Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2016 trường thpt nguyễn đức mậu, nghệ an (lần 2)

  • 21 trang
  • file .pdf
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU NĂM HỌC: 2015 - 2016
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng, cường độ điện trường giữa hai bản tụ và cảm ứng từ trong lòng ống dây
biến thiên điều hòa cùng tần số
A. và cùng pha. B. cùng biên độ và cùng pha.
C. và vuông pha. D. cùng biên độ và ngược pha.
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh
sáng đỏ có bước sóng  1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng  2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng
 3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân
sáng màu vàng?
A. 8 B. 9 C. 11 D. 10
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 3mm
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Trên màn qua sát, khoảng cách giữa hai vân
sáng liên tiếp là 0,5 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,75 m. B. 0,55 m. C. 0,50 m. D. 0,40 m.
Câu 4: Gọi U1; I1; N1 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn sơ cấp. U2;
I2; N2 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp
lý tưởng. Liên hệ nào sau đây đúng?
U I N U I N U I N U I N
A. 2  1  2 B. 2  2  2 C. 2  1  1 D. 2  2  1
U1 I 2 N1 U1 I1 N1 U1 I 2 N 2 U1 I1 N 2
Câu 5: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì T. Khi tăng
chiều dài của con lắc thêm 42 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 1,1T. Chiều dài l bằng
A. 2 m. B. 2,5 m. C. 1 m. D. 1,5 m.
Câu 6: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,01x) (u và x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 400 cm/s. D. 200 cm/s.
Câu 7: Tia X có bước sóng 0,25nm, so với tia tử ngoại bước sóng  thì có tần số cao gấp 1200 lần. Bước sóng tử
ngoại là
A.  = 0,15m. B. 0,15nm. C. 0,3nm. D.  = 0,3m.
Câu 8: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo M thì vận tốc của electron là v1. Khi
electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc v1/v2 là:
A. 4 B. 1/4 C. 1/2 D. 2
Câu 9: Mạch chọn sóng của máy thu gồm một tụ điện và một cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước
sóng λ, người ta nhận thấy trong khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có giá trị bằng giá trị điện áp
hiệu dụng là 5ns. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108m/s. Bước sóng λ là:
A. 5m B. 6m C. 3m D. 1,5m
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện
trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L (có thể thay đổi) và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều
chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RL đạt cực đại, khi đó điện áp uRL nhanh pha hơn điện áp ở
hai đầu đoạn mạch một góc π/6. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi đó là bao nhiêu?
A. 2 / 2 B. 1/ 2 . C. 5 / 3 D. 3 / 2
Câu 11: Đặt một điện áp xoay chiều u = U 2 cos(100πt+ π/6).V ( t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính cảm kháng và điện áp hiệu
dụng ở hai đầu điện trở là U/2. Thời điểm để công suất tức thời bằng 0 lần thứ 2016 có giá trị là
502 1004 3023 3023
A. s B. s C. s D. s
25 25 150 300
Trang 1/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng S phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt
là 1 = 0,5 m và  2 = 0,75 m. Xét tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 1 và tại N là vân sáng bậc 6
ứng với bước sóng 2 (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được
A. 3 vân sáng. B. 5 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 6 vân sáng.
Câu 13: Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 9 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó thay đổi như thế
nào?
A. tăng 3 lần B. tăng 9 lần C. giảm 3 lần D. giảm 9 lần
Câu 14: Siêu âm là âm
A. có tần số lớn. B. có tần số trên 20kHz.
C. có cường độ rất lớn. D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.
Câu 15: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
B. có bản chất khác nhau.
C. tia hồng ngoại là có tác dụng nhiệt tốt, tia tử ngoại kém hơn.
D. tia hồng ngoại dễ quan sát giao thoa hơn tia tử ngoại.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch khác
nhau về.
A. Độ sáng tỷ đối của các vạch quang phổ. B. Bề rộng các vạch quang phổ.
C. Số lượng các vạch quang phổ. D. Màu sắc các vạch và vị trí các vạch.
Câu 17: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối
hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng
điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L =
25 r2C. Hỏi tỉ số U0 và E.
A. 100 B. 25 C. 10 D. 5
Câu 18: Một tia sáng mặt trời chiếu nghiêng hợp với phương ngang một góc 320 tới mặt nước trong bể sâu
1,2m. Chiết suất của nước đối với ánh sáng trắng bằng n ( 1,32  n  1,35) . Độ dài vệt sáng tạo trên mặt đáy
bể nằm ngang bằng
A. 5,03cm B. 97,76cm C. 1,38cm D. 3,72cm
Câu 19: Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xẩy ra
hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của electron quang
điện đúng bằng nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có bước sóng λ2 = λ1 – λ vào quả cầu này thì
điện thế cực đại của nó là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có bước sóng λ vào quả cầu nói trên đang trung hòa về
điện thì điện thế cực đại của quả cầu là.
A. 4 V1 B. 2 V1 C. 3,25 V1 D. 2,5 V1
Câu 20: Trong mạch dao động điện tử LC (L không đổi). Để tăng tần số của mạch phát ra lên n lần thì
A. tăng điện dung C lên n2 lần. B. giảm điện dung C xuống n2 lần.
C. giảm điện dung C xuống n lần. D. tăng điện dung C lên n lần.
Câu 21: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng
ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là
A. 80 V. B. 160 V. C. 60 V. D. 40 V.
Câu 22: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R  50  ; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H; tụ điện
2.104
có điện dung C  F mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch

A. 50 2  . B. 200  . C. 100 2  . D. 100  .
Câu 23: Vừa qua, những người yêu Rock Việt vô cùng tiếc thương bởi sự ra đi của nhạc sỹ Trần Lập. Nhận
xét về Trần Lập, tác giả Diệp Diệp trên báo tri thức trẻ viết: “Anh đi rồi, nhưng người ta sẽ nhớ về anh với
những hình ảnh đẹp tuyệt, về một cuộc sống phi thường và đầy ắp tình thương yêu. Và những bài hát của anh,
chất giọng sang sảng, đầy sức sống ấy vẫn sẽ vang lên và tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho những người đã
yêu Bức Tường...”
“Chất giọng” mà tác giả đề cập đến ở trên liên quan đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ to của âm B. Âm sắc. C. Độ cao của âm D. Mức cường độ âm
Trang 2/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 24: Một con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m và có năng lượng dao động là 0,04J. Biên độ dao động của nó
là:
A. 0,04m. B. 4mm. C. 0,4m. D. 2cm.
Câu 25: Vật dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = 5cos(10t+π/3) (m/s2). Ở thời điểm
ban đầu (t = 0 s) vật ở li độ:
A. -2,5 cm. B. -5 cm. C. 5 cm. D. 2,5 cm.
Câu 26: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0, 55  m . Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0, 60  m . B. 0, 35  m . C. 0, 50  m . D. 0, 45  m .
Câu 27: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Bước sóng của bức xạ tím lớn hơn bước sóng của bức xạ đỏ.
B. Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
C. Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
D. Tần số của bức xạ tím lớn hơn tần số của bức xạ đỏ.
Câu 28: Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau 3m có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao
động theo phương vuông góc với mặt nước có tần số 1Hz. Các sóng hình sin lan truyền trên mặt nước với tốc
độ 1,2m/s. Gọi O là trung điểm của đoạn AB. Gọi M là một điểm rất xa so với khoảng cách AB. Khi M nằm
trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất thì OM tạo với đường trung trực của đoạn AB một góc là:
A. 23,580. B. 11,530 C. 14,320. D. 9,120.
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai
khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μm  λ  0,76μm. Khoảng cách
gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 3,24mm. B. 2,34mm. C. 2,4mm. D. 1,64mm.
Câu 30: Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của máy thu vô tuyến điện
A. mạch tách sóng. B. mạch khuyếch đại C. mạch biến điệu. D. loa.
Câu 31: Đặt điện áp u =U 2 cosωt(V ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện
trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở
hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại U Lmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch
3
là α (0 < α < π/2). Khi L= L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị U Lmax và điện áp hai đầu
2
đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là
A. 3 . B. 2 . C. 1/ 3 . D. 2 / 3 .
Câu 32: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2μH và một tụ xoay. Điện trở
thuần của mạch là 1MΩ. Sau khi bắt được sóng điện từ có bước sóng 19,2m thì xoay nhanh tụ tăng điện dung
để suất điện động không đổi nhưng cường độ hiệu dụng dòng điện thì giảm xuống 1000 lần. Xác định bước
sóng mà mạch có thể bắt được lúc này.
A. 19,26m B. 19.25m C. 19,15m D. 19,28m
Câu 33: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp xoay chiều u = 220 2 cos(ωt)V, trong đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì
nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Hỏi
giá trị cực đại đó gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 280V B. 227V C. 120V D. 295V
Câu 34: Đặt điện áp u = 120cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = ZL = ZC= 40.
Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là
A. i = 4cos(100t + π/4) A. B. i = 4 2 cos(100t –π/4) A.
C. i = 3 2 cos(100t) A. D. i = 3cos(100t) A.
Câu 35: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có A1 = 3cm; A2 = 10cm có thể nhận giá trị
nào trong các giá trị sau đây:
A. 6cm. B. 14cm. C. 5cm. D. 12cm
Trang 3/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 36: Một vật dao động điều hòa với biên độ A=6cm, tần số f = 1Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ
cực đại dương. Phương trình dao động điều hòa của vật là:
A. x  6 cos  t (cm) . B. x  6 cos  2 t    (cm) .
C. x  6 cos  2 t   / 2  (cm) D. x  6 cos 2 t (cm) .
Câu 37: Con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Lấy g
=10m/s2. Tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có giá trị
A. 0,100 m/s. B. 1,000m/s. C. 0,316 m/s. D. 0,316 cm/s.
Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nhỏ m có thể
chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng, thì người ta tác
dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục của lò xo. Kể từ lúc tác dụng lực F, thời
điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2016 là 1007,75s. Tốc độ cực đại của vật là
A. 4π cm/s. B. 8π cm/s. C. 16π cm/s. D. 12π cm/s.
Câu 39: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước
sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa là
A. 3 B. 9 C. 5 D. 7
Câu 40: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách
nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm B. 60cm C. 90cm D. 108cm
Câu 41: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?
A. có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. có khả năng làm ion hóa chất khí và làm phát quang một số chất.
C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet.
D. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 42: Dọc theo phương truyền sóng, 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha khi chúng cách nhau:
A. λ/4 B. λ/2 C. 2λ D. λ.
Câu 43: Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau. Biết phương
trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x = 2cos(5πt +π/3) cm và y = 3 cos(5πt +π/12) cm. Trong quá
trình dao động khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là
A. 1 cm. B. 2 cm C. 0 cm. D. 3 cm.
Câu 44: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. Cách nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng
hưởng điện xảy ra?
A. tăng điện dung của tụ điện B. giảm tần số dòng điện
C. giảm điện trở thuần của đoạn mạch D. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
Câu 45: Một sóng cơ có biên độ 3cm, tốc độ truyền sóng bằng 2 lần vận tốc dao động cực đại của phần tử môi
trường. Bước sóng là
A. 12 cm B. 6 cm C. 6π cm D. 12π cm
Câu 46: Gọi vtb và vmax lần lượt là tốc độ trung bình trong một chu kì và tốc độ cực đại của dao động điều hòa.
Hệ thức đúng là
2 1  
A. vtb  vmax B. vtb  vmax C. vtb  vmax D. vtb  vmax
  2 4
Câu 47: Trong dao động điều hòa đại lượng nào tăng liên tục theo thời gian trong các đại lượng kể sau
A. Vận tốc. B. Pha của dao động. C. Phan ban đầu. D. gia tốc.
Câu 48: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF.
Biết hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng
là: 3 V; 1,5mA và 2 V; 1,5 2 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.
A. 0,3H B. 1H C. 0,1H D. 3H
Câu 49: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1 = 6cos(10πt – 5π/6) cm;
x2 = 10cos(10πt+π/6) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.
Trang 4/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 50: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn P(W)
mạch gồm biến trở R, cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện C
mắc nối tiếp. Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ P2
thuộc vào biển trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của
công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biển trở R là
P1 (2)
đường số (2) ở phía trên. So sanh P1 và P2, ta có:
A. P2 = 1,5P1. B. P2 = 2P1.
C. P2 = 1,2P1. D. P2 = 1,8P1. (1)
0 7 10 13 R(Ω)
----------- HẾT ----------
Trang 5/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN NĂM HỌC: 2015 - 2016
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209
Câu 1: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo M thì vận tốc của electron là v1. Khi
electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc v1/v2 là:
A. 1/4 B. 4 C. 2 D. 1/2
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 3mm
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Trên màn qua sát, khoảng cách giữa hai vân
sáng liên tiếp là 0,5 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,50 m. B. 0,75 m. C. 0,40 m. D. 0,55 m.
Câu 3: Gọi U1; I1; N1 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn sơ cấp. U2;
I2; N2 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp
lý tưởng. Liên hệ nào sau đây đúng?
U I N U I N U I N U I N
A. 2  1  1 B. 2  2  2 C. 2  1  2 D. 2  2  1
U1 I 2 N 2 U1 I1 N1 U1 I 2 N1 U1 I1 N 2
Câu 4: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì T. Khi tăng
chiều dài của con lắc thêm 42 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 1,1T. Chiều dài l bằng
A. 2 m. B. 2,5 m. C. 1 m. D. 1,5 m.
Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau. Biết phương trình
dao động của hai chất điểm lần lượt là: x = 2cos(5πt +π/3) cm và y = 3 cos(5πt +π/12) cm. Trong quá trình
dao động khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là
A. 0 cm. B. 1 cm. C. 2 cm D. 3 cm.
Câu 6: Mạch chọn sóng của máy thu gồm một tụ điện và một cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước
sóng λ, người ta nhận thấy trong khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có giá trị bằng giá trị điện áp
hiệu dụng là 5ns. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108m/s. Bước sóng λ là:
A. 5m B. 6m C. 3m D. 1,5m
Câu 7: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có A1 = 3cm; A2 = 10cm có thể nhận giá trị
nào trong các giá trị sau đây:
A. 6cm. B. 14cm. C. 5cm. D. 12cm
Câu 8: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối
hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng
điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L =
25 r2C. Hỏi tỉ số U0 và E.
A. 5 B. 10 C. 100 D. 25
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện
trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L (có thể thay đổi) và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều
chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RL đạt cực đại, khi đó điện áp uRL nhanh pha hơn điện áp ở
hai đầu đoạn mạch một góc π/6. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi đó là bao nhiêu?
A. 2 / 2 B. 1/ 2 . C. 5 / 3 D. 3 / 2
Câu 10: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF.
Biết hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng
là: 3 V; 1,5mA và 2 V; 1,5 2 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.
A. 0,3H B. 1H C. 0,1H D. 3H
Câu 11: Vật dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = 5cos(10t+π/3) (m/s2). Ở thời điểm
ban đầu (t = 0 s) vật ở li độ:
A. -2,5 cm. B. 2,5 cm. C. -5 cm. D. 5 cm.
Trang 6/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Vừa qua, những người yêu Rock Việt vô cùng tiếc thương bởi sự ra đi của nhạc sỹ Trần Lập. Nhận
xét về Trần Lập, tác giả Diệp Diệp trên báo tri thức trẻ viết: “Anh đi rồi, nhưng người ta sẽ nhớ về anh với
những hình ảnh đẹp tuyệt, về một cuộc sống phi thường và đầy ắp tình thương yêu. Và những bài hát của anh,
chất giọng sang sảng, đầy sức sống ấy vẫn sẽ vang lên và tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho những người đã
yêu Bức Tường...”
“Chất giọng” mà tác giả đề cập đến ở trên liên quan đến đặc trưng nào của âm?
A. Âm sắc. B. Mức cường độ âm C. Độ cao của âm D. Độ to của âm
Câu 13: Đặt điện áp u =U 2 cosωt(V ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện
trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở
hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại U Lmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch
3
là α (0 < α < π/2). Khi L= L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị U Lmax và điện áp hai đầu
2
đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là
A. 2 . B. 2 / 3 . C. 3 . D. 1/ 3 .
Câu 14: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách
nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 60cm B. 120cm C. 90cm D. 108cm
Câu 15: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng S phát ra hai bức xạ có bước sóng lần
lượt là  1 = 0,5 m và  2 = 0,75 m. Xét tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng  1 và tại N là vân sáng
bậc 6 ứng với bước sóng 2 (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được
A. 6 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 5 vân sáng.
Câu 16: Tia X có bước sóng 0,25nm, so với tia tử ngoại bước sóng  thì có tần số cao gấp 1200 lần. Bước sóng tử
ngoại là
A. 0,3nm. B.  = 0,15m. C.  = 0,3m. D. 0,15nm.
Câu 17: Trong mạch dao động điện tử LC (L không đổi). Để tăng tần số của mạch phát ra lên n lần thì
A. tăng điện dung C lên n2 lần. B. giảm điện dung C xuống n2 lần.
C. giảm điện dung C xuống n lần. D. tăng điện dung C lên n lần.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?
A. có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. có khả năng làm ion hóa chất khí và làm phát quang một số chất.
D. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet.
Câu 19: Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xẩy ra
hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của electron quang
điện đúng bằng nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có bước sóng λ2 = λ1 – λ vào quả cầu này thì
điện thế cực đại của nó là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có bước sóng λ vào quả cầu nói trên đang trung hòa về
điện thì điện thế cực đại của quả cầu là.
A. 3,25 V1 B. 2 V1 C. 2,5 V1 D. 4 V1
Câu 20: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0, 55  m . Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0, 60  m . B. 0, 50  m . C. 0, 35  m . D. 0, 45  m .
Câu 21: Siêu âm là âm
A. có tần số lớn. B. có tần số trên 20kHz.
C. có cường độ rất lớn. D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.
Câu 22: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2μH và một tụ xoay. Điện trở
thuần của mạch là 1MΩ. Sau khi bắt được sóng điện từ có bước sóng 19,2m thì xoay nhanh tụ tăng điện dung
để suất điện động không đổi nhưng cường độ hiệu dụng dòng điện thì giảm xuống 1000 lần. Xác định bước
sóng mà mạch có thể bắt được lúc này.
A. 19,26m B. 19.25m C. 19,15m D. 19,28m
Câu 23: Một con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m và có năng lượng dao động là 0,04J. Biên độ dao động của nó
là:
A. 0,04m. B. 4mm. C. 0,4m. D. 2cm.
Trang 7/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 24: Dọc theo phương truyền sóng, 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha khi chúng cách nhau:
A. 2λ B. λ. C. λ/2 D. λ/4
Câu 25: Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 9 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó thay đổi như thế
nào?
A. giảm 3 lần B. giảm 9 lần C. tăng 3 lần D. tăng 9 lần
Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn P(W)
mạch gồm biến trở R, cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện
P2
C mắc nối tiếp. Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ
thuộc vào biển trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của
công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biển trở R là P1 (2)
đường số (2) ở phía trên. So sanh P1 và P2, ta có:
A. P2 = 1,5P1. B. P2 = 1,2P1. (1)
C. P2 = 2P1. D. P2 = 1,8P1.
0 7 10 13 R(Ω)
Câu 27: Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của
máy thu vô tuyến điện
A. mạch tách sóng. B. mạch khuyếch đại C. mạch biến điệu. D. loa.
Câu 28: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. có bản chất khác nhau.
B. tia hồng ngoại là có tác dụng nhiệt tốt, tia tử ngoại kém hơn.
C. tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
D. tia hồng ngoại dễ quan sát giao thoa hơn tia tử ngoại.
Câu 29: Con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Lấy g
=10m/s2. Tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có giá trị
A. 0,316 cm/s. B. 0,100 m/s. C. 0,316 m/s. D. 1,000m/s.
Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai
khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μm  λ  0,76μm. Khoảng cách
gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 3,24mm. B. 2,4mm. C. 2,34mm. D. 1,64mm.
Câu 31: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R  50  ; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H; tụ điện
2.104
có điện dung C  F mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch

A. 200  . B. 100  . C. 100 2  . D. 50 2  .
Câu 32: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
B. Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
C. Bước sóng của bức xạ tím lớn hơn bước sóng của bức xạ đỏ.
D. Tần số của bức xạ tím lớn hơn tần số của bức xạ đỏ.
Câu 33: Một sóng cơ có biên độ 3cm, tốc độ truyền sóng bằng 2 lần vận tốc dao động cực đại của phần tử môi
trường. Bước sóng là
A. 12 cm B. 6 cm C. 6π cm D. 12π cm
Câu 34: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng
ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là
A. 60 V. B. 40 V. C. 80 V. D. 160 V.
Câu 35: Một vật dao động điều hòa với biên độ A=6cm, tần số f = 1Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ
cực đại dương. Phương trình dao động điều hòa của vật là:
A. x  6 cos  t (cm) . B. x  6 cos  2 t    (cm) .
C. x  6 cos  2 t   / 2  (cm) D. x  6 cos 2 t (cm) .
Câu 36: Trong mạch dao động LC lí tưởng, cường độ điện trường giữa hai bản tụ và cảm ứng từ trong lòng ống
dây biến thiên điều hòa cùng tần số
A. và cùng pha. B. cùng biên độ và ngược pha.
C. và vuông pha. D. cùng biên độ và cùng pha.
Trang 8/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 37: Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau 3m có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao
động theo phương vuông góc với mặt nước có tần số 1Hz. Các sóng hình sin lan truyền trên mặt nước với tốc
độ 1,2m/s. Gọi O là trung điểm của đoạn AB. Gọi M là một điểm rất xa so với khoảng cách AB. Khi M nằm
trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất thì OM tạo với đường trung trực của đoạn AB một góc là:
A. 23,580. B. 14,320. C. 9,120. D. 11,530
Câu 38: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước
sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa là
A. 3 B. 9 C. 5 D. 7
Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều u = U 2 cos(100πt+ π/6).V ( t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính cảm kháng và điện áp hiệu
dụng ở hai đầu điện trở là U/2. Thời điểm để công suất tức thời bằng 0 lần thứ 2016 có giá trị là
3023 502 1004 3023
A. s B. s C. s D. s
150 25 25 300
Câu 40: Trong dao động điều hòa đại lượng nào tăng liên tục theo thời gian trong các đại lượng kể sau
A. Vận tốc. B. Pha của dao động. C. gia tốc. D. Phan ban đầu.
Câu 41: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh
sáng đỏ có bước sóng  1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng  2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng
 3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân
sáng màu vàng?
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 42: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,01x) (u và x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 400 cm/s.
Câu 43: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. Cách nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng
hưởng điện xảy ra?
A. tăng điện dung của tụ điện B. giảm tần số dòng điện
C. giảm điện trở thuần của đoạn mạch D. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
Câu 44: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp xoay chiều u = 220 2 cos(ωt)V, trong đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì
nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Hỏi
giá trị cực đại đó gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 227V B. 280V C. 120V D. 295V
Câu 45: Gọi vtb và vmax lần lượt là tốc độ trung bình trong một chu kì và tốc độ cực đại của dao động điều hòa.
Hệ thức đúng là
2 1  
A. vtb  vmax B. vtb  vmax C. vtb  vmax D. vtb  vmax
  2 4
Câu 46: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nhỏ m có thể
chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng, thì người ta tác
dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục của lò xo. Kể từ lúc tác dụng lực F, thời
điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2016 là 1007,75s. Tốc độ cực đại của vật là
A. 12π cm/s. B. 8π cm/s. C. 4π cm/s. D. 16π cm/s.
Câu 47: Một tia sáng mặt trời chiếu nghiêng hợp với phương ngang một góc 320 tới mặt nước trong bể sâu
1,2m. Chiết suất của nước đối với ánh sáng trắng bằng n ( 1,32  n  1,35) . Độ dài vệt sáng tạo trên mặt đáy
bể nằm ngang bằng
A. 97,76cm B. 3,72cm C. 1,38cm D. 5,03cm
Câu 48: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1 = 6cos(10πt – 5π/6) cm;
x2 = 10cos(10πt+π/6) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.
Trang 9/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 49: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch khác
nhau về.
A. Màu sắc các vạch và vị trí các vạch. B. Bề rộng các vạch quang phổ.
C. Độ sáng tỷ đối của các vạch quang phổ. D. Số lượng các vạch quang phổ.
Câu 50: Đặt điện áp u = 120cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = ZL = ZC= 40.
Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là
A. i = 4cos(100t + π/4) A. B. i = 4 2 cos(100t –π/4) A.
C. i = 3 2 cos(100t) A. D. i = 3cos(100t) A.
----------- HẾT ----------
Trang 10/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU NĂM HỌC: 2015-2016
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357
Câu 1: Vật dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = 5cos(10t+π/3) (m/s2). Ở thời điểm
ban đầu (t = 0 s) vật ở li độ:
A. 5 cm. B. -5 cm. C. -2,5 cm. D. 2,5 cm.
Câu 2: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0, 55  m . Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0, 50  m . B. 0, 45  m . C. 0, 60  m . D. 0, 35  m .
Câu 3: Đặt điện áp u =U 2 cosωt(V ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở
R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai
đầu cuộn cảm có giá trị cực đại U Lmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α
3
(0 < α < π/2). Khi L= L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị U Lmax và điện áp hai đầu đoạn
2
mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là
A. 2 . B. 2 / 3 . C. 3 . D. 1/ 3 .
Câu 4: Tia X có bước sóng 0,25nm, so với tia tử ngoại bước sóng  thì có tần số cao gấp 1200 lần. Bước sóng tử
ngoại là
A. 0,3nm. B.  = 0,15m. C.  = 0,3m. D. 0,15nm.
Câu 5: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF. Biết
hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng
là: 3 V; 1,5mA và 2 V; 1,5 2 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.
A. 1H B. 0,3H C. 3H D. 0,1H
Câu 6: Một con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m và có năng lượng dao động là 0,04J. Biên độ dao động của nó
là:
A. 0,04m. B. 4mm. C. 2cm. D. 0,4m.
Câu 7: Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xẩy ra
hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của electron quang
điện đúng bằng nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có bước sóng λ2 = λ1 – λ vào quả cầu này thì
điện thế cực đại của nó là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có bước sóng λ vào quả cầu nói trên đang trung hòa về
điện thì điện thế cực đại của quả cầu là.
A. 3,25 V1 B. 4 V1 C. 2 V1 D. 2,5 V1
Câu 8: Đặt điện áp u = 120cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = ZL = ZC= 40.
Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là
A. i = 4cos(100t + π/4) A. B. i = 4 2 cos(100t –π/4) A.
C. i = 3 2 cos(100t) A. D. i = 3cos(100t) A.
Câu 9: Gọi U1; I1; N1 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn sơ cấp. U2;
I2; N2 là điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp
lý tưởng. Liên hệ nào sau đây đúng?
U I N U I N U I N U I N
A. 2  1  1 B. 2  1  2 C. 2  2  2 D. 2  2  1
U1 I 2 N 2 U1 I 2 N1 U1 I1 N1 U1 I1 N 2
Câu 10: Một sóng cơ có biên độ 3cm, tốc độ truyền sóng bằng 2 lần vận tốc dao động cực đại của phần tử môi
trường. Bước sóng là
A. 6 cm B. 6π cm C. 12 cm D. 12π cm
Trang 11/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?
A. có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. có khả năng làm ion hóa chất khí và làm phát quang một số chất.
D. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet.
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh
sáng đỏ có bước sóng  1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng  2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng
 3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân
sáng màu vàng?
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 13: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn P(W)
mạch gồm biến trở R, cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện P2
C mắc nối tiếp. Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ
thuộc vào biển trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của
công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biển trở R là P1 (2)
đường số (2) ở phía trên. So sanh P1 và P2, ta có:
A. P2 = 1,5P1. B. P2 = 1,2P1. (1)
C. P2 = 1,8P1. D. P2 = 2P1. 0 7 10 13 R(Ω)
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng: Nguồn
sáng S phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là  1 = 0,5 m và 2 = 0,75 m. Xét tại M là vân sáng bậc 6
ứng với bước sóng  1 và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng  2 (M, N ở cùng phía đối với tâm O).
Trên MN ta đếm được
A. 6 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 5 vân sáng.
Câu 15: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng
ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 80 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là
A. 40 V. B. 60 V. C. 80 V. D. 160 V.
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nhỏ m có thể
chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng, thì người ta tác
dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục của lò xo. Kể từ lúc tác dụng lực F, thời
điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2016 là 1007,75s. Tốc độ cực đại của vật là
A. 12π cm/s. B. 8π cm/s. C. 4π cm/s. D. 16π cm/s.
Câu 17: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có A1 = 3cm; A2 = 10cm có thể nhận giá trị
nào trong các giá trị sau đây:
A. 6cm. B. 12cm C. 5cm. D. 14cm.
Câu 18: Gọi vtb và vmax lần lượt là tốc độ trung bình trong một chu kì và tốc độ cực đại của dao động điều hòa.
Hệ thức đúng là
2 1  
A. vtb  vmax B. vtb  vmax C. vtb  vmax D. vtb  vmax
  2 4
Câu 19: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại là có tác dụng nhiệt tốt, tia tử ngoại kém hơn.
C. tia hồng ngoại dễ quan sát giao thoa hơn tia tử ngoại.
D. có bản chất khác nhau.
Câu 20: Mạch chọn sóng của máy thu gồm một tụ điện và một cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước
sóng λ, người ta nhận thấy trong khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có giá trị bằng giá trị điện áp
hiệu dụng là 5ns. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108m/s. Bước sóng λ là:
A. 3m B. 6m C. 5m D. 1,5m
Câu 21: Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau. Biết phương
trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x = 2cos(5πt +π/3) cm và y = 3 cos(5πt +π/12) cm. Trong quá
trình dao động khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là
A. 2 cm B. 0 cm. C. 3 cm. D. 1 cm.
Trang 12/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22: Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau 3m có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao
động theo phương vuông góc với mặt nước có tần số 1Hz. Các sóng hình sin lan truyền trên mặt nước với tốc
độ 1,2m/s. Gọi O là trung điểm của đoạn AB. Gọi M là một điểm rất xa so với khoảng cách AB. Khi M nằm
trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất thì OM tạo với đường trung trực của đoạn AB một góc là:
A. 11,530 B. 23,580. C. 9,120. D. 14,320.
Câu 23: Dọc theo phương truyền sóng, 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha khi chúng cách nhau:
A. 2λ B. λ. C. λ/2 D. λ/4
Câu 24: Con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Lấy g
=10m/s2. Tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có giá trị
A. 1,000m/s. B. 0,316 m/s. C. 0,100 m/s. D. 0,316 cm/s.
Câu 25: Vừa qua, những người yêu Rock Việt vô cùng tiếc thương bởi sự ra đi của nhạc sỹ Trần Lập. Nhận
xét về Trần Lập, tác giả Diệp Diệp trên báo tri thức trẻ viết: “Anh đi rồi, nhưng người ta sẽ nhớ về anh với
những hình ảnh đẹp tuyệt, về một cuộc sống phi thường và đầy ắp tình thương yêu. Và những bài hát của anh,
chất giọng sang sảng, đầy sức sống ấy vẫn sẽ vang lên và tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho những người đã
yêu Bức Tường...”
“Chất giọng” mà tác giả đề cập đến ở trên liên quan đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ cao của âm B. Độ to của âm C. Âm sắc. D. Mức cường độ âm
Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 3mm
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Trên màn qua sát, khoảng cách giữa hai vân
sáng liên tiếp là 0,5 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,50 m. B. 0,55 m. C. 0,40 m. D. 0,75 m.
Câu 27: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách
nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Tìm bước sóng.
A. 108cm B. 90cm C. 120cm D. 60cm
Câu 28: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2μH và một tụ xoay. Điện trở
thuần của mạch là 1MΩ. Sau khi bắt được sóng điện từ có bước sóng 19,2m thì xoay nhanh tụ tăng điện dung
để suất điện động không đổi nhưng cường độ hiệu dụng dòng điện thì giảm xuống 1000 lần. Xác định bước
sóng mà mạch có thể bắt được lúc này.
A. 19.25m B. 19,26m C. 19,28m D. 19,15m
Câu 29: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước
sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa là
A. 3 B. 9 C. 5 D. 7
Câu 30: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R  50  ; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H; tụ điện
2.104
có điện dung C  F mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch

A. 200  . B. 100  . C. 100 2  . D. 50 2  .
Câu 31: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
B. Bước sóng của bức xạ tím lớn hơn bước sóng của bức xạ đỏ.
C. Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
D. Tần số của bức xạ tím lớn hơn tần số của bức xạ đỏ.
Câu 32: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp xoay chiều u = 220 2 cos(ωt)V, trong đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì
nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Hỏi
giá trị cực đại đó gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 227V B. 280V C. 120V D. 295V
Câu 33: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1 = 6cos(10πt – 5π/6) cm;
x2 = 10cos(10πt+π/6) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.
Trang 13/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 34: Một vật dao động điều hòa với biên độ A=6cm, tần số f = 1Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ
cực đại dương. Phương trình dao động điều hòa của vật là:
A. x  6 cos  t (cm) . B. x  6 cos  2 t    (cm) .
C. x  6 cos  2 t   / 2  (cm) D. x  6 cos 2 t (cm) .
Câu 35: Trong mạch dao động LC lí tưởng, cường độ điện trường giữa hai bản tụ và cảm ứng từ trong lòng ống
dây biến thiên điều hòa cùng tần số
A. và cùng pha. B. cùng biên độ và ngược pha.
C. và vuông pha. D. cùng biên độ và cùng pha.
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện
trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L (có thể thay đổi) và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều
chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RL đạt cực đại, khi đó điện áp uRL nhanh pha hơn điện áp ở
hai đầu đoạn mạch một góc π/6. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi đó là bao nhiêu?
A. 3 / 2 B. 2 / 2 C. 5 / 3 D. 1/ 2 .
Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai
khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μm  λ  0,76μm. Khoảng cách
gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 3,24mm. B. 2,34mm. C. 1,64mm. D. 2,4mm.
Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều u = U 2 cos(100πt+ π/6).V ( t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính cảm kháng và điện áp hiệu
dụng ở hai đầu điện trở là U/2. Thời điểm để công suất tức thời bằng 0 lần thứ 2016 có giá trị là
3023 502 1004 3023
A. s B. s C. s D. s
150 25 25 300
Câu 39: Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 9 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó thay đổi như thế
nào?
A. giảm 3 lần B. giảm 9 lần C. tăng 3 lần D. tăng 9 lần
Câu 40: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối
hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng
điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L =
25 r2C. Hỏi tỉ số U0 và E.
A. 5 B. 100 C. 10 D. 25
Câu 41: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,01x) (u và x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 400 cm/s.
Câu 42: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. Cách nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng
hưởng điện xảy ra?
A. tăng điện dung của tụ điện B. giảm tần số dòng điện
C. giảm điện trở thuần của đoạn mạch D. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
Câu 43: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì T. Khi tăng
chiều dài của con lắc thêm 42 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 1,1T. Chiều dài l bằng
A. 1 m. B. 1,5 m. C. 2,5 m. D. 2 m.
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch khác
nhau về.
A. Bề rộng các vạch quang phổ. B. Màu sắc các vạch và vị trí các vạch.
C. Số lượng các vạch quang phổ. D. Độ sáng tỷ đối của các vạch quang phổ.
Câu 45: Trong mạch dao động điện tử LC (L không đổi). Để tăng tần số của mạch phát ra lên n lần thì
A. tăng điện dung C lên n2 lần. B. tăng điện dung C lên n lần.
C. giảm điện dung C xuống n lần. D. giảm điện dung C xuống n2 lần.
Câu 46: Một tia sáng mặt trời chiếu nghiêng hợp với phương ngang một góc 320 tới mặt nước trong bể sâu
1,2m. Chiết suất của nước đối với ánh sáng trắng bằng n ( 1,32  n  1,35) . Độ dài vệt sáng tạo trên mặt đáy
bể nằm ngang bằng
A. 97,76cm B. 3,72cm C. 1,38cm D. 5,03cm
Trang 14/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 47: Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của máy thu vô tuyến điện
A. mạch khuyếch đại B. mạch biến điệu. C. loa. D. mạch tách sóng.
Câu 48: Siêu âm là âm
A. có cường độ rất lớn. B. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.
C. có tần số trên 20kHz. D. có tần số lớn.
Câu 49: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo M thì vận tốc của electron là v1. Khi
electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc v1/v2 là:
A. 1/4 B. 4 C. 2 D. 1/2
Câu 50: Trong dao động điều hòa đại lượng nào tăng liên tục theo thời gian trong các đại lượng kể sau
A. gia tốc. B. Pha của dao động. C. Phan ban đầu. D. Vận tốc.
----------- HẾT ----------
Trang 15/21 - Mã đề thi 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU NĂM HỌC: 2015-2016
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 485
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai
khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μm  λ  0,76μm. Khoảng cách
gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 2,34mm. B. 3,24mm. C. 2,4mm. D. 1,64mm.
Câu 2: Đặt điện áp u =U 2 cosωt(V ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở
R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai
đầu cuộn cảm có giá trị cực đại U Lmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α
3
(0 < α < π/2). Khi L= L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị U Lmax và điện áp hai đầu đoạn
2
mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là
A. 1/ 3 . B. 2 / 3 . C. 3 . D. 2 .
Câu 3: Một con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m và có năng lượng dao động là 0,04J. Biên độ dao động của nó
là:
A. 0,04m. B. 0,4m. C. 2cm. D. 4mm.
Câu 4: Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của máy thu vô tuyến điện
A. mạch khuyếch đại B. mạch biến điệu. C. loa. D. mạch tách sóng.
Câu 5: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
B. Bước sóng của bức xạ tím lớn hơn bước sóng của bức xạ đỏ.
C. Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng tốc độ truyền của bức xạ đỏ.
D. Tần số của bức xạ tím lớn hơn tần số của bức xạ đỏ.
Câu 6: Một sóng cơ có biên độ 3cm, tốc độ truyền sóng bằng 2 lần vận tốc dao động cực đại của phần tử môi
trường. Bước sóng là
A. 6π cm B. 12 cm C. 6 cm D. 12π cm
Câu 7: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0, 55  m . Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0, 60  m . B. 0, 50  m . C. 0, 35  m . D. 0, 45  m .
Câu 8: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối
hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng
điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L =
25 r2C. Hỏi tỉ số U0 và E.
A. 5 B. 25 C. 100 D. 10
Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF. Biết
hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng
là: 3 V; 1,5mA và 2 V; 1,5 2 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.
A. 1H B. 0,1H C. 0,3H D. 3H
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?
A. có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. có khả năng làm ion hóa chất khí và làm phát quang một số chất.
D. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet.
Câu 11: Con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Lấy g
=10m/s2. Tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có giá trị
A. 0,316 cm/s. B. 0,316 m/s. C. 0,100 m/s. D. 1,000m/s.
Trang 16/21 - Mã đề thi 132