ,
khác biệt hẳn với các thứ hàng nhãn hiệu khác.
Định vị sản phẩm trên thị trường nghĩa là công ty biến (cải tiến) sản phẩm không
khác biệt thành sản phẩm khác biệt và tạo ra ích lợi cho khách hàng, từ đó tạo niềm tin cho
khách hàng về vị trí số 1, về thuộc tính đó của sản phẩm của công ty trên thị trường .
3.Triển khai chương trình marketing - mix
3.1Khái niệm
Marketing-mix được hiểu là một phối thức định hướng các biến số marketing có thể
kiểm soát được mà công ty thương mại sử dụng một cách liên hoàn và đồng bộ nhằm theo
đuổi một sức bán và lợi nhuận dự kiến trong một thị trường trọng điểm xác định.
3.2 Mô hình mạng marketing - Mix
Ta có thể mô hình hoá bằng hình ảnh marketing - mix như sau:
Công ty thương Sản phẩm
mại, chất
lượng phong
cách, tên ợng
đường nét, lưạ Giá bán
chọn, nhãn
hiệu, quy
Bảng giá, chất
liệu
Giá theo và
chấp nhận,
thời hạn thanh Phân phối-
Kênh bao phủ,
phân bố,kiểm sức bán
soát, tồn kho,
điều vận, sức
Quảng cáo
Quảng cáo, bán
trực tiếp,
khuyếch trương
bán, quan hệ
công chúng,
3.3.Nội dung của marketing - mix
Marketing - mix bao gồm tất cả những gì mà công ty có thể vận dụng để tác động
lên nhu cầu về hàng hoá của mình có thể hợp nhất rất nhiều khả năng hình thành bốn nhóm
cơ bản: hàng hoá, giá cả, phân phối và khuyến mãi.
 Hàng hoá là tập hợp " sản phẩm và dịch vụ " mà công ty cung ứng cho thị trường
mục tiêu.
 Phân phối: là mọi hoạt động để hàng hoá dễ dàng đến tay khách hàng mục tiêu.
 Giá cả: là tổng số tiền mà người tiêu dùng phải chi đế có được hàng hoá
 Khuyến mãi (xúc tiến): là mọi hoạt động của công ty & nhằm truyền đạt những
thông tin về ưu điểm của hàng hoá do mình sản xuất và thuyết phục những khách hàng
mục tiêu mua thứ hàng đó.
Mọi quyết định về các bộ phận cấu thành marketing-mix tuỳ thuộc rất nhiều vào
việc xác định vị trí hàng hoá cụ thể mà công ty đó làm.
Chương II
Thực trạng hoạt động marketing với mục tiêu
nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang
I. Khái quát về Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang là một trong những công ty thành viên của
Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam được thành lập theo quyết định số 197/200/QĐ-BTC
ngày 08/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở tách hoạt động bảo hiểm nhân thọ
từ Công ty Bảo hiểm Bắc giang. Được cấp giấy phép kinh doanh số 314148 ngày
19/01/2001 với trụ sở chính đặt tại số 158 đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang. Là một đơn vị hạch toán kinh tế trực thuộc (hạch toán kinh tế phụ thuộc) Tổng
công ty Bảo hiểm Việt Nam. Với ngành nghề đăng ký kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm
nhân thọ, bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm tai nạn con người và đầu tư vốn theo pháp
luật và phân cấp của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam.
Thời gian đầu mới thành lập, do tách riêng hoạt động công ty gặp rất nhiều khó
khăn. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc sử dụng chung với Công ty Bảo hiểm Bắc Giang, số
cán bộ có 18 người với 12 tổ gồm 190 đại lý. Với con số như vậy việc khai thác và thu phí
gặp rất nhiều khó khăn vì địa bàn khai thác rộng, số văn phòng đại diện mới chỉ có 4
huyện Việt Yên, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hoà không khai thác hết được tiềm năng rộng
lớn. Nhưng với sự nỗ lực vươn lên hiện nay, số cán bộ đã là 28 người, số đại lý gần 500
chia thành 35 nhóm hoạt động tại thị xã Bắc Giang và tất cả các huyện trong tỉnh. Công ty
đã mở 15 văn phòng đại diện đặt tại 10 huyện thị để tạo điều kiện cho khách hàng, cho cán
bộ quản lý địa bàn, giám sát khai thác và thu phí của các đại lý đạt hiệu quả cao.
Từ 1/2004 đến nay đã tổ chức 10 khoá học cho các học viên để mở rộng thị trường,
quản lý địa bàn nâng cao chất lượng đại lý để công ty hoạt động hiệu quả nhất.
Tuy mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty luôn phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Tổng công ty đặt ra.
Năm 2002, được công nhận là đơn vị khá toàn diện.
Năm 2003, đơn vị xuất sắc toàn diện, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Vốn điều lệ của Tổng công ty 1500 tỷ hiện chưa giao cho các công ty thành viên
2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
Ban Giám đốc
Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng
HC-TH TC-KT PT-QLĐL CNBH DVKH KVI
(4 (4 (8 (4 (6 (6
người) người) người) người) người) người)
Các văn phòng đại
diện
Các nhóm
Các Đại lý
Biểu 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang