Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển nền kinh tế

  • 38 trang
  • file .doc
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung
quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®· thæi mét luång
giã míi vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ViÖt Nam. Nã kh«ng
nh÷ng khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn, thu
hót nguån vèn trong vµ ngoµi níc. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o
®µ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn … mµ cßn ®a nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi.
§iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc vµ chÝnh
s¸ch ®óng ®¾n trong tõng thêi kú nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é
ph¸t triÓn. Vèn lµ nguån lùc ®Çu tiªn vµ c¬ b¶n cña sù ph¸t
triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Nh÷ng chÝnh s¸ch huy ®éng
vµ sö dông vèn thÝch øng cã hiÖu qu¶ lµ ®éng lùc c¬ b¶n
®Ó ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ nhanh chãng ®Êt níc.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc ®ã em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i
ph¸p huy ®éng vèn cho ®Çu t - Ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ”.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn gióp ®ì nhiÖt
t×nh cña thÇy, c« gi¸o. Trong qu¸ tr×nh lµm bµi cña em do
thêi gian nghiªn cøu cßn ng¾n cïng víi sù hiÓu biÕt vÒ tµi
chÝnh doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái
1
nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong c¸c thÇy, c« gi¸o th«ng
c¶m.
Néi dung
I. C¸c nguån huy ®éng cho ®Çu t - ph¸t triÓn kinh tÕ:
1. Vai trß cña vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét níc ph¸t
triÓn. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc vµ
chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong tõng thêi kú, nh»m ®Èy nhanh
tèc ®éc ph¸t triÓn. Vèn lµ nguån lùc ®Çu tiªn vµ c¬ b¶n cña
sù ph¸t t riÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Nh÷ng chÝnh s¸ch
huy ®éng vµ sö dông vèn thÝch øng cã hiÖu qu¶ lµ ®éng lùc
c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ nhanh chãng ®Êt níc.
Víi th¾ng lîi cña sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ kÕt
qu¶ phÊn ®Êu ®¹t vµ vît nh÷ng chØ tiªu quan träng cña kÕ
ho¹ch 5 n¨m 1991 – 1995, ViÖt Nam ®ang chuyÓn qua giai
®o¹n míi ®a ®Êt níc ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao h¬n ®Ó
kh¾c phôc t×nh tr¹ng tôt hËu so víi nhiÒu níc xung quanh.
2
§©y lµ ®Æc trng quan träng nhÊt cña giai ®o¹n míi. Cã thÓ
nãi tèc ®é ph¸t triÓn cña ViÖt Nam trong 5 n¨m qua ®¹t
b×nh qu©n trªn 8%/n¨m cïng víi thµnh qu¶ chèng l¹m ph¸t
®· gióp ViÖt Nam tho¸t ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ, nhng
cha thÓ tr¸nh ®îc nguy c¬ tôt hËu xa h¬n so víi c¸c níc
kh¸c. Do vËy, trong nh÷ng n¨m tíi nhiÖm vô phÊn ®Êu tho¸t
khái t×nh tr¹ng níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn vµ tôt hËu so víi
c¸c níc xung quanh lµ vÊn ®Ò lín, cã thÓ nãi lµ vÊn ®Ò sèng
cßn cña d©n téc ViÖt Nam trong thêi ®iÓm hiÖn nay. Cã thÓ
nªu mét sè sè liÖu sau ®©y ®Ó so s¸nh:
- Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam trªn 8% nhng
tû lÖ t¨ng d©n sè lµ 2,2%.
- Tèc ®éc t¨ng trëng kinh tÕ cña Th¸i Lan lµ 8-9% nhng
tèc ®é t¨ng d©n sè chØ trªn 1%.
- Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña Trung Quèc tõ khi
chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng th× 10 n¨m liÒn tèc ®é t¨ng
trëng trung b×nh lµ 9%/n¨m, nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng 11
–13%/n¨m, nhng d©n sè còng chØ t¨ng trªn 1%.
Nh vËy, vÒ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi th× ViÖt Nam
ngµy cµng tôt xa so víi c¸c níc ®ã. Do ®ã ViÖt Nam ph¶i cã
tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng trong nhiÒu n¨m ®i
®«i víi h¹ thÊp tû lÖ t¨ng d©n sè th× míi hy väng tr¸nh
nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ViÖt
Nam ph¶i cã ®ñ vèn. §èi víi ViÖt Nam, b×nh qu©n ®Ó t¨ng
thªm 1 ®ång GDP th× ph¶i ®Çu t 3 ®ång vèn. Do vËy,
muèn cã tèc ®é t¨ng trëng tõ nay ®Õn n¨m 2000 trung
3
b×nh 9 – 10%/n¨m th× ph¶i ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ kho¶ng
50 tû USD. Trong khi ®ã kh¶ n¨ng nguån vèn trong níc chØ
®¸p øng ®îc theo quy ho¹ch ®Çu t kho¶ng h¬n 40% nhu
cÇu (t¬ng ®¬ng víi 20 tû USD) phÇn cßn l¹i ph¶i dùa vµo
bªn ngoµi.
Tû lÖ ®ã ®îc tÝnh trªn c¬ së møc tÝch luü trong níc cßn
thÊp chØ chiÕm kho¶ng 10% GDP. Theo xu thÕ ph¸t triÓn
chung hiÖn nay th× tû lÖ vèn trong níc sÏ t¨ng, vèn ngoµi níc
sÏ gi¶m dÇn khi nguån tÝch luü trong níc t¨ng lªn. VÊn ®Ò
quan träng hiÖn nay lµ b»ng c¸ch nµo ®Ó hµng n¨m ViÖt
Nam thu hót ®îc mét lîng vèn kh¸ lín (íc tÝnh 2 – 3 tû USD)
®ang n»m “®äng” trong nh©n d©n. H¬n n÷a, sè vèn huy
®éng ph¶i t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m sau ®Ó ®¸p øng nhu
cÇu ®Çu t chung cña ®Êt níc.
Tríc hÕt, cÇn cã nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ tÝnh chÊt ®a
d¹ng cña nguån vèn (kh«ng chØ lµ tiÒn tÖ, víi c¸c cÊu thµnh
phong phó: Vµng, ngo¹i tÖ, néi tÖ, giÊy tê cã gi¸ trÞ nh mét
thø “b¸n tiÒn tÖ” kh¸c, mµ c¶ vËt t kü thuËt, ®Êt ®ai, lao
®éng vµ tri thøc khoa häc...) cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc, vÒ viÖc huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi
nguån vèn tiÒn tÖ (®îc coi lµ nguån vèn bao trïm nhÊt, linh
ho¹t nhÊt).
Thø hai, ph¶i coi träng nguån vèn trong d©n c vµ c¸c
doanh nghiÖp, v× ®©y lµ nguån vèn chñ yÕu cho ng©n
s¸ch vµ cho hÖ thèng tÝn dông. Vèn ®Çu t trong níc c¨n b¶n
ph¶i dùa vµo tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ. Ph¶i b»ng mäi
4
c¸ch thu hót tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong nh©n d©n ®Ó
sö dông cã hiÖu qu¶, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n.
Mét trong nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n trong chiÕn lîc ph¸t
triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam 1996 – 2000 lµ phÊn ®Êu
t¨ng gÊp 2 lÇn GDP trªn mçi ®Çu ngêi vµo n¨m 2000 (so víi
n¨m 1990), t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng trëng GDP xÊp xØ
10%/n¨m. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn, vèn cã vai trß rÊt
quan träng.
Thùc hiÖn ®îc môc tiªu t¨ng trëng ®ã cã ý nghÜa rÊt
lín:
- §©y lµ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó rót ng¾n kho¶ng
c¸ch chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é kinh tÕ – x· héi gi÷a ViÖt Nam
vµ c¸c níc kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
- Lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c¶i thiÖn tõng bíc møc
sèng cña c¸c tÇng líp d©n c, gi¶m t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo,
thÊt häc, l¹c hËu vÉn cßn phæ biÕn cña mét bé phËn kh«ng
nhá cña nh©n d©n hiÖn nay, ®Æc biÖt t¹i c¸c khu vùc n«ng
th«n, miÒn nói.
- T¹o ra bíc ngoÆt cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó ®Êt n-
íc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹o ho¸
nÒn kinh tÕ cho nh÷ng n¨m sau n¨m 2000.
Qua thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc trªn thÕ
giíi, ngêi ta vÉn thÊy râ mét ®iÒu: Gi÷a t¨ng trëng vµ vèn
®Çu t cã mèi quan hÖ kh¸ chÆt chÏ, ®Ó ®¹t ®îc møc t¨ng
trëng cao, cÇn thiÕt ph¶i cã møc tÝch luü vµ ®Çu t lín, ngîc
5
l¹i møc ®Çu t lín chØ cã thÓ duy tr× dµi h¹n th«ng qua tû lÖ
t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh. C¸c b¶ng sè liÖu bªn díi gãp
phÇn kh¼ng ®Þnh ®iÒu nªu trªn. Ch©u Phi do cã møc ®Çu
t h¹n chÕ – xÊp xØ 20%/n¨m so víi GDP – cho nªn hËu qu¶
lµ møc t¨ng trëng GDP qua c¸c n¨m rÊt thÊp, íc chõng
2,5%/n¨m. Trong khi ®ã, ë ch©u ¸ do liªn tôc duy tr× ®îc
møc ®Çu t trªn 30%/n¨m, nªn ®· b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tr-
ëng GDP kh¸ tèt vµ æn ®Þnh, trªn 6%/n¨m. §i s©u vµo
tõng níc ®îc ghi nhËn cho n¨m 1993, chóng ta còng thÊy cã
t×nh h×nh t¬ng tù nh vËy: Nh÷ng níc cã møc ®Çu t cao
®Òu cã møc t¨ng trëng kh¸ nhanh nh Malaixia, Th¸i Lan...,
thËm chÝ cã níc nhê møc ®Çu t kh¸ cao (39%/n¨m) mµ ®·
®¹t thµnh tÝch t¨ng trëng kû lôc cña thÕ giíi nh trêng hîp
Trung Quèc. Ngîc l¹i, nh÷ng níc cã møc ®Çu t thÊp nh Nepal,
Pakistan, MiÕn §iÖn ®· dÉn ®Õn sù t¨ng trëng tr× trÖ,
chËm ch¹p, thËm chÝ suy tho¸i nh trêng hîp cña M«ng Cæ (-
7,6%).
B¶ng 1: So s¸nh ®Çu t vµ t¨ng trëng kinh tÕ t¹i ch©u
Phi vµ ch©u ¸
B×nh 1991 1992 1993
qu©n
89 - 90
Ch©u Phi
- GDP thùc 2,6 1,5 2,0 3,3
tÕ (%)
- % ®Çu t- 21,0 19,8 19,6 20,6
/GDP
Ch©u ¸
- GDP thùc 6,6 5,7 6,6 6,4
6
tÕ (%)
- % ®Çu t- 30,2 30,2 31,1 31,3
/GDP
Nguån: World ecomomic outlook – 1/1993
B¶ng 2: §Çu t vµ t¨ng trëng kinh tÕ t¹i mét sè níc n¨m
1993
Níc T¨ng trëng GDP Møc ®Çu t (%
(%) GDP)
1. Trung Quèc 13,0 39
2. Hµn Quèc 4,3 36
3. Malaysia 10,4 30
4. Th¸i Lan 7,4 32
5. Nepal 3,1 5
6. Pakistan 3,0 12
7. MiÕn §iÖn 1,2 13
8. M«ng Cæ 7,6 3
Nguån: Asiaweek Review No: 24 – 1993
2. Nguån vèn huy ®éng trong níc
2.1. Tµi chÝnh d©n c:
§©y lµ nguån tµi chÝnh ph©n bè kh«ng ®Òu trªn toµn
quèc gia. Tuy nhiªn, nÕu biÕt c¸ch khai th¸c triÖt ®Ó th× nã
l¹i lµ mét nguån ®¸ng kÓ cho mçi quèc gia. Nguån vèn tõ
d©n c cã thÓ lµ tr¸i phiÕu trªn thÞ trêng hoÆc tiÒn göi ë
NHTM. Mét trong nh÷ng nÐt ®Æc thï cña kinh tÕ ViÖt Nam
cho tíi nay lµ nÒn kinh tÕ mang nÆng mµu s¾c cña “kinh tÕ
tiÒn mÆt”. HÇu kÕt c¸c giao dÞch kinh tÕ trong d©n c vµ
7
mét bé phËn lín gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ ®îc thùc hiÖn b»ng
tiÒn mÆt. H¬n n÷a, ngêi d©n ViÖt Nam theo truyÒn thèng
tõ l©u lu«n cã thãi quen tiÕt kiÖm vµ tù cÊt tr÷ tiÒn mÆt vµ
c¸c tµi s¶n quý gi¸ nh vµng, b¹c, ®¸ quý... Do vËy, mét bé
phËn tµi s¶n, tiÒn mÆt thêng ®îc lu gi÷ trong d©n c mµ cha
®îc khai th¸c huy ®éng, ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ.
Nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®îc tiÒm n¨ng to lín nµy, Nhµ níc
ViÖt Nam ®· cã chñ tr¬ng t¨ng cêng huy ®éng néi lùc nµy
th«ng qua thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, tÝn phiÕu kho b¹c Nhµ níc, tr¸i
phiÕu c«ng tr×nh, xóc tiÕn ®Ó h×nh thµnh thÞ trêng chøng
kho¸n, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn qua c¸c
quü tiÕt kiÖm...
2.2. Ng©n s¸ch Nhµ níc:
2.2.1. ThuÕ:
HiÖn nay, thuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu ®èi víi mçi quèc
gia. Víi khèi lîng lín, ngoµi viÖc bï ®¾p chi tiªu cña ChÝnh
phñ, thuÕ lµ nguån vèn quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp.
Dï vËy, do thuÕ thu vÒ nh»m chi tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng
cña ChÝnh phñ nªn kh«ng ®îc sö dông linh ®éng.
2.2.2. PhÝ vµ lÖ phÝ:
Nh÷ng kho¶n nµy ®îc thu chñ yÕu tõ c«ng tr×nh c«ng
céng... Nã gãp phÇn lµm t¨ng thu NSNN. Còng nh thuÕ,
nguån vèn nµy kh«ng linh ®éng vµ kh«ng dµi h¹n. Tuy
nhiªn, nh÷ng nguån thu tõ phÝ vµ lÖ phÝ cã thÓ lµ mét liÒu
8
thuèc kÝch thÝch ®èi víi mét sè ngµnh kinh tÕ c«ng céng vÒ
vèn.
2.2.3 Thu tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
Doanh nghiÖp:
HiÖn nay, ë ViÖt Nam nh÷ng kho¶n nµy thêng b»ng
kh«ng, thËm chÝ ©m. ChØ mét sè Ýt Doanh nghiÖp lµm ¨n
cã l·i. Tuy nhiªn, kh«ng thÓ phñ nhËn, ®©y lµ nguån vèn
quan träng trong t¬ng lai. C¸c kho¶n thu tõ c¸c Doanh
nghiÖp nµy võa lµ nguån cung cÊp thªm cho thÞ trêng tµi
chÝnh (cßn nam) võa gãp phÇn ®Çu t cho c¸c Doanh nghiÖp
®Ó ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh.
2.2.4. Thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh:
C¸c c¬ së ho¹t ®éng tµi chÝnh mang tÝnh trung gian vµ
còng lµ ®¬n vÞ kinh doanh thu lêi. C¸c tæ chøc nµy ho¹t
®éng linh ho¹t, huy ®éng, lu©n chuyÓn vèn tõ n¬i thõa vèn
sang n¬i thiÕu vèn. Nã gãp phÇn lµm cho nguån thu cña
NSNN t¨ng thªm.
Ngoµi ra, nguån thu NSNN cßn bao gåm c¶ c¸c nguån
thu tõ tµi s¶n c«ng cßn bá phÝ hoÆc tõ c¸c tµi s¶n c«ng do
c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, lùc lîng qu©n ®éi...
n¾m gi÷.
3. Nguån vèn huy ®éng níc ngoµi
3.1. Nguån vèn huy ®éng ®Çu t trùc tiÕp (FDI):
9
§Çu t trùc tiÕp NN lµ mét lo¹i h×nh di chuyÓn vèn quèc
tÕ trong ®ã ngêi chñ së h÷u vèn ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp
qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng sö dông vèn.
§Çu t trùc tiÕp ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc x©y dùng
doanh nghiÖp míi víi quyÒn së h÷u vµ qu¶n lý phô thuéc vµo
møc ®é ®ãng gãp cña mçi bªn. Trong ®ã, bªn níc ngoµi ph¶i
gãp mét sè vèn tèi thiÓu tuú theo vèn ph¸p ®Þnh vµ luËt
§Çu t níc ngoµi ®ång thêi lîi nhuËn thu ®îc còng chia theo tû
lÖ nµy.
HiÖn nay FDI, cã c¸c xu híng vËn ®éng sau:
Xu híng tù do ho¸ ®Çu t: thÓ hiÖn trªn 3 b×nh diÖn quèc
gia, khu vùc vµ quèc tÕ. §ã lµ viÖc gi¶m dÇn nh÷ng h¹n chÕ
vÒ h×nh thøc ®Çu t, vèn gãp, nh©n c«ng, chuyÓn giao c«ng
nghÖ... ®ång thêi t¨ng cêng ®µo t¹o nguån nh©n lùc
khuyÕn khÝch vÒ tµi chÝnh..., h×nh thµnh hiÖp ®Þnh song
vµ ®a ph¬ng.
Vai trß cña c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia ngµy cµng næi
bËt trong viÖc cung cÊp tµi chÝnh vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ
cïng kinh nghiÖm qu¶n lý còng lµ mét xu híng míi.
Xu híng míi lµ cã sù vËn ®éng lu©n chuyÓn vèn gi÷a
c¸c níc ph¸t triÓn. Vèn FDI, tuy nhiªn, còng cã sù biÕn ®æi
t¨ng dÇn vÒ qui m« vµ tèc ®é ph©n vèn vµo c¸c níc ®ang
ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ c¸c níc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng.
Cuèi cïng lµ xu híng chuyÓn dÇn lÜnh vùc ®Çu t tõ khai
th¸c sang chÕ t¹o vµ dÞch vô, vµo nh÷ng ngµnh ®ßi hái sö
dông lao ®éng cã tr×nh ®é cao, t¹o ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ –
x· héi lín...
10
§Çu t trùc tiÕp hiÖn nay chñ yÕu trªn 3 h×nh thøc: hîp
t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång, doanh nghiÖp liªn doanh
vµ doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi.
§Çu t trùc tiÕp mang l¹i c¶ mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc,
song nãi chung, c¶ víi níc tiÕp nhËn vµ níc ®Çu t ®Òu cã lîi ë
nhiÒu mÆt nh: ë níc tiÕp nhËn sÏ tiÕp thu ®îc khoa häc – kü
thuËt – c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kinh nghiÖm qu¶n lý, sö dông
vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n..., ®èi víi níc ®i ®Çu t: vèn
®Çu t ®îc sö dông víi hiÖu qu¶ cao, chiÕm lÜnh thÞ trêng,
tËn dông ®îc nguån nh©n c«ng rÎ m¹t, tr¸nh ®îc hµng rµo
b¶o hé mËu dÞch,... Tuy nhiªn, còng cã nh÷ng mÆt tiªu cùc
nh: nÕu m«i trêng chÝnh trÞ – Kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh sÏ
khã thu hót FDI, dÔ bÞ nhËp nh÷ng c«ng nghÖ l¹c hËu kÐm
hiÖu qu¶, ph¸ ho¹i m«i trêng,...
3.2. Nguån vèn ®Çu t gi¸n tiÕp (§TGT):
§TGT lµ lo¹i h×nh di chuyÓn vèn gi÷a c¸c quèc gia
trong ®ã ngêi chñ së h÷u vèn kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý vèn
vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn, hä kh«ng chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ®Çu t mµ hëng l·i suÊt theo tû lÖ sè
vèn ®Çu t.
§Çu t níc ngoµi gi¸n tiÕp chñ yÕu díi h×nh thøc viÖn trî
ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). ODA lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n hç trî
kh«ng hoµn l¹i hoÆc c¸c kho¶n tÝn dông u ®·i (vay dµi h¹n
vµ l·i suÊt thÊp) cña c¸c tæ chøc thuéc Liªn Hîp Quèc, c¸c tæ
chøc phi ChÝnh phñ, vµ mét sè c¸c níc còng nh c¸c tæ chøc
tµi chÝnh quèc tÕ. ODA gåm cã c¸c kho¶n viÖn trî vµ vay u
®·i.
3.2.1. Nguån vèn viÖn trî:
11
Lµ c¸c kho¶n mµ c¸c ®èi t¸c cña ODA chuyÓn vµo mét
quèc gia (®Æc biÖt lµ cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn) díi h×nh
thøc hoµn l¹i hay kh«ng hoµn l¹i. Th«ng thêng, nã sÏ ®i kÌm
víi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ chÝnh trÞ.
3.2.2. Nguån vèn vay u ®·i:
Lµ viÖc c¸c ®èi t¸c cña ODA cho c¸c níc ®ang ph¸t
triÓn vay víi l·i suÊt thÊp, trong thêi gian dµi. Song viÖc cho
vay u ®·i còng g¾n chÆt víi th¸i ®é chÝnh trÞ cña c¸c
ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ kh¸c nhau.
ODA cã c¸c ®Æc ®iÓm chung lµ: bªn tiÕp nhËn vèn ®-
îc toµn quyÒn sö dông vèn, vay víi l·i suÊt thÊo, trong thêi
gian dµi nhng nãi chung lµ bÞ lÖ thuéc vÒ chÝnh trÞ ®èi víi
níc vµ tæ chøc cho vay.
Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc ®Çu t trªn cßn cã vay nî th¬ng m¹i
vµ KiÒu hèi.
3.3. Vay nî th¬ng m¹i:
Lµ h×nh thøc vay tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ víi l·i suÊt
vµ thêi gian cô thÓ. L·i suÊt nµy thêng cao h¬n nhiÒu so víi
l·i suÊt cña vay u ®·i vµ thêi gian l¹i ng¾n h¬n nªn c¸c níc
thêng cè g¾ng ®Ó h¹n chÕ kho¶ng vay nµy.
003.4. KiÒu hèi:
Lµ viÖc chuyÓn tiÒn cña ngêi lao ®éng ViÖt Nam ë níc
ngoµi vÒ trong níc. Ngêi lao ®éng ra níc ngoµi chñ yÕu qua 2
h×nh thøc lµ xuÊt khÈu lao ®éng vµ ViÖt KiÒu.
Nh vËy, trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt Nam ®· huy ®éng
vèn nh thÕ nµo tõ c¸c nguån nµy?
12
II. Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cña ViÖt Nam hiÖn nay
1. Nhu cÇu vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn
nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ång thêi thùc hiÖn
më cöa nÒn kinh tÕ tõng bíc héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ.
Môc tiªu lín cña ViÖt Nam vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®·
®îc x¸c ®Þnh râ trong V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn
thø VII vµ tiÕp tôc ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i §¹i héi lÇn thø VIII
víi mét quyÕt t©m rÊt cao lµ: Tíi n¨m 2020, ViÖt Nam sÏ trë
thµnh mét níc c«ng nghiÖp. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu nµy th×
vèn ®Çu t hµng n¨m ph¶i ®¹t møc 25 – 30% GDP. Do vËy
nhu cÇu vèn ®èi víi ViÖt Nam lµ rÊt lín.
ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc, kÞp thêi
nªn mÆc dï trong bèi c¶nh nh vËy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vÉn
cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc. So víi n¨m 2001, nhÞp
®é t¨ng trëng GDP n¨m 2002 dù kiÕn ®¹t kho¶ng 7%, gi¸
trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp íc t¨ng 14,4% trong ®ã khu vùc
doanh nghiÖp Nhµ níc t¨ng 11,9%, khu vùc ngoµi quèc
doanh t¨ng 19,3%, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng
14,7%. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp chuyÓn dÞch bíc ®Çu vÒ c¬
cÊu s¶n xuÊt c©y trång vËt nu«i, tèc ®é t¨ng trëng kh¸ cao,
®¹t 5%. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh dÞch vô íc
®¹t 6,7%... C¸c c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ nh×n chung
®îc b¶o ®¶m.
13
ViÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc còng cã bíc
tiÕn ®¸ng kÓ. ¦íc tÝnh trong n¨m 2002, cã kho¶ng 250 –
300 doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸; ®· chuyÓn mét sè
Tæng c«ng ty Nhµ níc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty
mÑ – c«ng ty con. KÕt qu¶ ®iÒu tra míi ®©y ®èi víi 422
doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸ trªn 1 n¨m t¹i 15 tØnh,
thµnh phè cho thÊy cæ phÇn ho¸ ®· thùc sù gãp phÇn n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
chuyÓn ®æi, t¨ng ®éng lùc cho ngêi lao ®éng, cho doanh
nghiÖp. Khu vùc kinh tÕ d©n doanh còng cã nh÷ng chuyÓn
biÕn m¹nh mÏ. LuËt Doanh nghiÖp, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn
khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá, ph¸t triÓn lµng
nghÒ... ®· gãp phÇn huy ®éng tèt c¸c nguån lùc trong c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ ®a vµo ®Çu t ph¸t triÓn. Thùc thi LuËt
Doanh nghiÖp tõ n¨m 2000 tÝnh tíi th¸ng 10/2002 ®· cã
kho¶ng 52.000 doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp míi víi sè vèn
®¨ng ký míi vµ bæ sung cña c¸c doanh nghiÖp theo LuËt
Doanh nghiÖp ®¹t kho¶ng 92.200 tû ®ång (6 tû USD). N¨m
2002, khu vùc kinh tÕ t nh©n trong níc ®ãng gãp kho¶ng
39% GDP. Khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi tiÕp tôc
duy tr× kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kh¸, t¹o thªm mét sè mÆt hµng
míi, thÞ trêng míi, t¨ng thªm søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm,
®ãng gãp kho¶ng 13,4% GDP n¨m 2002. Cho ®Õn nay, cã
h¬n 3600 dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ang cßn hiÖu lùc,
víi tæng vèn ®¨ng ký h¬n 38 tû USD, trong ®ã 1.900 dù ¸n
®· ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¬n 1.000 dù ¸n ®ang
trong giai ®o¹n x©y dùng c¬ b¶n. N¨m 2002, sè vèn cÊp míi
14
íc ®¹t trªn 2 tû USD vµ sè vèn thùc hiÖn ®¹t 2,3 tû USD.
Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi
2002 cßn nhiÒu yÕu kÐm, chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ dÞch
vô cña nhiÒu s¶n phÈm cßn ë møc cao, lµm gi¶m kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t cã
cha cao, c¬ cÊu ®Çu t cha thËt hîp lý, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ cßn chËm...
Kú häp thø hai Quèc héi Kho¸ XI võa th«ng qua NghÞ
quyÕt vÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2003 vµ
quyÕt ®Þnh mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch n¨m tíi
lµ: tèc ®é t¨ng GDP kho¶ng 7,5%; gi¸ trÞ c¸c ngµnh dÞch
vô t¨ng kho¶ng 7%; tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 7 –
8%; l¹m ph¸t dù kiÕn 4%; tæng nguån vèn ®Çu t ph¸t triÓn
toµn x· héi t¨ng 15% so víi n¨m 2002 vµ b»ng 35,2% GDP.
Tæng nguån vèn ®Çu t ph¸t triÓn toµn x· héi n¨m 2001
íc thùc hiÖn 150 ngh×n tû ®ång, b»ng 30,8% GDP. Dù kiÕn,
tæng nguån vèn ®Çu t toµn x· héi n¨m 2002 sÏ ®¹t 175
ngh×n tû ®ång, t¨ng 17% so víi n¨m 2001 vµ b»ng kho¶ng
32% GDP.
2. Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh huy ®éng vèn trong níc
Cã thÓ nãi, vèn níc ngoµi ®· ®¸p øng mét phÇn quan
träng nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Çu t ph¸t
triÓn, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ – x· héi, nhÊt lµ viÖc
tËp trung vèn ®Çu t vµo mét sè lÜnh vùc then chèt nh»m t¹o
15
®µ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, ViÖt Nam lµ mét níc
cã nî níc ngoµi trªn GDP t¬ng ®èi lín, nªn vÊn ®Ò t×m
nguån vèn tõ néi bé nÒn kinh tÕ lµ yªu cÇu bøc xóc trong
giai ®o¹n hiÖn nay. Tû lÖ tiÕt kiÖm cña d©n c ®· t¨ng lªn
®¸ng kÓ. C¸c h×nh thøc huy ®éng ®· ph¸t huy ®îc ®iÓm
m¹nh cña m×nh. Tõ 1995 ®Õn 2000, tû lÖ tiÕt kiÖm trong
níc t¨ng tõ 18,2% lªn 272. Tæng quÜ tÝch luü t¨ng trung
b×nh hµng n¨m trªn 9,5%. TÝch luü tµi s¶n so víi GDP tõ
1995 ®Õn 2000 t¨ng tõ 27,2% ®Õn 29,5%... §iÒu ®ã cho
thÊy, vèn cho ph¸t triÓn, ®Çu t ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, viÖc
huy ®éng vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n.
NSNN ®· ®îc c¬ cÊu l¹i theo híng hiÖu qu¶ h¬n trong
®ã, thu tõ thuÕ vµ phÝ, lÖ phÝ vµo kho¶ng 94,2% lµm t¨ng
thu NSNN, tæng thu NSNN t¨ng trung b×nh lín h¬n 8,7%.
Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Tæng côc Thèng kª vÒ vèn
®Çu t ph¸t triÓn toµn x· héi trong n¨m 1999 – 2000, nÕu
xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn x· héi, th×
n¨m 2000 NSNN cÊp 34.600 tû ®ång, chiÕm 23,5%; vèn
vay ng©n hµng vµ vay tÝn dông lµ 44.000 tû ®ång, chiÕm
29,8%; vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ kinh
doanh lµ 57.700 tû ®ång, chiÕm 39,1%; c¸c nguån vèn kh¸c
lµ 11.300 tû ®ång, chØ chiÕm 7,6%. Nh vËy, vèn tù cã lu«n
chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng vèn ®Çu t ph¸t triÓn
toµn x· héi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Së dÜ cã t×nh h×nh
kh¶ quan nµy lµ do c¸c doanh nghiÖp nhµ níc tù ®Çu t trªn
8.000 tû ®ång mçi n¨m.
16
C«ng cuéc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ vÒ c¬ b¶n lµ cã hiÖu
qu¶, h×nh thµnh ®îc hÖ thèng thuÕ, c¬ cÊu thuÕ t¬ng ®èi
hîp lý gióp thu NSNN chñ yÕu tõ thuÕ ®¹t h¬n 90%.
ThiÕt lËp vµ n©ng cao hÖ thèng tµi chÝnh trung gian
(NHTM), hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh ng©n hµng tõng bíc phï hîp víi
hÖ thèng ng©n hµng thÕ giíi.
Thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña TTCK ViÖt Nam ®·
gãp phÇn huy ®éng mét nguån vèn ®Çy tiÒm n¨ng tõ d©n
c vµ níc ngoµi.
ChÝnh phñ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc nh gÆp gì,
nãi chuyÖn, ®a ra c¸c h×nh thøc hç trî vµ sù quan t©m tíi
c¸c ViÖt KiÒu ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t tõ nguån
KiÒu hèi.
3. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn tõ nguån níc ngoµi
Vèn ch¶y vµo ViÖt Nam chñ yÕu díi d¹ng ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi (FDI), vay níc ngoµi (ODA vµ vay th¬ng m¹i),
vµ kiÒu hèi.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi: §©y lµ nguån vèn trung – dµi
h¹n chñ yÕu cña ViÖt Nam. H¬n 10 n¨m qua, kÓ tõ khi cã
LuËt §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi (§TNN) ®· ®ãng gãp kho¶ng 30% tæng nguån vèn
®Çu t toµn x· héi. Bªn c¹nh ®ã, khu vùc cã vèn ®Çu t níc
ngoµi kh«ng chØ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng nhanh
tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) mµ cßn gãp phÇn t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu vµ t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm. C¸c dù ¸n
®Çu t níc ngoµi tÝch cùc tham gia vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬
17
cÊu kinh tÕ, t¨ng tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong
GDP, t¹o thªm n¨ng lùc míi vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trong
mét sè ngµnh quan träng. Ngoµi ra, §TNN còng lµ mét “kªnh”
®a vµo ViÖt Nam nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ gãp phÇn
tÝch cùc cho tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam víi khu vùc vµ
thÕ giíi. Theo Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, dù kiÕn, trong kÕ ho¹ch
5 n¨m, 2001 – 2005, tæng vèn §TNN cã thÓ lªn tíi 16 tû
USD, t¨ng 24% so víi 5 n¨m tríc. §ã lµ dù b¸o rÊt l¹c quan
trong viÖc thu hót nguån vèn níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn. Tuy
nhiªn, lÜnh vùc ®Çu t níc ngoµi còng cßn nhiÒu ®iÒu bÊt
cËp. §Ó thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi cÇn x¸c ®Þnh râ r»ng:
(1) Môc tiªu quan träng nhÊt kh«ng ph¶i lµ sè lîng vèn thu
nhËn ®îc mµ ph¶i lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi do nguån vèn
nµy ®em l¹i; (2) KÕt hîp hµi hoµ lîi Ých trong níc víi lîi Ých
cña nhµ ®Çu t; (3) viÖc lùa chän h×nh thøc ®Çu t vµ quy
m« cña dù ¸n còng ph¶i c¨n cø vµo hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi.
Trong lÜnh vùc ng©n hµng, víi chñ tr¬ng chung cña
§¶ng vµ Nhµ níc lµ khuyÕn khÝch vµ thu hót ®Çu t níc
ngoµi, Ng©n hµng Nhµ níc ®· cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng t¹i
ViÖt Nam cho c¸c tæ chøc tÝn dông (TCTD) quèc tÕ ®Ó qua
®ã thu hót h¬n n÷a vèn §TNN, n©ng cao søc c¹nh tranh cña
ng©n hµng trong níc, ®a vµo ¸p dông nh÷ng dÞch vô, c«ng
nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé vµ thùc
hiÖn chuyÓn giao chÝnh thøc. Cã thÓ nãi r»ng, c¸c TCTD níc
ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®Òu lµ nh÷ng ng©n hµng lín,
cã uy tÝn, ®é an toµn cao, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín vµ ®·
®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc cung cÊp tÝn dông
18
cho nÒn kinh tÕ. N¨m 2000, tæng d nî cho vay cña c¸c TCTD
níc ngoµi chiÕm gÇn 13% thÞ phÇn.
Tµi trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA): Bªn c¹nh nguån
vèn §TNN, nguån vèn ODA còng gãp phÇn quan träng ®èi víi
sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Theo sè liÖu cña ChÝnh
phñ, kÓ tõ n¨m 1993 ®Õn nay, tæng gi¸ trÞ c¸c dù ¸n vµ
ch¬ng tr×nh ODA ®· ®¹t h¬n 14 tû USD vµ gi¶i ng©n ®îc
kho¶ng 9,2 tû USD. Trong ®ã, tæng lîng vèn ODA ®îc gi¶i
ng©n trong n¨m 2001 ®¹t tíi 1,75 tû USD, cao h¬n con sè
1,6 tû USD cña n¨m 2000. Cã thÓ nãi r»ng, kho¶ng c¸ch
gi÷a kho¶n tiÒn ®îc gi¶i ng©n ®ang ngµy cµng thu hÑp l¹i.
§iÒu nµy cho thÊy c¸c nhµ tµi trî ngµy cµng tËp trung vµo
viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vèn vay ODA t¹i ViÖt Nam. Trong
n¨m 2002, c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ cam kÕt hç trî ViÖt Nam
2,4 tû USD vèn ODA. Gãp phÇn lín vµo kÕt qu¶ nµy lµ c¸c
kho¶n vay ®îc gi¶i ng©n tõ ch¬ng tr×nh Miyazawa cña NhËt
vµ tõ ch¬ng tr×nh t¨ng trëng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo n¨m
2001 cña Ng©n hµng ThÕ giíi vµ Quü TiÒn tÖ Quèc tÕ. Tuy
nhiªn, theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ tµi trî th× tèc ®é gi¶i
ng©n vèn ODA trong thêi gian qua tuy cã tiÕn bé nhng vÉn
cßn chËm so víi c¸c níc trong khu vùc. ViÖc gi¶i ng©n chËm
®· lµm cho c¸c dù ¸n ODA kh«ng thÓ ®a vµo sö dông ®óng
tiÕn ®é, ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n.
KiÒu hèi: Trªn thùc tÕ, ChÝnh s¸ch kiÒu hèi cña ViÖt
Nam ®· th«ng tho¸ng h¬n khi Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh
QuyÕt ®Þnh 170-TTCP ngµy 19/8/1999, khuyÕn khÝch ngêi
ViÖt ë níc ngoµi chuyÓn tiÒn vÒ níc, trong ®ã b·i bá thuÕ
19
thu nhËp c¸ nh©n ®¸nh trªn kiÒu hèi vµ cho phÐp ®îc nhËn
kiÒu hèi b»ng ngo¹i tÖ. Cã thÓ nãi r»ng, trªn b×nh diÖn vÜ
m«, kiÒu hèi ®· gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, t¹o
nguån vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt – kinh doanh, t¹o c«ng ¨n
viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cña mét bé phËn d©n c
trong x· héi. Víi lîng kiÒu hèi ngµy cµng t¨ng (N¨m 1998:
950 triÖu USD; N¨m 1999: 1.200 triÖu USD; N¨m 2000:
1.757 triÖu USD), kiÒu hèi ®· trë thµnh nguån néi lùc kh«ng
thÓ kh«ng xem xÐt khi ®¸nh gi¸ sù t¨ng trëng chung cña
nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, viÖc nhËn kiÒu hèi b»ng ngo¹i tÖ
còng gãp phÇn lµm t¨ng t×nh tr¹ng §« la ho¸, ¶nh hëng
®Õn môc tiªn qu¶n lý ngo¹i hèi lµ trªn l·nh thÓ ViÖt Nam
chØ sö dông §ång ViÖt Nam.
Theo b¸o c¸o ph¸t triÓn n¨m 2002, Ng©n hµng ThÕ giíi
dù ®o¸n lµ ®Ó hç trî cho chi phÝ c¶i c¸ch vµ yªu cÇu nhËp
khÈu, ViÖt Nam sÏ cÇn lîng vèn gi¶i ng©n (hoÆc tæng nguån
vèn ch¶y vµo) kho¶ng 2,7 tû USD trong n¨m 2002.
III. C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho ®Çu t - ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ
1. Huy ®éng tõ nguån trong níc
Nguån vèn trong níc lu«n ®îc coi lµ nguån chñ yÕu, dù
tÝnh chiÕm 2/3 tæng sè vèn huy ®éng cho ®Çu t, ph¸t
triÓn.
§©y lµ nguån néi lùc cã vai trß quyÕt ®Þnh cho ®Çu t
ph¸t triÓn, dù kiÕn huy ®éng: tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc sÏ
20