Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý 12

  • 52 trang
  • file .pdf
Gi o vi n
0975.111.365
2015
STT Trang
1 3
2 17
3 24
4 34
5 Sóng ánh sáng 38
6 43
7 49
2 t N
2 f T f
T N t
.
òa: là da
3. Phương trình d òa : x = Acos(ωt + ϕ)
–A O A x

— A = xmax t + ):
— — :
= 0.
= .
= /2.
= – /2.
Chú ý:
cos sin sin cos
2 2
4. Phương tr v = –ωAsin(ωt + ϕ)
|v|min |v|max |v|min
–A O A x
—v


|v|max = ωA |v|min = 0
5. Phương tr ω2Acos(ωt + ϕ) = -ω2x
|a|max |a|min |a|max
–A O A x
—a

|v|max = ωA; |a|min |v|min = 0; |a|max = ω2A
— Fhpmax Fhpmin

0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 3
v2 a2 v2 a2
A2 x2 2
A2 4 2
2
vmax 2
v2
2 amax
a x v= A2 x2
vmax
Chú ý:
M
–A O A x(cos)
–A O xM A x(cos)
. t
1 2.
x1 và x2
–A O A x(cos)
.T M
t
2
–A x1 O x2 A x(cos)
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 4
0 .
k
k
k 0 thì có t1 = k.T
2
t = t1 + t2
n–1) + 1
n–1 0 thì có t1 = (n–1).T
2
t = t1 + t2
t
Tìm t = t2 –t1.
k.2
–A O A x(cos)
S = k.4A + S0
Tìm S0 M
1 .
x1 S0 x2
.
0
max /Smin t ( t < T/2)
–A O A x(cos) –A O A x(cos)
M M
Smax Smin
Smax 2A sin Smin 2A 1 cos
2 2
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 5
max /Smin t (T/2<
Smax 2A 2A sin Smin 2A 2A 1 cos
2 2
S
v
t
4A 2vmax
v
T
x
v tb
t x
tb =0
0 t
t.
= . t
Tách góc quét:
k.2 0 k.
k.2
0
k.2 0 k
k.2
t.
= . t
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 6
1. Phương trình dao : x = Acos(ωt + ϕ)
:
k m 1 k
T 2 f
m k 2 m
2 m (N/m)
mg
l
k
T2 N1 m2 k1
T1 N2 m1 k2
1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 + m2 có chu kì T: T2 T12 T22
1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 – m2 T2 T12 T22 1 > m2)
1, k2
l1; l2 thì có:
l0, k0
k.l k1 l1 k 2l2 ...
l1, k1 l2, k2 l3, k3
GHÉP LÒ XO
1 1 1
Tnt2 T12 T22
knt k1 k2
1 1 1
k ss k1 k 2
Tss2 T12 T22
Fhp = –kx = (Fhpmin = 0; Fhpmax = kA)
không
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 7
F®h kx k x
F®hmax kA F®hmin 0
F®h k. x x= l±
–A
l0
— F®hmax k.( l A)
F®hmin 0 l A
l
O —
F®hmin k( l A) l A
x
FnÐn k(A l)
A
mg
— l
k
lmax lmin
lcb l0 l
2
lmax = lcb + A
min = lcb – A
a. Khi A > ∆l0 ( ):
2 l
tnÐn cos
A
Δtgiãn = T – ∆tnén
b. Khi A < ∆l0 ( ):

l0
–A O A x(cos) –
O – VTCB
l l.
xmax l A
— tnén = T – Tgiãn
–A O A x(cos)
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 8
1 2 1 1
Wt kx m 2x2 m 2 A 2cos2 ( t )
2 2 2
1 2 1
W® mv m 2 A 2 sin2 ( t )
2 2
1 2 1 2 1 2 1 1
W W® Wt kx mv kA m 2A2 Fhpmax .A
2 2 2 2 2
— Khi vmax thì W ; khi xmax thì Wtmax
T' = 0,5T và f' = 2f.
T khôn
t
4
A 2 không là T/2
x
2
A A
— Khi: W® nWt x — Khi: Wt nW® v
n 1 n 1
và A
2 k g v a amax vmax
: 2 f
T m l A2 x2 x A A
— A = xmax
v2 a2 v2
A x2 2 4 2
L Lmax Lmin
A Lmax Lcb L cb Lmin
2 2
2W
A
k
v tb .T vmax amax
A 2
4
x0 Acos
t 0 ...
v0 A sin
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 9
g ℓ 1 g
T 2 f
ℓ g 2 ℓ
đơn
l; g
l và g; không m.

2. Phương trình dao
α0 << 1 rad hay S0 << l
s S0cos( t ) 0 cos( t )
l, S0 = α0l ⇒ v = s’ = -ωS0sin(ωt + ϕ) = -ωlα0sin(ωt + ϕ)
⇒ a = v’ = -ω2S0cos(ωt + ϕ) = -ω2lα0cos(ωt + ϕ) = -ω2s = -ω2αl
S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x
2
2 2 2 2 v 2 2 v2 2 v2
a s l S 0 s 0
l2 2 gl
s
F mgsin mg mg m 2s
l
α0 << 1 rad hay S0 << l


1 có chu kì T1;
2 có chu kì T2; T2 T12 T22
1 +l2 có chu kì T;
N1 T2 f1 l2
N2 T1 f2 l1
2
s S0cos( t ) v S0 sin( t ) a S0 cos( t )
2 a an2 a 2t
0 cos( t ) v 0 lsin( t ) a 0lcos( t )
T Pcos
an 2g(cos cos 0 ) at gsin
m
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 10
0 10o
v gl( 20 2
) T mg(1 2
0 1,5 2 )
1 1 2 1 1
Wt mgl 2 W® mv W Wt W® m 2S02 mgl 02
2 2 2 2
0 10o
v 2gl(cos cos 0 ) T mg(3cos 2cos 0 )
1 2
Wt mgh mgl(1 cos ) W® mv W Wt W®
2
— vmax và Tmax khi = 0; vmin và Tmin khi = 0
2
vmax
hmax
2g
l1
T1 T2
T
l2 2
T2 T1
2 2
nT1 (n 1)T2 – T1 1>T2)
T1T2 – T2
T1 T2 –
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 11
l1 l2 l1[1 (t 2 t1)]
T1 2 ; T2 2 2
g g g
1
T1 l1 T T2 T1 (t 2 t1)T1
2
T2 l2
l l2 l1 (t 2 t1)
l
T1 2
g1 T2 g1 h
T T2 T1 T1
l T1 g2 R
T2 2
g2
Chú ý:
g2 g2 R
1 và g2 l2 l1
g1 g1 R 2h
T2 g1 M1 R22
T1 g2 M2 R12
T
t 86400.
T
T' = T o
T 1 h
0 t 0 t vµ h
T 2 R
1 h
T (t 2 t1) T1
2 R
T 1 l
% 100
T 2 l
T 1 g
% 100
T 2 g
T 1 l 1 g
% 100 100
T 2 l 2 g
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 12
E E
E E
qE qE
g g F g g
m m
F F
P P
F
E E
E E
qE qE
F g g g g
m m
F F
P P
F
E E
E
E 2 qE
2
2
qE g g
F g g2 m
m
F
P F
F P
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 13
FA Vg
FA Vg g
g g a g g g
m m D
a và v
a và v
Fqt ma
g
g g a T T
g a
g
g g a T T
g a
g g
g F a
T T tan
a 2
g 2 P g
x1 = A1cos( t + 1) và x2 = A2cos( t + 1 )
= 2 – 1
<0 A2
>0
= k2 A1
= (2k+1) 2
= (2k+1) /2 1
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 14
x1 = A1cos( t + 1) và x2 = A2cos( t + 1)
y
A
Ay
A2 A A12 A22 2A1A2cos
A y2
A1 sin 1 A 2 sin 2
tan
A1cos 1 A 2cos 2
A y1 A1
2
1
O A x2 A x1 A x x
k2 Amax A1 A 2 (2k 1) Amin A1 A 2
(2k 1) Amin A12 A 22 Tæng qu¸t: A1 A 2 A A1 A 2
2

)
ì:
ì

– o

— Khi f = fo thì biên .
— f = f0 hay ω = ω0 hay T = T0

ãy,
Chú ý:
duy tr ì thay
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 15
(do ma sát)
cb –
f0)
Chu kì T
hoàn
ngoài.
Không có
cb = f0
trong ôtô, xe máy
vào nó.
kA 2 2
A2
S
2 mg 2 g
4 mg 4 g
A 2
k
F
An A An 4N ms
k
A
N
A
T.A
t NT
A
kA 2 m 2 g2
vmax 2 gA
m k
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 16
chân không
— Sóng cơ không .
sóng
trùng
c. Sóng ngang: vuông
(v >v > vkhí n
d. lam đa λ(m):
v
vT ⇒ λ[m]
f
là quãng
3. Chú ý:
.
— Quãng S = v.t.
dM OM dN ON
M O N
2 dM 2 dN
uM acos( t ) uO acos( t ) uN acos( t )
d 2 d
uM Acos( t ) Acos( t )
v
d 2 d
O M O M
v
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 17
2 d
uM Acos( t )
d
uM Acos( t )
v 2 d
uM Acos( t )
1 và d2:
• Cùng pha: k2
2 (d2 d1) (d2 d1) (2k 1)
v
• Vuông pha: (2k 1)
2
d k (k ℤ)
d (k 0,5) (k ℤ)
— ì sóng daotrong không gian, trong đó
4. Phương trình giao thoa:
, S2
1
1, d2:
1 và S2 cùng phát ra có
d1 d2 1 = u2 = Acosω
1 M = d1; S2M = d2
S1 S2 1 và S2
(d2 d1) (d2 d1)
uM 2Acos cos[ t ]
2 (d2 d1)
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 18
5
2 1 k2
d2 d1 k (k ℤ) d2 d1 (k 0,5) (k ℤ)
S1S2 S1S2 S1S2 S1S2
k 0,5 k 0,5
(2k 1)
d2 d1 (k 0,5) (k ℤ) d2 d1 k (k ℤ)
S1S2 S1S2 S1S2 S1S2
0,5 k 0,5 k
(2k 1)
2
d2 d1 k
4
S1S2 1 S1S2 1
k
4 4
λ.
— λ/2.
— λ/4.
1 2S.
S
1 2
S
1 2
M N dM d2M d1M
dN d2N d1N
dM dN
d1M d1N d2M d2N
dM dN
k
2 2
dM dN
k 0,5
2 2
S1 S2
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 19
(d2 d1)
AM 2acos
2
S : AM
1 2 2acos
2
AM 2a AM a 2
AM 0 /3: A M a 3
A1 A2 AM A1 A 2
u1 u2 acos( t)
M 1 = d2 = d
d2 d1
2 d
uM 2acos t
A B
Bài toán tìm MImin
2 d
M
2 d
d k2 k2 d k
I AIM có:
A B
AB AB
AM AI d k kmin dmin
2 2
2
2 AB
MImin dmin
2
M kmax trên AB.
d2 AB
d1 k kmax
A B
d2 d1 kmax d12 AB2 d12 kmax AMmin d1
0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 20