Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn địa lý số 2

  • 23 trang
  • file .pdf
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016
TRƯỜNG THPT Môn: Địa lý
LƯƠNG NGỌC QUYẾN Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (2 điểm)
1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta. Cho biết tác động của gió mùa mùa
hạ tới khí hậu ở nước ta.
2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta có sự chu√ển dịch. Giải
thích tại sao có sự chuyển dịch đó?
Câu II (3 điểm)
1. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp
trọng điểm của nước ta hiện nay?
2. Phân tích những thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?
Câu III (2 điểm)
Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
1. Kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 40 nghìn tỉ đồng trở lên.
2. Giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.
Câu IV (3 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU
VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm 2000 2005 2010
Nông – Lâm – Ngư nghiệp 108 356 176 402 407 674
Công nghiệp – Xây dựng 162 220 348 519 824 904
Dịch vụ 171 070 389 080 925 277
Tổng số 441 646 914 001 2 157 828
(Nguồn: Niên giám thống kê 2010)
a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước
ta giai đoạn 2000 – 2010.
b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của
nước ta giai đoạn 2000 - 2010.
...............Hết..............
Họ và tên:......................................................; Số báo danh: ..................; Phòng thi:....
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ
TRƯỜNG THPT THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016
LƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn: Địa lý
Câu Nội dung Điểm
1. * Hoạt động của gió mùa mùa hạ 1,0
- Nguồn gốc: Áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam, áp cao bắc AĐD. Hướng: 0,25
tây nam, đông nam. Tính chất: nóng ẩm
- Thời gian hoạt động: tháng V đến tháng X. Phạm vi hoạt động: cả nước. 0,25
* Tác động
I - Đầu mùa: gây mưa cho Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ, khô nóng cho 0,25
Duyên hải miền Trung
- Giữa và cuối mùa: gây mưa cho cả nước 0,25
2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta có sự 1,0
chuyển dịch.
- Cơ cấu lao động theo ngành có chuyển biến hướng tích cực:
+ Tỉ lệ lao động ngành Nông - lâm - thủy sản lớn nhất và có xu hướng giảm 0,25
(dẫn chứng).
+ Tỉ lệ lao động ngành Công nghiệp – xây dựng (dẫn chứng) 0,25
+ Tỉ lệ lao động ngành Dịch vụ có xu hướng tăng (dẫn chứng) 0,25
- Cơ cấu lao động theo ngành có chuyển dịch nhưng còn chậm: tỉ lệ lao động
trong ngành Nông - lâm - thủy sản còn rất lớn 0,25
1. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là 1,5
ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
- Ngành có thế mạnh lâu dài dựa trên:
+ Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú từ ngành trồng trọt, chăn nuôi và
nuôi trồng thủy hải sản 0,25
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước.
+ Nguồn lao động dồi dào giá rẻ, các yếu tố về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng 0,25
ngày càng hoàn thiện.
II - Ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao về kinh tế – xã hội. 0,25
+ Hiệu quả kinh tế: giá trị sản xuất của ngành (dẫn chứng), tỉ trọng đóng
góp của ngành trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp (dẫn
chứng), giá trị xuất khẩu mang lại. 0,25
+ Hiêu quả về xã hội: giải quyết việc làm cho dân số đông, nâng cao mức
sống người dân, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khác... 0,25
- Ngành có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, thương mại...) 0,25
2. Những thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây 1,5
Nguyên
- Thuận lợi về điều kiện tự nhiên
+ Đất đỏ bazan mầu mỡ, có tầng phong hóa dầy, tập trung thành các cao 0,25
nguyên rộng, khá bằng phẳng thuận lợi hình hành vùng chuyên canh có quy
mô lớn
+ Khí hậu cận xích đạo phân hóa theo mùa, phân hóa theo độ cao địa hình... 0,25
tạo điều kiện để đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm. 0,25
+ Nguồn nước dồi dào, cả nước mặt và nước ngầm.
- Thuận lợi về điều kiện kinh tế xã hội 0,25
+ Dân cư lao động có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cây công nghiệp. 0,25
+ Thị trường tiêu thụ rộng cả thị trường trong nước, thị trường quốc tế.
+ Ngoài ra có các yếu tố khác như chính sách của nhà nước, các dự án quốc 0,25
tế, CSVCKT, công nghiệp chế biến được nâng cao...
1. Kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 40 nghìn tỉ 1,0
đồng trở lên:
Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa,
Vũng Tàu.
(Nếu kể được 1 trung tâm cho 0,25, từ 2-3 trung tâm cho 0,5, từ 4-5 trung
tâm cho 0,75)
III 2. Giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp 1,0
lớn nhất cả nước.
- Có vị trí địa lí thuận lợi. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. 0,25
- Có nguồn lao động dồi dào, có kĩ thuật, tiếp cận sớm với nền kinh tế thị
trường, thị trường rộng lớn. 0,25
- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật vào loại tốt nhất cả nước.
- Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và 0,25
ngoài nước lớn.Có trình độ phát triển kinh tế cao.
(Mỗi ý cần được diễn giải cụ thể mới cho điểm tối đa, nếu chỉ nêu thì cho 0,25
1/2 số điểm)
1. Vẽ biểu đồ 2,0
- Xử lí số liệu:
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚCTHEO GIÁ THỰC TẾ
PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 –
2010
Đơn vị: %
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Năm 2000 2005 2010
Nông – lâm – ngư nghiệp 24,5 19,3 19,0 0,5
Công nghiệp – xây dựng 36,7 38,1 38,2
Dịch vụ 38,8 42,6 42,8
Tổng số 100,0 100,0 100,0
- Vẽ biểu đồ:
Yêu cầu: Vẽ chính xác biểu đồ miền, đẹp, đảm bảo khoảng cách năm đúng tỉ
IV lệ, có chú giải, ghi số liệu và tên biểu đồ.
(Thiếu hoặc sai 1 nội dung trừ 0,25đ) 1.5
2. Nhận xét 1,0
* Nhận xét:
- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 2000 –
2010 có sự chuyển 0,25
+ Tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp giảm (dẫn chứng)
+ Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng tăng (dẫn chứng)
+ Tỉ trọng dịch vụ tăng (dẫn chứng) 0,25
- Tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp vẫn còn lớn so với thế giới
* Giải thích:
- Đây là sự chuyển dịch tích cực phù hợp với xu thế chung của khu vực và 0,25
thế giới của các nước đang phát triển
- Do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2 NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: ĐỊA LÍ 12
(Đề thi gồm có 01 trang) Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu1 (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta. Giải thích tại sao thiên nhiên vùng
núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác nhau?
2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc. Điều đó có ảnh hưởng
như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước?
Câu 2 (3,0 điểm)
1. So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thực vật của miền Bắc và
Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tại sao miền Tây Bắc và Bắc
Trung Bộ là miền duy nhất ở nước ta tồn tại cả ba đai cao?
2. Trình bày hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta. Vì sao việc khai hoang đất ở miền núi phải
hết sức thận trọng? Nêu các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?
Câu 3 (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển với Việt Nam.
2. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biển Đông được xác định là
hướng chiến lược của nước ta trong thời đại mới?
Câu 4 (3 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH
CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM.
Năm Diện tích rừng Giá trị sản xuất Chia ra
(nghìn ha) (tỉ đồng)
Trồng và Khai thác Dịch vụ và hoạt
nuôi rừng lâm sản động khác
2000 10 916 7 674 1 132 6 235 307
2003 11 975 8 653 1 250 6 882 521
2005 12 419 9 495 1 403 7 550 542
2010 13 515 18 715 2 711 14 012 1 992
Anh (chị) hãy:
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành lâm nghiệp nước ta trong
giai đoạn 2000-2010.
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp của
nước ta qua các năm trên.
Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: …………………....................... Số báo danh: ……………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2 KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: ĐỊA LÍ 12.
Câu Nội dung Điểm
Câu 1 1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta. Giải 1.0
(2 điểm) thích tại sao thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc
có sự khác nhau?
a. Hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta: 0.5
- Nguồn gốc: Từ áp cao phương Bắc (Xibia)
- Hướng: Đông Bắc
- Thời gian: từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau
- Tính chất: + Nửa đầu mùa: lạnh, khô
+ Nửa sau mùa: lạnh, ẩm
- Thời tiết đặc trưng:
+ Nửa đầu mùa: gió gây thời tiết lạnh, khô hanh cho miền Bắc.
+ Nửa sau mùa: gió gây thời tiết lạnh, ẩm, có mưa phùn ở đồng bằng
Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ
- Khi di chuyển xuồng phía nam gió mùa Đông Bắc suy yếu dần, bớt
lạnh và hầu như bị chặn lại ở dãy Bạch Mã. Từ Đà Nẵng trở vào là
gió Tín Phong BBC hoạt động cũng theo hướng Đông Bắc, gây mưa
cho ven biển Trung bộ và là nguyên nhân tạo nên 1 mùa khô sâu sắc
cho Nam Bộ và Tây Nguyên.
b, Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác 0.5
nhau:
- Vùng núi Đông Bắc: Thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió
mùa. Do đặc điểm địa hình của vùng chủ yếu là đồi núi thấp, hướng
núi vòng cung (dg), lại nằm ở của ngõ đón gió mùa Đông Bắc nên
vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Đông Bắc.
- Vùng núi Tây Bắc: Thiên nhiên phân hóa theo độ cao
+ Vùng núi thấp: Thiên nhiên NĐÂGM
+ Vùng núi cao: Thiên nhiên giống như vùng ôn đới.
Do vùng ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (nhờ bức chắn địa
hình là dãy Hoàng Liên Sơn), nhưng đây là vùng núi cao và đồ sộ
nhất nước ta nên thiên nhiên bị phân hóa theo độ cao.
2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu Nội dung Điểm
tộc. Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã
hội của đất nước? 1,0
a. Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc:
- Có 54 dân tộc sinh sống trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó chủ yếu 0.5
là người Kinh (chiếm 86,2% dân số), các dân tộc khác chỉ chiếm
13,8% dân số.
- Có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài: Hoa
Kỳ, Ôxaaylia, Trung Quốc,...
b, Ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất
nước: 0.5
- Thuận lợi:
+ Có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Các dân tộc trong và ngoài nước luôn đoàn kết, thống nhất, phát
huy truyền thống, phong tục tập quán tạo sức mạnh đề phát triển đất
nước.
- Khó khăn: Giữa các dân tộc còn tồn tại khoảng cách lớn về trình độ
phát triển kinh tế - xã hội và mức sống dân cư.
Câu 2 1. So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động,
(3,0 thực vật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung 3,0
điểm) Bộ và Nam Bộ. Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy
nhất ở nước ta tồn tại cả ba đai cao?
a, So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thực 1.5
vật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và
Nam Bộ.
* So sánh sự khác nhau: 0.5
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế,
ngoài ra còn có thêm các loài cận nhiệt và ôn đơi:
+ Thực vật: Dẻ, Re, Pơ mu, Sa mu
+ Động vật: Thú lông dày
- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: chủ yếu là các loài nhiệt đới và
xích đạo:
+ Thực vật: cây chịu hạn, cây rụng lá: tiêu biểu là cây họ Dầu.
+ Động vật: các loài thú lớn (dc) và động vật đầm lầy (dc)
+ Có diện tích lớn rừng ngập mặn.
* Giải thích sự khác nhau: 0.5
- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu Nội dung Điểm
có 1 mùa đông lạnh nhất nước ta do chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của
gió mùa Đông Bắc. Trong miền có sự di cư của các loài thực vật từ
phương Bắc xuống.
- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có khí hậu cận xích đạo gió mùa
nóng quanh năm có 2 mùa rõ rêt: 1 mùa mưa và một mùa khô. Trong
vùng có sự di cư của các loài từ phía Tây (nguồn gốc Ấn Độ-
Mianma) và phía Nam (Mã Lai- Inđônêxia) sang.
b, Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy nhất ở nước ta tồn tại 0.5
cả ba đai cao: Do Địa hình của miền cao nhất nước ta : là miền duy
nhất ở nước ta có khu vực địa hình cao trên 2600m (khu vực núi
Hoàng Liên Sơn)
2. Trình bày hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta. Vì sao việc khai 1.5
hoang đất ở miền núi phải hết sức thận trọng? Nêu các biện pháp
bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?
a, Trình bày hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta: 0.5
* Hiện trạng sử dụng:
Năm 2005, cả nước có12.7 triệu ha đất có rừng, 9,4 triệu ha đất nông
nghiệp(chiếm 28,4% diện tích đất), bình quân đất nông nghiệp đầu
người 0,1 ha và có 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng (Trong đó miền núi
có 5 triệu ha, còn đồng bằng là 0,35 triệu ha).
* Hiện trạng suy thoái đất: Diện tích đất trống đồi núi trọc đã giảm
mạnh nhưng diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn: có 9,3 triệu ha
đất đang đe dọa hoang mạc hóa (chiếm 28% diện tích đất đai)
b, Vì sao việc khai hoang đất ở miền núi phải hết sức thận trọng? Nêu
các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?
* Việc khai hoang đất ở miền núi phải hết sức thận trọng vì: 0.5
- Nước ta có ¾ diện tích là đồi núi. Địa hình đồi núi có độ dốc lớn
trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ cao, độ ẩm
lớn và lượng mưa lớn theo mùa nếu không sử dụng hợp lí đất sẽ bị
xói mòn, rửa trôi, lũ quét, sạt lở đất,...gây tác hại lớn đến đời sống và
sản xuất.
- Miền núi còn là nơi phân bố chủ yếu diện tích rừng ở nước ta và là
nới sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc ít người cho nên nếu khai
hoang ko hợp lí sẽ làm mất lớp phủ rừng, gia tăng nạn du canh, du cư.
* Các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi:
- Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lí (làm ruộng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu Nội dung Điểm
bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng)
- Cải tạo đất hoang, đồi núi trọc bằng biện pháp nông lâm kết hợp
- Bảo vệ rừng và đất rừng. Tổ chức định canh định cư cho nhân dân 0.5
miền núi.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển với
Việt Nam.
- Tiếp giáp trên đất liền: Trung Quốc (phía Bắc), Lào, Campuchia
(phía Tây)
Câu 3 - Trên Biển:Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, 1.0
(2 điểm) Singapo, Brunay và Philippin.
2. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biển 0.25
Đông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trong thời
đại mới? 0.75
* Vùng biển gồm 5 bộ phận: Vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp
giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa. 1.0
* Biển Đông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trong
thời đại mới, vì:
- Biển Đông là vùng biển rộng lớn và giàu tiểm năng (tài nguyên 0.5
khoáng sản, hải sản, phát triển du lịch và giao thông biển).
- Biển Đông là cánh cửa để nước ta tiến ra biển và đại dương trong 0.5
thời đại mới, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư
nước ngoài.
- Biển Đông có vị trí rất quan trọng trong khu vực và trên TG Nằm
gần tuyến hàng hải quốc tế từ ÂĐD sang TBD. Tạo điều kiện để VN
giao lưu với các quốc gia và khu vực trên TG.
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành
lâm nghiệp nước ta trong giai đoạn 2000-2010.
- Dạng biểu đồ: BĐ kết hợp Đường và cột chồng
- Yêu cầu:+ Vẽ đúng dạng (BĐ khác không cho điểm)
+ Chính xác khoảng cách năm
Câu 4 + Có đầy đủ nội dung: số liệu, chú giải, tên biểu đồ 1.5
(3 điểm) + Sạch đẹp, rõ ràng, đầy đủ.
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sản
xuất lâm nghiệp của nước ta qua các năm trên.
- Diện tích rừng của nước ta ngày càng tăng (dc) do nước ta đẩy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu Nội dung Điểm
mạnh trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, thực hiện giao đất,
giao rừng cho người dân,... 1.5
- Giá trị sản xuất lâm nghiệp liên tục tăng, nhất là giai đoạn 2005-
2010 tăng gần gấp đôi (dc) 0.5
- Giá trị sản xuất của các ngành lâm nghiệp đều tăng nhưng tốc độ
tăng khác nhau (dc)
Là do diện tích rừng ngày càng tăng, các hoạt động sản xuất rừng 0.5
ngày càng đa dạng và hiệu quả cao nên giá trị sản xuất ngày càng lớn.
Nhất là hoạt động khai thác lâm sản. 0.5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA NĂNG LỰC THPT QUỐC GIA LẦN II
TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU MÔN: ĐỊA LÍ
Thời gian: 180 phút
Câu I (2,0 điểm)
1. Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta.
2. Trình bày phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hãy:
1. Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên Với vùng
Trung du miền núi Bắc Bộ.
2. Giải thích sự khác nhau về điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp ở hai vùng
trên.
Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2003 - 2012
(đơn vị: nghìn ha)
Năm Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm
2003 835,0 1510,8
2005 861,5 1633,6
2008 806,1 1885,8
2010 797,6 2010,5
2012 729,9 2222,8
1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai
đoạn 2003 – 2012.
2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn
trên.
Câu IV (3,0 điểm)
1. Phân tích thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển ngành thủy sản ở nước
ta. Giải thích tại sao hiện nay phải tăng cường đánh bắt xa bờ ?
2. Cần phải giải quyết những vấn đề nào để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng
bằng sông Cửu Long ? Tại sao ?
3. Chứng minh vùng biển nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động giao thông
hàng hải và du lịch biển – đảo.
---- Hết ----
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam phát hành từ 2009 đến 2015
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐAK LAK KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – LẦN 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU MÔN: ĐỊA LÍ
Câu I (2,0 điểm)
1. Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta (1,0 điểm)
- Khí hậu: nhờ có biển Đông mà khí hậu nước ta mang tính chất hải dương ôn hòa.
- Địa hình và hệ sinh thái:
- Tài nguyên thiên nhiên vùng biển:
- Thiên tai:
2. Phương hướng giải quyết việc làm và biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động
(1,0 điểm)
- Phương hướng giải quyết việc làm:
+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
+ Thực hiện tốt chinh sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
+ Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý đến hoạt động của các ngành dịch vụ.
+ Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất
hàng xuất khẩu.
+ Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo lao động.
+ Đẩy mạnh xuát khẩu lao động.
Câu II (2,0 điểm)
1. Kể tên các sản phâm chuyên môn hóa nông nghiệp của Tây Nguyên và Trung du miền
núi Bắc Bộ.
- Trung du miền núi Bắc Bộ: Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới; Đậu
tương, lạc thuốc lá, cây ăn quả, cây dược liệu và trâu, bò lấy thịt, sữa lợn.
- Tây Nguyên: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dâu tằm và Bò thịt, bò sữa.
2. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp ở hai vùng trên là:
Đất đai, khí hậu, địa hình,…
Câu III (3,0 điểm)
- Xử lí số liệu (0,25 điểm):
Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2003 - 2012
Năm Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm
2003 35,6 64,4
2005 34,5 65,5
2008 30,0 70,0
2010 28,4 71,6
2012 32,8 67,2
- Vẽ biểu đồ miền (vẽ biểu đồ khác không tính điểm) (1,5 điểm)
- Có tên biểu đồ, chú giải. (Thiếu 1 yếu tốt trừ 0,25 đ).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp (1,0 điểm)
- Nhận xét (0,5 điểm)
- Nhìn chung cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đọan 2003 – 2012
có sự thay đổi.
+ Tỉ trọng cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm có sự thay đổi (dân chứng).
+ Tỉ trọng cơ diện tích cây công nghiệp lâu năm chiến tỉ trọng cao hơn cây công nghiệp
hàng năm và có sự thay đổi (dẫn chứng).
- Giải thích: (0,5 điểm)
+ Do nước ta có điều kiện phát triển nên diện tích liên tục tăng.
+ Cây công nghiệp lâu năm tăng và chiếm tỉ trọng cao là do nhu cầu của thị trường và giá
trị kinh tế cao.
Câu IV (3,0 điểm)
1. Điều kiện thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta
(1,0 điểm)
- Thuận lợi:
+ Nước ta có đường bờ biển dài (3260 km) và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
+ Nguồn lợi hải sản khá phong phú, tổng trữ lượng khoảng 3,9 – 4,0 triệu tấn, cho phép khai
thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn.
+ Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm: Ngư trường Quảng Ninh –
Hải Phòng; Hoàng Sa – Trường Sa; Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu và ngư
trường Cà Mau – Kiên Giang.
+ Có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ao hồ, rừng ngập mặt, bãi triều, đầm
phá, thuận lợi để phát triển nuôi trồng nước lợ và nước ngọt.
- Khó khăn:
+ Thiên tai như bão, gió mùa đông bắc, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt trên biên của
ngư dân.
+ Một số vùng ven biển môi trường bị ô nhiễm, suy thoái nguồn lợi hải sản.
* Hiện nay phải tăng cường đánh bắt xa bờ là do:
- Đánh bắt xa bờ sẽ nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lợi hải sản.
- Giảm áp lực cho nguồn lợi ven biển.
- Bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển và khẳng định chủ quyền vùng biển, vùng trời và
thềm lục địa.
2. Những vấn đề cần giải quyết để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL là (1,0
điểm)
- Vấn đề quan trọng hàng đầu là thủy lợi (giải thích).
- Cần phải duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng (giải thích).
- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế (giải thích).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trong việc khai thác kinh tế biển, cần kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo với đất liên
tạo nên thế kinh tế liên hoàn.
- Chủ động sóng chung với lũ, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ mang
lại.
3. Vùng biển nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động giao thông hàng hải và
du lịch biển – đảo (1,0 điểm)
- Điều kiện phát triển ngành giao thông hàng hải:
+ Đường bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh kín, nước sâu thuận lợi để xây dựng các hệ
thống cảng biển.
+ Nằm gần các tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua biển Đông.
- Điều kiện phát triển du lịch biển – đảo
+ Dọc theo bờ biển có nhiều bãi biển có phong cảnh đẹp, khí hậu ổn định có khả năng
phát triển du lịch.
+ Có các hệ thống đảo ven bờ có khả năng khai thác phát triển loại hình du lịch biển –
đảo.
---- Hết ----
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
NGUYỄN QUANG DIÊU NĂM HỌC 2015 - 2016
Đề chính thức ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÝ
Ngày thi: 26/3/2016
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có: 02 trang)
Câu 1: (2,0 điểm)
1. Phân tích những nhân tố chủ yếu gây ra sự phân hóa của khí hậu Việt Nam?
2. Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã có trình bày đặc điểm phân
bố dân cư của nước ta. Hậu quả của việc phân bố dân cư không đều.
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích điều kiện tự
nhiên để phát triển giao thông đường biển. Tại sao vị thế của giao thông đường biển
nước ta ngày càng được nâng cao?
2. Giải thích vì sao Hà Nội trở thành một trong hai đầu mối giao thông quan
trọng nhất của cả nước.
Câu 3: (3,0 điểm)
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) của Việt Nam phân theo ngành (tỉ đồng)
Năm Công nghiệp Công nghiệp Sản xuất, phân phối Tổng cộng
khai thác chế biến điện, khí đốt và nước
1996 20 688 119 438 9 306 149 432
1999 36 219 195 579 14 030 245 828
2000 53 035 264 459 18 606 336 100
2004 103 815 657 115 48 028 808 958
2005 110 949 824 718 55 382 991 9
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị của sản
xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2005.
2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.
Câu 4: (3,0 điểm)
1.Các đảo và quần đảo nước ta có ý nghĩa gì trong phát triển kinh tế và bảo
vệ an ninh vùng biển. Trình bày biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển
Việt Nam.
2. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần
phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào? Tại sao?
------- HẾT ------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
MÔN ĐỊA LÝ LẦN 1
Câu 1: (2,0 điểm)
NỘI DUNG ĐIỂM
1. Phân tích những nhân tố chủ yếu gây ra sự phân hóa của khí hậu Việt Nam. 1,0
- Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng bị phân hóa đa dạng, phức tạp theo không 0,25
gian và thời gian và do tác động của nhiều nhân tố.
- Vị trí và hình dạng lãnh thổ: lãnh thổ kéo dài, nằm trong khu vực hoạt động của gió
mùa châu Á. 0,25
- Sự hoạt động của hoàn lưu gió mùa: chủ yếu gây ra sự phân hóa theo mùa và phân hóa
không gian theo chiều Bắc - Nam. 0,25
- Ảnh hưởng của địa hình: gây ra sự phân hóa theo hướng sườn, theo độ cao và phân hóa
địa phương. 0,25
2. Đặc điểm phân bố dân cư của nước ta
Mật độ dân số khá cao (Khoảng từ 201 – 500 người/ km2) so với mức trung bình của thế
giới và một số nước. Tuy nhiên phân bố dân cư của nước ta chưa hợp lý, phân bố không
đồng đều trên lãnh thổ:
- Dân cư đông đúc ở đồng bằng, thưa thớt ở trung du, miền núi (dẫn chứng) 0,25
- Phân bố không đều giữa các đồng bằng (dẫn chứng). Phân bố không đều giữa đồi núi 0,25
với đồi núi. (dẫn chứng)
- Dân cư phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị (dẫn chứng) 0,25
Câu 2: (2,0 điểm)
NỘI DUNG ĐIỂM
1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển giao thông đường biển. Tại sao vị thế của
giao thông đường biển nước ta ngày càng được nâng cao? 1,0
+ Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. 0,25
+ Vùng biển rộng, có nhiều đảo và quần đảo, tiếp giáp với vùng biển của nhiều nước. 0,25
+ Đường bờ biển dài; nhiều vũng, vịnh rộng kín gió; cửa sông. 0,25
+ Khí hậu thuận lợi cho hoạt động quanh năm. 0,25
Vị thế của giao thông đường biển nước ta ngày càng được nâng cao
- Đảm nhiệm chủ yếu việc giao thông vận tải trên các tuyến đường quốc tế. 0,25
- Nước ta hội nhập kinh tế toàn cầu, ngày càng mở rộng quan hệ buôn bán với thế giới. 0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Hà Nội trở thành một trong hai đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả 0,5
nước.
+ Trung tâm Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc,
một khu vực có nền kinh tế phát triển năng động và là một đỉnh của tam giác tăng 0,25
trưởng kinh tế .Thủ đô của cả nước.
+ Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật hàng đầu của cả nước.
+ Hà Nội là nơi tập trung hầu hết các loại hình vận tải: Đường ôtô, đường sắt, đường
hàng không, đường sông.
+ Tập trung các tuyến giao thông huyết mạch. 0,25
Câu 3: (4,0 điểm)
NỘI DUNG ĐIỂM
1. Xử lí số liệu
Năm Công nghiệp Công nghiệp Sản xuất, phân
khai thác chế biến phối điện, khí 0.25
đốt, nước
1996 13,8 80,0 6,2
1999 14,7 79,6 5,7
2000 15,8 78,7 5,5
2004 12,8 81,3 5,0
2005 11,2 83,2 5,6
2. Vẽ biểu đồ
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN
THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2005
%
100
80
60
40
20
0
1996 1999 2000 2004 2005
Sản xuất, phân phối điện, khí
đốt, nước
Công nghiệp chế
biến
Công nghiệp khai
thác
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Nhận xét (0,75)
- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta có sự chuyển dịch,
nhưng nhìn chung còn chậm.
- Sự chuyển dịch diễn ra theo hướng:
+ Tăng dần tỉ trọng của công nghiệp chế biến (3,2%).
+ Giảm dần tỉ trọng của công nghiệp khai thác (2,6%).
+ Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước tỉ trọng nhỏ, biến đổi ít.
Câu 4: (3,0 điểm)
NỘI DUNG ĐIỂM
1. Các đảo và quần đảo nước ta có ý nghĩa gì trong phát triển kinh tế và bảo vệ an 1,0
ninh vùng biển. Trình bày biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam.
+ Thuộc vùng biển nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ
- Ý nghĩa phát triển kinh tế biển 0,25
- Ý nghĩa khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo 0,25
Trình bày biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam.
- Phát triển tổng hợp kinh tế biển phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường biển 0,25
- Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm 0,25
lục địa
2. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải 2,0
quyết những vấn đề chủ yếu
- Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu long .
Dùng nước ngọt để thau chua, rửa mặn 0,25
- Nghiên cứu để tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn trong điều kiện tưới nước bình
thường 0,25
- Đối với khu vực có rừng, cần phải duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên này 0,25
- Đối với khu vực rừng ngập mặn phía tây nam đồng bằng, có thể sử dụng trong chừng
mực nhất định vào việc nuôi tôm, trồng sú vẹt 0,25
- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm phá thế độc canh, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây
ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến 0,25